CÍMKE: 'műtét'

Lesújtó hírt közölt orvosa Koós Jánossal

Lesújtó hírt közölt orvosa Koós Jánossal

Az éne­kes csak két do­log­tól lesz szo­morú.

A min­dig jó­kedvű Koós János csak két do­log­tól lesz szo­morú.

Nagy a baj, ezért nem műthetik Boros Lajost

Nagy a baj, ezért nem műthetik Boros Lajost

Az is­mert rá­diós hó­na­pok óta várja a szív­mű­té­tet, hogy végre el­in­dul­has­son a gyó­gyu­lás útján...

Komoly műtétre készül Vitányi Judit!

Komoly műtétre készül Vitányi Judit!

A hír­adós­nak régi álma tel­je­sül, ugyanis nem­so­kára, 27 év után el­vé­ge­zik rajta az áhí­tott be­avat­ko­zást. Most már elé­ge­dett lehet ön­ma­gá­val.

A hír­adós­nak régi álma tel­je­sül, ugyanis nem­so­kára, 27 év után el­vé­ge­zik rajta az áhí­tott be­avat­ko­zást. Most már elé­ge­dett lehet ön­ma­gá­val.

Daganatot állapítottak meg a várandós Kulcsár Edinánál

Daganatot állapítottak meg a várandós Kulcsár Edinánál

Le­mondta a mű­té­tet a ter­hes mo­dell. Pedig egy egy­szerű el­já­rás­sal el le­he­tett volna tá­vo­lí­tani a da­ga­na­tot.

Le­mondta a mű­té­tet a mo­dell. Pedig egy egy­szerű el­já­rás­sal el le­he­tett volna tá­vo­lí­tani a da­ga­na­tot.

Megműtötték a Barcelona klasszisát, sokáig nem játszhat

Megműtötték a Barcelona klasszisát, sokáig nem játszhat

Négy hónap kény­szer­pi­henő vár so­kunk ked­ven­cére. Hiába no, a térd­mű­tét ko­moly dolog.

Négy hónap kény­szer­pi­henő vár so­kunk ked­ven­cére. Hiába no, a térd­mű­tét ko­moly dolog.

Bizarr műtéti eljárással segítettek a vagina nélkül született lányon

Bizarr műtéti eljárással segítettek a vagina nélkül született lányon

Meg­döb­ben­tette a köz­vé­le­ményt a műtét, sokan el­bor­zad­tak; a tu­do­má­nyos világ pedig iz­ga­tot­tan várja a fej­le­mé­nye­ket.

Nagy a boldogság a családban: örömhírt jelentett be Debreczeni Zita

Nagy a boldogság a családban: örömhírt jelentett be Debreczeni Zita

A csi­nos fotós alig várta, hogy végre el­jöj­jön ez a pil­la­nat is.

A csi­nos fotós alig várta, hogy végre el­jöj­jön ez a pil­la­nat is.

Élete végéig arcán viseli a támadás nyomát a magyar színész

Élete végéig arcán viseli a támadás nyomát a magyar színész

Ha tü­körbe néz, min­dig eszébe jut az az este, ami­kor mo­ziba ké­szült ba­rá­ta­i­val, de végül egy ro­ham­men­tő­ben ta­lálta magát...

Elképesztő, így néz ki most az életmentő műtéten átesett Benkő László

Elképesztő, így néz ki most az életmentő műtéten átesett Benkő László

Benkő Lász­lót sok­kolta ta­valy jú­ni­us­ban az or­vosa, ami­kor kö­zölte vele: rossz­in­du­latú da­ga­na­to­kat ta­lál­tak a máján.

Borzalmas pillanatokat élt át Debreczeni Zita

Borzalmas pillanatokat élt át Debreczeni Zita

A csi­nos fotós végig ked­vence, Pa­macs mel­lett volt. Az ál­la­tot mű­teni kel­lett.

A csi­nos fotós végig ked­vence, Pa­macs mel­lett volt. Az ál­la­tot mű­teni kel­lett.

Komplikáció lépett fel a műtét után, mégsem lép fel a népszerű zenész

Komplikáció lépett fel a műtét után, mégsem lép fel a népszerű zenész

Felépü­lése után sze­retne Bu­da­pestre jönni.

Felépü­lése után sze­retne Bu­da­pestre jönni, de ezt egy­előre nem en­gedi egész­ségi ál­la­pota.

Ömlött a vér, törött orral ment le a pályáról a rettegett védő

Ömlött a vér, törött orral ment le a pályáról a rettegett védő

Jó­té­kony­sági meccsen ta­lál­ták te­libe a Green Bay Pac­kers sztár­ját.

Jó­té­kony­sági meccsen ta­lál­ták te­libe a Green Bay Pac­kers sztár­ját. Meg is kell majd mű­teni.

Plasztikai műtéten esett át Tóth Vera: mutatjuk az eredményt!

Plasztikai műtéten esett át Tóth Vera: mutatjuk az eredményt!

Or­szág-világ előtt bát­ran fel­vál­lalta, hogy új keb­lei van­nak.

Tóth Vera olyat tett, amire ko­ráb­ban soha nem volt példa! Mell­tartó nél­kül pó­zolt a ka­me­rá­nak. Or­szág-világ előtt bát­ran fel­vál­lalta, hogy új keb­lei van­nak.

Drámai pillanatok, így emlékszik vissza műtétjére Détár Enikő

Drámai pillanatok, így emlékszik vissza műtétjére Détár Enikő

A szí­nésznő lég­zés­könnyítő el­já­rása rossz véget ért.

A szí­nésznő lég­zés­könnyítő el­já­rása rossz véget ért.

Borzasztó, mi történt Luxus Rita lányával, azonnal műteni kellett

Borzasztó, mi történt Luxus Rita lányával, azonnal műteni kellett

Nyolc órán át ope­rál­ták az or­vo­sok.

Nyolc órán át ope­rál­ták az or­vo­sok.

Zimány Linda drámai vallomása: Életmentő műtéten esett át

Zimány Linda drámai vallomása: Életmentő műtéten esett át

Ki­fu­tott a lá­bá­ból a vér...

Ki­fu­tott a lá­bá­ból a vér, ami­kor or­vosa kö­zölte vele: mű­tétre lesz szük­ség, el­len­kező eset­ben a leg­rosszabb for­ga­tó­könyv válik va­ló­sággá.

Mégsem műtik Boros Lajost

Mégsem műtik Boros Lajost

Eddig úgy volt, hogy má­jus­ban újra kés alá fek­szik...

Eddig úgy ter­vez­ték, hogy Boros, mi­u­tán feb­ru­ár­ban pace­ma­kert ka­pott, má­jus­ban újra kés alá fek­szik, de to­ló­dik a műtét!

Megrázó vallomás, újabb műtéten esett át a nagybeteg színésznő

Megrázó vallomás, újabb műtéten esett át a nagybeteg színésznő

A 47 éves sztár egy kór­ház­ban ké­szült fo­tó­val tu­datta, hogy meg­ope­rál­ták.

A 47 éves szí­nésznő egy kór­ház­ban ké­szült fo­tó­val tu­datta, hogy meg­ope­rál­ták.

Gégetörést szenvedett A Nagy Duett sztárja, életveszélyben volt

Gégetörést szenvedett A Nagy Duett sztárja, életveszélyben volt

Fodor Raj­mund drá­mai val­lo­mást tett.

Fodor Raj­mund két­sze­res olim­piai baj­nok drá­mai val­lo­más­sal bú­csú­zott A Nagy Du­et­től va­sár­nap este.

Kiderült az ijesztő diagnózis: daganattal operálták a magyar zenészt

Kiderült az ijesztő diagnózis: daganattal operálták a magyar zenészt

Az Edda ala­pító tagja ször­nyű pil­la­na­to­kat élt át. Elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről.

Nagy a baj a magyar színésszel, komoly beavatkozás vár rá

Nagy a baj a magyar színésszel, komoly beavatkozás vár rá

Sú­lyos rend­el­le­nes­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak nála, és már előre rosszul van az ope­rá­ci­ó­tól.

Sú­lyos rend­el­le­nes­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak nála, és már előre rosszul van az ope­rá­ci­ó­tól.

Visszatért a halál szorításából a Megasztár felfedezettje

Visszatért a halál szorításából a Megasztár felfedezettje

Az éne­kesnő már­ci­us­ban mondta le min­den fel­lé­pé­sét...

Az éne­kesnő már­ci­us­ban mondta le min­den fel­lé­pé­sét, mert fel­fe­de­zett egy cso­mót a szer­ve­ze­té­ben.

Ez történt az amerikai katonával, aki háborúban elvesztette a péniszét

Ez történt az amerikai katonával, aki háborúban elvesztette a péniszét

Egy rob­ba­nás során vesz­tette el a leg­ne­me­sebb szer­veit, és so­káig úgy né­zett ki, soha nem fog tel­jes éle­tet élni.

Jó híreket hoztunk a nagybeteg Boros Lajosról

Jó híreket hoztunk a nagybeteg Boros Lajosról

Szív­mű­tétre vár. Bízik a leg­job­bak­ban.

A 71 éves rá­diós nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül. Szív­mű­tétre vár. Bízik a leg­job­bak­ban.

Megdöbbentő beismerés: ezért kellett megműteni Thomas Dollt

Megdöbbentő beismerés: ezért kellett megműteni Thomas Dollt

A Fe­renc­vá­ros edzője nem lá­tott ren­de­sen az utóbbi évek­ben.

A Fe­renc­vá­ros edzője nem lá­tott ren­de­sen az utóbbi évek­ben. Pedig az ol­va­sás az egyik nagy szen­ve­dé­lye.

Kórházba került, műteni kellett Bebét

Kórházba került, műteni kellett Bebét

Né­hány hete egy ki­sebb da­ga­na­tot tá­vo­lí­tot­tak el a ma­gyar sztár­éne­kes nya­ká­ból. Most el­mondta a rész­le­te­ket.

Né­hány hete egy ki­sebb da­ga­na­tot tá­vo­lí­tot­tak el a ma­gyar sztár­éne­kes nya­ká­ból. Most el­mondta a rész­le­te­ket.

Döbbenetes vallomás Schumi barátjától: Csoda, hogy még élek!

Döbbenetes vallomás Schumacher barátjától: Csoda, hogy még élek!

Bar­ri­chello év ele­jén ke­rült kór­házba.

Bar­ri­chello jó­in­du­latú nyaki da­ga­nat miatt ke­rült kór­házba, sze­ren­csé­jére gyor­san meg­mű­töt­ték.

Háromhavonta kell műteni Tóth Verát

Háromhavonta kell műteni Tóth Verát

Az éne­kes­nőre még sok meg­pró­bál­ta­tás vár.

Az éne­kesnő már eddig is ren­ge­teg fe­les­leg­től sza­ba­dult meg, de még sok meg­pró­bál­ta­tás vár rá.

Súlyos műtétje után megszólalt Mészöly Kálmán

Súlyos műtétje után megszólalt Mészöly Kálmán

Ott­hon lá­ba­do­zik a "Szőke Szikla". A saját fel­épü­lése mel­lett a Vasas benn­ma­ra­dá­sért is szur­kol. Az or­vo­sok si­ke­res­nek ítél­ték meg a mű­té­tet.

Ott­hon lá­ba­do­zik a "Szőke Szikla". A saját fel­épü­lése mel­lett a Vasas benn­ma­ra­dá­sért is szur­kol. Az or­vo­sok si­ke­res­nek ítél­ték meg a mű­té­tet.

A kórházból üzent Caramel felesége, ez vár súlyos beteg kislányára

A kórházból üzent Caramel felesége, ez vár súlyos beteg kislányára

Na­gyon nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül a csa­lád.

Na­gyon nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül a csa­lád.

Iszonyatos fájdalom: Műtét közben ébredt fel a magyar énekesnő

Iszonyatos fájdalom: Műtét közben ébredt fel a magyar énekesnő

Min­den mű­tétre váró ember rém­ál­mát élte meg az éne­kesnő. Most be­szélt a ször­nyű­ség­ről elő­ször.

Min­den mű­tétre váró ember rém­ál­mát élte meg az éne­kesnő. Most be­szélt a ször­nyű­ség­ről elő­ször.

Indulni kellett a kórházba: műtik Kulcsár Edina vőlegényét

Indulni kellett a kórházba: műtik Kulcsár Edina vőlegényét

A vá­ran­dós mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán árulta el, hogy ha­ma­ro­san meg­ope­rál­ják Csu­tit.

Komoly műtéten esett át, ide vitték a lábadozó brit herceget

Komoly műtéten esett át, ide vitték a lábadozó brit herceget

Csí­pő­fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott.

II. Er­zsé­bet fér­jét nem­ré­gi­ben meg kel­lett mű­teni, mert csí­pő­fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dott.

Nagy a baj, ezért lett depressziós a legendás magyar zenész

Nagy a baj, ezért lett depressziós a legendás magyar zenész

Benkő László már alig várta, hogy meg­ér­kez­zen a ta­vasz, és süs­sön végre a nap. Túl sok meg­pró­bál­ta­tás gyö­törte.

Nagy az aggodalom, kórházba szállították Fülöp herceget

Nagy az aggodalom, kórházba szállították Fülöp herceget

Csí­pő­mű­tét vár rá.

II. Er­zsé­bet ki­rálynő 96 éves fér­jé­nek csí­pő­mű­té­ten kell át­es­nie, a be­avat­ko­zást rég­óta ter­vez­ték, most szer­dán vi­szont va­ló­ban sor kerül rá.

Nagy az aggodalom a Ferrarinál, kórházban ápolják Vettel jó barátját

Nagy az aggodalom a Ferrarinál, kórházban ápolják Vettel jó barátját

Kimi Räik­kö­nen so­dorta el a sze­re­lőt, aki­nek két he­lyen is el­tört a lába.

Kimi Räik­kö­nen so­dorta el az olasz csa­pat sze­re­lő­jét, aki­nek két he­lyen is el­tört a lába.

Az iskola gyűjtött vért a súlyos beteg kislánynak

Az iskola gyűjtött vért a súlyos beteg kislánynak

Se­gí­tet­tek Ka­ti­cán.

Ha­tal­mas össze­fo­gás se­gí­tett a 14 éves szent­end­rei lá­nyon, Sárdy Ka­ti­cán, aki­nek egy ritka be­teg­ség­gel kell meg­küz­de­nie. A lány ge­rince el van gör­bülve.

Friss hírek érkeztek a megműtött Szíj Melinda állapotáról

Friss hírek érkeztek a megműtött Szíj Melinda állapotáról

Élet­mentő mű­té­ten esett át.

Már­cius végén élet­mentő mű­té­ten esett át az éne­kesnő, akit a fél or­szág a Me­gasztár 5-ből is­mer­he­tett meg, ahol do­bo­gós he­lyen vég­zett.

Őszintén vallott műtétjéről Tóth Vera, íme a beavatkozás előtti fotó

Őszintén vallott műtétjéről Tóth Vera, íme a beavatkozás előtti fotó

Kü­lön­le­ges nap már­cius 31-e az éne­kesnő éle­té­ben.

Kü­lön­le­ges nap már­cius 31-e az éne­kesnő éle­té­ben.

Aggódnak a rajongók, azonnal meg kellett műteni a magyar énekest

Aggódnak a rajongók, azonnal meg kellett műteni a magyar énekest

Egye­lőre nem tudni, mikor tér­het vissza a szín­padra Gás­pár Laci.

Egye­lőre nem tudni, mikor tér­het vissza a szín­padra Gás­pár Laci.

Elképesztő fotók: Fél milliót költött plasztikára a Kim Kardashian hasonmás

Elképesztő fotók: Fél milliót költött plasztikára a Kim Kardashian hasonmás

Ren­ge­tegbe ke­rült, rá­adá­sul min­den moz­za­na­tát do­ku­men­tálta! Így néz ki mez­te­le­nül a fi­a­tal nő, aki már nem ön­maga!

Sokkoló plasztikai trend terjed a nők körében!

Sokkoló plasztikai trend terjed a nők körében!

A nők már nem szép­ség­ide­á­lok­nak, hanem szá­mí­tó­gé­pes szoft­ve­rek által el­tor­zí­tott ál­va­ló­ság­nak akar­nak meg­fe­lelni.

Életmentő műtéten esett át a magyar énekesnő!

Életmentő műtéten esett át a magyar énekesnő!

Az éne­kesnő az összes kon­cert­jét le­mondta, így na­gyon ag­gód­nak a ra­jon­gók ked­ven­cü­kért, akit azon­nali ha­tállyal meg kel­lett mű­teni...

Az éne­kes­nőt azon­nal meg kel­lett mű­teni, most ott­hon lá­ba­do­zik.

Újabb csapás, súlyosan megsérült a válogatott sztárja

Újabb csapás, súlyosan megsérült a válogatott sztárja

To­mori Zsu­zsan­nát hord­ágyon kel­lett le­vinni a pá­lyá­ról. Most a jobb térde sé­rült meg.

To­mori Zsu­zsan­nát hord­ágyon kel­lett le­vinni a pá­lyá­ról. Most a jobb térde sé­rült meg.

Sejtelmes vallomást tett Szögeczki Ági: jöhet a második baba

Sejtelmes vallomást tett Szögeczki Ági: jöhet a második baba

Ezért is fon­tos az egész­sé­ges élet­mód.

Az egy­kori tévés ezért is tartja fon­tos­nak az egész­sé­ges élet­mó­dot.

Örömhírt jelentett be a magyar színész, végre mindenki megnyugodhat

Örömhírt jelentett be a magyar színész, végre mindenki megnyugodhat

Ja­nuár he­te­di­kén szen­ve­dett ko­moly bal­ese­tet Sas­vári Sán­dor, ami­kor saját lova le­fe­jelte.

Adás előtt lett rosszul: Kiderült, mi történt Boros Lajossal

Adás előtt lett rosszul: Kiderült, mi történt Boros Lajossal

Az egyik mű­té­ten már túl van, de vár rá egy jóval ko­mo­lyabb be­avat­ko­zás is. A rá­diós fel­ké­szült min­denre.

Az egyik mű­té­ten már túl van, de vár rá egy jóval ko­mo­lyabb be­avat­ko­zás is. A rá­diós fel­ké­szült min­denre.

Súlyos csapás: meg kellett műteni az NB I-es sztárfocistát

Súlyos csapás: meg kellett műteni az NB I-es sztárfocistát

Az Új­pest el­leni meccsen sza­kadt el a külső bo­ka­sza­lagja. Ebben a sze­zon­ban már nem is játsz­hat.

Az Új­pest el­leni meccsen sza­kadt el a külső bo­ka­sza­lagja. Ebben a sze­zon­ban már nem is játsz­hat.

Nagy a baj, életmentő műtétet hajtottak végre az ismert magyar focistán

Nagy a baj, életmentő műtétet hajtottak végre az ismert magyar focistán

Ijesztő és sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a ru­ti­nos já­té­kos.

Ijesztő és sú­lyos fej­sé­rü­lést szen­ve­dett a ru­ti­nos já­té­kos.

Komoly műtét előtt áll Gáspár Evelin, kiderült, mit mondott az orvos!

Komoly műtét előtt áll Gáspár Evelin, kiderült, mit mondott az orvos!

A fi­a­tal lány évek óta küzd a kel­le­met­len prob­lé­má­val, most úgy tűnik, meg­ol­dód­hat­nak a gond­jai.

Nagybeteg barátjának üzent Törőcsik Mari

Nagybeteg barátjának üzent Törőcsik Mari

Az Oscar-díjas ren­dező ta­valy év végén ke­rült kór­házba...

Az Oscar-díjas ren­dező ta­valy év végén ke­rült kór­házba, ahol egy sú­lyos agyi mű­té­ten kel­lett át­es­nie. Érte ag­gó­dik a szí­nész­le­genda.

Magyar orvosok választják szét a bangladesi sziámi ikreket

Ilyen még nem volt, magyar orvosok választják szét a bangladesi sziámi ikreket

Ma­gyar or­vo­so­kon a világ szeme: még idén sze­ret­nék be­fe­jezni a mű­tét­so­ro­za­tot.

Tragikus vallomás: Rettegnek a férfiak a hatalmas vaginájú nőtől!

Tragikus vallomás: Rettegnek a férfiak a hatalmas vaginájú nőtől!

Egy plasz­ti­kai se­bész­től kér se­gít­sé­get Bri­gitte, ugyanis bar­langgá tá­gult va­gi­nája tönk­re­te­szi az éle­tét.

Infarktusa után megszólalt a Piramis énekese: tíz percen múlt az élete

Infarktusa után megszólalt a Piramis énekese: tíz percen múlt az élete

Az utolsó dal előtt kezdte magát rosszul érezni Nyem­csók János.

Az utolsó dal előtt kezdte magát rosszul érezni Nyem­csók János, mell­kasi pa­na­szai vol­tak.

Életmentő műtét: Retteg férje életéért Pécsi Ildikó!

Életmentő műtét: Retteg férje életéért Pécsi Ildikó!

Nem elég az évek óta tartó pe­res­ke­dés miatt ag­gód­nia, most még Szűcs Lajos is mű­tő­asz­talra ke­rült...

Nem elég az évek óta tartó pe­res­ke­dés miatt ag­gód­nia, most még Szűcs Lajos is mű­tő­asz­talra ke­rült...

Brutális autóbaleset: 9 órán át műtötték Judyt!

Brutális autóbaleset: 9 órán át műtötték Judyt!

Óri­ási fáj­dal­ma­kat kel­lett át­él­nie, 36 al­ka­lom­mal fe­küdt kés alá az el­múlt év­ti­ze­dek során.

Óri­ási fáj­dal­ma­kat kel­lett át­él­nie a gyö­nyörű éne­kes­nő­nek, aki 36 al­ka­lom­mal fe­küdt kés alá az el­múlt év­ti­ze­dek során.

Döntöttek az orvosok Delhusa Gjon sorsáról

Döntöttek az orvosok Delhusa Gjon sorsáról

Sport­sé­rü­lés­sel ke­rült kór­házba, végül azon­nal ope­rálni kel­lett.

Sport­sé­rü­lés­sel ke­rült kór­házba, végül azon­nal ope­rálni kel­lett.

Drámai diagnózis: Képtelenek megműteni az orvosok Boros Lajost

Drámai diagnózis: Képtelenek megműteni az orvosok Boros Lajost

A mű­sor­ve­ze­tő­nek szív­rit­mus-sza­bá­lyo­zót kell hor­da­nia. De újabb ope­rá­ció várna rá.

Kulcsár Edina drámája: nehéz időszak vár rá

Kulcsár Edina drámája: nehéz időszak vár rá

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ter­hes­sége alatt azon­ban több egész­ség­ügyi prob­lé­má­val is meg kell küz­de­nie.

Óri­ási az öröm Kul­csár Edina éle­té­ben, hi­szen végre be­je­len­tette: gye­re­ket vár. A mű­sor­ve­ze­tő­nek ter­hes­sége alatt azon­ban több egész­ség­ügyi prob­lé­má­val is meg kell küz­de­nie.

Fiának köszönheti életét a szívbeteg magyar műsorvezető

Fiának köszönheti életét a szívbeteg magyar műsorvezető

Az el­múlt hó­nap­ban fe­ne­kes­tül for­dult fel Boros Lajos élete. A le­gen­dás rá­diós két hete ke­rült kór­házba.

Az el­múlt hó­nap­ban fe­ne­kes­tül for­dult fel Boros Lajos élete. A le­gen­dás rá­diós két hete ke­rült kór­házba.

24 órás felügyelet alatt tartják a szívműtéten átesett magyar rádióst

24 órás felügyelet alatt tartják a szívműtéten átesett magyar rádióst

Szám­ta­lan vizs­gá­lat után dön­töt­tek úgy Boros Lajos or­vo­sai, hogy a rá­di­ós­nak azon­nal szív­rit­mus-sza­bá­lyo­zóra van szük­sége.

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Kiderült az ijesztő diagnózis: Daganattal operálták Delhusa Gjont!

Az éne­kes végre el­árulta, miért volt szük­sége azon­nali mű­tétre! Ko­mo­lyabb volt a baj, mint azt bárki is hitte!

Kész csoda, hogy él a tizenegyszer újraélesztett focista

Kész csoda, hogy él a tizenegyszer újraélesztett focista

Az or­vo­sok is cso­da­ként em­le­ge­tik, ami egy 16 éves da­basi fo­cis­tá­val tör­tént. Duhaj Ádám szíve egy ka­ku­csi meccsen állt le.

Az or­vo­sok is cso­da­ként em­le­ge­tik, ami egy 16 éves da­basi fo­cis­tá­val tör­tént. Duhaj Ádám szíve egy ka­ku­csi meccsen állt le, ti­zen­egy­szer hoz­ták vissza az életbe. A da­basi fiú akár már két hónap múlva újra fo­ciz­hat!

Fordulat a komoly műtéten átesett magyar legenda állapotában

Fordulat a komoly műtéten átesett magyar legenda állapotában

Gi­dó­falvy At­tila ki­hasz­nálta a ja­nu­ári pi­he­nő­idő­sza­kot.

Gi­dó­falvy At­tila ki­hasz­nálta a ja­nu­ári pi­he­nő­idő­sza­kot, és két ha­laszt­ha­tat­lan ope­rá­ción esett át.

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

Kórházba került, műteni kellett Delhusa Gjont

A 64 éves éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a rész­le­tek­ről. Fotót is csa­tolt!

A 64 éves éne­kes a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be a rész­le­tek­ről. Fotót is csa­tolt!

Fia és felesége is a színész mellett van a kórházban

Fia és felesége is a színész mellett van a kórházban

"Nem kell bán­tani..."

Fia sze­rint most min­denki szá­mára vi­lá­gos­nak kell len­nie, hogy Szil­ágyi Ist­vánt, nem kell bán­tani ahhoz, hogy sé­rü­lést szen­ved­jen.

Boros Lajos drámája: megrázó részletek a műtőasztalról

Boros Lajos drámája: megrázó részletek a műtőasztalról

Ja­nuár végén ke­rült kór­házba.

A le­gen­dás rá­diós ja­nuár végén ke­rült kór­házba. Ki­de­rült, örök­le­tes szív­bil­len­tyű-elég­te­len­ség­ben szen­ved.

Az orvosok is megdöbbentek, mit találtak a férfiban a tumor helyett

Az orvosok is megdöbbentek, mit találtak a férfiban a tumor helyett

A csa­lád­apa egy ideje kö­hö­gött, mire rá­szánta magát, hogy or­vos­hoz for­dul.

Kiderült, újra műteni kellett Lerch Istvánt

Kiderült, újra műteni kellett Lerch Istvánt

A le­gen­dás ma­gyar ze­nész ti­zen­négy hó­napja ke­rült kór­házba. Azóta több agy­vér­zé­sen is át­esett. Fe­le­sége most újabb rész­le­te­ket árult el az ál­la­po­tá­ról.

A le­gen­dás ma­gyar ze­nész ti­zen­négy hó­napja ke­rült kór­házba. Azóta több agy­vér­zé­sen is át­esett. Fe­le­sége most újabb rész­le­te­ket árult el az ál­la­po­tá­ról.

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Bangó Margit a tüdőembóliának köszönheti életét

Újra fel­idézte a ret­te­gés he­teit.

Az éne­kesnő élete, ha csak he­tekre is, de újra re­á­lommá vál­to­zott, mi­u­tán attól kel­lett tar­ta­nia, hogy 15 év után újra meg­tá­madta szer­ve­ze­tét a ha­lá­los kor.

Életmentő szívműtétre vár a magyar sztár, végrendeletet ír

Életmentő szívműtétre vár a magyar sztár, végrendeletet ír

Pár nap alatt na­gyot for­dult a világ Boros La­jos­sal. A le­gen­dás rá­diós múlt héten ke­rült kór­házba.

Pár nap alatt na­gyot for­dult a világ a min­dig vidám Boros La­jos­sal, ami­óta kór­házba ke­rült.

Altatás nélkül műtötték meg Aleskát!

Altatás nélkül műtötték meg Aleskát!

Kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie a csi­nos spor­to­ló­nő­nek, mind­ezt el­vi­selte, a szép­ség ér­de­ké­ben. Meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról me­sélt!

Kel­le­met­len per­ce­ket kel­lett át­él­nie a csi­nos spor­to­ló­nő­nek, mind­ezt el­vi­selte, a szép­ség ér­de­ké­ben.

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Till At­tila a leg­kí­no­sabb té­mák­ról is őszin­tén be­szél. A mű­sor­ve­zető be­val­lotta, neki is vol­tak la­zább idő­sza­kai.

Pofátlan csalókra figyelmeztetnek: beteg gyerekeknek gyűjtenek

Pofátlan csalókra figyelmeztetnek: beteg gyerekeknek gyűjtenek

Va­ló­já­ban azon­ban szó sincs szen­vedő gye­re­kek­ről vagy mű­té­tek­ről, a csa­lók a nagy­lelkű em­be­rek pén­zére haj­ta­nak.

Nem bírta tovább Dundika, már csak a műtét segített

Nem bírta tovább Dundika, már csak a műtét segített

Más­fél évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zál­tak nála nyi­tott has­fa­lat az or­vo­sok. Hajni so­káig ha­lo­gatta a be­avat­ko­zást, de ál­la­pota rosszab­bo­dott.

Más­fél évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zál­tak nála nyi­tott has­fa­lat az or­vo­sok. Hajni so­káig ha­lo­gatta a be­avat­ko­zást, de ál­la­pota rosszab­bo­dott, ezért két hete meg­mű­töt­ték.

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Megrendült egészségéről vallott a magyar futball-legenda

Min­den idők egyik leg­jobb ma­gyar fut­bal­lis­tája 77 éves.

Min­den idők egyik leg­jobb ma­gyar fut­bal­lis­tája 77 éves ko­rá­ban ve­hette át Élet­mű­dí­ját.

Ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Orvosi csoda ez a kisfiú, ilyen esetet még nem látott a tudomány!

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot a kisfiú.

Az or­vo­sok azt gon­dol­ták, meg sem éli a más­na­pot a kisfiú, Jamie Da­niel azon­ban élni akart!

Esztergályos Cecília elárulta, mit kívánt a 75. születésnapjára

Esztergályos Cecília elárulta, mit kívánt a 75. születésnapjára

Esz­ter­gá­lyos Ce­cí­lia szü­le­tés­napja.

Esz­ter­gá­lyos Ce­cí­lia ja­nuár 26-án lett het­venöt éves, de még most is olyan for­má­ban van, amit sok fi­a­tal meg­iri­gyel­hetne.

Vége a találgatásoknak, ezért feküdne kés alá Liptai Claudia

Vége a találgatásoknak, ezért feküdne kés alá Liptai Claudia

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető őszin­tén val­lott a plasz­ti­kai mű­té­tek­ről.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető őszin­tén val­lott a plasz­ti­kai mű­té­tek­ről.