CÍMKE: 'mszp'

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Czeglédy-ügy az egész baloldal korrupciós ügye

A Fi­desz sze­rint a Czeg­lédy-ügy az egész bal­ol­dal kor­rup­ciós ügye.

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Perverz politikai szenzáció: Összefekszik a Jobbik meg az MSZP

Hát csak va­lóra válik a kom­mu­nista Lu­kács György ta­nít­vány Hel­ler Ágnes és Vona Gábor nagy álma...

A híres magyar politikus meghirdette az MSZP temetését

A híres magyar politikus meghirdette az MSZP temetését

Ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott a hal­dokló szo­ci­król. A Job­bi­kot át­öl­tö­zött szkin­he­dek gyü­le­ke­ze­té­nek ne­vezte.

Ke­mé­nyen fo­gal­ma­zott a hal­dokló szo­ci­król. A Job­bi­kot szkin­he­dek gyü­le­ke­ze­té­nek ne­vezte.

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Nemcsak diákok, nyugdíjasok pénzét is eltüntette az MSZP-s politikus

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a di­á­kok pén­zé­vel sef­telő po­li­ti­kus­ról.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a di­á­kok pén­zé­vel sef­telő, elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő szo­ci­a­lista po­li­ti­kus­ról.

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

Gyurcsány rúgatta ki az MSZP szóvivőjét: Újra ő dirigál a szociknál

Ér­te­sü­lé­sünk sze­rint a sér­tett DK-elnök lé­nye­gé­ben uta­sí­totta az MSZP fő­nö­két, hogy sza­ba­dul­jon meg régi har­cos­tár­sá­tól.

Botka futásnak eredt, kiszállt a harcból

Botka futásnak eredt, kiszállt a harcból

Biz­to­san nem lesz mi­nisz­ter­el­nök az MSZP je­löltje.

Biz­to­san nem lesz mi­nisz­ter­el­nök az MSZP je­löltje. Tel­jes a káosz a pár­ton belül, ki lehet az utódja?

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

Gyurcsány újra elszólta magát: Így loptak a szocialisták..

A be­ru­há­zá­sok 20 %-át nyúl­ták le.

Az ál­lami be­ru­há­zá­sok 20 szá­za­lé­kát nyúl­ták le rend­sze­re­sen. Sokan máris azt mond­ják, ez Gyur­csány má­so­dik öszödi be­széde!

Vona emberei rátámadtak Lendvai Ildikóra:
Zsidózó, piszkos lábú acsarkodók

Vona emberei rátámadtak Lendvai Ildikóra: Zsidózó, piszkos lábú acsarkodók

Ólál­kodó, "hul­la­rabló" sa­kál­ként írta le a szo­ci­a­lista Lend­vai Il­dikó az MSZP körül pró­bál­kozó Vona Gá­bort... Vér­sza­got érző ra­ga­do­zók­ról be­szél szen­ve­dé­lye­sen... Nem kel­lett so­káig vár­nia, rá­tá­mad­tak Vona em­be­rei...

Egy MSZP-hez köthető személyt is őrizetbe vettek Izraelben

Egy MSZP-hez köthető személyt is őrizetbe vettek Izraelben

A hét ele­jén bom­ba­ként rob­bant a hír, hogy le­tar­tóz­tat­tak több mil­li­ár­dos üz­let­em­bert és po­li­ti­kai ta­nács­adót is...

A hét ele­jén rob­bant a hír, hogy le­tar­tóz­tat­tak több mil­li­ár­dos üz­let­em­bert és po­li­ti­kai ta­nács­adót is...

Kik lehetnek titokban Simicska emberei?

Kik lehetnek titokban Simicska emberei?

A pénz­em­ber meg­ijedt attól, hogy az MSZP tá­mo­gat­hatja a pla­kát­tör­vényt.

A pénz­em­ber ugyan­csak meg­ijedt attól, hogy az MSZP bi­zo­nyos fel­té­te­lek­kel tá­mo­gat­hatja a Job­bik-pro­pa­gan­dát ke­re­tekbe fogó új pla­kát­tör­vényt. Moz­gó­sí­tani pró­bál.

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

Gyurcsány végső harcot hirdet Botka ellen: árulónak és demagógnak tartja

In­ter­ne­tes új­ság­ja­ik­ban na­ponta tá­mad­ják, "vér­po­pu­lista ka­mu­nak", sőt kö­zön­sé­ges uszí­tás­nak ne­ve­zik Botka po­li­ti­ká­ját.

Polgárháború a baloldalon

Polgárháború a baloldalon

A szét­esés ha­tá­rán áll a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt (MSZP), de Botka László mi­nisz­ter­el­nök-je­lölt mégis igyek­szik fenn­tar­tani az egy­sé­ges szer­ve­zet lát­sza­tát.

A szét­esés ha­tá­rán áll a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt (MSZP), de Botka László mi­nisz­ter­el­nök-je­lölt mégis igyek­szik fenn­tar­tani az egy­sé­ges szer­ve­zet lát­sza­tát. Ezt a célt szol­gál­hatta az a 168 órá­ban meg­je­lent in­ter­júja is, amely­ben a pártja és a de­mok­ra­ti­kus oldal kol­la­bo­rán­sait, "jó­szán­dékú ba­lek­jeit" tá­madja és bí­rálja.

Sokmilliós luxusórák szerelmese Botka "ROLEX"László. Miért tüntette el őket a vagyonnyilatkozatából?

Sokmilliós luxusórák szerelmese
Botka "ROLEX" László. Miért tüntette el
őket a vagyonnyilatkozatából?

DK-s po­li­ti­ku­sok szi­vá­rog­tat­tak......

A sok­mil­liós órák­nak, akár­csak a lu­xus­dzsip­nek, nyoma sincs a va­gyon­nyi­lat­ko­za­tá­ban...

Az MSZP elnökhelyettese nemi erőszakkal fenyegette meg a politikusnőt +18!18+

Az MSZP elnökhelyettese nemi erőszakkal fenyegette meg a politikusnőt +18!

Az MSZP elnökhelyettese nemi erőszakkal fenyegette meg a politikusnőt +18!

Azt üzente a győz­tes fi­de­szes hölgy­nek: MEGBASZLAK!

Azt üzente a győz­tes fi­de­szes hölgy­nek, aki 70 éves: MEGBASZLAK!

MSZP-közeli cégeknél eltűnt 11 milliárd forint! Botkához vezetnek a szálak

MSZP-közeli cégeknél eltűnt 11 milliárd forint! Botkához vezetnek a szálak

El­ké­pesztő bűn­ügy tár­gya­lá­sát tar­tot­ták meg nem­rég. A meg­lo­pott kis­vál­lal­ko­zók pénze MSZP-kö­zeli cé­gek­hez ván­do­rolt.

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Új botrány a baloldalon: Az MSZP-sek kifütyülték Juhász Péteréket

Ju­hász Péter annyira szí­vére vette a dol­got, hogy nyílt le­ve­let írt a Ma­gyar Szo­ci­a­lista Párt­nak.

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Így hazudoznak álszent politikusok az olimpia ügyéről

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány.

Döb­be­ne­tes ol­vas­mány, mi min­dent ha­zu­doz­tak már össze ma­gyar po­li­ti­ku­sok az olim­pia ügyé­ben. Min­dig azt, amit a pil­la­nat­nyi, rö­vid­látó ér­de­kük dik­tált.

Csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki az Rába Tímea lánya!

Még csak 13 éves, de érett szupermodellnek néz ki az Rába Tímea lánya!

Az ex­mo­dell édes­anya büsz­kén osz­totta meg a kö­zös­ségi ol­da­lon a lá­nyá­ról ké­szült fotót!

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Hatalmas luxusvillát vett az MSZP volt elnöke

Öt­száz­ezer kö­rüli fi­ze­té­sé­ből, párt­tár­sait is meg­lepve lu­xus­há­zat vett az MSZP ko­rábbi el­nöke, Tó­biás Jó­zsef.

Nettó öt­száz­ezer kö­rüli fi­ze­té­sé­ből, párt­tár­sait is meg­lepve tö­rök­bá­linti lu­xus­há­zat vett az MSZP ko­rábbi el­nöke, Tó­biás Jó­zsef.

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Berúgott vagy belőtte magát az MSZP politikusa

Má­sutt azon­nal le­mon­dat­nák...

Ön­ural­mát el­vesztve össze-vissza rö­hög­csélt és fura gri­ma­szo­kat vá­gott. Va­la­mi­féle szer be­fo­lyása alatt áll­ha­tott. Má­sutt azon­nal le­mon­dat­nák...

Az MSZP bojkottálta az 56-os megemlékezést

Az MSZP bojkottálta az 56-os megemlékezést

A Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda par­la­menti ál­lam­tit­kára sze­rint ez szé­gyen.

Az MSZP egy­ál­ta­lán nem vett részt az Or­szág­gyű­lés 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. év­for­du­lója al­kal­má­ból szer­ve­zett ün­nepi em­lék­ülé­sén.

Ismert magyar politikus került életveszélybe Nizzában!

Ismert magyar politikus került életveszélybe Nizzában!

A szó­vivő nya­ra­lása hir­te­len rém­álommá vált...

A szó­vivő egy nyu­godt ten­ger­parti sétát ter­ve­zett niz­zai útja utolsó nap­jára...

Fehérneműre vetkőzött az MSZP-s politikusnő

Fehérneműre vetkőzött az MSZP-s politikusnő

Mi­hócza Szil­via a Fa­ce­book-ol­da­lára posz­tolta a róla ké­szült pi­káns fo­tó­kat, és rend­kí­vül büszke rájuk.

Mi­hócza Szil­via a Fa­ce­book-ol­da­lára posz­tolta a róla ké­szült pi­káns fo­tó­kat, és rend­kí­vül büszke rájuk.

Brutálisan megverhették eltűnése előtt az MSZP-s politikust

Brutálisan megverhették eltűnése előtt az MSZP-s politikust

Egyre meg­le­pőbb rész­le­tek lát­nak nap­vi­lá­got Sápi At­tila szo­ci­a­lista kép­vi­selő el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban.

A fák között keresték barátai az eltűnt MSZP-s politikust

A fák között keresték barátai az eltűnt MSZP-s politikust

Egyre rej­té­lye­sebb a ja­nuár 5-én el­tűnt szo­ci­a­lista kép­vi­selő, Sápi At­tila ügye. Ba­rá­tai már a pi­lisi er­dő­ket is át­ku­tat­ták.

Egyre rej­té­lye­sebb a ja­nuár 5-én el­tűnt szo­ci­a­lista kép­vi­selő, Sápi At­tila ügye. Ba­rá­tai már a pi­lisi er­dő­ket is át­ku­tat­ták, a po­li­ti­kus­nak ugyanis ez a ked­venc vi­déke. Ám min­den igye­ke­ze­tük el­le­nére egy­előre semmi nyoma Sá­pi­nak, akit el­tű­nése előtt ál­lí­tó­lag bru­tá­li­san meg­ver­tek.

Egy hete nem találja a családja az MSZP egyik képviselőjét

Egy hete nem találja a családja az MSZP egyik képviselőjét

Sápi At­tila ja­nuár 5-én boltba in­dult bu­da­pesti ott­ho­ná­ból, de azóta nyoma ve­szett.

Kolbászával vallott szerelmet az MSZP elnöke

Kolbászával vallott szerelmet az MSZP elnöke

Rába Ti­mi­ék­nél ra­kott krumpli volt az ebéd. Po­li­ti­kus férje, Tó­biás Jó­zsef egy ki­csit be­se­gí­tett.

Még az ellenzék is egyetért Orbánnal

Még az ellenzék is egyetért Orbánnal

Szá­mukra is tá­mo­gat­ható a kor­mányfő hat pontja.

Ritka pil­la­na­tok­nak le­het­tünk ma szem- és fül­ta­núi, ugyanis a ma­gyar el­len­zék nagy része egyet­ér­tett Orbán Vik­tor­ral.

Újabb fotók Rába Timi 13 évesen is bombázó lányáról!

Újabb fotók Rába Timi 13 évesen is bombázó lányáról!

Ha nem lesz vi­lág­hírű mo­dell Rába Tímea és Tó­biás Jó­zsef lá­nyá­ból, Ni­ná­ból, akkor sen­ki­ből.