CÍMKE: 'munka'

Vallott Bochkor Gábor, már nem dolgozna együtt Boros Lajossal

Vallott Bochkor Gábor, már nem dolgozna együtt Boros Lajossal

El­is­merte, hogy szép idő­szak volt az övék, de mos­tanra már szinte nem is be­szél­nek egy­más­sal.

Növényi Norbert munkára fogta a kisfiát

Növényi Norbert munkára fogta a kisfiát

A ve­csési ká­posz­ta­föl­dön áll­tak mun­kába.

A ve­csési ká­posz­ta­föl­dön áll­tak mun­kába.

Teljesül a fogyatékkal élők álma

Teljesül a fogyatékkal élők álma

Mar­káns szem­lé­let­vál­to­zás zaj­lik a fo­gya­ték­kal élő em­be­rek meg­íté­lé­sé­ben, akik nem csak em­pá­ti­ára vágy­nak. Most egy prog­ram indul, amely­ben meg­erő­sít­he­tik ön­be­csü­lé­sü­ket.

Mar­káns szem­lé­let­vál­to­zás zaj­lik a fo­gya­ték­kal élő em­be­rek meg­íté­lé­sé­ben. Most egy prog­ram indul, amely­ben meg­erő­sít­he­tik ön­be­csü­lé­sü­ket.

Nem titkolóznak tovább: kiderült, mire készül Dér Heni és Kocsis Tibor

Nem titkolóznak tovább: kiderült, mire készül Dér Heni és Kocsis Tibor

A két elő­adó so­káig tit­kolta a ra­jon­gók előtt a dol­got.

A két elő­adó so­káig tit­kolta a ra­jon­gók előtt a dol­got.

Fenomenális, amit Majka a kamerák előtt művelt

Fenomenális, amit Majka a kamerák előtt művelt

A mű­sor­ve­zető imád po­én­kodni. Ki­váló hu­mo­rát a Bezár a bazár! for­ga­tá­sán is meg­csil­log­tatta.

A mű­sor­ve­zető imád po­én­kodni. Ki­váló hu­mo­rát a Bezár a bazár! for­ga­tá­sán is meg­csil­log­tatta.

Ausztriai munkabaleset során halt meg egy magyar férfi

Ausztriai munkabaleset során halt meg egy magyar férfi

Egy 48 éves ma­gyar mun­kás hunyt el a grazi kór­ház fel­újí­tá­sá­nál tör­tént bal­eset­ben.

Egyedül kell anyaként boldogulnia Tücsinek

Egyedül kell anyaként boldogulnia Tücsinek

A mű­sor­ve­zető nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, hi­szen míg ked­vese a vi­lág­baj­nok­sá­gon végzi a mun­ká­ját, a nya­kába sza­kadt egy csomó fel­adat.

A mű­sor­ve­zető nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, hi­szen míg ked­vese a vi­lág­baj­nok­sá­gon végzi a mun­ká­ját, a nya­kába sza­kadt egy csomó fel­adat.

Képtelen meglenni munka nélkül Boros Lajos

Képtelen meglenni munka nélkül Boros Lajos

Boros Lajos egyre job­ban van.

Boros Lajos egyre job­ban van, fel­ké­szült arra, hogy ismét ko­mo­lyan el­fog­lalja magát.

Felháborító, ahogy a munkások dolgoznak

Felháborító, ahogy a munkások dolgoznak Budapesten

Pedig ugyan­annyi idő alatt jól is meg le­he­tett volna csi­nálni!

Rosszul vissza­tett csa­tor­na­fe­dél, össze­tá­kolt fi­gyel­mez­tető bója, tre­há­nyul le­be­to­no­zott ak­na­fe­de­lek csú­fít­ják Bu­da­pes­tet.

Őszinte vallomás, visszatérne szakmájához a TV2 sztárja

Őszinte vallomás, visszatérne szakmájához a TV2 sztárja

A mű­sor­ve­ze­tő­ről ke­ve­sen tud­ják, de ma­te­ma­ti­ka­ta­nár­ként dol­go­zott.

A mű­sor­ve­ze­tő­ről ke­ve­sen tud­ják, de ma­te­ma­ti­ka­ta­nár­ként dol­go­zott.

A kéregbogarak elleni harcban vetnék be a migránsokat Ausztriában

A kéregbogarak elleni harcban vetnék be a migránsokat Ausztriában

Az oszt­rák szo­ci­á­lis ügye­kért fe­le­lős mi­nisz­ter új öt­let­tel ruk­kolt elő...

Az oszt­rák szo­ci­á­lis ügye­kért fe­le­lős mi­nisz­ter új öt­let­tel ruk­kolt elő...

Családi életéről vallott Szinetár Dóra, neki ez a legfontosabb

Családi életéről vallott Szinetár Dóra, neki ez a legfontosabb

A szí­nésznő újra szín­padra állt.

A szí­nésznő újra szín­padra állt, de az el­sőd­le­ges sze­repe ennek el­le­nére is az anya­ság marad.

Súlyos balesetet szenvedett a TV2 sztárja, a műtőbe rohantak vele

Súlyos balesetet szenvedett a TV2 sztárja, a műtőbe rohantak vele

A hely­ze­ten csak to­vább ront, hogy férje nem lehet mel­lette.

Az utcán érte bal­eset, a hely­ze­ten pedig csak to­vább ront, hogy férje nem lehet mel­lette.

Sosem gondolnád, melyik jóképű sztárral állt össze Kollányi Zsuzsi

Sosem gondolnád, melyik jóképű sztárral állt össze Kollányi Zsuzsi

Szív­hez szóló köl­te­ménnyel ké­szült a Va­len­tin-napra az éne­kesnő.

Szív­hez szóló köl­te­ménnyel ké­szült a Va­len­tin-napra Kol­lá­nyi Zsu­zsi. A be­le­való kis­mama egy ro­man­ti­kus kol­la­bo­rá­ci­ó­val lepi meg ra­jon­góit, amit Szol­noki Pé­ter­rel kö­zö­sen adnak elő.

Rengeteget küzdött Orosz Barbi, most végre beszélt a boldogságáról

Rengeteget küzdött Orosz Barbi, most végre beszélt a boldogságáról

A csi­nos mű­sor­ve­zető egy tíz évvel ez­előtti fotót osz­tott meg ma­gá­ról.

A csi­nos mű­sor­ve­zető egy tíz évvel ez­előtti fotót osz­tott meg ma­gá­ról, amin még hosszú, vörös für­tök­kel lát­ható, ami­hez meg­ható so­ro­kat posz­tolt.

Nem hiszed el, hol szólna be a dubajozó celebeknek Győzike

Nem hiszed el, hol szólna be a dubajozó celebeknek Győzike

Ez a leg­na­gyobb álma...

A Gás­pár csa­lád fe­jé­től már meg­szok­hat­tuk, hogy ha mik­ro­font kap a ke­zébe, mond va­lami egé­szen hi­he­tet­len dol­got. Nos, mik­ro­font ka­pott...

Komoly feltételek: ezért tért vissza Kollányi Zsuzsi

Komoly feltételek: ezért tért vissza Kollányi Zsuzsi

Ne­he­zen vi­seli fiai tá­vol­sá­gát.

Az éne­kesnő ne­he­zen vi­seli, mikor nin­cse­nek mel­lette a fiai.

Múltjáról vallott Stahl Judit, valaki nagyon megbántotta

Múltjáról vallott Stahl Judit, valaki nagyon megbántotta

"Egy ka­lit­kába va­gyok zárva."

"Én egy kre­a­tív ember va­gyok, akit az öt­le­tek haj­ta­nak. Eköz­ben egy ka­lit­kába va­gyok zárva. Az nem siker."

Antal Imréről vallott Pécsi Ildikó: így tudtak együtt dolgozni

Antal Imréről vallott Pécsi Ildikó: így tudtak együtt dolgozni

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő nem fe­lejti el azo­kat az éve­ket, ami­kor rend­sze­re­sen együtt lé­pett fel a le­gen­dá­val.

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Minden munkáját lemondta: Ezért tűnik el a magyar sztár

Emese vá­rat­lan fel­ké­rést ka­pott, így min­den el­fog­lalt­sá­gát hir­te­len kel­lett le­mon­da­nia.

Emese vá­rat­lan fel­ké­rést ka­pott, így min­den el­fog­lalt­sá­gát hir­te­len kel­lett le­mon­da­nia.

Bentlakásos munkát kínál Pintér Tibor

Bentlakásos munkát kínál Pintér Tibor

Jó le­he­tő­sé­get kínál a szí­nész azok­nak, akik ér­te­nek a lo­vak­hoz.

Jó le­he­tő­sé­get kínál a szí­nész azok­nak, akik ér­te­nek a lo­vak­hoz. Még utazni sem kell a mun­kába já­rás­hoz...

Ellenállhatatlan ajánlat Zámbó Krisztiántól: Ezt ne hagyd ki

Ellenállhatatlan ajánlat Zámbó Krisztiántól: Ezt ne hagyd ki

Ha Jimmy fia vi­deót posz­tol, min­dig kisül be­lőle va­lami ér­de­kes­ség. Most éppen kő­mű­ve­se­ket keres, és igen, lehet hölgy is!

Mindenkit meglepett: nem hiszed el, mire készül Bódi Sylvi

Mindenkit meglepett: nem hiszed el, mire készül Bódi Sylvi

Éve­kig dé­del­ge­tett álma tel­je­sült az is­mert mo­dell­nek. Sze­retné, ha más is át­él­hetné azt, ami őt kö­rül­ve­szi.

Éve­kig dé­del­ge­tett álma tel­je­sült az is­mert mo­dell­nek. Sze­retné, ha más is át­él­hetné azt, ami őt kö­rül­ve­szi.

Lebukott az énekesnő: kiderült, ki segíti a munkájában

Lebukott az énekesnő: kiderült, ki segíti a munkájában

Péter Szabó Szil­vi­nek két éve száz­nyolc­van fokos for­du­la­tot vett az élete, ami­kor meg­szü­le­tett a kis­lá­nya.

Péter Szabó Szil­vi­nek két éve száz­nyolc­van fokos for­du­la­tot vett az élete, meg­szü­le­tett a kis­lá­nya.

Lesifotó, most ebből él a dögös tévés: ezt ki gondolta volna?

Lesifotó, most ebből él a dögös tévés: ezt ki gondolta volna?

Egy be­vá­sár­ló­köz­pont­ban kap­ták le.

Egy bel­vá­rosi be­vá­sár­ló­köz­pont­ban kap­ták len­cse­végre az egy­kori mű­sor­ve­ze­tőt.

Dolgoznak-e a migránsok Hollandiában?

Dolgoznak-e a migránsok Hollandiában?

Nem egy­for­mán szor­gal­ma­sak.

Konk­rét ada­to­kat kö­zölt a hol­land sta­tisz­ti­kai hi­va­tal arról, hogy a kü­lön­böző be­ván­dor­lói cso­por­tok közül kik és há­nyan kap­tak mun­kát az or­szág­ban.

Aggasztó hírek, elvesztette a munkáját Stohl András?

Aggasztó hírek, elvesztette a munkáját Stohl András?

So­káig reg­ge­len­ként, az éte­ren ke­resz­tül kö­szön­tötte a hall­ga­tó­kat.

A szí­nész so­káig reg­ge­len­ként, az éte­ren ke­resz­tül kö­szön­tötte a hall­ga­tó­kat, ám a Class FM egy ideje tel­je­sen el­hall­ga­tott.

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

Borbély Alexandra vallomása: ezért nem lehet még gyerekük Nagy Ervinnel

A szí­nésznő el­árulta, ko­moly fel­adat szá­mára ha­tá­ro­zott nőnek tűnni...

A szí­nésznő el­árulta, min­den nap meg­küzd ér­zé­keny én­jé­vel...

Kitálalt a népszerű felnőttfilmes, ez volt a titkos vágya

Kitálalt a népszerű felnőttfilmes, ez volt a titkos vágya

Va­lami hi­ány­zott az éle­té­ből.

Az ero­ti­kus fil­mek sztárja egy ko­los­tor­ban ne­vel­ke­dett, de min­dig azt érezte, va­lami hi­ány­zik az éle­té­ből.

Kiderült mivel tölti napjait a börtönből szabadult szlovák milliomosnő

Kiderült mivel tölti napjait a börtönből szabadult szlovák milliomosnő

Re­ze­sová meg­gyö­tört kül­ső­vel sza­ba­dult au­gusz­tus­ban a bör­tön­ből....

Re­ze­sová meg­gyö­tört kül­ső­vel sza­ba­dult au­gusz­tus­ban a bör­tön­ből, ennek mára már nyoma sin­csen. A szlo­vák mil­li­o­mosnő mun­kát is ta­lált ma­gá­nak....

Koltai Róbert: Visszavonulásomat majd a gyászjelentésben olvassák

Koltai Róbert: Visszavonulásomat majd a gyászjelentésben olvassák

Eszé­ben sincs nyug­díjba menni.

Bár már 75 éves, a szí­nész­nek eszé­ben sem jut, hogy be­le­vág­jon a bol­dog nyug­dí­jas évekbe. Sőt, egyre töb­bet dol­go­zik!

Drámai napjairól beszélt Várkonyi Andrea

Drámai napjairól beszélt Várkonyi Andrea

Alig egy hete de­rült ki, hogy Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor kap­cso­lata véget ért.

Alig egy hete de­rült ki, hogy Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor kap­cso­lata véget ért.

Megható, ezt teszi Liptai Claudia férje, hogy ne érezze magát egyedül

Megható, ezt teszi Liptai Claudia férje, hogy ne érezze magát egyedül

Pa­taki Ádám egy csa­ládi vál­lal­ko­zást, édes­apja örök­sé­gét viszi to­vább im­má­ron négy éve. Most őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Elképedtek a helyiek, hogyan viselkedik most a szlovák milliomosnő családja

Elképedtek a helyiek, hogyan viselkedik most a szlovák milliomosnő családja

A he­lyiek sze­rint a hosszú bör­tön­évek nem­csak Eva Re­ze­so­vá­ban hagy­tak nyo­mot, hanem a csa­lád­já­ban is....

Hien vallomása: Csak kalandjaim voltak Amerikában

Hien vallomása: Csak kalandjaim voltak Amerikában

Hu­za­mo­sabb időt tölt majd itt­hon.

Anya­csa­tor­nája ked­véért ha­za­tért Ma­gyar­or­szágra Hien! Az éne­kesnő hosszú idő után hu­za­mo­sabb időt tölt majd itt­hon, mi­u­tán le­he­tő­sé­get ka­pott a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Ezért képtelenség a migránsoknak munkát találni Ausztriában

Ezért képtelenség a migránsoknak munkát találni Ausztriában

A mun­kát ke­reső be­ván­dor­lók csu­pán 10 szá­za­léka ren­del­ke­zik meg­fe­lelő német nyelv­tu­dás­sal.

Komoly gondokkal küzd a legendás magyar zenész özvegye

Komoly gondokkal küzd a legendás magyar zenész özvegye

Gyöngy­vér vál­tásra kény­sze­rült.

Gyöngy­vér vál­tásra kény­sze­rült, mert hiába gon­dol­ták sokan, hogy dús­kál a pénz­ben...

Nagy a baj: Évtizedes munkája lett oda a magyar énekesnőnek

Nagy a baj: Évtizedes munkája lett oda a magyar énekesnőnek

Aki meg­ta­lálja, je­lent­kez­zen!

Az éne­kesnő a kö­zös­ségi ol­da­lon kért se­gít­sé­get, mivel pó­tol­ha­tat­lan vesz­te­ség érte. Aki meg­ta­lálja, je­lent­kez­zen!

Ördög Nóra vallomása: Egyáltalán nem élünk normálisan

Ördög Nóra vallomása: Egyáltalán nem élünk normálisan

Úgy tűnik, csupa öröm az élete.

Kí­vül­ről úgy tűnik, csupa öröm és bol­dog­ság Ördög Nóra élete, hi­szen min­dene meg­van, cso­dá­la­tos csa­lád, uta­zá­sok, irigy­lésre méltó munka...

Nem megy a közös munka, válságba jutott Pintér Tibor kapcsolata

Nem megy a közös munka, válságba jutott Pintér Tibor kapcsolata

A szí­nész a tár­su­la­táért él-hal, rá­adá­sul még min­dig gyen­géi a csi­nos nők.

A szí­nész a tár­su­la­táért él-hal, rá­adá­sul még min­dig gyen­géi a csi­nos nők, amit húsz évvel fi­a­ta­labb párja ne­he­zen to­le­rál.

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

A cso­da­szép ma­gyar szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket, amo­lyan va­ká­ció gya­nánt. De egy­szer min­den­nek vége...

A cso­da­szép ma­gyar szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket, amo­lyan va­ká­ció gya­nánt. De egy­szer min­den­nek vége...

Örömteli hírt jelentett be Caramel, mindenki ujjong

Örömteli hírt jelentett be Caramel, mindenki ujjong

Ezer­rel dol­go­zik.

A nép­szerű éne­kes élete egyik leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ban is ezer­rel dol­go­zik.

Kitálalt a 34 éves sztármami, ezt nagyon utálja a férjével csinálni

Kitálalt a 34 éves sztármami, ezt nagyon utálja a férjével csinálni

Bár az álom­pár há­zas­sága rend­ben van, nem tud­tak együtt helyt­állni az élet min­den te­rü­le­tén.

Megtisztelő feladatra kérték fel Janza Katát

Megtisztelő feladatra kérték fel Janza Katát, a művésznő örömmel mondott igent

A szí­nésznő nyara iz­gal­ma­san telik, a sok munka mel­lett talán egy kis la­zí­tásra is jut ideje majd. Ám addig töb­bek közt az au­gusz­tus 20-i ün­nep­sé­ge­ken is ko­moly fel­adat vár rá.

A szí­nésznő nyara iz­gal­ma­san telik, a sok munka mel­lett talán egy kis la­zí­tásra is jut ideje majd. Ám addig töb­bek közt az au­gusz­tus 20-i ün­nep­sé­ge­ken is ko­moly fel­adat vár rá.

A teljes összeomlás szélén áll a magyar énekesnő, ez az oka

A teljes összeomlás szélén áll a magyar énekesnő, ez az oka

Judy, a Gro­o­ve­house éne­kes­nője néha már azt sem tudja, hogy me­lyik vá­ros­ban.

Judy, a Gro­o­ve­house éne­kes­nője néha már azt sem tudja, hogy me­lyik vá­ros­ban. A nap­tára tele van fel­lé­pé­sek­kel, örül, ha he­tente egy­szer látja a fér­jét.

Elismerte, így gazdagodna meg Alekosz

Elismerte, így gazdagodna meg Alekosz

Ell­ké­pesztő öt­let­tel ruk­kolt elő...

A görög el­ké­pesztő öt­let­tel ruk­kolt elő, sze­retne újra mun­kába állni...

Komoly döntést hoztak: Ezért költözött el Erdei Zsolt családja

Komoly döntést hoztak: Ezért költözött el Erdei Zsolt családja

Erdei Zsolt látni akarja a gye­re­keit.

Szá­mo­lat­la­nul kell le­gyűr­nie a ki­lo­mé­te­re­ket a nyá­ron Erdei Zsolt­nak, ha látni akarja a gye­re­keit.

Meglepő helyen kapott állást Pál Éva!

Meglepő helyen kapott állást Pál Éva!

Az éne­kes­nő­nek alig két hete ma­radt arra, hogy el­adja a cse­peli házát, kü­lön­ben a bank áron alul ár­ve­rezi el, és nem lesz hová men­nie.

Az éne­kes­nő­nek alig két hete ma­radt arra, hogy el­adja a cse­peli házát, kü­lön­ben a bank áron alul ár­ve­rezi el, és nem lesz hová men­nie.

Sosem hinnéd, hol dolgozott fiatal lányként Fodor Zsóka!

Sosem hinnéd, hol dolgozott fiatal lányként Fodor Zsóka!

A szí­nésznő ren­ge­teg szak­má­ban ki­pró­bálta magát, mi­előtt fel­vé­te­li­zett a Szín­mű­vé­sze­tire.

Nem állhat le a munkával Hajdú Péter

Nem állhat le a munkával Hajdú Péter

A mű­sor­ve­zető meg­le­he­tős jó­mó­dot te­rem­tett ma­gá­nak...

A mű­sor­ve­zető meg­le­he­tős jó­mó­dot te­rem­tett ma­gá­nak az el­múlt évek­ben.

Beindult az üzlet, nem győz csomagolni Hódi Pamela

Beindult az üzlet, nem győz csomagolni Hódi Pamela

Hódi Pa­mela új éle­tet kez­dett és lát­ha­tóan egyre si­ke­re­sebb.

Kiderült, így ünnepelt Hosszú Katinka a hosszú hétvégén Los Angelesben

Kiderült, így ünnepelt Hosszú Katinka a hosszú hétvégén Los Angelesben

Bő egy hét után posz­tolt ma­gá­ról fotót a ma­gyar úszó­sztár. Adott ren­de­sen a munka ün­ne­pé­nek.