CÍMKE: 'mol'

Hosszú Katinka retteg, elárulta gyerekkori traumáját

Hosszú Katinka retteg, elárulta gyerekkori traumáját

Néha rém­ál­mok gyöt­rik olim­piai baj­nok­nőn­ket. A szom­széd kert­jé­ben kez­dő­dött min­den.

Jó hír az autósoknak, ennyivel csökken a gázolaj ára szerdától

Jó hír az autósoknak, ennyivel csökken a gázolaj ára szerdától

Újabb ár­csök­ke­nés vár­ható a ku­ta­kon, örül­het­nek a dí­ze­lek tu­laj­do­no­sai.

Így segítenek az elkóborolt kutyák megtalálásában

Így segítenek az elkóborolt kutyák megtalálásában

Csak­nem dup­lá­jára nő azok­nak a MOL ben­zin­ku­tak­nak a száma, ahol mik­ro­chip-le­ol­vasó van.

Csak­nem dup­lá­jára nő azok­nak a MOL ben­zin­ku­tak­nak a száma, ahol mik­ro­chip-le­ol­va­sók­kal lehet be­azo­no­sí­tani az el­kó­bo­rolt ku­tyá­kat.

Új csapatba került Fucsovics Márton

Új csapatba került Fucsovics Márton

Mos­tan­tól a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt is a MOL tá­mo­gatja. A most le­szer­ző­dött 26 esz­ten­dős spor­toló sze­rint si­kerre van ítélve az együtt­mű­kö­dé­sük.

Mos­tan­tól a leg­jobb ma­gyar férfi te­ni­sze­zőt is a MOL tá­mo­gatja. A most le­szer­ző­dött 26 esz­ten­dős spor­toló sze­rint si­kerre van ítélve az együtt­mű­kö­dé­sük.

Titokzatos bejelentést tett Hosszú Katinka, nagy dologra készül

Titokzatos bejelentést tett Hosszú Katinka, nagy dologra készül

Iz­gal­mas ki­hí­vásra szánta el magát a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő - ezt vi­de­ó­ban je­len­tette be!

Iz­gal­mas ki­hí­vásra szánta el magát a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő - ezt vi­de­ó­ban je­len­tette be!

Elindult a 6. MOL Nagyon Balaton

Elindult a 6. MOL Nagyon Balaton

A Pün­kösdi nyi­tó­hét­vé­gé­vel el­raj­tol a 6. MOL Na­gyon Ba­la­ton

A Pün­kösdi nyi­tó­hét­vé­gé­vel el­raj­tol a 6. MOL Na­gyon Ba­la­ton, mely a Ba­la­ton Régió ese­mé­nyeit má­jus­tól-ok­tó­be­rig át­fogó prog­ram­döm­ping­gel várja idén az ér­dek­lő­dő­ket.

Közép-Európa egyik központja lehetünk

Közép-Európa egyik központja lehetünk

Ti­sza­új­vá­ros újabb lé­pést tett abba az irányba, hogy Közép-Eu­rópa leg­je­len­tő­sebb vegy­ipari köz­pontja le­gyen - mondta Orbán Vik­tor az új gu­mi­gyár ün­ne­pé­lyes ava­tá­sán.

Ti­sza­új­vá­ros újabb lé­pést tett abba az irányba, hogy Közép-Eu­rópa leg­je­len­tő­sebb vegy­ipari köz­pontja le­gyen - mondta Orbán Vik­tor az új gu­mi­gyár ün­ne­pé­lyes ava­tá­sán.

Herczegh Anita: A tehetség a győzelemnek csak egyik összetevője

Herczegh Anita: A tehetség a győzelemnek csak egyik összetevője

A MOL Új Eu­rópa Ala­pít­vány ün­nep­sé­gén te­het­sé­ges spor­to­ló­kat, beteg gyer­me­ke­ket tá­mo­gató ala­pít­vá­nyo­kat tün­tet­tek ki.

Hernádi Zsolt: Segíteni kell a gyerekeket, akik hisznek az álmaikban

Hernádi Zsolt: Segíteni kell a gyerekeket, akik hisznek az álmaikban

A MOL ala­pít­vá­nya már 10 éves.

Soha ne add fel - Her­nádi Zsolt sze­rint így le­hetne jel­le­mezni, mit is kép­vi­sel a MOL ala­pít­vá­nya, az Új Eu­rópa Ala­pít­vány.

Ötezer gumiabroncs újrahasznosításával épült út

Ötezer gumiabroncs újrahasznosításával épült út

A ha­gyo­má­nyos­nál jóval tar­tó­sabb a gu­mi­bi­tu­men fel­hasz­ná­lá­sá­val ké­szült a za­la­eger­szegi te­her­men­te­sítő út leg­újabb sza­ka­sza.

A ha­gyo­má­nyos­nál jóval tar­tó­sabb a gu­mi­bi­tu­men fel­hasz­ná­lá­sá­val ké­szült a za­la­eger­szegi te­her­men­te­sítő út leg­újabb sza­ka­sza. A hasz­nált gu­mi­ab­ron­csok új­ra­hasz­no­sí­tá­sát ma­gyar fej­lesz­tés teszi le­he­tővé, az el­múlt évek­ben 50 ezer gu­mi­ab­roncs­ból össze­sen 25 ki­lo­mé­ter­nyi út­sza­kasz épült meg.

Brutálisan drágulni fog a benzin ára péntektől

Brutálisan drágulni fog a benzin ára péntektől

Rég nem lá­tott ben­zin­ár­eme­lésre ké­szül a Mol. Ek­kora mér­tékű nö­ve­ke­désre több mint négy éve nem volt példa, a ben­zin és a gáz­olaj is 9 fo­rint­tal lehet drá­gább pén­tek­től.

Rég nem lá­tott ár­eme­lésre ké­szül a Mol. Ek­kora mér­tékű nö­ve­ke­désre több mint négy éve nem volt példa, a ben­zin és a gáz­olaj ára is 9 fo­rint­tal emel­ke­dik.

Durva fordulat jöhet! Drágulnak az üzemanyagok, kezdődik a hegymenet

Durva fordulat jöhet! Drágulnak az üzemanyagok

Vége a jó vi­lág­nak. Emeli bruttó 2 fo­rint­tal a 95-ös ben­zin és 4 fo­rint­tal a gáz­olaj li­te­ren­kénti nagy­ke­res­ke­delmi árát pén­te­ken a Mol Nyrt.

Várj egy kicsit: Szerdán már 300 forint alatt tankolhatsz!

Várj egy kicsit: Szerdán már 300 forint alatt tankolhatsz!

A tar­tó­san ala­csony nem­zet­közi olaj­árak­nak kö­szön­hető mindez. Kér­dés: med­dig marad így?

Rég volt, hogy a gáz­olaj és a ben­zin ára 300 Ft alá csök­kent, szer­dá­tól min­den autós job­ban jár. A tar­tó­san ala­csony nem­zet­közi olaj­árak­nak kö­szön­hető mindez. Kér­dés: med­dig marad így? Re­mél­jük, még jó ideig, mert több pénzt költ­he­tünk másra.

Szerdától 4 forinttal drágul a benzin, a gázolaj ára nem változik

Szerdától drágul a benzin

Ma még ol­csób­ban tan­kol­ha­tunk ben­zint a ko­csinkba, de hol­nap­tól a MOL 4 fo­rint­tal emeli az üzem­anyag árát.

Ma még olcsó a benzin, ne felejts el tankolni!

Ma még olcsó a benzin, ne felejts el tankolni!

Nyolc fo­rint­tal emel­ke­dik a 95-ös ben­zin ára szer­dá­tól. Szer­bi­á­ban ol­csób­ban tan­kol­ha­tunk.

Töltse tele tankját!

Töltse tele tankját!

A 95-ös ben­zin 6 fo­rint­tal,a gáz­olaj 2 fo­rint­tal drá­gul.

Pén­te­ken drá­gul az üzem­anyag. A Mol bruttó 6 fo­rint­tal emeli a 95-ös ben­zin és 2 fo­rint­tal a gáz­olaj li­te­ren­kénti nagy­ke­res­ke­delmi árát.