CÍMKE: 'műtét'

Rossz hír, műteni kell a magyar szövetségi kapitányt

Rossz hír, műteni kell a magyar szövetségi kapitányt

Be­teg­sége miatt nem le­he­tett ott a di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon a szak­em­ber.

Exneje ápolja, súlyos műtéten esett át a magyar színész

Exneje ápolja, súlyos műtéten esett át a magyar színész

Ger­gely Ró­bert és Né­medi-Varga Tímea a sza­kí­tá­suk után is jóban ma­rad­tak.

Ger­gely Ró­bert és Né­medi-Varga Tímea a sza­kí­tá­suk után is jóban ma­rad­tak.

Időzített bomba: szörnyű diagnózist közölt az orvosa Balázs Palival

Időzített bomba: szörnyű diagnózist közölt az orvosa Balázs Palival

A nép­szerű éne­kes élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl.

A nép­szerű éne­kes élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl.

Komoly döntésre szánta el magát Király Viktor barátnője

Komoly döntésre szánta el magát Király Viktor barátnője

Sze­re­tett volna rajta mi­előbb túl­esni.

Sze­re­tett volna rajta mi­előbb túl­esni.

Megható történet, így mentette meg egy 6 éves kislány a testvérét

Megható történet, így mentette meg egy 6 éves kislány a testvérét

A hat­éves kis­lány tudta, hogy rá van szük­ség a gyó­gyu­lás­hoz.

A hat­éves kis­lány tudta, hogy rá van szük­ség ahhoz, hogy a kis­öccse meg­gyó­gyul­jon.

Újabb műtét vár Boros Lajosra, májusban vonul kórházba

Újabb műtét vár Boros Lajosra, májusban vonul kórházba

A prosz­ta­tá­já­val gond van.

Már több­ször em­le­gette, hogy a prosz­ta­tá­já­val gond van.

Megműtötték a TV2 sztárját, nehéz hetek várnak rá

Megműtötték a TV2 sztárját, nehéz hetek várnak rá

Az Exat­lon­ban sé­rült meg sú­lyo­san.

Dor­ina még az Exat­lon Hun­gary mű­so­rá­ban sé­rült meg sú­lyo­san.

Durva, koponyacsonttörést szenvedett a magyar sportoló

Durva, koponyacsonttörést szenvedett a magyar sportoló

Vas­vári Ádám a Ba­la­ton­fü­red el­leni NB I-es rang­adón sú­lyo­san meg­sé­rült.

A Csurgó ké­zi­lab­dá­zója, Vas­vári Ádám a Ba­la­ton­fü­red el­leni NB I-es rang­adón sú­lyo­san meg­sé­rült.

Nagy fájdalmak gyötrik Gergely Róbertet, szombaton megműtik

Nagy fájdalmak gyötrik Gergely Róbertet, szombaton megműtik

Hely­ze­tét ne­he­zíti, hogy az ope­rá­ció után három nap­pal már ját­sza­nia kell.

Hely­ze­tét ne­he­zíti, hogy az ope­rá­ció után három nap­pal már ját­sza­nia kell.

Újra meg kell műteni Bangó Marikát, ez a diagnózis

Újra meg kell műteni Bangó Marikát, ez a diagnózis

Bár az éne­kesnő ál­la­pota szé­pen javul már­ci­usi csí­pő­mű­tétje óta, újabb be­avat­ko­zás vár rá. Most a fo­gá­val van­nak gon­dok.

Bár az éne­kesnő ál­la­pota szé­pen javul már­ci­usi csí­pő­mű­tétje óta, újabb be­avat­ko­zás vár rá. Most a fo­gá­val van­nak gon­dok.

Elváltozást találtak, súlyos műtéten esett át a 29 éves magyar énekesnő

Elváltozást találtak, súlyos műtéten esett át a 29 éves magyar énekesnő

Egy nő­gyó­gyá­szati vizs­gá­la­ton de­rült ki, hogy baj van.

Egy nő­gyó­gyá­szati vizs­gá­la­ton de­rült ki, hogy baj van, nem sok­kal ké­sőbb pedig már a mű­tétre is sor ke­rült.

Nagy a baj, komoly műtéten esett át a népszerű magyar legenda

Nagy a baj, komoly műtéten esett át a népszerű magyar legenda

Az éne­kes min­den áp­ri­lisi kon­cert­jét le­mondta, mert a szín­pad he­lyett most a re­ha­bi­li­tá­ci­ó­jára kell össz­pon­to­sí­ta­nia.

Képtelen meglenni munka nélkül Boros Lajos

Képtelen meglenni munka nélkül Boros Lajos

Boros Lajos egyre job­ban van.

Boros Lajos egyre job­ban van, fel­ké­szült arra, hogy ismét ko­mo­lyan el­fog­lalja magát.

Az orvosok is elsápadtak, amikor meglátták, mi áll ki a férfi fejéből

Az orvosok is elsápadtak, amikor meglátták, mi áll ki a férfi fejéből

A férfi a busz­meg­ál­ló­ban vá­ra­ko­zott, nem sok­kal ké­sőbb azon­ban a mentő vitte el.

Friss hírek a balesetet szenvedett magyar műsorvezető állapotáról

Friss hírek a balesetet szenvedett magyar műsorvezető állapotáról

Marsi Anikó meg­bot­lott és el­törte a lábát, je­len­leg kór­ház­ban fek­szik.

Marsi Anikó meg­bot­lott és el­törte a lábát, je­len­leg kór­ház­ban fek­szik.

Kiakadtak a rajongók: Mi történt Kulcsár Edina arcával

Kiakadtak a rajongók: Mi történt Kulcsár Edina arcával

Edina fo­tója ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Kul­csár Edina fo­tója ki­verte a biz­to­sí­té­kot. A mo­dell sze­rint, nincs ezzel semmi baj, hi­szen ő sem tö­ké­le­tes.

Súlyos balesetet szenvedett a TV2 sztárja, a műtőbe rohantak vele

Súlyos balesetet szenvedett a TV2 sztárja, a műtőbe rohantak vele

Az utcán érte bal­eset, a hely­ze­ten pedig csak to­vább ront, hogy férje nem lehet mel­lette.

Nem hoztunk jó híreket a Nemzet Színészéről, gyengének érzi magát

Nem hoztunk jó híreket a Nemzet Színészéről, gyengének érzi magát

Mű­tétje után egy évig még biz­to­san nem tér vissza a szín­padra.

Mű­tétje után egy évig még biz­to­san nem tér vissza a szín­padra.

Komoly fájdalmakkal küzd, megműtötték Iszak Esztert

Komoly fájdalmakkal küzd, megműtötték Iszak Esztert

Nem ha­lo­gat­hatta to­vább.

Nem ha­lo­gat­hatta to­vább a be­avat­ko­zást a mű­sor­ve­zető.

Ijesztő diagnózis: Ezért kellett a kórházba rohannia Nyertes Zsuzsának

Ijesztő diagnózis: Ezért kellett a kórházba rohannia Nyertes Zsuzsának

Na­gyon ag­gó­dott a szí­nésznő, hi­szen édes­anyja már rég­óta be­te­ges­ke­dett.

Na­gyon ag­gó­dott.

Lányának adta veséjét az anya

Lányának adta veséjét az anya

Tor­tá­val ün­ne­pel­ték az egy­éves év­for­du­lót.

Tor­tá­val ün­ne­pelte egy la­ki­te­leki csa­lád a na­pok­ban lá­nyuk új­já­szü­le­té­sé­nek év­for­du­ló­ját. A 10 éves Laura éle­tét az édes­anyja men­tette meg, ami­kor gon­dol­ko­dás nél­kül neki adta a fél ve­sé­jét.

Meg kell műteni a magyar énekesnőt

Meg kell műteni a magyar énekesnőt

Ta­valy nyá­ron de­rült ki, hogy ge­rinc­sérve van.

Ta­valy nyá­ron de­rült ki, hogy ge­rinc­sérve van, és ha ez még nem lenne elég, csí­pőízü­leti gyul­la­dása is lett.

Súlyos műtéten esett át Demjén Ferenc

Súlyos műtéten esett át Demjén Ferenc

Sok munka vár a Kos­suth-díjas mű­vészre ebben az évben, amit el­mon­dása sze­rint még erő­tel­je­seb­ben tud majd el­vé­gezni!

Sok munka vár a Kos­suth-díjas mű­vészre ebben az évben, amit el­mon­dása sze­rint még erő­tel­je­seb­ben tud majd el­vé­gezni!

Siker az egészségügyben: jelentősen csökkentek a műtéti várólisták

Siker az egészségügyben: jelentősen csökkentek a műtéti várólisták

Jö­vőre újabb 6 mil­li­árd fo­rin­tot for­dí­ta­nak a vá­ró­lis­ták csök­ken­té­sére.

Jö­vőre újabb 6 mil­li­árd fo­rin­tot for­dí­ta­nak a vá­ró­lis­ták csök­ken­té­sére. Ma­gyar­or­szá­gon az el­múlt hat évben si­ke­rült je­len­tő­sen csök­ken­teni azt az időt, ami a di­ag­nó­zis­tól a ter­vez­hető mű­té­tig el­te­lik.

Jó hír érkezett a legendás magyar rádiósról: Élőben jelentette be a javulást

Jó hír érkezett a legendás magyar rádiósról: Élőben jelentette be a javulást

A le­gen­dás rá­di­ó­sért ren­ge­te­gen ag­gód­tak az utóbbi idő­ben...

A le­gen­dás rá­di­ó­sért ren­ge­te­gen ag­gód­tak az utóbbi idő­ben.

Újabb komoly műtét vár Boros Lajosra

Újabb komoly műtét vár Boros Lajosra

Ré­góta fenn­álló prob­lé­má­ról van szó, de eddig, nem műt­het­ték.

Ré­góta fenn­álló prob­lé­má­ról van szó, de szí­vére sze­dett gyógy­szeri miatt nem hajt­hat­ták végre rajta a be­avat­ko­zást.

Vaginaplasztikával lepte meg magát az ötgyermekes Katie Price

Vaginaplasztikával lepte meg magát az ötgyermekes Katie Price

Me­g­elé­gelte, hogy ko­ráb­ban egy ki­sebb va­gyont köl­tött exe­ire, cse­rébe vi­szont nem ka­pott sem­mit.

Új veseátültetés vár a magyar színésznőre

Új veseátültetés vár a magyar színésznőre

Enikő 15 évvel ez­előtt ka­pott új vesét, ami ugyan jól mű­kö­dik, de...

Enikő 15 évvel ez­előtt ka­pott új vesét, ami ugyan jól mű­kö­dik, de már most biz­tos, hogy rö­vi­de­sen újra kez­dő­dik a pro­ce­dúra.

A YouTube-ról tanult meg operálni a nyolc osztályt végzett parkolóőr

A YouTube-ról tanult meg operálni a nyolc osztályt végzett parkolóőr

Egy román orvos sze­rint ok­ta­tó­vi­de­ók­ból ta­nul­ha­tott meg ope­rálni a 38 éves Mat­teo Po­liti.

Boros Lajos: Gyógyszerekre cseréltem az autómat

Boros Lajos: Gyógyszerekre cseréltem az autómat

A le­gen­dás rá­di­óst fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tart­ják or­vo­sai, mert egy­előre na­gyon gyenge...

A le­gen­dás rá­di­óst fo­lya­ma­tos kont­roll alatt tart­ják or­vo­sai, mert egy­előre na­gyon gyenge...

Komoly döntést hozott a magyar sztár, nem kockáztat

Komoly döntést hozott a magyar sztár, nem kockáztat

Ki­ha­gyás vár rá.

Liu Sha­o­ang több he­lyen tö­rött kéz­fe­jét a na­pok­ban mű­töt­ték meg. Ki­ha­gyás vár az olim­piai baj­nok rövid pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zóra.

Nyárig biztosan Pesten maradnak a sziámi ikrek

Nyárig biztosan Pesten maradnak a sziámi ikrek

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a bang­la­desi szi­ámi ikrek mű­tét­jé­ről és hely­ze­té­ről. A gye­re­kek 4-5 hó­na­pig még Ma­gyar­or­szá­gon ma­rad­nak.

Műtétje előtt szelfizett a kórházban a legendás magyar énekes

Műtétje előtt szelfizett a kórházban a legendás magyar énekes

Feró a műtét előtt tudta meg, hogy al­ta­tás­ban vég­zik.

Feró a műtét előtt tudta meg, hogy a meg­be­szél­tek el­le­nére al­ta­tás­ban vég­zik.

Megműtötték Budapesten a sziámi ikreket!

Megműtötték Budapesten a sziámi ikreket!

El­vé­gez­ték a két­éves, fe­jük­nél össze­nőtt bang­la­desi kis­lá­nyo­kon, Ra­bián és Ru­kián a plasz­ti­kai se­bé­szeti mű­té­tet.

El­vé­gez­ték a két­éves, fe­jük­nél össze­nőtt bang­la­desi kis­lá­nyo­kon, Ra­bián és Ru­kián a plasz­ti­kai se­bé­szeti mű­té­tet.

Hamarosan kés alá fekszik: ettől retteg Nagy Feró

Hamarosan kés alá fekszik: ettől retteg Nagy Feró

Egy jó ideje va­ca­kol a térde.

Egy jó ideje va­ca­kol a térde.

Most már biztos, műtét vár a magyar olimpiai bajnokra

Most már biztos, műtét vár a magyar olimpiai bajnokra

Három pon­ton tört el a keze.

Liu Sha­o­ang pén­te­ken, a gyors­kor­cso­lyá­zók drez­dai vi­lág­kupa-vi­a­da­lán szen­ve­dett kéz­fej­csont­tö­rést. Meg kell mű­teni a klasszis spor­to­lót.

Kórházi ágyáról üzent a magyarok kedvence

Kórházi ágyáról üzent a magyarok kedvence

Liu Sha­o­an­got össze­csa­va­roz­ták. Meg­mű­töt­ték a hét­vé­gén meg­sé­rült téli olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zónk kezét.

Liu Sha­o­an­got össze­csa­va­roz­ták. Meg­mű­töt­ték téli olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zónk sé­rült kezét.

Műtét vár rá: komoly fájdalmakkal küzd Nagy Feró

Műtét vár rá: komoly fájdalmakkal küzd Nagy Feró

A ze­nész min­den­nap­jait na­gyon meg­ne­he­zíti, ezért na­po­kon belül kés alá fek­szik.

A ze­nész min­den­nap­jait na­gyon meg­ne­he­zíti, ezért na­po­kon belül kés alá fek­szik.

Megműtötték Hódi Pamela arcát: így néz ki most

Megműtötték Hódi Pamela arcát: így néz ki most

A dögös sztár­anyuka az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a be­avat­ko­zás rész­le­te­i­ről.

A dögös sztár­anyuka az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be a be­avat­ko­zás rész­le­te­i­ről.

Fantasztikus hír érkezett Jimmy édesanyjáról

Fantasztikus hír érkezett Jimmy édesanyjáról

Zámbó Jimmy édes­anyja nem­rég sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett és meg­mű­töt­ték egy bu­da­pesti kór­ház­ban.

Zámbó Jimmy édes­anyja nem­rég sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett és meg­mű­töt­ték egy bu­da­pesti kór­ház­ban.

Elsápadtak az orvosok: Ezt műtötték ki egy nő torkából

Elsápadtak az orvosok: Ezt műtötték ki egy nő torkából

A sze­ren­csét­le­nül járt asszony el­vi­sel­he­tet­len fej­fá­jásra pa­nasz­kodva ke­rült be a kli­ni­kára.

A sze­ren­csét­le­nül járt asszony el­vi­sel­he­tet­len fej­fá­jásra pa­nasz­kodva ke­rült be a kli­ni­kára.

Betegségeiről vallott a még mindig gyászoló Cserhalmi György

Betegségeiről vallott a még mindig gyászoló Cserhalmi György

Ko­moly mű­té­te­ken esett át.

Ko­moly mű­té­tek­kel kel­lett szem­be­néz­nie, fe­le­sége hi­á­nya pedig to­vább ne­he­zí­tett a hely­ze­tén.

Boncteremben gyakorolt a sziámi ikreket szétválasztó orvos

Boncteremben gyakorolt a sziámi ikreket szétválasztó orvos

Saját üd­vös­sé­gün­ket mások szol­gá­la­tán ke­resz­tül ér­het­jük el - mondja az ideg­se­bész, aki in­ter­jút adott a Ri­post-nak.

Világcsodára készülnek a magyar orvosok!

Világcsodára készülnek a magyar orvosok!

Vi­lág­ra­szóló or­vosi bra­vúr ké­szül.

Újabb vi­lág­ra­szóló or­vosi bra­vúrra ké­szül a ma­gyar csa­pat: a vé­gé­hez kö­ze­le­dik a szi­ámi ik­re­ket szét­vá­lasztó mű­té­tek so­ro­zata.

Zokogva vallotta be a 28 éves szexi sztár: ezért akart öngyilkos lenni

Zokogva vallotta be a 28 éves szexi sztár: ezért akart öngyilkos lenni

A nép­szerű so­ro­zat­sztár most elő­ször be­szélt mű­té­te­i­ről, és a he­ge­ket is meg­mu­tatta a ka­me­rák­nak.

Megijesztette az édesapját Lőw Zsolt

Ráijesztett az édesapjára a Svájcban pihenő Lőw Zsolt

A PSG ma­gyar pá­lya­edzője is gyak­rab­ban te­le­fo­nál haza a meg­szo­kott­nál.

A PSG ma­gyar pá­lya­edzője is gyak­rab­ban te­le­fo­nál haza a meg­szo­kott­nál. Ney­mar­ról is be­szélt a büszke apuka.

Az évtized szemétségét követték el élőben Balázsék

Az évtized szemétségét követték el élőben Balázsék

Jani vette a lapot.

A hazai rá­di­ó­zás egyik leg­job­ban si­ke­rült "al­jas­sá­gát" agyal­ták ki és haj­tot­ták végre szerda reg­gel az éter fe­ne­gye­re­kei. Jani vette a lapot.

Műtét közben jött a sokk: durva, mit közölt az orvos a betegével

Műtét közben jött a sokk: durva, mit közölt az orvos a betegével

A beteg kába volt az ér­zés­te­le­ní­tő­től, ezért be­le­egye­zett a kü­lö­nös ké­résbe. Ké­sőbb vi­szont pa­naszt tett!

A beteg kába volt az ér­zés­te­le­ní­tő­től, ezért be­le­egye­zett a kü­lö­nös ké­résbe. Ké­sőbb vi­szont pa­naszt tett!

Bangó Margit megharagudott az unokájára

Bangó Margit megharagudott az unokájára

A le­gen­dás éne­kesnő még most sem emész­tette meg iga­zán, hogy uno­kája kés alá fe­küdt...

A le­gen­dás éne­kesnő még most sem emész­tette meg iga­zán, hogy uno­kája kés alá fe­küdt...

Hátborzongató orvosi beavatkozáson esett át ez a férfi

Hátborzongató orvosi beavatkozáson esett át ez a férfi

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek!

A műtét nem csu­pán nehéz és ve­szé­lyes volt, de bi­zarr is: ugyanis az il­lető szinte tel­jes egé­szé­ben meg­kapta va­laki más­nak az arcát.

Műteni kell, napokon belül kés alá fekszik a soroksári futónő gyilkosa

Műteni kell, napokon belül kés alá fekszik a soroksári futónő gyilkosa

Hó­na­pok óta vár mű­tét­jére a ko­cogó nő meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi, aki na­po­kon belül kés alá fe­küd­het.

Fotó a kórházból: megműtötték Hódi Pamela szerelmét

Fotó a kórházból: megműtötték Hódi Pamela szerelmét

A Me­ző­kö­vesd DE fi­a­tal fo­cis­tája a kór­házi ágy­ról üzent. Na­gyon kö­szöni a tá­mo­ga­tást.

A Me­ző­kö­vesd DE fi­a­tal fo­cis­tája a kór­házi ágy­ról üzent. Na­gyon kö­szöni a tá­mo­ga­tást.

Pokoli fájdalom: Könyörög a műtétért a beteg Bangó Marika

Pokoli fájdalom: Könyörög a műtétért a beteg Bangó Marika

Bár ko­ráb­ban félt az ope­rá­ci­ó­tól, most min­dent meg­tenne, hogy túl le­gyen rajta.

Bár ko­ráb­ban félt az ope­rá­ci­ó­tól, most min­dent meg­tenne, hogy túl le­gyen rajta.

Rossz híreket kapott a magyar énekesnő: Ezért nem műthetik meg

Rossz híreket kapott a magyar énekesnő: Ezért nem műthetik meg

Az éne­kesnő a nyár egy ré­szét to­ló­szék­ben töl­tötte, mert lábra sem tu­dott állni a fáj­da­lom­tól. Kon­cert­jeit sorra le­mondja.

"Családom húzott vissza az életbe" : öt hét kóma után megszólalt Boros Lajos

"Családom húzott vissza az életbe" : öt hét kóma után megszólalt Boros Lajos

Boros Lajos már kon­di­te­rembe jár, hogy meg­erő­söd­je­nek az izmai, ám ha­ma­ro­san újabb műtét vár rá...

Szomorú hírt közölt Hódi Pamela, kislánya is aggódik

Szomorú hírt közölt Hódi Pamela, kislánya is aggódik

Műtét vár egy fon­tos csa­lád­tagra, már rég­óta küzd ezzel a be­teg­ség­gel. Nati na­gyon izgul érte!

Műtét vár egy fon­tos csa­lád­tagra, már rég­óta küzd ezzel a be­teg­ség­gel. Nati na­gyon izgul érte!

Ijesztő vallomás, műteni kellett Kollányi Zsuzsi újszülött kisfiát

Ijesztő vallomás, műteni kellett Kollányi Zsuzsi újszülött kisfiát

Elő­ször be­szélt az iker­ter­hes­sé­gét végig kí­sérő prob­lé­mák­ról.

Elő­ször be­szélt az iker­ter­hes­sé­gét végig kí­sérő prob­lé­mák­ról.

Rohammentő vitte kórházba a színészt: ez okozhatta a bajt

Rohammentő vitte kórházba a színészt: ez okozhatta a bajt

Min­denki izgul Kál­loy Mol­nár Pé­te­rért, aki­nek egész­ségi ál­la­po­tá­ról egy­előre nem lehet biz­to­sat tudni..

Min­denki izgul Kál­loy Mol­nár Pé­te­rért, aki­nek egész­ségi ál­la­po­tá­ról egy­előre nem lehet biz­to­sat tudni..

Drámai vallomás: 5 hét kómából ébredt Boros Lajos

Drámai vallomás: 5 hét kómából ébredt Boros Lajos

hó­na­pokra el­tűnt...

A le­gen­dás rá­diós hosszú hó­na­pok óta nem adott élet­je­let ma­gá­ról, sokan már a leg­rosszabb­ról pus­mog­tak...

Így érzi magát a Ninja Warriorban bokatörést szenvedett versenyző

Így érzi magát a Ninja Warriorban bokatörést szenvedett versenyző

Ma is pon­to­san em­lék­szik arra a pil­la­natra Szabó Péter, ami­kor a TV2 ver­se­nyé­ben sú­lyos bal­ese­tet szen­ve­dett.

Élő Barbie babává műttette magát egy nő, íme a meztelen végeredmény

Élő Barbie babává műttette magát egy nő, íme a meztelen végeredmény

Nem ke­ve­sebb, mint hat­mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get köl­tött plasz­ti­kára. Az ered­mény va­lami egé­szen el­ké­pesztő!

Rossz hírt kaptak a magyar szurkolók, erre nem számítottak

Rossz hírt kaptak a magyar szurkolók, erre nem számítottak

Újra fáj­dal­mat ér­zett a tér­dé­ben.

A vi­lág­klasszis át­lövő vissza­té­ré­sére to­vábbra is várni kell. Újra fáj­dal­mat ér­zett a tér­dé­ben a Győr ké­zi­lab­dá­zója. Feb­ru­ár­ban szen­ve­dett térd­sé­rü­lést.

Dráma a Ninja Warriorban: rohammentőt kellett hívni

Dráma a Ninja Warriorban: rohammentőt kellett hívni

Sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett Se­bes­tyén Ági a Ninja War­rior Hun­ga­ry­ban...

Sú­lyos sé­rü­lést szen­ve­dett Se­bes­tyén Ági a Ninja War­rior Hun­ga­ry­ban, nyolc órán ke­resz­tül kel­lett mű­teni...

Sürgősen műteni kellett, kórházban kezelik a népszerű rocksztárt

Sürgősen műteni kellett, kórházban kezelik a népszerű rocksztárt

Egy fer­tő­zés dön­tötte le a lá­bá­ról a sztárapu­kát. Kon­cert­jeit is le kel­lett mon­da­nia, egy­előre nem en­ge­dik ki az or­vo­sok.

Döbbenetes, ami a műtőasztalon történt Lázár Katival

Döbbenetes, ami a műtőasztalon történt Lázár Katival

Több be­avat­ko­zá­son is át­esett.

Több be­avat­ko­zá­son is át­esett a le­gen­dás szí­nésznő. Ijesztő tör­té­ne­tet me­sélt el.

Hihetetlen történet: tanítványa beszökött a betegeskedő Benke Laci bácsihoz

Hihetetlen történet: tanítványa beszökött a betegeskedő Benke Laci bácsihoz

A fél or­szág ag­gó­dott nem­rég, ami­kor ki­de­rült, újra kór­házba ke­rült.

A fél or­szág ag­gó­dott nem­rég, ami­kor ki­de­rült, újra kór­házba ke­rült.

Ezért kellett megműteni a soroksári futónő feltételezett gyilkosát

Ezért kellett megműteni a soroksári futónő feltételezett gyilkosát

R. Szil­vesz­ter je­len­leg a tö­köli rab­kór­ház­ban lá­ba­do­zik...

R. Szil­vesz­ter je­len­leg a tö­köli rab­kór­ház­ban lá­ba­do­zik, a férfit egy szem­mel lát­ható el­vál­to­zás miatt kel­lett meg­ope­rálni...

Megműtötték, a kórházból üzent a magyar válogatott focista

Megműtötték, a kórházból üzent a magyar válogatott focista

Hosszabb ideje fájt már a Fradi vé­dő­jé­nek a combja. Nem le­he­tett to­vább ha­lo­gatni az or­vosi be­avat­ko­zást.

Kórházba került a magyar válogatott sztárja, azonnal műteni kellett

Kórházba került a magyar válogatott sztárja, azonnal műteni kellett

Pén­te­ken 6 pon­tot szer­zett a hol­lan­dok el­leni vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn, más­nap fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott.

Sokkoló hír: műteni kell a Real Madrid sztárját

Sokkoló hír: műteni kell a Real Madrid sztárját

Már ked­den el­vég­zik a be­avat­ko­zást Iscón, aki vak­bél­gyul­la­dás miatt ke­rült kór­házba.

Már ked­den el­vég­zik a be­avat­ko­zást Iscón, aki vak­bél­gyul­la­dás miatt ke­rült kór­házba. A spa­nyol já­té­kos két gól­nál és egy gól­passz­nál tart ebben a sze­zon­ban.

Újabb részletek szivárogtak ki a soroksári futónő gyilkosáról

Újabb részletek szivárogtak ki a soroksári futónő gyilkosáról

A gya­nú­sí­tott ügy­védje még vár egy fon­tos bi­zo­nyí­tékra.

A gya­nú­sí­tott ügy­védje még vár egy fon­tos bi­zo­nyí­tékra.

Kórházba került az amerikai sztár, nagy fájdalmai voltak

Kórházba került az amerikai sztár, nagy fájdalmai voltak

Több­he­tes ki­ha­gyás vár West­bro­okra.

Leg­alább négy­he­tes ki­ha­gyás vár Rus­sell West­bro­okra. Az az észak-ame­ri­kai ko­sár­labda-baj­nok­ság (NBA) 2018/19-es sze­zonja ok­tó­ber 16-án raj­tol.

Újra kórházba került a magyarok kedvenc sztárja

Újra kórházba került a magyarok kedvenc sztárja

A mes­ter­sza­ká­csot több hete ápol­ják.

Kór­ház­ban kö­tött ki Benke Laci bácsi! A mes­ter­sza­kács immár több hete szo­rul ápo­lásra, mert meg­mű­töt­ték...

Egy féreg növekedett a férfi agyában, de ő észre sem vette

Egy féreg növekedett a férfi agyában, de ő észre sem vette

Nem tűnt fel neki, mert nem ér­zett sem­mi­lyen fáj­dal­mat.

Nem tűnt fel neki, mert nem ér­zett sem­mi­lyen fáj­dal­mat.