CÍMKE: 'mokka'

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

Hatalmas örömhírt jelentett be a TV2

A kon­ku­rens csa­torna nem tudta fel­venni a ver­senyt.

A kon­ku­rens csa­torna nem tudta fel­venni a ver­senyt.

Rendhagyó interjú, íme, Pásztor Erzsi ritkán látott lánya!

Rendhagyó interjú, íme, Pásztor Erzsi ritkán látott lánya!

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egyet­len gyer­meke, Hen­ri­ette évek óta Olasz­or­szág­ban él, ezért ami­kor ha­za­lá­to­gat, min­den per­cet együtt töl­te­nek.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egyet­len gyer­meke, Hen­ri­ette évek óta Olasz­or­szág­ban él, ezért ami­kor ha­za­lá­to­gat, min­den per­cet együtt töl­te­nek.

Új taggal bővül a TV2 csapata, sosem hinnéd, ki az új műsorvezető

Új taggal bővül a TV2 csapata, sosem hinnéd, ki az új műsorvezető

Május 6-tól Is­te­nes László ol­da­lán kö­szönti majd a né­ző­ket.

Május 6-tól Is­te­nes László ol­da­lán kö­szönti majd a né­ző­ket.

Ledobta a textil: Megmutatta formás idomait a TV2 műsorvezetője

Ledobta a textil: Megmutatta formás idomait a TV2 műsorvezetője

Mádai Vi­vien na­gyon jó for­má­ban van és ezt nem is akarja tit­kolni.

Mádai Vi­vien na­gyon jó for­má­ban van és ezt nem is akarja tit­kolni.

Zokogva beszélt emberrablási ügyéről Aurelio

Zokogva beszélt emberrablási ügyéről Aurelio

Au­re­lio ügy­véd­jé­vel ér­ke­zett...

Au­re­lio ügy­véd­jé­vel ér­ke­zett a stú­di­óba, ahol ki­tör­tek be­lőle az ér­zel­mek. A vád ugyan mó­do­sult, de így is nyolc év bör­tön vár­hat rá.

Bicskanyitogató tévéinterjút adott a kamuklinikát működtető ex-RTL-es!

Bicskanyitogató tévéinterjút adott a kamuklinikát működtető ex-RTL-es!

Ko­ho­lák Alexa ér­tet­le­nül áll az el­múlt napok tör­té­né­sei előtt.

Ko­ho­lák Alexa ér­tet­le­nül áll az el­múlt napok tör­té­né­sei és la­punk le­lep­lező cikke előtt, jól­le­het, konk­rét vá­la­szo­kat még most sem tu­dott adni sem­mire.

Óriási meglepetés, újabb taggal bővült Janicsák Veca családja!

Óriási meglepetés, újabb taggal bővült Janicsák Veca családja!

Nyá­ron bor­zal­mas vesz­te­ség érte.

Az éne­kes­nőt nyá­ron bor­zal­mas vesz­te­ség érte, ami­kor el­vesz­tette imá­dott kis­ku­tyá­ját. Egy hete vi­szont új állat ér­ke­zett a csa­lád­jukba.

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna ele­get ten­nie a kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek.

Élő adásban csalt könnyeket férje szemébe Pécsi Ildikó

Élő adásban csalt könnyeket férje szemébe Pécsi Ildikó

A Kos­suth-díjas szí­nésznő hétfő reg­gel a Mok­ká­ban sza­valt el egy ver­set a fér­jé­nek, aki­vel im­má­ron ötven éve élnek bol­do­gan.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő hétfő reg­gel a Mok­ká­ban sza­valt el egy ver­set a fér­jé­nek, aki­vel im­má­ron ötven éve élnek bol­do­gan.

Ilyet még sosem tapasztalt, kitálalt a pasijáról Hódi Pamela

Ilyet még sosem tapasztalt, kitálalt a pasijáról Hódi Pamela

A hí­res­ség a saját be­val­lása sze­rint ko­ráb­ban olyan kap­cso­lat­ban élt, ahol ke­ve­set fog­lal­koz­tak vele.

A hí­res­ség a saját be­val­lása sze­rint ko­ráb­ban olyan kap­cso­lat­ban élt, ahol ke­ve­set fog­lal­koz­tak vele.

Itt a hét botránya: Pintér Tibor élő adásban alázta meg barátnőjét

Itt a hét botránya: Pintér Tibor élő adásban alázta meg barátnőjét

Tenya a teg­napi nyílt színi fa..ozás után ke­mé­nyen vissza­vá­gott Fri­dá­nak. Ilyet ember még nem mon­dott rá­di­ó­ban!

Óriási meglepetés, visszatért a kilencvenes évek dögös magyar sztárja

Óriási meglepetés, visszatért a kilencvenes évek dögös magyar sztárja

Az éne­kes­nő­ért egy­kor egy or­szág ra­jon­gott.

Az éne­kes­nő­ért egy­kor egy or­szág ra­jon­gott, most kü­lön­le­ges módon, első saját szá­má­val lép újra szín­padra. Bi­zo­nyára sokan örül­nek annak, hogy újra lát­hat­ják a ki­váló éne­kes­nőt.

Botrány élő adásban, trágár szavakkal hagyta ott Tenyát a barátnője!

Botrány élő adásban, trágár szavakkal hagyta ott Tenyát a barátnője!

A Mokka szer­dai adá­sá­ban csak úgy forr­tak az in­du­la­tok.

A Mokka szer­dai adá­sá­ban csak úgy forr­tak az in­du­la­tok Pin­tér Tibor és 23 évvel fi­a­ta­labb sze­relme kö­zött.

Sírva röhögött az egész stúdió Mádai Vivien erotikus sütijén

Sírva röhögött az egész stúdió Mádai Vivien erotikus sütijén

A ma este adásba ke­rülő Mas­terC­hef VIP for­ga­tá­sát le kel­lett ál­lí­tani, mert a Mokka mű­sor­ve­ze­tője vé­let­le­nül...

A ma este adásba ke­rülő Mas­terC­hef VIP for­ga­tá­sát le kel­lett ál­lí­tani...

Magánéletéről vallott a TV2 sztárja: Nehezen kötelezi el magát

Magánéletéről vallott a TV2 sztárja: Nehezen kötelezi el magát

Őszin­tén be­szélt az éle­té­ről.

Im­má­ron más­fél éve annak, hogy reg­ge­lente a Mokka nézői Szabó Dó­rá­val éb­red­het­nek, így könnyen azt gon­dol­hat­ják, hogy min­dent tud­nak róla. Az eg­zo­ti­kus meg­je­le­nésű mű­sor­ve­zető azon­ban jóval sok­ol­da­lúbb annál, mint amit a több­ség tud róla.

Többéves titkot árult el a TV2 sztárja, életveszélyes, amit tett

Többéves titkot árult el a TV2 sztárja, életveszélyes, amit tett

A mű­sor­ve­zető a Mokka élő adá­sá­ban val­lotta be, hogy fi­a­tal fi­ú­ként elő­for­dult, hogy olyas­mit tett, amire ma már egy­ál­ta­lán nem büszke.

Borzasztó, amit egy nő kért Frabatótól

Borzasztó, amit egy nő kért Frabatótól

A mes­ter­má­gus nem vál­lal el min­dent, amit ven­dé­gei kér­nek tőle.

A mes­ter­má­gus kedd reg­gel a Mokka ven­dé­ge­ként be­szélt arról, mi­lyen ügyek­kel ke­re­sik meg őt ál­ta­lá­ban és el­me­sélt egy ször­nyű ké­rést is.

Önbizalomhiányáról vallott a TV2 gyönyörű műsorvezetője!

Önbizalomhiányáról vallott a TV2 gyönyörű műsorvezetője!

Nem tel­je­sen elé­ge­dett ma­gá­val.

Reg­ge­len­ként a Mok­ká­ban kö­szönti a né­ző­ket az egy­kori szép­ség­ki­rálynő, aki bár min­dig tö­ké­le­te­sen néz ki, még­sem tel­je­sen elé­ge­dett ma­gá­val.

Ezt nézd: Saját magát gúnyolta ki Mádai Vivien

Ezt nézd: Saját magát gúnyolta ki Mádai Vivien

Mádai Vi­vien az egyik leg­szebb mű­sor­ve­ze­tők egyike, néha mégis úgy tűnik, hogy elé­ge­det­len ma­gá­val.

Mádai Vi­vien az egyik leg­szebb mű­sor­ve­ze­tők egyike, néha mégis úgy tűnik, hogy elé­ge­det­len ma­gá­val.

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Aljas módon uszít Weisz Fanni anyja: döbbenet, hogy mire vetemedett!

Lé­ránt Ágnes to­vább foly­tatja a küz­del­mét a lá­nyá­ért: ez­út­tal Fanni egyik leg­jobb ba­rát­nő­jé­vel lá­to­ga­tott el a Mok­kába, így pró­bálva bi­zo­nyí­tani az iga­zát.

Mindent kitálalt Weisz Fanni az édesanyjáról: megdöbbentő, amit mond

Mindent kitálalt Weisz Fanni az édesanyjáról: megdöbbentő, amit mond

Fanni és édes­anyja a Mokka stú­di­ója előtt ta­lál­koz­tak, pár per­ces be­szél­ge­té­sük­nek heves vita lett a vége...

Szomorú hír, esküvőjük előtt hagyta el kedvesét Köböl Anita!

Szomorú hír, esküvőjük előtt hagyta el kedvesét Köböl Anita!

A Mok­ká­ban őszin­tén be­szélt a sza­kí­tás oka­i­ról.

Párja 4 hónap után el­je­gyezte őt, és már az es­kü­vőt is ter­vez­get­ték.

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Kitálalt Weisz Fanni édesanyja: durva, mit mondott neki Hajmásy Péter

Ágnes tel­je­sen két­ség­be­esett, úgy dön­tött, min­dent el­mond arról, amit a nyil­vá­nos­ság eddig nem tud­ha­tott.

Kendőzetlenül vallott az életmentő műtétje részleteiről Torgyán Marika

Kendőzetlenül vallott az életmentő műtétje részleteiről Torgyán Marika

Az egy­kori pri­ma­donna nehéz idő­sza­kon van túl, szív­mű­té­ten esett át, ám most már újult erő­vel ápolja néhai férje em­lé­két.

Hatalmas kihívás előtt áll a TV2 sztárja

Hatalmas kihívás előtt áll a TV2 sztárja

Is­te­nes László nem unat­ko­zik, min­dig új fel­ada­to­kat talál ki ma­gá­nak. Ha­ma­ro­san egy ér­de­kes vál­lal­ko­zásba kezd bele.

Is­te­nes László nem unat­ko­zik, min­dig új fel­ada­to­kat talál ki ma­gá­nak. Ha­ma­ro­san egy ér­de­kes vál­lal­ko­zásba kezd bele.

Istenes Laci meghitt családi fotót posztolt

Istenes Laci meghitt családi fotót posztolt

A mű­sor­ve­zető és kisfia na­gyon sok min­den­ben ha­son­lí­ta­nak, Laci és Beni na­gyon sok időt töl­te­nek együtt. A kisfiú most el­kí­sérte apu­ká­ját mun­kába.

A mű­sor­ve­zető és kisfia na­gyon sok min­den­ben ha­son­lí­ta­nak, Laci és Beni na­gyon sok időt töl­te­nek együtt.

Felrobbant a net, Nemcsák Károly kiborult az új Szomszédok-videón

Felrobbant a net, Nemcsák Károly kiborult az új Szomszédok-videón

A so­ro­zat egy­kori Vá­gási Fe­rije egy­ál­ta­lán nincs el­ra­gad­tatva attól a fel­vé­tel­től, ami napok óta ter­jed az in­ter­ne­ten.

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

Férje nélkül költözik a szüleihez Mádai Vivien

Egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője most egy ideig nem Bu­da­pes­ten hajtja majd álomra a fejét, hanem a ma­gyar ten­ger part­ján, a csa­ládja ott­ho­ná­ban.

Mélypontra került Hódi Pamela: Néha azt érzem, hogy már nem bírom!

Mélypontra került Hódi Pamela: Néha azt érzem, hogy már nem bírom!

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül a mo­dell.

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül Hódi Pa­mela. A mo­dell­nek éppen nem­ré­gi­ben si­ke­rült anya­gi­lag tel­je­sen füg­get­lenné vál­nia volt ked­ve­sé­től, Berki Krisz­ti­án­tól.

Imádják a férfi rajongók, élő adásban vetkőzött bikinire Mádai Vivien!

Imádják a férfi rajongók, élő adásban vetkőzött bikinire Mádai Vivien!

A dögös mű­sor­ve­zető idén nyá­ron Sió­fok­ról ve­zeti a Mok­kát.

A dögös mű­sor­ve­zető ezen a héten Ve­len­cé­ről ve­zeti a Mok­kát, a kí­ván­csi kö­zön­ség pedig már rög­tön az első adás­ban meg­cso­dál­hatta for­más ido­mait.

Várandósan ment HIV-szűrésre Tápai Szabina!

Várandósan ment HIV-szűrésre Tápai Szabina!

A csi­nos kis­mama fon­tos­nak tartja a be­teg­sé­gek meg­elő­zé­sét, ezért gyak­ran eljár szű­rő­vizs­gá­la­tokra.

A csi­nos kis­mama fon­tos­nak tartja a be­teg­sé­gek meg­elő­zé­sét, ezért gyak­ran eljár szű­rő­vizs­gá­la­tokra, még kis­ba­bá­val a po­cak­já­ban is.

Te felismered: Így néz ki smink nélkül Mádai Vivien

Te felismered: Így néz ki smink nélkül Mádai Vivien

Mádai Vi­vien min­den­nap­ját smink­ben tölti a ka­me­rák előtt, de néha neki is mu­száj pi­hen­tetni a bőrét.

Ez nem semmi: élő adásban kapott drága ajándékokat Peller Károly!

Ez nem semmi: élő adásban kapott drága ajándékokat Peller Károly!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja va­sár­nap ün­ne­pelte a 39. szü­le­tés­nap­ját, ennek kap­csán pedig cso­dá­la­tos meg­le­pe­tés­sel ked­ves­ked­tek neki.

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

A szí­nész és Janza Kata már hosszú évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ennek el­le­nére kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

Minden részlet Weisz Fanni esküvőjéről, kiderült, kit nem hívtak meg!

A csi­nos mo­dell és ked­vese au­gusz­tus­ban mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent és mos­tanra el­dön­töt­ték, kiket hív­nak meg a lag­zira.

Édesanyja húzta ki a depresszióból a TV2 műsorvezetőjét

Édesanyja húzta ki a depresszióból a TV2 műsorvezetőjét

Ma már bol­dog édes­anya, de még­sem fe­led­heti azt az idő­sza­kot, ami­kor ne­he­zen ke­zelte, hogy édes­anya lett.

Ma már bol­dog édes­anya, de még­sem fe­led­heti azt az idő­sza­kot, ami­kor ne­he­zen ke­zelte, hogy édes­anya lett. Örökre hálás édes­any­já­nak a se­gít­sé­gért.

Nem hiszed el, milyen titok derült ki Mádai Vivienről

Nem hiszed el, milyen titok derült ki Mádai Vivienről

Be­les­tünk a Mokka ku­lisszái mögé.

Ami­kor be­lé­pünk a TV2 épü­le­tébe, Mádai Vi­vien már a smink­szo­bá­ban ül, Is­te­nes László pedig már a stú­di­ó­ban az adás­me­ne­tet nézi át.

Mi történhetett? Furcsán viselkedett a stúdióban Gór Nagy Mária!

Mi történhetett? Furcsán viselkedett a stúdióban Gór Nagy Mária!

A szí­nésznő elő­ször tán­colni kez­dett élő adás­ban, majd hir­te­len azt sem tudta meg­mon­dani, hogy pon­to­san hány menye van.

Meglepő dolgot talált barátnője testén Mádai Vivien

Meglepő dolgot talált barátnője testén Mádai Vivien

Mádai Vi­vien és ba­rát­nője, für­dő­ru­hára vet­kőz­tek. A mű­sor­ve­zető ekkor vett észre va­la­mit.

Mádai Vi­vien és ba­rát­nője, für­dő­ru­hára vet­kőz­tek. A mű­sor­ve­zető ekkor vett észre va­lami kü­lön­le­ge­set a lány tes­tén.

Eltitkolta unokáját Istenes László

Eltitkolta unokáját Istenes László

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ez idáig nem be­szélt a Né­met­or­szág­ban élő lá­nyá­ról, Bo­gi­ról és csa­lád­já­ról. Is­te­nes ke­ve­set látja őket, de napi szin­ten tartja velük a kap­cso­la­tot.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ez idáig nem be­szélt a Né­met­or­szág­ban élő lá­nyá­ról, Bo­gi­ról és csa­lád­já­ról. Is­te­nes ke­ve­set látja őket, de napi szin­ten tartja velük a kap­cso­la­tot.

Nem titkolózik tovább Tóth Gabi, ezt teszi vele új párja!

Nem titkolózik tovább Tóth Gabi, ezt teszi vele új párja!

Mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna.

Az éne­kesnő né­hány hét­tel ez­előtt tu­datta a nyil­vá­nos­ság­gal, hogy új párja van, azóta pedig mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna.

Ez mesebeli, irigykednek a rajongók Mádai Vivien tökéletes életére

Ez mesebeli, irigykednek a rajongók Mádai Vivien tökéletes életére

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője kül­föl­dön nya­ral a fér­jé­vel és kisfi­á­val, pi­he­né­sük­ről cso­dá­la­tos fotók ké­szül­tek.

Elképesztő, mit mondott Berki Krisztián barátnőjéről Hódi Pamela!

Elképesztő, mit mondott Berki Krisztián barátnőjéről Hódi Pamela!

Elege van abból, hogy gyer­meke édes­ap­já­val sem­mit nem tud meg­be­szélni.

A csi­nos mo­dell­nek elege van abból, hogy gyer­meke édes­ap­já­val sem­mit nem tud meg­be­szélni, és he­lyette a ba­rát­nő­jé­vel kell kom­mu­ni­kál­nia.

Meglepő kijelentést tett volt kedvese a leszbikus magyar színésznőről!

Meglepő kijelentést tett volt kedvese a leszbikus magyar színésznőről!

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott az el­múlt más­fél év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról.

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott az el­múlt más­fél év meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról és arról, ho­gyan akart bé­külni vele egy­kori párja.

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

Születendő unokájáról vallott Istenes László!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője ismét nagy­apai örö­mök elé néz, Nátán kis­öccse hat hónap múlva ér­ke­zik.

Megszólalt Berki Krisztián szerelme: ezt üzente a mocskolódóknak

Megszólalt Berki Krisztián szerelme: ezt üzente a mocskolódóknak

Berki ked­vese, Mazsi élő adás­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a fa­nyal­gók­kal szem­ben.

Baj van! Boros Lajos lemondta ma reggeli mokkás szereplését!

Baj van! Boros Lajos lemondta ma reggeli mokkás szereplését!

Lali ki­rály nem ért be a TV2 stú­di­ó­jába ma reg­gel!

Lali ki­rály nem ért be a TV2 stú­di­ó­jába ma reg­gel!

Titokzatos férfi rabolta el a TV2 gyönyörű műsorvezetőjének szívét

Titokzatos férfi rabolta el a TV2 gyönyörű műsorvezetőjének szívét

Vá­lá­sát ne­he­zen he­verte ki.

Vá­lása után ne­he­zen ta­lált újra sze­re­lemre, de most min­den­nél bol­do­gabb a Mokka mű­sor­ve­ze­tője.

Vicces baleset a Mokkában: Szájba dobták a műsorvezetőt

Vicces baleset a Mokkában: Szájba dobták a műsorvezetőt

Mádai Vi­vien és Is­te­nes László adás­szü­net­ben is jól szó­ra­ko­zik.

Mádai Vi­vien és Is­te­nes László adás­szü­net­ben is jól szó­ra­ko­zik.

Megmutatta unokája arcát Kóbor János

Tündéri fotó, először mutatta meg unokája arcát Kóbor János

Az éne­kes fe­le­sé­gé­nek idő­seb­bik lánya szült.

Az éne­kes fe­le­sé­gé­nek idő­seb­bik lánya egy kis­lánnyal aján­dé­kozta meg a csa­lá­dot.

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

Először beszélt élő adásban Kiskeró, ezért hagyta el a feleségét!

Nem érzi jól magát.

A szí­nész négy hó­na­pos gyer­me­kük­kel hagyta ma­gára Dancs An­na­ma­rit, de nem érzi jól magát.

Hatalmas nézettség, megint tarolt a TV2!

Hatalmas nézettség, megint tarolt a TV2!

Ismét ki­emel­kedő né­ző­szá­mot ho­zott a csa­torna reg­geli mű­sora.

Ismét ki­emel­kedő né­ző­szá­mot ho­zott a csa­torna reg­geli mű­sora.

Meglepő dolgot mondott a TV2 sztárja a megcsalásról!

Meglepő dolgot mondott a TV2 sztárja a megcsalásról!

Kü­lön­le­ges té­má­kat fe­sze­ge­tett.

Az Appra Ma­gyar keddi adá­sá­ban kü­lön­le­ges té­má­kat fe­sze­get­tek a műsor ven­dé­gei és a té­vé­né­zők is.

Tévéműsorban tálalt ki a leszbikus magyar színésznő egykori szerelme!

Tévéműsorban tálalt ki a leszbikus magyar színésznő egykori szerelme!

A fi­a­tal lány a Mok­ká­ban val­lott arról, miért pe­relte be őt régi ked­vese.

A fi­a­tal lány a Mok­ká­ban val­lott arról, miért pe­relte be őt régi ked­vese.

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Né­hány hó­napja még...

Döb­be­ne­tes a mai bot­rány fé­nyé­ben új­ra­ol­vasni Gesz­tesi egy ko­rábbi durva ki­fa­ka­dá­sát Havas Hen­rik ellen.

Megható, így segítenek a magyar sztárok a rászorulókon

Megható, így segítenek a magyar sztárok a rászorulókon

A Nagy Aján­dék cím­mel jó­té­kony­sági ak­ciót in­dí­tott út­jára a TV2 Cso­port és az IKO Ar­tist Ma­nag­ement a Mokka mű­so­rá­ban.

Könnyeivel küszködve beszélt édesapjáról Kerényi Miklós Máté

Könnyeivel küszködve beszélt édesapjáról Kerényi Miklós Máté

A szí­nész lát­ha­tóan rend­kí­vül nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, ami­óta Kerót töb­ben meg­döb­bentő vá­dak­kal il­let­ték.

A szí­nész lát­ha­tóan rend­kí­vül nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, ami­óta Kerót töb­ben meg­döb­bentő vá­dak­kal il­let­ték.

Kulcsár Edina a vécés szelfiről: Én csak így tudom ezt csinálni!

Kulcsár Edina a vécés szelfiről: Én csak így tudom ezt csinálni!

A szép­ség­ki­rálynő sze­rint semmi ki­vet­ni­való nincs abban, hogy őszin­tén a ra­jon­gók elé tárja az éle­tét.

A szép­ség­ki­rálynő sze­rint semmi ki­vet­ni­való nincs abban, hogy őszin­tén a ra­jon­gók elé tárja az éle­tét.

Otthonában adott interjút Aradszky László özvegye!

Otthonában adott interjút Aradszky László özvegye!

A Mok­ká­ban be­szélt az em­lé­kek­ről.

Éva asszony a Mok­ká­ban be­szélt férje va­sár­napi ha­lá­lá­ról és a közös em­lé­kek­ről.

Brutális nyeremény: Erre költi millióit az Áll az alku játékosa!

Brutális nyeremény: Erre költi millióit az Áll az alku játékosa!

El­ké­pesztő összeg­gel tá­vo­zott...

El­ké­pesztő összeg­gel tá­vo­zott a TV2 nagy si­kerű mű­so­rá­ból Bence! El­árulta, mit kezd a pénz­zel!

Debreczeni Zita elmondta, miért nem hajlandó a babaprojektről beszélni!

Debreczeni Zita elmondta, miért nem hajlandó a babaprojektről beszélni!

Őszin­tén be­szélt az ag­gá­lya­i­ról.

Gi­anni An­noni fe­le­sége a ke­reszt­lá­nyá­val lá­to­ga­tott el a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! for­ga­tá­sára.

Élő adásban sírta el magát Gór Nagy Mária

Élő adásban sírta el magát Gór Nagy Mária

Nem tudta kont­rol­lálni magát, és tel­je­sen el­ér­zé­ke­nyült a Mokka élő adá­sá­ban a fris­sen há­za­so­dott ma­gyar szí­nésznő.

Nem tudta kont­rol­lálni magát, tel­je­sen el­ér­zé­ke­nyült a Mokka élő adá­sá­ban a fris­sen há­za­so­dott ma­gyar szí­nésznő.

Détár Enikő: A gyerekeinknek nem muszáj jóban lenniük egymással

Détár Enikő: A gyerekeinknek nem muszáj jóban lenniük egymással

A szí­nésznő nem­ré­gi­ben köl­tö­zött bele saját ott­ho­nukba Pé­ter­rel, ahol min­den­ki­nek saját szoba jut.

Őrült szexi szerelésben vezetett műsort Mádai Vivien

Őrült szexi szerelésben vezetett műsort Mádai Vivien

Mádai Vi­vien szé­gyen­lős.

Mádai Vi­vien be­val­lása sze­rint kissé szé­gyen­lős, ám az el­múlt he­tek­ben min­den gát­lás­tól meg­sza­ba­dult.

Fogadjunk, hogy ilyen képet még nem láttál Mádai Viviről

Fogadjunk, hogy ilyen képet még nem láttál Mádai Viviről

Nem semmi ez a szo­kat­lan kép! Ér­de­mes na­gyon ala­po­san szem­ügyre venni a fotót.

Nem semmi, mi­lyen szo­kat­lan képet mert ma­gá­ról meg­osz­tani a TV2 Mokka című reg­geli mű­so­rá­nak há­zi­asszo­nya! Ér­de­mes a többi sze­replő miatt is ala­po­san szem­ügyre venni fotót.

Istenes Lászlóval kötött fogadást Kovács Ákos!

Istenes Lászlóval kötött fogadást Kovács Ákos!

Az éne­kes tel­je­sen elé­ge­dett a vb szer­ve­zé­sé­vel, úgy gon­dolja, Bu­da­pest tö­ké­le­tes hely­színe a vi­lág­ver­seny­nek.

Az éne­kes tel­je­sen elé­ge­dett a vb szer­ve­zé­sé­vel, úgy gon­dolja, Bu­da­pest tö­ké­le­tes hely­színe a vi­lág­ver­seny­nek.

Mádai Vivien kivillanó keblei elvonták a Mokka nézőinek figyelmét

Mádai Vivien kivillanó keblei elvonták a Mokka nézőinek figyelmét

Egy ba­la­toni ha­jó­ról je­lent­kez­tek be ma reg­gel a Mokka mű­sor­ve­ze­tői.

A Ba­la­ton part­já­ról, egy ha­jó­ról je­lent­kez­tek be csü­tör­tök reg­gel a Mokka mű­sor­ve­ze­tői.

Tiszta apja: Megmutatta kisfiát a TV2 sztárja

Tiszta apja: Megmutatta kisfiát a TV2 sztárja

Közös szen­ve­dély­nek hó­dol­nak.

A Mokka mű­ve­ze­tője a Ri­post ka­me­rá­i­nak mu­tatta meg kisfiát, aki­vel közös szen­ve­dély­nek hó­dol­nak.

Elképesztően szexi tánccal hergeli a népet Mádai Vivien

Elképesztően szexi tánccal hergeli a népet Mádai Vivien

Ilyet még nem lát­tál!

Ilyet még nem lát­tál! Mádai Vi­vien és Pach­mann Péter nem­csak tán­col­tak, még dalra is fa­kad­tak a Mokka stú­di­ó­já­ban!

Elképesztő siker: A TV2 Mokka a legnézettebb reggeli műsor

Elképesztő siker: A TV2 Mokka a legnézettebb reggeli műsor

Nem tudta egy adás sem le­gyűrni.

In­du­lása óta nem tudta egy adás sem le­gyűrni a TV2 reg­geli mű­so­rát, a Mok­kát.

Új partnere lett Mádai Viviennek! - FOTÓ

Új partnere lett Mádai Viviennek! - FOTÓ

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője le­cse­rélte régi tár­sát, most Pach­mann Pé­ter­rel bi­zo­nyítja rá­ter­mett­sé­gét. Az ered­ményt a nézők a pén­teki Mok­ká­ban lát­hat­ják majd.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője le­cse­rélte régi tár­sát, most Pach­mann Pé­ter­rel bi­zo­nyítja rá­ter­mett­sé­gét. Az ered­ményt a nézők a pén­teki Mok­ká­ban lát­hat­ják majd.

Meglepő titkot árult el szerelmi életéről a fiatal magyar műsorvezető

Meglepő titkot árult el szerelmi életéről a fiatal magyar műsorvezető

Nem ta­lálja pár­ját a TV2 mű­sor­ve­ze­tője, ami­óta el­vált a fér­jé­től. Ne­he­zen kö­ze­led­nek felé a pasik.

A nyilvánosság segítségét kéri a TV2 sztárja!

A nyilvánosság segítségét kéri a TV2 sztárja!

Tud­juk, mit érez­het.

Tud­juk, mit érez­het. A TV2 Mokka nem­rég ér­kező mű­sor­ve­ze­tője elő­ször for­dult a ra­jon­gó­i­hoz, hogy se­gít­se­nek rajta. Ag­go­dalma ért­hető, egy ilyen vesz­te­ség min­den em­bert meg­vi­sel.

Demcsák Zsuzsa kiakadt az erőszakos népszokáson

Demcsák Zsuzsa kiakadt az erőszakos népszokáson

Dem­csák Zsu­zsa az "erő­szak" nép­szo­ká­so­kon ala­puló for­máit sem nézi jó szem­mel...

Dem­csák Zsu­zsa az "erő­szak" nép­szo­ká­so­kon ala­puló for­máit sem nézi jó szem­mel...

Kiderült, miért távozik a TV2 műsorvezetője

Kiderült, miért távozik a TV2 műsorvezetője

Ser­főző Kriszta csu­pán egy hétig ve­zette a Mok­kát Pach­mann Péter ol­da­lán, de nem foly­tatja. Az okok­ról csak a Ri­post­nak be­szélt.

Ser­főző Kriszta csu­pán egy hétig ve­zette a Mok­kát Pach­mann Péter ol­da­lán, de nem foly­tatja. Az okok­ról csak a Ri­post­nak be­szélt.

Megfelezték Demcsák büntetését

Megfelezték Demcsák büntetését

Dem­csák Zsu­zsa kérte a bí­ró­sá­got, hogy eny­hít­se­nek a bün­te­té­sen.

Dem­csák Zsu­zsa könnye­i­vel küzdve kérte a bí­ró­sá­got, hogy eny­hít­se­nek a rá ki­sza­bott bün­te­té­sen és rész­ben si­ke­rült is meg­lá­gyí­ta­nia az ítész szí­vét...

Először mesélt terhességéről a népszerű énekesnő

Először mesélt terhességéről a népszerű énekesnő

Már a négy hó­napja ter­hes Fresh Viki.

Fresh Viki már a négy hó­napja ál­la­po­tos, de csak most sze­rette volna kö­zölni a hírt a nagy­vi­lág­gal.

Csak vicc volt: Mégsem bolondult meg Hujber Feri

Csak vicc volt: Mégsem bolondult meg Hujber Feri

He­rendi Gábor le­buk­tatta a Mok­ká­ban ámok­futó Huj­ber Ferit, aki fel­hívta őt az első "nagy­je­le­net" után.

He­rendi Gábor le­buk­tatta a Mok­ká­ban ámok­futó Huj­ber Ferit, aki fel­hívta őt az első "nagy­je­le­net" után és meg­nyug­tatta, hogy csak szó­ra­ko­zott élő adás­ban.

Ismét veszélyben Hujber Feri élete

Ismét veszélyben Hujber Feri élete

Még min­dig sokan mo­so­lyog­tak Huj­ber Fe­renc sok­koló sze­rep­lé­sén, pedig meg­le­het, hogy nagy a baj, és ko­moly men­tá­lis prob­léma hú­zó­dik meg a hát­tér­ben.

Még min­dig sokan mo­so­lyog­tak Huj­ber Fe­renc sok­koló sze­rep­lé­sén, pedig meg­le­het, hogy nagy a baj, és ko­moly men­tá­lis prob­léma hú­zó­dik meg a hát­tér­ben.

Ezt gondolja Pachmann Péter a Hujber-botrányról

Ezt gondolja Pachmann Péter a Hujber-botrányról

A Mokka ven­dége volt a szí­nész.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője szak­mai dön­tést ho­zott, ami­kor kedd reg­gel fél­be­sza­kí­totta a part­ta­lanná vállt be­szél­ge­tést Huj­ber Fe­renc­cel.

Kimenekült a Mokkából Hujber Feri

Kimenekült a Mokkából Hujber Feri

Nin­cse­nek sza­vak arra, amit Huj­ber pro­du­kált kedd reg­gel a Mok­ká­ban.

Nin­cse­nek sza­vak arra, amit Huj­ber Feri pro­du­kált kedd reg­gel a Mokka stú­di­ó­já­ban. Gya­kor­la­ti­lag össze­vissza be­szélt, és azt sem hal­lotta, hogy a mű­sor­ve­ze­tők meg­pró­bál­ták vissza­rán­gatni a va­ló­ságba.

Itt a beismerés: ezért tűnt el Demcsák Zsuzsa a Mokkából

Itt a beismerés: ezért tűnt el Demcsák Zsuzsa a Mokkából

Sokan ag­gód­tak, hogy Dem­csák Zsu­zsa el­hagyta a Mokka csa­pa­tát. A mű­sor­ve­zető most el­árulta, mi tör­tént.

Sokan ag­gód­tak, hogy Dem­csák Zsu­zsa el­hagyta a Mokka csa­pa­tát. A mű­sor­ve­zető most el­árulta, mi tör­tént.