CÍMKE: 'munka'

Jelenleg ez a világ leghátborzongatóbb állása

Jelenleg ez a világ leghátborzongatóbb állása

Szá­mos bi­zarr és kü­lö­nös mun­ka­hely lé­te­zik a vi­lá­gon, de ez eddig nem tar­to­zott kö­zé­jük...

Újra dolgozik BB Évi: Fizetést is kap!

Újra dolgozik BB Évi: Fizetést is kap!

Pró­bál­ják fel­ké­szí­teni a kinti életre BB Évit...

Pró­bál­ják fel­ké­szí­teni a kinti életre BB Évit, aki je­len­leg egy vi­déki szo­ci­á­lis ott­hon la­kója. Az egy­kori va­ló­ság­show-hős már dol­go­zik...

Fogadjunk, hogy ilyen képet még nem láttál Mádai Viviről

Fogadjunk, hogy ilyen képet még nem láttál Mádai Viviről

Nem semmi, mi­lyen szo­kat­lan képet mert ma­gá­ról meg­osz­tani a Mokka című té­vé­mű­sor há­zi­asszo­nya!

Nem semmi, mi­lyen szo­kat­lan képet osz­tott meg ma­gá­ról a Mokka című reg­geli műsor há­zi­asszo­nya!

Megtaláltuk a legjobb magyar állásajánlatot, ez brutális

Megtaláltuk a legjobb magyar állásajánlatot, ez brutális

Még­hogy nincs meló? Hi­he­tet­len ál­lás­le­he­tő­sé­gek he­ver­nek min­denki előtt az utcán! Vagy a neten...

Még­hogy nincs meló? Hi­he­tet­len ál­lás­le­he­tő­sé­gek he­ver­nek min­denki előtt az utcán! Vagy a neten...

Marton Adrienn: a legnagyobb boldogsággal vállalnék még egy kisbabát!

Marton Adrienn: a legnagyobb boldogsággal vállalnék még egy kisbabát!

A gyö­nyörű ételsty­list úgy érzi, végre meg­ta­lálta az útját.

A gyö­nyörű ételsty­list úgy érzi, végre meg­ta­lálta az útját.

Elszólta magát: Szerelmes Falusi Mariann?

Elszólta magát: Szerelmes Falusi Mariann?

Meg­ta­lálta élete sze­rel­mét?

Az arany­torkú éne­kesnő iz­gal­mas ma­gán­életi tit­ko­kat árult el a Ri­post­nak! Meg­ta­lálta élete sze­rel­mét?

Ismét színpadra áll az életmentő műtéten átesett Tahi Tóth László!

Ismét színpadra áll az életmentő műtéten átesett Tahi Tóth László!

Év eleji rosszul­léte után a szín­mű­vész már sok­kal job­ban van, na­po­kon belül be­le­veti magát a mun­kába.

Nincs egyszerű helyzetben Stohl András, ezt nem gondoltad volna róla

Nincs egyszerű helyzetben Stohl András, ezt nem gondoltad volna róla

A nép­szerű szí­nész őszin­tén me­sélt a kö­rül­mé­nyek­ről.

A nép­szerű szí­nész őszin­tén me­sélt a kö­rül­mé­nyek­ről.

33 milliós fizetés jár, ha te vagy a szuperdadus

33 milliós fizetés jár, ha te vagy a szuperdadus

Még a ködös Alb­ion­hoz ké­pest is ki­rí­vóan magas fi­ze­tést kínál egy négy­gyer­me­kes, gaz­dag csa­lád...

Még a ködös Alb­ion­hoz ké­pest is ki­rí­vóan magas fi­ze­tést kínál egy négy­gyer­me­kes, gaz­dag csa­lád annak a da­dá­nak, aki meg­fe­lel az el­vá­rá­sok­nak.

Szerepe miatt rúgták ki az új magyar gigamozi sztárját

Szerepe miatt rúgták ki az új magyar gigamozi sztárját

Ang­li­á­ból tért haza...

Na­po­kon belül a nagy­kö­zön­ség is lát­hatja a nyár ma­gyar si­ker­mo­zi­já­nak ígér­kező Pa­pa­pia mu­si­calt, mely­nek fő­sze­rep­lő­jét egy ang­liai sushi bár­ból rúg­ták ki a fílm miatt.

Hatalmas lehetőség: így kaphatsz ingyen Sziget hetijegyet!

Hatalmas lehetőség: így kaphatsz ingyen Sziget hetijegyet!

Min­den vá­gyad egy he­ti­jegy?

Min­den vá­gyad, hogy he­ti­jeggyel bu­liz­hass a 25. Szi­get Fesz­ti­vá­lon? Akkor van egy remek hí­rünk, hi­szen idén is van le­he­tő­ség rá, és még ta­nul­hatsz is.

Kilátástalan helyzetbe került a TV2 sztárja

Kilátástalan helyzetbe került a TV2 sztárja

Mádai Vi­vien kép­te­len le­állni a mun­ká­val. A mű­sor­ve­zető nem ta­gadja, néha már az is eszébe ju­tott, ha így foly­tatja, bajok lesz­nek ott­hon.

Mádai Vi­vien kép­te­len le­állni a mun­ká­val. A mű­sor­ve­zető nem ta­gadja, néha már az is eszébe ju­tott, ha így foly­tatja, bajok lesz­nek ott­hon.

Hazajöhetnek a külföldön dolgozó magyarok

Hazajöhetnek a külföldön dolgozó magyarok

Közép-Kelet-Eu­ró­pá­ból hét mil­lió fi­a­tal ván­do­rolt ki az el­múlt évek­ben Nyu­gat-Eu­ró­pába.

Közép-Kelet-Eu­ró­pá­ból hét mil­lió fi­a­tal ván­do­rolt ki az el­múlt évek­ben Nyu­gat-Eu­ró­pába. A leg­töb­ben a ma­ga­sabb bé­re­zés miatt dön­töt­tek úgy, hogy el­hagy­ják ha­zá­ju­kat. Szak­ér­tők sze­rint min­den jel arra utal, hogy ez a fo­lya­mat rövid időn belül meg­for­dul­hat.

Ez a világ legcukibb állása: te elvállalnád?

Ez a világ legcukibb állása: te elvállalnád?

Nem kell to­vább ke­resni, meg­ta­lál­tuk a világ leg­ara­nyo­sabb mun­ká­ját. Egyet­len há­tul­ütője van, de talán így is meg­éri.

Nem kell to­vább ke­resni, meg­ta­lál­tuk a világ leg­ara­nyo­sabb mun­ká­ját. Egyet­len há­tul­ütője van, de talán így is meg­éri.

Ők húzzák a rövidebbet a hőségben!

Ők húzzák a rövidebbet a hőségben!

Van­nak, akik nem vá­lo­gat­hat­nak.

Van­nak, akik nem vá­lo­gat­hat­nak, a ká­ni­ku­lá­ban is a napon vagy for­ró­sá­got árasztó he­lyen kell dol­goz­niuk.

Munkába is magával viszi féléves kisbabáját a magyar énekesnő

Munkába is magával viszi féléves kisbabáját a magyar énekesnő

Péter Szabó Szil­via ki­egyen­sú­lyo­zott éle­tet él, szinte min­denre jut ideje kis­lá­nya mel­lett is.

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Már edzést tart Bár­dosi Il­dikó.

Sosem volt az az egy hely­ben meg­ülő típus Bár­dosi Sanyi fe­le­sége. Il­dikó csá­szár­met­szés­sel szült, de sze­ren­csére gyor­san gyó­gyult a sebe.

Kitálalt az ismerős: Komoly hangulatingadozásai voltak Kulka Jánosnak

Kitálalt az ismerős: Komoly hangulatingadozásai voltak Kulka Jánosnak

A leg­több te­le­fon­hí­vásra nem vá­la­szol, de van, aki­nek mégis si­ke­rült be­szél­nie vele.

Így járd körbe munka közben a világot

Így járd körbe munka közben a világot

Hi­szed vagy sem, ren­ge­teg olyan le­he­tő­ség van, ami­vel szinte bárki kör­be­utaz­hatja úgy a föld­go­lyót, hogy köz­ben dol­go­zik és vi­lá­got is lát...

Hi­szed vagy sem, ren­ge­teg olyan le­he­tő­ség van, ami­vel szinte bárki kör­be­utaz­hatja úgy a föld­go­lyót, hogy köz­ben dol­go­zik és vi­lá­got is lát...

Élete legnehezebb nyara vár Zimány Lindára!

Élete legnehezebb nyara vár Zimány Lindára!

Ke­mény idő­sza­kon van túl.

A mo­dell­ből lett ügy­véd ke­mény idő­sza­kon van túl, és bár né­hány napot pi­hen­he­tett, dol­gos nyár vár rá.

Kiderült, miért nincs képernyőn Jakupcsek Gabriella

Kiderült, miért nincs képernyőn Jakupcsek Gabriella

Az okok­ról me­sélt!

Né­hány hét hall­ga­tás után meg­szó­lalt. A nép­szerű tévés a Ri­post­nak me­sélt az okok­ról!

Váratlan fordulat, itt tér vissza a képernyőre Gaál Noémi

Váratlan fordulat, itt tér vissza a képernyőre Gaál Noémi

A nép­szerű idő­jós több hónap szü­net után ismét vissza­tér a kép­er­nyőre!

A nép­szerű idő­jós több hónap szü­net után ismét vissza­tér a kép­er­nyőre!

Ez szó szerint egy álommeló!

Ez szó szerint egy álommeló!

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint nagy­já­ból két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni. És ezért öt­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek, eu­ró­ban.

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint nagy­já­ból két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni. És ezért öt­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek, eu­ró­ban.

Hihetetlen, ezért akart szakítani a magyar sztár

Hihetetlen, ezért akart szakítani a magyar sztár

Gre­gor Ber­na­dett hite meg­in­gott.

Gre­gor Ber­na­dett na­gyon közel állt ahhoz, hogy fel­hagy­jon hi­va­tá­sá­val, a szí­né­szet­tel. A három gyer­me­kes anyuka nem tudta mi­tévő le­gyyen.

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Nem csak szak­mai ta­pasz­ta­la­tot ad az Audi!

Nem­csak a szak­mai ta­pasz­ta­lat, hanem a dip­loma meg­szer­zé­sé­ben is segít az Audi. A vál­la­lat fel­vette a kesz­tyűt a jó szak­em­be­re­kért folyó ál­lás­pi­aci ver­seny­ben, és a home office, a ru­gal­mas mun­ka­idő le­he­tő­sé­gé­vel is csá­bí­ta­nak.

Kiesése miatt hagyja el az országot Danny Blue!

Kiesése miatt hagyja el az országot Danny Blue!

A men­ta­lista bú­csú­zott va­sár­nap Tol­vai Re­ni­vel A Nagy Duett szín­pa­dá­tól, de máris ren­ge­teg terve van a jö­vőre nézve.

A men­ta­lista bú­csú­zott va­sár­nap Tol­vai Re­ni­vel A Nagy Duett szín­pa­dá­tól, de máris ren­ge­teg terve van a jö­vőre nézve.

Végre kiderült, miért szingli még mindig Baronits Gábor

Végre kiderült, miért szingli még mindig Baronits Gábor

A nép­szerű szí­nész őszin­tén val­lott féltve őr­zött ma­gán­éle­té­ről a Ri­post­nak.

A nép­szerű szí­nész őszin­tén val­lott féltve őr­zött ma­gán­éle­té­ről a Ri­post­nak.

Ennyit a húsvétról, szombaton dolgoztathatják le a szabad nagypénteket

Ennyit a húsvétról, szombaton dolgoztathatják le a szabad nagypénteket

A Té­nyek által meg­kér­de­zett mun­ka­jo­gász sze­rint ez bár nem túl eti­kus, a cégek ve­ze­tői mégis meg­te­he­tik.

Átterjedt a gyulladás L.L. Junior másik szemére is!

Átterjedt a gyulladás L.L. Junior másik szemére is!

A rap­per ren­ge­te­get dol­go­zik.

A rap­per ren­ge­te­get dol­go­zik, be­teg­sége miatt nem akarja cser­ben­hagyni a ra­jon­góit.

Megrendítő vallomást tett a férjét gyászoló Görbe Nóra

Megrendítő vallomást tett a férjét gyászoló Görbe Nóra

A Linda című si­ker­so­ro­zat egy­kori fő­sze­rep­lője élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

A Linda című si­ker­so­ro­zat egy­kori fő­sze­rep­lője élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vet az irodai lábzsibbadásnak!

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vet az irodai lábzsibbadásnak!

Nap­hosszat asz­tal mel­lett ülve szá­mí­tó­gé­pen dol­gozni egész­ség­rom­boló.

Nap­hosszat asz­tal mel­lett ülve szá­mí­tó­gé­pen dol­gozni egy­sze­rűen egész­ség­rom­boló. Nem hi­szed el, mi az, ami se­gít­het és egész­sé­gessé te­hetsz bár­mi­lyen iro­dai, ülő mun­kát.

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Két év után lett vége Len­gyel Tamás és párja kap­cso­la­tá­nak. Pedig nagy volt a sze­re­lem.

Két év után lett vége Len­gyel Tamás és párja kap­cso­la­tá­nak. Pedig nagy volt a sze­re­lem.

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek!

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre a nö­vekvő igé­nyek miatt.

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre azért, hogy az újabb­nál újabb igé­nye­ket ki le­hes­sen elé­gí­teni. Akik pedig be­vál­lal­ják eze­ket, sokat ke­res­het­nek velük!

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Mos­tan­tól nem titok, hogy Zi­mány Linda is sze­re­pel az áp­ri­lis 2-án in­duló A Nagy Du­ett­ben.

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott.

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass?

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass? Ha igen, mu­ta­tunk 10 olyan álom­szak­mát, amely nem­csak iz­gal­mas, hanem jól is fizet!

Álommeló: sörözve kereshetsz milliókat

Álommeló: sörözve kereshetsz milliókat

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet. Három sze­ren­csést fog­nak ki­vá­lasz­tani, akik­nek a fel­adata az lesz, hogy sört kós­tol­gas­sa­nak utaz­ga­tá­saik köz­ben.

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet. Három sze­ren­csést fog­nak ki­vá­lasz­tani, akik­nek a fel­adata az lesz, hogy sört kós­tol­gas­sa­nak utaz­ga­tá­saik köz­ben.

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Hiába vár­ják a nézők.

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre biz­to­san nem lát­hat­juk a TV2-n!

Megunta a jogi karrierjét, ezért luxusprostinak állt

Megunta a jogi karrierjét, ezért luxusprostinak állt

Né­hány éve még menő ügy­véd volt...

A 34 éves nő né­hány éve még egy menő ügy­védi iro­dá­nál dol­go­zott, de be­le­unt az ot­tani mun­ká­jába, és pros­ti­tu­ált­nak állt.

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt, csak fia film­jé­ben fog sze­re­pelni. Addig is test­edzésre for­dítja az ide­jét.

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt, csak fia film­jé­ben fog sze­re­pelni. Addig is test­edzésre for­dítja az ide­jét.

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Nem tudni, mire ké­szül­het a két szép­ség, de bármi is sül ki be­lőle, csak jó lehet!

Nem tudni, mire ké­szül­het a két szép­ség, de bármi is sül ki be­lőle, csak jó lehet!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira ingyen!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira teljesen ingyen!

Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön!

Nincs pén­zed utazni, de kí­ván­csi vagy a vi­lágra? Ne add fel ál­ma­i­dat, hi­szen szá­mos le­he­tő­ség kí­nál­ko­zik arra, hogy in­gyen utaz­hass. Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön.

Beteges vágyak: 150.000 forintért letapizhatod Berki Krisztiánt

Beteges vágyak: 150.000 forintért letapizhatod Berki Krisztiánt

Több száz szó­ra­ko­zó­hely fi­ze­tett már neki azért, hogy fél­pu­cé­ran mu­to­gassa magát a kö­zön­ség­nek.

Akár te is jelentkezhetsz a világ egyik legjobb munkájára!

Akár te is jelentkezhetsz a világ egyik legjobb munkájára!

Gye­rek­ként sokan gon­dol­tuk azt, hogy ilyen lehet a tö­ké­le­tes munka.

Gye­rek­ként sokan gon­dol­tuk azt, hogy ilyen lehet a tö­ké­le­tes munka, és most nyi­tott a po­zí­ció.

Autókereskedőnek állt a népszerű énekes

Autókereskedőnek állt a népszerű énekes

Régi álma tel­je­sült az éne­kes­nek, ugyanis min­dig is ra­jon­gott az au­tó­kért, és azt ál­lítja, már most jö­ve­del­mező az új cége.

Régi álma tel­je­sült az éne­kes­nek, ugyanis min­dig is ra­jon­gott az au­tó­kért, és azt ál­lítja, már most jö­ve­del­mező az új cége.

Ezért retteg a betegségektől Fodor Zsóka

Ezért retteg a betegségektől Fodor Zsóka

Be­tart min­den or­vosi elő­írást.

Bár ki­tűnő gé­nek­kel ren­del­ke­zik, mégis be­tart min­den or­vosi elő­írást, ne­hogy meg­be­te­ged­jen!

Máris visszatér a képernyőre Liptai Claudia?

Máris visszatér a képernyőre Liptai Claudia?

Pénzre van szük­sége.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek pénzre van szük­sége az álmai meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, ezért le­het­sé­ges, hogy vál­toz­nak a ter­vei.

Ezen kattog esténként Zimány Linda

Ezen kattog esténként Zimány Linda

Ma már okkal hív­hat­juk Dr. szö­szi­nek az egy­kori mo­dellt, aki­nek a fo­tó­zá­sok he­lyett a jogi ügyek kötik le hét­köz­nap­jait.

Ma már okkal hív­hat­juk Dr. szö­szi­nek az egy­kori mo­dellt, aki­nek a fo­tó­zá­sok he­lyett a jogi ügyek kötik le hét­köz­nap­jait.

A világ legbátrabb munkavállalója felmondott, azóta hátizsákba tömi a pénzt

A világ legbátrabb munkavállalója felmondott, azóta hátizsákba tömi a pénzt

Be­jött a buli: most mil­li­ó­kat keres.

Sző­nyeg­tisz­tí­tó­ként Jack alig ke­re­sett töb­bet a havi meg­él­he­tés­nél, végül ott is hagyta a fá­rasztó melót. Be­jött a buli: utazó blog­ger­ként most sú­lyos mil­li­ó­kat keres.

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

A dögös szí­nésznő tö­ké­le­tes ido­ma­i­val káp­ráz­tatta el az in­ter­ne­tet! Lát­vá­nya min­den­kép­pen megér egy misét!

A dögös szí­nésznő tö­ké­le­tes ido­ma­i­val káp­ráz­tatta el az in­ter­ne­tet! Lát­vá­nya megér egy misét!

Munkát keresel? Ezt mindenképp töltsd le

Munkát keresel? Ezt mindenképp töltsd le

El­ké­szült az ál­lá­sok "Tin­dere". Nin­csen sor­ban állás, se ön­élet­rajz.

El­ké­szült az ál­lá­sok "Tin­dere". Nin­csen sor­ba­ál­lás, se ön­élet­rajz kül­döz­ge­tés.Há­rom­ezer állás pá­lyáz­ható azon­nal.

Csoda történt Rubint Réka hajléktalanjával

Csoda történt Rubint Réka hajléktalanjával

Sokan ké­tel­ked­tek abban, hogy Ru­bint Réka se­gít­sége si­ke­res lesz.

Sokan ké­tel­ked­tek abban, hogy Ru­bint Réka se­gít­sége si­ke­res lesz, de Józsi bácsi rá­cá­folt a rossz­in­du­latú meg­jegy­zé­sekre, és Ti­szad­adán marad.

Súlyos betegséggel küzd Havas Henrik

Ijesztő diagnózis: Súlyos betegséggel küzd Havas Henrik

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem akarja ke­zel­tetni magát.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető jó ideje tudja, mi a baj, még­sem ke­zel­teti magát.

Intim kérdések az állásinterjún! Te válaszolnál?

Intim kérdések az állásinterjún! Te válaszolnál?

Arc­pi­rító kér­dé­se­ket tesz­nek fel...

Arc­pi­rító kér­dé­se­ket tesz­nek fel a mun­kál­ta­tók! Te mit csi­nál­nál, ha a ma­gán­éle­ted­ben váj­kál­ná­nak? Oly­kor hi­he­tet­len túl­zá­sokba esik a le­endő főnök...

Váratlan fordulat: nem hiszed el, mit tett Rékasi az első színpadra lépésekor

Váratlan fordulat: nem hiszed el, mit tett Rékasi az első színpadra lépésekor

A sú­lyos mo­tor­bal­ese­té­ből ne­he­zen gyó­gyuló szí­nész min­den­kit meg­le­pett a leg­újabb hú­zá­sá­val.

Mindenkit átvert Damu Edina?

Mindenkit átvert Damu Edina?

Damu Ro­land fe­le­sége nagy baj­ban van.

Damu Ro­land fe­le­sége nagy baj­ban van, min­den jel arra mutat, hogy nem mon­dott iga­zat.

Az anyagi csőd elől menekül Rékasi Károly

Az anyagi csőd elől menekül Rékasi Károly

Min­den ér­te­lem­ben élet­mentő szá­mára a munka, hi­szen pénz­ügyi­leg és men­tá­li­san is pró­bára tette az el­múlt idő­szak.

Min­den ér­te­lem­ben élet­mentő szá­mára a munka, hi­szen pénz­ügyi­leg és men­tá­li­san is pró­bára tette az el­múlt idő­szak.

Ha ilyen az önéletrajzod, biztos behívnak állásinterjúra!

Ha ilyen az önéletrajzod, biztos behívnak állásinterjúra!

Egy jó CV-vel nyílt utad van az ál­lás­in­ter­júkra - mu­tat­juk, ho­gyan írd meg!

Egy jó CV-vel min­den ál­lás­in­ter­júra be­hív­nak - mu­tat­juk, ho­gyan írd meg az ön­élet­raj­zo­dat!

Hoppá: Fizet a meztelenkedésért a magyar egyetem!

Hoppá: Fizet a meztelenkedésért a magyar egyetem!

Egész jó óra­bé­rért cse­rébe.

Pla­ká­to­kon hir­deti a Ma­gyar Kép­ző­mű­vé­szeti Egye­tem: olya­nok je­lent­ke­zé­sét várja, akik bát­ran le merik dobni a ruhát ide­gen em­be­rek előtt.

Végre egy igazán jó hír Rékasi Károlyról!

Végre egy igazán jó hír Rékasi Károlyról!

A szí­nész­ről jó ideje csak ag­gasztó hírek ke­ring­tek a saj­tó­ban.

A szí­nész­ről jó ideje csak ag­gasztó hírek ke­ring­tek a saj­tó­ban, me­lyek több­sége lég­ből ka­pott ta­lál­ga­tá­sokra ala­pult. Az iga­zán jó hírt most ő maga kö­zölte...

Őszinte vallomás: csalódásai után új életet kezdett Dobó Kata

Őszinte vallomás: csalódásai után új életet kezdett Dobó Kata

Már nem ke­resi min­den­áron a sze­rel­met.

Már nem ke­resi min­den­áron a sze­rel­met, kis­lá­nya és a mun­kája a leg­fon­to­sabb az éle­té­ben.

Téged is bántottak már? Ezek a szakmák a legveszélyesebbek

Téged is bántottak már? Ezek a szakmák a legveszélyesebbek

Te ta­pasz­tal­tál ha­son­lót?

A Ri­post össze­gyűj­tötte azo­kat a szak­má­kat, ame­lyek­ben gya­ko­riak a tá­ma­dá­sok... Te ta­pasz­tal­tál már ha­son­lót a mun­ka­he­lye­den?

Bajod van a főnököddel? Itt kérhetsz ingyen segítséget

Bajod van a főnököddel? Itt kérhetsz ingyen segítséget

Nem akarja kifi­zetni a tel­jes mun­ka­bé­red a fő­nö­köd, mert ilyen-olyan in­dok­kal levon? Most in­gye­nes ta­ná­cso­kat kap­hatsz.

Bereczki Zoltánnak alig van ideje a lányára

Bereczki Zoltánnak alig van ideje a lányára

Sok a mun­kája, és bár él­vezi az agg­le­gény­éle­tet, néha úgy érzi, jó lenne va­la­ki­hez ha­za­men­nie.

Ren­ge­teg a mun­kája, és bár él­vezi az agg­le­gény­éle­tet, néha úgy érzi, jó lenne va­la­ki­hez ha­za­men­nie. De azt is hoz­zá­te­szi: ideje be­fe­jez­nie a nya­valy­gást, jöj­jön az új élet!

Ez az ebéd jutalom: finom és még a hatékonyságot is növeli!

Ez az ebéd jutalom: finom és még a hatékonyságot is növeli!

Tud­tad, hogy az ola­szok nem­zeti ele­dele még a mun­ka­mo­rált is ja­vítja?

Két­ség­te­len, hogy a ked­venc fo­gá­sok ver­se­nyé­ben ut­ca­hos­szal győzne a pizza. De azt tud­tad, hogy az ola­szok nem­zeti ele­dele még a mun­ka­mo­rált is ja­vítja? Úgy tűnik, tény­leg min­dent meg­ten­nénk egy sze­le­tért!

Így űzd el a stresszt egy pár herével

Így űzd el a stresszt egy pár herével

Ennél vic­ce­sebb stressz­űző egész biz­to­san nem lé­te­zik.

Ennél vic­ce­sebb stressz­űző egész biz­to­san nem lé­te­zik. Íme egy meg­ol­dás azok­nak, akik sze­re­tik a lé­nye­gük­nél meg­ra­gadni a dol­go­kat!

Csobot Adél a munkába menekül a depresszió elől

Csobot Adél a munkába menekül a depresszió elől

Is­te­nes Bence se­gí­tett neki.

Az éne­kes­nő­nek ked­vese, Is­te­nes Bence se­gí­tett át­vé­szelni az anya­ság kez­deti idő­sza­kát.

Csődöt mondtak a németek: ennyi migránst foglalkoztat a német állam

Csődöt mondtak a németek: ennyi migránst foglalkoztat a német állam

A német bel­ügy­mi­nisz­té­rium el­árulta, hogy hány mig­ránst fog­lal­koz­tat­nak ta­valy ja­nuár óta...

Wow: itt a világ legjobb állása: fizetnek azért, hogy fél évig igyál

Wow: itt a világ legjobb állása: fizetnek azért, hogy fél évig igyál

Az ember el sem hiszi, hogy mások mi­lyen könnyen tud­nak pénzt ke­resni. Egy sze­ren­csés hét­mil­liót ke­res­het a sem­mi­vel.

Sosem pihen: óriási pocakkal is teljes gőzzel dolgozik Liptai Claudia!

Sosem pihen: óriási pocakkal is teljes gőzzel dolgozik Liptai Claudia!

Bár sokan tá­mad­ták azért, mert sokat vál­lal, ő nem áll le.

A mű­sor­ve­zető csak úgy ra­gyog, és bár sokan tá­mad­ták azért, mert sokat vál­lal, ő nem áll le.

Csaló álláshirdetések: íme a lista!
Ha ide jelentkezel, biztosan becsapnak

Csaló álláshirdetések: íme a lista!
Ha ide jelentkezel, biztosan becsapnak

Újra ter­jed­nek az át­ve­rős ál­lás­hir­de­té­sek. Mi össze­szed­tük, hogy mégis mire fi­gyelj.

Újabb nagy dobásra készül a várandós Liptai Claudia!

Újabb nagy dobásra készül a várandós Liptai Claudia!

Sosem volt még ilyen bol­dog.

A mű­sor­ve­zető Ádám mel­lett végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got, szak­ma­i­lag pedig újabb mű­faj­ban fog ki­tel­je­sedni.

Hujber Ferenc érzi, hogy valami ismét nincs rendben vele

Hujber Ferenc érzi, hogy valami ismét nincs rendben vele

A szí­nész túl­hajtja magát, de ahe­lyett, hogy las­sí­tana, újabb fába vágja a fej­szé­jét.

A szí­nész túl­hajtja magát, de ahe­lyett, hogy las­sí­tana, újabb fába vágja a fej­szé­jét.

Prostibotrány: dúsgazdag török rendelte meg a magyar szépséget

Prostibotrány: dúsgazdag török rendelte meg a magyar szépséget

Be­val­lotta a rend­őrök­nek, hogy va­ló­ban pén­zért tett a ked­vére egy férfi­nak.

Vigyázz sündisznókra havi 700 ezerért!

Vigyázz sündisznókra havi 700 ezerért!

A munka egy­szerre fon­tos és ab­szurd is.

Ab­szurd ál­lá­sok­ból sok van, na de amit egy brit vad­vé­delmi szer­ve­zet ajánl most, az egé­szen el­ké­pesztő. A fel­adat nem­csak fura, de fon­tos is.

Hihetetlen biznisz: luxusprostikat képez ki a kiöregedett escortos

Hihetetlen biznisz: luxusprostikat képez ki a kiöregedett escortos

A 41 éves szex­mun­kás most abból él, hogy má­sok­nak adja át kur­zus­sze­rűen a ta­pasz­ta­la­tait.

A 41 éves szex­mun­kás most abból él, hogy má­sok­nak adja át kur­zus­sze­rűen a ta­pasz­ta­la­tait.

Váratlan bejelentést tett Berki Krisztián!

Váratlan bejelentést tett Berki Krisztián!

Az izom­ce­leb új szak­mát vá­lasz­tott ma­gá­nak, ezt a Fa­ce­boo­kon kö­zölte a ra­jon­gó­i­val. Nem gon­dol­tad volna róla...

Az izom­ce­leb új szak­mát vá­lasz­tott ma­gá­nak, ezt a Fa­ce­boo­kon kö­zölte a ra­jon­gó­i­val. Nem gon­dol­tad volna róla...

Meglepő fotó került elő Liptai Claudia és Tilla múltjából

Meglepő fotó került elő Liptai Claudia és Tilla múltjából

Fel­is­me­red a mű­sor­ve­ze­tő­ket?

Fel­is­me­red a mű­sor­ve­ze­tő­ket?

Egy hajszálon múlt Bud Spencer házassága

Egy hajszálon múlt Bud Spencer házassága

Köny­vé­ben me­sélt az okok­ról.

A le­gen­dás szí­nész­óriás az ön­élet­rajzi köny­vé­ben me­sélte el, nem sok vá­lasz­totta el attól, hogy vég­leg sza­kít­son fe­le­sé­gé­vel. Azt is el­árulta, miért.

Titkokat árult el a szüléséről a TV2 sztárja

Titkokat árult el a szüléséről a TV2 sztárja

Habár a ma­gyar éne­kesnő nem szí­ve­sen enged be­pil­lan­tást ma­gán­éle­tébe. A Ri­post­tal mégis ki­vé­telt tett, és őszin­tén val­lott ál­dott ál­la­po­tá­ról.

Habár a ma­gyar éne­kesnő nem szí­ve­sen enged be­pil­lan­tást ma­gán­éle­tébe. A Ri­post­tal mégis ki­vé­telt tett, és őszin­tén val­lott ál­dott ál­la­po­tá­ról.