CÍMKE: 'mszp'

Gyurcsány a háttérből dirigálta a szombati tüntetést

Gyurcsány a háttérből dirigálta a szombati tüntetést

Soros uta­sí­tá­sára nem­csak a pénz­ügyi fel­té­te­le­ket biz­to­sí­totta, de min­den rész­letbe is be­le­szólt.

Szoci kampányokba ment Czeglédy lopott pénze: kitálalt a védett tanú

Szoci kampányokba ment Czeglédy lopott pénze: kitálalt a védett tanú

A Czeg­lédyék lo­pott pén­zé­ből fi­nan­szí­roz­ták a maffia­bal­ol­dalt. Száz­mil­li­ó­kat la­pá­tol­tak át.

FRISS HÍREK
A szocik csúnyán elszólták magukat migránsügyben

A szocik csúnyán elszólták magukat migránsügyben

A szocik csúnyán elszólták magukat migránsügyben

Ta­gad­nak, ahogy csak lehet, de egy kép­vi­se­lő­jük szá­nal­ma­san el­szólta magát.

Ke­rül­ge­tik, mint macska a forró kását a mig­ráns­kér­dést. Ta­gad­nak, ahogy csak lehet, de egy kép­vi­se­lő­jük el­szólta magát.

A börtönből könyörög a választók bizalmáért az MSZP politikusa

A börtönből könyörög a választók bizalmáért az MSZP politikusa

A bör­tön­cel­lá­ból kez­dett alá­írás­gyűj­tésbe a di­ák­pén­zek el­tün­te­té­sé­vel meg­gya­nú­sí­tott po­li­ti­kus.

Így pró­bál­ko­zik a di­ák­pén­zek el­tün­te­té­sé­vel meg­gya­nú­sí­tott po­li­ti­kus.

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt: Pénzelte, mégis áruló lett

Ezért utálja Gyurcsány Karácsony Gergelyt. Pénzelte, mégis áruló lett

Amint arról több or­gá­num is be­szá­molt el­ké­pesztő jel­zők­kel tá­madt Ka­rá­csony Ger­gelyre a Gyur­csány-média.

Hatalmas a Fidesz fölénye

Hatalmas a Fidesz fölénye

To­vábbra is ha­tal­mas a Fi­desz fö­lé­nye a Re­pub­li­kon In­té­zet­nek a pár­tok tá­mo­ga­tott­sá­gá­ról ké­szült ja­nu­ári köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint.

To­vábbra is ha­tal­mas a Fi­desz fö­lé­nye a Re­pub­li­kon In­té­zet­nek a pár­tok tá­mo­ga­tott­sá­gá­ról ké­szült ja­nu­ári köz­vé­le­mény-ku­ta­tása sze­rint.

250 millió kenőpénzt kértek a szocialista politikusok

250 millió
kenőpénzt kértek
a szocialista politikusok

A ta­nú­val­lo­más hét­főn kerül a...

Az ezzel kap­cso­la­tos ta­nú­val­lo­más hét­főn kerül a Fő­vá­rosi Tör­vény­szék­hez.

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

Még erősebb a Fidesz, tovább gyengül a Jobbik

Vo­náékra csak 13 szá­za­lék vok­solna.

Az év végi mély­pont­já­hoz ké­pest is to­vább gyen­gült ja­nu­ár­ban a Job­bik: a pártra a biz­tos sza­va­zók kö­ré­ben mind­össze 13 szá­za­lék vok­solna.

Szatyorban vitték a pénzt a szocialistáknak...

Szatyorban vitték
a pénzt
a szocialistáknak...

Újabb rész­le­tek az MSZP 250 mil­liós ke­nő­pénz­bot­rá­nyá­ról. Sza­tyor­ban kap­ták a pénzt egy, a Par­la­ment kör­nyé­kén lévő ét­te­rem­ben.

Újabb rész­le­tek az MSZP 250 mil­liós ke­nő­pénz­bot­rá­nyá­ról. Sza­tyor­ban kap­ták a pénzt egy, a Par­la­ment kör­nyé­kén lévő ét­te­rem­ben.

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A bal­ol­dal érin­tett lehet abban, hogy kam­pány­cé­lokra hasz­nál­hat­ták fel a di­á­ko­kat.

Az egész bal­ol­dal érin­tett lehet abban, hogy kam­pány­cé­lokra hasz­nál­hat­ták fel a Czeg­lédy Csaba di­ák­szö­vet­ke­ze­té­ben fog­lal­koz­ta­tott di­á­ko­kat.

A f.sznak hagytam magam rábeszélni erre a miniszterelnök-jelöltségre

Karácsony: A f.sznak hagytam magam rábeszélni erre a miniszterelnök-jelöltségre

Ka­rá­csony Ger­gelyt ne­vezte meg az MSZP a szo­ci­a­lis­ták mi­nisz­ter­el­nök-je­lölt­jé­nek.

A híres magyar politikus meghirdette az MSZP temetését

A híres magyar politikus meghirdette az MSZP temetését

A Job­bik szkin­he­dek gyü­le­ke­zete.

Az MDF ko­rábbi el­nöke, az egy­kori ma­gyar olim­piai vívó ke­ret­tag, akit An­tall Jó­zsef ja­vas­latra magas rangú ki­tün­te­tés­sel is ju­tal­maz­tak, ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott a hal­dokló Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt­ról. A Job­bi­kot át­öl­tö­zött szkin­he­dek gyü­le­ke­ze­té­nek ne­vezte.

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Hát csak va­lóra válik Hel­ler Ágnes és Vona Gábor nagy álma...

Hát csak va­lóra válik a kom­mu­nista Lu­kács György ta­nít­vány Hel­ler Ágnes és Vona Gábor nagy álma... Egy ágyba bújik a gár­da­ba­kan­csos Job­bik és a Kádár János-féle MSZMP utód­pártja. Meg­áll az ész, min­den elv mehet a süllyesz­tőbe...

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a di­á­kok pén­zé­vel sef­telő po­li­ti­kus­ról.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a di­á­kok pén­zé­vel sef­telő, őket ki nem fi­zető, elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő szo­ci­a­lista po­li­ti­kus­ról, Gyur­csány Fe­renc "ház­ügy­véd­jé­ről". Czeg­lédy Csaba fil­lé­re­kért dol­goz­ta­tott nyug­dí­ja­sok pén­zét is el­tün­tette.

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

A sér­tett DK-elnök lé­nye­gé­ben uta­sí­totta az MSZP fő­nö­két.

Ér­te­sü­lé­sünk sze­rint a sér­tett DK-elnök lé­nye­gé­ben uta­sí­totta az MSZP fő­nö­két, sza­ba­dul­jon meg...

Vona emberei rátámadtak Lendvai Ildikóra: Zsidózó, piszkos acsarkodók

Vona emberei rátámadtak Lendvai Ildikóra: Zsidózó, piszkos lábú acsarkodók

Ólál­kodó, "hul­la­rabló" sa­kál­ként írta le a szo­ci­a­lista Lend­vai Il­dikó Vona Gá­bort.Rá­tá­mad­tak máris.

Botka futásnak eredt, kiszállt a harcból

Botka futásnak eredt, kiszállt a harcból

Biz­to­san nem lesz mi­nisz­ter­el­nök az MSZP je­löltje.

Biz­to­san nem lesz mi­nisz­ter­el­nök az MSZP je­löltje. Tel­jes a káosz a pár­ton belül, ki lehet az utódja?

Kik lehetnek titokban Simicska emberei?

Kik lehetnek titokban Simicska emberei?

A pénz­em­ber meg­ijedt attól, hogy az MSZP tá­mo­gat­hatja a pla­kát­tör­vényt.

A pénz­em­ber ugyan­csak meg­ijedt attól, hogy az MSZP bi­zo­nyos fel­té­te­lek­kel tá­mo­gat­hatja a Job­bik-pro­pa­gan­dát ke­re­tekbe fogó új pla­kát­tör­vényt. Moz­gó­sí­tani pró­bál.

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Az ál­lami be­ru­há­zá­sok 20%-át nyúl­ták le rend­sze­re­sen. Ma­gán­zse­bekbe ván­do­rolt vagy a párt­kasszába...

Sokan máris azt mond­ják, ez Gyur­csány má­so­dik öszödi be­széde!

Egy MSZP-hez köthető személyt is őrizetbe vettek Izraelben

Egy MSZP-hez köthető személyt is őrizetbe vettek Izraelben

Med­geyessy ta­nács­adója volt egyi­kük.

A hét ele­jén bom­ba­ként rob­bant a hír, hogy le­tar­tóz­tat­tak több mil­li­ár­dos üz­let­em­bert és po­li­ti­kai ta­nács­adót Iz­ra­el­ben.

Polgárháború a baloldalon

Polgárháború a baloldalon

A szét­esés ha­tá­rán áll a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt...

A szét­esés ha­tá­rán áll a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt (MSZP), de Botka László mi­nisz­ter­el­nök-je­lölt mégis igyek­szik fenn­tar­tani az egy­sé­ges szer­ve­zet lát­sza­tát.

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát.

Gyur­csány és a DK-s ve­ze­tők a bal­ol­dal tönk­re­te­vő­jé­nek tart­ják Bot­kát.

Az MSZP elnökhelyettese nemi erőszakkal fenyegette meg a politikusnőt +18!18+

Az MSZP elnökhelyettese nemi erőszakkal fenyegette meg a politikusnőt +18!

Az MSZP elnökhelyettese nemi erőszakkal fenyegette meg a politikusnőt!

Azt üzente a győz­tes fi­de­szes hölgy­nek: MEGBASZLAK!

Azt üzente a győz­tes fi­de­szes hölgy­nek, aki tör­té­ne­te­sen 70 éves: MEGBASZLAK!

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Su­nyi­ság, mel­lé­be­szé­lés, áru­lás, mi más jut­hatna erről eszünkbe. Így já­rat­ják le egész Ma­gyar­or­szá­got...

Su­nyi­ság, mel­lé­be­szé­lés, áru­lás, mi más jut­hatna erről eszünkbe. Így já­rat­ják le egész Ma­gyar­or­szá­got...

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Má­sutt azon­nal le­mon­dat­nák...

Ön­ural­mát el­vesztve össze-vissza rö­hög­csélt és fura gri­ma­szo­kat vá­gott. Va­la­mi­féle szer be­fo­lyása alatt áll­ha­tott. Má­sutt azon­nal le­mon­dat­nák...

Az MSZP bojkottálta az 56-os megemlékezést

Az MSZP bojkottálta az 56-os megemlékezést

A Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda par­la­menti ál­lam­tit­kára sze­rint ez szé­gyen.

Az MSZP egy­ál­ta­lán nem vett részt az Or­szág­gyű­lés 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. év­for­du­lója al­kal­má­ból szer­ve­zett ün­nepi em­lék­ülé­sén.

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas
luxusvillát
vett
az MSZP volt elnöke

Nettó öt­száz­ezer kö­rüli fi­ze­té­sé­ből, párt­tár­sait is meg­lepve tö­rök­bá­linti lu­xus­há­zat vett az MSZP ko­rábbi el­nöke, Tó­biás Jó­zsef.

Nettó öt­száz­ezer kö­rüli fi­ze­té­sé­ből, párt­tár­sait is meg­lepve tö­rök­bá­linti lu­xus­há­zat vett az MSZP ko­rábbi el­nöke, Tó­biás Jó­zsef.

Még csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki Rába Tímea lánya!

Még csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki Rába Tímea lánya!

A lát­vány el­ké­pesztő!

A csi­nos ex­mo­dell édes­anya büsz­kén osz­totta meg a kö­zös­ségi ol­da­lon a lá­nyá­ról, Ni­ná­ról ké­szült fotót! A lát­vány el­ké­pesztő!

Ismert magyar politikus került életveszélybe Nizzában!

Ismert magyar politikus került életveszélybe Nizzában!

A szó­vivő nya­ra­lása hir­te­len rém­álommá vált...

A szó­vivő egy nyu­godt ten­ger­parti sétát ter­ve­zett niz­zai útja utolsó nap­jára...

Fehérneműre vetkőzött az MSZP-s politikusnő

Fehérneműre vetkőzött az MSZP-s politikusnő

Mi­hócza Szil­via mo­dell is lenne.

A MSZP győri szer­ve­ze­té­ben nem­ré­gi­ben el­nök­ségi taggá vá­lasz­tott Mi­hócza Szil­via a Fa­ce­book-ol­da­lára posz­tolta a róla ké­szült pi­káns fo­tó­kat.

A fák között keresték barátai az eltűnt MSZP-s politikust

A fák között keresték barátai az eltűnt MSZP-s politikust

Egyre rej­té­lye­sebb Sápi At­tila ügye.

Egyre rej­té­lye­sebb a ja­nuár 5-én el­tűnt szo­ci­a­lista kép­vi­selő, Sápi At­tila ügye. Ba­rá­tai már a pi­lisi er­dő­ket is át­ku­tat­ták, azt re­mél­ték, hogy a fák kö­zött rej­tő­zik.

Brutálisan megverhették eltűnése előtt az MSZP-s politikust

Brutálisan megverhették eltűnése előtt az MSZP-s politikust

Sé­rü­lés­nyo­mok bo­rí­tot­ták Sápi At­tila tes­tét.

Egyre meg­le­pőbb rész­le­tek lát­nak nap­vi­lá­got Sápi At­tila szo­ci­a­lista kép­vi­selő el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban. Ki­de­rült, a po­li­ti­kust né­hány nap­pal a rej­té­lyes eset előtt sú­lyo­san bán­tal­maz­hat­ták. Tes­tét sé­rü­lés­nyo­mok, hor­zso­lá­sok bo­rí­tot­ták.

Kolbászával vallott szerelmet az MSZP elnöke

Kolbászával vallott szerelmet az MSZP elnöke

Rába Timit meg­lepte a férje.

Rába Ti­mi­ék­nél ra­kott krumpli volt az ebéd. Po­li­ti­kus férje, Tó­biás Jó­zsef is ki­vette a ré­szét a fő­zés­ből, ami­vel igen­csak meg­lepte nejét.

100 milliós adótartozása nyomaszthatta az eltűnt MSZP-s politikust

100 milliós adótartozása nyomaszthatta az eltűnt MSZP-s politikust

Egyre na­gyobb a rej­tély.

Egyre na­gyobb a rej­tély Sápi At­tila körül. Az MSZP zug­lói ön­kor­mány­zati kép­vi­se­lő­jét utol­jára egy kocs­má­ban lát­ták, za­var­tan sö­rö­zött. Ki­de­rült, ha­tal­mas adós­ság miatt tö­röl­ték az egyik cégét.

Még az ellenzék is egyetért Orbánnal

Még az ellenzék is egyetért Orbánnal

Szá­mukra is el­fo­gad­ható Orbán Vik­tor hat pontja.

Ritka pil­la­na­tok­nak le­het­tünk ma szem- és fül­ta­núi, ugyanis a ma­gyar el­len­zék nagy része egyet­ér­tett Orbán Vik­tor­ral, és ki­je­len­tet­ték, hogy haj­lan­dóak el­fo­gadni és tá­mo­gatni a hat pon­tot.

Egy hete nem találja a családja az MSZP egyik képviselőjét

Egy hete nem találja a családja az MSZP egyik képviselőjét

Sápi At­tila ja­nuár 5-én boltba in­dult bu­da­pesti ott­ho­ná­ból, de azóta nyoma ve­szett.

Sápi At­tila ja­nuár 5-én boltba in­dult bu­da­pesti ott­ho­ná­ból, de azóta nyoma ve­szett. Hoz­zá­tar­to­zói és mun­ka­tár­sai hiába ke­re­sik a zug­lói po­li­ti­kust.

Újabb fotók Rába Timi 13 évesen is bombázó lányáról!

Újabb fotók Rába Timi 13 évesen is bombázó lányáról!

El­ké­pesztő a szép­sége.

Ha nem lesz vi­lág­hírű mo­dell Rába Tímea és Tó­biás Jó­zsef lá­nyá­ból, Ni­ná­ból, akkor sen­ki­ből. Ugyanis le­hen­gerlő a szép­sége.