CÍMKE: 'migránsok'

Kirobbant a botrány: börtönbe kerülnek a migránsok

Kirobbant a botrány: börtönbe kerülnek a migránsok

Fel­há­bo­rod­tak az em­beri jogi szer­ve­ze­tek, mikor ki­de­rült, hol szál­lá­sol­nak el több ezer mig­ránst.

Felháborodott fürdővendégek: migránsok kukkolják a pucér szaunázókat

Felháborodott fürdővendégek: migránsok kukkolják a pucér szaunázókat

A nép­szerű für­dő­től sok törzs­ven­dég el­pár­tolt.

Szá­mos törzs­ven­dég in­tett bú­csút a nép­szerű für­dő­nek.

Irányított migránstámadások érték a spanyol partokat

Irányított támadások érték a spanyol partokat

Szo­kat­la­nul sok il­le­gá­lis be­ván­dorló pró­bált meg Spa­nyol­or­szágba jutni.

Szo­kat­la­nul sok il­le­gá­lis be­ván­dorló pró­bált meg a hét­vé­gén a Föld­közi-ten­ge­ren ke­resz­tül Spa­nyol­or­szágba jutni.

Halálra fagynak a migránsok

Halálra fagynak a migránsok

A hely­ze­tük min­den ed­di­gi­nél rosszabb.

Bár a Dzsun­gel hi­va­ta­lo­san már rég a múlté, még min­dig több száz mig­ráns ál­lo­má­so­zik Ca­lais-nál - a hely­ze­tük pedig min­den ed­di­gi­nél rosszabb.

5 éves kihűlt kisfiút találtak egy vonat alá bújva, a szüleit keresik

5 éves kihűlt kisfiút találtak egy vonat alá bújva, a szüleit keresik

Az oszt­rák, német és olasz ha­tó­sá­gok kö­zö­sen szi­go­rí­ta­nak a Bren­ner-hágó ha­tár­sza­kasz el­len­őr­zé­sén...

Az oszt­rák, német és olasz ha­tó­sá­gok kö­zö­sen szi­go­rí­ta­nak a Bren­ner-hágó ha­tár­sza­kasz el­len­őr­zé­sén...

Elégedetlenek voltak a körülményekkel, szétverték a migránsszállót

Elégedetlenek voltak a körülményekkel, szétverték a migránsszállót

Négy fi­a­tal­korú mig­ráns verte szét egy me­ne­kült­szálló be­ren­de­zé­sét, mert elé­ge­det­le­nek vol­tak a kö­rül­mé­nyek­kel.

80 millióért takarítottak a migránsok után, de Kocsist zaklatják...

80 millióért takarítottak a migránsok után, de Kocsis Mátét zaklatják...

Rö­vi­de­sen, még ma meg­szü­let­het az íté­let abban a per­ben, amit a Soros pén­zelte ...

Több német városban is megtiltották a migránsok letelepedését

Több német városban is megtiltották a migránsok letelepedését

Három vá­rosba nem te­le­ped­het le több me­ne­kült!

Alsó-Szász­or­szág ve­ze­tői drasz­ti­kus vál­to­zás mel­lett dön­töt­tek: három vá­rosba nem te­le­ped­het le több me­ne­kült!

Hazautalják a kapott segélyt a szír bevándorlók

Hazautalják a kapott segélyt a szír bevándorlók

Meg­osz­la­nak a vé­le­mé­nyek a szak­ér­tők kö­zött, hogy po­zi­tív vagy ne­ga­tív ha­tá­sai le­het­nek ennek.

Meg­osz­la­nak a vé­le­mé­nyek, hogy po­zi­tív vagy ne­ga­tív ha­tá­sai le­het­nek annak, ha az Auszt­ri­á­ban kifi­ze­tett se­gé­lyek egy ré­szét kül­földre utal­ják.

Sokan az utcára kerülnek, míg a migránsoknak hotel szobákat bérelnek

Sokan az utcára kerülnek, míg a migránsoknak hotel szobákat bérelnek

A görög kor­mány azt ter­vezi, hogy a tél be­kö­szön­té­vel hotel szo­bák­ban és ten­ger­járó ha­jó­kon he­lyezi el a mig­rán­so­kat.

Kíméletlen őszinteséggel vallott a migránsokról az akadémia előadója

Kíméletlen őszinteséggel vallott a migránsokról az akadémia előadója

Ber­lini rend­őr­ségi kö­rök­ben nagy fej­fá­jást okoz egy ki­szi­vá­rog­ta­tott hang­fel­vé­tel.

Afrikai migránsok lepték el a közteret, az árusok rettegnek

Afrikai migránsok lepték el a közteret, az árusok rettegnek

Egy zöld­ség- és gyü­mölcs­árus azt ál­lítja, hogy tart­ha­tat­lan ál­la­po­tok van­nak a ber­lini Kott­bus­ser Tor­nál.

Egy zöld­ség- és gyü­mölcs­árus azt ál­lítja, hogy tart­ha­tat­lan ál­la­po­tok van­nak a ber­lini Kott­bus­ser Tor­nál. Mint me­séli, min­den nap ki kell hívni a rend­őrö­ket a kör­nyé­ket el­lepő af­ri­kai mig­rán­sok miatt, de az egyen­ru­há­sok te­he­tet­le­nek.

Agyonnyomják a migránsok a briteket

Agyonnyomják a migránsok a briteket

Ro­ha­mo­san nő az Egye­sült Ki­rály­ság né­pes­sége, de ez nem annak kö­szön­hető, hogy egyre több gye­re­ket vál­lal­nak a bri­tek - meg­ál­lít­ha­tat­la­nul ér­kez­nek az or­szágba a mig­rán­sok!

Ro­ha­mo­san nő az Egye­sült Ki­rály­ság né­pes­sége, de ez nem annak kö­szön­hető, hogy egyre több gye­re­ket vál­lal­nak a bri­tek - hanem annak, hogy meg­ál­lít­ha­tat­la­nul ér­kez­nek az or­szágba a kül­földi mun­ka­vál­la­lók és a mig­rán­sok!

Prostituálttá válnak a migránsok

Prostituálttá válnak a migránsok

Sú­lyos vissza­élé­sek miatt rob­bant ki a bot­rány egy mig­ráns­tá­bor­ban: az ott szol­gá­la­tot tel­je­sítő biz­ton­sági őrök va­ló­sá­gos bor­dély­há­ló­za­tot épí­tet­tek ki a mig­rán­sok ki­hasz­ná­lá­sá­val.

Sú­lyos vissza­élé­sek miatt rob­bant ki a bot­rány egy mig­ráns­tá­bor­ban: az ott szol­gá­la­tot tel­je­sítő biz­ton­sági őrök va­ló­sá­gos bor­dély­há­ló­za­tot épí­tet­tek ki a mig­rán­sok ki­hasz­ná­lá­sá­val.

Kolostorban randalíroztak a migránsok!

Kolostorban randalíroztak a migránsok!

Szét­ver­tek egy kerti ün­nep­sé­get.

Ki tudja miért, de szét­ver­tek egy kerti ün­nep­sé­get, ven­dé­gek­kel együtt. A húsz- hu­szonöt be­ván­dorló "arab­nak" né­zett ki és azóta sem ta­lál­ják őket.

Mint egy rossz vicc: rendőrbuszon szöktek a migránsok

Mint egy rossz vicc: rendőrbuszon szöktek a migránsok

Ha­tal­mas csa­ló­dás várt rájuk.

Trük­kös módon pró­bált az Egye­sült Ki­rály­ságba jutni két mig­ráns, és már úgy érez­ték, min­den aka­dályt le­küz­döt­tek, de ha­tal­mas csa­ló­dás várt rájuk.

Tarthatatlan állapotok: Dániában már 25 gettó van

Tarthatatlan állapotok: Dániában már 25 gettó van

Egyre rosszabb a hely­zet.

Min­den évben ki­ad­nak egy lis­tát, ame­lyen azok a ke­rü­le­tek sze­re­pel­nek, ame­lye­ket a kor­mány get­tók­nak te­kint. Az idei lis­tán 25 vá­ros­rész sze­re­pel.

Részeg migránsok lányokat zaklattak, majd rátámadtak a rendőrökre is

Részeg migránsok lányokat zaklattak, majd rátámadtak a rendőrökre is

Három fi­a­tal mig­ráns zak­la­tott lá­nyo­kat a né­met­or­szági Chem­nitz egyik vil­la­mos­já­ra­tán.

Több ezer migránst nem tudnak kitoloncolni

Több ezer migránst nem tudnak kitoloncolni

Az el­kö­vet­kező évek­ben 50 ezer mig­ráns ese­té­ben bo­csát ki ki­to­lon­co­lási vég­zést a svéd mig­rá­ciós ügy­nök­ség.

Az el­kö­vet­kező évek­ben 50 ezer mig­ráns ese­té­ben bo­csát ki ki­to­lon­co­lási vég­zést a svéd mig­rá­ciós ügy­nök­ség.

Évekig őrizhetjük az autós üldözés migránsait

Évekig őrizhetjük az autós üldözés migránsait

Akad­nak köz­tük kó­má­sok is.

To­vábbra is 16 sé­rült mig­ránst ápol­nak a bé­kési és csong­rádi kór­há­zak­ban. Akad­nak köz­tük kó­má­sok is, aki­ket talán addig kell őrizni, amíg fel­éb­red­nek.

Váratlan fordulat a kórházainkban ápolt migránsok ügyében

Váratlan fordulat a kórházainkban ápolt migránsok ügyében

Akad­nak köz­tük kó­má­sok is.

To­vábbra is 16 sé­rült mig­ránst ápol­nak a bé­kési és csong­rádi kór­há­zak­ban. Akad­nak köz­tük kó­má­sok is, aki­ket bi­zony­ta­lan ideig kell őrizni.

Migránsokra bízzák a tömegközlekedők életét

Migránsokra bízzák a tömegközlekedők életét

Ber­lin nagy mun­ka­erő­hi­ánnyal küzd, az el­múlt hó­na­pok­ban már a tö­meg­köz­le­ke­dés is meg­síny­lette ezt.

Ber­lin meg­le­he­tő­sen nagy mun­ka­erő­hi­ánnyal küzd, az el­múlt hó­na­pok­ban már a tö­meg­köz­le­ke­dés is meg­síny­lette ezt.

Migránsból lett a szépségkirálynő és a szépségkirály is!

Migránsból lett a szépségkirálynő és a szépségkirály is!

A zsűri ezzel a dön­tés­sel is je­lezni akarta a mások iránti "nyi­tott­sá­got".

A zsűri ezzel a dön­tés­sel is je­lezni akarta a mások iránti "nyi­tott­sá­got". Egy biz­tos: így nem lehet őket rassziz­mus­sal vá­dolni.

Mindenhatónak érezte magát a migráns: gyilkolt, kínzott, erőszakolt

Mindenhatónak érezte magát a migráns: gyilkolt, kínzott, erőszakolt

A szo­má­liai Osman M. gyil­kolt, meg­kín­zott má­so­kat, és több nőt is meg­erő­sza­kolt.

70 ezer szír és iraki készül Németországba a családtagjaikhoz

70 ezer szír és iraki készül Németországba a családtagjaikhoz

Ez csak a jég­hegy csú­csa.

A me­ne­dék­jo­got kapó em­be­rek­nek jo­guk­ban áll a ha­zá­juk­ban ma­radt kö­zeli ro­ko­na­i­kat maguk után köl­töz­tetni.

Botrány a briteknél: nem szabadulnak meg a migránsoktól

Botrány a briteknél: nem szabadulnak meg a migránsoktól

Közel egy­mil­lió olyan mig­ráns tar­tóz­ko­dik il­le­gá­li­san az Egye­sült Ki­rály­ság te­rü­le­tén, aki­ket sosem fog­nak tudni ki­to­lon­colni a ha­tó­sá­gok.

Közel egy­mil­lió olyan mig­ráns tar­tóz­ko­dik il­le­gá­li­san az Egye­sült Ki­rály­ság te­rü­le­tén, aki­ket sosem fog­nak tudni ki­to­lon­colni a ha­tó­sá­gok.

Migránsok a napozó nőnek:
Ha nem öltözöl fel, megerőszakolhatunk

Migránsok a napozó nőnek:
Ha nem öltözöl fel, megerőszakolhatunk

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az oszt­rá­kok kö­ré­ben egy Fa­ce­book be­jegy­zés.

Fu­tó­tűz­ként ter­jed az oszt­rá­kok kö­ré­ben egy Fa­ce­book be­jegy­zés.

Így válnak európaivá a migránsok

Nagy tervek: így válnak európaivá a migránsok

Az olasz kor­mány ki­dol­go­zott egy in­teg­rá­ciós prog­ra­mot.

Az olasz kor­mány ki­dol­go­zott egy prog­ra­mot, amely se­gít­het el­si­mí­tani az or­szág prob­lé­má­ját: si­ke­rül be­il­lesz­te­niük a mig­rán­so­kat a min­den­na­pokba.

Kezdenek eldurvulni a migránsok bandaháborúi

Kezdenek eldurvulni a migránsok bandaháborúi

Frank­furt, Lip­cse, Ber­lin. Csak né­hány német nagy­vá­ros, ahol egyre gya­ko­rib­bak a mig­ráns­bal­hék.

Ham­burg, Frank­furt, Lip­cse, Ber­lin. Csak né­hány azok­ból a német nagy­vá­ro­sok­ból, ahon­nan fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek a kü­lön­böző mig­ráns­ban­dák össze­csa­pá­sa­i­ról szóló hírek. Egyre vé­re­seb­bek az ál­ta­lá­ban val­lási né­zet­kü­lönb­sé­ge­ken ala­puló ban­da­há­bo­rúk.

Német szakember: ezeket a migránsokat nem lehet integrálni

Német szakember: ezeket a migránsokat nem lehet integrálni

Az egyik leg­na­gyobb baj, hogy a po­li­ti­ku­sok nem ve­szik ko­mo­lyan az em­be­rek fé­lel­meit - ál­lítja egy pszi­chi­á­ter.

Az egyik leg­na­gyobb baj, hogy a po­li­ti­ku­sok nem ve­szik ko­mo­lyan az em­be­rek fé­lel­meit - ál­lítja Ch­ris­tian Dogs pszi­chi­á­ter. A német ZDF csa­tor­ná­nak adott in­ter­jú­já­ban az is el­hang­zott, hogy nem cél­ra­ve­zető min­den­kit be­teg­nek és szél­ső­job­bos­nak ti­tu­lálni, aki kri­ti­zálni meri a mai német mig­ráns po­li­ti­kát.

Vad parti után, csoportosan erőszakolták meg a migránsok a lányt

Vad parti után, csoportosan erőszakolták meg a migránsok a lányt

A la­kos­sá­got sok­kolta az eset, a szü­lők fél­nek.

A la­kos­sá­got sok­kolta az eset. A szü­lők azt mond­ják, hogy nem en­ge­dik a gye­re­ke­i­ket egye­dül is­ko­lába.

Drogbunkerre bukkantak a migránsszállón

Drogbunkerre bukkantak a migránsszállón

A pin­cé­ben mű­kö­dött az el­osztó.

Az auszt­riai Kla­gen­furt­ban el­fog­tak három mig­ránst a rend­őrök, mi­u­tán fü­lest kap­tak, hogy a helyi me­ne­kült­szál­lón egy drog­bun­ker mű­kö­dik.

Nem boldogak a migránsok

Nem boldogak a migránsok

A mig­rán­sok nem érzik túl jól ma­gu­kat a vá­lasz­tott eu­ró­pai or­szá­gok­ban.

Diszk­ri­mi­ná­ció, ál­landó rend­őri iga­zol­ta­tá­sok, kö­zöm­bös kör­nye­zet - a mig­rán­sok ezek miatt nem érzik túl jól ma­gu­kat a vá­lasz­tott eu­ró­pai or­szá­gok­ban.

Népszavazással döntöttek a migránsok sorsáról, vége a jólétnek

Népszavazással döntöttek a migránsok sorsáról, vége a jólétnek

Át­ala­kul­nak majd az addig sta­bil­nak vélt pénz­ügyi be­vé­te­lek. Kér­dés per­sze, hogy mindez mit hoz majd ma­gá­val.

Törvénysértésre buzdítja a milliárdos a migránsokat

Törvénysértésre buzdítja a milliárdos a migránsokat

A la­kos­ság 75%-a nem ért egyet vele.

Auszt­ri­á­ban ok­tó­ber el­se­jé­vel életbe lép az a tör­vény, mi­sze­rint tilos olyan ru­há­za­tot hor­dani, amely el­ta­karja az arcot.

Rés a pajzson: 800 migránst keresnek
a németek, még
az ujjlenyomatuk
sincs meg

Rés a pajzson: 800 migránst keresnek
a németek, még az ujjlenyomatuk sincs meg

Szinte sem­mit sem lehet tudni róluk.

A leg­na­gyobb prob­léma, hogy szinte sem­mit sem tud­nak róluk a ha­tó­sá­gok.

Új módszerrel utaznak tovább a migránsok

Új módszerrel utaznak tovább a migránsok

Újabb Nagy-Bri­tan­ni­ába ve­zető utat ta­lál­tak a mig­rán­sok.

Újabb Nagy-Bri­tan­ni­ába ve­zető utat ta­lál­tak a mig­rán­sok: egyre töb­ben szök­nek fel Bil­ba­ó­ban a kom­pokra, ame­lyek aztán Ports­mouth­ban köt­nek ki.

Újra migránshorda zaklathatja a nőket szilveszterkor

Újra migránshorda zaklathatja a nőket szilveszterkor

A 2015-ös este em­léke örökké kí­sért...

A 2015-ös szil­vesz­ter örök nyo­mott ha­gyott a német em­be­rek em­lé­ke­ze­té­ben.

Pánik Romániában: százával érnek partot a migránsok

Pánik Romániában: százával érnek partot a migránsok

Szep­tem­ber­ben már több száz il­le­gá­lis be­ván­dor­lóra csap­tak le a román parti őrség em­be­rei a Fe­kete-ten­ge­ren.

Szep­tem­ber­ben már több száz il­le­gá­lis be­ván­dor­lóra csap­tak le a román parti őrség em­be­rei a Fe­kete-ten­ge­ren.

Az erdőből űzték ki a migránsokat

Az erdőből űzték ki a migránsokat

Több száz mig­ránst te­le­pí­tett ki egy ha­tal­mas rend­őr­egy­ség az észak-fran­cia­or­szági Grand-Synt­hét ha­tá­roló er­dő­ből.

Több száz mig­ránst te­le­pí­tett ki egy ha­tal­mas rend­őr­egy­ség a Grand-Synt­hét ha­tá­roló er­dő­ből. Az iraki kur­dok­ból álló mig­ráns­cso­port az Egye­sült Ki­rály­ságba akart át­szökni.

A rendőröknek fogalmuk sincs, hol van a kamionban elfogott 50 migráns

A rendőröknek fogalmuk sincs, hol van a kamionban elfogott 50 migráns

A hét­vé­gén csap­tak le a német rend­őrök arra a ka­mi­onra, amely­nek rak­te­ré­ben 50 iraki mig­ránsra buk­kan­tak.

A nyílt utcán lett csoportos nemi erőszak áldozata egy 16 éves lány

A nyílt utcán lett csoportos nemi erőszak áldozata egy 16 éves lány

Egy 16 éves lány a hö­hen­kir­cheni vas­út­ál­lo­másra sze­re­tett volna el­jutni, ám útja során, a nyílt utcán meg­erő­sza­kol­ták.

Az osztrákok katonákat vezényeltek a határra

Az osztrákok katonákat vezényeltek a határra

Az oszt­rák vé­delmi mi­nisz­ter sze­rint a Bal­ká­non új, mig­rán­so­kat szál­lító csem­pész­út­vo­na­lak ala­kul­hat­nak ki.

Az oszt­rák hon­vé­delmi mi­nisz­ter in­ter­jút adott a német Di­eWelt-nek. Ebben arra fi­gyel­mez­tet, hogy a Bal­ká­non új, mig­rán­so­kat Eu­ró­pába szál­lító csem­pész­út­vo­na­lak ala­kul­hat­nak ki. Auszt­ria ennek meg­aka­dá­lyo­zá­sára a ka­to­na­sá­got is be­vet­heti.

Új útvonalon támadhatnak a migránsok, a rendőrség titkolózik

Új útvonalon támadhatnak a migránsok, a rendőrség titkolózik

A Föld­közi-ten­ge­ren át már egyre ke­ve­seb­ben tud­nak Eu­ró­pába szökni.

A Föld­közi-ten­ge­ren át már egyre ke­ve­seb­ben tud­nak Eu­ró­pába szökni.

Gyermekmolesztáló migránsokért tüntetett a Soros támogatta szervezet

Gyermekmolesztáló migránsokért tüntetett a Soros támogatta szervezet

Mig­ráns­párti ak­ti­vis­ták akar­ták meg­aka­dá­lyozni a ki­to­lon­co­lá­so­kat.

Rossz hírek: az embercsempészek nem adják fel

Rossz hírek: az embercsempészek nem adják fel

Túl jól fizet az il­le­gá­lis üzlet.

Az eu­ró­pai kor­má­nyok­nál is job­ban fizet az il­le­gá­lis em­ber­csem­pé­szet, így a sze­gé­nyek a se­gé­lyek he­lyett in­kább a mig­rán­sok pénz­tár­cá­ját vá­laszt­ják.

Merkel bármennyi bevándorlót befogadna?

Merkel bármennyi bevándorlót befogadna?

A bajor CSU el­nöke to­vábbra is sze­retné, ha fel­ső­ha­tárt ve­zet­né­nek be a mig­rán­sok be­fo­ga­dá­sát il­le­tően.

Az Ang­ela Mer­kel ve­zette CDU párt­test­vére, a bajor CSU el­nöke to­vábbra is sze­retné, ha fel­ső­ha­tárt ve­zet­né­nek be a mig­rán­sok be­fo­ga­dá­sát il­le­tően. Mer­kel a hét­vé­gén meg­is­mé­telte, erről hal­lani sem akar.

Új országba özönlenek a migránsok

Új országba özönlenek a migránsok

Egyre nyu­ga­tabbra to­ló­dik a mig­rá­ciós út­vo­nal: las­san Spa­nyol­or­szág válik a fő tran­zit­or­szággá, meg­sok­szo­ro­zó­dott az ér­ke­zők száma.

Egyre nyu­ga­tabbra to­ló­dik a mig­rá­ciós út­vo­nal: las­san Spa­nyol­or­szág válik a fő tran­zit­or­szággá.

Özönlenek a migránsok Spanyolországba

Özönlenek a migránsok Spanyolországba

Meg­nőtt az il­le­gá­li­san Spa­nyol­or­szágba ér­kező be­ván­dor­lók száma.

Jócs­kán meg­nőtt az il­le­gá­li­san Spa­nyol­or­szágba ér­kező be­ván­dor­lók száma.

Seprűvel kergette el a szőlőjét dézsmáló migránsokat egy magyar néni

Seprűvel kergette el a szőlőjét dézsmáló migránsokat egy magyar néni

A ha­tá­ro­zott fel­lé­pés néha cso­dákra képes. Csak az nem vi­lá­gos, hogy a tol­va­jok miért hi­vat­koz­tak Al­lahra.

Újabb kocogó nő lett brutális nemi erőszak áldozata

Újabb kocogó nő lett brutális nemi erőszak áldozata

Az el­múlt hetek so­ka­dik esete ez.

Az el­múlt idő­szak­ban egyre több ko­cogó nőt erő­sza­kol­nak meg mig­rán­sok Né­met­or­szág­ban. A lip­csei rend­őr­ség már ta­ná­csok­kal is el­látta a nőket.

Elfogták a nyaralókat erőszakoló bandát

Elfogták a nyaralókat erőszakoló bandát

Si­ke­rült a Ri­min­ben erő­sza­koló banda mind a négy tag­ját el­fogni.

Si­ke­rült a Ri­min­ben erő­sza­koló banda mind a négy tag­ját el­fogni: a 20 éves kon­gói férfit a Pe­sa­ró­ból Mi­lá­nóba tartó vo­na­ton tar­tóz­tat­ták le az olasz rend­őrök.

Akadályba ütköztek a migránsok: maffiózók indítottak háborút

Akadályba ütköztek a migránsok: maffiózók indítottak háborút

Ke­ve­sebb mig­ráns ér­ke­zik.

Döb­ben­ten ta­pasz­tal­ták a szak­ér­tők, hogy jú­lius óta ke­ve­sebb mig­ráns ér­ke­zik Olasz­or­szág part­ja­ira - és ennek na­gyon kü­lö­nös oka van!

Győzelem a tengeren: újabb NGO-hajó szedi fel a horgonyt

Győzelem a tengeren: újabb NGO-hajó szedi fel a horgonyt

A mál­tai MOAS köz­le­mény­ben je­len­tette be, hogy fel­hagy a Föld­közi-ten­ge­ren a mig­rán­sok men­té­sé­vel.

A mál­tai MOAS köz­le­mény­ben je­len­tette be, hogy fel­hagy a Föld­közi-ten­ge­ren a mig­rán­sok men­té­sé­vel.

Halálbüntetés járna az erőszakoló migránsoknak a politikus szerint

Halálbüntetés járna az erőszakoló migránsoknak a politikus szerint

A Ri­mi­ni­ben tör­tént bru­tá­lis erő­szak egész Eu­ró­pá­ban nagy fel­há­bo­ro­dást kel­tett....

Ennyi pénzt utalnak haza a németeknél dolgozó bevándorlók

Ennyi pénzt utalnak haza a németeknél dolgozó bevándorlók

Szinte el­kép­zel­he­tet­le­nül nagy összeg.

1200 mil­li­árd fo­rint­nyi össze­get utal­tak az ott­hon ma­radt csa­lád­tag­ja­ik­nak azok a be­ván­dor­lók, akik Né­met­or­szág­ban dol­goz­nak.

Érdekből válnak kereszténnyé a migránsok

Érdekből válnak kereszténnyé a migránsok

A me­ne­dék­ké­rel­mek el­bí­rá­lása hosszú időt vesz igénybe, és leg­több eset­ben a mig­rán­sok el­uta­sí­tá­sá­val ér véget.

A me­ne­dék­ké­rel­mek el­bí­rá­lása hosszú időt vesz igénybe, és leg­több eset­ben a mig­rán­sok el­uta­sí­tá­sá­val ér véget.

Teherautók kerekei között bújnak meg a rafinált migránsok

Teherautók kerekei között bújnak meg a rafinált migránsok

A bajor rend­őr­ség 2016 ősze óta heti rend­sze­res­ség­gel raz­zi­á­zik a raub­lingi vas­út­ál­lo­má­son.

A bajor rend­őr­ség 2016 ősze óta heti rend­sze­res­ség­gel raz­zi­á­zik a raub­lingi vas­út­ál­lo­má­son.

Hamis útlevelekkel özönlenek Európába a migránsok

Hamis útlevelekkel özönlenek Európába a migránsok

Fo­lya­ma­to­san nő a szá­muk...

Fo­lya­ma­to­san nő azok­nak a száma, akik hamis do­ku­men­tu­mok­kal pró­bál­nak meg be­utazni Né­met­or­szágba.

Háborús állapotok Rómában, rendőrökre támadtak a migránsok

Háborús állapotok Rómában, a migránsok üvegekkel támadtak a rendőrökre

El­sza­ba­dult a pokol a fő­vá­ros­ban.

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók élet­vi­tel­sze­rűen éltek a köz­ked­velt park­ban.

Kínai csónakokon ömlenek a migránsok Európába

Kínai csónakokon ömlenek a migránsok Európába

A leg­több mig­ráns még a Föld­közi-ten­ge­ren ér­ke­zik Eu­ró­pába, sok eset­ben gu­mi­csó­na­kok­kal...

A leg­több mig­ráns még a Föld­közi-ten­ge­ren ér­ke­zik Eu­ró­pába, sok eset­ben gu­mi­csó­na­kok­kal te­szik meg a ve­szé­lyes utat. A kínai Ali­baba in­ter­ne­tes ke­res­ke­dő­ol­da­lon csúcs­mi­nő­ségű gu­mi­csó­na­ko­kat hir­det­nek, meg­fi­zet­hető áron. Ezt végre fel­is­merte Brüs­szel is.

Egy héten belül a második migráns erőszakolt Horvátországban

Egy héten belül a második migráns erőszakolt Horvátországban

A ha­tó­sá­gok pró­bál­ják el­tus­solni a kínos bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

A ha­tó­sá­gok pró­bál­ják el­tus­solni vagy ki­seb­bí­teni a kínos bűn­cse­lek­mé­nye­ket.

Meglepő fordulat a migránsválságban: kevesebben jönnek

Meglepő fordulat a migránsválságban: kevesebben jönnek

Re­kord­évre szá­mí­tot­tak.

Bár a szak­ér­tők azt jó­sol­ták, hogy 2017 min­den ko­rábbi re­kor­dot meg­dönt, és az első félév ezt alá is tá­masz­totta, most ko­moly vál­to­zás állt be.

40 ezer új migránst akar évente az ENSZ, Merkel bőszen bólogat

40 ezer új migránst akar évente az ENSZ, Merkel bőszen bólogat

Át­for­má­ló­dik Eu­rópa ar­cu­lata.

A mig­rán­sok eköz­ben tel­je­sen át­for­mál­ják Eu­rópa kul­tu­rá­lis ar­cu­la­tát.

Több száz migráns kitoloncolása az utolsó pillanatban hiúsult meg

Több száz migráns kitoloncolása az utolsó pillanatban hiúsult meg

A rosszul mű­ködő ki­to­lon­co­lási rend­szer ko­moly fej­tö­rést okoz.

A rosszul mű­ködő ki­to­lon­co­lási rend­szer már több éve ko­moly fej­tö­rést okoz a po­li­ti­ku­sok­nak Né­met­or­szág­ban. A leg­újabb sta­tisz­tika azon­ban még a sokat lá­tott szak­em­be­re­ket is meg­döb­ben­tette.

Vége a migránsválságnak? Soros több szervezete is megfutamodott

Vége a migránsválságnak? Soros több szervezete is megfutamodott

Az Or­vo­sok Ha­tá­rok Nél­kül és a Sea Eye is vissza­vo­nu­lót fújt.

Az Or­vo­sok Ha­tá­rok Nél­kül és a Sea Eye nevű nem­ál­lami szer­ve­ze­tek (NGO) be­je­len­tet­ték a hét­vé­gén, hogy nem foly­tat­ják to­vább a Föld­közi-ten­ge­ren mű­ködő misszi­ó­ju­kat.

Külön migráns-WC lesz a kulturális központban

Külön migráns-WC lesz a kulturális központban

A tu­laj­do­no­sok sze­ret­nék, ha az új épü­let Köln min­den la­kó­ját ki­szol­gálná...

Köln­ben egy kul­tu­rá­lis köz­pont fel­újí­tása zaj­lik. A tu­laj­do­no­sok sze­ret­nék, ha az új épü­let Köln min­den la­kó­ját ki­szol­gálná.

Folytatódik a migránsháború: feltételeket kapnak az NGO-k

Folytatódik a migránsháború: feltételeket kapnak az NGO-k

Ko­moly fel­té­te­le­ket sza­bott az olasz kor­mány a Föld­közi-ten­ge­ren jár­őröző, mig­rán­so­kat mentő ha­jók­nak.

Óriáskeréken bujkáltak a migránsok

Óriáskeréken bujkáltak a migránsok

El­ké­pesztő mód­szer­rel pró­bál­tak EU-s te­rü­letre jutni mig­rán­sok.

El­ké­pesztő mód­szer­rel pró­bál­tak EU-s te­rü­letre jutni al­gé­riai és ma­rok­kói mig­rán­sok: egy óri­ás­ke­rék és egy hul­lám­vasút fül­ké­i­ben rej­tőz­tek el.

Migránsháború dúl Olaszország utcáin

Migránsháború dúl Olaszország utcáin

A la­ko­sok ret­teg­nek, de már a rend­őrök és a ka­to­nák is te­he­tet­le­nek.

A la­ko­sok ret­teg­nek, de las­san már a rend­őrök és a ka­to­nák is te­he­tet­le­nek az egyre na­gyobb szám­ban meg­je­lenő mig­rán­sok­kal szem­ben. A ran­da­lí­rozó af­ri­kai cso­por­tok ugyanis szem­be­száll­nak a rend­vé­de­lem­mel.

Lerohanták a migránsok a kerítést

Lerohanták a migránsok a kerítést

Közel 200, Ma­rok­kó­ban gyü­le­kező mig­ráns ro­hanta le Ceuta ke­rí­té­sét.

Közel 200, Ma­rok­kó­ban gyü­le­kező mig­ráns ro­hanta le a spa­nyol enk­lávé, Ceuta ke­rí­té­sét ked­den - sokan át is ju­tot­tak a rend­őr­sor­fa­lon. A nyo­más egyre na­gyobb.

Betelt a pohár: újabb határzár jön

Betelt a pohár: újabb határzár jön

A spa­nyol enk­lávé, Ceuta meg­elé­gelte az ál­landó nyo­mást, ame­lyet a Ma­rokkó felől ér­kező mig­rán­sok je­len­te­nek, és fe­nye­ge­tés­képp egy hétre le­zár­ják a ha­tárt.

A spa­nyol enk­lávé, Ceuta meg­elé­gelte az ál­landó nyo­mást, ame­lyet a Ma­rokkó felől ér­kező mig­rán­sok je­len­te­nek, és fe­nye­ge­tés­képp egy hétre le­zár­ják a ha­tárt.

Háborúba sodorhatják a migránsok Olaszországot és Líbiát

Háborúba sodorhatják a migránsok Olaszországot és Líbiát

Az olasz tör­vény­ho­zás dön­tött: se­gít­sé­get nyúj­ta­nak a lí­biai parti őr­ség­nek...

A rémálom visszatért Calais-ba

A rémálom visszatért Calais-ba

A fran­cia kor­mány újabb két tá­bort nyit a mig­rán­sok­nak.

Hiába min­den ígé­ret, a fran­cia kor­mány újabb két tá­bort nyit a mig­rán­sok­nak az északi or­szág­rész­ben - ha­tal­mas ro­hamra lehet szá­mí­tani, a la­ko­sok már ret­teg­nek.

Brutális adat: minden ötödik ember migrációs hátterű Németországban

Brutális adat: minden ötödik ember migrációs hátterű Németországban

Az el­múlt öt évben fo­lya­ma­to­san nőtt a mig­rá­ciós hát­terű em­be­rek száma.

Az el­múlt öt évben fo­lya­ma­to­san nőtt a mig­rá­ciós hát­terű em­be­rek száma.

Ismét migránshátterű emberek borították vérbe Németországot

Ismét migránshátterű emberek borították vérbe Németországot

Három eset is sok­kolta a né­me­te­ket.

A hét­vé­gén három, kü­lö­nö­sen bru­tá­lis eset is sok­kolta a német köz­vé­le­ményt. Három város, három mig­rá­ciós hát­terű el­kö­vető, öt ha­lott...

Azért támadják a magyar vívók vezetőjét, mert kimondta az igazat

Azért támadják a magyar vívók vezetőjét, mert kimondta az igazat

Nem ki­zárt, hogy a 2017-es lip­csei vívó vi­lág­baj­nok­ság nem is a sport­tel­je­sít­mé­nyek miatt marad em­lé­ke­ze­tes.

Tragikus. Mindössze 493 bevándorló dolgozik Svédországban!

Tragikus. Mindössze 493 bevándorló dolgozik Svédországban!

Ez a 163 ezer fris­sen ér­ke­zett mig­ráns­nak csak tö­re­déke.

Ez a 163 ezer fris­sen ér­ke­zett mig­ráns­nak csak tö­re­déke. Be­lát­ha­tat­lan fo­lya­ma­tok előtt áll a svéd tár­sa­da­lom, ha a po­li­ti­ku­sai nem tud­nak vagy nem akar­nak vál­toz­tatni.

Barikádot emelnek a bevándorlók elé!

Barikádot emelnek a bevándorlók elé!

Az olasz üdü­lő­falu egy em­ber­ként moz­dult meg a hírre, hogy mig­rán­so­kat fog­nak náluk el­he­lyezni. A tu­ris­ták zöme már le­mondta a szál­lá­sát...

Az olasz üdü­lő­falu egy em­ber­ként moz­dult meg a hírre, hogy mig­rán­so­kat fog­nak náluk el­he­lyezni. A tu­ris­ták zöme már le­mondta a szál­lá­sát...

Egyre többen próbálkoznak határsértéssel

Egyre többen próbálkoznak határsértéssel

Több tu­cat­nyi em­bert fog­tak el.

Sok mun­kát adnak a mig­rán­sok a ha­tár­őrök­nek. Most is több tu­cat­nyi em­bert fog­tak el.

Csúcsforgalomban zárhatják le az egyik legfontosabb határszakaszt

Csúcsforgalomban zárhatják le az egyik legfontosabb határszakaszt

A nép­párti oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter exk­lu­zív in­ter­jút adott a német Bild című na­pi­lap­nak.

Alig mertek utcára menni a magyar vívók Lipcsében

Alig mertek utcára menni a magyar vívók Lipcsében

Mig­rán­sok ga­ráz­dál­kod­nak az ut­cá­kon, éj­szaka ki sem men­tek a ma­gyar spor­to­lók Lip­csé­ben.

Mig­rán­sok ga­ráz­dál­kod­nak az ut­cá­kon, éj­szaka ki sem men­tek a ma­gyar spor­to­lók Lip­csé­ben.