CÍMKE: 'műtét'

Kész csoda, hogy él a tizenegyszer újraélesztett focista

Kész csoda, hogy él a tizenegyszer újraélesztett focista

Az or­vo­sok is cso­da­ként em­le­ge­tik, ami egy 16 éves da­basi fo­cis­tá­val tör­tént.

FRISS HÍREK

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Az éne­kes végre el­árulta, miért volt szük­sége azon­nali mű­tétre!

Az éne­kes végre el­árulta, miért volt szük­sége azon­nali mű­tétre!

Fordulat a komoly műtéten átesett magyar legenda állapotában

Fordulat a komoly műtéten átesett magyar legenda állapotában

Gi­dó­falvy At­tila ki­hasz­nálta a ja­nu­ári pi­he­nő­idő­sza­kot.

Gi­dó­falvy At­tila ki­hasz­nálta a ja­nu­ári pi­he­nő­idő­sza­kot.

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

A 64 éves éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a rész­le­tek­ről. Fotót is csa­tolt!

A 64 éves éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a rész­le­tek­ről. Fotót is csa­tolt!

Fia és felesége is a színész mellett van a kórházban

Fia és felesége is a színész mellett van a kórházban

"Nem kell bán­tani..."

Fia sze­rint most min­denki szá­mára vi­lá­gos­nak kell len­nie, hogy Szil­ágyi Ist­vánt, nem kell bán­tani ahhoz, hogy sé­rü­lést szen­ved­jen.

Egy korszak lezárult, eldőlt a műtéten átesett magyar sztár sorsa

Egy korszak lezárult, eldőlt a műtéten átesett magyar sztár sorsa

Na­gyon várta a pil­la­na­tot Sas­vári Sán­dor, hogy vissza­ve­gye sze­re­peit.

Na­gyon várta a pil­la­na­tot Sas­vári Sán­dor, hogy vissza­ve­gye sze­re­peit lo­vas­bal­esete után.

Kiderült, újra műteni kellett Lerch Istvánt

Kiderült, újra műteni kellett Lerch Istvánt

14 hó­napja ke­rült kór­házba. Azóta több agy­vér­zé­sen is át­esett.

14 hó­napja ke­rült kór­házba. Azóta több agy­vér­zé­sen is át­esett.

Boros Lajos drámája: megrázó részletek a műtőasztalról

Boros Lajos drámája: megrázó részletek a műtőasztalról

A le­gen­dás rá­diós ja­nuár végén ke­rült kór­házba. Ki­de­rült, örök­le­tes szív­bil­len­tyű-elég­te­len­ség­ben szen­ved.

A le­gen­dás rá­diós ja­nuár végén ke­rült kór­házba. Ki­de­rült, örök­le­tes szív­bil­len­tyű-elég­te­len­ség­ben szen­ved.

Altatás nélkül műtötték meg Aleskát!

Altatás nélkül műtötték meg Aleskát!

Kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie...

Kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie a csi­nos spor­to­ló­nő­nek, mind­ezt el­vi­selte, a szép­ség ér­de­ké­ben.

Az orvosok is megdöbbentek, mit találtak a férfiban a tumor helyett

Az orvosok is megdöbbentek, mit találtak a férfiban a tumor helyett

A csa­lád­apa egy ideje kö­hö­gött, mire rá­szánta magát, hogy or­vos­hoz for­dul.

A csa­lád­apa egy ideje kö­hö­gött, mire rá­szánta magát, hogy or­vos­hoz for­dul.

Nem bírta tovább Dundika, már csak a műtét segített

Nem bírta tovább Dundika, már csak a műtét segített

Más­fél évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zál­tak nála nyi­tott has­fa­lat az or­vo­sok. Hajni so­káig ha­lo­gatta a be­avat­ko­zást, de ál­la­pota rosszab­bo­dott.

Más­fél évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zál­tak nála nyi­tott has­fa­lat az or­vo­sok. Hajni so­káig ha­lo­gatta a be­avat­ko­zást, de ál­la­pota rosszab­bo­dott, ezért két hete meg­mű­töt­ték.

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Till At­tila a leg­kí­no­sabb té­mák­ról is őszin­tén be­szél.

Till At­tila a leg­kí­no­sabb té­mák­ról is őszin­tén be­szél. A mű­sor­ve­zető be­val­lotta, vol­tak la­zább idő­sza­kai.

Pofátlan csalókra figyelmeztetnek: beteg gyerekeknek gyűjtenek

Pofátlan csalókra figyelmeztetnek: beteg gyerekeknek gyűjtenek

Va­ló­já­ban azon­ban szó sincs szen­vedő gye­re­kek­ről vagy mű­té­tek­ről, a csa­lók a nagy­lelkű em­be­rek pén­zére haj­ta­nak.

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Min­den idők egyik leg­jobb ma­gyar fut­bal­lis­tája 77 éves ko­rá­ban ve­hette át Élet­mű­dí­ját az Év Spor­to­lója Gálán.

Vége a találgatásoknak, ezért feküdne kés alá Liptai Claudia

Vége a találgatásoknak, ezért feküdne kés alá Liptai Claudia

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető őszin­tén val­lott a plasz­ti­kai mű­té­tek­ről.

Elhamarkodott kijelentést tett műtétje után Sebestyén Balázs

Elhamarkodott kijelentést tett műtétje után Sebestyén Balázs

Bár azt hitte, hogy az ope­rá­ci­ója után hamar mun­kába tud állni, terve ku­darcba ful­ladt. Azért nem adja fel!

Orvosi csoda ez a kisfiú, ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Orvosi csoda ez a kisfiú, ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot a kisfiú.

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot a kisfiú, Jamie Da­niel azon­ban élni akart!

Esztergályos Cecília elárulta, mit kívánt a 75. születésnapjára

Esztergályos Cecília elárulta, mit kívánt a 75. születésnapjára

Esz­ter­gá­lyos Ce­cí­lia szü­le­tés­napja.

Esz­ter­gá­lyos Ce­cí­lia ja­nuár 26-án lett het­venöt éves, de még most is olyan for­má­ban van, amit sok fi­a­tal meg­iri­gyel­hetne.

Sebestyén Balázs reagált a műtéttel kapcsolatos pletykákra

Sebestyén Balázs reagált a műtéttel kapcsolatos pletykákra

A mű­sor­ve­zető Rá­kó­czi Fe­ri­nek és Vadon Ja­ni­nak me­sélt vak­bél­mű­tét­jé­ről.

Sokkoló, meghalt a fiú, akinek egy kosárlabda méretű tumor volt az arcán - Videó

Sokkoló, meghalt a fiú, akinek egy kosárlabda méretű tumor volt az arcán - Videó

Mű­tétje köz­ben hunyt el az a fiú, aki­nek egy 5 kilós tumor nőtt az ar­cára.

Mű­tétje köz­ben hunyt el az a fiú, aki­nek egy 5 kilós tumor nőtt az ar­cára.

Nem lehetett halogatni, megműtötték a TV2 sztárját

Nem lehetett halogatni, megműtötték a TV2 sztárját

Kozma Orsi ma már nyu­god­tan bújik bele bár­me­lyik sztár bő­rébe.

Kozma Orsi ma már nyu­god­tan bújik bele bár­me­lyik sztár bő­rébe, nem okoz gon­dot neki a rap sem.

Azonnali műtétre szorult a magyar műsorvezető, ez okozta a rosszullétet

Azonnali műtétre szorult a magyar műsorvezető, ez okozta a rosszullétet

Se­bes­tyén Ba­lázs sze­retne mi­előbb újra adás­ban lenni, de előtte tel­je­sen fel kell gyó­gyul­nia.

Kórházba került Sebestyén Balázs, műteni kell

Kórházba került Sebestyén Balázs, műteni kell

Va­sár­nap este ope­rál­ják.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető va­sár­nap dél­előtt még a gye­re­ke­i­vel ját­szott, most vi­szont már az ope­rá­ci­óra vár.

Kórházból telefonált Sebestyén Balázs, ez történt vele a műtőasztalon

Kórházból telefonált Sebestyén Balázs, ez történt vele a műtőasztalon

Be­gyul­ladt vak­bele miatt azon­nal mű­teni kel­lett a nép­szerű rá­di­óst.

Be­gyul­ladt vak­bele miatt azon­nal mű­teni kel­lett va­sár­nap este a nép­szerű rá­di­óst.

Most már biztos, így döntött a színház a lábadozó Stohl András miatt

Most már biztos, így döntött a színház a lábadozó Stohl András miatt

Bucit ja­nuár 16-án lá­gyék­sérv­vel ope­rál­ták.

Bucit ja­nuár 16-án lá­gyék­sérv­vel ope­rál­ták.

Meglepő fordulat: ez történt Stohl András műtétje után

Meglepő fordulat: ez történt Stohl András műtétje után

Alig egy hét múlva vissza is tér­het.

Alig egy hét múlva már vissza is tér­het a szín­padra mű­tétje után. Ezt üzente ra­jon­gó­i­nak a szí­nész.

Megműtötték Stohl Andrást, friss hír az állapotáról

Megműtötték Stohl Andrást, friss hír az állapotáról

Egy hét lá­ba­do­zás vár rá.

Egy hét lá­ba­do­zás vár a túl­haj­szolt éle­tet élő Bu­cira!

Nagy a baj, pszichiáter segítségét kérte Benkő László

Nagy a baj, pszichiáter segítségét kérte Benkő László

Hiába van jól most az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse, az el­múlt hó­na­pok lel­ki­leg meg­vi­sel­ték.

Hiába van jól most az Omega le­gen­dás bil­len­tyűse, az el­múlt hó­na­pok lel­ki­leg meg­vi­sel­ték. Benkő László le­der­medt, ami­kor ki­de­rült, rákos. Egy új ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés után össze­zsu­go­rod­tak a máján a da­ga­na­tok, így lap­o­rosz­kó­pi­á­val le tud­ták őket csip­pen­teni az or­vo­sok.

Nehéz időszakon megy át a világhírű színésznő, rákkal operálták - Fotó

Nehéz időszakon megy át a világhírű színésznő, rákkal operálták - Fotó

Rákos el­vál­to­zást ta­lál­tak a szí­nésznő szá­já­nál.

A 80 éves Jane Fonda nem rég je­len­tette be sú­lyos be­teg­sé­gét: száj­rá­kot di­ag­nosz­ti­zál­tak nála, de most meg­mű­töt­ték. Ám a kötés még az aj­kain van, a sztár pedig ki is ta­lált egy mód­szer arra, hogy rejtse el ra­jon­gói elől a nem oda­való sebet.

Ijesztő diagnózis, műteni kell Zalatnay Cinit

Ijesztő diagnózis, műteni kell Zalatnay Cinit

A nép­szerű éne­kesnő a Mok­ká­ban árult el rész­le­te­ket a kö­zelgő ope­rá­ci­ó­ról, amit va­ló­szí­nű­leg nem úsz­hat meg.

A nép­szerű éne­kesnő a Mok­ká­ban árult el rész­le­te­ket a kö­zelgő ope­rá­ci­ó­ról, amit va­ló­szí­nű­leg nem úsz­hat meg.

Most már biztos, meg kell műteni Stohl Andrást

Most már biztos, meg kell műteni Stohl Andrást

Buci meg­törte a csen­det.

Buci meg­törte a csen­det, nyíl­tan be­szélt a ja­nuár 16-ra kiírt ope­rá­ci­ó­ról, ami miatt elő­adá­sait is le kell mon­da­nia.

Csoda történt, így gyógyult meg Sebestyén Balázs felesége

Csoda történt, így gyógyult meg Sebestyén Balázs felesége

A nép­szerű rá­diós fe­le­sége, Vik­tó­ria ször­nyű na­po­kat élt át a kór­ház­ban.

Ez vár a műtéten átesett Harsányi Leventére

Ez vár a műtéten átesett Harsányi Leventére

De­cem­ber­ben esett át egy ope­rá­ción.

A mű­sor­ve­zető de­cem­ber végén esett át egy ope­rá­ción. La­punk­nak el­árulta a be­avat­ko­zás rész­le­teit.

Pesttől 250 km-re kezelték volna az Iszlám Állam terroristáját

Pesttől 250 km-re kezelték volna az Iszlám Állam terroristáját, ha nem lépnek közbe

Bécs­ben vé­gez­ték volna el az élet­mentő mű­té­tet.

Bécs­ben vé­gez­ték volna el az élet­mentő mű­té­tet.

Bizarr fotó: Kórházba került a gyönyörű magyar modell

Bizarr fotó: Kórházba került a gyönyörű magyar modell

Ne­he­zen ka­pott le­ve­gőt.

Ne­he­zen ka­pott le­ve­gőt ezért szánta rá magát a be­avat­ko­zásra. Meg­mu­tatta magát köz­vet­le­nül a műtét után!

Súlyos balesetet szenvedett, kórházba került a magyar színész

Súlyos balesetet szenvedett, kórházba került a magyar színész

A mű­vész ápo­lásra szo­rul és egy időre saj­nos a szín­pad­tól is el kell bú­csúz­nia.

Váratlan fordulat, új hírek a nemrég műtött Benkő Lászlóról

Váratlan fordulat, új hírek a nemrég műtött Benkő Lászlóról

Sokat ja­vult az ál­la­pota a no­vem­ber 14-én élet­mentő mű­té­ten át­esett ze­nész­nek.

Sokat ja­vult az ál­la­pota a no­vem­ber 14-én élet­mentő mű­té­ten át­esett ze­nész­nek.

Az orvosok is elképedtek azon, hogy mi okozta a nő kínzó fájdalmait

Az orvosok is elképedtek azon, hogy mi okozta a nő kínzó fájdalmait

Több­ször is kór­házba ke­rült, mert nem jöt­tek rá, hogy mi fe­le­lős pa­na­sza­i­ért.

A beteg több­ször is kór­házba ke­rült, mert a dokik nem jöt­tek rá, hogy mi fe­le­lős pa­na­sza­i­ért.

Karácsonyi vásárban hangolódik az ünnepre Aleska!

Karácsonyi vásárban hangolódik az ünnepre Aleska!

A han­gu­lat fe­led­teti vele kín­jait.

Sáf­rány Emese egyre ag­gasz­tóbb tü­ne­te­ket pro­du­kál be­teg­sége miatt, ám a ka­rá­cso­nyi han­gu­lat kissé fe­led­teti vele kín­jait.

Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész, műteni kell

Súlyos balesetet szenvedett a magyar színész, műteni kell

Ope­rá­ció vár az Ope­rett­szín­ház sztár­jára, mi­u­tán bor­zal­mas bal­eset érte egy elő­adá­sán.

Ope­rá­ció vár az Ope­rett­szín­ház sztár­jára, mi­u­tán bor­zal­mas bal­eset érte egy elő­adá­sán.

A kórházból üzent a megműtött Harsányi Levente

A kórházból üzent a megműtött Harsányi Levente

A nép­szerű rá­di­óst hét­főn ope­rál­ták meg. A be­avat­ko­zás sze­ren­csére jól si­ke­rült.

A nép­szerű rá­di­óst hét­főn ope­rál­ták meg. A be­avat­ko­zás sze­ren­csére jól si­ke­rült.

Ijesztő diagnózis, műteni kell Cookyt

Ijesztő diagnózis, műteni kell Cookyt

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak árult el rész­le­te­ket a ki­sebb be­avat­ko­zás­ról.

A mű­sor­ve­zető a Ri­post­nak árult el rész­le­te­ket a ki­sebb be­avat­ko­zás­ról.

Durva fotó, ezt operálták ki Harsányi Leventéből

Durva fotó, ezt operálták ki Harsányi Leventéből

A nép­szerű mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon is meg­osz­totta a képet. Nehéz na­po­kon van túl.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon is meg­osz­totta a képet. Nehéz na­po­kon van túl.

Így néz ki Heincz Gábor Biga a műtét után

Így néz ki Heincz Gábor Biga a műtét után

Az éne­kes jobb kezét sür­gő­sen meg kel­lett mű­teni, most meg­mu­tatta hogy néz ki keze he­tek­kel a be­avat­ko­zás után.

Az éne­kes jobb kezét sür­gő­sen meg kel­lett mű­teni, most meg­mu­tatta hogy néz ki keze he­tek­kel a be­avat­ko­zás után.

Kórházba kellett vinni a bőnyi rendőrgyilkossággal vádolt hungaristát

Kórházba kellett vinni a bőnyi rendőrgyilkossággal vádolt hungaristát

A férfit a SOTE kli­ni­ká­jára vit­ték, ahol azon­nal meg is ope­rál­ták.

A férfit a SOTE kli­ni­ká­jára vit­ték, ahol azon­nal meg is ope­rál­ták.

Titokban műtötték meg Végvári Ádámot!

Titokban műtötték meg Végvári Ádámot!

Me­g­elé­gelte az ál­landó fáj­dal­ma­kat a ze­nész...

Me­g­elé­gelte az ál­landó fáj­dal­ma­kat, a ze­nész véget akart vetni hó­na­pok óta tartó szen­ve­dé­sé­nek. A Neo­ton sztárja a Ri­post­nak me­sélt elő­ször arról, hogy mű­tét­nek ve­tette alá magát!

Újabb csapás: Rossz hírt kaptunk az amputált lábú Viktorkáról

Újabb csapás: Rossz hírt kaptunk az amputált lábú Viktorkáról

Újabb műtét vár a 3 éves La­ka­tos Vik­tor­kára, aki­nek jú­li­us­ban agy­hár­tya­gyul­la­dás miatt kel­lett le­vágni mind­két lábát.

Aludni sem bír a TV2 sztárja, daganatot találtak a testében

Aludni sem bír a TV2 sztárja, daganatot találtak a testében

Nem­rég még mo­soly­gott.

Nem­rég még mo­so­lyogva vett részt az Ázsia Exp­ressz for­ga­tá­sán, most pedig alig tud meg­nyu­godni. Ja­nu­ár­ban megy majd szö­vet­tanra...

Újabb hír jött az agydaganatos magyar sztár állapotáról!

Újabb hír jött az agydaganatos magyar sztár állapotáról!

Je­len­leg Ame­ri­ká­ban lá­ba­do­zik

Az Édes Élet egy­kori sztárja je­len­leg Ame­ri­ká­ban lá­ba­do­zik, még min­dig ágy­hoz van kötve.

Újra kés alá feküdt: Megműtötték Tóth Verát

Újra kés alá feküdt: Megműtötték Tóth Verát

Az éne­kesnő tisz­tá­ban volt vele, hogy a gyo­mor­szű­kítő műtét után, ké­sőbb új mű­té­tek vár­nak majd rá.

Az éne­kesnő tisz­tá­ban volt vele, hogy a gyo­mor­szű­kítő műtét után, ké­sőbb új mű­té­tek vár­nak majd rá. A ne­he­zén túl van.

Most érkezett: Balesete után műtötték az Ázsia Expressz játékosát

Most érkezett: Balesete után műtötték az Ázsia Expressz játékosát

Zsolt hosszú hó­na­po­kon át ha­nya­golta kéz­sé­rü­lé­sét, míg­nem el­ke­rül­he­tet­lenné vált a mű­téti be­avat­ko­zás.

A fogyás ára: meg kellett műteni Tóth Verát!

A fogyás ára: meg kellett műteni Tóth Verát!

Rá sem lehet is­merni, kar­csú lett!

Az éne­kes­nőre szinte rá sem lehet is­merni, annyira kar­csú lett!

Nagy a baj, összes szerepét lemondta a magyar sztárszínésznő

Nagy a baj, összes szerepét lemondta a magyar sztárszínésznő

Na­gyon rég­óta küzd porc­be­teg­sé­gé­vel Po­korny Lia. Ha­ma­ro­san újabb műtét vár rá.

Na­gyon rég­óta küzd porc­be­teg­sé­gé­vel Po­korny Lia. Ha­ma­ro­san újabb műtét vár rá.

Kórházba került, megműtötték a magyar focistát

Kórházba került, megműtötték a magyar focistát

Ezért nem le­he­tett ott a kapus a Hon­véd el­leni baj­no­kin. Több hetes ki­ha­gyás vár majd rá.

Ezért nem le­he­tett ott a kapus a Hon­véd el­leni baj­no­kin. Több hetes ki­ha­gyás vár majd rá. Hasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott.

Súlyos betegségéről vallott Székhelyi József

Súlyos betegségéről vallott Székhelyi József

Ko­moly a baj, át­té­tet ta­lál­tak.

Szék­he­lyi Jó­zsef szín­mű­vészt mell­kasi prob­lé­má­val mű­töt­ték és az ope­rá­ció köz­ben de­rült ki, hogy ko­moly a baj, át­té­tet ta­lál­tak.

Megműtötték az agydaganattal küzdő magyar sztárt, íme, az eredmény!

Megműtötték az agydaganattal küzdő magyar sztárt, íme, az eredmény!

Az Édes Élet egy­kori sztár­já­nál né­hány hó­nap­pal ez­előtt fe­dez­ték fel az el­vál­to­zást.

Műtőasztalról a temetőbe: Benkő László drámája

Műtőasztalról a temetőbe: Benkő László drámája!

A nagy­be­teg ze­nész saját egész­sé­gét is koc­káz­tatta azért, hogy végső bú­csút ve­hes­sen ba­rát­já­tól! A kór­ház­ból a te­me­tésre si­e­tett!

A nagy­be­teg ze­nész saját egész­sé­gét is koc­káz­tatta azért, hogy végső bú­csút ve­hes­sen ba­rát­já­tól! A kór­ház­ból a te­me­tésre si­e­tett!

Benkő László vallomása: Bennem volt a félsz, hogy meg is halhatok

Benkő László vallomása: Bennem volt a félsz, hogy meg is halhatok

Mint egy va­lódi rocksz­tár, úgy hagyta el a Sem­mel­weis Egye­tem Transz­plan­tá­ciós és Se­bé­szeti Kli­ni­ká­ját Benkő László.

Drámai vallomás: Ha megműtik, megvakulhat a TV2 sztárja

Drámai vallomás: Ha megműtik, megvakulhat a TV2 sztárja

A szí­nésznő sú­lyos, örök­lődő szem­be­teg­ség­gel küzd. Kon­takt­len­csé­vel vagy szem­üveg­gel is csak 48 szá­za­lé­kos a lá­tása.

Drámai vallomás: Tüdőrákkal küzd magyar színészlegenda

Drámai vallomás: Tüdőrákkal küzd magyar színészlegenda

A szí­nész tíz kilót fo­gyott, de bi­za­kodó, és har­col.

A szí­nész tíz kilót fo­gyott, de bi­za­kodó, és azt mondja, har­col, hogy képes le­gyen ját­szani és apuka tud­jon ma­radni még egy da­ra­big.

Megműtötték a daganatos Benkő Lászlót

Megműtötték a daganatos Benkő Lászlót

Benkő László hó­na­po­kat várt, hogy végre meg­ope­rál­ják. A ke­mo­te­rá­pia sze­ren­csére hasz­nált, így a ze­nész­nek si­ke­rült túl­es­nie a be­avat­ko­zá­son.

Benkő László hó­na­po­kat várt, hogy végre meg­ope­rál­ják. A ke­mo­te­rá­pia sze­ren­csére hasz­nált, így a ze­nész­nek si­ke­rült túl­es­nie a be­avat­ko­zá­son.

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Kóbor János megszólalt: Itt az igazság Benkő László állapotáról

Re­méli, hogy ba­rátja jövő hét csü­tör­tö­kön már szín­padra áll­hat.

Az Omega front­em­bere re­méli, hogy ba­rátja jövő hét csü­tör­tö­kön már szín­padra áll­hat.

Megműtik a rákkal küzdő magyar legendát

Megműtik a rákkal küzdő magyar legendát

A ze­nész­nél ha­tott a ke­mo­te­rá­pia.

A ze­nész­nél ha­tott a ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lés, így műt­hető mé­re­tűvé zsu­go­rod­tak a máján ta­lált da­ga­na­tok. Ked­den el is vég­zik a be­avat­ko­zást.

Brutális baleset, mentő vitte el a Ninja Warrior versenyzőjét

Brutális baleset, mentő vitte el a Ninja Warrior versenyzőjét

Le­ál­lí­tot­ták a for­ga­tást a stú­di­ó­ban.

Le kel­lett ál­lí­tani a for­ga­tást, ami­kor az egyik Ninja-je­lölt sze­ren­csét­len bal­ese­tet szen­ve­dett. A szer­tor­nász­ver­seny­zőt mentő vitte kór­házba, meg is mű­töt­ték.

Kockázatos plasztika: Nem vállalja a műtétet Aleska!

Kockázatos plasztika: Nem vállalja a műtétet Aleska!

Mi­ha­ma­rabb kés alá kéne fe­küd­nie...

Mi­ha­ma­rabb kés alá kéne fe­küd­nie, de el­mon­dása sze­rint nem tart olyan sza­kasz­ban az élete, hogy ki­te­gye magát a hosszú lá­ba­do­zási idő­szak­nak!

Súlyos döntést hozott az Egy rém rendes család sztárja, kés alá feküdt

Súlyos döntést hozott az Egy rém rendes család sztárja, kés alá feküdt

A szí­nésznő nehéz idő­sza­kon van túl, de min­dent meg­tesz, hogy egész­sé­gét meg­őrizze.

Műtétje után azonnal őrizetbe vették a 10 éves lányt

Műtétje után azonnal őrizetbe vették a 10 éves lányt

Az ame­ri­kai be­ván­dor­lási hi­va­tal em­be­rei őri­zetbe vet­tek egy tar­tóz­ko­dási en­ge­déllyel nem ren­del­kező kis­lányt.

A be­ván­dor­lási hi­va­tal em­be­rei őri­zetbe vet­tek egy tar­tóz­ko­dási en­ge­déllyel nem ren­del­kező kis­lányt.

Szívszorító fotó: Harcolnak a sziámi ikerpár életéért

Szívszorító fotó: Harcolnak a sziámi ikerpár életéért

A lá­nyok­nak egy lábuk van...

A lá­nyok­nak egy lábuk van, de külön szí­vük és tü­de­jük. El kell őket szál­lí­tani, hogy él­hes­se­nek.

Az első fotó: Így néz ki műtétje után Heinz Gábor Biga

Az első fotó: Így néz ki műtétje után Heinz Gábor Biga

A 43 éves te­het­ség a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg az ope­rá­ció után ké­szült szelfit.

A 43 éves te­het­ség a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg az ope­rá­ció után ké­szült szelfit.

Baleset érte Hajdú Pétert, durva, ami történt vele - fotóval!

Baleset érte Hajdú Pétert, durva, ami történt vele - fotóval!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek spor­to­lás köz­ben esett baja, le­het­sé­ges, hogy mű­teni kell őt.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek spor­to­lás köz­ben esett baja, le­het­sé­ges, hogy mű­teni kell őt.

Kórházi ágyon fotózták Gerát, itt vannak a részletek

Kórházi ágyon fotózták Gerát, itt vannak a részletek

A Fe­renc­vá­ros fo­cis­tá­ját vi­lág­hírű orvos mű­tötte. Idén már nem lát­hat­juk a pá­lyán a vá­lo­ga­tott já­té­kost.

Teljesen kétségbeesett a magyar szépségkirálynő

Teljesen kétségbeesett a magyar szépségkirálynő

Kul­csár Edina csa­ládja na­gyon össze­tartó, így nem csoda, hogy izgul ma­má­jáért.

Kiderült, ennyit fizetett műtétjéért Tóth Vera

Kiderült, ennyit fizetett műtétjéért Tóth Vera

A nép­szerű éne­kesnő majd­nem más­fél évvel mű­téte után árulta el a tel­jes igaz­sá­got.

A nép­szerű éne­kesnő majd­nem más­fél évvel mű­téte után árulta el a tel­jes igaz­sá­got.

Öt éve született újjá Schobert Norbi

Öt éve született újjá Schobert Norbi

Réka és Norbi öt évvel ez­előtt estek át közös éle­tük leg­ke­mé­nyebb idő­sza­kán. Ekkor mű­töt­tek meg ugyanis a fit­nesz­gu­rut ve­le­szü­le­tett szív­bil­len­tyű rend­el­le­nes­ség­gel.

Ru­bint Réka és Scho­bert Norbi öt évvel ez­előtt estek át közös éle­tük leg­ke­mé­nyebb idő­sza­kán. Ekkor mű­töt­tek meg ugyanis a fit­nesz­gu­rut ve­le­szü­le­tett szív­bil­len­tyű rend­el­le­nes­ség­gel.

Fájdalmas bejelentés: hatalmas daganatot találtak a színésznő fejében

Fájdalmas bejelentés: hatalmas daganatot találtak a színésznő fejében

A szép­sé­ges so­ro­zat­sztár meg­ál­lás nél­kül dol­go­zott, mikor vá­rat­la­nul meg­tudta: azon­nal or­vosi se­gít­ségre van szük­sége.

Sérüléshullám a Sztárban Sztárban

Sérüléshullám a Sztárban Sztárban

Műtét, ke­re­kes­szék, me­re­vítő, gipsz. Hiába sé­rül­tek le a ver­seny­zők.

Műtét, ke­re­kes­szék, me­re­vítő, gipsz. Hiába sé­rül­tek le a Sz­tár­ban Sztár ver­seny­zői, semmi nem ál­lít­hatja meg őket.

Friss hírek érkeztek Dopeman kórházba szállított húgáról

Friss hírek érkeztek Dopeman kórházba szállított húgáról

A rap­per a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be az új fej­le­mé­nyek­ről. Fru­zsi egy át­me­neti be­avat­ko­zá­son esett át.

A rap­per a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be az új fej­le­mé­nyek­ről. Fru­zsi egy át­me­neti be­avat­ko­zá­son esett át.