CÍMKE: 'muszlimok'

V4NA: Rács mögött is gyilkolnának a radikális iszlamisták

V4NA: Rács mögött is gyilkolnának a radikális iszlamisták

Már át­vette a pá­ri­zsi ügyész­ség a csü­tör­töki Le Havre bör­tö­né­ben tör­tént tá­ma­dás ügyét.

Saját tengerpartot kér a muszlimoknak egy holland politikus!

Saját tengerpartot kér a muszlimoknak egy holland politikus!

Arra hi­vat­ko­zik, hogy ők rosszul érzik ma­gu­kat az eu­ró­pai für­dő­ru­hás höl­gyek lát­vá­nyá­tól.

Arra hi­vat­ko­zik, hogy ők rosszul érzik ma­gu­kat az eu­ró­pai für­dő­ru­hás höl­gyek lát­vá­nyá­tól.

Bosszúból rendeztek vérfürdőt Sri Lankán

Bosszúból rendeztek vérfürdőt Sri Lankán

A hús­vét­va­sár­napi Srí Lanka-i össze­han­golt me­rény­le­te­ket bosszú­ból kö­vet­ték el a christ­chur­chi me­cse­tek­ben el­kö­ve­tett már­cius 15-i tö­meg­mé­szár­lá­sért.

A hús­vét­va­sár­napi Srí Lanka-i össze­han­golt me­rény­le­te­ket bosszú­ból kö­vet­ték el a christ­chur­chi me­cse­tek­ben el­kö­ve­tett már­cius 15-i öl­dök­lé­sért.

Már 1 millió 300 ezer muszlim él Spanyolországban!

Már 1 millió 300 ezer muszlim él Spanyolországban!

Sors­döntő vá­lasz­tá­sok lesz­nek.

Ka­ta­ló­nia musz­lim la­kos­sága 4 év alatt csak­nem 20 szá­za­lék­kal nőtt. Sors­döntő vá­lasz­tá­sok lesz­nek áp­ri­lis 28-án, ame­lyen meg­buk­hat a bal­ol­dal.

Sehol sem sikerült integrálni a migránsokat

Sehol sem sikerült integrálni a migránsokat

Nagy bá­tor­ság kel­lett ahhoz, hogy a hol­land szo­cio­ló­gus ki­mondja, amit min­den jó­za­nul gon­dol­kodó tud.

Nagy bá­tor­ság kel­lett ahhoz, hogy a hol­land szo­cio­ló­gus ki­mondja, amit min­den jó­za­nul gon­dol­kodó tud.

Elítéltek kilenc, savas támadásokban bűnös muszlimot

Elítéltek kilenc, savas támadásokban bűnös muszlimot

14-17 év bör­tönt kap­tak Lon­don­ban.

14-17 év bör­tönt kap­tak Lon­don­ban.

Botrányos módon bántak a muszlim sportolók a bírónővel, kizárták őket

Botrányos módon bántak a muszlim sportolók a bírónővel, kizárták őket

Három musz­lim spor­to­lót ki­zár­tak egy bir­kózó ver­seny­ből. A férfiak ugyanis nem vol­tak haj­lan­dóak kezet fogni női bí­ró­val.

Mohamed, a norvég... Már Oslóban is így hívják a legtöbb újszülöttet

Mohamed, a norvég... Már Oslóban is így hívják a legtöbb újszülöttet

Nor­vé­gia fő­vá­ro­sá­nak 30,4 szá­za­léka mig­ráns.

Nor­vé­gia fő­vá­ro­sá­nak 30,4 szá­za­léka be­ván­dorló, né­hány kül­vá­ros­ban pedig az ará­nyuk meg­ha­ladja az 50 szá­za­lé­kot is!

A muszlimok hite szerint jogukban áll megverni a nőket

A muszlimok hite szerint jogukban áll megverni a nőket

Ta­valy 138 ezer olyan esetre de­rült fény Né­met­or­szág­ban, amely során csa­lá­don be­lüli erő­szak tör­tént.

Ta­valy 138 ezer olyan esetre de­rült fény Né­met­or­szág­ban, amely során csa­lá­don be­lüli erő­szak tör­tént. Az ál­do­za­tok 82 szá­za­léka nő.

Sobieski János megmentette Bécset, mégsem kaphat szobrot

Sobieski János megmentette Bécset, a muszlimok miatt most mégsem kaphat szobrot

335 éve, hogy So­bi­eski János Pár­kány­nál vég­leg szét­verte a me­ne­külő török csa­pa­to­kat.

Túl sok a muszlim diák az osztrák iskolákban

Túl sok a muszlim diák az osztrák iskolákban

Az oszt­rák ta­nári szak­szer­ve­zet tagja iga­zat ad a ta­nárnő ki­je­len­té­sé­nek.

Az oszt­rák ta­nári szak­szer­ve­zet tagja iga­zat ad a ta­nárnő ki­je­len­té­sé­nek.

Halottak napján muszlim szent helyeket látogat Vona Gábor

Halottak napján muszlim szent helyeket látogat Vona Gábor

A leg­na­gyobb csend­ben vissza­tért musz­lim ba­rá­ta­i­hoz Vona Gábor.

Mi­köz­ben a Fa­ce­boo­kon a Ha­lot­tak Nap­já­ról be­szél, a leg­na­gyobb csend­ben vissza­tért musz­lim ba­rá­ta­i­hoz Vona Gábor. A fe­le­sé­gét sem hagyta itt­hon. Együtt lá­to­gat­ják végig ko­rábbi po­li­ti­kai szö­vet­sé­ge­se­i­ket és a musz­lim val­lás szent he­lyeit.

Leleplező feliratot találtak a felgyújtott templom falán

Leleplező feliratot találtak a felgyújtott templom falán

Is­me­ret­le­nek gyúj­tot­tak fel egy ke­resz­tény temp­lo­mot a fran­cia­or­szági Or­lé­ans­ban.

Is­me­ret­le­nek gyúj­tot­tak fel egy ke­resz­tény temp­lo­mot a fran­cia­or­szági Or­lé­ans­ban. A rend­őr­ség köz­lése sze­rint olyan gyű­lö­let fel­ira­to­kat ta­lál­tak az épü­let falán, ami se­gít­heti a nyo­mo­zást.

Újabb brutális muszlim támadás keresztények ellen egy menekülttáborban

Újabb brutális muszlim támadás keresztények ellen egy menekülttáborban

Szo­morú és egy­ben mély­sé­ge­sen fel­há­bo­rító...

Szo­morú és egy­ben mély­sé­ge­sen fel­há­bo­rító eset.

Forró étolajjal öntötték le a saját 15 éves kislányukat a muszlimok

Forró étolajjal öntötték le a saját 15 éves kislányukat a muszlimok

Meg akar­ták győzni, mert 20 ezer dol­lárt kap­tak annak fe­jé­ben, hogy férj­hez megy egy mu­zul­mán férfi­hoz.

Muszlim nő miatt nem látogathatta beteg lányát egy bécsi férfi

Muszlim nő miatt nem látogathatta beteg lányát egy bécsi férfi

Eddig és nem to­vább - ál­lítja az apa...

Egy beteg lány ke­rült kór­házba Bécs­ben, de édes­apja nem lá­to­gat­hatta meg, mert egy musz­lim nő is volt a kór­te­rem­ben...

Kitiltotta üzletéből a muszlimokat egy hentes

Kitiltotta üzletéből a muszlimokat egy hentes

Nagy meg­rö­kö­nyö­dést kel­tett.

Nagy meg­rö­kö­nyö­dést kel­tett Svájc­ban az a tábla, ame­lyet egy hen­tes tett ki a saját be­já­rati aj­ta­jára. A táb­lát idő­köz­ben el­tün­tet­ték.

Németországban veszélyes kereszténynek lenni

Németországban veszélyes kereszténynek lenni

Ri­asztó a hely­zet.

Ri­asztó képet su­gall­nak a leg­fris­sebb rend­őr­ségi sta­tisz­ti­kák: egy év alatt je­len­tő­sen meg­nőtt Né­met­or­szág­ban a ke­resz­té­nyek el­leni tá­ma­dá­sok száma.

Canterbury érseke: az iszlám nem összeegyeztethető a jogrendszerrel

Canterbury érseke: az iszlám nem összeegyeztethető a jogrendszerrel

Az isz­lám tör­vény­ke­zés, a saría sosem vál­hat a brit jog­rend­szer ré­szévé...

Az isz­lám tör­vény­ke­zés, a saría sosem vál­hat a brit jog­rend­szer ré­szévé, annyira más el­ve­ket vall...

Betiltott vallási iskolákban kínozzák a gyerekeket

Betiltott vallási iskolákban kínozzák a gyerekeket

Verés, gyil­kos­ságra ne­ve­lés...

Verés, agy­mo­sás, gyil­kos­ságra ne­ve­lés - ez fo­lyik abban a közel 350 val­lási is­ko­lá­ban, amely en­ge­dély nél­kül mű­kö­dik szerte az Egye­sült Ki­rály­ság­ban.

Hangszórót követelnek a mecsethez a muszlimok

Hangszórót követelnek a mecsethez a muszlimok

"Mi nem lá­to­ga­tók va­gyunk, mi már itt la­kunk" - mond­ták. Az imára való han­gos fel­hí­vás­tól job­ban érez­nék ma­gu­kat.

A belgák többsége megszállásként éli meg a migrációt

A belgák többsége megszállásként éli meg a migrációt

Egy friss belga ta­nul­mány azt mu­tatja, hogy em­be­rek több­sége már nem érzi ott­ho­no­san magát a saját ha­zá­já­ban.

Egy friss belga ta­nul­mány azt mu­tatja, hogy a ké­szí­tők által meg­kér­de­zett em­be­rek több­sége már nem érzi ott­ho­no­san magát a saját ha­zá­já­ban.

Radikális muszlim gócpont jön létre a szomszédban, így gondolkodnak

Radikális muszlim gócpont jön létre a szomszédban

A szél­ső­sé­ges isz­lám újabb fel­leg­vára van szü­le­tő­ben Auszt­ri­á­ban.

A szél­ső­sé­ges isz­lám újabb fel­leg­vára van szü­le­tő­ben Auszt­ri­á­ban: Graz­ban egyre ka­taszt­ro­fá­li­sabb, kö­zép­kori ál­la­po­tok ural­kod­nak.

Ellepik Ausztriát a Muhammedek

Ellepik Ausztriát a Muhammedek

Ré­misztő trend­for­duló zaj­lik Eu­ró­pá­ban.

Ré­misztő trend­for­duló zaj­lik Eu­ró­pá­ban: a múlt évben már Auszt­ri­á­ban is a musz­lim Mu­ham­med volt a har­ma­dik leg­nép­sze­rűbb, új­szü­löt­tek­nek adott ke­reszt­név!

Agresszív muszlim apák miatt rettegnek a bécsi pedagógusok

Agresszív muszlim apák miatt rettegnek a bécsi pedagógusok

Erről szól egy új ta­nul­mány...

El­ke­se­rí­tően ke­mény ál­lí­tá­so­kat tar­tal­maz a musz­lim szü­lők vi­sel­ke­dé­sé­ről egy friss ta­nul­mány.

Ne harangozzanak, mert az zavarja a muzulmánokat!

Ne harangozzanak, mert az zavarja a muzulmánokat!

Saját mu­zul­mán ügy­véd­jén ke­resz­tül fo­gal­mazta meg a ké­ré­sét egy musz­lim be­ván­dorló.

Saját mu­zul­mán ügy­véd­jén ke­resz­tül fo­gal­mazta meg a ké­ré­sét egy musz­lim be­ván­dorló. "El a ke­zek­kel a ha­rang­ja­ink­tól!" - til­ta­ko­zott több száz kör­nyék­beli lakos. Ma még nem vi­lá­gos, ho­gyan foly­ta­tó­dik az ügy.

Terrortámadással akarta meglepni menyasszonyát

Terrortámadással akarta meglepni menyasszonyát

Kü­lö­nös "aján­dék­kal" akart ked­ves­kedni pár­já­nak egy el­szánt musz­lim férfi.

Kü­lö­nös "aján­dék­kal" akart ked­ves­kedni pár­já­nak egy el­szánt musz­lim férfi: meg­ígérte, hogy a nő ked­véért bár­kit megöl.

Agymosott kisfiáért aggódik a muszlim anya

Agymosott kisfiáért aggódik a muszlim anya

11 éves kisfia meg­men­té­séért küzd.

11 éves kisfia meg­men­té­séért küzd egy ame­ri­kai nő, mi­u­tán a gye­rek egy ra­di­ká­lis isz­lam­ista, a saját apja csap­dá­jába esett. Vajon ki fog nyerni?

Nem imádkozhatnak az utcán a muszlimok

Nem imádkozhatnak az utcán a muszlimok

Ha­ma­ro­san be­ke­mé­nyí­te­nek a fran­cia ha­tó­sá­gok.

Be­ke­mé­nyí­te­nek a fran­cia ha­tó­sá­gok: a jö­vő­ben nem fog­ják hagyni, hogy a musz­li­mok az utca kel­lős kö­ze­pén te­rít­sék ki ima­sző­nye­gü­ket, és Mekka felé for­dulva imád­koz­za­nak.

Szomorú rekord: negyed évszázada nem volt ennyi terrortámadás

Szomorú rekord: negyed évszázada nem volt ennyi terrortámadás

Sok ár­tat­lan halt meg idén a szél­ső­sé­ges isz­lam­is­ták tá­ma­dá­sa­i­ban.

Ren­ge­teg ár­tat­lan, köz­tük na­gyon sok kis­gye­rek halt meg idén a szél­ső­sé­ges isz­lam­is­ták ter­ror­tá­ma­dá­sa­i­ban.

Sétálóutcában imádkoznak a muszlimok, kiakadtak a politikusok

Sétálóutcában imádkoznak a muszlimok, kiakadtak a politikusok

Szá­mukra ez a til­ta­ko­zás egyik for­mája...

Min­den pén­te­ken össze­gyű­lik musz­li­mok egy cso­portja Pá­rizs elő­vá­ro­sá­nak sé­tá­ló­ut­cá­já­ban, hogy ott imád­koz­za­nak. Szá­mukra ez a til­ta­ko­zás egyik for­mája, el­le­nük vi­szont most fran­cia po­li­ti­ku­sok tün­tet­tek.

Második feleséget kínáló oldalért rajonganak a muszlimok

Második feleséget kínáló oldalért rajonganak a muszlimok

Száz­ezer­nél is több fel­hasz­ná­lója van a Se­condWife.com nevű ol­dal­nak.

Száz­ezer­nél is több fel­hasz­ná­lója van a Se­condWife.com nevű ol­dal­nak.

Súlyos döntés: újabb ország tiltja be a burkát

Súlyos döntés: újabb ország tiltja be a burkát

A ni­káb­nak is annyi.

A par­la­menti kép­vi­se­lők nagy több­sége tá­mo­gatta azt a ja­vas­la­tot, mely sze­rint be kell til­tani az arcot fedő, ti­pi­ku­san musz­lim női vi­se­let hor­dá­sát.

Elárasztják Európát a Muhammadok, csak a muszlimok szülnek

Elárasztják Európát a Muhammadok, csak a muszlimok szülnek

Meg­döb­bentő je­len­tést adtak ki.

Meg­döb­bentő je­len­tést tett közzé a brit sta­tisz­ti­kai hi­va­tal: az or­szág­ban már a nyol­ca­dik leg­nép­sze­rűbb fiú­név a Mu­ham­mad.

Szakálluk miatt rúgták ki az őröket

Szakálluk miatt rúgták ki az őröket

Kü­lö­nös eset ke­rült egy pá­ri­zsi bí­ró­ság elé.

Kü­lö­nös eset ke­rült egy pá­ri­zsi bí­ró­ság elé: négy musz­lim biz­ton­sági őr azért vesz­tette el az ál­lá­sát az Orly rep­té­ren, mert nem vol­tak haj­lan­dóak le­vágni hosszú sza­kál­lu­kat.

Zsidók gyilkolására buzdított az imám

Zsidók gyilkolására buzdított az imám

Egy kop­pen­há­gai me­cset imámja ellen in­dul­hat el­já­rás.

Egy kop­pen­há­gai me­cset imámja ellen in­dul­hat el­já­rás, mi­u­tán a val­lási ve­zető zsi­dók meg­tá­ma­dá­sára és meg­gyil­ko­lá­sára biz­tatta hí­veit egy már­ci­usi szer­tar­tás során.

Motoros muszlim bandák tartják rettegésben a lakókat

Motoros muszlim bandák tartják rettegésben a lakókat

Né­met­or­szág­ban élő musz­li­mok pró­bál­ják meg­óvni hit­tár­sa­i­kat az egyre nö­vekvő gyű­lö­let­tel szem­ben.

Né­met­or­szág­ban élő musz­li­mok pró­bál­ják meg­óvni hit­tár­sa­i­kat az egyre nö­vekvő gyű­lö­let­tel szem­ben.

Feleségverésre buzdít a muszlim tankönyv

Feleségverésre buzdít a muszlim tankönyv

Egy bir­min­ghami musz­lim is­kola miatt rob­bant ki a bot­rány.

Egy bir­min­ghami musz­lim is­kola miatt rob­bant ki a bot­rány az Egye­sült Ki­rály­ság­ban, oly­annyira, hogy már az ál­lami fenn­tar­tású in­téz­mény át­adá­sá­ról be­szél a kor­mány.

"Vérengző pszichopata" volt a londoni gázoló

"Vérengző pszichopata" volt a londoni gázoló

Ér­de­kes rész­le­tek de­rül­tek ki.

Ér­de­kes rész­le­tek de­rül­tek ki a musz­li­mo­kat el­gá­zoló férfi­ról: rend­sze­re­sen be­rú­gott, ami­től elő­tört be­lőle a vad­ál­lat - ez tör­tént a tá­ma­dás előtt is.

Tankönyv: a keresztények még mindig gyilkolják a muszlimokat

Tankönyv: a keresztények még mindig gyilkolják a muszlimokat

El­ké­ped­tek a szü­lők, mikor ki­de­rült, mit ta­nul­nak a gye­re­kek az is­ko­lá­ban.

El­ké­ped­tek a szü­lők, mikor ki­de­rült, mit ta­nul­nak a gye­re­kek az is­ko­lá­ban - a jövő fa­na­ti­ku­sait kép­zik?

Agyrém: a muszlimok miatt nem járhatnak kávézóba a francia nők

Agyrém: a muszlimok miatt nem járhatnak kávézóba a francia nők

A pá­ri­zsi no-go zónák miatt szű­kül a helyi la­ko­sok moz­gás­tere, a nők fé­le­lem­ben élnek.

A no-go zónák miatt szű­kül a la­ko­sok moz­gás­tere, a nők fé­le­lem­ben élnek.

Muszlim katonák ezrei özönlik el Európát!

Muszlim katonák ezrei özönlik el Európát!

Ri­a­dót fújt a biz­ton­ság­po­li­ti­kai szak­értő va­sár­nap reg­gel az m1-en.

Ri­a­dót fújt a biz­ton­ság­po­li­ti­kai szak­értő va­sár­nap reg­gel az m1-en. Vé­le­mé­nye sze­rint kép­zett musz­lim ka­to­nák özöne vár­ható!

Vérfürdőt rendeztek muszlimok egy birkalegelőn Ausztriában

Vérfürdőt rendeztek muszlimok egy birkalegelőn Ausztriában

Le­vá­gott fejek, belső szer­vek és vér min­den­hol. A mé­szár­lást tö­rö­kök kö­vet­het­ték el.

A muszlimok jöttek, Jézuska ment

A muszlimok jöttek, Jézuska ment

Egy olasz vá­ros­ban idén már nem ál­lí­ta­nak bet­le­he­met, ne­hogy sért­sék ezzel a mig­rán­sok ér­zel­meit - ennek vi­szont nem örül min­denki. Mi lesz a kö­vet­kező lépés?

Egy olasz vá­ros­ban idén már nem ál­lí­ta­nak bet­le­he­met, ne­hogy sért­sék ezzel a mig­rán­sok ér­zel­meit - ennek vi­szont nem örül min­denki. Mi lesz a kö­vet­kező lépés?

Kötelező-e az úszás muszlim gyerekeknek? Botrány Svájcban!

Kötelező-e az úszás muszlim gyerekeknek? Botrány Svájcban!

A musz­lim kö­zös­sé­gek til­ta­koz­nak és meg­kü­lön­böz­te­tés­ről be­szél­nek.

Üzentek a huligánok, muszlimokra vadásznak az Eb-n

Üzentek a huligánok, muszlimokra vadásznak az Eb-n

Egy ret­te­gett hírű angol fut­ball­hu­li­gán el­árulta, hogy mi a ter­vük Fran­cia­or­szág­ban.

Félt a szüleitől, felakasztotta magát a modell

Félt a szüleitől, felakasztotta magát a modell

Nadia Me­naz­nak már volt férje, de így is ret­te­gett attól, hogy hoz­zá­ad­ják va­la­ki­hez a szü­lei.

Kertész Imre: Európát tönkreteszik a muszlimok és a liberálisok!

Kertész Imre: Európát tönkreteszik a muszlimok és a liberálisok!

Az egyet­len Nobel-díjas ma­gyar író gon­do­la­tai meg­döb­ben­tően idő­sze­rűek. Hát­bor­zon­ga­tóan.