CÍMKE: 'mszp'

Egy MSZP-hez köthető személyt is őrizetbe vettek Izraelben

Egy MSZP-hez köthető személyt is őrizetbe vettek Izraelben

Bom­ba­ként rob­bant a hír, hogy le­tar­tóz­tat­tak több mil­li­ár­dos üz­let­em­bert és po­li­ti­kai ta­nács­adót is...

Polgárháború a baloldalon

Polgárháború a baloldalon

A szét­esés ha­tá­rán áll a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt (MSZP), de Botka László mi­nisz­ter­el­nök-je­lölt mégis igyek­szik fenn­tar­tani az egy­sé­ges szer­ve­zet lát­sza­tát.

A szét­esés ha­tá­rán áll a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt, de Botka László mi­nisz­ter­el­nök-je­lölt mégis igyek­szik fenn­tar­tani az egy­sé­ges szer­ve­zet lát­sza­tát.

Kik lehetnek titokban Simicska emberei?

Kik lehetnek titokban Simicska emberei?

A pénz­em­ber ugyan­csak meg­ijedt attól, hogy az MSZP bi­zo­nyos fel­té­te­lek­kel tá­mo­gat­hatja a Job­bik-pro­pa­gan­dát ke­re­tekbe fogó új pla­kát­tör­vényt.

A pénz­em­ber meg­ijedt attól, hogy az MSZP tá­mo­gat­hatja a Job­bik-pro­pa­gan­dát ke­re­tekbe fogó új pla­kát­tör­vényt.

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát.

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát.

Sokmilliós luxusórák szerelmese Botka "ROLEX"László. Vagyonnyilatkozat?

Sokmilliós luxusórák szerelmese Botka "ROLEX"László. Miért tüntette el őket a vagyonnyilatkozatából?

DK-s po­li­ti­ku­sok­tól, szár­mazó in­for­má­ciók sze­rint költ­sé­ges hob­bija van a szoci meg­vál­tó­nak.

Az MSZP elnökhelyettese nemi erőszakkal fenyegette meg a politikusnőt +18!18+

Az MSZP elnökhelyettese nemi erőszakkal fenyegette meg a politikusnőt +18!

Az MSZP elnökhelyettese nemi erőszakkal fenyegette meg a politikusnőt +18!

Azt üzente a győz­tes fi­de­szes hölgy­nek: MEGBASZLAK!

Azt üzente a győz­tes fi­de­szes hölgy­nek, aki 70 éves: MEGBASZLAK!

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Ju­hász Péter annyira szí­vére vette a dol­got, hogy nyílt le­ve­let írt a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt­nak.

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány.

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány, mi min­dent ha­zu­doz­tak már össze ma­gyar po­li­ti­ku­sok az olim­pia ügyé­ben. Min­dig azt, amit a pil­la­nat­nyi, rö­vid­látó ér­de­kük dik­tált.

MSZP-közeli cégeknél eltűnt 11 milliárd forint! Botkához vezetnek a szálak

MSZP-közeli cégeknél eltűnt 11 milliárd forint! Botkához vezetnek a szálak

El­ké­pesztő bűn­ügy tár­gya­lá­sát tar­tot­ták meg nem­rég.

El­ké­pesztő bűn­ügy tár­gya­lá­sát tar­tot­ták meg nem­rég. A meg­lo­pott kis­vál­lal­ko­zók pénze min­den va­ló­szí­nű­ség sze­rint MSZP-kö­zeli cé­gek­hez ván­do­rolt. Az MSZP mi­nisz­ter­el­nök­je­lölt­jé­hez ve­zet­nek a szá­lak.

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Öt­száz­ezer kö­rüli fi­ze­té­sé­ből, párt­tár­sait is meg­lepve lu­xus­há­zat vett az MSZP ko­rábbi el­nöke, Tó­biás Jó­zsef.

Nettó öt­száz­ezer kö­rüli fi­ze­té­sé­ből, párt­tár­sait is meg­lepve tö­rök­bá­linti lu­xus­há­zat vett az MSZP ko­rábbi el­nöke, Tó­biás Jó­zsef.

Az MSZP bojkottálta az 56-os megemlékezést

Az MSZP bojkottálta az 56-os megemlékezést

A Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda par­la­menti ál­lam­tit­kára sze­rint ez szé­gyen.

Az MSZP egy­ál­ta­lán nem vett részt az Or­szág­gyű­lés 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. év­for­du­lója al­kal­má­ból szer­ve­zett ün­nepi em­lék­ülé­sén.

Csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki az Rába Tímea lánya!

Még csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki az Rába Tímea lánya!

Az ex­mo­dell édes­anya büsz­kén osz­totta meg a kö­zös­ségi ol­da­lon a lá­nyá­ról ké­szült fotót!

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Berúgott
vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Kun­halmi Ágnes pél­dát­la­nul bot­rá­nyos saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott. Ön­ural­mát el­vesztve össze-vissza rö­hög­csélt és fura gri­ma­szo­kat vá­gott.

Kun­halmi Ágnes pél­dát­la­nul bot­rá­nyos saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott. Ön­ural­mát el­vesztve össze-vissza rö­hög­csélt és fura gri­ma­szo­kat vá­gott. Nyil­ván­va­lóan va­la­mi­féle szer be­fo­lyása alatt áll­ha­tott. Má­sutt azon­nal le­mon­dat­nák...

Ismert magyar politikus került életveszélybe Nizzában!

Ismert magyar politikus került életveszélybe Nizzában!

A szó­vivő nya­ra­lása hir­te­len rém­álommá vált...

A szó­vivő egy nyu­godt ten­ger­parti sétát ter­ve­zett niz­zai útja utolsó nap­jára, ám nya­ra­lása hir­te­len rém­álommá vált...

Fehérneműre vetkőzött az MSZP-s politikusnő

Fehérneműre vetkőzött az MSZP-s politikusnő

Mi­hócza Szil­via a Fa­ce­book-ol­da­lára posz­tolta a róla ké­szült pi­káns fo­tó­kat, és rend­kí­vül büszke rájuk.

Mi­hócza Szil­via a Fa­ce­book-ol­da­lára posz­tolta a róla ké­szült pi­káns fo­tó­kat, és rend­kí­vül büszke rájuk.

A fák között keresték barátai az eltűnt MSZP-s politikust

A fák között keresték barátai az eltűnt MSZP-s politikust

Egyre rej­té­lye­sebb Sápi At­tila ügye.

Egyre rej­té­lye­sebb a ja­nuár 5-én el­tűnt szo­ci­a­lista kép­vi­selő, Sápi At­tila ügye. Ba­rá­tai már a pi­lisi er­dő­ket is át­ku­tat­ták, azt re­mél­ték, hogy a fák kö­zött rej­tő­zik.

Brutálisan megverhették eltűnése előtt az MSZP-s politikust

Brutálisan megverhették eltűnése előtt az MSZP-s politikust

Egyre meg­le­pőbb rész­le­tek lát­nak nap­vi­lá­got Sápi At­tila szo­ci­a­lista kép­vi­selő el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Egy hete nem találja a családja az MSZP egyik képviselőjét

Egy hete nem találja a családja az MSZP egyik képviselőjét

Sápi At­tila ja­nuár 5-én boltba in­dult bu­da­pesti ott­ho­ná­ból, de azóta nyoma ve­szett.

Kolbászával vallott szerelmet az MSZP elnöke

Kolbászával vallott szerelmet az MSZP elnöke

Rába Ti­mi­ék­nél ra­kott krumpli volt az ebéd. Po­li­ti­kus férje, Tó­biás Jó­zsef egy ki­csit be­se­gí­tett.

Még az ellenzék is egyetért Orbánnal

Még az ellenzék is egyetért Orbánnal

Szá­mukra is tá­mo­gat­ható a kor­mányfő hat pontja.

Ritka pil­la­na­tok­nak le­het­tünk ma szem- és fül­ta­núi, ugyanis a ma­gyar el­len­zék nagy része egyet­ér­tett Orbán Vik­tor­ral.

Újabb fotók Rába Timi 13 évesen is bombázó lányáról!

Újabb fotók Rába Timi 13 évesen is bombázó lányáról!

Ha nem lesz vi­lág­hírű mo­dell Rába Tímea és Tó­biás Jó­zsef lá­nyá­ból, Ni­ná­ból, akkor sen­ki­ből.