CÍMKE: 'mol vidi fc'

Váratlan, visszatérhet az NB I-be a magyar válogatott focista

Váratlan, visszatérhet az NB I-be a magyar válogatott focista

A du­na­szer­da­he­lyi DAC kö­zép­pá­lyása, Kal­már Zsolt újra a ma­gyar él­vo­nal­ban játsz­hat.

Nagy változás az NB I-ben, újra nevet vált a Vidi

Nagy változás az NB I-ben, újra nevet vált a Vidi

A 2019/20-as sze­zon­tól már nem Mol Vidi FC lesz az NB I-es szé­kes­fe­hér­vári klub neve.

Eldőlt, ennek biztosan nem fognak örülni a Fradi-szurkolók

Eldőlt, ennek biztosan nem fognak örülni a Fradi-szurkolók

A Mol Vidi FC hi­va­ta­los hon­lap­ján je­len­tette be az ukrán Ivan Petr­jak szer­ződ­te­té­sét.

A Mol Vidi FC hi­va­ta­los hon­lap­ján je­len­tette be az ukrán Ivan Petr­jak szer­ződ­te­té­sét.

Eldőlt, rengetegen ünnepelhetnek ma este Budapesten

Eldőlt, rengetegen ünnepelhetnek ma este Budapesten

A Mol Vidi hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Pus­kás Aka­dé­mi­á­val, így baj­nok a Fradi.

A Mol Vidi hazai pá­lyán 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Pus­kás Aka­dé­mi­á­val, így baj­nok a Fradi a lab­da­rúgó NB I-ben.

Lángolt a lelátó! Képeken a Fradi-Vidi csúcsrangadó

Lángolt a lelátó! Képeken a Fradi-Vidi csúcsrangadó

A Fe­renc­vá­ros a Mol Vidi FC-t fo­gadta.

A Fe­renc­vá­ros a Mol Vidi FC-t fo­gadta a lab­da­rúgó NB I 29. for­du­ló­já­nak rang­adó­ján.

Parázs szópárbaj, a Fradi cáfolja Huszti szavait

Parázs szópárbaj, a Fradi cáfolja Huszti szavait

Szó­pár­bajba ke­ve­re­dett egy­más­sal Huszti Sza­bolcs, a Vidi já­té­kosa, és Orosz Pál az FTC ve­zér­igaz­ga­tója.

Szó­pár­bajba ke­ve­re­dett egy­más­sal Huszti Sza­bolcs, a Vidi já­té­kosa, és Orosz Pál az FTC ve­zér­igaz­ga­tója.

Maradt esélye a Vidinek, a csúcsrangadó dönthet

Maradt esélye a Vidinek, a csúcsrangadó dönthet

Az FTC és a Mol Vidi FC is nyert.

Az FTC és a Mol Vidi FC is nyerni tu­dott a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 28. for­du­ló­já­nak szom­bati já­ték­nap­ján.

Orbán Viktor Afrikában beszélt az ország büszkeségéről

Orbán Viktor Afrikában beszélt az ország büszkeségéről

Sto­pira is szóba ke­rült a lá­to­ga­tá­son.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hi­va­ta­los lá­to­ga­tásra Pra­i­ába, a Zöld-foki Köz­tár­sa­ság fő­vá­ro­sába uta­zott, ahol Stop­irá­ról, a Vidi lab­da­rú­gó­já­ról is be­szélt.

Döntött az MLSZ, megdöbbentek a MOL Vidi szurkolói

Döntött az MLSZ, megdöbbentek a MOL Vidi szurkolói

Marko Ni­ko­li­csot két Ma­gyar Kupa-mér­kő­zés­ről til­tot­ták el. Így a dön­tőt is ki kell hagy­nia, ha a csa­pata bejut a fi­ná­léba.

Marko Ni­ko­li­csot két Ma­gyar Kupa-mér­kő­zés­ről til­tot­ták el. Így a dön­tőt is ki kell hagy­nia, ha a csa­pata bejut a fi­ná­léba. Ju­hász Ro­land egy­meccses el­til­tást ka­pott.

Kemény menet, a Haladás a Fradinak is feladta a leckét

Kemény menet, a Haladás a Fradinak is feladta a leckét

Ne­he­zen törte meg a Ha­la­dás el­len­ál­lá­sát a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Ne­he­zen törte meg a Ha­la­dás el­len­ál­lá­sát a Fe­renc­vá­ros a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

Hoppá, ilyen még nem történt idén a Fradival

Hoppá, ilyen még nem történt idén a Fradival

Szom­bat dél­után öt mér­kő­zést ját­szot­tak az OTP Bank Li­gá­ban.

Szom­bat dél­után öt mér­kő­zést ját­szot­tak a lab­da­rúgó OTP Bank Liga 22. for­du­ló­já­ban.

Megszólalt a Vidi edzője, ez az oka a rossz formának

Megszólalt a Vidi edzője, ez az oka a rossz formának

Ismét ki­kap­tak a fe­hér­vá­riak.

A Mol Vidi a Pus­kás Aka­dé­mia után a Di­ós­győr­től is ki­ka­pott hazai pá­lyán a lab­da­rúgó NB I-ben. Ebben a nap­tári évben még nem sze­rez­tek pon­tot.

Elképesztő különbséggel nyert a Ferencváros az NB I-ben

Elképesztő különbséggel nyert a Ferencváros az NB I-ben

A Fradi és a Vidi is győ­zött az NB I szom­bati já­ték­nap­ján.

A Fradi és a Vidi is győ­zött az NB I szom­bati já­ték­nap­ján. To­vábbra is hat­pon­tos a zöld-fe­hé­rek elő­nye a ta­bel­lán.

Magyar válogatott lesz az Eb-győztes focista? Megvan a válasz

Magyar válogatott lesz az Eb-győztes focista? Megvan a válasz

A jövő héten ma­gyar ál­lam­pol­gári esküt tesz Loic Nego, a Mol Vidi lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak fran­cia ki­vá­ló­sága.

A jövő héten ma­gyar ál­lam­pol­gári esküt tesz Loic Nego, a Mol Vidi lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak fran­cia ki­vá­ló­sága.

Bombameglepetés, óriási verést kapott a magyar bajnok

Bombameglepetés, óriási verést kapott a magyar bajnok

Aligha ilyen ta­va­szi foly­ta­tásra szá­mí­tott a Mol Vidi FC a lab­da­rúgó NB I-ben.

Aligha ilyen ta­va­szi foly­ta­tásra szá­mí­tott a Mol Vidi FC a lab­da­rúgó NB I-ben.

Nyilasi Tibor biztos az aranyban, bajnok lesz a Fradi

Nyilasi Tibor biztos az aranyban, bajnok lesz a Fradi

Szom­ba­ton foly­ta­tó­dik az NB I.

Szom­ba­ton foly­ta­tó­dik a lab­da­rúgó NB I, a lis­ta­ve­zető Fe­renc­vá­ros öt pont előnnyel vezet a Mol Vidi FC-vel szem­ben.

A régió egyik legértékesebb klubja lett a Vidi

A régió egyik legértékesebb klubja lett a Vidi

Tör­té­nel­met írt a Vidi.

Át­lépte a bűvös 20 mil­lió eurós (6,5 mil­li­árd fo­rint) ha­tárt a Mol Vidi FC lab­da­rú­gó­csa­pata. Ko­ráb­ban egyet­len ma­gyar klub ke­re­té­nek össz­ér­téke sem érte el ezt a szá­mot a Trans­fer­markt szá­mí­tása alap­ján.

Minőségi erősítés, a Vidihez tér haza a gólkirály

Minőségi erősítés, a Vidihez tér haza a gólkirály

To­vább erő­sí­tette ke­re­tét a Vidi FC.

To­vább erő­sí­tette ke­re­tét a MOL Vidi FC lab­da­rúgó-csa­pata. Ez­út­tal egy csa­tár ér­ke­zett.

Hazatérhet a magyar válogatott Eb-hőse, itt folytathatja

Hazatérhet a magyar válogatott Eb-hőse, itt folytathatja

Vissza­tér­het Szé­kes­fe­hér­várra.

Elek Ákos szer­ző­dé­sét nem hosszab­bí­totta meg a kazah Kaj­rat Al­mati. Ko­rábbi ma­gyar együt­te­sé­hez iga­zol­hat a 48-szo­ros vá­lo­ga­tott kö­zép­pá­lyás.

Megvan a friss lista, ők az NB I legértékesebb focistái

Megvan a friss lista, ők az NB I legértékesebb focistái

A Mol Vidi FC fran­cia lab­da­rú­gója holt­ver­seny­ben az NB I leg­ér­té­ke­sebb já­té­kosa lett.

A Mol Vidi FC fran­cia lab­da­rú­gója holt­ver­seny­ben az NB I leg­ér­té­ke­sebb já­té­kosa lett.

A Vidi angol sztárcsapatokat is maga mögé utasított

A Vidi angol sztárcsapatokat is maga mögé utasított

Ko­moly össze­get kap­tak.

A ma­gyar baj­nok ko­moly össze­get ka­pott a ti­zen­négy nem­zet­közi mér­kő­zése után. Töb­bek kö­zött az Ar­se­nalt és a Chel­sea-t is meg­előzte ebben.

Kitálalt a vezető, ezért nincs magyar edzője a Vidinek

Kitálalt a vezető, ezért nincs magyar edzője a Vidinek

Jó úton jár a MOL Vidi FC.

Ko­vács Zol­tán sport­igaz­gató sze­rint jó úton jár a MOL Vidi FC lab­da­rúgó-csa­pata.

Ezt látni kell, szenzációs videó készült a Vidi európai meneteléséről

Ezt látni kell, szenzációs videó készült a Vidi európai meneteléséről

A MOL Vidi FC nem­zet­közi ku­pa­őszé­nek leg­jobb je­le­ne­te­i­ből ké­szült videó.

A MOL Vidi FC nem­zet­közi ku­pa­őszé­nek leg­jobb je­le­ne­te­i­ből ké­szült össze­ál­lí­tás.

Durva rangadó az NB I-ben, a Fradi sztárját mentő vitte el a stadionból

Durva rangadó az NB I-ben, a Fradi sztárját mentő vitte el a stadionból

A Mol Vidi 2-1-re győzte le hazai pá­lyán a Fe­renc­vá­rost.

A Mol Vidi 2-1-re győzte le hazai pá­lyán a Fe­renc­vá­rost a lab­da­rúgó NB I idei zá­ró­meccsén.

Szép volt Vidi, az egész világot bejárta a magyar bajnok bravúrja

Szép volt Vidi, az egész világot bejárta a magyar bajnok bravúrja

A ma­gyar baj­nok bra­vú­ros dön­tet­lent ért el a Chel­sea ellen a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­nek utolsó for­du­ló­já­ban.

Ezt látni kell, erről a Vidi-gólról beszél egész Európa!

Ezt látni kell, erről a Vidi-gólról beszél egész Európa!

Va­rá­zsolt a Vidi fran­cia fo­cis­tája.

Ennél job­ban nem is le­he­tett volna el­ta­lálni a lab­dát. Va­rá­zsolt a Vidi fran­cia fo­cis­tája. A Vidi hét pont­tal fe­jezte be a cso­port­kört.

Megszólalt az Eb-győztes focista: magyar állampolgár lenne

Megszólalt az Eb-győztes focista: magyar állampolgár lenne

Loic Nego fan­tasz­ti­ku­san ját­szott az egész őszi sze­zon­ban.

Loic Nego fan­tasz­ti­ku­san ját­szott az egész őszi sze­zon­ban, a Chel­sea-nek bom­ba­gólt lőtt.

Csoda Budapesten, a Vidi óriásit játszott a Chelsea ellen

Csoda Budapesten, a Vidi óriásit játszott a Chelsea ellen

Telt ház előtt ját­szott ki­éle­zett mér­kő­zést a Chel­sea-vel a ma­gyar baj­nok a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Telt ház előtt ját­szott ki­éle­zett mér­kő­zést a Chel­sea-vel a ma­gyar baj­nok a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Régi ismerős lesz fontos szereplő a Vidi El-mérkőzésén

Régi ismerős lesz fontos szereplő a Vidi El-mérkőzésén

Csü­tör­tö­kön dől el a to­vább­ju­tás.

Ma­ce­dón já­ték­ve­zető fújja majd a sípot a csü­tör­töki Vidi-Chel­sea ta­lál­ko­zón. Ko­ráb­ban két­szer is ve­ze­tett már mér­kő­zést a fe­hér­vá­ri­ak­nak.

Az év meccse vár a Vidire, összejöhet a bravúr a Chelsea ellen?

Az év meccse vár a Vidire, összejöhet a bravúr a Chelsea ellen?

A Chel­sea ve­ze­tő­edzője, Ma­u­ri­zio Sarri szinte biz­to­san pi­hen­teti majd leg­na­gyobb sztár­jait.

Most jelentették be, a ruhádat is átvizsgálják a Chelsea-meccsen

Most jelentették be, a ruhádat is átvizsgálják a Chelsea-meccsen

A MOL Vidi FC csü­tör­tök este a Chel­sea-t fo­gadja Bu­da­pes­ten a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

A MOL Vidi FC csü­tör­tök este a Chel­sea-t fo­gadja Bu­da­pes­ten a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Nem kér a magyar konyhából a Chelsea

Nem kér a magyar konyhából a Chelsea

Ma ér­ke­zik Bu­da­pestre az angol sztár­csa­pat, a Chel­sea. A Vidi csü­tör­töki Eu­rópa-liga el­len­fele ke­ve­sebb, mint 48 órát tölt majd a ma­gyar fő­vá­ros­ban, egy kü­lö­nös ké­ré­sük is volt.

Ma ér­ke­zik Bu­da­pestre az angol sztár­csa­pat, a Chel­sea. A Vidi csü­tör­töki Eu­rópa-liga el­len­fele ke­ve­sebb, mint 48 órát tölt majd a ma­gyar fő­vá­ros­ban, egy kü­lö­nös ké­ré­sük is volt.

Súlyos döntés, kihagyják az év meccsét a fradisták

Súlyos döntés, kihagyják az év meccsét a fradisták

A szer­ve­zett szur­ko­lói cso­por­tok szo­li­da­ri­tás­ból nem utaz­nak le Szé­kes­fe­hér­várra.

A szer­ve­zett szur­ko­lói cso­por­tok szo­li­da­ri­tás­ból nem utaz­nak le Szé­kes­fe­hér­várra, így ki­hagy­ják csa­pa­tuk idei utolsó baj­no­ki­ját.

Komolyabb ligákban is kelendőek lehetnek a Vidi kulcsemberei

Komolyabb ligákban is kelendőek lehetnek a Vidi kulcsemberei

Vi­ní­ci­ust Olasz­or­szág­ból fi­gye­lik.

A Vidi lab­da­rú­gó­csa­pata már több, mint 3 mil­li­árd fo­rin­tot ke­re­sett idén a nem­zet­közi po­ron­don. Já­té­ko­sa­ira pedig felfi­gyel­het­nek Eu­ró­pá­ban.

Rossz előjelek, fehérorosz átok vár a Vidire

Rossz előjelek, fehérorosz átok vár a Vidire

Far­kas­or­dító hi­deg­ben küzd­het a Vidi.

Far­kas­or­dító hi­deg­ben, olyan he­lyen kell nyer­nie a MOL Vidi FC-nek, ahol ma­gyar csa­pat még soha nem járt si­ker­rel. Innen szép for­dí­tani!

Gyászol a Vidi, elhunyt a kiváló szakember

Gyászol a Vidi, elhunyt a kiváló szakember

Dr. Hor­váth Lajos 25 éven át volt a klub csa­pat­or­vosa.

Dr. Hor­váth Lajos 25 éven át volt a klub csa­pat­or­vosa, így töb­bek közt test­kö­zel­ből él­hette át a le­gen­dás UEFA-kupa me­ne­te­lést is.

Nagy dolog történt a Vidi játékosaival, régóta vártak erre

Nagy dolog történt a Vidi játékosaival, régóta vártak erre

Az új aré­ná­ban edzet­tek.

Jövő hét szer­dán, az Új­pest ellen játssza első mér­kő­zé­sét a fe­hér­vári klub az új aré­ná­ban. Ma reg­gel már el­fog­lal­ták a Sós­tói Sta­di­ont.

A válogatott után a Vidit is segíti a magyar szakember

A válogatott után a Vidit is segíti a magyar szakember

Ki gon­dolta volna, hogy egy mo­ni­tor mö­gött ülő ember a Vidi si­ke­re­i­nek egyik leg­fon­to­sabb sze­rep­lője?

Ké­sedi Gábor azok közé tar­to­zik, aki­ben tel­je­sen meg­bí­zik Marko Ni­ko­lics ve­ze­tő­edző, s min­dig ki­kéri a ta­ná­csát.

Olasz csapatok vinnék a magyar válogatott sztárját

Olasz csapatok vinnék a magyar válogatott sztárját

Kapós lett a hát­véd.

Olasz­or­szág­ban is fi­gye­lem­mel kö­ve­tik a MOL Vidi FC nem­zet­közi sze­rep­lé­sét. Kapós lett a fe­hér­vári csa­pat hát­védje.

Fantasztikus látvány, zseniális videó készült a Vidi stadionjáról

Fantasztikus látvány, zseniális videó készült a Vidi stadionjáról

Jövő héten de­bü­tál az aréna.

A já­té­ko­sok a na­pok­ban már bir­tokba vet­ték a Sós­tói Sta­di­ont, tét­mér­kő­zé­sen jövő héten de­bü­tál az im­po­záns lé­te­sít­mény.

Új szerepben tűnt fel a Vidi-kedvenc

Új szerepben tűnt fel a Vidi-kedvenc

Az edzői vizs­gára ké­szül Ju­hász Ro­land, a fe­hér­vá­riak csa­pat­ka­pi­tá­nya. A gyer­mek- és az ifjú­sági foci áll hozzá a leg­kö­ze­lebb.

Az edzői vizs­gára ké­szül Ju­hász Ro­land, a fe­hér­vá­riak csa­pat­ka­pi­tá­nya. A gyer­mek- és az ifjú­sági foci áll hozzá a leg­kö­ze­lebb. Az U17-es csa­pat­nak tar­tott edzést.

Nézd meg a képeket, elkészült a Vidi stadionja

Nézd meg a képeket, elkészült a Vidi stadionja

Kedd este három együt­tes rész­vé­te­lé­vel ren­dez­tek mi­ni­tor­nát az új­jáépí­tett Sós­tói Sta­di­on­ban.

Kedd este három együt­tes rész­vé­te­lé­vel ren­dez­tek mi­ni­tor­nát az új­jáépí­tett Sós­tói Sta­di­on­ban.

Három ok, ezért csodálja Európa a Vidit

Három ok, ezért csodálja Európa a Vidit

A to­vább­ju­tás kü­szö­bén áll a MOL Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

A to­vább­ju­tás kü­szö­bén áll a MOL Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban. Már 200 perce nem kap­tak gólt a nem­zet­közi po­ron­don a ma­gyar baj­nok.

Megmondták a tutit a Vidi sztárjai

Megmondták a tutit a Vidi sztárjai, erre mindenki felkapta a fejét

Szi­por­kázó nyi­lat­ko­za­to­kat adtak a ma­gyar fut­bal­lis­ták.

Ko­vács Ist­ván és Ko­vá­csik Ádám vic­ces ked­vé­ben volt a PAOK el­leni győz­tes meccs után.

Emiatt bukhatja el a Vidi a magyar bajnoki címet

Emiatt bukhatja el a Vidi a magyar bajnoki címet

Az Eu­rópa-li­gá­ban remek tel­je­sít­ményt nyújt, to­vább­ju­tásra áll a MOL Vidi FC - de a nem­zet­közi ku­pa­si­ke­rek­nek az NB I-ben issza meg a levét.

Az Eu­rópa-li­gá­ban remek tel­je­sít­ményt nyújt, to­vább­ju­tásra áll a MOL Vidi FC - de a nem­zet­közi ku­pa­si­ke­rek­nek az NB I-ben issza meg a levét.

Örömünnep Budapesten, újabb hatalmas magyar focisiker született

Örömünnep Budapesten, újabb hatalmas magyar focisiker született

A Vidi hazai pá­lyán is le­győzte a görög PAOK együt­te­sét az Eu­rópa-li­gá­ban. Ismét nem ka­pott gólt a ma­gyar baj­nok.

Félelmetes videóval üzent a magyaroknak a Vidi ellenfele

Félelmetes videóval üzent a magyaroknak a Vidi ellenfele

A PAOK ult­rái Bu­da­pestre is el­jön­nek.

A PAOK ult­rái Cseh­or­szág­ban han­gol­tak a csü­tör­töki Eu­rópa-liga meccsre. A han­gu­latra biz­tos nem lesz pa­nasz a Gro­u­pama Aré­ná­ban.

Így lehet magyar válogatott az Eb-győztes focista

Így lehet magyar válogatott az Eb-győztes focista

Willi Orbán után újabb ho­no­sí­tott lab­da­rú­gó­val erő­söd­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott.

Willi Orbán után újabb ho­no­sí­tott lab­da­rú­gó­val erő­söd­het a ma­gyar vá­lo­ga­tott. Ez­út­tal a MOL Vidi FC já­té­kosa, Loic Nego öl­töz­het meggy­pi­ros mezbe.

Őrületes bevétel, rekordösszeget kaszál a Vidi

Őrületes bevétel, rekordösszeget kaszál a Vidi

A MOL Vidi FC már eddig is szép össze­get ke­re­sett ős­szel a lab­da­rúgó nem­zet­közi po­ron­don.

A MOL Vidi FC már eddig is szép össze­get ke­re­sett ős­szel a lab­da­rúgó nem­zet­közi po­ron­don.

Világbajnok sztárok ellen bizonyíthat a Vidi

Világbajnok sztárok ellen bizonyíthat a Vidi

Vi­lág­szen­zá­ció lenne a Vidi győ­zelme.

Négy vi­lág­baj­nok és közel 1 mil­li­árd euró ér­tékű keret - ez vár a Vi­dire a Chel­sea ellen a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga mai mér­kő­zé­sén.

Nikolics elárulta, ezt várja a Chelsea ellen a csapatától

Nikolics elárulta, ezt várja a Chelsea ellen a csapatától

A Vidi már do­bo­gós az NB I-ben.

A Vidi 1-0-ra nyert a Di­ós­győr ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I va­sár­napi mér­kő­zé­sén. Ezzel a si­ker­rel már do­bo­gón a fe­hér­vári csa­pat.

Komoly gondban a Vidi EL-riválisa, aggódik az edző

Komoly gondban a Vidi EL-riválisa, aggódik az edző

A Vidi a Chel­sea ott­ho­ná­ban lép fel.

A Mol Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga kö­vet­kező kö­ré­ben a Chel­sea ott­ho­ná­ban lép fel.

Hatalmas balhé az NB I-ben, az edző is földre került

Hatalmas balhé az NB I-ben, az edző is földre került

A Vidi 2-1-re ka­pott ki Fel­cs­úton.

A for­duló előtt nye­ret­len Pus­kás Aka­dé­mia 2-1-re győzte le az Eu­rópa-li­gára ké­szülő Vidit. A le­fú­jás után el­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok.

Lazovics üzent, ezért hagyta el a Vidit

Lazovics üzent, ezért hagyta el a Vidit

A szerb klasszis­sal szer­dán bon­tott szer­ző­dést a klub. Az el­múlt több mint 2 évben össze­sen 80 tét­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára a Vi­di­ben.

A szerb klasszis­sal szer­dán bon­tott szer­ző­dést a klub. Az el­múlt több mint 2 évben össze­sen 80 tét­mér­kő­zé­sen lé­pett pá­lyára a Vi­di­ben.

Tőle tarthat a Vidi az EL-ben, így üzent az edző öccse

Tőle tarthat a Vidi az EL-ben, így üzent az edző öccse

A Vidi FC a BATE Bo­ri­szov ellen kezd.

A Mol Vidi FC a fe­hér­orosz BATE Bo­ri­szov ellen kezd a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

Bajban a Vidi, lelép a csapat klasszisa az EL-rajt előtt

Bajban a Vidi, lelép a csapat klasszisa az EL-rajt előtt

Be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát La­zovics.

Be­fe­jezi a pá­lya­fu­tá­sát és tá­vo­zik a Mol Vidi FC-től a klub szerb lé­gi­ósa.

Kikosarazták a Vidit, nemet mondott a válogatott kiszemelt

Kikosarazták a Vidit, nemet mondott a válogatott kiszemelt

A fe­hér­vári lab­da­rúgó-csa­pat­nak le kell mon­da­nia a te­het­sé­ges vá­lo­ga­tott já­té­kos­ról.

A fe­hér­vári lab­da­rúgó-csa­pat­nak le kell mon­da­nia a te­het­sé­ges vá­lo­ga­tott já­té­kos­ról.

Váratlan, Dzsudzsák Balázsról beszélt a Vidi edzője

Váratlan, Dzsudzsák Balázsról beszélt a Vidi edzője

A 31 éves já­té­kos már a na­pok­ban alá­ír­hat a Vi­di­hez? Jú­lius óta nincs csa­pata.

A 31 éves já­té­kos már a na­pok­ban alá­ír­hat a Vi­di­hez? Jú­lius óta nincs csa­pata, a ma­gyar vá­lo­ga­tott ke­re­tébe sem ke­rült be.

Dzsudzsák miatt nem ment az El-sorsolásra a Vidi sportigazgatója?

Dzsudzsák miatt nem ment az El-sorsolásra a Vidi sportigazgatója?

Nehéz cso­port­ban a Vidi.

A Vidi az angol Chel­sea, a görög PAOK és a fe­hér­orosz BATE ellen lép pá­lyára az Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­ben.

Eldőlt a Vidi sorsa, sztárok jönnek Budapestre

Eldőlt a Vidi sorsa, sztárok jönnek Budapestre

Meg­tar­tot­ták az EL-sor­so­lást.

Hat év után ismét van ma­gyar lab­da­rúgó-csa­pat az Eu­rópa-liga fő­táb­lá­ján. Meg­tar­tot­ták a sor­so­lást.

Nagy bejelentés a Vidinél, aláírt a rutinos magyar focista

Nagy bejelentés a Vidinél, aláírt a rutinos magyar focista

A lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gára ké­szül a ma­gyar csa­pat, amelyre fon­tos mér­kő­zé­sek vár­nak.

A lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gára ké­szül a ma­gyar csa­pat, amelyre fon­tos mér­kő­zé­sek vár­nak.

Jó eséllyel itt láthatod a Vidi Európa-liga mérkőzéseit

Jó eséllyel itt láthatod a Vidi Európa-liga mérkőzéseit

A fe­hér­vá­riak a 2012/13-as sze­zon után ju­tot­tak be újra az El-cso­port­kö­rébe.

A fe­hér­vá­riak a 2012 után ju­tot­tak be újra az El-cso­port­kö­rébe. A Sport 1 köz­ve­títi a sor­so­lást.

Dől a pénz, őrületes összeget kaszált a Vidi

Dől a pénz, őrületes összeget kaszált a Vidi

A Mol Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­ben foly­tat­hatja.

A Mol Vidi FC lab­da­rúgó-csa­pata ős­szel a lab­da­rúgó Eu­rópa-liga cso­port­kö­ré­ben foly­tat­hatja.

Javított a Vidi, jöhet az őszi csoportkör

Javított a Vidi, jöhet az őszi csoportkör

A Vidi FC az AEK Athén ott­ho­ná­ban ját­szott a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

A Vidi FC az AEK Athén ott­ho­ná­ban ját­szott a Baj­no­kok Li­gája-se­lej­tező vissza­vá­gó­ján.

Komoly összegek, százmilliókat költ a Vidi és a Fradi

Komoly összegek, százmilliókat költ a Vidi és a Fradi

Min­den idők leg­drá­gább NB I-es iga­zo­lá­sát je­len­tette be a Vidi, mi­u­tán hét­főn szer­ződ­tette Armin Ho­dzi­cot.

Min­den idők leg­drá­gább NB I-es iga­zo­lá­sát je­len­tette be a Vidi, mi­u­tán hét­főn szer­ződ­tette a bos­nyák lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott tá­ma­dót, Armin Ho­dzi­cot. A 23 éves já­té­ko­sért 2,4 mil­lió eurót (775 mil­lió fo­rint) fi­zet­he­tett a hor­vát Di­namo Zagr­eb­nek a ma­gyar baj­nok.

Nem hiszed? Ezért jut tovább a Vidi a BL-ben!

Nem hiszed? Ezért jut tovább a Vidi a BL-ben!

Nehéz, de nem re­mény­te­len hely­zet­ből vág neki a Mol Vidi FC a keddi, AEK Athén el­leni lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-vissza­vá­gó­nak.

Nehéz, de nem re­mény­te­len hely­zet­ből vág neki a Mol Vidi FC a keddi, AEK Athén el­leni lab­da­rúgó Baj­no­kok Li­gája-vissza­vá­gó­nak.

Mindenki nyer a Vidi főtáblájával

Mindenki nyer a Vidi főtáblájával

Az egész ma­gyar lab­da­rú­gás na­gyot nyert.

Az egész ma­gyar lab­da­rú­gás na­gyot nyert azzal, hogy a Vidi biz­to­sí­totta a he­lyét az egyik eu­ró­pai kupa cso­port­kö­ré­ben. A Baj­no­kok Li­gája fő­táb­lá­jára jutás lenne az iga­zán nagy szen­zá­ció.

Itt a titok, ez kellett a Vidi csodájához

Itt a titok, ez kellett a Vidi csodájához

A görög AEK Athén lesz a fe­hér­vá­riak kö­vet­kező el­len­fele.

Ez a köz­já­ték is kel­lett a si­ker­hez? A görög AEK Athén lesz a fe­hér­vá­riak kö­vet­kező el­len­fele. Az már biz­tos, hogy a BL-ben vagy az El-ben fő­táb­lás lesz a ma­gyar baj­nok.

Súlyos váddal támadták be a Vidit az év focimeccse előtt

Súlyos váddal támadták be a Vidit az év focimeccse előtt

A Malmö edzője fur­csán nyi­lat­ko­zott.

A Malmö edzője arra utalt, hogy a ma­gyar csa­pat szán­dé­ko­san tette tönkre a pá­lyát. Leg­alábbis a sza­va­i­ból erre lehet kö­vet­kez­tetni.

Sörösüveggel dobálták meg a magyar focistákat

Sörösüveggel dobálták meg a magyar focistákat

Bra­vú­ros dön­tet­lent ért el a Vidi.

A Malmö-szur­ko­lók ne­he­zen dol­goz­ták fel a be­ka­pott gólt. Bra­vú­ros dön­tet­lent ért el a Vidi Svéd­or­szág­ban. Sö­rös­üveg re­pült a pá­lyára.

Dzsudzsák szerződése a Vidi sikerén múlhat

Dzsudzsák szerződése a Vidi továbbjutásán múlhat

Könnyen lehet, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs is árgus sze­mek­kel fi­gyeli a Vidit.

Könnyen lehet, hogy Dzs­u­dzsák Ba­lázs is árgus sze­mek­kel fi­gyeli a Vidi FC Baj­no­kok Li­gája-me­ne­te­lé­sét.

Világbajnok franciával focizott a Vidi hőse

Világbajnok franciával focizott a Vidi hőse

Fon­tos gólt szer­zett Loic Nego, a Vidi fran­cia lé­gi­ósa a Malmö ellen.

Fon­tos gólt szer­zett Loic Nego, a Vidi fran­cia lé­gi­ósa a Malmö el­leni lab­da­rúgó BL-se­lej­te­zőn. A 27 éves szélső évek óta az NB I egyik leg­jobb­já­nak szá­mít.

Doll mindent elmondott, emiatt lehet bajban a magyar focicsapat

Doll mindent elmondott, emiatt lehet bajban a magyar focicsapat

A ma­gyar baj­nok kedd este a Malmö ott­ho­ná­ban lép pá­lyára.

A ma­gyar baj­nok kedd este a Malmö ott­ho­ná­ban lép pá­lyára a Baj­no­kok Li­gája har­ma­dik se­lej­te­ző­kö­ré­ben.

Szívfacsaró jelenet, élő adásban sírta el magát a magyar sztár

Szívfacsaró jelenet, élő adásban sírta el magát a magyar sztár

Ko­vács Ist­ván könnyek kö­zött nyi­lat­ko­zott a Vidi nagy si­kere után. Egy hete hunyt el a nagy­ma­mája.

Elképesztő összegek: súlyos milliárdokért küzdenek a Vidi futballistái

Súlyos milliárdokért küzdenek a Vidi futballistái

A fe­hér­vári csa­pat na­gyot ka­szál­hat, ha so­káig tal­pon marad a Baj­no­kok Li­gá­já­ban.

Erre ki számított? Gólzáporos nyitány az NB I-ben

Erre ki számított? Gólzáporos nyitány az NB I-ben

Min­den meccsen szü­le­tett gól a lab­da­rúgó NB I szom­bati já­ték­nap­ján.