CÍMKE: 'műsorvezetés'

Megindító fotóval üzent a lányának Stohl András

Megindító fotóval üzent a lányának Stohl András

A nép­szerű szí­nész na­gyon büszke leg­idő­sebb gyer­me­kére. Per­sze, van is miért.

Új fejezethez érkezett Nacsa Olivér és menyasszonya élete

Új fejezethez érkezett Nacsa Olivér és menyasszonya élete

Nem­csak a ma­gán­élet­ben, hanem a mun­ká­ban is tel­jes az össz­hang Nacsa és ba­rát­nője kö­zött.

FRISS HÍREK

Itt tér vissza a képernyőre Szabó Erika

Itt tér vissza a képernyőre Szabó Erika

Jú­nius 18-tól szá­mos újí­tás­sal, régi és új mű­sor­ve­ze­tők­kel indul a Ba­la­toni Nyár.

Jú­nius 18-tól szá­mos újí­tás­sal, régi és új mű­sor­ve­ze­tők­kel indul a Ba­la­toni Nyár.

Fontos bejelentést tett Marsi Anikó

Fontos bejelentést tett Marsi Anikó

A mű­sor­ve­ze­tés­ről és a tévét ért tá­ma­dá­sok­ról is be­szélt Marsi Anikó. Őszin­tén val­lott mun­ká­já­ról és jö­vő­beli ter­ve­i­ről.

A mű­sor­ve­ze­tés­ről és a tévét ért tá­ma­dá­sok­ról is be­szélt Marsi Anikó. Őszin­tén val­lott mun­ká­já­ról és jö­vő­beli ter­ve­i­ről.

Kiderült az igazság, ezért nincs képernyőn Sebestyén Balázs

Kiderült az igazság, ezért nincs képernyőn Sebestyén Balázs

Min­den reg­gel a Rá­dió1-en éb­reszti a hall­ga­tó­kat, ám a kép­er­nyő­kön mos­ta­ná­ban nem tűnik fel. Vajon mi az oka?

Min­den reg­gel a Rá­dió1-en éb­reszti a hall­ga­tó­kat, ám a kép­er­nyő­kön mos­ta­ná­ban nem tűnik fel. Vajon mi az oka?

Ez már biztos: Újabb műsort kapott Vujity Tvrtko

Ez már biztos: Újabb műsort kapott Vujity Tvrtko

Meg­erő­sí­tette a hí­re­ket!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető meg­erő­sí­tette a hí­re­ket, és az is ki­de­rült, mi­lyen mű­so­ro­kat kap majd.

Megdöbbentő vallomás: Új kihívások elé néz Jakupcsek Gabriella

Megdöbbentő vallomás: Új kihívások elé néz Jakupcsek Gabriella

A nép­szerű tévés most iga­zán test­hez­álló mű­sort ka­pott.

A nép­szerű tévés most iga­zán test­hez­álló mű­sort ka­pott.

Máris visszatér a képernyőre Liptai Claudia?

Máris visszatér a képernyőre Liptai Claudia?

Pénzre van szük­sége.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek pénzre van szük­sége az álmai meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, ezért le­het­sé­ges, hogy vál­toz­nak a ter­vei.

Hatalmas sikere van a Sláger FM új műsorvezetőinek

Hatalmas sikere van a Sláger FM új műsorvezetőinek

Öröm­mel fo­gad­ták őket a hall­ga­tók!

A 80-as és 90-es évek ze­néit ját­szó rá­di­ó­ban min­den hét­köz­nap reg­gel 6-tól 10-ig lesz­nek hall­ha­tóak a Class FM volt mű­sor­ve­ze­tői.

Visszatéréséről vallott Jaksity Kata

Visszatéréséről vallott Jaksity Kata

Exk­lu­zív rész­le­tekbe avatta be a Ri­pos­tot. Az "új" mun­ká­ról, jö­vő­beni ter­ve­i­ről, és arról is me­sélt, ho­gyan érzi most magát a vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető.

Exk­lu­zív rész­le­tekbe avatta be a Ri­pos­tot. Az "új" mun­ká­ról, jö­vő­beni ter­ve­i­ről, és arról is me­sélt, ho­gyan érzi most magát a vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető.

Nem hiszed el, milyen műsort kapott Till Attila

A TV2 rutinos műsorvezetője Claudiát váltja.

A TV2 ru­ti­nos mű­sor­ve­ze­tője Cla­u­diát váltja. Sze­ren­csére nem ide­gen tel­je­sen tőle ez a műfaj sem.

A TV2 nagy öregje az egyik mű­sor­ve­zető tár­sát váltja. Sze­ren­csére nem ide­gen tel­je­sen tőle ez a műfaj sem.

Új műsorvezető a TV2-nél: Nem hiszed el, ki az

Új műsorvezető a TV2-nél: Nem hiszed el, ki az

Exk­lu­zív in­for­má­ci­ók­hoz ju­tot­tunk.

Exk­lu­zív in­for­má­ciók ju­tot­tak a Ri­post bir­to­kába. El­árul­juk, kivel bővül a TV2 Cso­port.

Belefogyott az új szerelembe Dobó Kata!

Belefogyott az új szerelembe Dobó Kata!

A szí­nész­nőre alig lehet rá­is­merni!

A szí­nész­nőre alig lehet rá­is­merni! El­ké­pesz­tően so­vány lett az utóbbi idő­szak­ban! Va­ló­szí­nű­leg a sze­re­lembe szé­pült bele!

Exkluzív titkokat árult el terhességéről Nótár Mary

Exkluzív titkokat árult el terhességéről Nótár Mary

A vá­ran­dós­sá­gá­val kap­cso­la­tos rész­le­tek­ről val­lott, és arról is me­sélt, hogy új, szá­mára rop­pan­tul él­ve­ze­tes fe­je­zet lé­pett az éle­tébe.

A vá­ran­dós­sá­gá­val kap­cso­la­tos rész­le­tek­ről val­lott, és arról is me­sélt, hogy új, szá­mára rop­pan­tul él­ve­ze­tes fe­je­zet lé­pett az éle­tébe.

Rá cserélték le Pachmann Pétert a Mokkában

Rá cserélték le Pachmann Pétert a Mokkában

Be­újí­tott a TV2.

Be­újí­tott a TV2. Az olim­pia ide­jére át­ala­kul a reg­geli mű­so­ruk. Az új rovat mel­lett egy új mű­sor­ve­ze­tő­vel is ta­lál­koz­ha­tunk majd.

Ameddig a Republic él, addig Cipő is él!

Ameddig a Republic él, addig Cipő is él!

A Ri­post in­ter­jú­já­ban Ci­pő­ről is meg­em­lé­ke­zett.

A Ri­post in­ter­jú­já­ban Ci­pő­ről is meg­em­lé­ke­zett.

Izgatottan várják az első adást a Petőfi Rádió új műsorvezetői

Izgatottan várják az első adást a Petőfi Rádió új műsorvezetői

Pel­ler Ma­ri­an­nék­kal be­szél­get­tünk.

A Pe­tőfi Rádió három új mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel, Pel­ler Ma­ri­an­nal, Har­sá­nyi Le­ven­té­vel és Boros Csa­bá­val be­szél­get­tünk.