CÍMKE: 'motorbaleset'

Ijesztő, egy hét alatt kétszer ütötték el Szabó Győzőt

Ijesztő, egy hét alatt kétszer ütötték el Szabó Győzőt

Mo­tor­ral járta a vá­rost, ami­kor meg­tör­tént a baj. Egy héten belül két­szer is.

Mo­tor­ral járta a vá­rost, ami­kor meg­tör­tént a baj. Egy héten belül két­szer is.

Sokkoló részletek derültek ki Ádám és Krisztián haláláról

Sokkoló részletek derültek ki Ádám és Krisztián haláláról

A két fi­a­tal bru­tá­lis mo­tor­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét Thai­föl­dön.

A két fi­a­tal bru­tá­lis mo­tor­bal­eset­ben vesz­tette éle­tét Thai­föl­dön.

Újra élte súlyos balesetét Németh Kristóf menyasszonya

Újra élte súlyos balesetét Németh Kristóf menyasszonya

Zita azt hitte, már túl van rajta...

Zita azt hitte, már túl van sok évvel ez­előtti bal­ese­té­nek ré­misztő em­lé­kein, de a keddi fel­adat min­dent a fel­színre ho­zott benne.

Drámai dolgot árult el Baronits Gábor, eltávolították egy szervét

Drámai dolgot árult el Baronits Gábor, eltávolították egy szervét

Sú­lyos mo­tor­bal­esete után ko­moly szerv­el­tá­vo­lító mű­té­ten esett át...

Sú­lyos mo­tor­bal­esete után ko­moly szerv­el­tá­vo­lító mű­té­ten esett át a fi­a­tal szí­nész...

Rékasi Károly megrázó vallomása: Rémálmok gyötrik

Rékasi Károly megrázó vallomása: Rémálmok gyötrik

Fur­csa érzés lehet így éb­redni...

Fur­csa érzés lehet, ami­kor egy álom alap­ve­tően bol­doggá teszi az em­bert, és csak éb­re­dés után válik nyo­masz­tóvá az em­léke.

Mentőhelikopter száll le a 2-es főúton, súlyos baleset történt

Mentőhelikopter száll le a 2-es főúton, súlyos baleset történt

A 69-es ki­lo­mé­ter­nél a fő­utat tel­jes szé­les­sé­gé­ben le­zár­ták.

A 69-es ki­lo­mé­ter­nél a fő­utat tel­jes szé­les­sé­gé­ben le­zár­ták.

A 13 éves lányával motorozott a lipótvári férfi, szörnyű, ami történt

A 13 éves lányával motorozott a lipótvári férfi, szörnyű, ami történt

A rend­őr­ség vizs­gá­ló­dik az ügy­ben, fel kell tárni a tra­gé­dia rész­le­teit.

A rend­őr­ség vizs­gá­ló­dik az ügy­ben, fel kell tárni a ször­nyű ki­me­ne­telű ügy rész­le­teit.

Összeomlott Pataky Attila, amikor elhunyt a harmadik fia

Összeomlott Pataky Attila, amikor elhunyt a harmadik fia

1993. jú­lius 10-én hunyt el Kun Péter.

Az egész or­szá­got meg­rázta, ami­kor 1993. jú­lius 10-én mo­tor­bal­eset­ben el­hunyt Kun Péter, Kunos. Sír­já­hoz mai napig ki­jár­nak az együt­tes ra­jon­gói.

Különös vád: Rékasit okolja a sérüléséért a gázolója

Különös vád: Rékasit okolja a sérüléséért a gázolója

To­vábbi vizs­gá­la­to­kat sze­ret­né­nek.

A gya­nú­sí­tot­tat és vé­dő­jét nem győz­ték meg a ki­egé­szí­tett or­vosi szak­vé­le­mény­ben fog­lalt nyil­ván­való té­nyek. To­vábbi vizs­gá­la­to­kat sze­ret­né­nek.

Borzalmas képek a Somogy megyei balesetről, fiatal férfi halt szörnyet

Borzalmas képek a Somogy megyei balesetről, fiatal férfi halt szörnyet

Egy 24 éves férfi vesz­tette éle­tét Ba­la­ton­bog­lár és Fo­nyód­li­get kö­zött.

Egy 24 éves férfi vesz­tette éle­tét Ba­la­ton­bog­lár és Fo­nyód­li­get kö­zött.

Elkezdődött a tárgyalás: elképesztő dolgot állít Rékasi gázolója!

Elkezdődött a tárgyalás: elképesztő dolgot állít Rékasi gázolója!

A szí­nész 2015-ös bal­esete ügyé­ben szer­dán kez­dő­dött el a tár­gya­lás.

A szí­nész 2015-ös bal­esete ügyé­ben szer­dán kez­dő­dött el a bí­ró­sági tár­gya­lás, be­idéz­ték a bal­eset oko­zó­ját is.

Durva fotók érkeztek a motorbalesetről, súlyos állapotban a sofőr

Durva fotók érkeztek a motorbalesetről, súlyos állapotban a sofőr

Egy autó és egy motor üt­kö­zött össze Oros­há­zán, mind­két ve­zető meg­sé­rült.

Egy autó és egy motor üt­kö­zött össze Oros­há­zán, mind­két ve­zető meg­sé­rült.

Mentő vitte el a helyszínről, balesetet szenvedett a popsztár fia

Mentő vitte el a helyszínről, motorbalesetet szenvedett a popsztár fia

A fi­a­tal meg­csú­szott a mo­tor­já­val, sé­rü­lé­sei miatt pedig a szem­ta­núk men­tőt hív­tak.

Hatalmasat esett a világsztár, balesete után kórházba került

Hatalmasat esett a világsztár, balesete után kórházba került

Kö­z­úti bal­ese­tet szen­ve­dett.

A híres szí­nész köz­úti bal­ese­tet szen­ve­dett az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Brutális, Usain Bolt szeme láttára halt meg a sztársportoló

Brutális, Usain Bolt szeme láttára halt meg a sztársportoló

Bu­li­ból ha­za­felé esett el a mo­tor­já­val.

A bri­tek ma­gas­ug­rója Pe­king­ben nyert olim­piai ezüst­ér­met. Csü­tör­tök haj­nal­ban egy bu­li­ból tar­tott ha­za­felé, ami­kor a mo­tor­já­val el­esett.

Hatalmasat bukott az Oscar-díjas színész, kórházba került

Hatalmasat bukott az Oscar-díjas színész, kórházba került

A 60 éves szí­nész mo­tor­ral szen­ve­dett bal­ese­tet, ez­után volt szük­sége kór­házi ke­ze­lésre.

A 60 éves szí­nész mo­tor­ral szen­ve­dett bal­ese­tet, ez­után volt szük­sége kór­házi ke­ze­lésre.

Súlyos állapotban vitték kórházba a világbajnok sztárt

Dráma, súlyos állapotban vitték kórházba a világbajnok sztárt

Két csontja is el­tört Ros­si­nak.

Két csontja is el­tört Va­len­tino Ros­si­nak edzés köz­ben. Volt már ha­sonló hely­zet­ben, akkor si­ke­rült vissza­tér­nie.

Pánik, kórházba siettek a világbajnok legendával!

Nagy a pánik, kórházba siettek a világbajnok legendával!

Ko­moly sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Edzés köz­ben esett el az ola­szok kö­zön­ség­ked­vence. Mell­kasi és hasi sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Brutális videó a csepeli halálos gyalogosgázolásról!

Brutális videó a csepeli halálos gyalogosgázolásról!

A videó ké­szül­te­kor még mind a ha­lá­los ál­do­zat és a meg­sé­rült mo­to­ros is a hely­szí­nen volt. A gá­zoló túl­élte.

A videó ké­szül­te­kor még mind a ha­lá­los ál­do­zat és a meg­sé­rült mo­to­ros is a hely­szí­nen volt. A gá­zoló túl­élte.

Vége: Rékasi feladta a harcot, nem hisz a gyógyulásban

Vége: Rékasi feladta a harcot, nem hisz a gyógyulásban

A szí­nész 17 hó­napja vív ádáz küz­del­met. Már nem hisz benne, hogy va­laha fel­épül­het...

A szí­nész 17 hó­napja vív ádáz küz­del­met. Már nem hisz benne, hogy va­laha fel­épül­het... Azt mondja, kény­te­len be­le­tö­rődni sor­sába!

Harcolnak az orvosok a Barátok közt sztárjának lábáért

Harcolnak az orvosok a Barátok közt sztárjának lábáért

Ti­zen­há­rom hó­nap­pal az­után, hogy Ré­kasi Ká­roly mo­tor­bal­ese­tet szen­ve­dett, egy­ér­tel­művé vált, hogy ma­ra­dandó ká­ro­so­dás­sal kell to­vább élnie.

Újabb vírusfertőzés: Rékasi Károly lábáért küzdenek az orvosok!

Újabb vírusfertőzés: Rékasi Károly lábáért küzdenek az orvosok!

Ta­valy szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet!

Ta­valy szen­ve­dett sú­lyos mo­tor­bal­ese­tet a szí­nész, akit azóta sem tud­tak meg­gyó­gyí­tani. Újra és újra le­gyen­gíti szer­ve­ze­tét egy ve­szé­lyes fer­tő­zés.

Nem várt fordulat Rékasi Károly állapotában

Nem várt fordulat Rékasi Károly állapotában

Or­vosa nem en­gedi a szín­padra Ré­kasi Ká­rolyt. A szí­nész hitt benne, hogy ok­tó­ber ele­jén vissza­tér­het a desz­kákra.

Or­vosa nem en­gedi a szín­padra Ré­kasi Ká­rolyt. A szí­nész hitt benne, hogy ok­tó­ber ele­jén vissza­tér­het a desz­kákra, sőt a Jó­zsef At­tila Szín­ház őszi mű­sor­fü­ze­té­ben már meg­ta­lál­juk a nevét az Alku című darab ok­tó­beri pre­mi­er­jén. A nagy vissza­té­rés azon­ban to­vábbra is csak áb­ránd marad.

Súlyos anyagi csőd! Csak ez mentheti meg Rékasiékat!

Súlyos anyagi csőd! Csak ez mentheti meg Rékasiékat!

Fo­lya­ma­to­san élik fel tar­ta­lé­ka­i­kat.

Je­len­leg csak Pi­kali Gerda fi­ze­té­sére tá­masz­kod­hat­nak, fo­lya­ma­to­san élik fel tar­ta­lé­ka­i­kat. Mi lesz így?

Se éjjele, se nappala a Rékasit gondozó Pikali Gerdának!

Se éjjele, se nappala a Rékasit gondozó Pikali Gerdának!

Újabb hírek!

A szí­nésznő min­den sza­bad­ide­jét sze­rel­mé­vel tölti: igyek­szik csil­la­pí­tani fáj­dal­mait és fel­gyor­sí­tani gyó­gyu­lá­sát!

Frissen kapott motorjával rohant a halálba a 15 éves mindszenti fiú

Frissen kapott motorjával rohant a halálba a 15 éves mindszenti fiú

Szinte még új volt az a ro­bogó, ami­vel vil­lany­osz­lop­nak üt­kö­zött egy fiú.

Szinte még új volt az a motor, ami­vel vil­lany­osz­lop­nak üt­kö­zött egy fiú ked­den este. Sú­lyos sé­rü­lé­se­ibe más­nap be­le­halt.

Borzasztó hiba, ezért halt szörnyet a sportoló a pályán

Borzasztó hiba, ezért halt szörnyet a sportoló a pályán

Ki­de­rült, mi okozta a tra­gé­diát. Esé­lye sem volt a túl­élésre, hiába tet­tek meg min­dent az or­vo­sok.

Ki­de­rült, mi okozta a tra­gé­diát. Esé­lye sem volt a túl­élésre a te­het­sé­ges fi­a­tal ver­seny­ző­nek, hiába tet­tek meg min­dent az or­vo­sok.

Tragédia Veszprémben: Gyerekei szeme láttára halt meg a vétlen óvónő!

Tragédia Veszprémben: Gyerekei szeme láttára halt meg a vétlen óvónő!

Ször­nyű mo­to­ros bal­eset tör­tént va­sár­nap dél­után Gyu­lafi­rá­tót­nál.

Ször­nyű mo­to­ros bal­eset tör­tént va­sár­nap dél­után Gyu­lafi­rá­tót­nál.

Aggasztó hírek: Újra műteni kell Rékasi Károlyt!

Aggasztó hírek: Újra műteni kell Rékasi Károlyt!

Hosszú a gyó­gyu­lási fo­lya­mat...

Rend­kí­vül hosszú gyó­gyu­lási fo­lya­mat vár még min­dig a szí­nészre, aki egy évvel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos mo­tor­bal­ese­tet.

Így viseli Pikali Gerda a Rékasi-drámát!

Így viseli Pikali Gerda a Rékasi-drámát!

Las­san egy éve kép­te­len fel­épülni sú­lyos mo­tor­bal­ese­té­ből Ré­kasi Ká­roly.

Las­san egy éve kép­te­len fel­épülni sú­lyos mo­tor­bal­ese­té­ből Ré­kasi Ká­roly. A szí­nészt újra meg kel­lett mű­teni, még lá­ba­do­zik. Sze­rel­mé­nek, Ger­dá­nak azon­ban nem könnyű meg­fe­lelni.

Pikali Gerda kitálalt a frissen műtött Rékasi Károly állapotáról!

Pikali Gerda kitálalt a frissen műtött Rékasi Károly állapotáról!

Közel egy éve tör­tént a mo­tor­bal­eset.

Közel egy éve tör­tént a mo­tor­bal­eset, de a szi­lán­kosra tö­rött csont nem gyó­gyult meg­fe­lelő ütem­ben. A szí­nész kór­ház­ban fek­szik.

Rékasi Károly összevissza beszél anyagi helyzetéről. Mi az igazság?

Rékasi Károly összevissza beszél anyagi helyzetéről. Mi az igazság?

A nép­szerű szí­nész arról pa­nasz­ko­dott egy bul­vár­lap­nak, hogy a ta­va­lyi év utolsó két hó­nap­já­ban alig ke­re­sett pénzt.

Rátámadt két nő a betegeskedő Rékasi Károlyra!

Rátámadt két nő a betegeskedő Rékasi Károlyra!

Egy in­du­la­tos Fa­ce­book-poszt miatt tá­ma­dást in­dí­tot­tak a kö­zös­ségi ol­da­lon Ré­kasi ellen.

Egy in­du­la­tos Fa­ce­book-poszt miatt tá­ma­dást in­dí­tot­tak a kö­zös­ségi ol­da­lon Ré­kasi ellen.

Forrnak az indulatok a fiatal motoroslány halála körül

Forrnak az indulatok a fiatal motoroslány halála körül

A ti­ni­lány fron­tá­li­san üt­kö­zött.

Emer­ita csa­ládja kép­te­len be­le­tö­rődni, hogy csak egy év fel­füg­gesz­tettre ítél­ték azt a 16 éves fiút, aki­vel a ti­ni­lány fron­tá­li­san üt­kö­zött mo­tor­ral.

Összecsaptak a hullámok Rékasi Károly feje fölött

Összecsaptak a hullámok Rékasi Károly feje fölött

Nem­rég meg­mű­töt­ték Ré­kasi Ká­rolyt.

Nem­rég meg­mű­töt­ték Ré­kasi Ká­rolyt, aki mo­tor­bal­esete után nem gyó­gyult meg­fe­lelő mér­ték­ben.

Rékasi Károly állapotán is gúnyolódott Pikali Gerda exférje

Rékasi Károly állapotán is gúnyolódott Pikali Gerda exférje

Elege van Ré­kasi Ká­roly­nak sze­relme volt pár­já­ból.

Elege van Ré­kasi Ká­roly­nak sze­relme volt pár­já­ból.

Féltik a munkától rajongói Rékasi Károlyt!

Féltik a munkától rajongói Rékasi Károlyt!

Ke­ser­édes az öröm.

Szinte min­denki arra fi­gyel­mez­teti: ne mo­tor­ral men­jen dol­gozni, és na­gyon vi­gyáz­zon ma­gára.

Visszatért a Barátok köztbe Rékasi Károly

Visszatért a Barátok köztbe Rékasi Károly

Pén­tek dél­előtt je­len­tet­ték be, hogy újra for­gat a szí­nész.

Pén­tek dél­előtt je­len­tette be a Ba­rá­tok közt stábja, hogy mo­tor­bal­esete után újra for­gat a szí­nész.

Újra motorral jár dolgozni Rékasi Károly

Újra motorral jár dolgozni Rékasi Károly

Koc­ká­za­tos dön­tést ho­zott a Ba­rá­tok közt sztárja! Jú­ni­us­ban szen­ve­dett sú­lyos mo­tor­bal­ese­tet a szí­nész, és épp­hogy fel­gyó­gyult, máris újra mo­torra pat­tan!

Koc­ká­za­tos dön­tést ho­zott a Ba­rá­tok közt sztárja! Jú­ni­us­ban szen­ve­dett sú­lyos mo­tor­bal­ese­tet a szí­nész, és épp­hogy fel­gyó­gyult, máris újra mo­torra pat­tan!

Sokkoló videó! Kisbabájával a karján szenvedett balesetet a motorozó anya

Sokkoló videó! Kisbabájával a karján szenvedett balesetet a motorozó anya

El­ké­pesztő fel­vé­tel ka­varta fel az in­ter­ne­te­ző­ket vi­lág­szerte.

El­ké­pesztő fel­vé­tel ka­varta fel az in­ter­ne­te­ző­ket vi­lág­szerte.

Szerelme nélkül összetört volna Rékasi Károly

Szerelme nélkül összetört volna Rékasi Károly

Lel­ki­leg még nincs túl a bal­ese­ten.

A nyá­ron mo­tor­bal­ese­tet szen­ve­dett Ré­kasi Ká­roly azt mondja, hogy lel­ki­leg egy na­gyon nehéz idő­sza­kon ment ke­resz­tül, amin sze­relme, Pi­kali Gerda se­gít­sé­gé­vel ju­tott csak túl.

Eltiltotta a munkától Rékasi Károlyt az orvosa

Eltiltotta a munkától Rékasi Károlyt az orvosa

Nem tér vissza no­vem­ber ele­jén.

Ugyan a szí­nész azt ter­vezte, hogy no­vem­ber ele­jén vissza­tér a szín­padra és a ka­me­rák elé is, az or­vosa ha­tá­ro­zott til­tá­sára le­mondta a mun­káit.

Ápolónője akarja elcsábítani Rékasi Károlyt

Ápolónője akarja elcsábítani Rékasi Károlyt

Za­varba ejtő üze­ne­tet cím­zett a szí­nész­nek egy kór­házi dol­gozó, aki sze­rint Ré­kasi min­den test­ré­sze tö­ké­le­tes.

Za­varba ejtő üze­ne­tet cím­zett a lá­ba­dozó szí­nész­nek egy kór­házi dol­gozó, aki, el­mon­dása sze­rint, saját sze­mé­vel ta­pasz­tal­hatta, hogy Ré­kasi min­den test­ré­sze tö­ké­le­tes.

Megdöbbentő részletek Rékasi Károly haláltusájáról

Megdöbbentő részletek Rékasi Károly haláltusájáról

A szí­nész és or­vo­sai 45 per­cen át küz­döt­tek a ha­lál­lal. Ré­kasi a bal­ese­té­ből és az azt kö­vető ese­mé­nyek­ből sem em­lék­szik sem­mire.

A szí­nész és or­vo­sai 45 per­cen át küz­döt­tek a ha­lál­lal. Ré­kasi a bal­ese­té­ből és az azt kö­vető ese­mé­nyek­ből sem em­lék­szik sem­mire. Ál­lítja, a hoz­zá­tar­to­zói po­koli idő­sza­kot éltek át.

Eljárás indult Rékasi Károly balesete miatt

Eljárás indult Rékasi Károly balesete miatt

Elő­re­lé­pés tör­tént Ré­kasi Ká­roly mo­tor­bal­ese­té­nek ügyé­ben, bár azt még min­dig nem si­ke­rült el­dön­teni, hogy ki volt a hibás.

Elő­re­lé­pés tör­tént Ré­kasi Ká­roly mo­tor­bal­ese­té­nek ügyé­ben, bár azt még min­dig nem si­ke­rült el­dön­teni, hogy ki volt a hibás.

Nem tanult a balesetből Rékasi Károly, még gyorsabb motort akar

Nem tanult a balesetből Rékasi Károly, még gyorsabb motort akar

A sú­lyos bal­ese­té­ből fel­épülő szí­nész el­ha­tá­rozta, hogy ha­ma­ro­san egy még gyor­sabb motor nyer­gébe pat­tan.

Rékasi Károly balesete jót tett a kapcsolatának

Rékasi Károly balesete jót tett a kapcsolatának

Még szo­ro­sabb lett a kö­te­lék.

Szinte a cso­dá­val ha­tá­ros a szí­nész hi­he­tet­le­nül gyors fel­épü­lése, amit Ré­kasi sze­rint párja sze­rel­mé­nek és oda­adá­sá­nak kö­szön­het.

Beleöregedett súlyos motorbalesetébe Rékasi Károly

Beleöregedett súlyos motorbalesetébe Rékasi Károly

A lá­ba­dozó szí­nész fel­épü­lése ugyan jól halad, de meg­lát­sza­nak rajta az átélt meg­pró­bál­ta­tá­sok...

Ma temették el a motorbalesetben meghalt édesanyát és kislányát

Ma temették el a motorbalesetben meghalt édesanyát és kislányát

A pest­er­zsé­beti te­me­tő­ben he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra pén­tek dél­ben a mo­tor­bal­eset­ben el­hunyt Zsófi­kát és édes­any­ját.

Árokba száguldott a szabadszállási motoros, azonnal szörnyethalt

Árokba száguldott a szabadszállási motoros, azonnal szörnyethalt!

Tra­gi­kus köz­le­ke­dési bal­eset tör­tént az Al­föl­dön szom­bat haj­nal­ban.

Tra­gi­kus köz­le­ke­dési bal­eset tör­tént az Al­föl­dön szom­bat haj­nal­ban.

Eldobta a mankót a szerelemittas Rékasi Károly - Exkluzív fotók

Eldobta a mankót a szerelemittas Rékasi Károly - Exkluzív fotók

El­ké­pesztő ereje van a sze­re­lem­től!

Ma dél­előtt igazi hős­ként fo­gad­ták a Jó­zsef At­tila Szín­ház­ban a kol­lé­gák Ré­kasi Ká­rolyt.

Hihetetlen! Keményen edz Rékasi Károly - Fotó

Rékasi Károly kezd újra ember lenni - Fotó

Gyor­san sze­retne meg­gyó­gyulni.

A Ba­rá­tok Közt sztárja ismét be­bi­zo­nyí­totta, hogy nincs nála ke­mé­nyebb és ki­tar­tóbb férfi. Egyre el­szán­tab­ban erő­síti a tes­tét.

Lánya és felesége az apa szeme láttára halt meg. Pszichiátriára vitték

Lánya és felesége az apa szeme láttára halt meg. Pszichiátriára vitték

Meg­szó­lalt a va­sár­nap dél­után mo­tor­bal­eset­ben meg­halt Zsófi édes­apja.

Meg­szó­lalt a va­sár­nap dél­után mo­tor­bal­eset­ben meg­halt Zsófi édes­apja.

Mélyen hallgat Rékasi balesete körülményeiről

Ügyvédje tanácsára nem nyilatkozik Rékasi a balesetéről

A szí­nészt arról fag­gat­ták a rend­őrök, hogy ő okoz­hatta-e a bal­ese­tet. A hi­ányzó fék­nyo­mok dön­tőek le­het­nek az ügy­ben.

Arról is fag­gat­ták a szí­nészt az egyen­ru­há­sok, hogy ő okoz­hatta-e a bal­ese­tet. A hi­ányzó fék­nyo­mok dön­tőek le­het­nek az ügy­ben.

Elütötte a motoros, odalett a bringás győzelme

Elütötte a motoros, odalett a bringás győzelme

Dol­lár­mil­li­ó­kat érő gon­dat­lan­ság?

Dol­lár­mil­li­ó­kat érő gon­dat­lan­ság? Az ope­ra­tőrt szál­lító kí­sé­rő­mo­to­ros el­ütötte a ran­gos spa­nyol ver­seny él­lo­va­sát.

Rékasi Károly új motort akar! - Nem áll le a veszélyes hobbival!

Rékasi Károly új motort akar! - Nem áll le a veszélyes hobbival!

Nagy kín­jai el­le­nére máris arról ál­mo­do­zik: ha­ma­ro­san új jár­gányt vá­sá­rol ma­gá­nak!

Két motoros halt meg a karambolban az 51-esen

Két motoros halt meg a karambolban az 51-esen

Sze­mély­autó és mo­tor­ke­rék­pár üt­kö­zött az 51-es főút 29-es ki­lo­mé­te­ré­nél, Ma­jos­háza kö­ze­lé­ben, tor­ló­dásra kell szá­mí­tani!

Sze­mély­autó és mo­tor­ke­rék­pár üt­kö­zött az 51-es főút 29-es ki­lo­mé­te­ré­nél, Ma­jos­háza kö­ze­lé­ben, tor­ló­dásra kell szá­mí­tani!

Rékasi Károly: "Persze, hogy az ilyen hülyét, mint én, figyelmeztetni kell!"

Rékasi Károly: "Persze, hogy az ilyen hülyét, mint én, figyelmeztetni kell!"

Elő­ször szó­lalt meg mo­tor­bal­esete óta a Ba­rá­tok közt szí­né­sze.

Elő­ször szó­lalt meg mo­tor­bal­esete óta a Ba­rá­tok közt szí­né­sze.

Meghalt két motoros egy versenyen

Szörnyű tragédia! Meghalt két motoros egy versenyen

Tö­meg­bal­eset­tel és két ha­lá­los ál­do­zat­tal zá­rult egy mo­tor­ver­seny.

Tö­meg­bal­eset­tel és két ha­lá­los ál­do­zat­tal zá­rult egy mo­tor­ver­seny az Egye­sült Ál­la­mok­ban. Két spa­nyol pi­ló­tát gyá­szol­nak, akik a kór­ház­ban huny­tak el.

Friss fotó a lábadozó Rékasi Károlyról!

Friss fotó a lábadozó Rékasi Károlyról!

Újabb bi­zo­nyí­té­kát adta annak a Ba­rá­tok közt sztárja, hogy a gyó­gyu­lás út­jára lé­pett. Egy fo­tó­val üzent a ra­jon­gó­i­nak.

Újabb bi­zo­nyí­té­kát adta annak a Ba­rá­tok közt sztárja, hogy a gyó­gyu­lás út­jára lé­pett. Egy fo­tó­val üzent a ra­jon­gó­i­nak.

Rékasi Károlyt hölgykoszorú gyógyítja

Rékasi Károlyt hölgykoszorú gyógyítja

Ha­tal­mas fáj­dal­mai el­le­nére már ma­ka­csul menne haza sze­ret­te­i­hez. Pi­kali Gerda mel­lett, volt fe­le­sége és lánya is min­den­nap meg­lá­to­gatja.

A sú­lyos mo­tor­be­le­set szen­ve­dett Ré­kasi Ká­rolyt, még min­dig kór­ház­ban ápol­ják. Fáj­dal­mai el­le­nére már ma­ka­csul menne haza sze­ret­te­i­hez. Pi­kali Gerda mel­lett, volt fe­le­sége és lánya is min­den­nap meg­lá­to­gatja, ami ha­tal­mas erőt ad neki.

Rékasival egyelőre nem lehet beszélni, a rendőrség kihallgatná

Rékasival egyelőre nem lehet beszélni, a rendőrség kihallgatná

A sú­lyos mo­tor­bal­ese­tet szen­vedő Ré­kasi Ká­roly el­hagy­hatta az in­ten­zív osz­tályt. Ál­la­pota csak las­san javul.

A sú­lyos mo­tor­bal­ese­tet szen­vedő Ré­kasi Ká­roly el­hagy­hatta az in­ten­zív osz­tályt.

Megszólalt Détár Enikő!

Megszólalt Détár Enikő!

Ré­kasi Ká­roly volt neje elő­ször szó­lalt meg a szí­nész bal­esete óta.

Ré­kasi Ká­roly gye­re­ke­i­nek anyja, Détár Enikő elő­ször szó­lalt meg a szí­nész sú­lyos mo­tor­bal­esete óta.

Csak bukósisak védte Rékasi Károly testét

Csak bukósisak védte Rékasi Károly testét

Csak egy far­mer rö­vid­nad­rág, ing és tor­na­cipő volt a szí­né­szen.

Csak egy far­mer rö­vid­nad­rág, ing és tor­na­cipő volt Ré­kasi Ká­ro­lyon, ami­kor kedd dél­ben a ha­lál­ka­nyarba haj­tott mo­tor­já­val. A lakók is meg­le­pőd­tek a hi­á­nyos vé­dő­fel­sze­re­lé­sen.

Friss! Közleményt adott ki Rékasi Károly családja

Friss! Közleményt adott ki Rékasi Károly családja

A mo­tor­bal­ese­tet szen­ve­dett szí­nész csa­ládja hi­va­ta­los köz­le­mény­ben tá­jé­koz­tatta a nyil­vá­nos­sá­got.

Rékasi nem a körülményeknek megfelelően haladt?

Rékasi nem a körülményeknek megfelelően haladt?

Ré­kasi Ká­roly mo­tor­bal­esete egy olyan út­sza­ka­szon tör­tént, ahol nem ér­de­mes előzni.

Meg kellett operálni Rékasi Károlyt!

Meg kellett operálni Rékasi Károlyt!

Teg­nap este meg­mű­töt­ték a sú­lyos bal­ese­tét kö­ve­tően.

Teg­nap este meg­mű­töt­ték a Ba­rá­tok közt sú­lyos mo­tor­bal­ese­tet szen­ve­dett szí­né­szét. To­vábbra sincs ma­gá­nál.

Újabb információk Rékasi Károly súlyos motorbalesetéről! - fotók

Újabb információk Rékasi Károly súlyos motorbalesetéről! - fotók

Szem­ta­núk sze­rint sú­lyos ál­la­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­házba Ré­kasi Ká­rolyt.