CÍMKE: 'migránsok'
FRISS HÍREK

Hazudni tanítja a migránsokat egy civilszervezet

Hazudni tanítja a migránsokat egy civilszervezet

Egy görög ci­vil­szer­ve­zet ve­ze­tője maga be­szél erről egy ti­tok­ban ké­szí­tett videó fel­vé­te­len.

Egy görög ci­vil­szer­ve­zet ve­ze­tője maga be­szél erről egy ti­tok­ban ké­szí­tett videó fel­vé­te­len.

A kormány kérdésekkel fordul az EU-hoz és az ENSZ-hez a migránskártyákról

A kormány kérdésekkel fordul az EU-hoz és az ENSZ-hez a migránskártyákról

A sok tisz­tá­zat­lan kö­rül­mény miatt van erre szük­ség...

A sok tisz­tá­zat­lan kö­rül­mény miatt van erre szük­ség...

Meghökkentő dolgokat hallott a politikus migránsoktól

Meghökkentő dolgokat hallott a politikus migránsoktól

Az Al­ter­na­tíva Né­met­or­szá­gért (AfD) nevű német párt po­li­ti­kusa Sza­ra­je­vóig uta­zott...

Az Al­ter­na­tíva Né­met­or­szá­gért (AfD) nevű német párt po­li­ti­kusa Sza­ra­je­vóig uta­zott...

Áll a bál Nyugaton! A spanyolok regisztráció nélkül eresztik szélnek a migránsokat

Áll a bál Nyugaton! A spanyolok regisztráció nélkül eresztik szélnek a migránsokat

Az eu­ró­pai or­szá­gok közül idén a spa­nyol­or­szágba ér­ke­zett a leg­több il­le­gá­lis be­ván­dorló.

A Lázár János által bemutatott bécsi kerületben félholtra vertek egy nyugdíjast

A Lázár János által bemutatott bécsi kerületben vertek félholtra egy nyugdíjast

Fi­a­ta­lok tá­mad­tak meg egy nyug­dí­jas párt Bécs Fa­vo­ri­ten nevű ke­rü­le­té­ben.

Ti­zen­éves fi­a­ta­lok tá­mad­tak meg egy nyug­dí­jas há­zas­párt Bécs Fa­vo­ri­ten nevű ke­rü­le­té­ben. A fe­le­ség­nek végig kel­lett néz­nie, amint a mig­rá­ciós hát­terű fi­a­ta­lok kis híján meg­ölik fér­jét.

Megdöbbentő dolgot állít a német kriminológus

Megdöbbentő dolgot állít a német kriminológus

Pár éve még szinte is­me­ret­len volt Né­met­or­szág­ban a cso­por­to­san el­kö­ve­tett nemi erő­szak fo­galma.

Pár éve még szinte is­me­ret­len volt Né­met­or­szág­ban a cso­por­to­san el­kö­ve­tett nemi erő­szak fo­galma.

Beazonosíthatatlan migránsok árasztják el Németországot

Beazonosíthatatlan migránsok árasztják el Németországot

Ri­asztó ada­tok a német kor­mány­tól.

Egy friss je­len­tés sze­rint a fel­nőtt me­ne­dék­ké­rők 58 szá­za­léka hi­va­ta­los ira­tok nél­kül uta­zik be Né­met­or­szágba.

Fegyvereket is találtak a migránsoknál a horvát rendőrök!

Fegyvereket is találtak a migránsoknál a horvát rendőrök!

A mig­ráns­kár­tya tit­kai.

Va­la­mint va­do­natúj csiz­má­kat, tú­ra­öl­tö­zé­ket és okos­te­le­fo­no­kat. De mi köze lehet ezek­nek So­ros­hoz és az ENSZ-hez?

Fegyveres migránsok toporognak a horvát határnál

Késsel felfegyverkezett migránsok toporognak a horvát határnál

Szak­ér­tők sze­rint a téli hideg előtt még leg­alább 20 ezer mig­ráns akar Hor­vát­or­szágba jutni.

Oszt­rák szak­ér­tők sze­rint a téli hideg előtt még leg­alább 20 ezer, a Bal­ká­non re­kedt mig­ráns re­mény­ke­dik abban, hogy be­en­ge­dik őket Hor­vát­or­szágba, és ezzel együtt az EU te­rü­le­tére.

Tűzparancsot kapnak a katonák, ha a migránsok támadják őket

Tűzparancsot kapnak a katonák, ha a migránsok támadják őket

Trump el­nöki ren­de­le­tet ad ki a mig­rá­ció meg­fé­ke­zé­sére a jövő héten...

Trump el­nöki ren­de­le­tet ad ki a mig­rá­ció meg­fé­ke­zé­sére a jövő hét fo­lya­mán. Az ame­ri­kai elnök emel­lett azt is be­je­len­tette, hogy ha a mig­rán­sok kö­vek­kel do­bál­ják majd az ame­ri­kai ha­tárt védő ka­to­ná­kat, akkor azok éles lő­sze­rek­kel vá­la­szol­hat­nak.

15 éves lányok melleit fogdosták a brémai szabadvásáron

15 éves lányok melleit fogdosták a brémai szabadvásáron

Szinte nincs olyan nyil­vá­nos ren­dez­vény, amely után ne a mo­lesz­tá­lá­sok­ról ír­ná­nak a német lapok.

Szinte nincs olyan nyil­vá­nos ren­dez­vény, amely után ne a mo­lesz­tá­lá­sok­ról ír­ná­nak a német lapok.

Trump a migránsoknak: A hadseregünk már vár rátok

Donald Trump a migránsoknak: Gyertek csak, a hadseregünk már vár rátok

Az Egye­sült Ál­la­mok több mint 5200 ka­to­nát küld a me­xi­kói ha­tárra.

Kegyetlen ostrom a mexikói határnál!

Kegyetlen ostrom a mexikói határnál, egy ember meghalt! Videó

Már ha­lá­los ál­do­zata is van a kö­nyör­te­len ag­resszi­ó­nak!

A közép-ame­ri­kai il­le­gá­lis be­ván­dor­lók erő­sza­kot is al­kal­maz­nak, csak hogy el­ér­jék az Egye­sült Ál­la­mo­kat.

Ők a 18 éves lány megerőszakolásával gyanúsított férfiak! Fotók

Ők a 18 éves lány megerőszakolásával gyanúsított férfiak!

Egyre több in­for­má­ció derül ki arról a Fre­i­burg­ban el­kö­ve­tett nemi erő­sza­kos ügy­ről, amely meg­döb­ben­tette az egész német köz­vé­le­ményt.

Trump kivezényli a hadsereget a határhoz

Trump kivezényli a hadsereget a határhoz

Az ame­ri­kai elnök még a vá­lasz­tási kam­pány­ban ígérte meg, hogy ke­mé­nyen fel fog lépni az or­szá­got sújtó il­le­gá­lis be­ván­dor­lás ellen.

Az ame­ri­kai elnök még a vá­lasz­tási kam­pány­ban ígérte meg, hogy ke­mé­nyen fel fog lépni az or­szá­got sújtó il­le­gá­lis be­ván­dor­lás ellen.

A szír migránsok harmada pszichésen beteg

A szír migránsok harmada pszichésen beteg

Egy friss ta­nul­mány ál­lítja ezt.

A Né­met­or­szág­ban élő szír mig­rán­sok több mint 30 szá­za­léka pszi­chés be­teg­ség­ben szen­ved. Mi lehet ennek a kö­vet­kez­mé­nye?

Készültség: Áttörték a rendőrsorfalat a migránsok a horvát határon! - videó

Készültség: Áttörték a rendőrsorfalat a migránsok a horvát határon! - videó

Már több napja fo­lya­ma­to­sak az össze­tű­zé­sek a mig­rán­sok és a rend­őrök kö­zött a bos­nyák-hor­vát ha­tá­ron.

Megrohamozták az uniós határt a migránsok

Megrohamozták az uniós határt a Boszniában rekedt migránsok

Bosz­ni­á­ban re­kedt il­le­gá­lis be­ván­dor­lók ezrei akar­nak min­den áron az Eu­ró­pai Unió te­rü­le­tére jutni.

Bosz­ni­á­ban re­kedt il­le­gá­lis be­ván­dor­lók ezrei akar­nak min­den áron az Eu­ró­pai Unió te­rü­le­tére jutni.

Drámai pillanatok: ez történt a déli határnál

Drámai pillanatok: ez történt a déli határnál

Te­her­vo­na­ton akart az or­szágba jutni két mig­ráns a déli ha­tár­nál, Ke­le­bi­á­nál. Rend­őrök kí­sér­ték vissza őket az ide­ig­le­nes biz­ton­sági ha­tár­zár­hoz.

Te­her­vo­na­ton akart az or­szágba jutni két mig­ráns a déli ha­tár­nál, Ke­le­bi­á­nál. Rend­őrök kí­sér­ték vissza őket az ide­ig­le­nes biz­ton­sági ha­tár­zár­hoz.

Libanoni bűnöző klánok uralkodnak Essenben!

Libanoni bűnöző klánok uralkodnak Essenben!

A li­ba­noni há­ború elől me­ne­kül­tek.

30 évvel ez­előtt a li­ba­noni há­ború elől me­ne­kül­tek. Mára vi­szont már nem csu­pán Essen északi ré­szén, de más vá­ro­sok­ban is ural­ják az al­vi­lá­got.

Egy halott lakásába költöztek be a migránsok!

Egy halott lakásába költöztek be a fiatalkorú marokkói migránsok!

Mi­u­tán le­buk­tak, rá­adá­sul még bosszút is áll­tak a ha­lott férfi fián. Majd el­mond­juk, ho­gyan.

Mi­u­tán le­buk­tak, rá­adá­sul még bosszút is áll­tak a ha­lott férfi fián. Majd el­mond­juk, ho­gyan. Az eset Fran­cia­or­szág­ban, Bor­deaux kö­ze­lé­ben tör­tént a na­pok­ban.

Adományokért könyörög a migránsokat taxiztató kapitány

Adományokért könyörög a migránsokat taxiztató kapitány

Az em­ber­csem­pé­szek­kel való össze­ját­szás­sal vá­dol­ják a hajó le­gény­sé­gét.

Az em­ber­csem­pé­szek­kel való össze­ját­szás­sal vá­dol­ják a hajó le­gény­sé­gét.

Kecskét vágtak a hotel mosdójában a migránsok!

Kecskét vágtak a hotel mosdójában a migránsok!

A tu­ris­ták erő­sen meg­le­pőd­tek...

Tor­on­tó­ban, két nagy szál­lo­dá­ban 1719 il­le­gá­lis mig­ránst he­lyez­tek el. Csak abból lett cir­kusz, hogy ugyan­oda tu­ris­ták is ér­kez­tek...

Havonta 32 ezer euró bevétele van a migránsokból a német politikusnak!

Havonta 32 ezer euró bevétele van a migránsokból a német politikusnak!

Kel­le­met­len, hogy éppen a kor­mányzó CDU tagja.

Kel­le­met­len, hogy éppen a kor­mányzó CDU, sőt a párt Köln vá­rosi ve­ze­tő­sé­gé­nek tagja. Két napja ezzel van tele a német sajtó, és előbb-utóbb dön­te­nie kell, hogy a pénz vagy a párt a fon­to­sabb.

Nem adják fel a migránsok, így próbálkoznak a magyar határnál

Nem adják fel a migránsok, így próbálkoznak a magyar határnál

Te­her­ta­xi­nak hi­szik a ka­mi­o­no­kat a mig­rán­sok.

Te­her­ta­xi­nak kép­ze­lik a ka­mi­o­no­kat a mig­rán­sok, fur­csább­nál fur­csább ra­ko­má­nyok közül sze­dik ki őket a ha­tá­ron el­len­őr­zés­kor a pénz­ügy­őrök. Hétfő kora reg­gel négy ha­tár­sér­tőt is fog­tak, akik af­gán­nak val­lot­ták ma­gu­kat.

Elszabadult a pokol a főként migránsok által látogatott iskolában

Elszabadult a pokol a főként migránsok által látogatott iskolában

Le­ve­let írt a né­met­or­szági Hal­lé­ban ta­lál­ható kö­zép­is­kola ta­nári kara a tar­to­má­nyi mi­nisz­ter­el­nök­nek.

Le­ve­let írt a né­met­or­szági Hal­lé­ban ta­lál­ható kö­zép­is­kola ta­nári kara a tar­to­má­nyi mi­nisz­ter­el­nök­nek.

Humanitárius katasztrófa fenyeget több görög szigeten is

Humanitárius katasztrófa fenyeget több görög szigeten is

Rob­ba­nás­kö­zeli a hely­zet...

Csak­nem más­fél­szer annyi il­le­gá­lis be­ván­dorló ér­ke­zett az idei év első fe­lé­ben Tö­rök­or­szág­ból az Eu­ró­pai Uni­óba, mint 2017 ha­sonló idő­sza­ká­ban.

Közeleg a tél! Migránsostrom várható az EU külső határain

Közeleg a tél! Migránsostrom várható az EU külső határain

Szak­ér­tők sze­rint Bosz­ni­á­ban je­len­leg 4500 il­le­gá­lis be­ván­dorló vár arra, hogy to­vább­ma­sí­roz­has­sa­nak nyu­gat felé.

Rémképet festett fel a finn belügyminiszter! Minket ez a veszély nem fenyeget

Rémképet festett fel a finn belügyminiszter

A finn bel­ügy­mi­nisz­ter attól tart, hogy 10 éven belül olyan ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ala­kul­hat­nak ki náluk is, mint ami­lye­ne­ket Svéd­or­szág­ban lát­ha­tunk.

Közép-Európa felé tartó migránstömeget állítottak meg

Közép-Európa felé tartó migránstömeget állítottak meg

Több mint 100 il­le­gá­lis be­ván­dor­lót kap­csol­tak le, hat em­ber­csem­pészt pedig őri­zetbe vet­tek.

Több mint 100 il­le­gá­lis be­ván­dor­lót kap­csol­tak le, hat em­ber­csem­pészt pedig őri­zetbe vet­tek.

Csapdában a dánok: nem működik a kiutasítás, ezért bekeményítenek

Csapdában a dánok: nem működik a kiutasítás, ezért bekeményítenek

Azo­kat a csa­lá­do­kat is ki­uta­sít­hat­ják, ame­lyek az ál­lami se­gély­ből hu­za­mo­sabb idei ha­za­jár­nak nya­ralni.

Tömegverekedés: 30 migráns támadt rendőrökre a menekültközpontban

Tömegverekedés: 30 migráns támadt rendőrökre a menekültközpontban

A német rend­őr­ség azért vo­nult ki egy fre­i­burgi me­ne­kült­szál­ló­hoz, hogy őri­zetbe ve­gye­nek három il­le­gá­lis be­ván­dor­lót...

Június közepe óta megint egyre több a migráns

Június közepe óta megint egyre több a migráns

Ismét emel­ke­dik a meg­aka­dá­lyo­zott ha­tár­át­lé­pé­sek, il­letve a Ma­gyar­or­szá­gon el­fo­gott il­le­gá­lis mig­rán­sok száma.

Ismét emel­ke­dik a rend­őr­ség által meg­aka­dá­lyo­zott ha­tár­át­lé­pé­sek, il­letve a Ma­gyar­or­szá­gon el­fo­gott il­le­gá­lis mig­rán­sok száma.

Újabb 11 migránst fogtak mára virradóra a déli határainknál

Újabb 11 migránst fogtak mára virradóra a déli határainknál

Három kü­lön­böző eset egy éjjel: össze­sen 11 il­le­gá­lis mig­ráns pró­bált meg be­jutni Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tére.

Három kü­lön­böző eset egy éjjel: össze­sen 11 il­le­gá­lis mig­ráns pró­bált meg be­jutni Ma­gyar­or­szágra.

Dalai láma: a bevándorlókat vissza kell küldeni oda, ahonnan jöttek!

Dalai láma: a bevándorlókat vissza kell küldeni oda, ahonnan jöttek!

Ezt nem is akár­hol mondta, hanem a svéd­or­szági Mal­mő­ben, ahol egyre tra­gi­ku­sabb a mig­ráns­hely­zet.

Afgánokkal való verekedés közben állt le egy 22 éves fiatal szíve

Afgánokkal való verekedés közben állt le egy 22 éves fiatal szíve

Ha­lá­los ki­me­ne­telű ve­re­ke­dés tör­tént a né­met­or­szági Köt­hen város egyik ját­szó­te­rén.

Volt, aki majdnem megvakult. Elkapták a savazós rablóbandát!

Volt, aki majdnem megvakult. Elkapták a savazós rablóbandát!

Nem csu­pán savat, de lúgos fo­lya­dé­kot is hasz­nál­tak, el­tor­zítva sok ál­do­za­tuk arcát.

Nem csu­pán savat, de lúgos fo­lya­dé­kot is hasz­nál­tak, el­tor­zítva sok ál­do­za­tuk arcát. Vol­tak, akik ezért már nem me­het­tek vissza ko­rábbi mun­ka­he­lyükre, és örökre el­ve­szí­tet­ték azt.

Nem dolgozni jöttünk! Sokallták a heti 3 órás munkát a migránsok

Nem dolgozni jöttünk! Sokallták a heti 3 órás munkát a migránsok

Ez olyan volt, mintha meg­po­foz­tak volna - kom­men­tálta az ese­tet a köz­ség pol­gár­mes­tere.

Ez olyan volt, mintha meg­po­foz­tak volna - kom­men­tálta az ese­tet a köz­ség pol­gár­mes­tere.

Szatírt fogtak Lübeckben! 4 hónapig éltek rettegésben a nők

Szatírt fogtak Lübeckben! 4 hónapig éltek rettegésben a nők

A férfi négy nőt biz­to­san zak­la­tott, de a rend­őr­ség sze­rint még ennél is több ál­do­zat lehet.

Faképnél hagyták a migránsok a segítséget nyújtó pápát

Szemtelenség: faképnél hagyták a migránsok a segítséget nyújtó pápát

Au­gusz­tus­ban kö­tött ki Olasz­or­szág part­ja­i­nál a Di­ci­otti nevű hajó...

Még au­gusz­tus­ban kö­tött ki Olasz­or­szág part­ja­i­nál az a Di­ci­otti nevű hajó, amely­nek fe­dél­ze­tén 144 mig­ráns uta­zott.

Szembesítették a német politikust a migránsok tetteivel

Szembesítették a német politikust a migránsok tetteivel! Szóhoz sem tudott jutni

A múlt hét­végi chem­ni­tzi gyil­kos­ság olyan in­du­la­to­kat kor­bá­csolt Né­met­or­szág­ban, ami min­den­kit meg­döb­ben­tett.

A múlt hét­végi chem­ni­tzi gyil­kos­ság olyan in­du­la­to­kat kor­bá­csolt Né­met­or­szág­ban, ami min­den­kit meg­döb­ben­tett. Ezrek vo­nul­tak az ut­cára, hogy meg­álljt pa­ran­csol­ja­nak a mig­ránserő­szak­nak.

Így vették be a migránsok a közkedvelt turistaparadicsomot!

Így vették be a migránsok a közkedvelt turistaparadicsomot!

Szinte min­den­na­possá vál­tak a mos­ta­ni­hoz ha­sonló kép­so­rok...

Szinte min­den­na­possá vál­tak a mos­ta­ni­hoz ha­sonló kép­so­rok...

Ezért képtelenség a migránsoknak munkát találni Ausztriában

Ezért képtelenség a migránsoknak munkát találni Ausztriában

A mun­kát ke­reső be­ván­dor­lók csu­pán 10 szá­za­léka ren­del­ke­zik meg­fe­lelő német nyelv­tu­dás­sal.

Újabb turistaparadicsomban szálltak partra migránsok! Videó

Újabb turistaparadicsomban szálltak partra migránsok! Videó

A part­hoz érve 50 af­ri­kai mig­ráns ug­rott ki pá­nik­sze­rűen a csó­nak­ból...

Zavargások Németországban, elegük lett a migránserőszakból

Zavargások Németországban, elegük lett a migránserőszakból

Egy szír és egy iraki mig­ránst azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy a hét­végi vá­rosi fesz­ti­vá­lon agyon­szúr­tak egy német asz­ta­lost.

Oltott mésszel támadtak a migránsok a határőrökre! Videó

Oltott mésszel támadtak a migránsok a határőrökre! Videó

300-an tá­mad­ták meg a ha­tárt.

Mint­egy 300 mig­ráns tá­madta meg a Ma­rokkó és a spa­nyol exk­lávé kö­zött hú­zódó hat­mé­te­res ke­rí­tést.

A pápa fogadta be a hajóról szélnek eresztett migránsokat

A pápa fogadta be a hajóról szélnek eresztett migránsokat

Egy ka­to­li­kus kong­resszusi köz­pont­ban he­lye­zik el őket, ahol a pápa sze­rint ola­szul ta­nít­ják őket.

Egy ka­to­li­kus kong­resszusi köz­pont­ban he­lye­zik el őket, ahol a pápa sze­rint ola­szul ta­nít­ják őket.

Feladta a harcot az igazgatónő, beletört a bicskája az erőszakos migráns gyerekekbe

Feladta a harcot az igazgatónő, beletört a bicskája az erőszakos migráns gyerekekbe

A ber­lini Sp­ree­wald ál­ta­lá­nos is­kola gyak­ran sze­re­pel a német la­pok­ban.

A ber­lini Sp­ree­wald ál­ta­lá­nos is­kola gyak­ran sze­re­pel a német lapok cím­ol­da­lain.

Videóra vették, ahogy ütni-verni kezdik a rendőröket a migránsok

Videóra vették, ahogy ütni-verni kezdik a rendőröket a migránsok

Sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés el­kö­ve­té­sé­nek gya­núja miatt in­téz­ked­tek a rend­őrök.

Sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés el­kö­ve­té­sé­nek gya­núja miatt in­téz­ked­tek a rend­őrök.

A migránsok már válogatnak is, Málta sem elég jó nekik

A migránsok már válogatnak is, Málta sem elég jó nekik

A végső cél: Olasz­or­szág...

A Di­ci­otti nevű hajó több napig vesz­te­gelt a Föld­közi-ten­ge­ren, hogy ki­köt­hes­sen 177 mig­ráns­sal a fe­dél­ze­tén va­la­me­lyik eu­ró­pai ki­kö­tő­ben.

Ötször több nemi erőszakot követnek el a bevándorlók mint a svájciak!

Ötször több nemi erőszakot követnek el a bevándorlók mint a svájciak!

Igaz, ebben a sta­tisz­ti­ká­ban né­hány tu­rista is benne van, de a lé­nye­gen nem sokat vál­toz­tat.

Menekülnek az emberek a francia kikötővárosból, a migránsok bedurvultak

Menekülnek az emberek a francia kikötővárosból, a migránsok bedurvultak

Egyre rosszabb a hely­zet....

A fran­cia­or­szági Ou­ist­re­ham ki­kö­tő­jé­ben rend­sze­rint kí­gyózó so­rok­ban vá­ra­koz­nak a ka­mi­o­nok, hogy be­jus­sa­nak Nagy-Bri­tan­nia te­rü­le­tére.

Az osztrák kancellár odacsapott a migránsoknak

Az osztrák kancellár odacsapott a migránsoknak

Senki nem akarja be­en­ged­nie a 177 mig­ráns­sal Eu­rópa part­ja­i­nál vá­ra­kozó mig­ráns­ha­jót.

Senki nem akarja be­en­ged­nie a 177 mig­ráns­sal Eu­rópa part­ja­i­nál vá­ra­kozó mig­ráns­ha­jót.

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Tra­gi­ku­san rossz ered­mé­nye­ket ho­zott a svéd kor­mány be­is­ko­lá­zási prog­ramja.

Nem adják fel a Soros által finanszírozott NGO-k

Nem adják fel a Soros által finanszírozott NGO-k

Bíz­nak a lágy­szí­vű­ség­ben...

Né­hány nem kor­mány­zati szer­ve­zet (NGO) to­vábbra is az em­ber­csem­pé­szek­kel össze­játszva ta­xiz­tatja a mig­rán­so­kat Eu­ró­pába.

Félelem és bizonytalanság uralkodik a spanyol határnál az erőszakos migránsok miatt

Félelem és bizonytalanság uralkodik a spanyol határnál az erőszakos migránsok miatt

Egyre dur­váb­bak a tá­ma­dá­sok...

Eu­rópa külső ha­tá­rai Észak-Af­ri­kába nyúl­nak át, kö­szön­he­tően a spa­nyol exk­lá­vé­nak, Ce­u­tá­nak. Az ot­tani spa­nyo­lok eddig ba­rát­sá­go­san fo­gad­ták az af­ri­kai mig­rán­so­kat, de a biz­ton­ság­ér­zet egyre csak csök­ken.

1351 migránst telepítettek be az 5000 fős német kisvárosba

Ilyen állapotok uralkodnak a kisvárosban, ahova 1351 migránst telepítettek be

A mig­rá­ciós vál­ság Bo­os­tedt vá­ro­sát sem ke­rülte el. Az 5000 helyi lakos mel­lett 1351-en élnek a város me­ne­kült­szál­ló­ján.

A mig­rá­ciós vál­ság Bo­os­tedt vá­ro­sát sem ke­rülte el. Az 5000 helyi lakos mel­lett, 1351-en élnek a város me­ne­kült­szál­ló­ján.

Rendőrőrsöt támadtak meg ismeretlenek a no-go zónában

Rendőrőrsöt támadtak meg ismeretlenek a no-go zónában

A fő­ként mig­rán­sok lakta vá­ros­ré­szen is­me­ret­len masz­ko­sok meg­tá­mad­ták az épí­tés alatt lévő új rend­őr­őr­söt.

Stock­holm Rin­keby nevű ke­rü­le­tét sok­szor no-go zó­na­ként em­le­ge­tik.

Anarchia és káosz alakult ki a határnál

Francia rendőrség: anarchia és káosz alakult ki a határnál

A fran­cia ha­tó­sá­gok egyre több il­le­gá­lis be­ván­dor­lót vesz­nek őri­zetbe...

A fran­cia ha­tó­sá­gok egyre több il­le­gá­lis be­ván­dor­lót vesz­nek őri­zetbe a spa­nyo­lok­kal közös ha­tár­sza­ka­szon, majd vissza­to­lon­col­ják őket Spa­nyol­or­szágba.

Halálosan megfenyegették a migrásokat befogadni akaró polgármestert

Halálosan megfenyegették a migrásokat befogadni akaró polgármestert

Köln, Bonn és Düs­sel­dorf pol­gár­mes­tere fel­aján­lotta, hogy be­fo­gad­nak olyan mig­rán­so­kat, aki­ket a ten­ger­ből men­tet­tek ki.

Németországban már igazoltatni sem lehet a migránsokat?

Németországban már igazoltatni sem lehet a migránsokat?

Két rend­őrt már el­ma­rasz­tal­tak...

Két rend­őrt ugyanis el­ma­rasz­tal­tak azért, mert egy prob­lé­más, bű­nö­zők­től hem­zsegő német vas­út­ál­lo­má­son iga­zol­tat­tak egy af­ri­kai be­ván­dor­lót.

Aki lop, az maradhat! Ez a migránsok új mottója

Aki lop, az maradhat! Ez a migránsok új mottója

Egyre újabb trük­kö­ket ta­lál­nak ki...

Egyre újabb trük­kö­ket ta­lál­nak ki a mig­rán­sok azért, hogy ne tud­ják őket ki­to­lon­colni Né­met­or­szág­ból.

Háborús állapotokat teremtettek a migránsok egy német kisvárosban

Háborús állapotokat teremtettek a migránsok egy német kisvárosban

A rend­őr­ség kez­det­ben csak egy ki­sebb cse­te­pa­té­ról szá­molt be...

A rend­őr­ség kez­det­ben csak egy cse­te­pa­té­ról szá­molt be, ám szem­ta­núk tel­je­sen mást ál­lí­tot­tak.

Ítélet a visszaváltható üvegeket gyűjtő nő megerőszakolóinak ügyében

Ítélet a visszaváltható üvegeket gyűjtő nő megerőszakolóinak ügyében

Az ügyész­ség sze­rint kü­lö­nö­sen ke­gyet­len tá­ma­dás tör­tént.

Az ügyész­ség sze­rint kü­lö­nö­sen ke­gyet­len tá­ma­dás tör­tént.

Elüldözték a lakásából a felsőőri kismamát és gyermekét a migránsok

Elüldözték a lakásából a felsőőri kismamát és gyermekét a migránsok

Az anyuka Fel­sőőrön sze­rette volna fel­ne­velni nyolc hó­na­pos kis­lá­nyát.

Az anyuka Fel­sőőrön sze­rette volna fel­ne­velni nyolc hó­na­pos kis­lá­nyát.

Mik vannak?! Portugália sokkal több migránst szeretne!

Mik vannak?! Portugália sokkal több migránst szeretne!

A né­pes­ség fenn­tar­tása a cél.

Az or­szág né­pes­sé­gé­nek fenn­tar­tá­sá­hoz évente 75 ezer fő kel­lene. Ezért most min­den­kit tárt ka­rok­kal fo­gad­nak.

Migránsok miatt szerződtetnek biztonságiakat a strandra

Migránsok miatt szerződtetnek biztonságiakat a strandra

A nagy­vá­ro­sok strand­jain ko­moly gon­do­kat okoz a mig­rán­sok vi­sel­ke­dése.

Né­met­or­szág­ban már napok óta ko­moly for­ró­ság­ról szá­mol­nak be a me­te­o­ro­ló­gu­sok. A nagy­vá­ro­sok strand­jain ko­moly gon­do­kat okoz a mig­rán­sok vi­sel­ke­dése. Sok­szor ugyanis nem csak fi­gye­lik a lá­nyo­kat, hanem fog­dos­sák vagy zak­lat­ják is őket.

Tömegverekedésbe fulladt az erőszak ellen hirdetett focitorna

Tömegverekedésbe fulladt az erőszak ellen hirdetett focitorna

A dön­tőbe ju­tott mig­ráns­csa­pa­to­kat nem érin­tette meg kü­lö­nö­seb­ben a fair play szel­leme...

A dön­tőbe ju­tott mig­ráns­csa­pa­to­kat nem érin­tette meg kü­lö­nö­seb­ben a fair play szel­leme...

Berlinben legalább 50 évre terveznek a migránsokkal

Berlinben legalább 50 évre terveznek a migránsokkal

Ber­lin-szerte 53 he­lyen épí­te­né­nek úgy­ne­ve­zett "mo­du­lá­ris szál­lá­so­kat" a mig­rán­sok szá­mára.

250 ezer illegális bevándorló bujkál a szomszédban

Negyedmillió illegális bevándorló bujkál a szomszédban

Bu­ger­land el­nöke mondta ezt.

A bur­gen­landi tar­to­mány el­nöke, Hans Ni­essl sze­rint az óva­to­sabb becs­lé­sek sze­rint is 250 ezer il­le­gá­lis be­ván­dorló tar­tóz­ko­dik je­len­leg Auszt­ri­á­ban.

Mégis igazuk volt a meghurcolt magyar vívóknak

Mégis igazuk volt a meghurcolt magyar vívóknak

Az el­múlt hét­vége egyik éj­sza­ká­ján 12 óra alatt hat erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt ri­asz­tot­ták a lip­csei rend­őrö­ket.

Az el­múlt hét­vége egyik éj­sza­ká­ján 12 óra alatt hat erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt ri­asz­tot­ták a lip­csei rend­őrö­ket. Ko­ráb­ban a ma­gyar ví­vó­szö­vet­ség több tag­ját is ha­zug­ság­gal vá­dol­ták, ami­ért el­mer­ték mon­dani, hogy mit mű­vel­nek a mig­rán­sok a vá­ros­ban.