CÍMKE: 'mol vidi fc'

Durva rangadó az NB I-ben, a Fradi sztárját mentő vitte el a stadionból

Durva rangadó az NB I-ben, a Fradi sztárját mentő vitte el a stadionból

A Mol Vidi 2-1-re győzte le hazai pá­lyán a Fe­renc­vá­rost a lab­da­rúgó NB I idei zá­ró­meccsén.

Megszólalt az Eb-győztes focista: magyar állampolgár lenne

Megszólalt az Eb-győztes focista: magyar állampolgár lenne

Loic Nego fan­tasz­ti­ku­san ját­szott az egész őszi sze­zon­ban, a Chel­sea-nek bom­ba­gólt lőtt.

Ezt látni kell, erről a Vidi-gólról beszél egész Európa!

Ezt látni kell, erről a Vidi-gólról beszél egész Európa!

Ennél job­ban nem is le­he­tett volna el­ta­lálni a lab­dát. Va­rá­zsolt a Vidi fran­cia fo­cis­tája.

Ennél job­ban nem is le­he­tett volna el­ta­lálni a lab­dát. Va­rá­zsolt a Vidi fran­cia fo­cis­tája.

Csoda Budapesten, a Vidi óriásit játszott a Chelsea ellen

Csoda Budapesten, a Vidi óriásit játszott a Chelsea ellen

Telt ház előtt ját­szott ki­éle­zett mér­kő­zést a Chel­sea-vel a ma­gyar baj­nok a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Telt ház előtt ját­szott ki­éle­zett mér­kő­zést a Chel­sea-vel a ma­gyar baj­nok a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Most jelentették be, a ruhádat is átvizsgálják a Chelsea-meccsen

Most jelentették be, a ruhádat is átvizsgálják a Chelsea-meccsen

A MOL Vidi FC a Chel­sea-t fo­gadja.

A MOL Vidi FC csü­tör­tök este a Chel­sea-t fo­gadja Bu­da­pes­ten a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Régi ismerős lesz fontos szereplő a Vidi El-mérkőzésén

Régi ismerős lesz fontos szereplő a Vidi El-mérkőzésén

Ma­ce­dón já­ték­ve­zető fújja majd a sípot a csü­tör­töki Vidi-Chel­sea ta­lál­ko­zón.

Ma­ce­dón já­ték­ve­zető fújja majd a sípot a csü­tör­töki Vidi-Chel­sea ta­lál­ko­zón. Ko­ráb­ban két­szer is ve­ze­tett már a fe­hér­vá­ri­ak­nak.

Nem kér a magyar konyhából a Chelsea

Nem kér a magyar konyhából a Chelsea

Ma ér­ke­zik Bu­da­pestre az angol sztár­csa­pat, a Chel­sea.

Ma ér­ke­zik Bu­da­pestre az angol sztár­csa­pat, a Chel­sea. A Vidi csü­tör­töki Eu­rópa-liga el­len­fele ke­ve­sebb, mint 48 órát tölt majd a ma­gyar fő­vá­ros­ban, egy kü­lö­nös ké­ré­sük is volt.

Súlyos döntés, kihagyják az év meccsét a fradisták

Súlyos döntés, kihagyják az év meccsét a fradisták

Sokan szol­di­a­ri­tás­ból nem utaz­nak.

A szer­ve­zett szur­ko­lói cso­por­tok szo­li­da­ri­tás­ból nem utaz­nak le Szé­kes­fe­hér­várra, így ki­hagy­ják csa­pa­tuk idei utolsó baj­no­ki­ját de­cem­ber 16-án.

Az év meccse vár a Vidire, összejöhet a bravúr a Chelsea ellen?

Az év meccse vár a Vidire, összejöhet a bravúr a Chelsea ellen?

Pi­hen­het­nek a lon­do­niak sztár­jai a fe­hér­vá­riak ellen.

A Chel­sea ve­ze­tő­edzője, Ma­u­ri­zio Sarri szinte biz­to­san pi­hen­teti majd leg­na­gyobb sztár­jait a MOL Vidi FC szem­pont­já­ból sors­döntő lab­da­rúgó Eu­rópa-liga mér­kő­zé­sen.

Komolyabb ligákban is kelendőek lehetnek a Vidi kulcsemberei

Komolyabb ligákban is kelendőek lehetnek a Vidi kulcsemberei

A Vidi lab­da­rú­gó­csa­pata már több, mint 3 mil­li­árd fo­rin­tot ke­re­sett idén a nem­zet­közi po­ron­don.

A Vidi lab­da­rú­gó­csa­pata már több, mint 3 mil­li­árd fo­rin­tot ke­re­sett idén a nem­zet­közi po­ron­don.

Gyászol a Vidi, elhunyt a kiváló szakember

Gyászol a Vidi, elhunyt a kiváló szakember

Dr. Hor­váth Lajos 25 éven át volt a klub csa­pat­or­vosa.

Dr. Hor­váth Lajos 25 éven át volt a klub csa­pat­or­vosa, így töb­bek közt test­kö­zel­ből él­hette át a le­gen­dás UEFA-kupa me­ne­te­lést is.

A válogatott után a Vidit is segíti a magyar szakember

A válogatott után a Vidit is segíti a magyar szakember

Ki gon­dolta volna, hogy egy mo­ni­tor mö­gött ülő ember a Vidi si­ke­re­i­nek egyik leg­fon­to­sabb sze­rep­lője?

Rossz előjelek, fehérorosz átok vár a Vidire

Rossz előjelek sorakoznak, de vajon tényleg fehérorosz átok vár a Vidire?

Far­kas­or­dító hi­deg­ben, olyan he­lyen kell nyer­nie a MOL Vidi FC-nek, ahol ma­gyar csa­pat még soha nem járt si­ker­rel.

Far­kas­or­dító hi­deg­ben, olyan he­lyen kell nyer­nie a MOL Vidi FC-nek, ahol ma­gyar csa­pat még soha nem járt si­ker­rel. A szur­ko­lók per­sze jog­gal mond­ják azt: innen szép nyerni, s bi­zony nem ez lenne az első bra­vúr a ma­gyar együt­tes ré­szé­ről.

Olasz csapatok vinnék a magyar válogatott sztárját

Olasz csapatok vinnék a magyar válogatott sztárját

Olasz­or­szág­ban is fi­gye­lem­mel kö­ve­tik a MOL Vidi FC nem­zet­közi sze­rep­lé­sét. Kapós lett a fe­hér­vári csa­pat hát­védje.

Olasz­or­szág­ban is fi­gye­lem­mel kö­ve­tik a MOL Vidi FC nem­zet­közi sze­rep­lé­sét. Kapós lett a fe­hér­vári csa­pat hát­védje.

Fantasztikus látvány, zseniális videó készült a Vidi stadionjáról

Fantasztikus látvány, zseniális videó készült a Vidi stadionjáról

A já­té­ko­sok a na­pok­ban már bir­tokba vet­ték a Sós­tói Sta­di­ont, tét­mér­kő­zé­sen jövő héten de­bü­tál a lé­te­sít­mény.

Tét­mér­kő­zé­sen a jövő héten de­bü­tál az im­po­záns lé­te­sít­mény, az Új­pest lesz a Vidi el­len­fele.

Nagy dolog történt a Vidi játékosaival, régóta vártak erre

Nagy dolog történt a Vidi játékosaival, régóta vártak erre

Az új aré­ná­ban edzet­tek.

Jövő hét szer­dán, az Új­pest ellen játssza első mér­kő­zé­sét a fe­hér­vári klub az új aré­ná­ban. Ma reg­gel már el­fog­lal­ták a Sós­tói Sta­di­ont.

Új szerepben tűnt fel a Vidi-kedvenc

Új szerepben tűnt fel a Vidi-kedvenc

Az edzői vizs­gára ké­szül Ju­hász Ro­land, a fe­hér­vá­riak csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Az edzői vizs­gára ké­szül Ju­hász Ro­land, a fe­hér­vá­riak csa­pat­ka­pi­tá­nya. A gyer­mek- és az ifjú­sági foci áll hozzá a leg­kö­ze­lebb. Az U17-es csa­pat­nak tar­tott edzést.

Nézd meg a képeket, elkészült a Vidi stadionja

Nézd meg a képeket, elkészült a Vidi stadionja

Fő­pró­bát tar­tot­tak.

Kedd este három együt­tes rész­vé­te­lé­vel ren­dez­tek mi­ni­tor­nát az új­jáépí­tett Sós­tói Sta­di­on­ban.

Önfeledten ünnepeltek a Vidi játékosai a szenzációs siker után

Önfeledten ünnepeltek a Vidi játékosai a szenzációs siker után

Ismét le­nul­lázta a görög lis­ta­ve­ze­tőt a ma­gyar baj­nok­csa­pat. Jó esé­lye van a to­vább­ju­tásra Marko Ni­ko­lics együt­te­sé­nek.

Három ok, ezért csodálja Európa a Vidit

Három ok, ezért csodálja Európa a Vidit

A to­vább­ju­tás kü­szö­bén áll a MOL Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

A to­vább­ju­tás kü­szö­bén áll a MOL Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban. Már 200 perce nem kap­tak gólt a nem­zet­közi po­ron­don a ma­gyar baj­nok.

Megmondták a tutit a Vidi sztárjai

Megmondták a tutit a Vidi sztárjai, erre mindenki felkapta a fejét

Szi­por­kázó nyi­lat­ko­za­to­kat adtak a ma­gyar fut­bal­lis­ták.

Ko­vács Ist­ván és Ko­vá­csik Ádám vic­ces ked­vé­ben volt a PAOK el­leni győz­tes meccs után.

Így lehet magyar válogatott az Eb-győztes focista

Így lehet magyar válogatott az Eb-győztes focista

Willi Orbán után újabb ho­no­sí­tott lab­da­rú­gó­val erő­söd­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Willi Orbán után újabb ho­no­sí­tott lab­da­rú­gó­val erő­söd­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott. Vajon mi kell hozzá, hogy ő is csat­la­koz­has­son?

Örömünnep Budapesten, újabb hatalmas magyar focisiker született

Örömünnep Budapesten, újabb hatalmas magyar focisiker született

A Vidi hazai pá­lyán is le­győzte a görög PAOK együt­te­sét az Eu­rópa-li­gá­ban.

A Vidi hazai pá­lyán is le­győzte a görög PAOK együt­te­sét az Eu­rópa-li­gá­ban. Ismét nem ka­pott gólt a ma­gyar baj­nok.

Őrületes bevétel, rekordösszeget kaszál a Vidi

Őrületes bevétel, rekordösszeget kaszál a Vidi

Mil­li­ár­do­kat ka­szál a fe­hér­vári klub.

A MOL Vidi FC már eddig is szép össze­get ke­re­sett ős­szel a lab­da­rúgó nem­zet­közi po­ron­don.

A Vidi a Barcelonát és a Real Madridot is megelőzi

A Vidi a Barcelonát és a Real Madridot is megelőzi

A 22. tét­mér­kő­zése jön a Vi­di­nek.

A ma este, Sza­lo­ni­ki­ben pá­lyára lépő Vidi 22. tét­mér­kő­zése kö­vet­ke­zik az idei sze­zon­ban. Loic Nego az összes ta­lál­ko­zót vé­gig­ját­szotta.

Félelmetes videóval üzent a magyaroknak a Vidi ellenfele

Félelmetes videóval üzent a magyaroknak a Vidi ellenfele

A PAOK ult­rái Cseh­or­szág­ban han­gol­tak a csü­tör­töki Eu­rópa-liga meccsre. A han­gu­latra biz­tos nem lesz pa­nasz a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

A PAOK ult­rái Cseh­or­szág­ban han­gol­tak a csü­tör­töki Eu­rópa-liga meccsre. A han­gu­latra egész biz­tos, hogy nem lesz pa­nasz a bu­da­pesti Gro­u­pama Aré­ná­ban, ahol iz­gal­mas lab­da­rúgó-mér­kő­zésre szá­mí­ta­nak mind­két csa­pat szur­ko­lói. Vajon mi­lyen vég­ered­ményt ál­lí­ta­nak be a fiúk?

Világbajnok sztárok ellen bizonyíthat a Vidi

Világbajnok sztárok ellen bizonyíthat a Vidi

Négy vi­lág­baj­nok és közel 1 mil­li­árd euró ér­tékű keret - ez vár a Vi­dire a Chel­sea ellen a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga mai mér­kő­zé­sén. A ma­gyar baj­nok pont­szer­zése vi­lág­szen­zá­ció lenne.

Négy vi­lág­baj­nok és közel 1 mil­li­árd euró ér­tékű keret - ez vár a Vi­dire a Chel­sea ellen a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga mai mér­kő­zé­sén.

Komoly gondban a Vidi EL-riválisa, aggódik az edző

Komoly gondban a Vidi EL-riválisa, aggódik az edző

A Vidi a Chel­sea ott­ho­ná­ban lép fel.

A Mol Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga kö­vet­kező kö­ré­ben a Chel­sea ott­ho­ná­ban lép fel.

Lazovics üzent, ezért hagyta el a Vidit

Lazovics üzent, ezért hagyta el a Vidit

A szerb klasszis­sal szer­dán bon­tott szer­ző­dést a klub.

A szerb klasszis­sal szer­dán bon­tott szer­ző­dést a klub. Az el­múlt több mint 2 évben össze­sen 80 tét­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára a Vi­di­ben. A 35 éves tá­madó új ki­hí­vá­sokra vá­gyik.

Nikolics elárulta, ezt várja a Chelsea ellen a csapatától

Nikolics elárulta, ezt várja a Chelsea ellen a csapatától

A Vidi 1-0-ra nyert a Di­ós­győr ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I va­sár­napi mér­kő­zé­sén. Ezzel a si­ker­rel már do­bo­gón a fe­hér­vári csa­pat.

A Vidi 1-0-ra nyert a Di­ós­győr ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I va­sár­napi mér­kő­zé­sén. Ezzel a si­ker­rel már do­bo­gón a fe­hér­vári csa­pat.

Tőle tarthat a Vidi az EL-ben, így üzent az edző öccse

Tőle tarthat a Vidi az EL-ben, így üzent az edző öccse

A Mol Vidi FC a fe­hér­orosz BATE Bo­ri­szov ellen kezd a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

A Mol Vidi FC a fe­hér­orosz BATE Bo­ri­szov ellen kezd a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Bajban a Vidi, lelép a csapat klasszisa az EL-rajt előtt

Bajban a Vidi, lelép a csapat klasszisa az EL-rajt előtt

Be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát és tá­vo­zik a Mol Vidi FC-től a klub szerb lé­gi­ósa, Danko La­zovics.

Be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát és tá­vo­zik a Mol Vidi FC-től a klub szerb lé­gi­ósa, Danko La­zovics.

Hatalmas balhé az NB I-ben, az edző is földre került

Hatalmas balhé az NB I-ben, az edző is földre került

A Vidi 2-1-re ka­pott ki Fel­cs­úton.

A for­duló előtt nye­ret­len Pus­kás Aka­dé­mia 2-1-re győzte le az Eu­rópa-li­gára ké­szülő Vidit. A le­fú­jás után el­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok.

Kikosarazták a Vidit, nemet mondott a válogatott kiszemelt

Kikosarazták a Vidit, nemet mondott a válogatott kiszemelt

Le kell mon­da­niuk a já­té­kos­ról.

A fe­hér­vári lab­da­rúgó-csa­pat­nak le kell mon­da­nia a te­het­sé­ges já­té­kos­ról.

Váratlan, Dzsudzsák Balázsról beszélt a Vidi edzője

Váratlan, Dzsudzsák Balázsról beszélt a Vidi edzője

Jú­lius óta nincs csa­pata.

A 31 éves já­té­kos már a na­pok­ban alá­ír­hat a Vi­di­hez? Jú­lius óta nincs csa­pata, a ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­tébe sem ke­rült be a szélső.

Jó eséllyel itt láthatod a Vidi Európa-liga mérkőzéseit

Jó eséllyel itt láthatod a Vidi Európa-liga mérkőzéseit

Pén­te­ken sor­sol­nak a cso­port­körre.

A fe­hér­vá­riak a 2012/13-as sze­zon után ju­tot­tak be újra az El-cso­port­kö­rébe. A pén­teki sor­so­lást élő­ben köz­ve­títi a Sport 1.

Nagy bejelentés a Vidinél, aláírt a rutinos magyar focista

Nagy bejelentés a Vidinél, aláírt a rutinos magyar focista

A lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gára ké­szül a ma­gyar csa­pat, amelyre fon­tos mér­kő­zé­sek vár­nak.

A lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gára ké­szül a ma­gyar csa­pat, amelyre fon­tos mér­kő­zé­sek vár­nak.

Dzsudzsák miatt nem ment az El-sorsolásra a Vidi sportigazgatója?

Dzsudzsák miatt nem ment az El-sorsolásra a Vidi sportigazgatója?

Nehéz cso­port­ban a Vidi.

A Vidi az angol Chel­sea, a görög PAOK és a fe­hér­orosz BATE ellen lép pá­lyára az Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­ben.

Eldőlt a Vidi sorsa, sztárok jönnek Budapestre

Eldőlt a Vidi sorsa, sztárok jönnek Budapestre

Meg­tar­tot­ták az EL-sor­so­lást.

Hat év után ismét van ma­gyar lab­da­rúgó-csa­pat az Eu­rópa-liga fő­táb­lá­ján. Meg­tar­tot­ták a sor­so­lást.

Komoly összegek, százmilliókat költ a Vidi és a Fradi

Komoly összegek, százmilliókat költ a Vidi és a Fradi

Min­den idők leg­drá­gább NB I-es iga­zo­lá­sát je­len­tette be a Vidi, mi­u­tán hét­főn szer­ződ­tette Armin Ho­dzi­cot.

Min­den idők leg­drá­gább NB I-es iga­zo­lá­sát je­len­tette be a Vidi, mi­u­tán hét­főn szer­ződ­tette a bos­nyák lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tá­ma­dót, Armin Ho­dzi­cot.

Nem hiszed? Ezért jut tovább a Vidi a BL-ben!

Nem hiszed? Ezért jut tovább a Vidi a BL-ben!

Nehéz, de nem re­mény­te­len hely­zet­ben uta­zik a Vidi At­hénba.

Nehéz, de nem re­mény­te­len hely­zet­ből vág neki a Mol Vidi FC a keddi, AEK Athén el­leni lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-vissza­vá­gó­nak.

Félhet a Vidi ellenfele, megvan a recept a magyar focicsodához

Félhet a Vidi ellenfele, megvan a recept a magyar focicsodához

Bi­za­kod­hat Ni­ko­lics csa­pata.

A ma­gyar baj­nok­csa­pat remek elő­je­lek­kel várja a Baj­no­kok Li­gája utolsó se­lej­te­ző­kö­rét. A Gro­u­pama Aréna újra sze­ren­csét hoz­hat a ma­gyar fo­ci­nak.

Javított a Vidi, jöhet az őszi csoportkör

Javított a Vidi, jöhet az őszi csoportkör

A Vidi FC az AEK Athén ott­ho­ná­ban ját­szott a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­tező vissza­vá­gó­ján. A ma­gyar csa­pat 1-1-re vég­zett.

A Vidi FC az AEK Athén ott­ho­ná­ban ját­szott a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­tező vissza­vá­gó­ján. A ma­gyar csa­pat 1-1-re vég­zett.

Súlyos váddal támadták be a Vidit az év focimeccse előtt

Súlyos váddal támadták be a Vidit az év focimeccse előtt

A Malmö edzője fur­csán nyi­lat­ko­zott.

A Malmö edzője arra utalt, hogy a ma­gyar csa­pat szán­dé­ko­san tette tönkre a pá­lyát. Leg­alábbis a sza­va­i­ból erre lehet kö­vet­kez­tetni.

Nincs több esély, az év focimeccsét rendezik ma az országban

Nincs több esély, az év focimeccsét rendezik ma az országban

A Vidi a ma­gyar fut­bal­lért is küzd.

A Vidi a ma­gyar fut­bal­lért is küzd a Malmö ellen. To­vább­ju­tás ese­tén az Eu­rópa-li­gá­ban már ga­ran­tált lenne a fő­táb­lás hely.

Itt a titok, ez kellett a Vidi csodájához

Itt a titok, ez kellett a Vidi csodájához

Ez a köz­já­ték is kel­lett a si­ker­hez? A görög AEK Athén lesz a fe­hér­vá­riak kö­vet­kező el­len­fele. Az már biz­tos, hogy a BL-ben vagy az El-ben fő­táb­lás lesz a ma­gyar baj­nok.

Ez a köz­já­ték is kel­lett a si­ker­hez? A görög AEK Athén lesz a fe­hér­vá­riak kö­vet­kező el­len­fele. Az már biz­tos, hogy a BL-ben vagy az El-ben fő­táb­lás lesz a ma­gyar baj­nok.

Dzsudzsák szerződése a Vidi továbbjutásán múlhat

Dzsudzsák szerződése a Vidi továbbjutásán múlhat

Könnyen lehet, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs is árgus sze­mek­kel fi­gyeli a Vidi FC Baj­no­kok Li­gája-me­ne­te­lé­sét.

Könnyen lehet, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs is árgus sze­mek­kel fi­gyeli a Vidi FC Baj­no­kok Li­gája-me­ne­te­lé­sét.

Sörösüveggel dobálták meg a magyar focistákat

Sörösüveggel dobálták meg a magyar focistákat

Bra­vú­ros dön­tet­lent ért el a Vidi.

A Malmö-szur­ko­lók ne­he­zen dol­goz­ták fel a be­ka­pott gólt. Bra­vú­ros dön­tet­lent ért el a Vidi Svéd­or­szág­ban. Sö­rös­üveg re­pült a pá­lyára.

Doll mindent elmondott, emiatt lehet bajban a magyar focicsapat

Doll mindent elmondott, emiatt lehet bajban a magyar focicsapat

A ma­gyar baj­nok kedd este a Malmö ott­ho­ná­ban lép pá­lyára a Baj­no­kok Li­gája har­ma­dik se­lej­te­ző­kö­ré­ben.

Szívfacsaró jelenet, élő adásban sírta el magát a magyar sztár

Szívfacsaró jelenet, élő adásban sírta el magát a magyar sztár

Ko­vács Ist­ván könnyek kö­zött nyi­lat­ko­zott a Vidi nagy si­kere után. Egy hete hunyt el a nagy­ma­mája.

Elképesztő összegek: súlyos milliárdokért küzdenek a Vidi futballistái

Súlyos milliárdokért küzdenek a Vidi futballistái

A fe­hér­vári csa­pat na­gyot ka­szál­hat, ha so­káig tal­pon marad a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Erre ki számított? Gólzáporos nyitány az NB I-ben

Erre ki számított? Gólzáporos nyitány az NB I-ben

Min­den meccsen szü­le­tett gól a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján.