CÍMKE: 'musical'

Rómeó és Júlia musical az Arénában!

Rómeó és Júlia musical az Arénában!

15 éves a Rómeó és Júlia mu­si­cal Ma­gyar­or­szá­gon!

A fő­sze­re­pek­ben is­mert fi­a­tal te­het­sé­gek ve­szik át a sta­fé­ta­bo­tot, míg a többi ka­rak­ter­ben sztár­szí­né­szek és a be­mu­tató fel­fe­de­zett­jei lát­ha­tók...

Visszatér Diana hercegnő: rendhagyó módon elevenítik meg újra őt

Visszatér Diana hercegnő: rendhagyó módon elevenítik meg újra őt

A tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon el­hunyt her­cegnő éle­té­ről mu­si­cal ké­szül.

Szenzációs bejelentést tett Pintér Tibor, újabb mérföldkő az életében

Szenzációs bejelentést tett Pintér Tibor, újabb mérföldkő az életében

A ma­gyar szí­nész nem áll le, mi­u­tán Zámbó Jimmy­ről ké­szí­tett mu­si­calt, újabb életmű adott öt­le­tet neki.

A ma­gyar szí­nész nem áll le, mi­u­tán Zámbó Jimmy­ről ké­szí­tett mu­si­calt.

Tizenkétezer ember tölti majd meg a Papp László Sportarénát

Tizenkétezer ember tölti majd meg a Papp László Sportarénát

De­cem­ber 22-én mu­tat­ják be a Papp László Sport­aré­ná­ban az Isten Pénze mu­si­calt!

De­cem­ber 22-én mu­tat­ják be a Papp László Sport­aré­ná­ban az Isten Pénze mu­si­calt!

Hűha, a magyar színész lecserélteti a híres musical slágerét

Hűha, a magyar színész lecserélteti a híres musical slágerét

Steve kü­lön­le­ges vi­de­óra buk­kant.

Steve kü­lön­le­ges vi­de­óra buk­kant. Így a szí­nész nem min­den­napi öt­let­tel ruk­kolt elő. Ki tudja, hogy si­ke­rül-e a terve. Ha igen, na­gyot szól­hat.

Egyedülálló élettörténet a legnagyobb slágerekkel

Egyedülálló élettörténet a legnagyobb slágerekkel

Az Elvis, The Mu­si­cal egy szen­ve­dé­lyes és le­nyű­göző show lesz

Az Elvis, The Mu­si­cal egy szen­ve­dé­lyes és le­nyű­göző show lesz

Janza Kata szerelme a fiát alakítja a színpadon

Janza Kata szerelme a fiát alakítja a színpadon

A Do­rian Gray­ben ját­sza­nak együtt.

A szí­nésznő az Ope­rett­szín­ház leg­újabb da­rab­já­ban, a Do­rian Gray­ben ját­szik együtt a pár­já­val. Kü­lön­le­ges pro­duk­ció szü­le­tett.

Szteroidokkal segít az orvos Détár Enikőn!

Szteroidokkal segít az orvos Détár Enikőn!

Détár Enikő a kö­zel­múlt­ban két térd­mű­té­ten is át­esett, és még min­dig nem érzi magát tel­je­sen egész­sé­ges­nek.

Détár Enikő a kö­zel­múlt­ban két térd­mű­té­ten is át­esett, és még min­dig nem érzi magát tel­je­sen egész­sé­ges­nek. Az 53 éves szí­nésznő azon­ban min­dent meg­tesz azért, hogy a kö­zön­ség sem­mit se ve­gyen észre szen­ve­dé­sé­ből!

Két világslágert is el akarnak lopni a Jimmy-musicalben

Két világslágert is el akarnak lopni a Jimmy-musicalben

Nem csi­tul a bot­rány a Zámbó Jimmy éle­té­ről ter­ve­zett mu­si­cal körül! Sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat a tár­su­lat.

Nem csi­tul a bot­rány a Zámbó Jimmy éle­té­ről ter­ve­zett mu­si­cal körül! Sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat a tár­su­lat.

Ez borzalmas: Öngyilkosság is megfordult Nagy Feró fejében

Ez borzalmas: Öngyilkosság is megfordult Nagy Feró fejében!

A mel­lő­zött­ség de­pressziót szült, ami egyre mé­lyebb lelki ál­la­potba so­dorta az el­is­mert éne­kest.

Kalózfelvétel bizonyítja, hogy készül a Mamma Mia 2.

Kalózfelvétel bizonyítja, hogy gőzerővel készül
a Mamma Mia 2.

Les­sünk be a zenés for­ga­tásra!

2018 nya­rán kerül a ma­gyar mo­zikba is a nagy si­kerű ABBA-mu­si­cal foly­ta­tása. Ám már most be­les­he­tünk a ku­lisszák mögé...

Rendőrök állnak sorfalat a színház előtt: betiltják a Jimmy-musicalt!

Rendőrök állnak sorfalat a színház előtt: betiltják a Jimmy-musicalt!

Óri­ási a bot­rány a feb­ruár 3-ára ter­ve­zett Jimmy-mu­si­cal körül.

Óri­ási a bot­rány a feb­ruár 3-ára ter­ve­zett Jimmy-mu­si­cal körül.

Gyászol a művészvilág: Elhunyt a világhírű film- és musicalíró

Gyászol a művészvilág: Elhunyt a világhírű film- és musicalíró

El­hunyt a há­rom­szo­ros Tony-díjas Tho­mas Me­e­han, az Annie című Broad­way-mu­si­cal és film írója.

El­hunyt a há­rom­szo­ros Tony-díjas Tho­mas Me­e­han, az Annie című Broad­way-mu­si­cal és film írója. Az el­múlt hó­na­pok­ban sokat be­te­ges­ke­dett, még egy mű­té­ten is át­esett. 88 éves volt.

Pécsi Ildikó retteg a színpadtól, visszautasította Eszenyit

Pécsi Ildikó retteg a színpadtól, visszautasította Eszenyit

77 éve­sen kapta meg élete egyik leg­na­gyobb le­he­tő­sé­gét.

A nehéz idő­sza­kot átélő szí­nésznő 77 éve­sen kapta meg élete egyik leg­na­gyobb le­he­tő­sé­gét.

Ötvenen castingoltak a Doktor Zsivágó főszerepeiért

Ötvenen castingoltak a Doktor Zsivágó főszerepeiért

A Broad­way után Ma­gyar­or­szá­got is meg­hó­dítja a vi­lág­hírű re­gény alap­ján ké­szült új mu­si­cal, a Dok­tor Zsi­vágó a Bu­da­pesti Nyári Fesz­ti­vál ke­re­té­ben.

A Broad­way után Ma­gyar­or­szá­got is meg­hó­dítja a vi­lág­hírű re­gény alap­ján ké­szült új mu­si­cal, a Dok­tor Zsi­vágó, mely a Bu­da­pesti Nyári Fesz­ti­vál ke­re­té­ben telet va­rá­zsol a Mar­git­szi­geti Sza­bad­téri Szín­padra is.

Houdini - Varázslatos musical

Houdini - Varázslatos musical: a csoda létezik

No­vem­ber 5-én a MoM Sport Ren­dez­vény­köz­pont­ban kerül szín­padra.

Pa­rá­dés sze­rep­osz­tás­sal, meg­hök­kentő lát­vány­vi­lág­gal no­vem­ber 5-én a MoM Sport Ren­dez­vény­köz­pont­ban kerül szín­padra a híres, ma­gyar szár­ma­zású il­lu­zi­o­nista, Harry Ho­u­dini éle­tét fel­dol­gozó mu­si­cal.

Tényleg nagy a baj: Sorra mondja le előadásait Csákányi Eszter!

Tényleg nagy a baj: Sorra mondja le előadásait Csákányi Eszter!

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek ak­kora fáj­dal­mai van­nak, hogy nem volt más vá­lasz­tása...

Elárulta durva szextitkait Nagy Feró

Elárulta durva szextitkait Nagy Feró

Szaf­tos rész­le­tek de­rül­tek ki az Új Szín­ház új mu­si­ca­lé­nek tar­tal­má­ból, amely Nagy Feró, "Bol­dog szép napok" című köny­vé­ből ké­szül.

Szaf­tos rész­le­tek de­rül­tek ki az Új Szín­ház új mu­si­ca­lé­nek tar­tal­má­ból, amely Nagy Feró, "Bol­dog szép napok" című köny­vé­ből ké­szül.

Nagy Feró a színpadon tálal ki magánéletéről

Nagy Feró a színpadon tálal ki magánéletéről

Nyílt szí­nen fog val­lani ma­gán­éle­té­ről és a há­zas­sá­ga­i­ról a front­em­ber.

Ha­ma­ro­san nyílt szí­nen fog val­lani ma­gán­éle­té­ről, csa­jo­zá­sa­i­ról, há­zas­sá­ga­i­ról, éle­té­nek for­du­ló­pont­ja­i­ról a Be­at­rice front­em­bere.

Így néz ki súlyos balesete után Németh Kristóf!

Így néz ki súlyos balesete után Németh Kristóf!

Szerda este lé­pett elő­ször szín­padra.

Az is­mert sztár szerda este lé­pett elő­ször szín­padra, mi­u­tán au­gusz­tus ele­jén fáj­dal­mas sé­rü­lést szen­ve­dett a Billy El­liot című mu­si­cal köz­ben.

Így izzik a levegő Polyák Lilla és ifjú szerelme között

Így izzik a levegő Polyák Lilla és ifjú szerelme között

Po­lyák Lilla és ked­vese, Gö­möri And­rás Máté né­hány hete je­lel­tet­ték be, hogy egy párt al­kot­nak.

Po­lyák Lilla és ked­vese, Gö­möri And­rás Máté né­hány hete je­lel­tet­ték be, hogy egy párt al­kot­nak.

Valóra vált Aleska Diamond legmerészebb álma

Valóra vált Aleska Diamond legmerészebb álma

Az egy­kori fel­nőttfil­mes Mennyei Mar­git­ként állt szín­padra az Édes Anna című mu­si­cal­ben.

Musical a pornó helyett - új műfajban próbálja ki magát Aleska Diamond

Musical a pornó helyett - új műfajban próbálja ki magát Aleska Diamond

Bár soha nem ta­nult éne­kelni, most mégis a zenés szín­ház meg­hó­dí­tá­sára ké­szül az egy­kori szexfilm-sztár.