CÍMKE: 'mszp'

Láncra verte magát az MSZP alelnöke

Láncra verte magát az MSZP alelnöke

Újabb bo­hóc­tréfa tanúi le­het­nek az esz­ter­go­miak.

Újabb bo­hóc­tréfa tanúi le­het­nek az esz­ter­go­miak. Kom­játhi Imre az MSZP al­el­nöke - ki tudja, miért - a Su­zuki gyár­hoz lán­colta magát.

Gyurcsány és az MSZP "ledarálja" az ellenzéket

Gyurcsány és az MSZP "ledarálja" az ellenzéket

Pu­zsér Ró­bert kö­zölte, hogy nem indul, de foly­tatja kam­pá­nyát.

Szanyi kapitány belegyalogolt az MSZP-be

Szanyi kapitány belegyalogolt az MSZP-be

Nyílt le­vél­ben osz­totta ki ke­mé­nyen a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Pár­tot Sza­nyi Tibor, a párt le­kö­szönő EP-kép­vi­se­lője.

Nyílt le­vél­ben osz­totta ki ke­mé­nyen a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Pár­tot Sza­nyi Tibor, a párt le­kö­szönő EP-kép­vi­se­lője.

V4NA: Pofátlanul lopja az MSZP a Brian élete című film egyik jelenetét

V4NA: Pofátlanul lopja az MSZP a Brian élete című film egyik jelenetét

Jog­sértő módon hasz­nált fel a párt egy je­le­ne­tet a fi­ze­tett FB-hir­de­té­se­i­ben.

Jog­sértő módon hasz­nál­ják fel fi­ze­tett Fa­ce­book-hir­de­té­se­ik­ben a Brian élete című film egyik je­le­ne­tét.

Tóth Bertalan durván melléfogott: Gyurcsányné meg tartja a gyertyát

Tóth Bertalan durván melléfogott: Gyurcsányné meg tartja a gyertyát

Or­bi­tá­lis os­to­ba­ság­gal sok­kolta a vá­lasz­tó­kat az MSZP el­nöke.

Or­bi­tá­lis os­to­ba­ság­gal sok­kolta a vá­lasz­tó­kat az MSZP el­nöke.

Timmermans, Soros és az MSZP ugyanazt akarják, támogatják a migrációt

Timmermans, Soros és az MSZP ugyanazt akarják

Aki olyan je­löl­te­ket sze­retne tá­mo­gatni, akik meg akar­ják fé­kezni a be­ván­dor­lást, az EP-vá­lasz­tá­son sza­vaz­zon a Fi­deszre - mondta Ko­csis Máté.

Mélyen hallgat az MSZP Tóth Bertalan titkos kínai útjáról

Mélyen hallgat az MSZP Tóth Bertalan titkos kínai útjáról

Saját költ­sé­gére uta­zott, vagy pedig az MSZP-nek járó költ­ség­ve­tési for­rás­ból fe­dez­ték az uta­zás költ­sé­geit?

Saját költ­sé­gére uta­zott, vagy pedig az MSZP-nek járó költ­ség­ve­tési for­rás­ból fe­dez­ték az uta­zás költ­sé­geit?

Bangóné csak azért is folytatja a patkányozást

Bangóné csak azért is folytatja a patkányozást

A bot­rány el­in­dí­tója be­le­húz.

Mi­köz­ben az MSZP úgy tesz, mintha ab­ba­hagyná a pat­ká­nyo­zást, a bot­rány el­in­dí­tója, Ban­góné csak azért is foly­tatja a pat­ká­nyo­zást.

Törölte a patkányozós videót Ujhelyi István

Törölte a patkányozós videót Ujhelyi István

Az MSZP le­vette a gyű­lö­let­keltő pat­kány­ir­tós vi­deót a kö­zös­ségi ol­da­lá­ról.

Uj­he­lyi Ist­ván, az MSZP eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lője és EP-kam­pány­fő­nöke kedd dél­előtti Fa­ce­book-poszt­já­ban be­je­len­tette, pártja le­vette a gyű­lö­let­keltő pat­kány­ir­tós vi­deót a kö­zös­ségi ol­da­lá­ról.

Miért utazott a legnagyobb titokban Kínába az MSZP elnöke?

Miért utazott a legnagyobb titokban Kínába az MSZP elnöke?

Az út min­den egyes lé­pé­sét a le­hető leg­na­gyobb ti­tok­tar­tás övezte.

Az út min­den egyes lé­pé­sét a le­hető leg­na­gyobb ti­tok­tar­tás övezte. Va­ló­sá­gos kom­mu­ni­ká­ciós vesz­teg­zá­rat hoz­tak létre a szo­ci­a­lis­ták, hogy ne szi­vá­rog­has­son ki sem­mi­féle in­for­má­ció.

Hidvéghi: Mindig van lejjebb az MSZP-ben

Hidvéghi: Mindig van lejjebb az MSZP-ben

Ban­góné Bor­bély Il­dikó kép­vi­selő pat­ká­nyo­zása után az MSZP nem állt le a gyű­löl­kö­dés­sel, és egy újabb pat­ká­nyo­zós vi­deót töl­tött fel hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lára.

Az MSZP nem állt le a gyű­löl­kö­dés­sel, és egy újabb pat­ká­nyo­zós vi­deót töl­tött fel hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lára.

Így vág vissza a Fidesz a patkányozós Bangónénak - videó

Így vág vissza a Fidesz a patkányozós Bangónénak - videó

Or­szá­gos tá­jé­koz­tató akció indul.

A Fi­desz or­szá­gos tá­jé­koz­tató ak­ciót indít Ban­góné Bor­bély Il­dikó pat­ká­nyo­zá­sá­ról - je­len­tette be Hid­véghi Ba­lázs kom­mu­ni­ká­ciós igaz­gató.

Kétszínű és hazug a DK és az MSZP

Kétszínű és hazug a DK és az MSZP

Kor­mány­zá­suk alatt el­vet­tek a kor­mány­tiszt­vi­se­lők­től egy­havi bért.

Gyur­csányék és a szo­ci­a­lis­ták kor­mány­zá­suk alatt el­vet­tek a kor­mány­tiszt­vi­se­lők­től egy­havi bért, évekre be­fa­gyasz­tot­ták az eleve ala­csony bé­re­i­ket és több ezret még ut­cára is tet­tek kö­zü­lük.

Az MSZP nem fejezi be a patkányozást

Az MSZP nem fejezi be a patkányozást

"Pat­kány­kor­mány­zás zaj­lik Ma­gyar­or­szá­gon" - je­len­tette ki Uj­he­lyi Ist­ván MSZP-s eu­ró­pai par­la­menti (EP-) kép­vi­selő, EP-vá­lasz­tási kam­pány­fő­nök hét­főn Bu­da­pes­ten.

"Pat­kány­kor­mány­zás zaj­lik Ma­gyar­or­szá­gon" - je­len­tette ki Uj­he­lyi Ist­ván MSZP-s eu­ró­pai par­la­menti (EP-) kép­vi­selő, EP-vá­lasz­tási kam­pány­fő­nök hét­főn Bu­da­pes­ten, egy más té­má­ban tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Felháborító MSZP-s rasszizmus a Facebookon

Felháborító MSZP-s rasszizmus a Facebookon

Úgy lát­szik, nem csak olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zó­ink­kal szem­ben en­ged­nek meg ma­guk­nak rasszista szö­ve­ge­ket né­mely MSZP-sek.

Úgy lát­szik, nem csak olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zó­ink­kal szem­ben en­ged­nek meg ma­guk­nak rasszista szö­ve­ge­ket né­mely MSZP-sek, de min­den­kit le­mig­rán­soz­nak, aki­nek va­la­me­lyik szü­lője nem ma­gyar szár­ma­zású. Ez­út­tal Kis­pes­ten ve­te­med­tek erre.

MSZP-s lesz Nagy Blankából? Mellébeszélni már tud

MSZP-s lesz Nagy Blankából? Mellébeszélni már tud

Min­d­eköz­ben a 19 darab bot­rá­nyo­san rossz jegy­ről egy szót sem ej­tett.

Min­d­eköz­ben a 19 darab bot­rá­nyo­san rossz jegy­ről egy szót sem ej­tett. No és a na­gyon fura iga­zo­lá­sok?

Itt a teljes igazság a mocskos szájú diáklány bizonyítványáról

Itt a teljes igazság a mocskos szájú diáklány bizonyítványáról

Vá­rat­la­nul be­bi­zo­nyo­so­dott, hogy az el­len­őrző köny­vé­ben tíz darab egyes és ki­lenc darab ket­tes dí­sze­leg.

Vallott az elítélt cégvezér, ők újították fel a neves politikus házát

Vallott az elítélt cégvezér, ők újították fel a neves politikus házát

Be­is­merő val­lo­más­sal fel­érő in­ter­jút adott a bör­tön­bün­te­tésre ítélt cég­ve­zér. Ők újí­tot­ták fel a szo­ci­a­lista po­li­ti­kus házát.

Mesterházy kizárására készülnek

Mesterházy kizárására készülnek

A fe­szült­ség az eu­ró­pai par­la­menti lis­tá­ról szóló sza­va­zás miatt ala­kult ki.

Tóth Ber­ta­lan, az MSZP el­nöke és Uj­he­lyi Ist­ván, eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­selő áll­hat a már két­szer mi­nisz­ter­el­nök-je­lölt­ként meg­bu­kott Mes­ter­házy At­tila ter­ve­zett ki­zá­ra­tása mö­gött.

Szégyentáblát készített Nacsa

Szégyentáblát készített Nacsa

Szé­gyen­táb­lát mu­ta­tott be Nacsa Lő­rinc, a KDNP frak­ció­szó­vi­vője.

Szé­gyen­táb­lát mu­ta­tott be Nacsa Lő­rinc, a KDNP frak­ció­szó­vi­vője. Olyan MSZP-s és DK-s kép­vi­se­lők kép­mása dí­szíti a tab­lót, akik a kor­mány­pár­tok sze­rint min­dig a csa­lá­dok ellen sza­vaz­tak.

Vádat emeltek a volt MSZP-s politikus ellen

Vádat emeltek a volt MSZP-s politikus ellen

Baj­ban van Czeg­lédy Csaba, vádat emel­tek a volt bal­ol­dali, szom­bat­he­lyi po­li­ti­kus és 20 másik társa ellen. A vád­irat sze­rint Czeg­lédyék több mint 6 mil­li­árd fo­rin­tos kárt okoz­tak.

Baj­ban van Czeg­lédy Csaba, vádat emel­tek a volt bal­ol­dali, szom­bat­he­lyi po­li­ti­kus és 20 másik társa ellen, 6 mil­li­árd fo­rin­tos kárt okoz­hat­tak.

Ultrák a Jobbik ellen

Ultrák a Jobbik ellen

"Az egy­kori nem­zeti párt­ból, a Job­bik­ból egy sunyi hazug bal­li­be­rá­lis egy­let lett" - írják az ult­rák az Ult­ra­info nevű Fa­ce­book-ol­da­lu­kon.

"Az egy­kori nem­zeti párt­ból, a Job­bik­ból egy sunyi hazug bal­li­be­rá­lis egy­let lett" - írják az ult­rák az Ult­ra­info nevű Fa­ce­book-ol­da­lu­kon. Sze­rin­tük Rig La­jos­nak szé­gyell­nie kel­lene magát, ami­ért Mes­ter­házy At­ti­lá­val kö­zö­sen tün­te­tett szom­ba­ton.

Tovább gyengült az ellenzék

Tovább gyengült az ellenzék

A Né­ző­pont In­té­zet elem­zése sze­rint a Fi­desz nép­sze­rű­sége nőtt.

A Né­ző­pont In­té­zet leg­fris­sebb elem­zése sze­rint a Fi­desz nép­sze­rű­sége nőtt, az el­len­zéké csök­kent az áp­ri­lis vá­lasz­tá­sok óta. a Fi­desz-KDNP tá­mo­ga­tott­sága hét szá­za­lék­pont­tal nőtt.

Egyre csak hízik a Botka-dosszié

Egyre csak hízik a Botka-dosszié

Nap­ról-napra sza­po­rod­nak a sze­gedi szo­ci­a­lista pol­gár­mes­ter kö­rü­lötti bot­rá­nyos ügyek. Sokak sze­rint va­ló­já­ban egy bű­nö­zői kör fog­lya.

Nap­ról-napra sza­po­rod­nak a sze­gedi szo­ci­a­lista pol­gár­mes­ter kö­rü­lötti bot­rá­nyos ügyek. Sokak sze­rint va­ló­já­ban egy bű­nö­zői kör fog­lya.

Orbán Flóra egy százados két éves kislánya!

Orbán Flóra egy százados két éves kislánya!

De­me­ter Márta ez­út­tal a hazug hírek, a fake news nagy­mes­te­ré­nek bi­zo­nyult. Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

De­me­ter Márta ez­út­tal a hazug hírek, a fake news nagy­mes­te­ré­nek bi­zo­nyult. Ha­zu­dott egy jó na­gyot.

A szocik csúnyán elszólták magukat migránsügyben

A szocik csúnyán elszólták magukat migránsügyben

A szocik csúnyán elszólták magukat migránsügyben

Ke­rül­ge­tik, mint macska a forró kását.

Ke­rül­ge­tik, mint macska a forró kását az MSZP-ben a mig­ráns­kér­dést. Ta­gad­nak, ahogy csak lehet, de egy kép­vi­se­lő­jük szá­nal­ma­san el­szólta magát.

Szoci kampányokba ment Czeglédy lopott pénze: kitálalt a védett tanú

Szoci kampányokba ment Czeglédy lopott pénze:
kitálalt a védett tanú

A Czeg­lédyék lo­pott pén­zé­ből fi­nan­szí­roz­ták a maffia­bal­ol­dalt.

A Czeg­lédy-féle bűn­szö­vet­ke­zet lo­pott pén­zé­ből fi­nan­szí­roz­ták a maffia­bal­ol­dal po­li­ti­kai te­vé­keny­sé­gét. Száz­mil­li­ó­kat la­pá­tol­tak át.

A börtönből könyörög a választók bizalmáért az MSZP politikusa

A börtönből könyörög a választók bizalmáért az MSZP politikusa

A bör­tön­cel­lá­ból kez­dett alá­írás­gyűj­tésbe a di­ák­pén­zek el­tün­te­té­sé­vel meg­gya­nú­sí­tott po­li­ti­kus.

Így pró­bál­ko­zik a di­ák­pén­zek el­tün­te­té­sé­vel meg­gya­nú­sí­tott po­li­ti­kus.

Hatalmas a Fidesz fölénye

Hatalmas a Fidesz fölénye

To­vábbra is ha­tal­mas a Fi­desz fö­lé­nye a Re­pub­li­kon In­té­zet sze­rint.

To­vábbra is ha­tal­mas a Fi­desz fö­lé­nye a Re­pub­li­kon In­té­zet­nek a pár­tok tá­mo­ga­tott­sá­gá­ról ké­szült ja­nu­ári köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint.

Szatyorban vitték a pénzt a szocialistáknak...

Szatyorban vitték a pénzt a szocialistáknak...

Újabb rész­le­tek az MSZP bot­rá­nyá­ról.

Újabb rész­le­tek az MSZP 250 mil­liós ke­nő­pénz­bot­rá­nyá­ról. Sza­tyor­ban kap­ták a pénzt egy, a Par­la­ment kör­nyé­kén lévő ét­te­rem­ben.

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

El­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média.

Amint arról több or­gá­num is be­szá­molt el­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média. Kö­pö­nyeg­for­gató, ha­szon­leső. mam­lasz alak­nak tart­ják. De mi az igazi oka a meg­hök­kentő tá­ma­dás­nak?

250 millió kenőpénzt kértek a szocialista politikusok

250 millió kenőpénzt kértek a szocialista politikusok

Az ezzel kap­cso­la­tos ta­nú­val­lo­más hét­főn kerül a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­hez.

Az ezzel kap­cso­la­tos ta­nú­val­lo­más hét­főn kerül a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­hez.

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

To­vább gyen­gült ja­nu­ár­ban a Job­bik: a pártra a biz­tos sza­va­zók kö­ré­ben mind­össze 13 szá­za­lék vok­solna.

To­vább gyen­gült ja­nu­ár­ban a Job­bik: a pártra a biz­tos sza­va­zók kö­ré­ben mind­össze 13 szá­za­lék vok­solna.

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Fi­desz sze­rint a Czeg­lédy-ügy az egész bal­ol­dal kor­rup­ciós ügye, ugyanis a De­mok­ra­ti­kus Ko­a­lí­ció (DK), az MSZP és az Együtt is érin­tett lehet...

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Hát csak va­lóra válik a kom­mu­nista Lu­kács György ta­nít­vány Hel­ler Ágnes és Vona Gábor nagy álma...

A híres magyar politikus meghirdette az MSZP temetését

A híres magyar politikus meghirdette az MSZP temetését

Ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott a hal­dokló szo­ci­król. A Job­bi­kot át­öl­tö­zött szkin­he­dek gyü­le­ke­ze­té­nek ne­vezte.

Ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott a hal­dokló szo­ci­król. A Job­bi­kot szkin­he­dek gyü­le­ke­ze­té­nek ne­vezte.

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a di­á­kok pén­zé­vel sef­telő, őket ki nem fi­zető, elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő po­li­ti­kus­ról.

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

Ér­te­sü­lé­sünk sze­rint a sér­tett DK-elnök lé­nye­gé­ben uta­sí­totta az MSZP fő­nö­két, hogy sza­ba­dul­jon meg régi har­cos­tár­sá­tól.

Vona emberei rátámadtak Lendvai Ildikóra: Zsidózó, piszkos lábú acsarkodók

Vona emberei rátámadtak Lendvai Ildikóra: Zsidózó, piszkos lábú acsarkodók

Ólál­kodó, "hul­la­rabló" sa­ká­lok­ról ír.

Ólál­kodó, "hul­la­rabló" sa­kál­ként írta le az MSZP körül pró­bál­kozó Vonát.

Botka László futásnak eredt, kiszállt a harcból

Botka futásnak eredt, kiszállt a harcból

Biz­to­san nem lesz mi­nisz­ter­el­nök az MSZP je­löltje. Tel­jes a káosz a pár­ton belül, ki lehet az utódja?

Biz­to­san nem lesz mi­nisz­ter­el­nök az MSZP je­löltje. Tel­jes a káosz a pár­ton belül, ki lehet az utódja?

Egy MSZP-hez köthető személyt is őrizetbe vettek Izraelben

Egy MSZP-hez köthető személyt is őrizetbe vettek Izraelben

Med­geyessy ta­nács­adója volt egyi­kük.

A hét ele­jén bom­ba­ként rob­bant a hír, hogy le­tar­tóz­tat­tak több mil­li­ár­dos üz­let­em­bert és po­li­ti­kai ta­nács­adót Iz­ra­el­ben.

Polgárháború a baloldalon

Polgárháború a baloldalon

A szét­esés ha­tá­rán áll a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt...

A szét­esés ha­tá­rán áll a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt (MSZP), de Botka László mi­nisz­ter­el­nök-je­lölt mégis igyek­szik fenn­tar­tani az egy­sé­ges szer­ve­zet lát­sza­tát.

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát:
Így loptak a szocialisták..

Az ál­lami be­ru­há­zá­sok 20 szá­za­lé­kát nyúl­ták le rend­sze­re­sen. Sokan máris azt mond­ják, ez Gyur­csány má­so­dik öszödi be­széde!

Az ál­lami be­ru­há­zá­sok 20 szá­za­lé­kát nyúl­ták le rend­sze­re­sen. Ma­gán­zse­bekbe ván­do­rolt vagy a szo­ci­a­lista párt­kasszába... Sokan máris azt mond­ják, ez Gyur­csány má­so­dik öszödi be­széde!

Kik lehetnek titokban Simicska emberei?

Kik lehetnek titokban Simicska emberei?

A pénz­em­ber ugyan­csak meg­ijedt attól, hogy az MSZP bi­zo­nyos fel­té­te­lek­kel tá­mo­gat­hatja a Job­bik-pro­pa­gan­dát ke­re­tekbe fogó új pla­kát­tör­vényt.

A pénz­em­ber meg­ijedt attól, hogy az MSZP tá­mo­gat­hatja a Job­bik-pro­pa­gan­dát ke­re­tekbe fogó új pla­kát­tör­vényt.

Sokmilliós luxusórák szerelmese Botka "ROLEX"László. Vagyonnyilatkozat?

Sokmilliós luxusórák szerelmese Botka "ROLEX"László. Miért tüntette el őket a vagyonnyilatkozatából?

DK-s po­li­ti­ku­sok­tól, szár­mazó in­for­má­ciók sze­rint költ­sé­ges hob­bija van a szoci meg­vál­tó­nak.

Az MSZP elnökhelyettese nemi erőszakkal fenyegette meg a politikusnőt!18+

Az MSZP elnökhelyettese nemi erőszakkal fenyegette meg a politikusnőt!

Az MSZP elnökhelyettese nemi erőszakkal fenyegette meg a politikusnőt +18!

Azt üzente a győz­tes fi­de­szes hölgy­nek, aki tör­té­ne­te­sen 70 éves: MEGBASZLAK!

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát.

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát. In­ter­ne­tes új­ság­ja­ik­ban na­ponta tá­mad­ják, "vér­po­pu­lista ka­mu­nak", sőt kö­zön­sé­ges uszí­tás­nak ne­ve­zik Botka po­li­ti­kai üze­ne­teit.

MSZP-közeli cégeknél eltűnt 11 milliárd forint! Botkához vezetnek a szálak

MSZP-közeli cégeknél eltűnt 11 milliárd forint! Botkához vezetnek a szálak

El­ké­pesztő bűn­ügy tár­gya­lá­sát tar­tot­ták meg nem­rég.

El­ké­pesztő bűn­ügy tár­gya­lá­sát tar­tot­ták meg nem­rég. A meg­lo­pott kis­vál­lal­ko­zók pénze min­den va­ló­szí­nű­ség sze­rint MSZP-kö­zeli cé­gek­hez ván­do­rolt. Az MSZP mi­nisz­ter­el­nök­je­lölt­jé­hez ve­zet­nek a szá­lak.

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Ju­hász Péter annyira szí­vére vette a dol­got, hogy le­ve­let írt az MSZP-nek.

Ju­hász Péter annyira szí­vére vette a dol­got, hogy le­ve­let írt az MSZP-nek.

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány.

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány, mi min­dent ha­zu­doz­tak már össze ma­gyar po­li­ti­ku­sok az olim­pia ügyé­ben. Min­dig azt, amit a pil­la­nat­nyi, rö­vid­látó ér­de­kük dik­tált.

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Párt­tár­sait is si­ke­rült meg­lep­nie.

Nettó öt­száz­ezer kö­rüli fi­ze­té­sé­ből, párt­tár­sait is meg­lepve tö­rök­bá­linti lu­xus­há­zat vett az MSZP ko­rábbi el­nöke, Tó­biás Jó­zsef.

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Má­sutt azon­nal le­mon­dat­nák...

Ön­ural­mát el­vesztve össze-vissza rö­hög­csélt és fura gri­ma­szo­kat vá­gott. Va­la­mi­féle szer be­fo­lyása alatt áll­ha­tott. Má­sutt azon­nal le­mon­dat­nák...

Fehérneműre vetkőzött az MSZP-s politikusnő

Fehérneműre vetkőzött az MSZP-s politikusnő

Mi­hócza Szil­via mo­dell is lenne.

A MSZP győri szer­ve­ze­té­ben nem­ré­gi­ben el­nök­ségi taggá vá­lasz­tott Mi­hócza Szil­via a Fa­ce­book-ol­da­lára posz­tolta a róla ké­szült pi­káns fo­tó­kat.

Az MSZP bojkottálta az 56-os megemlékezést

Az MSZP bojkottálta az 56-os megemlékezést

Az MSZP a par­la­menti pár­tok közül egye­dü­li­ként egy­ál­ta­lán nem vett részt az Or­szág­gyű­lés 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. év­for­du­lója al­kal­má­ból szer­ve­zett ün­nepi em­lék­ülé­sén.

A pár­tok közül egye­dü­li­ként nem vett részt az Or­szág­gyű­lés 1956-os for­ra­da­lom ün­nepi em­lék­ülé­sén.

Csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki az Rába Tímea lánya!

Még csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki az Rába Tímea lánya!

Az ex­mo­dell édes­anya büsz­kén osz­totta meg a kö­zös­ségi ol­da­lon a lá­nyá­ról ké­szült fotót!

Ismert magyar politikus került életveszélybe Nizzában!

Ismert magyar politikus került életveszélybe Nizzában!

A szó­vivő egy nyu­godt ten­ger­parti sétát ter­ve­zett niz­zai útja utolsó nap­jára, ám nya­ra­lása hir­te­len rém­álommá vált...

A fák között keresték barátai az eltűnt MSZP-s politikust

A fák között keresték barátai az eltűnt MSZP-s politikust

Egyre rej­té­lye­sebb a ja­nuár 5-én el­tűnt szo­ci­a­lista kép­vi­selő, Sápi At­tila ügye. Ba­rá­tai már az er­dő­ben is ke­res­ték.

Egyre rej­té­lye­sebb a ja­nuár 5-én el­tűnt szo­ci­a­lista kép­vi­selő, Sápi At­tila ügye.

Brutálisan megverhették eltűnése előtt az MSZP-s politikust

Brutálisan megverhették eltűnése előtt az MSZP-s politikust

Sé­rü­lés­nyo­mok bo­rí­tot­ták Sápi At­tila tes­tét.

Egyre meg­le­pőbb rész­le­tek lát­nak nap­vi­lá­got Sápi At­tila szo­ci­a­lista kép­vi­selő el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban. Ki­de­rült, a po­li­ti­kust né­hány nap­pal a rej­té­lyes eset előtt sú­lyo­san bán­tal­maz­hat­ták. Tes­tét sé­rü­lés­nyo­mok, hor­zso­lá­sok bo­rí­tot­ták.

Kolbászával vallott szerelmet az MSZP elnöke

Kolbászával vallott szerelmet az MSZP elnöke

Rába Timit meg­lepte a férje.

Rába Ti­mi­ék­nél ra­kott krumpli volt az ebéd. Po­li­ti­kus férje, Tó­biás Jó­zsef is ki­vette a ré­szét a fő­zés­ből, ami­vel igen­csak meg­lepte nejét.

100 milliós adótartozása nyomaszthatta az eltűnt MSZP-s politikust

100 milliós adótartozása nyomaszthatta az eltűnt MSZP-s politikust

Egyre na­gyobb a rej­tély.

Egyre na­gyobb a rej­tély Sápi At­tila körül. Az MSZP zug­lói ön­kor­mány­zati kép­vi­se­lő­jét utol­jára egy kocs­má­ban lát­ták, za­var­tan sö­rö­zött. Ki­de­rült, ha­tal­mas adós­ság miatt tö­röl­ték az egyik cégét.

Még az ellenzék is egyetért Orbánnal

Még az ellenzék is egyetért Orbánnal

Szá­mukra is el­fo­gad­ható Orbán Vik­tor hat pontja.

Ritka pil­la­na­tok­nak le­het­tünk ma szem- és fül­ta­núi, ugyanis a ma­gyar el­len­zék nagy része egyet­ér­tett Orbán Vik­tor­ral, és ki­je­len­tet­ték, hogy haj­lan­dóak el­fo­gadni és tá­mo­gatni a hat pon­tot.

Egy hete nem találja a családja az MSZP egyik képviselőjét

Egy hete nem találja a családja az MSZP egyik képviselőjét

Sápi At­tila ja­nuár 5-én boltba in­dult bu­da­pesti ott­ho­ná­ból, de azóta nyoma ve­szett.

Sápi At­tila ja­nuár 5-én boltba in­dult bu­da­pesti ott­ho­ná­ból, de azóta nyoma ve­szett. Hoz­zá­tar­to­zói és mun­ka­tár­sai hiába ke­re­sik a zug­lói po­li­ti­kust.

Újabb fotók Rába Timi 13 évesen is bombázó lányáról!

Újabb fotók Rába Timi 13 évesen is bombázó lányáról!

El­ké­pesztő a szép­sége.

Ha nem lesz vi­lág­hírű mo­dell Rába Tímea és Tó­biás Jó­zsef lá­nyá­ból, Ni­ná­ból, akkor sen­ki­ből. Ugyanis le­hen­gerlő a szép­sége.