CÍMKE: 'molesztálás'

Durva botrányba keveredett a tanárnő, diákjával kapták rajta

Durva botrányba keveredett a tanárnő, diákjával kapták rajta

Ki­de­rült, hogy sze­xu­á­li­san ki­hasz­nálta az egyik di­ák­ját. Pi­káns üze­ne­te­ket is vál­tott vele...

Ki­de­rült, hogy sze­xu­á­li­san ki­hasz­nálta az egyik di­ák­ját. Pi­káns üze­ne­te­ket is vál­tott vele...

Durva szexbotrányba keveredett a sztársportoló, kiskorú rokonát molesztálta

Durva szexbotrányba keveredett a sztársportoló, kiskorú rokonát molesztálta

Vádat emel­tek a négy­éves ro­ko­nát meg­rontó sztár­spor­toló ellen.

Vádat emel­tek a ro­ko­nát meg­rontó spor­toló ellen.

Fordulat Michael Jackson ügyében: megszólalt a bírósági esküdt

Fordulat Michael Jackson ügyében: megszólalt a bírósági esküdt

Az es­küdt biz­tos volt benne, hogy a tanúk ha­zud­tak.

Az es­küdt biz­tos volt benne, hogy a tanúk ha­zud­tak azért, hogy véd­jék Mi­chael Jack­sont.

A bevásárlóközpont parkolójában molesztálta a kislányt egy afgán férfi

A bevásárlóközpont parkolójában molesztálta a kislányt egy afgán férfi

Egy órán ke­resz­tül tar­tott a kis­lány szen­ve­dése. A rend­őr­ség még vizs­gálja, hogy pon­to­san mi is tör­tént ez idő alatt...

Mindenki erre várt, legjobb barátja reagált a Jackson elleni vádakra

Mindenki erre várt, legjobb barátja reagált a Jackson elleni vádakra

Az éne­kesnő meg­döb­bent a Lea­v­ing Ne­ver­land című do­ku­men­tumfil­men.

Az éne­kesnő meg­döb­bent a Lea­v­ing Ne­ver­land című do­ku­men­tumfil­men.

Ezért késelte meg apját a 13 éves lány

Vérfagyasztó családi dráma: kiderült, miért késelte meg apját a 13 éves lány

Csak­nem meg­ölte apját és ne­ve­lő­any­ját egy 13 éves kis­lány.

Csak­nem meg­ölte apját és ne­ve­lő­any­ját egy 13 éves kis­lány a Pest me­gyei Cse­mőn.

Kiderült, ezért késelte meg apját egy 13 éves lány

Kiderült, ezért késelte meg apját és nevelőanyját egy 13 éves lány

A Ri­post-nak a csa­lád mesél.

A Ri­post-nak a csa­lád me­sélte el a sok­koló rész­le­te­ket, il­letve annak okait.

Fordulat a Michael Jackson-ügyben, ezt mondta a világhírű színésznő

Fordulat a Michael Jackson-ügyben, ezt mondta a világhírű színésznő

A hí­res­ség a minap meg­gon­do­lat­lan ki­je­len­tést tett.

A szí­nésznő a minap meg­gon­do­lat­lan ki­je­len­tést tett a pop­sztár egy­kori ál­do­za­ta­i­ról, ám most na­gyon meg­bánta, amit mon­dott.

Döbbenetes, ezért lett öngyilkos egy lelkész

Döbbenetes, ezért lett öngyilkos egy lelkész

Ko­moly vá­dak­kal szem­be­sült a lel­kész, aki­ről ki­de­rül: elég sok vaj van a füle mö­gött. A püs­pök is meg­szó­lalt az ügy­ben, aki sze­mé­lye­sen vizs­gálja a tör­tén­te­ket.

Ko­moly vá­dak­kal szem­be­sült a lel­kész, aki­ről ki­de­rül: elég sok vaj van a füle mö­gött. A püs­pök is meg­szó­lalt az ügy­ben.

Nemi erőszak, szexuális molesztálás naponta, Spanyolországban

Nemi erőszak, szexuális molesztálás naponta, Spanyolországban

Vá­lo­ga­tás a feb­ru­ári ese­tek közül, ame­lye­ket csak egyet­len hon­lap tesz közzé min­den hó­nap­ban.

Háborognak a magyar rajongók az új Michael Jackson-film miatt

Háborognak a magyar rajongók az új Michael Jackson-film miatt

Óri­ási fel­há­bo­ro­dást kel­tett vi­lág­szerte a Lea­v­ing Ne­ver­land című do­ku­men­tumfilm.

Óri­ási fel­há­bo­ro­dást kel­tett vi­lág­szerte a Lea­v­ing Ne­ver­land című do­ku­men­tumfilm, ami­ben a pop ki­rá­lyá­nak ál­lí­tó­la­gos ál­do­za­tai me­sél­nek bru­tá­lis rész­le­tek­kel a gye­rek­kori szen­ve­dé­se­ik­ről.

Kislányokat zártak be, molesztáltak majd filmeztek migránsok Olaszországban

Kislányokat zártak be, molesztáltak majd filmeztek migránsok Olaszországban

A rend­őr­ség három albán és két ma­rok­kói be­ván­dor­lót vett őri­zetbe.

A rend­őr­ség a ta­valy jú­li­usi eset kap­csán most vett őri­zetbe árom albán és két ma­rok­kói be­ván­dor­lót.

Szexuális zaklatással vádolják a zenészlegendát, mi történt a vécében?

Szexuális zaklatással vádolják a zenészlegendát, mi történt a vécében?

A sztár egy közös ba­rát­ju­kon ke­resz­tül is­mer­ke­dett ál­do­za­tá­val...

A sztár egy közös ba­rát­ju­kon ke­resz­tül is­mer­ke­dett meg ké­sőbbi ál­do­za­tá­val...

Zaklatója indított pert a magyar énekesnő családja ellen

Zaklatója indított pert a magyar énekesnő családja ellen

Va­nes­sza mind­össze hét éves volt, ami­kor ba­rát­nője apja sze­xu­á­li­san mo­lesz­tálta. A férfi ma­gára is­mert és most perel...

Botrány: Kollégája feleségét zaklatta a magyar származású sztárzenész

Botrány: Kollégája feleségét zaklatta a magyar származású sztárzenész

Gene Sim­monst ál­lí­tó­lag több nő is fel­je­len­tette zak­la­tás miatt. Még a ban­da­társa fe­le­sé­gét sem kí­mélte.

Orrba vágta afgán molesztálóját egy turista szilveszterkor

Orrba vágta afgán molesztálóját egy turista szilveszterkor

Nagy a fel­há­bo­ro­dás az ügy körül.

A bécsi vá­ros­ház előtt sze­rette volna ba­rá­ta­i­val az új­évet kö­szön­teni egy 21 éves svájci tu­rista, ami­kor egy afgán fi­a­tal sze­xu­á­lis zak­latni kezdte.

Kitört a botrány az eperjesi iskolában: a tornatanár molesztálta a diákokat

Kitört a botrány az eperjesi iskolában: a tornatanár molesztálta a diákokat

Le­tar­tóz­tat­ták a tor­na­ta­nárt sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt.

Le­tar­tóz­tat­ták a tor­na­ta­nárt sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt.

Fagyival csalogatta a pedofil a gyerekeket, ez lett a büntetése

Fagyival csalogatta a pedofil a gyerekeket, ez lett a büntetése

Kifi­gyelte a park­ban ját­szó kisfi­ú­kat.

Kifi­gyelte a park­ban ját­szó kisfi­ú­kat. Több­jü­ket au­tó­val a sző­lő­jébe is el­vitt, ahol egye­bek mel­lett az ölébe ül­tette és si­mo­gatta őket.

Fény derült Michael Jackson mocskos szextitkaira, előkerült egy videó

Fény derült Michael Jackson mocskos szextitkaira, előkerült egy videó

A két ál­do­zat hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Durva, mit ál­lí­ta­nak a néhai pop­ki­rály­ról!

Bíróság elé kerül Kevin Spacey: részegen egy kiskorú fiút tapizott

Bíróság elé kerül Kevin Spacey: részegen egy kiskorú fiút tapizott

Úgy tűnt, hogy el­évü­lés miatt meg­ússza a ko­rábbi mo­lesz­tá­lási vá­da­kat a szí­nész, de elő­ke­rült egy friss eset...

Úgy tűnt, hogy el­évü­lés miatt meg­ússza a ko­rábbi vá­da­kat a szí­nész, de elő­ke­rült egy friss eset...

Öt férfi molesztált egy bedrogozott 15 éves lányt a szükségszállón

Öt férfi molesztált egy bedrogozott 15 éves lányt a szükségszállón

A német rend­őr­ség csak most kö­zölte, hogy jú­lius óta le­tar­tóz­ta­tás­ban ül öt afgán mig­ráns...

A német rend­őr­ség csak most kö­zölte, hogy jú­lius óta le­tar­tóz­ta­tás­ban ül öt afgán mig­ráns...

Elfogták a férfit, aki egy 12 éves kislányt próbált megerőszakolni

Elfogták a férfit, aki egy 12 éves kislányt próbált megerőszakolni

A 19 éves férfi egy ka­pu­aljba rán­gatta be a di­ák­lányt.

A 19 éves férfi egy ka­pu­aljba rán­gatta be a di­ák­lányt.

15 éves lányok melleit fogdosták a brémai szabadvásáron

15 éves lányok melleit fogdosták a brémai szabadvásáron

Szinte nincs olyan nyil­vá­nos ren­dez­vény, amely után ne a mo­lesz­tá­lá­sok­ról ír­ná­nak a német lapok.

Szinte nincs olyan nyil­vá­nos ren­dez­vény, amely után ne a mo­lesz­tá­lá­sok­ról ír­ná­nak a német lapok.

Molesztálás a fürdőben, 5 éves a legfiatalabb áldozat

Molesztálás a fürdőben, 5 éves a legfiatalabb áldozat

Fre­i­berg­ben tör­tént az eset...

Ami­kor a rend­őr­ség a 10 éves kis­lány pa­na­sza alap­ján nyo­mo­zást in­dí­tott, akkor három másik ál­do­zat is elő­állt a tör­té­ne­té­vel. 5 éves volt a leg­fi­a­ta­labb...

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Félholtra verte az apa a tanárt, aki molesztálta lányát - sokkoló videó

Mind­össze né­hány má­sod­perc alatt ron­tott rá az őr­jöngő férfi a ta­nárra.

Mind­össze né­hány má­sod­perc alatt olyan erő­vel tá­madt a ta­nárra a férfi, mint egy tor­nádó.

Láthatáson erőszakolta meg a fiát a pedofil

A láthatáson erőszakolta meg a fiát a nyíregyházi pedofil

Gyo­mor­for­gató ügyet tár­gyal­tak szer­dán a Deb­re­ceni Tör­vény­szé­ken. A vád sze­rint az el­vált H. Zsolt a lát­ha­tá­son erő­sza­kos­ko­dott a 4 és fél éves fi­á­val.

Gyo­mor­for­gató ügyet tár­gyal­tak szer­dán a Deb­re­ceni Tör­vény­szé­ken. A vád sze­rint az el­vált H. Zsolt a szü­lői fel­ügye­lete alatt, a lát­ha­tá­son erő­sza­kos­ko­dott négy és fél éves kisfi­á­val. A meg­rázó csa­ládi tra­gé­di­á­ról az édes­anya szá­molt be a Ri­post-nak, de nyi­lat­ko­zott az édes­apa is, aki min­dent tagad.

Megrázó vallomás: súlyos trauma érte a sármos színészt szerepe miatt

Megrázó vallomás: súlyos trauma érte a sármos színészt szerepe miatt

A 31 éves szív­tipró ren­ge­teg fi­gyel­met ka­pott a nők­től.

A 31 éves szív­tipró ren­ge­teg fi­gyel­met ka­pott a nők­től, de sokan nem tud­ták hol a határ.

6, 7 és 13 éves kislányokat molesztált a tengerparton

6, 7 és 13 éves kislányokat molesztált a tengerparton egy migráns

A szi­ge­tet a gaz­da­gabb ola­szok mel­lett egyre több ma­gyar tu­rista is meg­lá­to­gatja.

Szatírt fogtak Lübeckben! 4 hónapig éltek rettegésben a nők

Szatírt fogtak Lübeckben! 4 hónapig éltek rettegésben a nők

A férfi négy nőt biz­to­san zak­la­tott, de a rend­őr­ség sze­rint még ennél is több ál­do­zat lehet.

12 éves kislányt tartott fogva és molesztált a büfében dolgozó férfi

12 éves kislányt tartott fogva és molesztált a büfében dolgozó férfi

Egy 22 éves férfi fel­csa­lo­ga­tott a la­ká­sába egy 12 éves kis­lányt, mond­ván sok pénzt ke­res­het házi mun­kák el­vég­zé­sé­vel.

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át.

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon egy ri­por­ternő.

14 éves lányt molesztált a strandon az afgán migráns

14 éves lányt molesztált a strandon az afgán migráns

Egy afgán mig­ránst vet­tek őri­zetbe a rend­őrök, mi­u­tán egy nap alatt több nőt is mo­lesz­tált az er­furti stran­don.

Egy afgán mig­ránst vet­tek őri­zetbe, mi­u­tán egy nap alatt több nőt is mo­lesz­tált az er­furti stran­don.

Üzent a Ripostnak a gyermekek molesztálásával gyanúsított férfi

Üzent a Ripostnak a gyermekek molesztálásával gyanúsított férfi

Vé­dőügy­véd­jén ke­resz­tül üzent a Ri­post­nak Sz. Sán­dor, akit a rend­őr­ség hat kis­lány mo­lesz­tá­lá­sá­val gya­nú­sít...

Határozott és jogerős ítélet született a csepeli pedofil tanár ügyében

Határozott és jogerős ítélet született a csepeli pedofil tanár ügyében

12 éven aluli di­ák­kal is faj­ta­lan­ko­dott a cse­peli tanár...

12 éven aluli di­ák­kal is faj­ta­lan­ko­dott a cse­peli tanár. Le­ül­tet­ték.

Temetőben molesztálta a 12 éves kislányt a jugoszláv férfi

Temetőben molesztálta a 12 éves kislányt a jugoszláv férfi

A rend­őr­ség őri­zetbe vett egy gya­nú­sí­tot­tat...

A rend­őr­ség őri­zetbe vett egy férfit, akit a mo­lesz­tá­lás­sal gya­nú­sí­ta­nak.

Veszélyben vannak a kislányaink? Újra támadhatott a városligeti molesztáló

Veszélyben vannak a kislányaink? Újra támadhatott a városligeti molesztáló

Meg­tá­ma­dott egy, a cso­port­já­tól le­ma­radó nyolc­éves kis­lányt egy férfi a Vá­ros­li­get­ben, be­fogta a szá­ját és húzta ma­gá­val.

Még keresik a városligeti szatírt

Még keresik a rendőrök a kislányt megtámadó városligeti szatírt

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben, egy­előre is­me­ret­len tet­tes ellen - kö­zölte a Ri­post-tal a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság saj­tó­osz­tá­lya.

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben, egy­előre is­me­ret­len tet­tes ellen - kö­zölte a Ri­post-tal a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság saj­tó­osz­tá­lya. Az ügy kap­csán hoz­zá­tet­ték: sze­mé­lyi sé­rü­lés nem tör­tént.

Csókolgatta, majd hátba rúgta 20 éves áldozatát az afgán migráns

Csókolgatta, majd hátba rúgta 20 éves áldozatát az afgán migráns

Arcon csó­kolta, hátba rúgta, majd sörös do­boz­zal meg­dobta ál­do­za­tát...

Arcon csó­kolta, hátba rúgta, majd sörös do­boz­zal meg­dobta ál­do­za­tát...

Ezer nőt kényszerítettek prostitúcióra angliai migránsok

Ezer nőt kényszerítettek prostitúcióra angliai migránsok

A ang­liai Tel­ford vá­ro­sá­ban tör­tén­tek fe­lett senki nem tud na­pi­rendre térni.

Máris kiengedték a budapesti villamosok rémét!

Máris kiengedték a budapesti villamosok rémét!

Nem volt elég egy nő val­lo­mása...

Va­ló­szí­nű­leg ez az ember mo­lesz­tálja évek óta a 4-es 6-os vil­la­mo­son utazó nőket.

Gambiai migránsok garázdálkodnak Bajoroszág utcáin

Gambiai migránsok garázdálkodnak Bajoroszág utcáin

A leg­utóbbi eset min­den­ki­nél ki­verte a biz­to­sí­té­kot. Egy gam­biai mig­ráns egy nőt mo­lesz­tált a helyi bu­szon, és köp­kö­dött.

A leg­utóbbi eset min­den­ki­nél ki­verte a biz­to­sí­té­kot. Egy gam­biai mig­ráns egy nőt mo­lesz­tált a helyi bu­szon, és köp­kö­dött. A gam­bi­a­i­ak­kal mos­ta­ná­ban gyak­ran gyű­lik meg a bajor rend­őrök dolga...

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

So­káig ci­pelte ma­gá­val a ter­het a vi­lág­sztár.

So­káig ci­pelte ma­gá­val a ter­het a vi­lág­sztár, aki a na­pok­ban osz­totta meg a ször­nyű tit­kot a csa­lád­já­val.

Kedvességből fogadta be a család a migránst, pokollá vált az életük

Kedvességből fogadta be a család a migránst, pokollá vált az életük

2016 már­ci­u­sá­ban dön­tött úgy a német csa­lád, hogy be­fo­gad az ott­ho­nába egy kis­korú mig­ránst.

2016 már­ci­u­sá­ban dön­tött úgy a német csa­lád, hogy be­fo­gad az ott­ho­nába egy kis­korú mig­ránst.

Iszonyat, amit az édesanya tett a négyéves kisfiúval, még videózott is

Iszonyat, amit az édesanya tett a négyéves kisfiúval, még videózott is

A nő a drog­dí­le­ré­nek ké­szí­tett gyo­mor­for­gató fel­vé­te­le­ket, ugyanis be­te­ge­sen füg­gött a férfi­tól.

Felfoghatatlan dolgot tett a fertőzött férfi egy kamaszlánnyal

Felfoghatatlan dolgot tett a fertőzött férfi egy kamaszlánnyal

A férfi mez­te­len fo­tó­zásra hívta.

A férfi mez­te­len fo­tó­zásra hívta a kis­ko­rút, de itt nem állt meg.

Ismét migránsok molesztáltak nőket Ausztriában szilveszterkor

Ismét migránsok molesztáltak nőket Ausztriában szilveszterkor

Bécs­ben, Innsb­ruck­ban és Salz­burg­ban is szá­mos sze­xu­á­lis zak­la­tás kap­csán tet­tek fel­je­len­tést oszt­rák nők a rend­őr­sé­gen.

Kiderült, szörnyű szexbotrányba keveredett Mariah Carey

Kiderült, szörnyű szexbotrányba keveredett Mariah Carey

Egy hozzá igen­csak közel álló al­kal­ma­zott tá­lalt ki róla! De vajon van alapja a vá­dak­nak?

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

A pop­ikont egy­kori párt­fo­goltja vá­dolta meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal.

A 2009-ben el­hunyt pop­ikont egy­kori párt­fo­goltja vá­dolta meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal.

Jelentkezett Havas újabb áldozata! Erőszakoskodott vele, megalázta

Jelentkezett Havas újabb áldozata! Erőszakoskodott vele, megalázta

Újabb nő je­lent­ke­zett, hogy bát­ran el­mondja, vele is erő­sza­kos­ko­dott Havas Hen­rik.

Szörnyű titkok derültek ki az elhunyt színészről: sztárok molesztálták

Szörnyű titkok derültek ki az elhunyt színészről: sztárok molesztálták

A zak­la­tási bot­rá­nyok­nak nincs vége, egyre dur­vább tit­kok ke­rül­nek elő a csil­logó Hol­ly­wood­ból.

Ez durva: Ázsiai pasi molesztálta Berki Krisztiánt

Ez durva: Ázsiai pasi molesztálta Berki Krisztiánt

Ele­inte csak ked­ves ér­dek­lő­dés­nek hitte a férfi kö­ze­le­dé­sét, de végül rá kel­lett jön­nie, hogy itt más­ról van szó.

Ele­inte csak ked­ves ér­dek­lő­dés­nek hitte a férfi kö­ze­le­dé­sét, de végül rá kel­lett jön­nie, hogy bi­zony itt egé­szen más­ról van szó.

Náci apja rettegésben tartotta Hollywood legújabb molesztálóját

Náci apja rettegésben tartotta Hollywood legújabb molesztálóját

Sok­koló rész­le­tek de­rül­tek ki Kevin Spa­cey múlt­já­ból, de ment­ség­ként ezek sem szol­gál­nak a tet­te­ire...

Sok­koló rész­le­tek de­rül­tek ki Kevin Spa­cey múlt­já­ból.

Drámai vallomás: Szexuálisan zaklatták Reese Witherspoont

Drámai vallomás: Szexuálisan zaklatták Reese Witherspoont

Ször­nyű per­ce­ket élt át ti­ni­ko­rá­ban...

A gyö­nyörű vi­lág­sztár hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Ször­nyű per­ce­ket élt át ti­ni­ko­rá­ban...

Ennyi volt, kiveti magából Hollywood Harvey Weinsteint

Ennyi volt, kiveti magából Hollywood Harvey Weinsteint

Egy­ér­telmű volt a dön­tés.

Még a be­te­ges vágy­tól fű­tött pro­du­cer test­vére, egy­ben cég­társa is úgy fo­gal­ma­zott, hogy az aka­dé­mi­á­nak meg kell vál­nia a ké­jenc bot­rány­hős­től.

Rettegnek a nők Debrecen utcáin

Rettegnek a nők Debrecen utcáin

Fél­nek a nők Deb­re­cen­ben egye­dül sé­tálni, mert akár fé­nyes nap­pal is fel-fel buk­kan egy fe­kete ruhás férfi, és mu­to­gatja magát. Évek óta ga­ráz­dál­ko­dik.

Fél­nek a nők Deb­re­cen­ben egye­dül sé­tálni, mert akár fé­nyes nap­pal is fel-fel buk­kan egy fe­kete ruhás férfi, és mu­to­gatja magát. Évek óta ga­ráz­dál­ko­dik.

Fordulat a 13 éves diáklányt megrontó isaszegi tanár ügyében

Fordulat a 13 éves diáklányt megrontó isaszegi tanár ügyében

Jövő hét szer­dán kez­dő­dik a be­te­ges vággyal fű­tött pe­da­gó­gus ügyé­nek tár­gya­lása. Nem sok jóra szá­mít­hat.

Jövő hét szer­dán kez­dő­dik a be­te­ges vággyal fű­tött pe­da­gó­gus ügyé­nek tár­gya­lása.

Tehetetlenek a nők a járműveken, legutóbb a villamoson molesztáltak egy lányt

Tehetetlenek a nők a járműveken, legutóbb a villamoson molesztáltak egy fiatal lányt

Nincs annál ször­nyűbb, mint ami­kor egy fi­a­tal lányt a vil­la­mo­son állva ide­gen ta­po­gatja...

Nyomuló perverz tapogatta a fiatal lányt a budapesti villamoson

Nyomuló perverz tapogatta a fiatal lányt a budapesti villamoson

A 23 éves Bar­ba­rát a fő­vá­rosi 4-6-os vil­la­mo­son ta­lálta meg egy be­te­ges haj­lamú férfi, aki több­ször is fog­dosni kezdte.

Fél Hollywood belebukhat a molesztálási botrányba

Fél Hollywood belebukhat a molesztálási botrányba

So­ka­kat érint­het, hogy ki­de­rül­tek Har­vey We­ins­tein rém­tet­tei.

Az, hogy ki­de­rül­tek Har­vey We­ins­tein rém­tet­tei, ami­ket nők ellen kö­ve­tett el, nem­csak a pro­du­cer kar­ri­er­jére le­het­nek vég­ze­tes kö­vet­kez­ménnyel.

Popsifétis lehet a gyengéje a 6-os villamoson nőket molesztáló rémnek

Popsifétis lehet a gyengéje a 6-os villamoson nőket molesztáló rémnek

Ápolt, igé­nye­sen öl­tö­zött férfi fog­dosta és bök­dö­ső­dött intim tá­jé­kon.

Ápolt, igé­nye­sen öl­tö­zött férfi fog­dosta és bök­döste intim tá­jé­kon a fi­a­tal lányt a fő­vá­rosi vil­la­mo­son.

Lebukott a rendőr: 15 éves lánnyal szexelt

Lebukott a rendőr: 15 éves lánnyal szexelt

A lány a rend­őr­ség ka­dét­prog­ram­já­ban vett részt. Több­ször is le­fe­küd­tek egy­más­sal. A férfi még fe­dezte is a lányt lo­pá­sok­ban.

A lány a rend­őr­ség ka­dét­prog­ram­já­ban vett részt. Több­ször is le­fe­küd­tek egy­más­sal. A férfi még fe­dezte is a lányt lo­pá­sok­ban.

Táborokat szervezett a magyar tanár, hogy molesztálhassa kiszemeltjeit

Táborokat szervezett a magyar tanár, hogy molesztálhassa kiszemeltjeit

A férfi min­dig ki­sze­melt ma­gá­nak egy-egy kis­lányt, és a vá­lasz­tott gye­rekre sok­kal több fi­gyel­met for­dí­tott, mint a töb­bi­ekre.

Szörnyű vallomás, gyerekként akarták megerőszakolni a legendás énekest

Szörnyű vallomás, gyerekként akarták megerőszakolni a legendás énekest

Eddig nem be­szélt élete egyik leg­ré­misz­tőbb él­mé­nyé­ről, amit már 4 éve­sen kény­te­len volt át­élni.

Botrány: megerőszakolhatott egy lányt a magyar énekes

Botrány: megerőszakolhatott egy lányt a magyar énekes

Erre senki nem szá­mí­tott! Akár nyolc évre is rács mögé ke­rül­het az erő­sza­kos férfi. A fi­a­tal te­het­ség kar­ri­er­jé­nek ezzel vége...

Belehalt a molesztálásba a 3 éves kislány

Belehalt a 3 éves kislány a molesztálásba!

Kent és Wil­li­am­son egy­mást hi­báz­tatta a bí­ró­sá­gon a meg­döb­bentő sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt, a kis­lány be­le­halt.

Kent és Wil­li­am­son már egy­mást hi­báz­tatta a bí­ró­sá­gon a meg­döb­bentő sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt, amibe a kis­lány be­le­halt.

Kitálalt Kovács Patrícia: molesztálták

Kitálalt Kovács Patrícia: molesztálták

Mind­össze 12 éves volt a szí­nésznő, ami­kor férfiak fog­dos­ták.

Mind­össze 12 éves volt a szí­nésznő, ami­kor férfiak fog­dos­ták. A tör­té­net úgy bu­kott ki, hogy a múlt héten egy szülő nyílt le­ve­let írt, aki­nek 15 éves lá­nyát zak­lat­ták a bu­só­já­rá­son.

Vérlázító! Kislányt molesztáltak a mohácsi busók

Vérlázító! Kislányt molesztáltak a mohácsi busók

Ki­bo­rult a tini és az apja is.

Ki­bo­rult a tini és az apja is. A 15 éves lány el­sírta magát a tö­meg­ben, mi­u­tán ki­sza­ba­dult a busók kar­mai közül.

Rejtély: Nyoma veszett Michael Jackson első áldozatának

Rejtély: Nyoma veszett Michael Jackson első áldozatának

Nem ta­lál­ják a ha­tó­sá­gok azt a férfit, aki elő­ször vá­dolta meg a Pop Ki­rá­lyát mo­lesz­tá­lás­sal.

Nem ta­lál­ják a ha­tó­sá­gok azt a férfit, aki elő­ször vá­dolta meg a Pop Ki­rá­lyát mo­lesz­tá­lás­sal.

Kitálalt az áldozat Michael Jackson legmocskosabb szextitkairól

Kitálalt az áldozat Michael Jackson legmocskosabb szextitkairól

Az éve­ken át mo­lesz­tált asszony még csak 12 éves volt, ami­kor...

Az éve­ken át mo­lesz­tált asszony még csak 12 éves volt, ami­kor...

Masszázs közben molesztálta a tévésztárt a szexéhes férfi!

Masszázs közben molesztálta a tévésztárt a szexéhes férfi!

A ször­nyű per­ce­ket átélő va­ló­ság­show-hős egy év után törte meg a csen­det élete egyik leg­meg­rá­zóbb él­mé­nyé­ről...

Pszichológus segít az Alleeban molesztált kisfiúnak

Pszichológus segít az Alleeban molesztált kisfiúnak

A ta­ka­rí­tót azóta el is ítél­ték.

A hat­éves gyer­me­ket az egyik ta­ka­rító zak­latta, a férfit el­kap­ták és már el is ítél­ték. A gye­rek lel­ké­ben azon­ban ezzel még nem gyó­gyul­tak be a sebek.

Molesztálták tiniként a híres színésznőt

Molesztálták tiniként a híres színésznőt

Fel­fedte a har­minc évvel ez­előtt tör­tén­te­ket. A végén őt hi­báz­tat­ták, és sze­rinte ez ma sem lenne más­ként... Pedig min­denki saját tes­té­nek ura.

Fel­fedte a har­minc évvel ez­előtt tör­tén­te­ket. A végén őt hi­báz­tat­ták, és sze­rinte ez ma sem lenne más­ként... Pedig min­denki saját tes­té­nek ura.

Éveken át zaklatta a fiatal fiúkat az igazgató

Éveken át zaklatta a fiatal fiúkat az igazgató

Hosszú évek után az egyik ál­do­zat tett fel­je­len­tést, a rend­őr­ség nyo­moz, a gyer­mek­ott­hon ve­ze­tője hall­gat...

Hosszú évek után az egyik ál­do­zat tett fel­je­len­tést, a rend­őr­ség nyo­moz, a gyer­mek­ott­hon ve­ze­tője vi­szont hall­gat...

Nőket molesztáltak a migránsok a zenei fesztiválon

Nőket molesztáltak a migránsok a zenei fesztiválon

Hu­szonöt mig­ránst ki kel­lett til­tani.

Hu­szonöt mig­ránst ki kel­lett til­tani a fesz­ti­vál­ról, mert zak­lat­ták a nőket és a fi­a­tal lá­nyo­kat.

Sötét titkok! Saját orvosa tálalt ki Michael Jackson perverz vágyairól!

Sötét titkok! Saját orvosa tálalt ki Michael Jackson perverz vágyairól!

Con­rad Mur­ray egy le­lep­lező könyv­ben me­sélt arról, hogy a 7 éve el­hunyt pop­le­genda va­ló­ság­gal ra­jon­gott az ő kisfi­áért.

Találd ki, mi lett a molesztálással vádolt kajakedzővel!

Találd ki, mi lett a molesztálással vádolt zalaegerszegi kajakedzővel!

Még má­jus­ban in­dult el­já­rás el­lene, mert sze­xu­á­lis tar­talmú üze­ne­tek­kel bom­bázta a rá bí­zott ka­masz­lá­nyo­kat. S hogy ennek mi lett a vége?

Még má­jus­ban in­dult el­já­rás el­lene, mert sze­xu­á­lis tar­talmú üze­ne­tek­kel bom­bázta a rá bí­zott ka­masz­lá­nyo­kat. S hogy ennek mi lett a vége? Kat­tints, el­hi­he­ted, hogy el fogsz ké­pedni...