CÍMKE: 'munka'

Hazajöhetnek a külföldön dolgozó magyarok

Hazajöhetnek a külföldön dolgozó magyarok

Közép-Kelet-Eu­ró­pá­ból hét mil­lió fi­a­tal ván­do­rolt ki az el­múlt évek­ben Nyu­gat-Eu­ró­pába.

Ez a világ legcukibb állása: te elvállalnád?

Ez a világ legcukibb állása: te elvállalnád?

Nem kell to­vább ke­resni.

Nem kell to­vább ke­resni, meg­ta­lál­tuk a világ leg­ara­nyo­sabb mun­ká­ját.

Munkába is magával viszi féléves kisbabáját a magyar énekesnő

Munkába is magával viszi féléves kisbabáját a magyar énekesnő

Péter Szabó Szil­via ki­egyen­sú­lyo­zott éle­tet él, szinte min­denre jut ideje kis­lá­nya mel­lett is.

Péter Szabó Szil­via ki­egyen­sú­lyo­zott éle­tet él, szinte min­denre jut ideje kis­lá­nya mel­lett is.

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Így úszta meg a szülés utáni depressziót a magyar sztár

Sosem volt az az egy hely­ben meg­ülő típus Bár­dosi Il­dikó. Ugyan csá­szár­ral szült, de gyor­san gyó­gyult a sebe.

Sosem volt az az egy hely­ben meg­ülő típus Bár­dosi Sanyi fe­le­sége. Így már mun­kába is állt.

Így járd körbe munka közben a világot

Így járd körbe munka közben a világot

Hi­szed vagy sem, ren­ge­teg le­he­tő­sé­ged van.

Hi­szed vagy sem, ren­ge­teg olyan le­he­tő­ség van, ami­vel szinte bárki kör­be­utaz­hatja úgy a föld­go­lyót, hogy köz­ben dol­go­zik és vi­lá­got is lát. Per­sze ehhez kell egy kis ka­lan­dor­szel­lem is.

Élete legnehezebb nyara vár Zimány Lindára!

Élete legnehezebb nyara vár Zimány Lindára!

A mo­dell­ből lett ügy­véd ke­mény idő­sza­kon van túl, és bár né­hány napot pi­hen­he­tett, dol­gos nyár vár rá.

A mo­dell­ből lett ügy­véd ke­mény idő­sza­kon van túl, és bár né­hány napot pi­hen­he­tett, dol­gos nyár vár rá.

Kitálalt az ismerős: Komoly hangulatingadozásai voltak Kulka Jánosnak

Kitálalt az ismerős: Komoly hangulatingadozásai voltak Kulka Jánosnak

A leg­több te­le­fon­hí­vásra nem vá­la­szol, de van, aki­nek mégis si­ke­rült be­szél­nie vele.

Váratlan fordulat, itt tér vissza a képernyőre Gaál Noémi

Váratlan fordulat, itt tér vissza a képernyőre Gaál Noémi

A nép­szerű idő­jós több hónap szü­net után ismét vissza­tér a kép­er­nyőre!

Kiderült, miért nincs képernyőn Jakupcsek Gabriella

Kiderült, miért nincs képernyőn Jakupcsek Gabriella

Né­hány hét hall­ga­tás után meg­szó­lalt. A nép­szerű tévés a Ri­post­nak me­sélt az okok­ról!

Né­hány hét hall­ga­tás után meg­szó­lalt. A nép­szerű tévés a Ri­post­nak me­sélt az okok­ról!

Ez szó szerint egy álommeló!

Ez szó szerint egy álommeló!

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint nagy­já­ból két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni. És ezért öt­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek, eu­ró­ban.

Nincs más dolga az ál­lást be­töl­tők­nek, mint nagy­já­ból két hó­na­pig a há­tu­kon fe­küdni. És ezért öt­mil­lió fo­rin­tot fi­zet­nek, eu­ró­ban.

Hihetetlen, ezért akart szakítani a magyar sztár

Hihetetlen, ezért akart szakítani a magyar sztár

Gre­gor Ber­na­dett hite meg­in­gott.

Gre­gor Ber­na­dett na­gyon közel állt ahhoz, hogy fel­hagy­jon hi­va­tá­sá­val, a szí­né­szet­tel. A három gyer­me­kes anyuka nem tudta mi­tévő le­gyyen.

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Szerezz Te is munka mellett diplomát!

Nem csak szak­mai ta­pasz­ta­la­tot ad az Audi!

Nem­csak a szak­mai ta­pasz­ta­lat, hanem a dip­loma meg­szer­zé­sé­ben is segít az Audi. A vál­la­lat fel­vette a kesz­tyűt a jó szak­em­be­re­kért folyó ál­lás­pi­aci ver­seny­ben, és a home office, a ru­gal­mas mun­ka­idő le­he­tő­sé­gé­vel is csá­bí­ta­nak.

Kiesése miatt hagyja el az országot Danny Blue!

Kiesése miatt hagyja el az országot Danny Blue!

A men­ta­lista bú­csú­zott va­sár­nap Tol­vai Re­ni­vel A Nagy Duett szín­pa­dá­tól, de máris ren­ge­teg terve van a jö­vőre nézve.

A men­ta­lista bú­csú­zott va­sár­nap Tol­vai Re­ni­vel A Nagy Duett szín­pa­dá­tól, de máris ren­ge­teg terve van a jö­vőre nézve.

Végre kiderült, miért szingli még mindig Baronits Gábor

Végre kiderült, miért szingli még mindig Baronits Gábor

A nép­szerű szí­nész őszin­tén val­lott féltve őr­zött ma­gán­éle­té­ről a Ri­post­nak.

A nép­szerű szí­nész őszin­tén val­lott féltve őr­zött ma­gán­éle­té­ről a Ri­post­nak.

Megrendítő vallomást tett a férjét gyászoló Görbe Nóra

Megrendítő vallomást tett a férjét gyászoló Görbe Nóra

A Linda című si­ker­so­ro­zat egy­kori fő­sze­rep­lője élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

A Linda című si­ker­so­ro­zat egy­kori fő­sze­rep­lője élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról me­sélt.

Ennyit a húsvétról, szombaton dolgoztathatják le a szabad nagypénteket

Ennyit a húsvétról, szombaton dolgoztathatják le a szabad nagypénteket

A Té­nyek által meg­kér­de­zett mun­ka­jo­gász sze­rint ez bár nem túl eti­kus, a cégek ve­ze­tői mégis meg­te­he­tik.

Átterjedt a gyulladás L.L. Junior másik szemére is!

Átterjedt a gyulladás L.L. Junior másik szemére is!

A rap­per ren­ge­te­get dol­go­zik.

A rap­per ren­ge­te­get dol­go­zik, be­teg­sége miatt nem akarja cser­ben­hagyni a ra­jon­góit.

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vethet az irodai lábzsibbadásnak!

Ez a pofonegyszerű ötlet véget vet az irodai lábzsibbadásnak!

Asz­tal mel­lett ülni és szá­mí­tó­gé­pen dol­gozni több órán ke­resz­tül min­den egyes nap nyil­ván­va­lóan egész­ség­ká­ró­sító.

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott.

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Két év után lett vége Len­gyel Tamás és párja kap­cso­la­tá­nak. Pedig nagy volt a sze­re­lem.

Két év után lett vége Len­gyel Tamás és párja kap­cso­la­tá­nak. Pedig nagy volt a sze­re­lem.

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek

Bizarr munkák, amikért jól fizetnek!

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre a nö­vekvő igé­nyek miatt.

Egyre több fur­csa mun­ka­kör jön létre azért, hogy az újabb­nál újabb igé­nye­ket ki le­hes­sen elé­gí­teni. Akik pedig be­vál­lal­ják eze­ket, sokat ke­res­het­nek velük!

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Mos­tan­tól nem titok, hogy Zi­mány Linda is sze­re­pel az áp­ri­lis 2-án in­duló A Nagy Du­ett­ben.

Álommeló: sörözve kereshetsz milliókat

Álommeló: sörözve kereshetsz milliókat

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet. Három sze­ren­csést fog­nak ki­vá­lasz­tani, akik­nek a fel­adata az lesz, hogy sört kós­tol­gas­sa­nak utaz­ga­tá­saik köz­ben.

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet. Három sze­ren­csést fog­nak ki­vá­lasz­tani, akik­nek a fel­adata az lesz, hogy sört kós­tol­gas­sa­nak utaz­ga­tá­saik köz­ben.

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Döntött Liptai Claudia: Nem tér vissza a képernyőre!

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre nem lát­hat­juk a TV2-n!

Hiába vár­ják a nézők, a csa­lád az első a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­ze­tő­nek! Egye­lőre biz­to­san nem lát­hat­juk a TV2-n!

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Íme a 10 álomszakma, ami tényleg jól fizet

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass?

Gon­dol­kod­tál már azon, hogy ál­lást vál­toz­tass? Ha igen, mu­ta­tunk 10 olyan álom­szak­mát, amely nem­csak iz­gal­mas, hanem jól is fizet!

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Csak a fia adott munkát Gesztesinek

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt.

Nem áraszt­ják el fel­ké­ré­sek­kel a szí­nészt, csak fia film­jé­ben fog sze­re­pelni.

Megunta a jogi karrierjét, ezért luxusprostinak állt

Megunta a jogi karrierjét, ezért luxusprostinak állt

A 34 éves nő né­hány éve még egy menő ügy­védi iro­dá­nál dol­go­zott, de be­le­unt az ot­tani mun­ká­jába, és pros­ti­tu­ált­nak állt.

A 34 éves nő né­hány éve még egy menő ügy­védi iro­dá­nál dol­go­zott, de be­le­unt az ot­tani mun­ká­jába, és pros­ti­tu­ált­nak állt.

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Bombázóriadó: Együtt pózol Weisz Fanni és Dundika

Nem tudni, mire ké­szül­het a két szép­ség, de bármi is sül ki be­lőle, csak jó lehet!

Nem tudni, mire ké­szül­het a két szép­ség, de bármi is sül ki be­lőle, csak jó lehet!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira ingyen!

Így juthatsz el a világ legszebb tájaira teljesen ingyen!

Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön!

Nincs pén­zed utazni, de kí­ván­csi vagy a vi­lágra? Ne add fel ál­ma­i­dat, hi­szen szá­mos le­he­tő­ség kí­nál­ko­zik arra, hogy in­gyen utaz­hass. Vál­lalj mun­kát kül­föl­dön.

Beteges vágyak: 150.000 forintért letapizhatod Berki Krisztiánt

Beteges vágyak: 150.000 forintért letapizhatod Berki Krisztiánt

Több száz szó­ra­ko­zó­hely fi­ze­tett már neki azért, hogy fél­pu­cé­ran mu­to­gassa magát a kö­zön­ség­nek.

Akár te is jelentkezhetsz a világ egyik legjobb munkájára!

Akár te is jelentkezhetsz a világ egyik legjobb munkájára!

Gye­rek­ként sokan gon­dol­tuk azt, hogy ilyen lehet a tö­ké­le­tes munka.

Gye­rek­ként sokan gon­dol­tuk azt, hogy ilyen lehet a tö­ké­le­tes munka, és most nyi­tott a po­zí­ció.

Autókereskedőnek állt a népszerű énekes

Autókereskedőnek állt a népszerű énekes

Régi álma tel­je­sült az éne­kes­nek, ugyanis min­dig is ra­jon­gott az au­tó­kért, és azt ál­lítja, már most jö­ve­del­mező az új cége.

Régi álma tel­je­sült az éne­kes­nek, ugyanis min­dig is ra­jon­gott az au­tó­kért, és azt ál­lítja, már most jö­ve­del­mező az új cége.

Ezen kattog esténként Zimány Linda

Ezen kattog esténként Zimány Linda

Ma már jog­gal hív­hat­juk Dr. Szö­szi­nek az egy­kori mo­dellt, aki­nek a fo­tó­zá­sok he­lyett a jogi ügyek kötik le hét­köz­nap­jait.

Ma már jog­gal hív­hat­juk Dr. Szö­szi­nek az egy­kori mo­dellt, aki­nek a fo­tó­zá­sok he­lyett a jogi ügyek kötik le hét­köz­nap­jait.

Ezért retteg a betegségektől Fodor Zsóka

Ezért retteg a betegségektől Fodor Zsóka

Be­tart min­den or­vosi elő­írást.

Bár ki­tűnő gé­nek­kel ren­del­ke­zik, mégis be­tart min­den or­vosi elő­írást, ne­hogy meg­be­te­ged­jen!

Máris visszatér a képernyőre Liptai Claudia?

Máris visszatér a képernyőre Liptai Claudia?

Pénzre van szük­sége.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek pénzre van szük­sége az álmai meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz, ezért le­het­sé­ges, hogy vál­toz­nak a ter­vei.

Súlyos betegséggel küzd Havas Henrik

Ijesztő diagnózis: Súlyos betegséggel küzd Havas Henrik

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem akarja ke­zel­tetni magát.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető jó ideje tudja, mi a baj, még­sem ke­zel­teti magát.

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

Aprócska bikinibe bújtatta hibátlan testét Kárpáti Rebeka

A dögös szí­nésznő tö­ké­le­tes ido­ma­i­val káp­ráz­tatta el az in­ter­ne­tet! Lát­vá­nya min­den­kép­pen megér egy misét!

A dögös szí­nésznő tö­ké­le­tes ido­ma­i­val káp­ráz­tatta el az in­ter­ne­tet! Lát­vá­nya megér egy misét!

Munkát keresel? Ezt mindenképp töltsd le

Munkát keresel? Ezt mindenképp töltsd le

El­ké­szült az ál­lá­sok "Tin­dere". Nin­csen sor­ban állás, se ön­élet­rajz.

El­ké­szült az ál­lá­sok "Tin­dere". Nin­csen sor­ba­ál­lás, se ön­élet­rajz kül­döz­ge­tés.Há­rom­ezer állás pá­lyáz­ható azon­nal.

Csoda történt Rubint Réka hajléktalanjával

Csoda történt Rubint Réka hajléktalanjával

Sokan ké­tel­ked­tek abban, hogy Ru­bint Réka se­gít­sége si­ke­res lesz.

Sokan ké­tel­ked­tek abban, hogy Ru­bint Réka se­gít­sége si­ke­res lesz, de Józsi bácsi rá­cá­folt a rossz­in­du­latú meg­jegy­zé­sekre, és Ti­szad­adán marad.

Intim kérdések az állásinterjún! Te válaszolnál?

Intim kérdések az állásinterjún! Te válaszolnál?

Arc­pi­rító kér­dé­se­ket tesz­nek fel...

Arc­pi­rító kér­dé­se­ket tesz­nek fel a mun­kál­ta­tók! Te mit csi­nál­nál, ha a ma­gán­éle­ted­ben váj­kál­ná­nak? Oly­kor hi­he­tet­len túl­zá­sokba esik a le­endő főnök...

Az anyagi csőd elől menekül Rékasi Károly

Az anyagi csőd elől menekül Rékasi Károly

Élet­mentő szá­mára a munka.

Min­den ér­te­lem­ben élet­mentő szá­mára a munka, hi­szen pénz­ügyi­leg és men­tá­li­san is pró­bára tette az el­múlt idő­szak.

Mindenkit átvert Damu Edina?

Mindenkit átvert Damu Edina?

Damu Ro­land fe­le­sége nagy baj­ban van, min­den jel arra mutat, hogy nem mon­dott iga­zat. Az asszony­nak se­gítő ke­zekre lenne szük­sége a ki­lá­tás­ta­lan­ság­ban.

Damu Ro­land fe­le­sége nagy baj­ban van, min­den jel arra mutat, hogy nem mon­dott iga­zat. Az asszony­nak se­gítő ke­zekre lenne szük­sége a ki­lá­tás­ta­lan­ság­ban.

Ha ilyen az önéletrajzod, biztos behívnak állásinterjúra!

Ha ilyen az önéletrajzod, biztos behívnak állásinterjúra!

Egy jó CV-vel nyílt utad van az ál­lás­in­ter­júkra - mu­tat­juk, ho­gyan írd meg!

Egy jó CV-vel min­den ál­lás­in­ter­júra be­hív­nak - mu­tat­juk, ho­gyan írd meg az ön­élet­raj­zo­dat!

Hoppá: Fizet a meztelenkedésért a magyar egyetem!

Hoppá: Fizet a meztelenkedésért a magyar egyetem!

Egész jó óra­bé­rért cse­rébe.

Pla­ká­to­kon hir­deti a Ma­gyar Kép­ző­mű­vé­szeti Egye­tem: olya­nok je­lent­ke­zé­sét várja, akik bát­ran le merik dobni a ruhát ide­gen em­be­rek előtt.

Végre egy igazán jó hír Rékasi Károlyról!

Végre egy igazán jó hír Rékasi Károlyról!

A szí­nész­ről jó ideje csak ag­gasztó hírek ke­ring­tek a saj­tó­ban.

A szí­nész­ről jó ideje csak ag­gasztó hírek ke­ring­tek a saj­tó­ban, me­lyek több­sége lég­ből ka­pott ta­lál­ga­tá­sokra ala­pult. Az iga­zán jó hírt most ő maga kö­zölte...

Őszinte vallomás: csalódásai után új életet kezdett Dobó Kata

Őszinte vallomás: csalódásai után új életet kezdett Dobó Kata

Már nem ke­resi min­den­áron a sze­rel­met.

Már nem ke­resi min­den­áron a sze­rel­met, kis­lá­nya és a mun­kája a leg­fon­to­sabb az éle­té­ben.

Tudod, hol keresik a legkevesebb pénzt az országban? Mutatjuk!

Tudod, hol keresik a legkevesebb pénzt az országban? Térképen mutatjuk!

Össze­gyűj­töt­tük, hogy me­lyik me­gyé­ben mi­lyen fi­ze­tésre szá­mít­hatsz. Meg­döb­bensz az ada­tok­tól...

Össze­gyűj­töt­tük, hogy me­lyik me­gyé­ben mi­lyen fi­ze­tésre szá­mít­hatsz. Hi­he­tet­len, hogy ek­kora a kü­lönb­ség a me­gyék kö­zött! Az át­la­got vi­szont így is Bu­da­pest húzza fel... Azt is meg­mu­tat­juk, hol a leg­bol­do­gab­bak az em­be­rek!

Bereczki Zoltánnak alig van ideje a lányára

Bereczki Zoltánnak alig van ideje a lányára

Sok a mun­kája, és bár él­vezi az agg­le­gény­éle­tet, néha úgy érzi, jó lenne va­la­ki­hez ha­za­men­nie. Nyá­ron volt ideje a lá­nyára, de ős­szel ez más­ként ala­kult.

Sok a mun­kája, és bár él­vezi az agg­le­gény­éle­tet, néha úgy érzi, jó lenne va­la­ki­hez ha­za­men­nie. Nyá­ron volt ideje a lá­nyára, de ős­szel ez más­ként ala­kult.

Téged is bántottak már? Ezek a szakmák a legveszélyesebbek

Téged is bántottak már? Ezek a szakmák a legveszélyesebbek

Te ta­pasz­tal­tál ha­son­lót?

A Ri­post össze­gyűj­tötte azo­kat a szak­má­kat, ame­lyek­ben gya­ko­riak a tá­ma­dá­sok... Te ta­pasz­tal­tál már ha­son­lót a mun­ka­he­lye­den?

Bajod van a főnököddel? Itt kérhetsz ingyen segítséget

Bajod van a főnököddel? Itt kérhetsz ingyen segítséget

Nem akarja kifi­zetni a tel­jes mun­ka­bé­red a fő­nö­köd, mert ilyen-olyan in­dok­kal levon? Most in­gye­nes ta­ná­cso­kat kap­hatsz.

Ez az ebéd jutalom: finom és még a hatékonyságot is növeli!

Ez az ebéd jutalom: finom és még a hatékonyságot is növeli!

Két­ség­te­len, hogy a ked­venc fo­gá­sok ver­se­nyé­ben ut­ca­hos­szal győzne a pizza. Tud­tad, hogy még a mun­ka­mo­rált is ja­vítja?

Csődöt mondtak a németek: ennyi migránst foglalkoztat a német állam

Csődöt mondtak a németek: ennyi migránst foglalkoztat a német állam

A német bel­ügy­mi­nisz­té­rium el­árulta, hogy hány mig­ránst fog­lal­koz­tat­nak ta­valy ja­nuár óta...

Így űzd el a stresszt egy pár herével

Így űzd el a stresszt egy pár herével

Ennél vic­ce­sebb stressz­űző egész biz­to­san nem lé­te­zik.

Ennél vic­ce­sebb stressz­űző egész biz­to­san nem lé­te­zik. Íme egy meg­ol­dás azok­nak, akik sze­re­tik a lé­nye­gük­nél meg­ra­gadni a dol­go­kat!

Csobot Adél a munkába menekül a depresszió elől

Csobot Adél a munkába menekül a depresszió elől

Is­te­nes Bence se­gí­tett neki.

Az éne­kes­nő­nek ked­vese, Is­te­nes Bence se­gí­tett át­vé­szelni az anya­ság kez­deti idő­sza­kát.

Sosem pihen: óriási pocakkal is teljes gőzzel dolgozik Liptai Claudia!

Sosem pihen: óriási pocakkal is teljes gőzzel dolgozik Liptai Claudia!

Bár sokan tá­mad­ták azért, mert sokat vál­lal, ő nem áll le.

A mű­sor­ve­zető csak úgy ra­gyog, és bár sokan tá­mad­ták azért, mert sokat vál­lal, ő nem áll le.

Csaló álláshirdetések: íme a lista!
Ha ide jelentkezel, biztosan becsapnak

Csaló álláshirdetések: íme a lista!
Ha ide jelentkezel, biztosan becsapnak

Újra ter­jed­nek az át­ve­rős ál­lás­hir­de­té­sek. Nem le­hetsz elég szem­fü­les...

Újra ter­jed­nek az át­ve­rős ál­lás­hir­de­té­sek. Nem le­hetsz elég szem­fü­les

Wow: itt a világ legjobb állása: fizetnek azért, hogy fél évig igyál

Wow: itt a világ legjobb állása: fizetnek azért, hogy fél évig igyál

Az ember el sem hiszi, hogy mások mi­lyen könnyen tud­nak pénzt ke­resni. Egy sze­ren­csés hét­mil­liót ke­res­het a sem­mi­vel.

Hujber Ferenc érzi, hogy valami ismét nincs rendben vele

Hujber Ferenc érzi, hogy valami ismét nincs rendben vele

A szí­nész megint túl­hajtja magát.

A szí­nész túl­hajtja magát, de ahe­lyett, hogy las­sí­tana, újabb fába vágja a fej­szé­jét.

Újabb nagy dobásra készül a várandós Liptai Claudia!

Újabb nagy dobásra készül a várandós Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető Ádám mel­lett végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got, szak­ma­i­lag pedig újabb mű­faj­ban fog ki­tel­je­sedni.

A mű­sor­ve­zető Ádám mel­lett végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got, szak­ma­i­lag pedig újabb mű­faj­ban fog ki­tel­je­sedni.

Prostibotrány: dúsgazdag török rendelte meg a magyar szépséget

Prostibotrány: dúsgazdag török rendelte meg a magyar szépséget

Be­val­lotta a rend­őrök­nek, hogy va­ló­ban pén­zért tett a ked­vére egy férfi­nak.

Vigyázz sündisznókra havi 700 ezerért!

Vigyázz sündisznókra havi 700 ezerért!

A munka egy­szerre fon­tos és ab­szurd is.

Ab­szurd ál­lá­sok­ból sok van, na de amit egy brit vad­vé­delmi szer­ve­zet ajánl most, az egé­szen el­ké­pesztő. A fel­adat nem­csak fura, de fon­tos is.

Hihetetlen biznisz: luxusprostikat képez ki a kiöregedett escortos

Hihetetlen biznisz: luxusprostikat képez ki a kiöregedett escortos

A 41 éves szex­mun­kás most abból él, hogy má­sok­nak adja át kur­zus­sze­rűen a ta­pasz­ta­la­tait.

A 41 éves szex­mun­kás most abból él, hogy má­sok­nak adja át kur­zus­sze­rűen a ta­pasz­ta­la­tait.

Váratlan bejelentést tett Berki Krisztián!

Váratlan bejelentést tett Berki Krisztián!

A so­ka­kat gyak­ran meg­bot­rán­koz­tató izom­ce­leb új szak­mát vá­lasz­tott ma­gá­nak, ezt a Fa­ce­boo­kon kö­zölte a ra­jon­gó­i­val. Nem gon­dol­tad volna róla...

A so­ka­kat gyak­ran meg­bot­rán­koz­tató izom­ce­leb új szak­mát vá­lasz­tott ma­gá­nak, ezt a Fa­ce­boo­kon kö­zölte a ra­jon­gó­i­val. Nem gon­dol­tad volna róla...

Meglepő fotó került elő Liptai Claudia és Tilla múltjából

Meglepő fotó került elő Liptai Claudia és Tilla múltjából

Fel­is­me­red a mű­sor­ve­ze­tő­ket?

Fel­is­me­red a mű­sor­ve­ze­tő­ket?

Egy hajszálon múlt Bud Spencer házassága

Egy hajszálon múlt Bud Spencer házassága

Köny­vé­ben me­sélt az okok­ról.

A le­gen­dás szí­nész­óriás az ön­élet­rajzi köny­vé­ben me­sélte el, nem sok vá­lasz­totta el attól, hogy vég­leg sza­kít­son fe­le­sé­gé­vel. Azt is el­árulta, miért.

Túlhajszolja magát Nótár Mary!

Túlhajszolja magát Nótár Mary!

Még édes­apja ápo­lása mel­lett sem ha­gyott fel kö­te­le­zett­sé­ge­i­vel.

Még édes­apja ápo­lása mel­lett sem ha­gyott fel kö­te­le­zett­sé­ge­i­vel.

Ki nem találnád, hol kezdhet új életet Tvrtko!

Ki nem találnád, hol kezdhet új életet Tvrtko!

Kül­föl­dön is van rá igény.

A TV2-től ki­rú­gott sztár­té­vés ide­haza is több aján­la­tot ka­pott, de mi­u­tán kül­föl­dön is híre ment, hogy sza­bad­úszó, kapuk nyíl­tak meg előtte egy új élet felé.

Nem találod ki, hol tölti Sarka Kata a nyarat!

Nem találod ki, hol tölti Sarka Kata a nyarat!

Moz­gal­mas nyara lesz a Hajdú-Sarka csa­lád­nak, rá­adá­sul fon­tos vál­to­zás kö­vet­ke­zik be a csa­lád­juk­ban is.

Moz­gal­mas nyara lesz a Hajdú-Sarka csa­lád­nak, rá­adá­sul fon­tos vál­to­zás kö­vet­ke­zik be a csa­lád­juk­ban is.

Szerinted mit csinál Réka és Norbi édes kettesben az irodájukban?

Szerinted mit csinál Réka és Norbi édes kettesben az irodájukban?

Meg­van­nak a hát­rá­nyai és az elő­nyei is annak, ha va­laki ugyan­an­nál a vál­la­lat­nál dol­go­zik, mint a párja.

Istenes Bence újra nemet mondott a TV2-nek

Istenes Bence újra nemet mondott a TV2-nek

A mű­sor­ve­zető el­is­merte, hogy már nem elő­ször ke­reste őt meg a TV2, de most is nemet mon­dott a fel­ké­résre.

A mű­sor­ve­zető el­is­merte, hogy bár már nem elő­ször ke­reste őt meg a TV2, de most is nemet mon­dott a fel­ké­résre.

Sokkoló pletyka: Demcsák Zsuzsa otthagyja a TV2-t?

Sokkoló pletyka: Demcsák Zsuzsa otthagyja a TV2-t?

Ál­lí­tó­lag a TV2-nél az a szó­be­széd járja, hogy Dem­csák Zsu­zsa nem marad a Mokka mű­sor­ve­ze­tője.

Ál­lí­tó­lag a TV2-nél az a szó­be­széd járja, hogy Dem­csák Zsu­zsa nem marad a Mokka mű­sor­ve­ze­tője.

Dagad a botrány: Ezért dolgozhatott a börtön után Kiss László!

Dagad a botrány: Ezért dolgozhatott a börtön után Kiss László!

Egy fe­le­lős tiszt­ség­vi­selő árulta el, hogy a tette után miért foly­tat­hatta za­var­ta­la­nul a mun­ká­ját Kiss.

Botrányos múltjuk miatt mellőzik Szabó Győzőt és Stohl Andrást!

Botrányos múltjuk miatt mellőzik Szabó Győzőt és Stohl Andrást!

A két szí­nész ma már jó útra tért, sokan még­sem szí­ve­sen fog­lal­koz­tat­ják őket ko­rábbi bal­hés éle­tük miatt.

Ennek a férinak az a munkája, hogy női mellekre fest! Még jó, hogy élvezi - Videó

Ennek a férfinak az a munkája, hogy női mellekre fest! Még jó, hogy élvezi - videó

Da­niel Gill női mel­lekre fest áb­rá­kat, majd róluk ké­szít le­nyo­ma­tot.

Da­niel Gill női mel­lekre fest áb­rá­kat, majd róluk ké­szít vá­szonra le­nyo­ma­tot. A mű­vész sze­rint a részt­vevő höl­gyek éle­tük leg­em­lé­ke­ze­te­sebb él­mé­nye­i­ként élik meg az ese­ményt.

Nem kapkodnak
a munkaadók
Kárász Róbert
után!

Nem kapkodnak
a munkaadók
Kárász Róbert
után!

Úgy tűnik, egy­előre tévés munka nél­kül marad.

Úgy tűnik, egy­előre tévés munka nél­kül marad.

A kilátástalanságból mentették ki az RTL Klub sztárját!

A kilátástalanságból mentették ki az RTL Klub sztárját!

Élete le­he­tő­sé­gét kapta meg Ti­tusz!

Egyik nap­ról a má­sikra rúg­ták ki Ró­zsa­he­gyi Ti­tuszt ál­lá­sá­ból, ám A Kony­ha­fő­nök sztár­ját most egy gaszt­ro­suli ka­rolta fel. A séf büsz­kén me­sélt új ál­lá­sá­ról.

Ennyi pénzt keresnek a pornósok igazából!

Ennyi pénzt keresnek a pornósok igazából!

Mit gon­dolsz mennyi pénzt lehet le­akasz­tani egy-egy fel­nőttfilm­mel?

Mit gon­dolsz mennyi pénzt lehet le­akasz­tani egy-egy fel­nőttfil­mes for­ga­tás­sal? Cik­künk­ből a szí­né­szek ke­re­sete mel­lett a stáb többi tag­já­nak gá­zsija is ki­de­rül.

Nem hiszed el, miből akar megélni Dopeman!

Nem hiszed el, miből akar megélni Dopeman!

A rap­per je­len­leg nem az or­szág leg­ke­re­set­tebb elő­adója, ezért mu­száj volt va­lami más anyagi for­rás után néz­nie.

A rap­pert egyre ke­ve­seb­bet lát­hat­juk a te­le­ví­zi­ó­ban vagy éppen a szín­pa­don, hi­szen mos­ta­ná­ban nem na­gyon áraszt­ják el a le­he­tő­sé­gek. Dop­e­man még­sem esett két­ségbe a meg­csap­pant fel­lé­pé­sek miatt, ugyanis haj­ke­res­ke­dése után most az in­gat­lan­biz­niszbe vá­gott bele.