CÍMKE: 'műsorvezető'
FRISS HÍREK

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Kiderült, mit gondol Liptai Claudia Ördög Nóráról

Kiderült, mit gondol Liptai Claudia Ördög Nóráról

Lip­tai Cla­u­dia és Ördög Nóra va­lami na­gyon kü­lön­le­ges do­logra ké­szül. Már alig vár­juk.

Lip­tai Cla­u­dia és Ördög Nóra va­lami na­gyon kü­lön­le­ges do­logra ké­szül. Már alig vár­juk.

Óriási örömhír: Gyermeket vár a dögös magyar sztár

Óriási örömhír: Gyermeket vár a dögös magyar sztár

Bővül a Sof­ron csa­lád, a csi­nos mű­sor­ve­zető maga osz­totta meg a jó hírt kö­ve­tő­i­vel.

Bővül a Sof­ron csa­lád, a csi­nos mű­sor­ve­zető maga osz­totta meg a jó hírt ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bo­rá­val az in­ter­ne­ten.

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili, azóta gya­nú­san nagy a csend Cur­tis és Majka körül.

Ismét műsorvezetőnek áll Schmuck Andor!

Ismét műsorvezetőnek áll Schmuck Andor!

16 év után ismét a kép­er­nyő­kön ke­resz­tül szó­ra­koz­tatja a né­ző­ket Sch­muck Andor, aki leg­utol­jára a 2000-es évek ele­jén vál­lalt el ha­sonló fel­ada­tot.

16 év után ismét a kép­er­nyő­kön ke­resz­tül szó­ra­koz­tatja a né­ző­ket Sch­muck Andor.

Ezt nézd: Saját magát gúnyolta ki Mádai Vivien

Ezt nézd: Saját magát gúnyolta ki Mádai Vivien

Mádai Vi­vien az egyik leg­szebb.

Mádai Vi­vien az egyik leg­szebb mű­sor­ve­ze­tők egyike, néha mégis úgy tűnik, hogy elé­ge­det­len ma­gá­val.

Itt a bizonyíték: Curtisnek jót tett a kokainbotrány

Itt a bizonyíték: Curtisnek jót tett a kokainbotrány

Hét­vé­gente akár napi két fel­lé­pés, tévés fel­ké­ré­sek, lu­xus­uta­zá­sok... Ilyen most Cur­tis élete.

Hét­vé­gente akár napi két fel­lé­pés, tévés fel­ké­ré­sek, lu­xus­uta­zá­sok... Ilyen most Cur­tis élete.

Új szerepben tér vissza a gyönyörű sztáranyuka

Új szerepben tér vissza a gyönyörű sztáranyuka

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő több mű­sor­ban bi­zo­nyí­totta már rá­ter­mett­sé­gét...

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő több mű­sor­ban bi­zo­nyí­totta már rá­ter­mett­sé­gét, de most egy iga­zán test­hez­álló fel­adat­tal tér vissza a kép­er­nyőre.

Szeptemberben új műsorvezetővel bővül a Sláger FM csapata

Szeptemberben új műsorvezetővel bővül a Sláger FM csapata

Ga­rami Gábor sze­mé­lyé­ben új mű­sor­ve­ze­tő­vel bővül a 103.9 Slá­ger FM csa­pata.

Először szólalt meg a drogbotrány óta: Curtis ezt üzente Majkának

Először szólalt meg a drogbotrány óta: Curtis ezt üzente Majkának

Ütősre si­ke­rült Széki At­tila első fel­lé­pése azok után, hogy ze­nész­ba­rátja, Ma­jo­ros Péter bo­rí­totta a drog­bi­lit.

Nem mindenkinek jött be a sulikezdés: Kiborult a FEM3 műsorvezetője

Nem mindenkinek jött be a sulikezdés: Kiborult a FEM3 műsorvezetője

Vár­ko­nyi And­rea ne­he­zen vi­selte az is­ko­la­kez­dést.

Vár­ko­nyi And­rea ne­he­zen vi­selte az is­ko­la­kez­dést, sőt, ki­fe­je­zet­ten rossz em­lé­kei van­nak róla.

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás Majka sze­gedi ki­ro­ha­nása, va­la­mint a Fa­ce­boo­kon köz­zé­tett posztja után.

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás Majka sze­gedi ki­ro­ha­nása, va­la­mint a Fa­ce­boo­kon köz­zé­tett posztja után.

Ez aztán a látvány: Megmutatta formás fenekét a TV2 műsorvezetője

Ez aztán a látvány: Megmutatta formás fenekét a TV2 műsorvezetője

Orosz Barba nem szé­gyen­lős­kö­dött, le­dobta a tex­tilt.

Orosz Barba nem szé­gyen­lős­kö­dött, le­dobta a tex­tilt és meg­mu­tatta, mi van a ruha alatt.

Bemutatta kézügyességét: Munkát válthat Stohl Luca

Bemutatta kézügyességét: Munkát válthat Stohl Luca

A mű­sor­ve­zető nem csak a ka­me­rák előtt érzi ott­hon magát, de a kony­há­ban is helyt áll.

Hatalmas kihívás előtt áll a TV2 sztárja

Hatalmas kihívás előtt áll a TV2 sztárja

Is­te­nes László nem unat­ko­zik, min­dig új fel­ada­to­kat talál ki ma­gá­nak.

Is­te­nes László nem unat­ko­zik, min­dig új fel­ada­to­kat talál ki ma­gá­nak. Ha­ma­ro­san egy ér­de­kes vál­lal­ko­zásba kezd bele.

Atyaég, mindenki a műsorvezetőnő melleiről beszél

Atyaég, mindenki a műsorvezetőnő melleiről beszél

Nehéz szó nél­kül hagyni...

Nehéz szó nél­kül hagyni a nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőnő új vi­de­ó­ját az Ins­tag­ra­mon.

Istenes Laci meghitt családi fotót posztolt

Istenes Laci meghitt családi fotót posztolt

A mű­sor­ve­zető és kisfia na­gyon sok min­den­ben ha­son­lí­ta­nak...

A mű­sor­ve­zető és kisfia na­gyon sok min­den­ben ha­son­lí­ta­nak, Laci és Beni na­gyon sok időt töl­te­nek együtt.

Autóbalesetet szenvedett a magyar műsorvezető

Autóbalesetet szenvedett a magyar műsorvezető

Vámos Erika mos­ta­ná­ban ra­gyog a bol­dog­ság­tól, két hó­napja ugyanis új sze­re­lem van az éle­té­ben.

Vámos Erika mos­ta­ná­ban ra­gyog a bol­dog­ság­tól, két hó­napja ugyanis új sze­re­lem van az éle­té­ben.

Élőben kérhet bárki segítséget Joshi Bharattól

Élőben kérhet bárki segítséget Joshi Bharattól

A te­le­ví­ziós élő­ben be­szél­get.

A szám­misz­ti­ká­val, sors­elem­zés­sel több mint 30 éve fog­lal­kozó te­le­ví­ziós élő­ben várja majd a nézők hí­vá­sait.

Itt a vége, megvált a TV2 Gömöri András Mátétól

Itt a vége, megvált a TV2 Gömöri András Mátétól

Meg­szó­lal­tak az érin­tet­tek.

Per­sze nem az van a hát­tér­ben, hogy nem volt jó mű­sor­ve­zető. Más okok ve­zet­tek a vá­rat­lan dön­tés­hez.

Megfogta az Isten lábát Orosz Barbi, de nem úgy ahogy gondolod

Megfogta az Isten lábát Orosz Barbi, de nem úgy ahogy gondolod

Orosz Barbi ér­de­kes hob­bit vá­lasz­tott ma­gá­nak.

Orosz Barbi ér­de­kes hob­bit vá­lasz­tott ma­gá­nak, ha nem vi­gyáz, a végén még szak­mát is vált­hat.

Meglepő dolog derült ki Megyeri Csilla anyagi helyzetéről

Meglepő dolog derült ki Megyeri Csilla anyagi helyzetéről

Sokan talán mást gon­dol­tak róla, de most ki­de­rült, hogy Csiila a saját lábán áll.

Sokan talán mást gon­dol­tak róla, de most ki­de­rült, hogy Csiila a saját lábán áll.

Nem hittünk a fülünknek: Bochkor Gábor vérig sértette Liptai Claudiát

Nem hittünk a fülünknek: Bochkor Gábor vérig sértette Liptai Claudiát

Meg­hök­kentő tit­kot tud­hat­nak meg a ra­jon­gók a nép­szerű tévés, il­letve a ked­velt rá­diós éle­té­ből.

Árulkodó fotó: ezzel a férfival bukott le a csinos magyar műsorvezető

Árulkodó fotó: ezzel a férfival bukott le a csinos magyar műsorvezető

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető sze­relmi élete el­lent­mon­dá­sosra si­ke­re­dett az utóbbi évek­ben.

Meglepő helyzetbe került Győrfi Pál

Meglepő helyzetbe került Győrfi Pál

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat szó­vi­vő­jé­nek nagy meg­le­pe­tés­ben volt része, ami­kor meg­tudta, hogy leg­idő­sebb fi­á­val meg­lepő hely­zet­ben ta­lál­ko­zik majd.

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat szó­vi­vő­jé­nek nagy meg­le­pe­tés­ben volt része, ami­kor meg­tudta, hogy leg­idő­sebb fi­á­val meg­lepő hely­zet­ben ta­lál­ko­zik majd.

Véget ért egy korszak, ezért szakított szerelmével Orosz Barbara

Véget ért egy korszak, ezért szakított szerelmével Orosz Barbara

A mű­sor­ve­zető nem bús­la­ko­dik a sza­kí­tás miatt, azt is el­árulta miért...

A mű­sor­ve­zető nem bús­la­ko­dik a sza­kí­tás miatt, azt is el­árulta miért...

Mi lesz itt? Demcsák Zsuzsa ebbe vágott bele

Mi lesz itt? Demcsák Zsuzsa ebbe vágott bele

Sze­retné to­vább­fej­lesz­teni magát.

A mű­sor­ve­zető sze­retné to­vább­fej­lesz­teni a tu­dá­sát.

Hoppá, erre a magyar sztáranyukára vetett szemet Kadlecsek Krisztián

Hoppá, erre a magyar sztáranyukára vetett szemet Kadlecsek Krisztián

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőt tel­je­sen rabul ej­tette az éne­kesnő bi­ki­nis vi­de­ója.

Hosszú évek után tér vissza a képernyőre a csinos magyar műsorvezető!

Hosszú évek után tér vissza a képernyőre a csinos magyar műsorvezető!

A nézők egy­kori ked­ven­cét a TV2 egyik mű­so­rá­ban lát­hat­ják majd.

A nézők egy­kori ked­ven­cét ha­ma­ro­san a TV2 egyik mű­so­rá­ban lát­hat­ják majd ismét, kül­föld­ről tér haza.

Mindenkit levert a víz: brutálisan szexi fotót posztolt Mádai Vivien

Mindenkit levert a víz: brutálisan szexi fotót posztolt Mádai Vivien

Mádai Vi­vien meg­mu­tatta, amije van, de jobb is, hogy nem ta­kar­gatja magát. A mű­sor­ve­zető na­gyon csi­nos.

Mádai Vi­vien meg­mu­tatta, amije van, de jobb is, hogy nem ta­kar­gatja magát. A mű­sor­ve­zető na­gyon csi­nos.

Elképesztő történet, kismama akarta kirabolni Köböl Anitát!

Elképesztő történet, kismama akarta kirabolni Köböl Anitát!

A mű­sor­ve­zető Bar­ce­lo­ná­ban járt, ahol a ren­ge­teg cso­dás él­mény mel­lett kel­le­met­len ta­pasz­ta­la­tok is érték.

A mű­sor­ve­zető Bar­ce­lo­ná­ban járt, ahol a ren­ge­teg cso­dás él­mény mel­lett kel­le­met­len­sé­gek is érték.

Demcsák Zsuzsa végre elárulta, itt tölti az estéit

Demcsák Zsuzsa végre elárulta, itt tölti az estéit

A mű­sor­ve­zető sok­kal job­ban érzi magát, mint az­előtt...

Függőségéről vallott a csinos magyar rádiós

Függőségéről vallott a csinos magyar rádiós

Por­dán Petra el­árulta, mi az, ami nél­kül egy napot sem élne túl...

Por­dán Petra el­árulta, mi az, ami nél­kül egy napot sem élne túl...

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

Ez aztán a jó hír: Nagy bejelentést tett Mádai Vivien

Más lett a vé­le­mé­nye Vi­vi­en­nek.

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­ráb­ban el­ha­tá­ro­ló­dott a do­log­tól, ám mos­tanra meg­vál­to­zott a vé­le­mé­nye.

Véget ért egy korszak, elbúcsúzott a képernyőtől Nagy Adri!

Véget ért egy korszak, elbúcsúzott a képernyőtől Nagy Adri!

A csi­nos kis­mama ked­den ve­ze­tett utol­jára mű­sort a FEM3 Ca­fé­ban, A Nagy Duett után szü­lési sza­bad­ságra ment.

Lebukott a házas műsorvezető: az asszisztensével jött össze

Lebukott a házas műsorvezető: az asszisztensével jött össze

A fe­le­sége tel­je­sen össze­tört a hír­től.

A fe­le­sége tel­je­sen össze­tört a hír­től.

Ennek a nőnek köszönheti boldogságát Liptai Claudia

Nem titok többé: Ennek a nőnek köszönheti boldogságát Liptai Claudia

Elát­koz­ták, mégis si­ke­rült meg­ta­lál­nia a bol­dog­sá­got. Lip­tai Cla­u­dia so­káig szen­ve­dett.

Belestünk az MTVA szívtiprójának otthonába

Belestünk az MTVA szívtiprójának otthonába

Sokan iri­gyel­ték a mű­sor­ve­ze­tőt.

Sokan iri­gyel­ték a Pe­tőfi TV mű­sor­ve­ze­tő­jét, hi­szen mo­dell­ként nem csak a vi­lá­got járta be, de meg­le­he­tő­sen jól is ke­re­sett.

Ezt nézd: Hatalmasat villantott a nyílt utcán Baukó Éva

Ezt nézd: Hatalmasat villantott a nyílt utcán Baukó Éva

Baukó Éva jó for­má­ban van, így nem bánja, ha mások is meg­cso­dál­ják for­más ido­mait.

Baukó Éva jó for­má­ban van, így nem bánja, ha mások is meg­cso­dál­ják for­más ido­mait.

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Na­gyon kel­le­met­len! Az is­mert ma­gyar férfi fe­le­sé­gét üze­net­ben fi­gyel­mez­tet­ték férje ál­lí­tó­la­gos hűt­len­sé­gére.

Curtis lesz Király Viktor gyerekének keresztapja?

Curtis lesz Király Viktor gyerekének keresztapja?

Jó kap­cso­la­tot ápol­nak.

A rap­per jó kap­cso­la­tot ápol Ki­rály Vik­tor­ral.

Eddig titkolta: Hűtlenség miatt válik a népszerű magyar műsorvezető

Eddig titkolta: Hűtlenség miatt válik a népszerű magyar műsorvezető

A mű­so­rá­ban sok­féle és sok­rétű csa­ládi prob­lé­má­val ta­lál­ko­zott.

A mű­so­rá­ban sok­féle és sok­rétű csa­ládi prob­lé­má­val ta­lál­ko­zott, mi­köz­ben a saját há­zas­sága is ro­mok­ban he­vert.

Zavarba ejtő fotó: alig takarja valami a magyar műsorvezető bámulatos testét

Zavarba ejtő fotó: alig takarja valami a magyar műsorvezető bámulatos testét

A gyö­nyörű ma­gyar mű­sor­ve­zető bom­ba­for­má­ban van.

A gyö­nyörű ma­gyar mű­sor­ve­zető bom­ba­for­má­ban van.

Te felismered: Így néz ki smink nélkül Mádai Vivien

Te felismered: Így néz ki smink nélkül Mádai Vivien

Mádai Vi­vien min­den­nap­ját smink­ben tölti a ka­me­rák előtt, de néha neki is mu­száj pi­hen­tetni a bőrét.

Most jelentette be a népszerű műsorvezető: otthagyja a csatornát

Most jelentette be a népszerű műsorvezető: otthagyja a csatornát

Az autós műsor egyik ve­ze­tője úgy dön­tött, in­kább vissza­tér az Egye­sült Ál­la­mokba.

Lagzi helyett kórházban kötött ki a magyar műsorvezető

Lagzi helyett kórházban kötött ki a magyar műsorvezető

A mű­sor­ve­ze­tőt hiába vár­ták szom­ba­ton egy la­ko­da­lom­ban, ahol a ce­re­mó­nia­mes­ter lett volna. Fa­ce­boo­kon je­len­tette, már job­ban van.

A mű­sor­ve­ze­tőt hiába vár­ták szom­ba­ton egy la­ko­da­lom­ban, ahol a ce­re­mó­nia­mes­ter lett volna. Fa­ce­boo­kon je­len­tette, már job­ban van.

Kiderült, ilyen esküvője lesz Liptai Claudiának

Kiderült, ilyen esküvője lesz Liptai Claudiának

Ha­tal­mas iz­ga­lom­mal ké­szü­lő­dik az es­kü­vő­jére Lip­tai Cla­u­dia. Min­den ap­ró­ságra oda­fi­gyel a mű­sor­ve­zető.

Ha­tal­mas iz­ga­lom­mal ké­szü­lő­dik az es­kü­vő­jére Lip­tai Cla­u­dia. Min­den ap­ró­ságra oda­fi­gyel a mű­sor­ve­zető.

Kamerák előtt derült ki: Párizsban kapott munkát Erdélyi Mónika

Kamerák előtt derült ki: Párizsban kapott munkát Erdélyi Mónika

A min­denki által is­mert té­vés­ről még az édes­anyja sem tu­dott min­dent.

A min­denki által is­mert té­vés­ről még az édes­anyja sem tu­dott min­dent.

Elárulta szexi alakjának titkát Baukó Éva

Elárulta szexi alakjának titkát Baukó Éva

Baukó Éva min­dig őszinte.

Baukó Éva min­dig őszinte, így szí­ve­sen meg­osztja fo­gyó­kú­rá­já­nak re­cept­jét is.

Ők sem büszkék rá: Ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Ők sem büszkék rá: Ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

A héten or­szág­szerte meg­kez­dőd­tek az írás­beli érett­sé­gik. Né­hány hazai hí­res­ség nem tudja, mivel jár ez.

Ki ne hagyd: Így törlesztett Sebestyén Balázs élő adásban Majkának!

Ki ne hagyd: Így törlesztett Sebestyén Balázs élő adásban Majkának!

Se­bes­tyén Ba­lázs fo­ga­dott Maj­ká­val, de ve­szí­tett, így egy héten át azt kell ten­nie, amit a rap­per kér tőle.

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Csúnyán átverték: Több százezer forintot húztak le Joshi Bharatról

Éve­ken ke­resz­tül több száz­ezer fo­rin­tot von­tak Joshi Bha­rat­tól, mi­u­tán egy nő át­verte.

Megmutatta kigyúrt felsőtestét a TV2 sztárja

Megmutatta kigyúrt felsőtestét a TV2 sztárja

Till At­tila nem bízza a vé­let­lenre.

Till At­tila nem bízza a vé­let­lenre, sok időt tölt a kon­di­te­rem­ben, hogy fit­ten tartsa magát.

Berki kegyelmet kapott: Ezért élte túl harc nélkül a találkozást

Berki kegyelmet kapott: Ezért élte túl harc nélkül a találkozást

Berki Krisz­tián és Baukó Éva ne­he­zen vi­se­lik el egy­mást, de egy műsor ere­jéig si­ke­rült fenn­tar­ta­niuk a békét.

Élő adásban szólta el magát Liptai Claudia: Jöhet a harmadik baba?

Élő adásban szólta el magát Liptai Claudia: Jöhet a harmadik baba?

Min­dig is nagy csa­ládra vá­gyott Lip­tai Cla­u­dia.

Min­dig is nagy csa­ládra vá­gyott Lip­tai Cla­u­dia.

Majka drámai vallomása: Ha ez így megy tovább, abba én belehalok

Majka drámai vallomása: Ha ez így megy tovább, abba én belehalok

Majka egész évben úton van, ke­mé­nyen dol­go­zik.

Majka egész évben úton van, ke­mé­nyen dol­go­zik, hogy meg­ala­pozza gye­re­kei jö­vő­jét.

Elképesztő átalakulás! Teljesen megújult a magyar műsorvezető!

Elképesztő átalakulás! Teljesen megújult a magyar műsorvezető!

Rá­to­nyi Kriszta ha­tal­mas vál­to­zá­son ment ke­resz­tül! A vég­ered­ményt meg is osz­totta kö­ve­tő­i­vel.

Háromgyerekes műsorvezetőnek adná szüzességét Bálint Emese

Háromgyerekes műsorvezetőnek adná szüzességét Bálint Emese

A 28 éves szűz szí­nésznő már 15 éve vár ki­tar­tóan a szőke her­cegre, aki méltó arra, hogy el­ve­gye szü­zes­sé­gét!

Meglepő vallomás: Liptai Caludiáról fantáziál A Nagy Duett sztárja

Meglepő vallomás: Liptai Caludiáról fantáziál A Nagy Duett sztárja

Ta­kács Ni­ko­las fel­fedte leg­na­gyobb vá­gyát, ami lehet, hogy tel­je­sül.

Ta­kács Ni­ko­las fel­fedte leg­na­gyobb vá­gyát, ami nem ki­zárt, hogy egy­szer tel­je­sül is.

Intim titkokat árult el új szerelméről Hódi Pamela

Intim titkokat árult el új szerelméről Hódi Pamela

Hódi Pa­mela hó­na­pok óta sze­rel­mes, egy spor­toló ra­bolta el a szí­vét. A mo­dell na­gyon bol­dog.

Hódi Pa­mela hó­na­pok óta sze­rel­mes, egy spor­toló ra­bolta el a szí­vét. A mo­dell na­gyon bol­dog.

Laky Zsuzsi hatalmas lehetőséget kapott!

Laky Zsuzsi hatalmas lehetőséget kapott!

A szép­sé­ges anyu­ká­nak egy nagy álma vált va­lóra!

A szép­sé­ges anyu­ká­nak egy nagy álma vált va­lóra!

Berki a netes párkeresőn? Így reagált párja, amikor megtudta...

Berki a netes párkeresőn? Így reagált párja, amikor megtudta...

Baukó Éva "buk­tatta le" a nyil­vá­nos­ság előtt Berki Krisz­ti­ánt, mond­ván, mai napig fenn van egy társ­ke­re­sőn.

Meglepő módon emlékezik Jimmyre Peter Srámek!

Meglepő módon emlékezik Jimmyre Peter Srámek!

Az éne­kes ha­ma­ro­san meg­mu­tatja egy eddig is­me­ret­len ol­da­lát...

Az éne­kes ha­ma­ro­san meg­mu­tatja egy eddig is­me­ret­len ol­da­lát...

Exkluzív interjú: A szerelméről vallott Liptai Claudia

Exkluzív interjú: A szerelméről vallott Liptai Claudia

A ma este in­duló A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője az utolsó pró­bák egyi­kén tett ki­vé­telt a Ri­post­tal, és nyíl­tan be­szélt ma­gán­éle­té­ről és ér­zé­se­i­ről...

A ma este in­duló A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője az utolsó pró­bák egyi­kén tett ki­vé­telt a Ri­post­tal, és nyíl­tan be­szélt ma­gán­éle­té­ről és ér­zé­se­i­ről...

Örömében levetkőzött a nagy mellű műsorvezetőnő

Örömében levetkőzött a nagy mellű műsorvezetőnő

Az olasz Ro­berta Ped­relli szexi fo­tók­kal ün­ne­pelte meg az AS Roma Baj­no­kok Li­gája si­ke­rét.

Az olasz Ro­berta Ped­relli szexi fo­tók­kal ün­ne­pelte meg az AS Roma Baj­no­kok Li­gája si­ke­rét.

Baukó Éva: Berki, a bíróságon találkozunk!

Baukó Éva: Berki, a bíróságon találkozunk!

Baukó Éva nem hagyja magát.

Baukó Éva nem hagyja magát, a vég­te­len­sé­gig hajtja az iga­zát. Most Ber­ki­vel vesz­tek össze, aki lehet, hogy azóta rég meg­bánta a dol­got.

Folytatódik a harc: Berki vádjaira vérteszttel válaszol Baukó Éva

Folytatódik a harc: Berki vádjaira vérteszttel válaszol Baukó Éva

Baukó Éva ki­kéri ma­gá­nak a durva vá­da­kat, több mint öt éve nem ivott al­ko­holt és ezt be is fogja bi­zo­nyí­tani.

Baukó Éva őrjöng: Azt hittem, Berki Krisztián meg fog verni

Baukó Éva őrjöng: Azt hittem, Berki Krisztián meg fog verni

Baukó Éva kap­kodta a le­ve­gőt.

Baukó Éva csak kap­kodta a le­ve­gőt, annyira fel­ide­ge­sí­tette magát Berki Krisz­tián vi­sel­ke­dé­sén.

Meztelen képek miatt tiltotta le a Facebook a legendás magyar tévést

Meztelen képek miatt tiltotta le a Facebook a legendás magyar tévést

Gyö­nyörű he­lyen, Af­ri­ká­ban járt a mű­sor­ve­zető, aki má­sok­kal is meg akarta osz­tani az él­mé­nyeit.

Őszintén vallott szülei kapcsolatáról Stohl András

Őszintén vallott szülei kapcsolatáról Stohl András

Stohl And­rás csak rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, most is in­kább a szü­le­i­ről árult el egy tit­kot.

Stohl And­rás csak rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, most is in­kább a szü­le­i­ről árult el egy tit­kot. Igaz, a tör­té­net­ben az is­ko­lás Stohl And­rás is meg­je­lent.

Drasztikusan megváltozott Majka feje.Te felismered?

Drasztikusan megváltozott Majka feje.Te felismered?

Majka ha­ma­ro­san Ame­ri­kába megy.

Majka ha­ma­ro­san Ame­ri­kába megy, de előtte még meg­lepte magát és ra­jon­góit is.

Kiderült, milyen új műsorral jelentkezik Majka és Tilla

Kiderült milyen új műsorral jelentkezik Majka és Tilla

Va­do­natúj for­má­tum­mal je­lent­ke­zik áp­ri­lis 9-től a TV2. A Bezár a bazár! nem­csak egy kvíz.

Va­do­natúj for­má­tum­mal je­lent­ke­zik áp­ri­lis 9-től a TV2. A Bezár a bazár! nem­csak egy kvíz.

Adás előtt lett rosszul: Kiderült, mi történt Boros Lajossal

Adás előtt lett rosszul: Kiderült, mi történt Boros Lajossal

Az egyik mű­té­ten már túl van, de vár rá egy jóval ko­mo­lyabb be­avat­ko­zás is. A rá­diós fel­ké­szült min­denre.

Az egyik mű­té­ten már túl van, de vár rá egy jóval ko­mo­lyabb be­avat­ko­zás is. A rá­diós fel­ké­szült min­denre.

Gyerekei betegsége miatt utazott Ciprusra Hajdú Péter

Gyerekei betegsége miatt utazott Ciprusra Hajdú Péter

A mű­sor­ve­zető ere­de­ti­leg sí­elni ké­szült Non­csi­val és Dá­vid­ká­val.

Lánya miatt hagyta el az országot Liptai Claudia

Lánya miatt hagyta el az országot Liptai Claudia

Nem hagy­hatta ma­gára Pan­kát.

Lip­tai Cla­u­dia nem hagy­hatta ma­gára Pan­kát, aki élete egyik leg­na­gyobb meg­mé­ret­te­té­sén vett részt a hét­vé­gén.

Nagy bejelentés: Kiderült, ki vezeti A Nagy Duettet

Nagy bejelentés: Kiderült, ki vezeti A Nagy Duettet

Ha­ma­ro­san vissza­tér a kép­er­nyőre a TV2 egyik leg­né­zet­tebb mű­sora! Már az is ki­de­rült, ki lesz a há­zi­gazda!

Ha­ma­ro­san vissza­tér a kép­er­nyőre a TV2 egyik leg­né­zet­tebb mű­sora! Már az is ki­de­rült, ki lesz a há­zi­gazda!

Így lőtték fejbe Ördög Nórát Majkáék koncertjén

Így lőtték fejbe Ördög Nórát Majkáék koncertjén

Majka és Cur­tis ha­tal­mas kon­cer­tet adott múlt szom­ba­ton. Az ese­mény egy nagy dur­ra­nás­sal kez­dő­dött.

Majka és Cur­tis ha­tal­mas kon­cer­tet adott múlt szom­ba­ton. Az ese­mény egy iga­zán nagy dur­ra­nás­sal kez­dő­dött.

Ez már valami: különleges edzőpartnere van Sári Évinek!

Ez már valami: különleges edzőpartnere van Sári Évinek!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek nem min­dig van ideje le­menni az edző­te­rembe, ilyen­kor ott­hon for­málja az alak­ját.

Kiverte a biztosítékot a túl szexi műsorvezető, nem takargatta bájait

Kiverte a biztosítékot a túl szexi műsorvezető, nem takargatta bájait a kamera előtt

Fő­nö­kei nem néz­ték jó szem­mel a dögös tévés öl­töz­kö­dé­sét, ezért meg­vált tőle a csa­torna.

Rókusfalvy Lili bevallotta, mivel "kilincsel" a hazai zenekaroknál

Rókusfalvy Lili élő adásban vallotta be Harsányi Leventének, mivel "kilincsel" a hazai zenekaroknál

A Ri­post pedig utá­na­járt a mű­sor­ve­zető kí­ván­sá­gá­nak....

A Ri­post pedig utá­na­járt a mű­sor­ve­zető kí­ván­sá­gá­nak....