Vissza a munkába: ezek a legfontosabb tudnivalók

Vissza a munkába: ezek a legfontosabb tudnivalók

Mi­lyen sza­bá­lyok vo­nat­koz­nak a szü­lőkre és a mun­kál­ta­tókra?

Váratlan fordulat a kislányát egyedül nevelő vak apuka életében

Váratlan fordulat a kislányát egyedül nevelő vak apuka életében

Még a pró­ba­ideje alatt fel­mond­tak a kis­lá­nyát egye­dül ne­velő vak apu­ká­nak, De­me­ter Vik­tor­nak.

FRISS HÍREK

Együtt vannak, szexi sztárénekesnővel posztolt közös fotót L.L. Junior

Együtt vannak, szexi sztárénekesnővel posztolt közös fotót L.L. Junior

A rap­per az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a szelfit.

A rap­per az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg a ki­fe­je­zet­ten vidám han­gu­latú szelfit.

Hihetetlen siker: Pavarotti producerével dolgozik a magyar énekesnő

Hihetetlen siker: Pavarotti producerével dolgozik a magyar énekesnő

Jen­ni­fer szá­mára nem ide­gen a vi­lág­sztá­rok kö­zel­sége.

Jen­ni­fer szá­mára nem ide­gen a vi­lág­sztá­rok kö­zel­sége.

Ismét itt az újhold, ezt tartogatja számodra a tavasz EZO

Ismét itt az újhold, ezt tartogatja számodra a tavasz

Ismét itt az újhold, ezt tartogatja számodra a tavasz

A ta­vasz első új­holdja a ter­mé­szet éb­re­dé­sét hozza. Hagyd, hogy ma­gá­val ra­gad­jon a friss ener­gia.

A ta­vasz első új­holdja a ter­mé­szet éb­re­dé­sét hozza. Hagyd, hogy ma­gá­val ra­gad­jon a friss ener­gia. Nézz szembe a va­ló­ság­gal.

Kiderült az igazság: Csak aludni jár haza Tóth Vera

Kiderült az igazság: Csak aludni jár haza Tóth Vera

Tóth Ve­rá­nak alig van sza­bad­ideje.

Tóth Ve­rá­nak alig van sza­bad­ideje, mégis na­gyon hálás, ami­ért így ala­kult az élete.

Ördög Nóra kitálalt, kiderült, mit csinál éjszaka alvás helyett!

Ördög Nóra kitálalt, kiderült, mit csinál éjszaka alvás helyett!

A mű­sor­ve­zető négy hó­nap­pal ez­előtt kez­dett vi­de­ó­blo­got fér­jé­vel, Ná­nási Pál­lal, ami­nek már közel száz­ezer ra­jon­gója van.

A mű­sor­ve­zető négy hó­nap­pal ez­előtt kez­dett vi­de­ó­blo­got fér­jé­vel, Ná­nási Pál­lal, ami­nek már közel száz­ezer ra­jon­gója van.

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Ha­tal­mas össze­ge­kért te­szik.

Ha­tal­mas össze­ge­ket öl a svéd kor­mány abba, hogy rá­ve­gyék a mig­rán­so­kat arra, hogy a ké­pes­sé­ge­ik­nek meg­fe­lelő mun­kát vé­gez­ze­nek az or­szág­ban.

Tóth Gabi exének pakolta ki melleit Tóth Andi

Tóth Gabi exének pakolta ki melleit Tóth Andi

Meg­lepő fo­tóra buk­kan­tunk.

Meg­lepő fo­tóra buk­kan­tunk a fi­a­tal ma­gyar éne­kesnő Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Hatalmas változás Szinetár Dóra életében, így viseli a kisfia!

Hatalmas változás Szinetár Dóra életében, így viseli a kisfia!

A szí­nésznő sze­ren­csés, a csa­ládja min­den­ben tá­mo­gatja és se­gíti őt.

A szí­nésznő sze­ren­csés, a csa­ládja min­den­ben tá­mo­gatja és se­gíti őt, így nem okoz gon­dot szá­mára a munka.

Ezek a kollégák azok, akiktől a leginkább a falra mászol? Nem benned van a hiba!

Ezek a kollégák azok, akiktől a leginkább a falra mászol? Nem benned van a hiba!

Ne okold magad. Né­há­nyan tény­leg egy­sze­rűen el­vi­sel­he­tet­le­nek.

Ne okold magad. Né­há­nyan tény­leg egy­sze­rűen el­vi­sel­he­tet­le­nek.

Ezt kell elviselnie a magyar sztárszínész feleségének

Ezt kell elviselnie a magyar sztárszínész feleségének

Szabó Simon nem akart szí­nész lenni.

Szabó Simon nem ta­nulta a szí­né­sze­tet, sőt nem is akart szí­nész lenni. Saját be­val­lása sze­rint be­le­sod­ró­dott, ehhez ké­pest közel húsz film­ben sze­re­pelt.

Egy évet ad magának Baukó Éva

Egy évet ad magának Baukó Éva

Az egy­kori bot­rány­hősnő élete tel­je­sen meg­vál­to­zott az utóbbi idő­ben.

Az egy­kori bot­rány­hősnő élete tel­je­sen meg­vál­to­zott az utóbbi idő­ben, most pedig újabb fo­ga­dal­mat tett. Kér­dés per­sze, hogy a ko­moly el­kép­ze­lé­sei nyi­tott fü­lekre ta­lál­nak-e?

Elszólta magát, ezen dolgozik most Demcsák Zsuzsa

Elszólta magát, ezen dolgozik most Demcsák Zsuzsa

Új mun­kába kez­dett az egy­kori mű­sor­ve­zető, ami­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán rán­totta le a lep­let.

Új mun­kába kez­dett az egy­kori mű­sor­ve­zető, ami­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán rán­totta le a lep­let.

Erdei Zsolt vallomása: Nem a legjobbkor jött Vilmoska

Erdei Zsolt vallomása: Nem a legjobbkor jött Vilmoska

Na­gyon nehéz idő­sza­kon van túl a vi­lág­baj­nok bok­szoló és fe­le­sége, Réka. Mind­két gyer­me­kük ko­ra­szü­lött volt.

Na­gyon nehéz idő­sza­kon van túl a vi­lág­baj­nok bok­szoló és fe­le­sége, Réka. Erdei Zsolt má­so­dik gyer­meke Gréti három és fél évvel ez­előtt, a várt­nál ko­ráb­ban 1430 gram­mal jött vi­lágra. Emi­att ma­radt egy ideg­rend­szeri prob­lé­mája, és hi­per­ak­tív lett. Ál­lan­dóan men­nie kell, ten­nie va­la­mit.

Elképesztő, miket mondtak a magyar sztárok Shane Tusupról!

Elképesztő, miket mondtak a magyar sztárok Shane Tusupról!

A há­zas­pár vál­sá­gá­ról min­den­ki­nek van vé­le­mé­nye.

A há­zas­pár vál­sá­gá­ról min­den­ki­nek van vé­le­mé­nye.

Munkába menekül a gyász elől Nótár Mary

Munkába menekül a gyász elől Nótár Mary

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel egy fotót.

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel egy fotót a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi pró­bá­já­ról.

Hosszú hallgatás után megszólalt Demcsák Zsuzsa, így érzi magát

Hosszú hallgatás után megszólalt Demcsák Zsuzsa, így érzi magát

Ma végre meg­szó­lalt!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető szep­tem­ber óta tel­je­sen ki­vonta magát a for­ga­lom­ból. Ma végre meg­szó­lalt!

Hoppá, egy helyen múlatta az időt Hódi Pamela és Berki Krisztián!

Hoppá, egy helyen múlatta az időt Hódi Pamela és Berki Krisztián!

Az egy­kori sze­rel­me­sek egy kü­lön­le­ges al­ka­lom­ból ugyan­ab­ban a vi­déki vá­ros­ban vol­tak.

Elképesztő, milyen munkát végez a műsorvezetésen kívül Liptai Claudia!

Elképesztő, milyen munkát végez a műsorvezetésen kívül Liptai Claudia!

Nem a stú­di­ó­ban, hanem egy egész más­féle hely­szí­nen ké­szült róla fotó.

Ez al­ka­lom­mal nem a stú­di­ó­ban, hanem egy egész más­féle hely­szí­nen ké­szült róla fotó.

Palvin Barbi villantással fejezte be a munkát idénre

Palvin Barbi villantással fejezte be a munkát idénre

Stí­lu­so­san zárta az év mun­ka­ré­szét.

A vi­lág­hírű ma­gyar top­mo­dell stí­lu­so­san zárta az év mun­ka­ré­szét, és sze­ren­csére ennek a lát­vá­nyá­ban mi is ré­sze­sü­lünk.

Meglepő váltás, Torghelle Amerikában kapott munkát

Meglepő váltás, Torghelle Amerikában kapott munkát

Új sze­rep­kör­ben a csa­tár.

Új sze­rep­kör­ben a ko­rábbi vá­lo­ga­tott csa­tár. Né­meth Krisz­tián, Ju­hász Ro­land és Cz­vit­ko­vics Péter tár­sa­sá­gá­ban nya­ral az MTK tá­ma­dója.

Elképesztő, mi derült ki az ősemberek asszonyairól

Elképesztő, mi derült ki az ősemberek asszonyairól

Az ős­em­ber­kö­zös­ség férfi tag­ja­i­nak bi­zony jó okuk volt tar­tani a ko­ra­beli asszo­nyok­tól!

Az ős­em­ber­kö­zös­ség férfi tag­ja­i­nak bi­zony jó okuk volt tar­tani a ko­ra­beli asszo­nyok­tól!

Jól teljesített a miniszterelnök az éjszaka

Jól teljesített a miniszterelnök az éjszaka

497 he­gesz­tést si­ke­rült el­ké­szí­te­nie.

Az este tíz­től reg­gel hatig tartó idő­szak­ban 497 he­gesz­tést si­ke­rült a mi­nisz­ter­el­nök­nek el­ké­szí­te­nie.

Végre kiderült, kivel bújik össze esténként a magyar sztárénekesnő

Végre kiderült, kivel bújik össze esténként a magyar sztárénekesnő

Ke­resz­tes Il­dikó tel­je­sen el­me­rült leg­újabb mun­ká­já­ban, ami­nek de­cem­ber 26-án lesz a be­mu­ta­tója.

Sosem találnád ki, hány éves lesz Till Attila

Sosem találnád ki, hány éves lesz Till Attila

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi há­zi­gaz­dája a Ri­post­nak be­szélt kö­zelgő szü­le­tés­nap­já­ról.

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi há­zi­gaz­dája a Ri­post­nak be­szélt kö­zelgő szü­le­tés­nap­já­ról.

Így keresd meg egy lakás árát nyaralás közben félév alatt

Így keresd meg egy lakás árát nyaralás közben félév alatt

A fél­éves me­xi­kói ki­ruc­ca­nást szé­pen meg­fi­ze­tik a ki­vá­lasz­tott­nak. Egy pró­bát megér...

A fél­éves me­xi­kói ki­ruc­ca­nást szé­pen meg­fi­ze­tik a ki­vá­lasz­tott­nak. Je­lent­kezz, s lehet, hogy te le­szel a sze­ren­csés...

Kiderült, hány diák bére tűnt el Czeglédy Csaba cégeinél

Kiderült, hány diák bére tűnt el Czeglédy Csaba cégeinél

Leg­alább ezer di­ák­ról van szó.

A Di­ákÉSZ el­nöke ezer kö­rü­lire be­csüli a Czeg­lédy Csaba cégei által meg­ká­ro­sí­tott fi­a­ta­lok szá­mát, de még ennél is töb­ben le­het­nek.

Gíroszbüfét nyitott Zámbó Jimmy legkisebb fia!

Gíroszbüfét nyitott Zámbó Jimmy legkisebb fia!

Nem her­dálja el az örök­sé­gét.

A ti­zen­hat éve el­hunyt éne­kes gyer­meke nem her­dálja el az örök­sé­gét, saját maga ke­resi meg a ke­nyér­re­va­lót.

Elárulta a lánya: Így használják ki legtöbbször Stohl Andrást

Elárulta a lánya: Így használják ki legtöbbször Stohl Andrást

Félti édes­ap­ját Stohl Luca, ugyanis sze­rinte sokan ki­hasz­nál­ják.

Félti édes­ap­ját Stohl Luca, ugyanis sze­rinte sokan ki­hasz­nál­ják. El­árulta a szí­nész leg­rosszabb tu­laj­don­sá­gát is!

Szörnyű látvány: holttesteket ásnak ki a föld alól a vasút mellett

Szörnyű látvány: holttesteket ásnak ki a föld alól a vasút mellett

Vég­ze­tes bal­eset ért három em­bert munka köz­ben.

Vég­ze­tes bal­eset ért három em­bert munka köz­ben. Nem tud­ták ki­vé­deni a tra­gé­diát.

Elszakítja munkája kisfiától Claudiát: Videotelefonon látja majd!

Elszakítja munkája kisfiától Claudiát: Videotelefonon látja majd!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője új mű­sort ka­pott! Csak annyit vál­lal, ami még nem bo­rítja fel csa­ládi éle­tét...

16 évvel fiatalabb párt választott a magyar színésznő, nagy terveik vannak

16 évvel fiatalabb párt választott a magyar színésznő, nagy terveik vannak

Bol­dog csa­lád­ként élik éle­tü­ket, de mun­ká­juk azért gör­dít némi aka­dályt elé­jük.

Jelenleg ez a világ leghátborzongatóbb állása

Jelenleg ez a világ leghátborzongatóbb állása

Szá­mos kü­lö­nös mun­ka­hely lé­te­zik...

Szá­mos bi­zarr és kü­lö­nös mun­ka­hely lé­te­zik a vi­lá­gon, de ez eddig nem tar­to­zott kö­zé­jük...

Megtaláltuk a legjobb magyar állásajánlatot, ez brutális

Megtaláltuk a legjobb magyar állásajánlatot, ez brutális

Még­hogy nincs meló?

Még­hogy nincs meló? Hi­he­tet­len ál­lás­le­he­tő­sé­gek he­ver­nek min­denki előtt az utcán! Vagy a neten...

Újra dolgozik BB Évi: Fizetést is kap!

Újra dolgozik BB Évi: Fizetést is kap!

Pró­bál­ják fel­ké­szí­teni a kinti életre BB Évit, aki je­len­leg egy vi­déki szo­ci­á­lis ott­hon la­kója. Az egy­kori va­ló­ság­show-hős már dol­go­zik...

Pró­bál­ják fel­ké­szí­teni a kinti életre BB Évit, aki je­len­leg egy vi­déki szo­ci­á­lis ott­hon la­kója. Az egy­kori va­ló­ság­show-hős már dol­go­zik...

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád EZO

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád

Már csak néhány óra és érkezik az Újhold, ilyen erővel hat rád

Ismét itt a szám­ve­tés ideje.

Ismét itt a szám­ve­tés ideje, ál­dozz ma­gadra egy kis időt a nap fo­lya­mán. Az estét töltsd bé­ké­ben. Pró­báld ki, meg lesz a ha­tása!

Fogadjunk, hogy ilyen képet még nem láttál Mádai Viviről

Fogadjunk, hogy ilyen képet még nem láttál Mádai Viviről

Ér­de­mes ala­po­san meg­nézni.

Nem semmi, mi­lyen szo­kat­lan képet mert ma­gá­ról meg­osz­tani a TV2 Mokka című reg­geli mű­so­rá­nak há­zi­asszo­nya! Ér­de­mes ala­po­san szem­ügyre venni fotót.

Marton Adrienn: a legnagyobb boldogsággal vállalnék még egy kisbabát!

Marton Adrienn: a legnagyobb boldogsággal vállalnék még egy kisbabát!

A gyö­nyörű ételsty­list úgy érzi, végre meg­ta­lálta az útját.

A gyö­nyörű ételsty­list úgy érzi, végre meg­ta­lálta az útját.

Nincs egyszerű helyzetben Stohl András, ezt nem gondoltad volna róla

Nincs egyszerű helyzetben Stohl András, ezt nem gondoltad volna róla

A nép­szerű szí­nész őszin­tén me­sélt a kö­rül­mé­nyek­ről.

A nép­szerű szí­nész őszin­tén me­sélt a kö­rül­mé­nyek­ről.

Ismét színpadra áll az életmentő műtéten átesett Tahi Tóth László!

Ismét színpadra áll az életmentő műtéten átesett Tahi Tóth László!

Év eleji rosszul­léte után a szín­mű­vész már sok­kal job­ban van, na­po­kon belül be­le­veti magát a mun­kába.

33 milliós fizetés jár, ha te vagy a szuperdadus

33 milliós fizetés jár, ha te vagy a szuperdadus

Ke­mény el­vá­rá­sok...

Még a ködös Alb­ion­hoz ké­pest is ki­rí­vóan magas fi­ze­tést kínál egy négy­gyer­me­kes, gaz­dag csa­lád annak a da­dá­nak, aki meg­fe­lel a kö­ve­tel­mé­nyek­nek.

Elszólta magát: Szerelmes Falusi Mariann?

Elszólta magát: Szerelmes Falusi Mariann?

Az arany­torkú éne­kesnő iz­gal­mas ma­gán­életi tit­ko­kat árult el a Ri­post­nak! Meg­ta­lálta élete sze­rel­mét?

Az arany­torkú éne­kesnő iz­gal­mas ma­gán­életi tit­ko­kat árult el a Ri­post­nak! Meg­ta­lálta élete sze­rel­mét?

Kilátástalan helyzetbe került a TV2 sztárja

Kilátástalan helyzetbe került a TV2 sztárja

Mádai Vi­vien kép­te­len le­állni a mun­ká­val. A mű­sor­ve­zető nem ta­gadja, néha már az is eszébe ju­tott, ha így foly­tatja, bajok lesz­nek ott­hon.

Mádai Vi­vien kép­te­len le­állni a mun­ká­val. A mű­sor­ve­zető nem ta­gadja, néha már az is eszébe ju­tott, ha így foly­tatja bajok, lesz­nek ott­hon.

Hatalmas lehetőség: így kaphatsz ingyen Sziget hetijegyet!

Hatalmas lehetőség: így kaphatsz ingyen Sziget hetijegyet!

Min­den vá­gyad egy he­ti­jegy?

Min­den vá­gyad, hogy he­ti­jeggyel bu­liz­hass a 25. Szi­get Fesz­ti­vá­lon? Akkor van egy remek hí­rünk, hi­szen idén is van le­he­tő­ség rá, és még ta­nul­hatsz is.

Hazajöhetnek a külföldön dolgozó magyarok

Hazajöhetnek a külföldön dolgozó magyarok

Biz­tató a fel­mé­rés lá­tott nap­vi­lá­got.

A hi­va­ta­los ada­tok sze­rint Közép-Kelet-Eu­ró­pá­ból hét mil­lió fi­a­tal ván­do­rolt ki az el­múlt évek­ben Nyu­gat-Eu­ró­pába.

Szerepe miatt rúgták ki az új magyar gigamozi sztárját

Szerepe miatt rúgták ki az új magyar gigamozi sztárját

Na­po­kon belül a nagy­kö­zön­ség is lát­hatja a nyár ma­gyar si­ker­mo­zi­já­nak ígér­kező Pa­pa­pia mu­si­calt.

Na­po­kon belül a nagy­kö­zön­ség is lát­hatja a nyár ma­gyar si­ker­mo­zi­já­nak ígér­kező Pa­pa­pia mu­si­calt, mely­nek fő­sze­rep­lő­jét egy ang­liai sushi bár­ból rúg­ták ki a fílm miatt.

Ez a világ legcukibb állása: te elvállalnád?

Ez a világ legcukibb állása: te elvállalnád?

Nem kell to­vább ke­resni, meg­ta­lál­tuk a világ leg­ara­nyo­sabb mun­ká­ját. Egyet­len há­tul­ütője van a do­log­nak, de még azzal együtt is meg­éri.

Nem kell to­vább ke­resni, meg­ta­lál­tuk a világ leg­ara­nyo­sabb mun­ká­ját. Egyet­len há­tul­ütője van a do­log­nak, de még azzal együtt is meg­éri.

Ők húzzák a rövidebbet a hőségben!

Ők húzzák a rövidebbet a hőségben!

Van­nak, akik nem vá­lo­gat­hat­nak, a ká­ni­ku­lá­ban is a napon vagy for­ró­sá­got árasztó he­lyen kell dol­goz­niuk.

Van­nak, akik nem vá­lo­gat­hat­nak, a ká­ni­ku­lá­ban is a napon vagy for­ró­sá­got árasztó he­lyen kell dol­goz­niuk.

Munkába is magával viszi féléves kisbabáját a magyar énekesnő

Munkába is magával viszi féléves kisbabáját a magyar énekesnő

Péter Szabó Szil­via ki­egyen­sú­lyo­zott éle­tet él, szinte min­denre jut ideje kis­lá­nya mel­lett is.

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Már edzést tart Bár­dosi Il­dikó.

Sosem volt az az egy hely­ben meg­ülő típus Bár­dosi Sanyi fe­le­sége. Il­dikó csá­szár­met­szés­sel szült, de sze­ren­csére gyor­san gyó­gyult a sebe.

Így járd körbe munka közben a világot

Így járd körbe munka közben a világot

Hi­szed vagy sem, ren­ge­teg le­he­tő­sé­ged van.

Hi­szed vagy sem, ren­ge­teg olyan le­he­tő­ség van, ami­vel szinte bárki kör­be­utaz­hatja úgy a föld­go­lyót, hogy köz­ben dol­go­zik és vi­lá­got is lát. Per­sze ehhez kell egy kis ka­lan­dor­szel­lem is.

Váratlan fordulat, itt tér vissza a képernyőre Gaál Noémi

Váratlan fordulat, itt tér vissza a képernyőre Gaál Noémi

A nép­szerű idő­jós több hónap szü­net után ismét vissza­tér a kép­er­nyőre!

Élete legnehezebb nyara vár Zimány Lindára!

Élete legnehezebb nyara vár Zimány Lindára!

A mo­dell­ből lett ügy­véd ke­mény idő­sza­kon van túl, és bár né­hány napot pi­hen­he­tett, dol­gos nyár vár rá.

A mo­dell­ből lett ügy­véd ke­mény idő­sza­kon van túl, és bár né­hány napot pi­hen­he­tett, dol­gos nyár vár rá.

Kiderült, miért nincs képernyőn Jakupcsek Gabriella

Kiderült, miért nincs képernyőn Jakupcsek Gabriella

Az okok­ról me­sélt!

Né­hány hét hall­ga­tás után meg­szó­lalt. A nép­szerű tévés a Ri­post­nak me­sélt az okok­ról!

Kitálalt az ismerős: Komoly hangulatingadozásai voltak Kulka Jánosnak

Kitálalt az ismerős: Komoly hangulatingadozásai voltak Kulka Jánosnak

A leg­több te­le­fon­hí­vásra nem vá­la­szol, de van, aki­nek mégis si­ke­rült be­szél­nie vele.

Ez szó szerint egy álommeló!

Ez szó szerint egy álommeló!

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint nagy­já­ból két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni. És ezért öt­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek, eu­ró­ban.

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint nagy­já­ból két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni. És ezért öt­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek, eu­ró­ban.

Kiesése miatt hagyja el az országot Danny Blue!

Kiesése miatt hagyja el az országot Danny Blue!

A men­ta­lista bú­csú­zott va­sár­nap Tol­vai Re­ni­vel A Nagy Duett szín­pa­dá­tól, de máris ren­ge­teg terve van a jö­vőre nézve.

A men­ta­lista bú­csú­zott va­sár­nap Tol­vai Re­ni­vel A Nagy Duett szín­pa­dá­tól, de máris ren­ge­teg terve van a jö­vőre nézve.

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Nem csak szak­mai ta­pasz­ta­la­tot ad az Audi!

Nem­csak a szak­mai ta­pasz­ta­lat, hanem a dip­loma meg­szer­zé­sé­ben is segít az Audi. A vál­la­lat fel­vette a kesz­tyűt a jó szak­em­be­re­kért folyó ál­lás­pi­aci ver­seny­ben, és a home office, a ru­gal­mas mun­ka­idő le­he­tő­sé­gé­vel is csá­bí­ta­nak.

Végre kiderült, miért szingli még mindig Baronits Gábor

Végre kiderült, miért szingli még mindig Baronits Gábor

Őszin­tén val­lott ma­gán­éle­té­ről.

A nép­szerű szí­nész őszin­tén val­lott ma­gán­éle­té­ről a Ri­post­nak.

Hihetetlen, ezért akart szakítani a magyar sztár

Hihetetlen, ezért akart szakítani a magyar sztár

Gre­gor Ber­na­dett na­gyon közel állt ahhoz, hogy fel­hagy­jon hi­va­tá­sá­val, a szí­né­szet­tel.

Gre­gor Ber­na­dett na­gyon közel állt ahhoz, hogy fel­hagy­jon hi­va­tá­sá­val, a szí­né­szet­tel. Reg­ge­lente heves szív­do­bo­gás­sal éb­redt, és nem tudta mi­tévő le­gyen. Éppen mi­előtt le­járta szer­ző­dése a Pesti Ma­gyar Szín­ház­zal. A szí­nész­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy a tár­su­lat több tag­já­val együtt ut­cára ke­rült.

Megrendítő vallomást tett a férjét gyászoló Görbe Nóra

Megrendítő vallomást tett a férjét gyászoló Görbe Nóra

A Linda című si­ker­so­ro­zat egy­kori fő­sze­rep­lője élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

A Linda című si­ker­so­ro­zat egy­kori fő­sze­rep­lője élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

Átterjedt a gyulladás L.L. Junior másik szemére is!

Átterjedt a gyulladás L.L. Junior másik szemére is!

A rap­per ren­ge­te­get dol­go­zik.

A rap­per ren­ge­te­get dol­go­zik, be­teg­sége miatt nem akarja cser­ben­hagyni a ra­jon­góit.

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vethet az irodai lábzsibbadásnak!

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vet az irodai lábzsibbadásnak!

Asz­tal mel­lett ülni és szá­mí­tó­gé­pen dol­gozni több órán ke­resz­tül min­den egyes nap nyil­ván­va­lóan egész­ség­ká­ró­sító.

Ennyit a húsvétról, szombaton dolgoztathatják le a szabad nagypénteket

Ennyit a húsvétról, szombaton dolgoztathatják le a szabad nagypénteket

Bár nem túl eti­kus, a cégek ve­ze­tői mégis meg­te­he­tik.

A Té­nyek által meg­kér­de­zett mun­ka­jo­gász sze­rint ez bár nem túl eti­kus, a cégek ve­ze­tői mégis meg­te­he­tik.

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Két év után lett vége Len­gyel Tamás kap­cso­la­tá­nak. Pedig nagy volt a sze­re­lem a Víg­szín­ház sztárja és párja kö­zött.

Két év után lett vége Len­gyel Tamás és párja kap­cso­la­tá­nak. Pedig nagy volt a sze­re­lem a Víg­szín­ház sztárja és párja kö­zött. Min­denki azt hitte, hogy ez­út­tal meg­hozza végre a nagy dön­tést, és meg­kéri ba­rát­nője kezét. Az együtt­élést mind­ket­ten él­vez­ték, de most hir­te­len vége sza­kadt a nagy sze­re­lem­nek.

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek!

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek!

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre azért, hogy az újabb­nál újabb igé­nye­ket ki le­hes­sen elé­gí­teni. Akik pedig be­vál­lal­ják eze­ket, sokat ke­res­het­nek velük!

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre azért, hogy az újabb­nál újabb igé­nye­ket ki le­hes­sen elé­gí­teni. Akik pedig be­vál­lal­ják eze­ket, sokat ke­res­het­nek velük!

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Mos­tan­tól nem titok, hogy Zi­mány Linda is sze­re­pel az áp­ri­lis 2-án in­duló A Nagy Du­ett­ben.

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott.

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Álommeló: sörözve kereshetsz milliókat

Álommeló: sörözve kereshetsz milliókat

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet, három sze­ren­csést vá­lasz­ta­nak majd ki...

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet. Három sze­ren­csést fog­nak ki­vá­lasz­tani, akik­nek a fel­adata az lesz, hogy sört kós­tol­gas­sa­nak utaz­ga­tá­saik köz­ben.

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Mire ké­szül­nek?

Nem tudni, mire ké­szül­het a két szép­ség, de bármi is sül ki be­lőle, csak jó lehet!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre nem lát­hat­juk a TV2-n!

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre biz­to­san nem lát­hat­juk a TV2-n!

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass?

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass? Ha igen, mu­ta­tunk 10 olyan álom­szak­mát, amely nem­csak iz­gal­mas, hanem jól is fizet!

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt.

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt, csak fia film­jé­ben fog sze­re­pelni.

Akár te is jelentkezhetsz a világ egyik legjobb munkájára!

Akár te is jelentkezhetsz a világ egyik legjobb munkájára!

Gye­rek­ként sokan gon­dol­tuk azt, hogy ilyen lehet a tö­ké­le­tes munka.

Gye­rek­ként sokan gon­dol­tuk azt, hogy ilyen lehet a tö­ké­le­tes munka, és most nyi­tott a po­zí­ció.

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira teljesen ingyen!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira teljesen ingyen!

Nincs pén­zed utazni, de kí­ván­csi vagy a nagy­vi­lágra? Ne add fel ál­ma­i­dat. Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön!

Nincs pén­zed utazni, de kí­ván­csi vagy a nagy­vi­lágra? Ne add fel ál­ma­i­dat. Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön!

Autókereskedőnek állt a népszerű énekes

Autókereskedőnek állt a népszerű énekes

Régi álma tel­je­sült az éne­kes­nek, ugyanis min­dig ra­jon­gott az au­tó­kért.

Régi álma tel­je­sült az éne­kes­nek, ugyanis min­dig is ra­jon­gott az au­tó­kért, és azt ál­lítja, már most jö­ve­del­mező az új cége.

Ezen kattog esténként Zimány Linda

Ezen kattog esténként Zimány Linda

Ma már jog­gal hív­hat­juk Dr. Szö­szi­nek az egy­kori mo­dellt.

Ma már jog­gal hív­hat­juk Dr. Szö­szi­nek az egy­kori mo­dell, aki­nek a fo­tó­zá­sok he­lyett a jogi ügyek kötik le hét­köz­nap­jait.

Beteges vágyak: 150.000 forintért letapizhatod Berki Krisztiánt

Beteges vágyak: 150.000 forintért letapizhatod Berki Krisztiánt

Több száz szó­ra­ko­zó­hely fi­ze­tett már, hogy fél­pu­cé­ran mu­to­gassa magát.

A tévés celeb újabb el­fog­lalt­sá­gára de­rült fényt. Ki­de­rült, hó­na­pok óta több száz szó­ra­ko­zó­hely fi­ze­tett már neki azért, hogy fél­pu­cé­ran mu­to­gassa magát a kö­zön­ség­nek.

Ezért retteg a betegségektől Fodor Zsóka

Ezért retteg a betegségektől Fodor Zsóka

Bár ki­tűnő gé­nek­kel ren­del­ke­zik, mégis be­tart min­den or­vosi elő­írást, ne­hogy meg­be­te­ged­jen!

Bár ki­tűnő gé­nek­kel ren­del­ke­zik, mégis be­tart min­den or­vosi elő­írást, ne­hogy meg­be­te­ged­jen!

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

Lát­vá­nya megér egy misét!

A dögös szí­nésznő tö­ké­le­tes ido­ma­i­val káp­ráz­tatta el az in­ter­ne­tet! Lát­vá­nya min­den­kép­pen megér egy misét!

Máris visszatér a képernyőre Liptai Claudia?

Máris visszatér a képernyőre Liptai Claudia?

A mű­sor­ve­ze­tő­nek pénzre van szük­sége az álmai meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, ezért le­het­sé­ges, hogy vál­toz­nak a ter­vei.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek pénzre van szük­sége az álmai meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, ezért le­het­sé­ges, hogy vál­toz­nak a ter­vei.