CÍMKE: 'mikulásgyár'

Elképesztő, ami a MikulásGyárban történt, mindent megtudtunk

Elképesztő, ami a MikulásGyárban történt, mindent megtudtunk

Ren­ge­te­gen men­tek ado­mányt vinni a Mil­le­ná­ri­son fel­ál­lí­tott bu­bo­rékba.

Jót tettek a rosszfiúk: ezt küldték a MikulásGyárba

Jót tettek a rosszfiúk: ezt küldték a MikulásGyárba

A solti bör­tön­ből ér­ke­zett egy sú­lyos ado­mány a Mil­le­ná­ri­son ta­lál­ható Mi­ku­lásGyárba...

Megérkezett az igazi Mikulás, új helyszínen nyitott ki a MikulásGyár

Megérkezett az igazi Mikulás, új helyszínen nyitott ki a MikulásGyár

Pén­te­ken immár a ti­­zen­­ne­­gye­­dik al­­ka­­lom­­mal tárta ki ka­­puit a Mi­­ku­­lásGyár.

Pén­te­ken immár a ti­­zen­­ne­­gye­­dik al­­ka­­lom­­mal tárta ki ka­­puit az aján­­dé­­ko­­zók előtt a Mi­­ku­­lásGyár.

Adni jó! A Mikulásgyárban jártunk

Adni jó! A Mikulásgyárban jártunk

Az össze­fo­gás­nak hála, idén is na­gyon sok aján­dé­kot si­ke­rült gyűj­teni a rá­szo­ru­lók ré­szére

Az össze­fo­gás­nak hála, idén is na­gyon sok aján­dé­kot si­ke­rült gyűj­teni a rá­szo­ru­lók ré­szére

Mikulásgyár: kettő történelmi rekord a hétvégén és mégsem biztos, hogy elég

Mikulásgyár: kettő történelmi rekord a hétvégén és mégsem biztos, hogy elég

Szom­ba­ton 12.178 ki­lo­gramm, va­sár­nap 14.046 ki­lo­gramm ado­mány gyűlt a Mi­ku­lásGyár fő­hely­szí­nén

Ilyen hosszú ideig még sosem volt nyitva a Mikulásgyár!

Ilyen hosszú ideig még sosem volt nyitva a Mikulásgyár!

Idén 22 napon ke­resz­tül hoz­hat­ják az ado­má­nyo­kat a Hősök tere kö­ze­lé­ben fel­ál­lí­tott ado­má­nyo­zói köz­pontba.

Idén 22 napon ke­resz­tül hoz­hat­ják az ado­má­nyo­kat a Hősök te­ré­nél fel­ál­lí­tott ado­má­nyo­zói köz­pontba.

Váratlan helyen bukkant fel Dzsudzsák

Váratlan helyen bukkant fel Dzsudzsák Balázs

Meg­le­pe­tés a fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­tól.

Meg­le­pe­tés a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nyá­tól. Abu-Dza­bi­ból ha­za­lá­to­gatva ala­po­san ki­hasz­nálta a né­hány napos sza­bad­sá­gát.

A Mikulásgyárban jártunk!

A Mikulásgyárban jártunk!

Idén 13. al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg a Mi­ku­lás­gyá­rat

Idén 13. al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg a Mi­ku­lás­gyá­rat, mely­nek célja a sze­gény­ség­ben élő csa­lá­dok és gyer­me­kek se­gí­tése

Segíts a Mikulásnak kereket cserélni a Hungaroringen!

Segíts a Mikulásnak kereket cserélni a Hungaroringen!

In­gye­nes ren­dez­vé­nyen ve­het­nek részt a For­ma1 ra­jon­gók! Több száz gye­re­ket vár­nak a Mi­ku­lás­gyár Grand Prix-re

In­gye­nes ren­dez­vé­nyen ve­het­nek részt a For­ma1 ra­jon­gók! Több száz gye­re­ket vár­nak a Mi­ku­lás­gyár Grand Prix-re, ahol ér­de­kes és iz­gal­mas prog­ra­mo­kon ve­het­nek részt.

II. Lurdy-Carrera Racing Bajnokság

II. Lurdy-Carrera Racing Bajnokság

No­vem­ber 26-án óri­ási ver­seny­han­gu­lat, szur­ko­lás és küz­del­mek zaj­lot­tak a Hun­ga­ror­ing ki­csi­nyí­tett másán, a Lurdy­ban.

No­vem­ber 26-án óri­ási ver­seny­han­gu­lat, szur­ko­lás és küz­del­mek a Hun­ga­ror­ing ki­csi­nyí­tett másán, a Lurdy­ban.

Hatalmas adományt kapott a MikulásGyár!

Hatalmas adományt kapott a MikulásGyár!

A Batschka Ala­pít­vány há­rom­mil­lió fo­rint­tal tá­mo­gatta a Mi­ku­lásGyá­rat.

A Batschka Ala­pít­vány há­rom­mil­lió fo­rint­tal tá­mo­gatta a Mi­ku­lásGyár mun­ká­ját, ezzel se­gítve a mély­sze­gény­ség­ben élő gyer­me­kek ka­rá­cso­nyát.

Több, mint egymillió forint gyűlt össze a MikulásGyárral!

Több, mint egymillió forint gyűlt össze a MikulásGyárral!

Ak­ci­ó­ban az Őran­gya­lok!

Ak­ci­ó­ban az Őran­gya­lok. A Mi­ku­lás­gyár és az Őran­gya­lok li­gája össze­fo­nó­dá­sá­nak ered­mé­nye­ként újabb hát­rá­nyos hely­zet­ben élő gyer­me­kek ju­tot­tak se­gít­ség­hez!

Kitüntetést kapott a MikulásGyár!

Kitüntetést kapott a MikulásGyár!

Keszt­he­lyen, a Vö­rös­ke­reszt vi­lág­nap­ján ve­hette át mun­ká­já­nak el­is­me­ré­séül az Év ado­má­nyo­zója meg­tisz­telő címet a ka­ri­ta­tív ala­pít­vány.

A Vö­rös­ke­reszt vi­lág­nap­ján ve­hette át mun­ká­já­nak el­is­me­ré­séül a díjat a ka­ri­ta­tív ala­pít­vány.

Megszólalt Somló Tamás özvegye: Szörnyű volt látni a szenvedését

Megszólalt Somló Tamás özvegye: Szörnyű volt látni a szenvedését

A le­gen­dás ze­nész csa­ládja már öt hó­napja gyá­szol.

A le­gen­dás ze­nész csa­ládja már öt hó­napja gyá­szol. Min­den ed­di­gi­nél ne­he­zebb ka­rá­csony vár rájuk.

Régi-új MikulásGyár gyűjtőpont Miskolcon

Régi-új MikulásGyár gyűjtőpont Miskolcon

4 év szü­net után, a Mento Kft. tá­mo­ga­tá­sá­nak kö­szön­he­tően idén a Mis­kolc Pla­zá­ban is ki­ala­kí­tásra ke­rült egy gyűj­tő­pont.

4 év szü­net után, a Mento Kft. tá­mo­ga­tá­sá­nak kö­szön­he­tően idén a Mis­kolc Pla­zá­ban is ki­ala­kí­tásra ke­rült egy gyűj­tő­pont.

Őrangyalok ligája a Mikulásgyárban!

Őrangyalok ligája a Mikulásgyárban!

Több, mint egy­mil­lió fo­rin­tot gyűj­töt­tek a gye­re­kek szá­mára.

Több, mint egy­mil­lió fo­rin­tot gyűj­töt­tek a sztá­rok a mély­sze­gény­ség­ben élő gye­re­kek szá­mára.

Látványos akcióval nyit a MikulásGyár 2.

Látványos akcióval nyit a MikulásGyár 2.

A Mi­ku­lásGyár­nak most Ru­dolf és tár­sai se­gí­te­nek a Lurdy ház­ban.

A Mi­ku­lásGyár­nak most Ru­dolf és tár­sai se­gí­te­nek a Lurdy ház­ban, hogy el­jut­tas­sák az ado­má­nyo­kat a rá­szo­ru­lók­nak.

Boltolna a Mikulásgyár!

Boltolna a Mikulásgyár!

Ha a te céged az akció mellé állna, ke­resd a Mi­ku­lásGyá­rat!

Több, mint egy év­ti­zede segít a Mi­ku­lásGyár a mély­sze­gény­ség­ben élő gyer­me­ke­ken, ehhez vi­szont el­en­ged­he­tet­len, hogy neki is se­gít­se­nek. Egy­szó­val boltra fel, le­gyél te is part­ner!

Nyáron is dolgozik a MikulásGyár!

Nyáron is dolgozik a MikulásGyár!

Hét­vé­gén be­kö­szön­tött a Mi­ku­lásNyár!

Nem csak az ün­ne­pek alatt van szük­ség se­gít­ségre, nyá­ron is nagy erők­kel dol­go­zik Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb civil kez­de­mé­nye­zése! Hét­vé­gén be­kö­szön­tött a Mi­ku­lásNyár!

Idén is dübörög a MikulásGyár!

Idén is dübörög a MikulásGyár!

Az ese­mény saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján száz lufi emel­ke­dett a ma­gasba, mély­sze­gény­ség­ben élő gyer­me­kek ál­ma­i­val meg­töltve.

Az ese­mény saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján száz lufi emel­ke­dett a ma­gasba, mély­sze­gény­ség­ben élő gyer­me­kek ál­ma­i­val meg­töltve.

Isten veled, Tomi! Nagykövetét gyászolja a MikulásGyár

Isten veled, Tomi! Nagykövetét gyászolja a MikulásGyár

Somló ott volt, ha se­gí­teni kel­lett.

Somló Tamás min­dig ott volt, ha se­gí­teni kel­lett, tá­mo­gatni, har­colni egy jó ügyért.

A MikulásGyár segített a 9 gyermekét egyedül nevelő hajdúdorogi apukának

A MikulásGyár segített a 9 gyermekét egyedül nevelő hajdúdorogi apukának

A po­koli kö­rül­mé­nyek kö­zött élő csa­lád könnyek kö­zött fo­gadta a se­gít­sé­get!

2016-ban már nyáron is lesz Mikulásgyár

2016-ban nyáron is lesz Mikulásgyár

Jó­té­kony ak­ci­ókra nem csak ka­rá­csony kör­nyé­kén van szük­ség, ezért 2016-ban a Mi­ku­lás­gyár a me­le­gebb idő­sza­kok­ban is ki­nyitja majd ado­mány­gyűjtő üze­mét.

Jó­té­kony ak­ci­ókra nem csak ka­rá­csony­kor van szük­ség, ezért 2016-ban a Mi­ku­lás­gyár a me­le­gebb idő­sza­kok­ban is ki­nyitja majd ado­mány­gyűjtő üze­mét.

Idén is segít a MikulásGyár

Idén is segít a MikulásGyár

A Mi­ku­lásGyár de­cem­ber ele­jén meg­nyitja ka­puit

A Mi­ku­lásGyár im­má­ron egy év­ti­zede min­den évben de­cem­ber ele­jén meg­nyitja ka­puit, hogy ado­mányt gyűjt­sön a rá­szo­ru­lók ré­szére.

Sportnapot tartott a Mikulásgyár a hokipályán

Sportnapot tartott a Mikulásgyár a hokipályán

A jég­ko­rong vitte a prí­met.

Kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része a gye­re­kek­nek az 56-osok terén, a Mi­ku­lás­gyár­ban. A Mis­kolci Je­ges­med­vék révén ez­út­tal a jég­ko­rong vitte prí­met.

Nyári Mikulás(gyár) a Millenárison!

Nyári Mikulás(gyár) a Millenárison!

Mi­ku­lás­gyár a Mil­le­ná­ri­son, a PlayKid Mi­ni­max gyer­mek­na­pon!

Mi­ku­lás­gyár a Mil­le­ná­ri­son, a PlayKid Mi­ni­max gyer­mek­na­pon! Ha ado­mányt hozol a be­lé­pés in­gye­nes. Az ado­má­nyo­kat rá­szo­ruló csa­lá­dok kap­ják. Gyer­tek a Mil­le­ná­risra!