CÍMKE: 'műanyag'

Elképesztő, ebből készített mezt a sztárcsapat a rangadóra

Elképesztő, ebből készített mezt a sztárcsapat a rangadóra

Nem min­den­napi sze­re­lés­ben lép majd pá­lyára a Betis a Va­len­cia ellen.

Fém szívószálak veszik át a műanyagok helyét

Fém szívószálak veszik át a műanyagok helyét

A mű­anyag szí­vó­szá­lak kör­nye­zet­szennyező ha­tása köz­is­mert.

Ha vettél ilyen ételt a gyerekednek, azonnal vidd vissza

Ha vettél ilyen ételt a gyerekednek, azonnal vidd vissza

A kör­tés-almás bé­bi­étel­ben ide­gen anyagra buk­kan­tak, azon­nal vissza­hív­ták a ter­mé­ket.

A kör­tés-almás bé­bi­étel­ben ide­gen anyagra buk­kan­tak, azon­nal vissza­hív­ták a ter­mé­ket.

Durva, ezt találták a vadon élő állatok ürülékében

Durva, ezt találták a vadon élő állatok ürülékében

Ame­ri­kai ku­ta­tók pub­li­kál­ták az ér­de­kes ta­nul­má­nyu­kat. Sze­rin­tük, nagy baj van a vi­lá­gunk­kal.

Ame­ri­kai ku­ta­tók pub­li­kál­ták az ér­de­kes ta­nul­má­nyu­kat. Sze­rin­tük, nagy baj van a vi­lá­gunk­kal és vál­toz­tatni kell rajta.

Bezárult a kör: önmagunkat szennyezzük a műanyaggal!

Bezárult a kör: önmagunkat szennyezzük a műanyaggal!

A mű­anyag zacs­kók tel­jes be­til­tá­sát ter­ve­zik.

A mű­anyag zacs­kók tel­jes be­til­tá­sát ter­ve­zik. Ön is hasz­nálja? Akkor kat­tint­son!

Nálunk már elkezdték a műanyagok lecserélését

Nálunk már elkezdték a műanyagok lecserélését

Ha­ma­ro­san el­tűn­het­nek...

Ha­ma­ro­san el­tűn­het­nek Ma­gyar­or­szá­gon is a mű­anyag zacs­kók és az egy­szer hasz­ná­la­tos mű­anyag esz­kö­zök.

45 éves tejes zacskót találtak a Dunában

45 éves ereklyét találtak a Dunában

Elő­ször nosz­tal­gi­ku­san hat, majd in­kább el­ke­se­rítő a lát­vány.

Elő­ször nosz­tal­gi­kus ér­zé­se­ket vált ki az em­ber­ből, de ha be­le­gon­do­lunk, hogy 45 év után a mű­anyag egy­ál­ta­lán nem mu­tatja a bom­lás je­leit, sőt, a fel­ira­tok is tisz­tán ol­vas­ha­tók, akkor van min szo­mor­kod­nunk!

A kutatók sem értik, ettől zsugorodik durván a pasik férfiassága

A kutatók sem értik, ettől zsugorodik durván a pasik férfiassága

Nem elég, hogy egyre rö­vi­debb az át­la­gos pé­nisz­mé­ret, más gon­dok is akad­nak a tu­dó­sok sze­rint.

Ez a közkedvelt dolog okozhatja az emberiség vesztét

Ez a közkedvelt dolog okozhatja az emberiség vesztét

Min­den perc­ben egy te­her­au­tó­nyi mű­anyag hul­la­dék kerül az óce­á­nokba, évente 8 mil­lió tonna!

Min­den perc­ben egy te­her­au­tó­nyi mű­anyag hul­la­dék kerül az óce­á­nokba, évente 8 mil­lió tonna! Ha­tal­mas ve­szélyt je­lent ránk a sok mű­anyag, a le­bom­lási ideje 400 év, de a je­len­lé­tét ál­la­tok­ban, sőt már a csap­víz­ben is ki­mu­tat­ták!!

Durva, ami kiderült a műanyagról! Így betegít meg

Durva, ami kiderült a műanyagról! Így betegít meg

Több a ve­szé­lye, mint hit­tük.

A mű­anyag olcsó és prak­ti­kus, így nincs olyan ház­tar­tás, ahol ne lenne szám­ta­lan mű­anyag tárgy a be­vá­sár­ló­tás­ká­tól az étel­tá­roló do­bo­zo­kig.

Meghódítja a világot a magyar ehető szívószál

Meghódítja a világot a magyar ehető szívószál

A mű­anyag-prob­lé­mára egy ma­gyar édes­ség­gyá­ros ta­lál­má­nya, az ehető szí­vó­szál je­lent­het meg­ol­dást!

Ez most komoly, tényleg a műanyag ruha lesz a divat?

Ez most komoly, tényleg a műanyag ruha lesz a divat?

Lás­suk, mit szólsz hozzá!

A di­vat­ban min­den évben van va­lami őrült ötlet. A ter­ve­zők ilyen­kor elő­ve­he­tik a fan­tá­zi­á­ju­kat, fe­sze­get­he­tik a ha­tá­ro­kat! Sőt!