CÍMKE: 'molesztálás'

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Megfogták a mellét, élő adásban zaklatták a riporternőt

Kel­le­met­len pil­la­na­to­kat élt át az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon egy ri­por­ternő.

FRISS HÍREK

Temetőben molesztálta a 12 éves kislányt a jugoszláv férfi

Temetőben molesztálta a 12 éves kislányt a jugoszláv férfi

A rend­őr­ség őri­zetbe vett egy gya­nú­sí­tot­tat...

A rend­őr­ség őri­zetbe vett egy férfit, akit a mo­lesz­tá­lás­sal gya­nú­sí­ta­nak.

Még keresik a városligeti szatírt

Még keresik a városligeti szatírt

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben, egy­előre is­me­ret­len tet­tes ellen - kö­zölte a Ri­post-tal a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság saj­tó­osz­tá­lya.

Áp­ri­lis 20-a óta nyo­moz a rend­őr­ség a vá­ros­li­geti tá­ma­dás ügyé­ben, egy­előre is­me­ret­len tet­tes ellen - kö­zölte a Ri­post-tal a Bu­da­pesti Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság saj­tó­osz­tá­lya.

Csókolgatta, majd hátba rúgta 20 éves áldozatát az afgán migráns

Csókolgatta, majd hátba rúgta 20 éves áldozatát az afgán migráns

Arcon csó­kolta, hátba rúgta, majd sörös do­boz­zal meg­dobta ál­do­za­tát...

Arcon csó­kolta, hátba rúgta, majd sörös do­boz­zal meg­dobta ál­do­za­tát...

Ezer nőt kényszerítettek prostitúcióra angliai migránsok

Ezer nőt kényszerítettek prostitúcióra angliai migránsok

A ang­liai Tel­ford vá­ro­sá­ban tör­tén­tek fe­lett senki nem tud na­pi­rendre térni.

Máris kiengedték a budapesti villamosok rémét!

Máris kiengedték a budapesti villamosok rémét!

Nem volt elég egy nő val­lo­mása...

Va­ló­szí­nű­leg ez az ember mo­lesz­tálja évek óta a 4-es 6-os vil­la­mo­son utazó nőket.

Gambiai migránsok garázdálkodnak Bajoroszág utcáin

Gambiai migránsok garázdálkodnak Bajoroszág utcáin

A leg­utóbbi eset min­den­ki­nél ki­verte a biz­to­sí­té­kot. Egy gam­biai mig­ráns egy nőt mo­lesz­tált a helyi bu­szon, és köp­kö­dött.

A leg­utóbbi eset min­den­ki­nél ki­verte a biz­to­sí­té­kot. Egy gam­biai mig­ráns egy nőt mo­lesz­tált a helyi bu­szon, és köp­kö­dött. A gam­bi­a­i­ak­kal mos­ta­ná­ban gyak­ran gyű­lik meg a bajor rend­őrök dolga...

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

So­káig ci­pelte ma­gá­val a ter­het a vi­lág­sztár.

So­káig ci­pelte ma­gá­val a ter­het a vi­lág­sztár, aki a na­pok­ban árulta el a ször­nyű tit­kot.

Iszonyat, amit az édesanya tett a négyéves kisfiúval, még videózott is

Iszonyat, amit az édesanya tett a négyéves kisfiúval, még videózott is

A nő a drog­dí­le­ré­nek ké­szí­tett gyo­mor­for­gató fel­vé­te­le­ket, ugyanis be­te­ge­sen füg­gött a férfi­tól.

Felfoghatatlan dolgot tett a fertőzött férfi egy kamaszlánnyal

Felfoghatatlan dolgot tett a fertőzött férfi egy kamaszlánnyal

A férfi mez­te­len fo­tó­zásra hívta.

A férfi mez­te­len fo­tó­zásra hívta a kis­ko­rút, de itt nem állt meg.

Kedvességből fogadta be a család a migránst, pokollá vált az életük

Kedvességből fogadta be a család a migránst, pokollá vált az életük

2016 már­ci­u­sá­ban fo­gad­ták be a kis­korú mig­ránst.

2016 már­ci­u­sá­ban dön­tött úgy a német Sch­midt (név meg­vál­toz­tatva) csa­lád, hogy be­fo­gad az ott­ho­nába egy kis­korú mig­ránst. Sch­mid­ték min­dent meg­ad­tak neki, a fi­a­tal azon­ban há­lá­já­nak je­léül mo­lesz­tálta a csa­lád 4 éves kis­lá­nyát.

Ismét migránsok molesztáltak nőket Ausztriában szilveszterkor

Ismét migránsok molesztáltak nőket Ausztriában szilveszterkor

Szá­mos mo­lesz­tá­lás kap­csán tet­tek nők fel­je­len­tést a rend­őr­sé­gen.

Bécs­ben, Innsb­ruck­ban és Salz­burg­ban is szá­mos sze­xu­á­lis zak­la­tás­ról ér­ke­zett be­je­len­tés a rend­őr­ség­hez a 2017-es esz­tendő utolsó éj­sza­ká­ján. Sér­tett nők sora tett fel­je­len­tést, akadt kö­zöt­tük, akit meg is akar­tak erő­sza­kolni.

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

A pop­ikont egy­kori párt­fo­goltja vá­dolta meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal.

A 2009-ben el­hunyt pop­ikont egy­kori párt­fo­goltja vá­dolta meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal.

Jelentkezett Havas újabb áldozata! Erőszakoskodott vele, megalázta

Jelentkezett Havas újabb áldozata! Erőszakoskodott vele, megalázta

Újabb nő je­lent­ke­zett, hogy bát­ran el­mondja, vele is erő­sza­kos­ko­dott Havas Hen­rik.

Szörnyű titkok derültek ki az elhunyt színészről: sztárok molesztálták

Szörnyű titkok derültek ki az elhunyt színészről: sztárok molesztálták

A zak­la­tási bot­rá­nyok­nak nincs vége, egyre dur­vább tit­kok ke­rül­nek elő a csil­logó Hol­ly­wood­ból.

Kiderült, szörnyű szexbotrányba keveredett Mariah Carey

Kiderült, szörnyű szexbotrányba keveredett Mariah Carey

Egy hozzá igen­csak közel álló al­kal­ma­zott tá­lalt ki róla! De vajon van alapja a vá­dak­nak?

Drámai vallomás: Szexuálisan zaklatták Reese Witherspoont

Drámai vallomás: Szexuálisan zaklatták Reese Witherspoont

Ször­nyű per­ce­ket élt át ti­ni­ko­rá­ban...

A gyö­nyörű vi­lág­sztár hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Ször­nyű per­ce­ket élt át ti­ni­ko­rá­ban...

Ez durva: Ázsiai pasi molesztálta Berki Krisztiánt

Ez durva: Ázsiai pasi molesztálta Berki Krisztiánt

Ele­inte csak ked­ves ér­dek­lő­dés­nek hitte a férfi kö­ze­le­dé­sét, de végül rá kel­lett jön­nie, hogy itt más­ról van szó.

Ele­inte csak ked­ves ér­dek­lő­dés­nek hitte a férfi kö­ze­le­dé­sét, de végül rá kel­lett jön­nie, hogy bi­zony itt egé­szen más­ról van szó.

Náci apja rettegésben tartotta Hollywood legújabb molesztálóját

Náci apja rettegésben tartotta Hollywood legújabb molesztálóját

Sok­koló rész­le­tek de­rül­tek ki.

Sok­koló rész­le­tek de­rül­tek ki Kevin Spa­cey múlt­já­ból.

Rettegnek a nők Debrecen utcáin

Rettegnek a nők Debrecen utcáin

Fél­nek a nők Deb­re­cen­ben egye­dül sé­tálni.

Fél­nek a nők Deb­re­cen­ben egye­dül sé­tálni, mert akár fé­nyes nap­pal is fel-fel buk­kan egy fe­kete ruhás férfi, és mu­to­gatja magát.

Ennyi volt, kiveti magából Hollywood Harvey Weinsteint

Ennyi volt, kiveti magából Hollywood Harvey Weinsteint

Még a pro­du­cer test­vére is úgy fo­gal­ma­zott, hogy az aka­dé­mi­á­nak meg kell vál­nia a ké­jenc bot­rány­hős­től.

Még a pro­du­cer test­vére is úgy fo­gal­ma­zott, hogy az aka­dé­mi­á­nak meg kell vál­nia a ké­jenc bot­rány­hős­től.

Fordulat a 13 éves diáklányt megrontó isaszegi tanár ügyében

Fordulat a 13 éves diáklányt megrontó isaszegi tanár ügyében

Jövő hét szer­dán kez­dő­dik a be­te­ges vággyal fű­tött pe­da­gó­gus ügyé­nek tár­gya­lása. Nem sok jóra szá­mít­hat.

Jövő hét szer­dán kez­dő­dik a be­te­ges vággyal fű­tött pe­da­gó­gus ügyé­nek tár­gya­lása.

Tehetetlenek a nők a járműveken, legutóbb a villamoson molesztáltak egy lányt

Tehetetlenek a nők a járműveken, legutóbb a villamoson molesztáltak egy fiatal lányt

Nincs annál ször­nyűbb, mint ami­kor egy fi­a­tal lányt a vil­la­mo­son állva ide­gen ta­po­gatja...

Nyomuló perverz tapogatta a fiatal lányt a budapesti villamoson

Nyomuló perverz tapogatta a fiatal lányt a budapesti villamoson

A 23 éves Bar­ba­rát a fő­vá­rosi 4-6-os vil­la­mo­son ta­lálta meg egy be­te­ges haj­lamú férfi, aki több­ször is fog­dosni kezdte.

Fél Hollywood belebukhat a molesztálási botrányba

Fél Hollywood belebukhat a molesztálási botrányba

So­ka­kat érint­het, hogy ki­de­rül­tek Har­vey We­ins­tein rém­tet­tei.

Az, hogy ki­de­rül­tek Har­vey We­ins­tein rém­tet­tei, ami­ket nők ellen kö­ve­tett el, nem­csak a pro­du­cer kar­ri­er­jére le­het­nek vég­ze­tes kö­vet­kez­ménnyel.

Popsifétis lehet a gyengéje a 6-os villamoson nőket molesztáló rémnek

Popsifétis lehet a gyengéje a 6-os villamoson nőket molesztáló rémnek

Ápolt, igé­nye­sen öl­tö­zött férfi fog­dosta és bök­döste intim tá­jé­kon a lányt.

Ápolt, igé­nye­sen öl­tö­zött férfi fog­dosta és bök­döste intim tá­jé­kon a fi­a­tal lányt a fő­vá­rosi vil­la­mo­son.

Táborokat szervezett a magyar tanár, hogy molesztálhassa kiszemeltjeit

Táborokat szervezett a magyar tanár, hogy molesztálhassa kiszemeltjeit

A férfi min­dig ki­sze­melt ma­gá­nak egy-egy kis­lányt, és a vá­lasz­tott gye­rekre sok­kal több fi­gyel­met for­dí­tott, mint a töb­bi­ekre.

Lebukott a rendőr: 15 éves lánnyal szexelt

Lebukott a rendőr: 15 éves lánnyal szexelt

A lány a rend­őr­ség ka­dét­prog­ram­já­ban vett részt. Több­ször is le­fe­küd­tek egy­más­sal. A férfi még fe­dezte is a lányt lo­pá­sok­ban.

A lány a rend­őr­ség ka­dét­prog­ram­já­ban vett részt. Több­ször is le­fe­küd­tek egy­más­sal. A férfi még fe­dezte is a lányt lo­pá­sok­ban.

Szörnyű vallomás, gyerekként akarták megerőszakolni a legendás énekest

Szörnyű vallomás, gyerekként akarták megerőszakolni a legendás énekest

Eddig nem be­szélt élete egyik leg­ré­misz­tőbb él­mé­nyé­ről.

Eddig nem be­szélt élete egyik leg­ré­misz­tőbb él­mé­nyé­ről, amit már 4 éve­sen kény­te­len volt át­élni.

Belehalt a molesztálásba a 3 éves kislány

Belehalt a 3 éves kislány a molesztálásba!

Kent és Wil­li­am­son egy­mást hi­báz­tatta a bí­ró­sá­gon a meg­döb­bentő sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt, a kis­lány be­le­halt.

Kent és Wil­li­am­son már egy­mást hi­báz­tatta a bí­ró­sá­gon a meg­döb­bentő sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt, amibe a kis­lány be­le­halt.

Kitálalt Kovács Patrícia: molesztálták

Kitálalt Kovács Patrícia: molesztálták

Mind­össze 12 éves volt a szí­nésznő, ami­kor férfiak fog­dos­ták.

Mind­össze 12 éves volt a szí­nésznő, ami­kor férfiak fog­dos­ták. A tör­té­net úgy bu­kott ki, hogy a múlt héten egy szülő nyílt le­ve­let írt, aki­nek 15 éves lá­nyát zak­lat­ták a bu­só­já­rá­son.

Vérlázító! Kislányt molesztáltak a mohácsi busók

Vérlázító! Kislányt molesztáltak a mohácsi busók

Ki­bo­rult a tini és az apja is.

Ki­bo­rult a tini és az apja is. A 15 éves lány el­sírta magát a tö­meg­ben, mi­u­tán ki­sza­ba­dult a busók kar­mai közül.

Botrány: megerőszakolhatott egy lányt a magyar énekes

Botrány: megerőszakolhatott egy lányt a magyar énekes

Erre senki nem szá­mí­tott! Akár nyolc évre is rács mögé ke­rül­het az erő­sza­kos férfi. A fi­a­tal te­het­ség kar­ri­er­jé­nek ezzel vége...

Masszázs közben molesztálta a tévésztárt a szexéhes férfi!

Masszázs közben molesztálta a tévésztárt a szexéhes férfi!

A ször­nyű per­ce­ket átélő va­ló­ság­show-hős egy év után törte meg a csen­det élete egyik leg­meg­rá­zóbb él­mé­nyé­ről...

Rejtély: Nyoma veszett Michael Jackson első áldozatának

Rejtély: Nyoma veszett Michael Jackson első áldozatának

Nem ta­lál­ják a ha­tó­sá­gok azt a férfit, aki elő­ször vá­dolta meg a Pop Ki­rá­lyát mo­lesz­tá­lás­sal.

Nem ta­lál­ják a ha­tó­sá­gok azt a férfit, aki elő­ször vá­dolta meg a Pop Ki­rá­lyát mo­lesz­tá­lás­sal.

Kitálalt az áldozat Michael Jackson legmocskosabb szextitkairól

Kitálalt az áldozat Michael Jackson legmocskosabb szextitkairól

Az éve­ken át mo­lesz­tált asszony még csak 12 éves volt, ami­kor tu­ris­ta­ként el­lá­to­ga­tott a le­gen­dás éne­kes bir­to­kára.

Molesztálták tiniként a híres színésznőt

Molesztálták tiniként a híres színésznőt

Fel­fedte a har­minc évvel ez­előtt tör­tén­te­ket...

Fel­fedte a har­minc évvel ez­előtt tör­tén­te­ket. A végén őt hi­báz­tat­ták, és sze­rinte ez ma sem lenne más­ként...

Pszichológus segít az Alleeban molesztált kisfiúnak

Pszichológus segít az Alleeban molesztált kisfiúnak

A hat­éves gyer­me­ket az egyik ta­ka­rító zak­latta, a férfit el­kap­ták és már el is ítél­ték.

A hat­éves gyer­me­ket az egyik ta­ka­rító zak­latta, a férfit el­kap­ták és már el is ítél­ték. A gye­rek lel­ké­ben azon­ban ezzel még nem gyó­gyul­tak be a sebek.

Éveken át zaklatta a fiatal fiúkat az igazgató

Éveken át zaklatta a fiatal fiúkat az igazgató

Hosszú évek után az egyik ál­do­zat tett fel­je­len­tést, a rend­őr­ség nyo­moz, a gyer­mek­ott­hon ve­ze­tője hall­gat...

Hosszú évek után az egyik ál­do­zat tett fel­je­len­tést, a rend­őr­ség nyo­moz, a gyer­mek­ott­hon ve­ze­tője vi­szont hall­gat...

Nőket molesztáltak a migránsok a zenei fesztiválon

Nőket molesztáltak a migránsok a zenei fesztiválon

Hu­szonöt mig­ránst ki kel­lett til­tani.

Hu­szonöt mig­ránst ki kel­lett til­tani a fesz­ti­vál­ról, mert zak­lat­ták a nőket és a fi­a­tal lá­nyo­kat.

Sötét titkok! Saját orvosa tálalt ki Michael Jackson perverz vágyairól!

Sötét titkok! Saját orvosa tálalt ki Michael Jackson perverz vágyairól!

Con­rad Mur­ray egy le­lep­lező könyv­ben me­sélt arról, hogy a 7 éve el­hunyt pop­le­genda va­ló­ság­gal ra­jon­gott az ő kisfi­áért.

Találd ki, mi lett a molesztálással vádolt kajakedzővel!

Találd ki, mi lett a molesztálással vádolt zalaegerszegi kajakedzővel!

Még má­jus­ban in­dult el­já­rás el­lene, mert sze­xu­á­lis tar­talmú üze­ne­tek­kel bom­bázta a rá bí­zott ka­masz­lá­nyo­kat. S hogy ennek mi lett a vége?

Még má­jus­ban in­dult el­já­rás el­lene, mert sze­xu­á­lis tar­talmú üze­ne­tek­kel bom­bázta a rá bí­zott ka­masz­lá­nyo­kat. S hogy ennek mi lett a vége? Kat­tints, el­hi­he­ted, hogy el fogsz ké­pedni...

Újabb hollywoodi molesztálásra derült fény

Újabb hollywoodi molesztálásra derült fény

Than­die New­ton szí­nésznő hosszú évek hall­ga­tása után most elő­ször tu­dott be­szélni meg­alázó él­mé­nye­i­ről.

Than­die New­ton szí­nésznő hosszú évek hall­ga­tása után most elő­ször tu­dott be­szélni meg­alázó él­mé­nye­i­ről.

Hihetetlen, hogy mivel védekezik a pedofil férfi

Hihetetlen, hogy mivel védekezik a pedofil férfi

Már két­szer is ült bör­tön­ben...

Már két­szer is ült bör­tön­ben az a 41 éves pe­dofil férfi, aki most ismét két 11 éves gyer­mek mo­lesz­tá­lá­sáért áll bí­ró­ság elé, ám az, ami­vel most vé­de­ke­zik, egé­szen el­ké­pesztő.

Leitatták, majd durván molesztálták a magyar kislányt a perverz tinik

Leitatták, majd durván molesztálták a magyar kislányt a perverz tinik

A vé­de­kezni kép­te­len nyír­egy­házi lányt öt per­verz fiú itatta ájultra vod­ká­val, majd bor­zal­mas dol­go­kat mű­vel­tek vele.

Magyar férfi zaklatott 15 éves lányokat egy bécsi fesztiválon!

Magyar férfi zaklatott 15 éves lányokat egy bécsi fesztiválon!

A 20 éves ma­gyar férfi és szlo­vák társa két 15 éves lányt mo­lesz­tált sze­xu­á­li­san a bécsi Donau fesz­ti­vá­lon...

A 20 éves ma­gyar férfi és szlo­vák társa két 15 éves lányt mo­lesz­tált sze­xu­á­li­san a bécsi Donau fesz­ti­vá­lon. A gyanú sze­rint a lá­nyok fo­gyasz­tot­tak al­ko­holt, az egyi­kük még az esz­mé­le­tét is el­vesz­tette. A tá­ma­dó­kat őri­zetbe vette az oszt­rák rend­őr­ség.

Ocsmány zaklatás a 7-es buszon! Fiatal lány az áldozat

Ocsmány zaklatás a 7-es buszon! Fiatal lány az áldozat

Sen­kit sem ér­de­kelt és senki sem se­gí­tett a minap, ami­kor egy fi­a­tal lányt ta­po­ga­tott az egyik utas a 7-es bu­szon.

Sen­kit sem ér­de­kelt és senki sem se­gí­tett a minap, ami­kor egy fi­a­tal lányt ta­po­ga­tott az egyik utas a 7-es bu­szon. El­ké­pesztő tör­té­net ju­tott a bir­to­kunkba!

Több mint 10 évig molesztálta nevelt lányát a zalai férfi!

Több mint 10 évig molesztálta nevelt lányát a zalai férfi!

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült a Za­la­eger­sze­gen élő férfi, a gyanú sze­rint 10 éven át mo­lesz­tálta ne­velt lá­nyát.

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba ke­rült az a zalai férfi, aki a gyanú sze­rint egy év­ti­ze­den át rend­sze­re­sen mo­lesz­tálta ne­velt lá­nyát.

Havi egymillió jár a megvádolt kajakedzőnek

Havi egymillió jár a pedofíliával vádolt kajakedzőnek

Egye­lőre ki­emelt fi­ze­tést kap S.N.

Egye­lőre ki­emelt edzői fi­ze­tést kap S.N. ka­jak­edző. A kis­ko­rúak mo­lesz­tá­lá­sá­val gya­nú­sí­tott mes­ter hat­szám­je­gyű össze­get vihet haza ha­vonta.

Újra gyerekek között a pedofíliával vádolt edző!

Újra gyerekek között a pedofíliával vádolt edző!

A sú­lyos dol­gok­kal meg­gya­nú­sí­tott S.N. to­vább dol­goz­hat, sze­rinte alap­ta­la­nul rá­gal­maz­ták meg.

Ez egy pedofil állat - így beszélt edzőjéről a kajakoslány

Ez egy pedofil állat - így beszélt edzőjéről a kajakoslány

Újabb ál­do­zat je­lent­ke­zett!

Újabb ál­do­zat je­lent­ke­zett a napok óta gyű­rőző ka­ja­kos­bot­rány­ban. S. N. az au­tó­já­ban mo­lesz­tálta a 12 éves kis­lányt.

Újabb molesztálás: ezúttal egy zánkai tábor felügyelője felelhet

Újabb molesztálás: ezúttal egy zánkai tábor felügyelője van előzetesben

So­káig senki nem hitt annak a hat lány­nak, akik azt ál­lí­tot­ták, az is­ko­lai nya­ra­lá­son mo­lesz­tál­ták őket...

Facebookon molesztálta a tinilányt a kajakedző

Facebookon molesztálta a tinilányt a kajakedző

Úszás, torna és most már kajak is. Tény­leg pe­dofil szak­em­be­rek­kel van tele a ma­gyar sport?

Úszás, torna és most már kajak is. Tény­leg pe­dofil szak­em­be­rek­kel van tele a ma­gyar sport?

Kiakadtak a tornászok, kikérik maguknak a durva vádakat

Kiakadtak a tornászok, kikérik maguknak a durva vádakat

Nagy vi­hart ka­vart egy egy­kori tor­nász val­lo­mása. A szö­vet­ség el­nöke ki­je­len­tette, jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat­nak.

Pedofil tornaedző molesztálta a kislányokat

Úszás után torna! Pedofil tornaedző molesztálta a kislányokat

Nem csak az uszoda fer­tő­zött.

Nem csak a me­den­cék vi­lága fer­tő­zött a sport­ban. Egy ko­rábbi él­spor­toló sze­rint ma­gyar tor­nász­lá­nyo­kat szin­tén zak­la­tott edző­jük.

Évekig erőszakolta áldozatait a budapesti gyerekotthon felügyelője

Évekig erőszakolta áldozatait a budapesti gyerekotthon felügyelője

Több tucat ál­do­zata is lehet a per­verz férfi­nak.

Több tucat ál­do­zata is lehet a per­verz férfi­nak.

Összeverekedett a villamoson perverz támadójával Bencsik Tamara!

Összeverekedett a villamoson perverz támadójával Bencsik Tamara!

Sze­xé­hes férfi mo­lesz­tálta uta­zás köz­ben!

Ben­csik Ta­ma­rát egy sze­xé­hes férfi mo­lesz­tálta uta­zás köz­ben! Az éne­kesnő ütött a férfi nya­kára egy ha­tal­ma­sat, ez volt a sze­ren­cséje!

A maffia szervezte meg a szilveszteri molesztálásokat Kölnben?

A maffia szervezte meg a szilveszteri molesztálásokat Kölnben?

A német ha­tó­sá­gok egy éve fi­gyel­nek egy cso­por­tot, amely­nek tag­jai ko­ráb­ban már meg­tá­mad­tak nőket.

Ezért mentik fel a szexuális zaklatás vádja alól a kölni molesztálókat!

Ezért mentik fel a szexuális zaklatás vádja alól a kölni molesztálókat!

A tör­vé­nyek alap­ján kevés esély van arra, hogy a mig­rán­so­kat el­íté­lik.

Hiába ér­ke­zett több száz fel­je­len­tés szil­vesz­ter éj­sza­kája után, a német tör­vé­nyek alap­ján kevés esély van arra, hogy a mig­rán­so­kat el­íté­lik sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mé­nyért.

Pultosnőt védelmezett a hős féllábú férfi, tragédia lett a vége

Pultosnőt védelmezett a hős féllábú férfi, tragédia lett a vége

Bal sze­mét is el­vesz­tette.

Bal sze­mét is el­vesz­tette az a mű­vég­tag­gal élő férfi, aki egy sö­rö­ző­ben dol­gozó pul­tosnő vé­del­mére kelt.

Közösségi portálokon szervezték a kölni molesztálásokat!

Közösségi portálokon szervezték a kölni molesztálásokat!

Már Heiko Maas német igaz­ság­ügyi mi­nisz­ter sze­rint is előre meg­szer­ve­zet­tek vol­tak a Köln­ben szil­vesz­ter­kor tör­tént tö­me­ges mo­lesz­tá­lá­sok.

Már Heiko Maas német igaz­ság­ügyi mi­nisz­ter sze­rint is előre meg­szer­ve­zet­tek vol­tak a Köln­ben szil­vesz­ter­kor tör­tént tö­me­ges mo­lesz­tá­lá­sok.

20 évet is kaphat a kislányokra vadászó rém

20 évet is kaphat a kislányokra vadászó rém

Három kis­lányt mo­lesz­tált Z.Tibor.

Három kis­lányt bán­tal­ma­zott sze­xu­á­li­san a 21 éves Z. Tibor, aki végül fel­adta magát a rend­őr­sé­gen.