CÍMKE: 'milliárdok'

Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai: Tiéd a 3 milliárd 55 millió forint?

Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai: Tiéd a 3 milliárd 55 millió forint?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 10. já­­ték­­hé­­ten egé­szen el­ké­pesztő összeg.

Szép fogás: még a lottóötös is kevés lenne ennyi drogért!

Szép fogás: még a lottóötös is kevés lenne ennyi drogért!

Más­fél tonna ha­sist kap­csol­tak le a török-görög ha­tá­ron. A ká­bí­tó­szert 152 cso­magba pa­kol­ták...

Elképesztő összeg: Ez a sztár egyedül többet adózott, mint a Facebook

Elképesztő összeg: Ez a sztár egyedül többet adózott, mint a Facebook

Fel­fog­ha­tat­lan ez a pénz­mennyi­ség, az már biz­tos!

Ha azt gon­do­lod, hogy a világ leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lá­nál senki sem adó­zik töb­bet, akkor té­vedsz!

Ez nem semmi: 6 milliárdért került piacra a magyar világsztár otthona

Ez nem semmi: 6 milliárdért került piacra a magyar világsztár otthona

Ha is­mersz va­la­kit, aki­nek van el­fekvő né­hány mil­li­árdja, ezt a házat ajánld neki be­fek­te­tés­ként!

Itt a vége: Semmi sem marad a széthullott Klapka-birodalomból

Itt a vége: Semmi sem marad a széthullott Klapka-birodalomból

Klapka György tisz­tá­ban volt vele, hogy ha­lála után örö­kö­sei sem­mivé fosz­lat­ják a bi­ro­dal­mát.

Klapka György tisz­tá­ban volt vele, hogy ha­lála után örö­kö­sei sem­mivé fosz­lat­ják a bi­ro­dal­mát.

Ezt nézd: Félmilliárd forintos nyaklánc takarta Hargitai Bea mellét

Ezt nézd: Félmilliárd forintos nyaklánc takarta Hargitai Bea mellét

Har­gi­tai Bea szeme a minap egy igazi drá­ga­sá­gon akadt meg, amit azon­nal fel is pró­bált.

Óriási fordulat Galambos Lajos ügyében

Óriási fordulat Galambos Lajos ügyében

A ze­nész és csa­ládja fel­lé­le­gez­het.

A ze­nész és csa­ládja fel­lé­le­gez­het, hi­szen ügyük­ben ked­vező dön­tés szü­le­tett. Most már tény­leg el­ad­hat­ják a mesés bir­to­kot.

A kutyának sem kell Friderikusz milliárdos palotája

A kutyának sem kell Friderikusz milliárdos palotája

Évek óta pró­bál­nak vevőt sze­rezni a Fenyő-vil­lára, ám a mai napig nem si­ke­rült túl­adni az ezer négy­zet­mé­te­res házon.

Évek óta pró­bál­nak vevőt sze­rezni a Fenyő-vil­lára, ám a mai napig nem si­ke­rült túl­adni az ezer négy­zet­mé­te­res házon.

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét!

Ezt tedd, ha megnyered az EuroJackpot milliárdos főnyereményét!

Mivel múlt pén­te­ken nem vit­ték el a fő­dí­jat, most már 35 mil­lió euró a tét az Eu­roJack­po­ton.

EuroJackpot: A legrosszabb megtakarítás is jobb, mint a legjobb hitel

EuroJackpot: A legrosszabb megtakarítás is jobb, mint a legjobb hitel

Sokan sok­féle dol­gora köl­te­né­nek szinte rög­tön, ha meg­nyer­nék az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét.

Így keres halála után is milliárdokat özvegyének Gábor Zsazsa

Így keres halála után is milliárdokat özvegyének Gábor Zsazsa

An­halt el­ár­ve­rez­teti a ma­gyar szár­ma­zású szí­nésznő sze­mé­lyes tár­gyait.

Fréd­éric von An­halt áp­ri­lis­ban el­ár­ve­rez­teti a ma­gyar szár­ma­zású szí­nésznő sze­mé­lyes tár­gyait.

Kiderült az igazság Stadler József eltitkolt menyasszonyáról

Kiderült az igazság Stadler József eltitkolt menyasszonyáról

St­ad­ler Jó­zsef ha­lála előtt min­den­ki­nek húsz­éves sze­rel­mé­ről be­szélt. Mos­tan­tól nem titok többé, hogy ki volt a lány.

St­ad­ler Jó­zsef ha­lála előtt min­den­ki­nek húsz­éves sze­rel­mé­ről be­szélt. Mos­tan­tól nem titok többé, hogy ki volt a lány.

Így fektesd be az EuroJackpot többmilliárdos nyereményét!

Felfedjük a titkot: Így fektesd be az EuroJackpot többmilliárdos nyereményét!

Óri­ási a tét, pén­te­ken húz­zák az Eu­roJack­pot nye­rő­szá­mait. Mil­li­ár­dos is le­hetsz, ha jól tip­pelsz!

Így bánj a pénzeddel, hogy egyre több legyen belőle...

Így bánj a pénzeddel, hogy egyre több legyen belőle...

Ha vá­rat­la­nul na­gyobb pénz­összeg­hez jutsz, előbb-utóbb el fogsz gon­dol­kodni azon, hogy mihez kezdj vele. Az első gon­do­la­tod min­den bi­zonnyal...

Erről álmodozik Schobert Norbi, de messze még a cél

Erről álmodozik Schobert Norbi, de messze még a cél

A fit­nesz­guru éppen nya­ral.

A fit­nesz­guru éppen csa­ládi nya­ra­lá­son jár, és egy me­se­szép ki­kö­tő­ből je­lent­ke­zett be a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Durva dolog derült ki Klapka György végrendeletéről

Durva dolog derült ki Klapka György végrendeletéről

Ala­po­san meg­ka­varta a szá­la­kat...

Az el­hunyt mil­li­ár­dos még éle­té­ben ala­po­san meg­ka­varta a szá­la­kat ha­gya­té­ká­val kap­cso­lat­ban...

Eláruljuk a tutit, mibe fektesd az EuroJackpot milliárdos nyereményét

Eláruljuk a tutit, mibe fektesd az EuroJackpot milliárdos nyereményét

Múlt héten nem volt te­li­ta­lá­lat, így ezen a héten már 29 mil­lió euró a tét.

Múlt héten nem volt te­li­ta­lá­lat, így ezen a héten már 29 mil­lió euró a tét.

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Ezekre muszáj figyelned, ha hirtelen milliárdos leszel...

Né­hány hasz­nos ta­nács profik­tól...

Ha meg­nyer­néd az Eu­roJack­pot mil­li­ár­dos nye­re­mé­nyét, aligha kel­lene dol­goz­nod éle­ted hát­ra­lévő ré­szé­ben. Az pénz­ügyi elemző is ezt ta­ná­csolja, de...

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Te tudod, mit kell tenned, ha milliárdokat nyersz? Mutatjuk!

Ha va­laki el­vinné az Eu­roJack­pot hi­he­tet­len összegű nye­re­mé­nyét, nem is iga­zán tudná, hogy mihez kezd­jen vele.

Elképesztő: 14 milliárdot csaltak ki a világsztártól

Elképesztő: 14 milliárdot csaltak ki a világsztártól

Gina Lollo­bri­gida hiába ál­lítja, hogy soha nem ment fe­le­sé­gül a nála év­ti­ze­dek­kel fi­a­ta­labb férfi­hez.

Gina Lollo­bri­gida hiába ál­lítja, hogy soha nem ment fe­le­sé­gül a nála év­ti­ze­dek­kel fi­a­ta­labb férfi­hez, a bí­ró­ság ér­vé­nyes­nek látja a há­zas­sá­got.

Mesés örökséget hazudik magának Zsazsa özvegye?

Mesés örökséget hazudik magának Zsazsa özvegye?

A nem­zet­közi sajtó 20 mil­lió dol­lá­ros örök­sé­get em­le­get.

Hihetetlen: Milliárdos örökséget hagyott veszni Medveczky Ilona

Hihetetlen: Milliárdos örökséget hagyott veszni Medveczky Ilona

Jo­go­san tart­hatna igényt a Thurn und Taxis fa­mí­lia va­gyo­nára, ő mégis úgy dön­tött: nem kell neki.

Lajcsi bosszút esküdött

Lajcsi bosszút esküdött

Ga­lam­bos Lajos nem kön­tör­fa­laz. Le­csu­katja el­len­fe­leit.

Ga­lam­bos Lajos nem kön­tör­fa­laz csü­tör­tö­kön meg­je­lent bot­rány­köny­vé­ben. Nem csak, hogy meg­ne­vezi vélt el­len­fe­leit, de le is csu­katja őket.