CÍMKE: 'migránsok'

Brüsszel az NGO-k zsebébe tömné a mi pénzünket

Brüsszel az NGO-k zsebébe tömné a mi pénzünket

Az eu­ró­pai em­be­rek pén­zé­ből ez­után több száz mil­lió eu­ró­val több pénzt ad­ná­nak az NGO-knak.

Kiskorú gyerekeket erőszakoltak meg migránsok Finnországban

Kiskorú gyerekeket erőszakoltak meg migránsok Finnországban

Ou­lu­ban ha­tal­mas bot­rányt ka­vart a rend­őr­ség múlt heti je­len­tése.

A finn­or­szági Ou­lu­ban ha­tal­mas bot­rányt ka­vart a rend­őr­ség múlt heti je­len­tése.

Húsnyárssal estek egymásnak a migránsok

Húsnyárssal estek egymásnak a migránsok

Még a sokat lá­tott rend­őrö­ket is meg­lepte, hogy mi­lyen fegy­ve­rek­kel tá­mad­tak egy­másra a dühös mig­rán­sok.

Még a sokat lá­tott rend­őrö­ket is meg­lepte, hogy mi­lyen fegy­ve­rek­kel tá­mad­tak egy­másra a dühös mig­rán­sok.

Ujjongtak a migránsok, amikor megtudták, hogy beengedik őket

Ujjongtak a migránsok, amikor megtudták, hogy beengedik őket

A mig­rá­ciót pár­toló szer­ve­ze­tek ismét si­kert értek el...

A mig­rá­ciót pár­toló szer­ve­ze­tek ismét si­kert értek el...

Dur­va a hely­zet a déli ha­tár­nál, ez tör­tént éj­szaka

Dur­va a hely­zet a déli ha­tár­nál, ez tör­tént éj­szaka

Óri­ási roham volt az éj­­­szaka.

Óri­ási roham volt éj­­­szaka a déli ha­­tá­­ron, érez­­­he­­­tően több az or­­­szágba il­­­le­­­gá­­­li­­­san be­­­jutni akaró mig­­ráns. Ke­le­bi­á­nál és Her­ceg­szán­tó­nál dol­goz­tak a rend­őrök.

Botrányosan bántak a muszlim sportolók a bírónővel

Botrányos módon bántak a muszlim sportolók a bírónővel, kizárták őket

De­cem­ber­ben ért véget több német tar­to­mány­ban is a bir­kózó baj­nok­ság sze­zonja.

Három musz­lim spor­to­lót ki­zár­tak egy bir­kózó ver­seny­ből. A férfiak ugyanis nem vol­tak haj­lan­dóak kezet fogni női bí­ró­val.

28 késszúrással ölték meg a migránsok jótevőjét

28 késszúrással ölték meg a migránsok jótevőjét

A fran­cia üz­let­em­ber idő­le­ge­sen be­fo­ga­dott egy ele­fánt­csont­parti férfit. Ez lett a vég­zete.

A fran­cia üz­let­em­ber idő­le­ge­sen be­fo­ga­dott egy ele­fánt­csont­parti férfit. Ez lett a vég­zete.

Nem találod ki, mire bukkantak a határőrök a matracokban

Nem találod ki, mire bukkantak a határőrök a matracokban

Még a sokat lá­tott spa­nyol ha­tár­őrö­ket is meg­lepte, hogy az au­tó­hoz rög­zí­tett mat­ra­cokba af­ri­kai mig­rán­so­kat búj­tat­tak.

Könnygázzal verték vissza a migránsok támadását a mexikói határon

Könnygázzal verték vissza a migránsok támadását a mexikói határon

Ja­nuár első éj­sza­ká­ján az ed­digi leg­dur­vább össze­csa­pásra ke­rült sor az ame­ri­kai-me­xi­kói ha­tár­nál.

Migránsriadó a La Manche csatornán

Migránsriadó a La Manche csatornán

Egyre töb­ben pró­bál­koz­nak La Manche csa­tor­nán. A gu­mi­csó­na­kok­kal útnak in­duló il­le­gá­lis be­ván­dor­lók meg­fé­ke­zé­sére újabb spe­ci­á­lis hajók ér­kez­tek a tér­ségbe.

Egyre több mig­ráns pró­bál meg a La Manche csa­tor­nán ke­resz­tül el­jutni Nagy-Bri­tan­ni­ába. A gu­mi­csó­na­kok­kal útnak in­duló il­le­gá­lis be­ván­dor­lók meg­fé­ke­zé­sére újabb spe­ci­á­lis hajók ér­kez­tek a tér­ségbe.

Elege van a migránsokból Dániának

Elege van a migránsokból Dániának

A dán ha­tó­sá­gok arról be­szél­nek, hogy sok­koló in­téz­ke­dé­se­ket kel­lett be­ve­zet­niük a mig­rán­sok miatt.

A leg­na­gyobb fran­cia te­le­ví­zió, a TF1 hír­adó­já­ban mu­tat­ták be azt a ri­por­tot, amely­ben a dán ha­tó­sá­gok arról be­szél­nek, hogy sok­koló in­téz­ke­dé­se­ket kel­lett be­ve­zet­niük a mig­rán­sok miatt. A kop­pen­há­gai kor­mány­zat­nak elege van a mig­rá­ci­ó­ból, és azt akar­ják el­érni, hogy ne jöj­jön több mig­ráns az or­szágba.

Válogatás nélkül verték az embereket az utcán

Válogatás nélkül verték az embereket az utcán

Négy mig­ránst gya­nú­sít azzal a rend­őr­ség, hogy össze­sen 12 em­bert ver­tek meg a nyílt utcán.

Négy mig­ránst gya­nú­sít azzal a rend­őr­ség, hogy össze­sen 12 em­bert ver­tek meg a nyílt utcán.

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt az év első éjszakáján

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt az év első éjszakáján

A ha­tár­ren­dé­szek össze­sen 24 férfit kap­tak el, akik egy Szer­bi­á­ból ér­kező te­her­vo­na­ton meg­bújva akar­tak az or­szágba jutni.

A bűnelkövető migránsok nagy része hazudik a valós életkoráról

A bűnelkövető migránsok nagy része hazudik a valós életkoráról

A né­met­or­szági Mann­heim vá­ro­sá­nak ha­tó­sá­gai új prob­lé­má­val szem­be­sül­tek az el­múlt pár évben.

Szíriában alig maradtak férfiak, már az autókat is nők szerelik

Szíriában alig maradtak férfiak, már az autókat is nők szerelik

Egy svéd té­vé­tár­sa­ság for­ga­tó­cso­portja Da­masz­kuszba lá­to­ga­tott, ahol több nővel is be­szél­tek.

A finnek ilyet még nem láttak! A migránsok kiskorú lányokat vettek célba

A finnek ilyet még nem láttak! A migránsok kiskorú lányokat vettek célba

A Finn­or­szág­ban ta­lál­ható oului rend­őr­ség hetek óta nyo­moz abban az ügy­ben, amely­nek gya­nú­sí­tott­jai mind mig­rán­sok.

Sorosista civileknek nem lehet szerepük az uniós döntésekben

A sorosista civilek nem uniós döntnökök

Eu­rópa be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sai fruszt­rál­tak, mert a Sar­gen­tini-je­len­tés sorsa nem a ked­vük sze­rint ala­kul.

Eu­rópa be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sai fruszt­rál­tak, mert a Sar­gen­tini-je­len­tés sorsa nem a ked­vük sze­rint ala­kul.

Zavaros az ENSZ migránspaktuma

Zavaros az ENSZ migránspaktuma

Szinte ér­tel­mez­he­tet­len az ENSZ most el­fo­ga­dott aján­lása.

Szinte ér­tel­mez­he­tet­len az a mig­rá­ci­ó­ról szóló do­ku­men­tum, ame­lyet az ENSZ köz­gyű­lése el­fo­ga­dott. A za­va­ros el­kép­ze­lés­ről egyet biz­to­san tudni: az il­le­gá­lis mig­rá­ciót akarja le­gá­lissá tenni.

Öt férfi molesztált egy bedrogozott 15 éves lányt a szükségszállón

Öt férfi molesztált egy bedrogozott 15 éves lányt a szükségszállón

Most kö­zöl­ték a jú­li­usi ese­tet.

A német rend­őr­ség csak most kö­zölte, hogy jú­lius óta le­tar­tóz­ta­tás­ban ül öt afgán mig­ráns...

Az osztrák kormány is elismeri, hogy nem bírnak a fiatal afgánokkal

Az osztrák kormány is elismeri, hogy nem bírnak a fiatal afgánokkal

Ko­moly fej­fá­jást okoz­nak az or­szág­ban tar­tóz­kodó afgán mig­rán­sok...

Ko­moly fej­fá­jást okoz­nak az or­szág­ban tar­tóz­kodó afgán mig­rán­sok...

Utcakövekkel dobálták a rendőröket a magukat elbarikádozó migránsok

Utcakövekkel dobálták a rendőröket a magukat elbarikádozó migránsok

Rend­za­va­rás miatt kel­lett a ri­asz­tani a rend­őrö­ket Ba­j­or­szág­ban...

Rend­za­va­rás miatt kel­lett a ri­asz­tani a rend­őrö­ket...

Bedurvult a migránshelyzet, ez történt éjszaka a magyar határnál

Bedurvult a migránshelyzet, ez történt éjszaka a magyar határnál

Óri­ási döm­ping volt az éj­szaka, össze­sen 34 ha­tár­sér­tőt fog­tak el a késő esti és haj­nali órák­ban a déli ha­tár­nál.

Tizenéves migránsok tartják rettegésben a linzi pályaudvar környékét

Tizenéves migránsok tartják rettegésben a linzi pályaudvar környékét

Egy 11 és egy 13 éves mig­ráns tá­ma­dott meg a múlt hét­vé­gén egy 17 éves oszt­rák fi­a­talt a linzi fő­pá­lya­ud­va­ron.

Luxuslakásokat építenek a migránsoknak Hamburgban

Luxuslakásokat építenek a migránsoknak Hamburgban

Egyes la­ko­sok sze­rint ket­tős mér­cét al­kal­maz a város...

A ham­burgi la­ko­sok egy cso­portja és a helyi Al­ter­na­tíva Né­met­or­szá­gért (AfD) nevű párt kép­vi­se­lői úgy vélik, hogy ket­tős mér­cét al­kal­maz a város, ha a be­ván­dor­lók­ról van szó.

Ilyen nincs! Kizárták a saját lakásából az olasz tulajdonost a migránsok

Ilyen nincs! Kizárták a saját lakásából az olasz tulajdonost a migránsok

Most már hét hó­napja a ga­rá­zsá­ban lakik.

Most már hét hó­napja a ga­rá­zsá­ban lakik, mert a bí­ró­ság dön­té­séig nem tudja ki­la­kol­tatni őket.

Év végi akciós ajánlat a migránsoknak!

Év végi akciós ajánlat a migránsoknak!

Az ed­digi 1200 euró he­lyett akár 3000 euró is el­ér­hető szá­mukra.

A te or­szá­god, a te jövőd. Most! Ilyen szö­vegű óri­ás­pla­ká­to­kon aján­la­nak pénzt azok­nak, akik haj­lan­dóak ha­za­térni Né­met­or­szág­ból. Az ed­digi 1200 euró he­lyett akár 3000 euró is el­ér­hető szá­mukra.

Az olasz nagytakarítás 16 nigériai kábítószer-kereskedővel kezdődik!

Az olasz nagytakarítás 16 nigériai kábítószer-kereskedővel kezdődik!

A mig­rán­sokra vo­nat­kozó Sal­vini ren­de­le­tet el­fo­gadta az olasz kép­vi­se­lő­ház.

Svájc nemet mondott a migránstaxira

Svájc nemet mondott a migránstaxira

A svájci kor­mány nem en­ge­dé­lyezte, hogy az or­szág zász­laja alatt ha­józ­zon a mig­rán­so­kat szál­lító hír­hedt hajó. Lehet, hogy vég­leg Mar­seille-ben re­kedt?

A svájci kor­mány nem en­ge­dé­lyezte, hogy az or­szág zász­laja alatt ha­józ­zon a mig­rán­so­kat szál­lító hír­hedt hajó. Le­het­sé­ges, hogy többé ki sem fut­hat a ten­gerre, mert mos­ta­náig egyet­len or­szág sem vál­lalta, hogy re­giszt­rálja a Soros-hajót. Olasz­or­szág le is fog­lalná, mert sze­rin­tük en­ge­dély nél­kül hul­la­dé­kot szál­lí­tott Itá­li­ába.

Rendőrök közölték a családdal, hogy fiuk öngyilkos lett a börtönben

Rendőrök közölték a családdal, hogy fiuk öngyilkos lett a börtönben

A szír csa­lád ököl­lel tá­madt a gyász­hírt közlő egyen­ru­há­sokra.

A szír csa­lád ököl­lel tá­madt a gyász­hírt közlő egyen­ru­há­sokra. A 17 éves ön­gyil­kos fiú bá­tyát őri­zetbe kel­lett ven­nie a jár­őrök­nek.

Házasságtörés miatt félig megskalpoltak egy férfit

Házasságtörés miatt félig megskalpoltak egy férfit

Majd­nem az éle­té­vel kel­lett fi­zet­nie Mo­ham­mad A.-nak csak azért, mert be­le­sze­re­tett egy lányba.

Majd­nem az éle­té­vel kel­lett fi­zet­nie Mo­ham­mad A.-nak csak azért, mert be­le­sze­re­tett egy lányba.

Egy játszótér nyilvános WC-jében erőszakolták meg a 15 éves lányt

Egy játszótér nyilvános WC-jében erőszakolták meg a 15 éves lányt

21 éves afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak azzal a rend­őrök, hogy egy 15 éves lányt zak­la­tott.

Pontrendszerben értékelnék a bűnelkövető migránsokat

Pontrendszerben értékelnék a bűnelkövető migránsokat Németországban

Ez se­gít­hetné a bűn­el­kö­vető mig­rán­sok mi­előbbi ki­to­lon­co­lá­sát Né­met­or­szág­ból.

Migránsok lövöldöztek a bielefeldi állomáson

Migránsok lövöldöztek a bielefeldi főpályaudvaron

Szi­ré­názó rend­őr­au­tók árasz­tot­ták el a for­gal­mas pá­lya­ud­va­rát.

Szi­ré­názó rend­őr­au­tók árasz­tot­ták el Bi­e­le­feld leg­for­gal­ma­sabb pá­lya­ud­va­rát.

Bennfentesek meséltek arról, mi zajlik egy problémás menekültszállón

Bennfentesek meséltek arról, mi zajlik egy problémás menekültszállón

Ál­dat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak a kieli me­ne­kült­ott­hon­ban egy ott élő be­ván­dorló sze­rint.

6 migránst kaptak el a francia sárga mellényesek! Videó

6 migránst kaptak el a francia sárga mellényesek! Videó

A be­ván­dor­lók egy ka­mion ha­tal­mas, üres tar­tá­lyá­ban búj­tak el, de arra nem szá­mí­tot­tak, hogy az autó meg­áll.

A be­ván­dor­lók egy ka­mion ha­tal­mas, üres tar­tá­lyá­ban búj­tak el, de arra nem szá­mí­tot­tak, hogy az autó meg fog állni.

Hőtartó sátrakat osztogatnak az utcán élő migránsoknak

Hőtartó sátrakat osztogatnak az utcán élő migránsoknak

Egye­lőre 50 da­ra­bot osz­ta­nak szét.

Nem, ezt nem a fran­cia állam fi­nan­szí­rozza, hanem egy egye­sü­let ta­lálta ki és al­kotta meg. Egye­lőre 50 da­ra­bot osz­ta­nak szét Pá­rizs­ban.

Büntetésből tisztára akarta nyalatni lányával a wc-t egy apa

Büntetésből tisztára akarta nyalatni lányával a wc-t egy apa

Rit­kán lehet egy bí­ró­tól olyan őszinte meg­nyil­vá­nu­lást hal­lani, mint ami egy keddi tár­gya­lá­son hang­zott el Mün­chen­ben.

A rendőrség is elismerte, fiatal migránsok terrorizálják Augsburg lakóit

Fiatal migránsok terrorizálják Augsburg lakóit

Helyi la­ko­sok val­lot­tak erről...

Töb­ben val­lot­tak arról egy lap­nak, hogy az el­múlt évek­ben mi­lyen vál­to­zá­so­kon ment át vá­ro­suk.

Dolgoznak-e a migránsok Hollandiában?

Dolgoznak-e a migránsok Hollandiában?

A kü­lön­böző be­ván­dor­lói cso­por­tok közül kik és há­nyan kap­tak mun­kát az or­szág­ban?

Konk­rét ada­tok arról, hogy a kü­lön­böző be­ván­dor­lói cso­por­tok közül kik és há­nyan kap­tak mun­kát az or­szág­ban.

Kövekkel dobálták meg a határváros lakói a frissen érkezett migránsokat

Kövekkel dobálták meg a határváros lakói a frissen érkezett migránsokat

Egyre több il­le­gá­lis be­ván­dorló éri el az ame­ri­kai ha­tárt, ennek azon­ban a mig­rán­so­kon kívül szinte senki sem örül.

Évente maximum 65 migránst engednének be a japánok

Évente maximum 65 migránst engednének be a japánok

Azaz éppen annyit, amennyit 2017-ben. Pedig nem ke­ve­sebb mint 20 ezer ember sze­re­tett volna le­te­le­pedni a fel­kelő nap or­szá­gá­ban.

Azaz éppen annyit, amennyit 2017-ben. Pedig nem ke­ve­sebb mint 20 ezer ember sze­re­tett volna le­te­le­pedni a fel­kelő nap or­szá­gá­ban, de csak 20 fő ka­pott erre en­ge­délyt.

Hazudni tanítja a migránsokat egy civilszervezet

Hazudni tanítja a migránsokat egy civilszervezet

Egy görög ci­vil­szer­ve­zet ve­ze­tője maga be­szél erről egy ti­tok­ban ké­szí­tett videó fel­vé­te­len.

Egy görög ci­vil­szer­ve­zet ve­ze­tője maga be­szél erről egy ti­tok­ban ké­szí­tett videó fel­vé­te­len.

Meghökkentő dolgokat hallott a német politikus migránsoktól

Meghökkentő dolgokat hallott a német politikus a Boszniában rekedt migránsoktól

Az Al­ter­na­tíva Né­met­or­szá­gért (AfD) nevű német párt po­li­ti­kusa Sza­ra­je­vóig uta­zott...

Áll a bál Nyugaton! A spanyolok regisztráció nélkül eresztik szélnek a migránsokat

Áll a bál Nyugaton! A spanyolok regisztráció nélkül eresztik szélnek a migránsokat

Az eu­ró­pai or­szá­gok közül idén a spa­nyol­or­szágba ér­ke­zett a leg­több il­le­gá­lis be­ván­dorló.

A kormány kérdésekkel fordul az EU-hoz a migránskártyákról

A kormány kérdésekkel fordul az EU-hoz és az ENSZ-hez a migránskártyákról

A sok tisz­tá­zat­lan kö­rül­mény miatt van erre szük­ség...

A sok tisz­tá­zat­lan kö­rül­mény miatt a kor­mány hi­va­ta­lo­san is kér­dé­sek­kel for­dul az EU-hoz és az ENSZ-hez a mig­ráns­kár­tyák ügyé­ben - mondta Gu­lyás Ger­gely Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter csü­tör­töki saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Németországot elárasztották az erőszakoskodó migránsok

Németországot elárasztották a kislányokkal erőszakoskodó migránsok

Szinte már nincs nyil­vá­nos ren­dez­vény nemi erő­szak nél­kül...

Né­met­or­szág­ban már szinte nem lehet úgy meg­ren­dezni egy nyil­vá­nos tö­meg­ren­dez­vényt, hogy más­nap a saj­tó­ban ne az ün­nep­sé­ge­ken el­kö­ve­tett mig­ránserő­szak­ról kell­jen ol­vas­niuk az em­be­rek­nek.

A Lázár János által bemutatott bécsi kerületben félholtra vertek egy nyugdíjast

A Lázár János által bemutatott bécsi kerületben félholtra vertek egy nyugdíjast

Ti­zen­éves fi­a­ta­lok tá­mad­tak meg egy nyug­dí­jas há­zas­párt Bécs­ben.

Ti­zen­éves fi­a­ta­lok tá­mad­tak meg egy nyug­dí­jas há­zas­párt Bécs­ben.

Megdöbbentő dolgot állít a migránsbűnözésről a német kriminológus

Megdöbbentő dolgot állít a migránsbűnözésről a német kriminológus

A szak­em­ber sze­rint pár éve még is­me­ret­len volt Né­met­or­szág­ban a cso­por­to­san el­kö­ve­tett nemi erő­szak fo­galma.

Tűzparancsot kapnak a katonák, ha a migránsok támadják őket

Tűzparancsot kapnak a katonák, ha a migránsok támadják őket

Do­nald Trump el­nöki ren­de­le­tet ad ki a mig­rá­ció meg­fé­ke­zé­sére a jövő hét fo­lya­mán.

Felfegyverkezett migránsok toporognak a horvát határnál

Felfegyverkezett migránsok toporognak a horvát határnál

Szak­ér­tők sze­rint a téli hideg előtt még leg­alább 20 ezer mig­ráns akar Hor­vát­or­szágba jutni.

Szak­ér­tők sze­rint a téli hideg előtt még leg­alább 20 ezer mig­ráns akar Hor­vát­or­szágba jutni.

Beazonosíthatatlan migránsok árasztják el Németországot

Beazonosíthatatlan migránsok árasztják el Németországot

Ri­asztó ada­tok a német kor­mány­tól.

Egy friss je­len­tés sze­rint a fel­nőtt me­ne­dék­ké­rők 58 szá­za­léka hi­va­ta­los ira­tok nél­kül uta­zik be Né­met­or­szágba.

Fegyvereket is találtak a migránsoknál a horvát rendőrök!

Fegyvereket is találtak a migránsoknál a horvát rendőrök!

A mig­ráns­kár­tya tit­kai.

Va­la­mint va­do­natúj csiz­má­kat, tú­ra­öl­tö­zé­ket és okos­te­le­fo­no­kat. De mi köze lehet ezek­nek So­ros­hoz és az ENSZ-hez?

15 éves lányok melleit fogdosták a brémai szabadvásáron

15 éves lányok melleit fogdosták a brémai szabadvásáron

Szinte nincs olyan nyil­vá­nos ren­dez­vény, amely után ne a mo­lesz­tá­lá­sok­ról ír­ná­nak a német lapok.

Szinte nincs olyan nyil­vá­nos ren­dez­vény, amely után ne a mo­lesz­tá­lá­sok­ról ír­ná­nak a német lapok.

Donald Trump a migránsoknak: Gyertek csak, a hadseregünk már vár rátok

Trump a migránsoknak: A hadseregünk vár rátok

5200 ka­to­nát küld a me­xi­kói ha­tárra.

Az Egye­sült Ál­la­mok több mint 5200 ka­to­nát küld a me­xi­kói ha­tárra...

Ők a 18 éves lány megerőszakolásával gyanúsított férfiak! Fotók

Ők a 18 éves lány megerőszakolásával gyanúsított férfiak!

Egyre több in­for­má­ció derül ki arról a Fre­i­burg­ban el­kö­ve­tett nemi erő­sza­kos ügy­ről, amely meg­döb­ben­tette az egész német köz­vé­le­ményt.

Trump kivezényli a hadsereget a határhoz

Trump kivezényli a hadsereget a déli határhoz

Üzent az ame­ri­kai határ felé me­ne­te­lők­nek is!

Az ame­ri­kai elnök még a vá­lasz­tási kam­pány­ban ígérte meg, hogy ke­mé­nyen fel fog lépni az or­szá­got sújtó il­le­gá­lis be­ván­dor­lás ellen.

Kegyetlen ostrom a mexikói határnál, egy ember meghalt! Videó

Kegyetlen ostrom a mexikói határnál, egy ember meghalt! Videó

A közép-ame­ri­kai il­le­gá­lis be­ván­dor­lók erő­sza­kot is al­kal­maz­nak, csak hogy el­ér­jék az Egye­sült Ál­la­mo­kat.

Egy újabb ka­ra­vánná ala­kult közép-ame­ri­kai mig­ráns­horda ro­ha­mozta meg a me­xi­kói ke­rí­tést. A közép-ame­ri­kai il­le­gá­lis be­ván­dor­lók erő­sza­kot is al­kal­maz­nak, csak hogy el­ér­jék az Egye­sült Ál­la­mo­kat.

A szír migránsok harmada pszichésen beteg

A szír migránsok harmada pszichésen beteg

A Né­met­or­szág­ban élő szír mig­rán­sok több mint 30 szá­za­léka pszi­chés be­teg­ség­ben szen­ved.

A Né­met­or­szág­ban élő szír mig­rán­sok több mint 30 szá­za­léka pszi­chés be­teg­ség­ben szen­ved. Vajon mi lehet ennek a kö­vet­kez­mé­nye?

Megrohamozták az uniós határt a Boszniában rekedt migránsok

Megrohamozták az uniós határt a Boszniában rekedt migránsok

Bosz­ni­á­ban re­kedt il­le­gá­lis be­ván­dor­lók ezrei akar­nak min­den áron az Eu­ró­pai Unió te­rü­le­tére jutni.

Készültség: Áttörték a rendőrsorfalat a migránsok a horvát határon! - videó

Készültség: Áttörték a rendőrsorfalat a migránsok a horvát határon! - videó

Fo­lya­ma­to­sak az össze­tű­zé­sek bos­nyák-hor­vát ha­tá­ron.

Már több napja fo­lya­ma­to­sak az össze­tű­zé­sek a mig­rán­sok és a rend­őrök kö­zött a bos­nyák-hor­vát ha­tá­ron. Il­le­gá­lis be­ván­dor­lók ezrei akar­nak még a hideg tél előtt az Eu­ró­pai Uni­óba jutni.

Drámai pillanatok: ez történt a déli határnál

Drámai pillanatok: ez történt a déli határnál

Te­her­vo­na­ton akart az or­szágba jutni két mig­ráns a déli ha­tár­nál, Ke­le­bi­á­nál. Rend­őrök kí­sér­ték vissza őket az ide­ig­le­nes biz­ton­sági ha­tár­zár­hoz.

Te­her­vo­na­ton akart az or­szágba jutni két mig­ráns a déli ha­tár­nál, Ke­le­bi­á­nál. Rend­őrök kí­sér­ték vissza őket az ide­ig­le­nes biz­ton­sági ha­tár­zár­hoz.

Egy halott lakásába költöztek be a migránsok!

Egy halott lakásába költöztek be a migránsok!

Mi­u­tán le­buk­tak, rá­adá­sul még bosszút is áll­tak a ha­lott férfi fián. Majd el­mond­juk, ho­gyan.

Mi­u­tán le­buk­tak, rá­adá­sul még bosszút is áll­tak a ha­lott férfi fián. Majd el­mond­juk, ho­gyan. Az eset Fran­cia­or­szág­ban tör­tént.

Libanoni bűnöző klánok uralkodnak Essenben!

Libanoni bűnöző klánok uralkodnak Essenben!

A li­ba­noni há­ború elől me­ne­kül­tek.

30 évvel ez­előtt a li­ba­noni há­ború elől me­ne­kül­tek. Mára vi­szont már nem csu­pán Essen északi ré­szén, de más vá­ro­sok­ban is ural­ják az al­vi­lá­got.

Adományokért könyörög a migránsokat taxiztató kapitány

Adományokért könyörög a migránsokat taxiztató kapitány

A Li­feline nevű hajó le­gény­sé­gét azzal vá­dol­ják, hogy Eu­ró­pába ta­xiz­tatja a Föld­közi-ten­ger­ből össze­ha­lá­szott mig­rán­so­kat.

Nem adják fel a migránsok, így próbálkoznak a magyar határnál

Nem adják fel a migránsok, így próbálkoznak a magyar határnál

Te­her­ta­xi­nak hi­szik a ka­mi­o­no­kat a mig­rán­sok, fur­csább­nál fur­csább ra­ko­má­nyok közül sze­dik ki őket a pénz­ügy­őrök.

Havonta 32 ezer euró bevétele van a migránsokból a német politikusnak!

Havonta 32 ezer euró bevétele van a migránsokból a német politikusnak!

Kel­le­met­len, hogy éppen a kor­mányzó CDU tagja.

Kel­le­met­len, hogy éppen a kor­mányzó CDU, sőt a párt Köln vá­rosi ve­ze­tő­sé­gé­nek tagja.

Kecskét vágtak a hotel mosdójában a migránsok!

Kecskét vágtak a hotel mosdójában a migránsok!

A tu­ris­ták erő­sen meg­le­pőd­tek...

Tor­on­tó­ban, két nagy szál­lo­dá­ban 1719 il­le­gá­lis mig­ránst he­lyez­tek el. Csak abból lett cir­kusz, hogy ugyan­oda tu­ris­ták is ér­kez­tek...

Elszabadult a pokol a főként migránsok által látogatott iskolában

Elszabadult a pokol a főként migránsok által látogatott iskolában

Le­ve­let írt a né­met­or­szági Hal­lé­ban ta­lál­ható kö­zép­is­kola ta­nári kara a tar­to­má­nyi mi­nisz­ter­el­nök­nek.

Le­ve­let írt a né­met­or­szági Hal­lé­ban ta­lál­ható kö­zép­is­kola ta­nári kara a tar­to­má­nyi mi­nisz­ter­el­nök­nek.

Humanitárius katasztrófa fenyeget több görög szigeten is

Humanitárius katasztrófa fenyeget több görög szigeten is

Csak­nem más­fél­szer több il­le­gá­lis be­ván­dorló ér­ke­zett az idei év első fe­lé­ben Tö­rök­or­szág­ból.

Csak­nem más­fél­szer több il­le­gá­lis be­ván­dorló ér­ke­zett az idei év első fe­lé­ben Tö­rök­or­szág­ból.

Közeleg a tél! Migránsostrom várható az EU külső határain

Közeleg a tél! Migránsostrom várható az EU külső határain

Szak­ér­tők sze­rint Bosz­ni­á­ban je­len­leg 4500 il­le­gá­lis be­ván­dorló vár arra, hogy to­vább­ma­sí­roz­has­sa­nak nyu­gat felé.

Közép-Európa felé tartó migránstömeget állítottak meg

Közép-Európa felé tartó migránstömeget állítottak meg

Moz­gal­mas volt a múlt hét...

A görög ha­tó­sá­gok­nak moz­gal­mas hét­vé­géje volt.

Játszótéri homokozóban feküdt a 19 éves agyonszúrt férfi holtteste

Játszótéri homokozóban feküdt a 19 éves agyonszúrt férfi holtteste

Hi­deg­vérű gyil­kos­ság rázta meg hétfő este Linz la­kóit...

Hi­deg­vérű gyil­kos­ság rázta meg hétfő este Linz la­kóit, egy 19 éves afgán fi­a­talt ta­lál­tak hol­tan az oszt­rák város ját­szó­te­ré­nek ho­mo­ko­zó­já­ban. Egy 16 éves afgán ti­né­dzsert őri­zetbe vet­tek, egy másik fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőt még ke­res­nek a rend­őrök.

Csapdában a dánok: nem működik a kiutasítás, ezért bekeményítenek

Csapdában a dánok: nem működik a kiutasítás, ezért bekeményítenek

A mig­ráns gye­re­kek­nek kö­te­lező lesz heti 25 órát dánul ta­nulni.

A mig­ráns gye­re­kek­nek kö­te­lező lesz heti 25 órát dánul ta­nulni.

Rémképet festett fel a finn belügyminiszter! Minket ez a veszély nem fenyeget

Rémképet festett fel a finn belügyminiszter

A finn bel­ügy­mi­nisz­ter attól tart, hogy 10 éven belül olyan ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ala­kul­hat­nak ki náluk is, mint ami­lye­ne­ket Svéd­or­szág­ban lát­ha­tunk.

Június közepe óta megint egyre több az illegális határátlépő migráns

Június közepe óta megint egyre több a migráns

Jú­nius kö­zepe óta ismét emel­ke­dik a rend­őr­ség által meg­aka­dá­lyo­zott ha­tár­át­lé­pé­sek, il­letve a Ma­gyar­or­szá­gon el­fo­gott il­le­gá­lis mig­rán­sok száma.

Tömegverekedés: 30 migráns támadt rendőrökre a menekültközpontban

30 migráns támadt rendőrökre a menekültközpontban

Három il­le­gá­lis be­ván­dor­lót akar­tak őri­zetbe venni a rend­őrök.

A német rend­őr­ség azért vo­nult ki egy fre­i­burgi me­ne­kült­szál­ló­hoz, hogy őri­zetbe ve­gye­nek három il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, aki­ket pár napon belül ki­to­lon­col­tak volna az or­szág­ból. A mig­rán­sok tár­sai úgy fel­há­bo­rod­tak ezen, hogy 30-an ug­rot­tak neki az egyen­ru­há­sok­nak.