CÍMKE: 'motoros'

Egy napig feküdhetett a halálos baleset után egy férfi az árokban

Egy napig feküdhetett a halálos baleset után egy férfi az árokban

Egy 41 éves mo­há­csi férfi holt­tes­tét ta­lál­ták az út mel­letti árok­ban a rend­őrök szom­bat dél­után.

Egy 41 éves mo­há­csi férfi holt­tes­tét ta­lál­ták az út mel­letti árok­ban a rend­őrök szom­bat dél­után.

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy 28 éves fiatal az áldozat

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy 28 éves fiatal az áldozat

A mo­to­ros a zá­ró­vo­nal­nál elő­zött, ami­kor egy ka­nya­rodó au­tó­nak csa­pó­dott. Nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

A mo­to­ros a zá­ró­vo­nal­nál elő­zött, ami­kor egy ka­nya­rodó au­tó­nak csa­pó­dott. Nem tud­ták meg­men­teni.

Borzasztó, ami a motorossal történt: villámcsapás okozta halálát

Borzasztó, ami a motorossal történt: villámcsapás okozta halálát

A férfi le­re­pült a mo­tor­ról, és már a men­tők sem tud­tak se­gí­teni rajta.

Le­re­pült a mo­tor­ról, és a men­tők sem tud­tak se­gí­teni rajta. A bu­kó­si­sak­ján ször­nyű nyo­mok vol­tak.

Egy motoros holttestére bukkantak a vácrátóti erdőben

Egy motoros holttestére bukkantak a vácrátóti erdőben

Egy nő ta­lálta meg.

Egy mo­to­ros élet­te­len tes­tét ta­lálta meg Vác­rá­tót kül­te­rü­le­tén egy er­dő­ben sé­táló nő pén­tek dél­után.

Elgázolt egy motorost Lionel Messi apja

Elgázolt egy motorost Messi apja, bevitték a rendőrségre

Az el­ütött férfit esz­mé­let­len ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de nincs élet­ve­szély­ben. Jorge Messi nem volt ittas ál­la­pot­ban.

Az el­ütött férfit esz­mé­let­len ál­la­pot­ban vit­ték kór­házba, de nincs élet­ve­szély­ben.

Csodával határos módon menekült meg ez a motoros ma reggel

Csodával határos módon
menekült meg
ez a motoros

Durva mo­to­ros bal­eset tör­tént ma reg­gel Bu­da­pes­ten, az Is­ten­he­gyi úton. Kész csoda, hogy túl­élte a mo­to­ros ezt a bal­ese­tet.

Döbbenet, 204 km/órás sebességgel hajtott a 4-esen

Döbbenet, 204 km/órás sebességgel hajtott a 4-esen a motoros

A rend­őrök a 4-es számú főúton me­szel­ték le a sza­bály­ta­lan mo­to­rost. Az út­sza­kaszra vo­nat­kozó 90 km/h a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb se­bes­ség.

A rend­őrök a 4-es számú főúton me­szel­ték le a sza­bály­ta­lan mo­to­rost. Az út­sza­kaszra vo­nat­kozó 90 km/h meg­en­ge­dett leg­na­gyobb se­bes­ség he­lyett 204 km/h-val köz­le­ke­dett a mo­to­ros Szé­kely­nél.

Felkavaró videó: ez az őrült motoros ezrek életét veszélyeztette

Felkavaró videó: ez az őrült motoros ezrek életét veszélyeztette

Csak a sze­ren­csén múlt.

A mo­to­ros el­ké­pesztő se­bes­ség­gel szla­lo­mo­zott a sza­bá­lyo­san köz­le­kedő autók kö­zött és csak a sze­ren­csén múlt, hogy nem tör­tént baj.

Rettenetes fájdalmakkal küzd: így törte el a gerincét a leszakadó faág

Rettenetes fájdalmakkal küzd: így törte el a gerincét a leszakadó faág

Kiss Erikre mo­to­ro­zás köz­ben sza­kadt rá egy kor­hadt fa le­sza­kadt ága a XIII. ke­rü­leti Lehel úton.

Megrázó helyszíni fotók jöttek a veszprémi tragédiáról

Megrázó helyszíni fotók jöttek a veszprémi tragédiáról

Egy mo­to­ros vesz­tette éle­tét pén­tek dél­után a ma­gyar vá­ros­ban, mi­u­tán fron­tá­li­san üt­kö­zött egy ka­mi­on­nal.

Egy mo­to­ros vesz­tette éle­tét pén­tek dél­után a ma­gyar vá­ros­ban, mi­u­tán fron­tá­li­san üt­kö­zött egy ka­mi­on­nal.

Helyszíni fotók jöttek a tragédiáról, szörnyethalt egy somogyi motoros

Helyszíni fotók jöttek a tragédiáról, szörnyethalt egy somogyi motoros

Egy idős férfi ve­zette a mo­tort, egy au­tó­val üt­kö­zött össze.

Egy idős férfi ve­zette a mo­tort, egy au­tó­val üt­kö­zött össze, de már nem le­he­tett meg­men­teni.

Brutális fotók jöttek a magyar motoros balesetéről

Brutális fotók jöttek a magyar motoros balesetéről

A sofőr el­aludt a mo­to­ron és le­sod­ró­dott az útról a he­gyek­ben. A motor össze­tört, a férfi pedig meg­sé­rült.

A sofőr el­aludt a mo­to­ron és le­sod­ró­dott az útról a he­gyek­ben. A motor össze­tört, a férfi pedig meg­sé­rült.

Fényes nappal az utcán is megvédhetjük magunkat!

Fényes nappal az utcán is megvédhetjük magunkat!

Ki­mondta a Kúria, ami mel­lett a Ri­post is ki­állt: igenis jo­gunk van ahhoz, hogy meg­véd­jük ép­sé­gün­ket és ér­té­ke­in­ket!

Most derült ki: Nyomoz a rendőrség Kozso autóbalesete miatt

Most derült ki: Nyomoz a rendőrség Kozso autóbalesete miatt

Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett egy fi­a­tal mo­to­ros, mi­u­tán az éne­kes­sel ka­ram­bo­lo­zott. A rend­őr­ség nyo­moz az ügy­ben.

Szörnyű látvány: Holtan találták a magyar sportoló csapatfőnökét

Szörnyű látvány: Holtan találták a magyar sportoló csapatfőnökét

Szo­morú hírre éb­red­tek a sport­ra­jon­gók pén­tek reg­gel...

Szo­morú hírre éb­red­tek a sport­ra­jon­gók pén­tek reg­gel...

Videóra vette saját halálát a tapasztalt motoros

Videóra vette saját halálát a tapasztalt motoros

A ta­pasz­talt sofőr a ba­rá­ta­i­val ki­rán­dul­ga­tott, ami­kor a bor­zal­mas bal­eset meg­tör­tént.

A ta­pasz­talt sofőr a ba­rá­ta­i­val ki­rán­dul­ga­tott, ami­kor a bor­zal­mas bal­eset meg­tör­tént. A csa­ládja pedig fi­gyel­mez­te­tés­kép­pen nyil­vá­nos­ságra hozta a vi­deót.

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy motoros az 51-es úton

Borzalmas balesetben halt szörnyet egy motoros az 51-es úton

Ször­nyű bal­eset tör­tént Ko­mádi és Furta kö­zött.

Ször­nyű bal­eset tör­tént Ko­mádi és Furta kö­zött.

Szinte meztelenül nyomja az extrém sportokat a szőke szexbomba

Szinte meztelenül nyomja az extrém sportokat a szőke szexbomba

Ilyen kerek for­mák­kal, és ilyen bátor gon­dol­ko­dás­sal rit­kán ta­lál­kozni. Alak­ját több kü­lön­böző sport­ág­nak kö­szön­heti.

Senki nem segített az elgázolt motoroson! Videó!

Senki nem segített az elgázolt motoroson! Videó!

A térfi­gyelő ka­mera rög­zí­tette.

A térfi­gyelő ka­mera rög­zí­tette, hogy egy autó tel­jes gáz­zal át­megy a mo­to­ro­son. Nem tudni, meg­halt-e, de meg sem moz­dul, se­gí­teni pedig senki nem jön.

Bizarr közlekedési balesetben halt szörnyet Vámosmikolán egy férfi

Bizarr közlekedési balesetben halt szörnyet Vámosmikolán egy férfi

Egy mo­to­ros­sal tör­tént a bal­eset.

Egy mo­to­ros­sal tör­tént a ször­nyű bal­eset. Az ál­do­zat sok min­denre szá­mít­ha­tott köz­le­ke­dési szem­pont­ból, de erre biz­to­san nem. Esé­lye sem volt túl­élni a ta­lál­ko­zást.

Agresszív motoros ütött le egy autóst a Népligetnél!

Agresszív motoros ütött le egy autóst a Népligetnél!

A piros lám­pá­nál ci­ká­zott az ko­csik kö­zött egy mo­to­ros, ami­kor ha­la­dás köz­ben le­tört egy vissza­pil­lan­tót.

A piros lám­pá­nál ci­ká­zott az ko­csik kö­zött egy mo­to­ros, ami­kor ha­la­dás köz­ben le­tört egy vissza­pil­lan­tót. Még neki állt fel­jebb!

Motoros életéért küzdenek a Blahán!

Motoros életéért küzdenek a Blahán!

Ha­tal­mas dugó vár­ható a Bla­há­nál, mo­to­ros szen­ve­dett durva bal­ese­tet!

Ha­tal­mas dugó vár­ható a Bla­há­nál, ahol egy mo­to­ros szen­ve­dett durva bal­ese­tet!

Gyanútlan motoros buktatta le az út mellett szexelő párt!

Gyanútlan motoros buktatta le az út mellett szexelő párt!

Csep­pet sem vol­tak szé­gyen­lő­sek...

A csep­pet sem szé­gyen­lős ké­jel­gők a reg­geli csúcs­for­ga­lom kö­ze­pén me­rül­tek el az orá­lis él­ve­ze­tek­ben, min­denki szeme lát­tára.

Perverz motoros tapogatja a futó nőket Rákosmentén!

Perverz motoros tapogatja a futó nőket Rákosmentén!

A Rákos patak mel­letti bi­cik­li­úton cross­mo­to­ros férfi zak­la­tott egy futó nőt sö­té­te­dés után. A he­lyiek sze­rint ez nem az első eset.

A Rákos patak mel­letti bi­cik­li­úton cross­mo­to­ros férfi zak­la­tott egy futó nőt sö­té­te­dés után. A he­lyiek sze­rint ez nem az első eset volt, a rend­őr­ség már ada­to­kat gyűj­tött az ügy­ben...

Életéért küzd a világ legszerencsétlenebb bringása

Életéért küzd a világ legszerencsétlenebb bringása

Idén már két­szer sé­rült meg a kí­sé­rő­mo­to­ro­sok miatt. A má­so­dik a sú­lyo­sabb, de az el­ső­ről ké­szült fel­vé­tel is haj­me­resztő.

Idén már két­szer sé­rült meg a kí­sé­rő­mo­to­ro­sok miatt. A má­so­dik a sú­lyo­sabb, de az el­ső­ről ké­szült fel­vé­tel is haj­me­resztő.

Halálos motorbaleset Békés megyében!

Halálos motorbaleset Békés megyében!

Még tart a hely­szí­ne­lés Oros­há­zá­nál, ahol egy mo­to­ros üt­kö­zött egy sze­mély­au­tó­val. Egy ember a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, az autó ve­ze­tő­jé­nek ál­la­po­tá­ról nem ér­ke­zett hír.

Még tart a hely­szí­ne­lés Oros­há­zán, ahol egy mo­to­ros üt­kö­zött egy sze­mély­au­tó­val. Egy ember a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Hős motorosnak köszönheti az életét 12 babakutya

Hős motorosnak köszönheti az életét 12 babakutya

Most a gon­do­zá­suk­hoz kér se­gít­sé­get.

Ti­zen­két ku­tya­köly­köt do­bott va­laki egy út­széli árokba Me­ző­ko­vács­háza és Bat­to­nya kö­zött. A csöpp­sé­gekre egy mo­to­ros ta­lált rá.

Óriási dugó várható, baleset Óbudán!

Óriási dugó várható, baleset Óbudán!

Egy mo­to­ros szen­ve­dett bal­ese­tet, va­ló­szí­nű­leg le­zár­ják a fél sávot.

Egy mo­to­ros szen­ve­dett bal­ese­tet, a Fló­rián téri fe­lül­já­rón va­ló­szí­nű­leg le­zár­ják a fél sávot.

Szerelmével száguldott a halálba az ajkai motoros

Szerelmével száguldott a halálba az ajkai motoros

A férfi azon­nal éle­tét vesz­tette.

A férfi azon­nal éle­tét vesz­tette az ükö­zés pil­la­na­tá­ban, a háta mö­gött ülő hölgy éle­té­ért még most is a hely­szí­nen küz­de­nek.

Barátnője próbálta újraéleszteni a legendás motorost

Barátnője próbálta újraéleszteni a legendás motorost

Kép­te­len fel­dol­gozni a tra­gé­diát.

Kép­te­len fel­dol­gozni a ször­nyű tra­gé­diát Bit­ter párja, aki meg­pró­bálta új­ra­élesz­teni a férfit. Nem járt si­ker­rel.

Brutális baleset a 77-es főúton: Szörnyethalt a motoros!

Brutális baleset a 77-es főúton: Szörnyethalt a motoros!

Két másik jár­mű­vel üt­kö­zött, majd a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette egy mo­to­ros Tót­vá­zsony tér­sé­gé­ben.

Két másik jár­mű­vel üt­kö­zött, majd a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette egy mo­to­ros Tót­vá­zsony tér­sé­gé­ben.

Heves vágta: ketten lovagolták meg a kanmalacot

Heves vágta: ketten lovagolták meg a kanmalacot

Maj­mo­kat ta­ní­ta­nak ro­de­óra.

Dél-Af­ri­ká­ban a bus­ma­nok kü­lön­le­ges mód­sze­rek­kel pró­bál­ják le­va­dászni a vad­ma­la­co­kat, és ehhez még se­gí­tő­tár­saik is akad­nak.

A gáton motoroztak szombat éjjel a fiatalok, egyikük meghalt

A gáton motoroztak szombat éjjel a fiatalok, egyikük meghalt

Haj­nali egy­kor egy fi­a­tal férfi és utasa egy másik fi­a­tal lány se­géd­mo­tor­já­val üt­kö­zött össze. A fiú a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Váratlan tragédia! Elhunyt a legendás magyar motoros

Váratlan tragédia! Elhunyt a legendás magyar motoros

Bit­ter Sán­dor élet­ve­szé­lyes ver­se­nye­ken vett részt si­ker­rel, most is új ki­hí­vá­sokra ké­szült.

Bit­ter Sán­dor élet­ve­szé­lyes ver­se­nye­ken vett részt si­ker­rel, most is új ki­hí­vá­sokra ké­szült. Ko­ráb­ban több szív­in­fark­tusa is volt.

100 motoros gyászolja a 22 évesen szörnyethalt Beát

100 motoros gyászolja a 22 évesen szörnyethalt Beát

Száz mo­to­ros tar­tott meg­em­lé­ke­zést annál a Ke­re­pesi úti fánál, ahol kedd éjjel éle­tét vesz­tette Bea.

Fának csapódott és meghalt egy motoros nő Budapesten

Fának csapódott és meghalt egy motoros nő Budapesten

Órákra le­zár­ták az éjjel a Ke­re­pesi utat, mos­tanra be­fe­je­ző­dött a hely­szí­ne­lés.

Halálos motorbaleset Soltvadkertnél

Halálos motorbaleset Soltvadkertnél

Két sze­mély­gép­ko­csi és egy motor üt­kö­zött össze.

Két sze­mély­gép­ko­csi és egy motor üt­kö­zött össze. A csú­nya ka­ram­bol­ban a mo­to­ros már a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Motoros igazságosztó tartja rettegésben a szemetelőket

Motoros igazságosztó tartja rettegésben a szemetelőket

Moz­gal­mat in­dít­hatna az a moszk­vai nő, aki min­den sze­me­től­nek vissza­jut­tatja a cso­mag­ját.