CÍMKE: 'migrén'

Így hat ránk a májusi hidegfront, erre kell mindenkinek figyelnie

Így hat ránk a májusi hidegfront, erre kell mindenkinek figyelnie

A hi­deg­front miatt nem csak me­le­geb­ben kell öl­töz­nünk, de fel kell ké­szülni a ha­tá­sára is.

FRISS HÍREK

Így mulasztotta el egy nő 20 perc alatt a 12 órás migrénjét

Így mulasztotta el egy nő 20 perc alatt a 12 órás migrénjét

Egy ame­ri­kai nő szen­zá­ciós öt­lete az el­vi­sel­he­tet­len­ség ha­tá­rát is át­lépő mig­ré­nes fej­fá­jás el­mu­lasz­tá­sára

Egy ame­ri­kai nő szen­zá­ciós öt­lete az el­vi­sel­he­tet­len­ség ha­tá­rát is át­lépő mig­ré­nes fej­fá­jás el­mu­lasz­tá­sára. Ha­tal­mas Fa­ce­book siker lett be­lőle

Megviselnek a tavaszi frontok? Itt a legjobb trükk, hogy ne fájjon a fejed

Megviselnek a tavaszi frontok? Itt a legjobb trükk, hogy ne fájjon a fejed

Mivel jár a me­leg­fronti és mivel a hi­deg­fronti hatás? Így ké­szülj fel rá

Mivel jár a me­leg­fronti és mivel a hi­deg­fronti hatás? Így ké­szülj fel rá

Ezért tegyél banánhéjat a homlokodra

Ezért tegyél banánhéjat a homlokodra

Nem csoda, hogy ke­rü­löd a gyógy­sze­re­ket, mert félsz a mel­lék­ha­tá­sok­tól. A ter­mé­sze­tes sze­rek csak gyó­gyí­ta­nak

Nem csoda, hogy ke­rü­löd a gyógy­sze­re­ket, mert félsz a mel­lék­ha­tá­sok­tól. A ter­mé­sze­tes sze­rek csak gyó­gyí­ta­nak

Minden nap szenvedés: Pokollá tette a nő életét a fogamzásgátló!

Minden nap szenvedés: Pokollá tette a nő életét a fogamzásgátló!

El­vi­sel­he­tet­len szen­ve­dést kell át­él­nie az anyu­ká­nak min­den egyes nap.

5 könnyű módszer: így gyógyítsd meg gyógyszerek nélkül a migrént

5 könnyű módszer: így gyógyítsd meg gyógyszerek nélkül a migrént

Ne hagyd, hogy el­ural­kod­jon raj­tad, és tönk­re­te­gye az egész napod.

Már az első jelre cse­le­kedj. Ne hagyd, hogy el­ural­kod­jon raj­tad, és tönk­re­te­gye az egész napod.

Bevallotta, szörnyű fájdalom kínozza Singh Vikit!

Bevallotta, szörnyű fájdalom kínozza Singh Vikit!

A hí­res­ség éj­sza­kája bor­zal­ma­san telt.

A hí­res­ség éj­sza­kája bor­zal­ma­san telt, a ke­ser­ves saj­gás pedig reg­gel sem múlt el. Meg­pró­bál­ta­tá­sa­i­ról ra­jon­gó­i­nak írt leg­újabb be­jegy­zé­sé­ben.

Fogd meg a párod kezét, ha fáj a fejed! Elmúlik a fájdalom

Fogd meg a párod kezét, ha fáj a fejed! Elmúlik a fájdalom

Meg­döb­bentő fel­fe­de­zés...

Mi köze lehet a fáj­da­lom csök­ken­té­sé­nek és a sze­rel­med érin­té­sé­nek egy­más­hoz? Meg­döb­bentő fel­fe­de­zésre ju­tot­tak a ku­ta­tók.

Soha többé kínzó fejfájás: a kezelés új módszere igazi áttörés lehet

Soha többé kínzó fejfájás: a kezelés új módszere igazi áttörés lehet

Van, ami­kor a gyógy­sze­rek sem se­gí­te­nek a lük­tető fáj­dal­mon.

Van, ami­kor a gyógy­sze­rek sem se­gí­te­nek, és a lük­tető fáj­da­lom az egész napot tönk­re­te­szi. So­kak­kal ez olyan rend­sze­re­sen meg­esik, hogy je­len­tő­sen csök­ken az élet­mi­nő­sé­gük. Ha kö­zé­jük tar­to­zol, van egy jó hí­rünk...

Pokolian fáj a fejed? Most figyelj, 15 perc alatt megszüntetheted

Pokolian fáj a fejed? Most figyelj, 15 perc alatt megszüntetheted

Te is szen­ved­tél már gyötrő fej­fá­jás­tól vagy mig­rén­től? Nem kell azon­nal gyógy­szer után nyúl­nod, ha ezt a mód­szert meg­is­me­red!

Te is szen­ved­tél már gyötrő fej­fá­jás­tól vagy mig­rén­től? Nem kell azon­nal gyógy­szer után nyúl­nod, ha ezt a mód­szert meg­is­me­red! Íme, a meg­ol­dás, ho­gyan szün­tesd meg a kínzó fáj­dal­ma­kat.

Borzalmas fájdalmak gyötrik Molnár Anikót

Borzalmas fájdalmak gyötrik Molnár Anikót

Csak­úgy, mint sokan mások - a már szinte nép­be­teg­séggé vált mig­ré­nes fej­fá­jás­sal küzd nap mint nap. Nem ta­lál­ják a gyógy­mó­dot.

Csak­úgy, mint sokan mások - a már szinte nép­be­teg­séggé vált mig­ré­nes fej­fá­jás­sal küzd nap mint nap.

Bevállalta, így szépül Molnár Anikó

Bevállalta, így szépül Molnár Anikó

Évek óta mig­ré­nes fej­fá­jás gyötri Mol­nár Ani­kót, de most vége a szen­ve­dé­se­i­nek egy szé­pé­szeti be­avat­ko­zás­nak kö­szön­he­tően.

Évek óta mig­ré­nes fej­fá­jás gyötri Mol­nár Ani­kót, de most vége a szen­ve­dé­se­i­nek.

Iszonyú migrént okoz a hétvégén az időjárás!

Iszonyú migrént okoz a hétvégén az időjárás!

Alig múlt el a hi­deg­front, máris me­leg­front váltja, ez pedig min­den front­ér­zé­keny­nek ret­te­ne­tes kí­no­kat okoz.

Alig múlt el a hi­deg­front, máris me­leg­front váltja, ez pedig min­den front­ér­zé­keny­nek ret­te­ne­tes kí­no­kat okoz.

Durván becsapós lesz a mai időjárás, tombolnak az elemek

Durván becsapós lesz a mai időjárás, tombolnak az elemek

Szer­dán durva hi­deg­front éri el az or­szá­got, erős szél­lel, el­szór­tan zá­po­rok­kal. Vi­szony­lag meleg lesz, de...

Szer­dán durva hi­deg­front éri el az or­szá­got, erős szél­lel, el­szór­tan zá­po­rok­kal. Vi­szony­lag meleg lesz, de...

Az energiaital ölheti meg a 13 éves kislányt!

Az energiaital ölheti meg a 13 éves kislányt!

Le­bé­nult a jobb ol­dala a brit lány­nak.

Le­bé­nult a jobb ol­dala annak brit tán­cos­lány­nak, aki va­ló­szí­nű­leg a ren­ge­teg ener­gia­ital­tól lett rosszul.

Migrénesek rémálma az ősz! Ezekkel a trükkökkel legyőzheted

Migrénesek rémálma az ősz! Ezekkel a trükkökkel legyőzheted

Min­den év­szak­vál­tás meg­vi­seli a fej­fá­jó­so­kat, de talán ezek a leg­dur­vább hó­na­pok. Ha te is rend­sze­re­sen csu­kod ma­gadra az ajtót a falat ka­parva, fi­gyelj!

Így óvd az életed a hőségriadóban!

Így óvd az életed a hőségriadóban!

A ked­dig tartó ká­ni­kula az egész­sé­ges em­be­rek szer­ve­ze­tét is ki­ké­szíti.

A ked­dig tartó ká­ni­kula az egész­sé­ges em­be­rek szer­ve­ze­tét is ki­ké­szíti. De meg tud­juk előzni a tra­gé­diát!

Pokoli kínok várnak a migrénesekre a vasárnapig tartó kánikulában!

Pokoli kínok várnak a migrénesekre a vasárnapig tartó kánikulában!

Va­sár­nap éj­fé­lig van ér­vény­ben a hő­ség­ri­adó ha­zánk­ban. Az au­gusz­tusi for­ró­ság bi­zony nem kí­méli a fej­fá­jó­so­kat!

Kritikus hőség! - Retteghetnek a szívbetegek és a migrénesek!

Kritikus hőség! - Retteghetnek a szívbetegek és a migrénesek!

A ká­ni­ku­lá­ban fel­erő­söd­het­nek a kró­ni­kus be­teg­sé­gek tü­ne­tei.