CÍMKE: 'mszp'

A híres magyar politikus meghirdette az MSZP temetését

A híres magyar politikus meghirdette az MSZP temetését

Ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott a hal­dokló Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt­ról. A Job­bik szkin­he­dek gyü­le­ke­zete.

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a di­á­kok pén­zé­vel sef­te­lő­elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő po­li­ti­kus­ról.

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

A sér­tett DK-elnök lé­nye­gé­ben uta­sí­totta az MSZP fő­nö­két.

Ér­te­sü­lé­sünk sze­rint a sér­tett DK-elnök lé­nye­gé­ben uta­sí­totta az MSZP fő­nö­két, sza­ba­dul­jon meg...

Vona emberei rátámadtak Lendvai Ildikóra: Zsidózó, piszkos lábú acsarkodók

Vona emberei rátámadtak Lendvai Ildikóra: Zsidózó, piszkos lábú acsarkodók

Ólál­kodó, "hul­la­rabló" sa­ká­lok­ról ír.

Ólál­kodó, "hul­la­rabló" sa­kál­ként írta le az MSZP körül pró­bál­kozó Vonát.

Botka futásnak eredt, kiszállt a harcból

Botka futásnak eredt, kiszállt a harcból

Biz­to­san nem lesz mi­nisz­ter­el­nök az MSZP je­löltje.

Biz­to­san nem lesz mi­nisz­ter­el­nök az MSZP je­löltje. Tel­jes a káosz a pár­ton belül, ki lehet az utódja?

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Az ál­lami be­ru­há­zá­sok 20%-át nyúl­ták le rend­sze­re­sen. Ma­gán­zse­bekbe ván­do­rolt vagy a párt­kasszába...

Sokan máris azt mond­ják, ez Gyur­csány má­so­dik öszödi be­széde!

Polgárháború a baloldalon

Polgárháború a baloldalon

A szét­esés ha­tá­rán áll a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt...

A szét­esés ha­tá­rán áll a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt (MSZP), de Botka László mi­nisz­ter­el­nök-je­lölt mégis igyek­szik fenn­tar­tani az egy­sé­ges szer­ve­zet lát­sza­tát.

Kik lehetnek titokban Simicska emberei?

Kik lehetnek titokban Simicska emberei?

A pénz­em­ber meg­ijedt attól, hogy az MSZP tá­mo­gat­hatja a pla­kát­tör­vényt.

A pénz­em­ber ugyan­csak meg­ijedt attól, hogy az MSZP bi­zo­nyos fel­té­te­lek­kel tá­mo­gat­hatja a Job­bik-pro­pa­gan­dát ke­re­tekbe fogó új pla­kát­tör­vényt. Moz­gó­sí­tani pró­bál.

Egy MSZP-hez köthető személyt is őrizetbe vettek Izraelben

Egy MSZP-hez köthető személyt is őrizetbe vettek Izraelben

A hét ele­jén bom­ba­ként rob­bant a hír, hogy le­tar­tóz­tat­tak több mil­li­ár­dos üz­let­em­bert és po­li­ti­kai ta­nács­adót Iz­ra­el­ben.

A hét ele­jén bom­ba­ként rob­bant a hír, hogy le­tar­tóz­tat­tak több mil­li­ár­dos üz­let­em­bert és po­li­ti­kai ta­nács­adót Iz­ra­el­ben. A bűn­lajst­rom meg­le­he­tő­sen hosszú, az őri­zetbe vet­tek kö­zött pedig ott van az az Tal Sil­ber­stein is, aki a Med­gyessy-kor­mány meg­bí­zá­sá­ból ké­szí­tett kam­pá­nyo­kat.

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát.

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát.

Az MSZP elnökhelyettese nemi erőszakkal fenyegette meg a politikusnőt!18+

Az MSZP elnökhelyettese nemi erőszakkal fenyegette meg a politikusnőt!

Az MSZP elnökhelyettese nemi erőszakkal fenyegette meg a politikusnőt +18!

Azt üzente a győz­tes fi­de­szes hölgy­nek, aki tör­té­ne­te­sen 70 éves: MEGBASZLAK!

MSZP-közeli cégeknél eltűnt 11 milliárd forint! Botkához vezetnek a szálak

MSZP-közeli cégeknél eltűnt 11 milliárd forint! Botkához vezetnek a szálak

El­ké­pesztő bűn­ügy tár­gya­lá­sát tar­tot­ták meg nem­rég. A meg­lo­pott kis­vál­lal­ko­zók pénze MSZP-kö­zeli cé­gek­hez ván­do­rolt.

Sokmilliós luxusórák szerelmese Botka "ROLEX"László. Miért tüntette el őket a vagyonnyilatkozatából?

Sokmilliós luxusórák szerelmese
Botka "ROLEX" László. Miért tüntette el
őket a vagyonnyilatkozatából?

DK-s po­li­ti­ku­sok szi­vá­rog­tat­tak......

A sok­mil­liós órák­nak, akár­csak a lu­xus­dzsip­nek, nyoma sincs a va­gyon­nyi­lat­ko­za­tá­ban...

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Ju­hász Péter annyira szí­vére vette a dol­got, hogy le­ve­let írt az MSZP-nek.

Ju­hász Péter annyira szí­vére vette a dol­got, hogy nyílt le­ve­let írt a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt­nak.

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Su­nyi­ság, mel­lé­be­szé­lés, áru­lás, mi más jut­hatna erről eszünkbe. Így já­rat­ják le egész Ma­gyar­or­szá­got...

Su­nyi­ság, mel­lé­be­szé­lés, áru­lás, mi más jut­hatna erről eszünkbe. Így já­rat­ják le egész Ma­gyar­or­szá­got...

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Párt­tár­sait is si­ke­rült meg­lep­nie.

Nettó öt­száz­ezer kö­rüli fi­ze­té­sé­ből, párt­tár­sait is meg­lepve tö­rök­bá­linti lu­xus­há­zat vett az MSZP ko­rábbi el­nöke, Tó­biás Jó­zsef.

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Má­sutt azon­nal le­mon­dat­nák...

Ön­ural­mát el­vesztve össze-vissza rö­hög­csélt és fura gri­ma­szo­kat vá­gott. Va­la­mi­féle szer be­fo­lyása alatt áll­ha­tott. Má­sutt azon­nal le­mon­dat­nák...

Az MSZP bojkottálta az 56-os megemlékezést

Az MSZP bojkottálta az 56-os megemlékezést

A Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda par­la­menti ál­lam­tit­kára sze­rint ez szé­gyen.

Az MSZP egy­ál­ta­lán nem vett részt az Or­szág­gyű­lés 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. év­for­du­lója al­kal­má­ból szer­ve­zett ün­nepi em­lék­ülé­sén.

A fák között keresték barátai az eltűnt MSZP-s politikust

A fák között keresték barátai az eltűnt MSZP-s politikust

Egyre rej­té­lye­sebb Sápi At­tila ügye.

Egyre rej­té­lye­sebb a ja­nuár 5-én el­tűnt szo­ci­a­lista kép­vi­selő, Sápi At­tila ügye. Ba­rá­tai már a pi­lisi er­dő­ket is át­ku­tat­ták, azt re­mél­ték, hogy a fák kö­zött rej­tő­zik.

Még csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki Rába Tímea lánya!

Még csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki Rába Tímea lánya!

Büsz­kén osz­totta meg a kö­zös­ségi ol­da­lon a lá­nyá­ról, Ni­ná­ról ké­szült fotót!

A lát­vány el­ké­pesztő!

Ismert magyar politikus került életveszélybe Nizzában!

Ismert magyar politikus került életveszélybe Nizzában!

A szó­vivő egy nyu­godt ten­ger­parti sétát ter­ve­zett niz­zai útja utolsó nap­jára, ám nya­ra­lása hir­te­len rém­álommá vált...

Fehérneműre vetkőzött az MSZP-s politikusnő

Fehérneműre vetkőzött az MSZP-s politikusnő

Mi­hócza Szil­via mo­dell is lenne.

A MSZP győri szer­ve­ze­té­ben nem­ré­gi­ben el­nök­ségi taggá vá­lasz­tott Mi­hócza Szil­via a Fa­ce­book-ol­da­lára posz­tolta a róla ké­szült pi­káns fo­tó­kat.

Brutálisan megverhették eltűnése előtt az MSZP-s politikust

Brutálisan megverhették eltűnése előtt az MSZP-s politikust

Sé­rü­lés­nyo­mok bo­rí­tot­ták Sápi At­tila tes­tét.

Egyre meg­le­pőbb rész­le­tek lát­nak nap­vi­lá­got Sápi At­tila szo­ci­a­lista kép­vi­selő el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Egy hete nem találja a családja az MSZP egyik képviselőjét

Egy hete nem találja a családja az MSZP egyik képviselőjét

Sápi At­tila ja­nuár 5-én boltba in­dult bu­da­pesti ott­ho­ná­ból, de azóta nyoma ve­szett.

Kolbászával vallott szerelmet az MSZP elnöke

Kolbászával vallott szerelmet az MSZP elnöke

Rába Ti­mi­ék­nél ra­kott krumpli volt az ebéd. Po­li­ti­kus férje, Tó­biás Jó­zsef egy ki­csit be­se­gí­tett.

Még az ellenzék is egyetért Orbánnal

Még az ellenzék is egyetért Orbánnal

Szá­mukra is tá­mo­gat­ható a kor­mányfő hat pontja.

Ritka pil­la­na­tok­nak le­het­tünk ma szem- és fül­ta­núi, ugyanis a ma­gyar el­len­zék nagy része egyet­ér­tett Orbán Vik­tor­ral.

Újabb fotók Rába Timi 13 évesen is bombázó lányáról!

Újabb fotók Rába Timi 13 évesen is bombázó lányáról!

Ha nem lesz vi­lág­hírű mo­dell Rába Tímea és Tó­biás Jó­zsef lá­nyá­ból, Ni­ná­ból, akkor sen­ki­ből.