CÍMKE: 'migránsok'

A nemi erőszak fővárosa Stockholm

A nemi erőszak fővárosa Stockholm

Lát­vá­nyo­san rom­lott a köz­biz­ton­ság.

Ja­ma­ica, Costa Rica és Bo­lí­via is sok­kal jobb hely­zet­ben van, mint a jó­léti állam Svéd­or­szág a nők el­leni nemi erő­sza­kok te­kin­te­té­ben.

Veszélyes betegségeket is Európába hoznak a migránsok

Veszélyes betegségeket is Európába hoznak a migránsok

A mig­rá­ció az egész­ség­ügyre és az ok­ta­tásra is ve­szélyt je­lent.

Még több zsebpénzt dug a német kormány a migránsok zsebébe

Még több zsebpénzt dug a német kormány a migránsok zsebébe

A ter­vek sze­rint 11 szá­za­lék­kal nö­vel­nék a mig­rán­sok zseb­pén­zét.

A ter­vek sze­rint 11 szá­za­lék­kal nö­vel­nék a mig­rán­sok zseb­pén­zét.

Vészhelyzet fenyeget a migránsok miatt Boszniában

Vészhelyzet fenyeget a migránsok miatt Boszniában

Dra­gan Mek­tic bos­nyák biz­ton­sági mi­nisz­ter sze­rint Gö­rög­or­szág­ban 70 ezren vár­nak a to­vább­ha­la­dásra.

Mek­tic bos­nyák biz­ton­sági mi­nisz­ter sze­rint Gö­rög­or­szág­ban 70 ezren vár­nak a to­vább­ha­la­dásra.

34 migráns volt a rakomány

34 migráns volt a rakomány

Hiába közöl "meg­nyug­tató" hí­re­ket a bal­li­be­rá­lis média, hiába ál­lít­ják azt, hogy véget ért a mig­ráns­vál­ság, hogy egyre ke­ve­seb­ben ér­kez­nek Ázsi­á­ból és Af­ri­ká­ból, a va­ló­ság más.

Hiába közöl "meg­nyug­tató" hí­re­ket a bal­li­be­rá­lis média, hiába ál­lít­ják azt, hogy véget ért a mig­ráns­vál­ság, hogy egyre ke­ve­seb­ben ér­kez­nek, a va­ló­ság más.

Németország már majdnem elveszett

Németország már majdnem elveszett

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók vissza­élé­sei miatt ke­zel­he­tet­lenné válik a hely­zet.

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók vissza­élé­sei miatt las­san ke­zel­he­tet­lenné válik a hely­zet Né­met­or­szág­ban - írta az MTI-hez ked­den el­jut­ta­tott elem­zé­sé­ben a Szá­zad­vég Ala­pít­vány.

Kompok kéményeiről kellett leszedni a bujkáló migránsokat

Kompok kéményeiről kellett leszedni a bujkáló migránsokat

A fran­cia rend­őr­ség sze­rint össze­han­golt tá­ma­dá­sok so­ro­zata tör­té­nik a ca­lais-i kö­tő­ben.

A fran­cia rend­őr­ség sze­rint össze­han­golt tá­ma­dá­sok so­ro­zata tör­té­nik a ca­lais-i kö­tő­ben.

A svédek többsége nem is tudja, hogy mekkora bajban vannak

A svédek többsége nem is tudja, hogy mekkora bajban vannak

Peter Ima­nu­el­sen svéd új­ság­író egy német in­ter­ne­tes hír­por­tál­nak adott in­ter­jút...

Csak a migránsokat lehet majd biztonsági őrizetbe venni Ausztriában

Bekeményít Ausztria! Csak a migránsokat lehet majd biztonsági őrizetbe venni

A ter­vek kö­zött sze­re­pel, hogy a tár­sa­da­lomra ve­szé­lyes­nek ítélt mig­rán­so­kat biz­ton­sági őri­zetbe ve­het­nék.

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Tíz év alatt 900 szá­za­lék­kal nőtt a kés­sel el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma Né­met­or­szág­ban.

Tíz év alatt 900 szá­za­lék­kal nőtt a kés­sel el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma Né­met­or­szág­ban. Csak ta­valy 4100 ilyen ese­tet je­gyez­tek fel, s idén már 500 tá­ma­dás­ról szól­nak a hírek. A német média per­sze a szo­ká­sos módon meg­pró­bálja el­hall­gatni, hogy a tá­ma­dók mi­lyen or­szá­gok­ból ér­kez­tek...

Kislányokat zártak be, molesztáltak majd filmeztek migránsok Olaszországban

Kislányokat zártak be, molesztáltak majd filmeztek migránsok Olaszországban

A rend­őr­ség három albán és két ma­rok­kói be­ván­dor­lót vett őri­zetbe.

A rend­őr­ség három albán és két ma­rok­kói be­ván­dor­lót vett őri­zetbe.

Péntektől kijárási tilalmat vezetnek be a migránsoknak Ausztriában

Péntektől kijárási tilalmat vezetnek be a migránsoknak Ausztriában

Her­bert Kickl oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter al­kot­mány­mó­do­sí­tást kez­de­mé­nye­zett...

Halálra rémültek a tizenéves lányok, amikor hat migráns vette körbe őket

Halálra rémültek a tizenéves lányok, amikor hat migráns vette körbe őket

Az iráni, afgán és szí­riai ál­lam­pol­gár­ságú mig­rán­sok erő­sza­ko­san vi­sel­ked­tek, rá­adá­sul még a rend­őrökre is rá­tá­mad­tak.

Eszükben sincs integrálódni a migránsoknak

Eszükben sincs integrálódni a brüsszeli migránsoknak

Isz­la­mi­zá­ció, nö­vekvő bű­nö­zés, ko­szos utcák és le­rob­banó be­ván­dor­ló­ne­gye­dek - ilyenné vált mára a be­ván­dor­lás­párti Brüs­szel.

Isz­la­mi­zá­ció, nö­vekvő bű­nö­zés, ko­szos utcák és le­rob­banó be­ván­dor­ló­ne­gye­dek - ilyenné vált mára a be­ván­dor­lás­párti Brüs­szel kö­szön­he­tően annak, hogy az el­múlt év­ti­ze­dek­ben, sőt még nap­ja­ink­ban is nyakló nél­kül en­ge­dik be a mig­rán­so­kat.

Erőszakhullám! A migránsokat hibáztatja az osztrákok többsége

A migránsokat hibáztatja az osztrákok többsége

Gyil­kos­sá­gok, ké­se­lé­sek, sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok...

Gyil­kos­sá­gok, ké­se­lé­sek, sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok. Az év eleje óta olyan mér­ték­ben sza­po­rod­tak el ezek a bűn­ese­tek Auszt­ri­á­ban, hogy a la­kos­ság nagy rész ér­tet­le­nül áll a tör­tén­tek előtt. Egy friss fel­mé­rés meg­mu­tatja, hogy az oszt­rá­kok sze­rint kik ezért a fe­le­lő­sek.

Migránst akart átcsempészni a határon egy zöldpárti politikus

Migránst akart átcsempészni a határon egy zöldpárti politikus

A rend­őr­ség em­ber­csem­pé­szés gya­nú­já­val vette őri­zetbe Mat­thias Köchlt.

Az olasz rend­őr­ség em­ber­csem­pé­szés gya­nú­já­val vette őri­zetbe Mat­thias Köchlt...

Döbbenetes! 17 kézigránátot rejtegetett két migráns

Döbbenetes! 17 kézigránátot rejtegetett két migráns

A drez­dai rend­őr­ség el­fo­gott két il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, a rob­ba­nó­sze­rek bos­nyák tu­laj­do­no­sok­hoz köt­he­tőek.

Lehetetlen Európából kirakni a migránsokat, itt a bizonyíték!

Lehetetlen Európából kirakni a migránsokat, itt a bizonyíték!

Ha egy­szer be­tet­ték a lá­bu­kat...

Ha egy­szer be­te­szik a lá­bu­kat az Eu­ró­pai Uni­óba, onnan le­he­tet­len­ség őket ki­za­varni.

Bosznia: Több mint ezer migráns másfél hónap alatt

Bosznia: Több mint ezer migráns másfél hónap alatt

Az év eleje óta 1045 új mig­ráns.

Az év eleje óta 1045 új mig­ránst re­giszt­rál­tak Bosz­nia-Her­ce­go­vi­ná­ban - kö­zölte ér­te­sü­lé­sét az Os­lo­bod­jenje című sza­ra­je­vói na­pi­lap csü­tör­tö­kön.

Halálos betegségeket is terjeszthetnek a migránsok

Halálos betegségeket is terjeszthetnek a migránsok

A mig­rán­sok ve­szélyt je­lent­het­nek.

Óri­ási ve­szélyt je­lent az eu­ró­pai szo­ci­a­lis­ták azon terve, hogy külön csa­tor­nát hoz­za­nak létre az Eu­ró­pába irá­nyuló mig­rá­ció szá­mára.

Transznemű prostikra vadásznak a migránsok a párizsi városligetben

Transznemű prostikra vadásznak a migránsok a párizsi városligetben

A fran­cia rend­őr­ség három egyip­tomi mig­ráns vett őri­zetbe.

A fran­cia rend­őr­ség három egyip­tomi mig­ráns vett őri­zetbe.

Valaki kulcsfontosságú infókat szivárogtat a migránsoknak

Valaki kulcsfontosságú infókat szivárogtat a migránsoknak

So­kad­jára for­dul elő Né­met­or­szág­ban, hogy a rend­őr­ség nem ta­lálja meg a ke­re­sett mig­rán­so­kat.

Válogatás nélkül verték össze a járókelőket a migránsok

Válogatás nélkül verték össze a járókelőket a migránsok, 75 éves az egyik áldozat

Két afgán fogta magát, és fel­ke­re­ke­dett, hogy be­jár­ják a né­met­or­szági Re­gens­burg bel­vá­ro­sát.

Aljas, alattomos provokáció a Sea Watch 3 ügye

Aljas, alattomos provokáció a Sea Watch 3 ügye

Ide­ig­le­nes in­téz­ke­dés­ként éle­lem, ivó­víz, il­letve or­vosi el­lá­tás biz­to­sí­tá­sára szó­lí­tot­ták fel az olasz kor­mányt..

Ide­ig­le­nes in­téz­ke­dés­ként éle­lem, ivó­víz, il­letve or­vosi el­lá­tás biz­to­sí­tá­sára szó­lí­tot­ták fel az olasz kor­mányt.

Vallása miatt lőtték le a nyílt utcán a 25 éves iraki férfit

Vallása miatt lőtték le a nyílt utcán a 25 éves iraki férfit

Egy 25 éves iraki férfit lőt­tek le a né­met­or­szági Salz­git­ter­ben. A gya­nú­sí­tott egy szí­riai mig­ráns...

A gya­nú­sí­tott egy szí­riai mig­ráns, aki a gyanú sze­rint nem tudta el­fo­gadni, hogy húga egy ke­resz­tény hitű ira­ki­val jár.

Kegyetlen migránsok rabszolgákat tartottak Nagy-Britanniában - videó

Rabszolgatartó migránsok Nagy-Britanniában. Videó!

A sze­ren­csét­len férfi­nak egy, a lép­cső­fel­járó alatti szek­rény­ben kel­lett lak­nia és a kony­hai csa­pot sem hasz­nál­hatta.

A fiatal francia munkanélküliek 40 százaléka migráns

A fiatal francia munkanélküliek 40 százaléka migráns

El­szo­mo­rító sta­tisz­ti­kát kö­zöl­tek.

A le Fi­garo nevű fran­cia na­pi­lap szá­molt be arról a leg­fris­sebb sta­tisz­ti­ká­ról, amely sze­rint a Fran­cia­or­szág­ban élő mun­ka­nél­küli fi­a­ta­lok majd' fele mig­ráns.

Migránsok ütötték-verték egymást

Migránsok ütötték-verték egymást

Újra tö­meg­ve­re­ke­dés tört ki a mig­rán­sok kö­zött a bi­há­csi be­fo­ga­dó­köz­pont­ban. Har­minc férfi esett egy­más­nak, bo­tok­kal és szé­kek­kel üt­le­gel­ték egy­mást.

Most megfizetnek tettükért a temetőben bulizó, ivó és szexelő migránsok

Most megfizetnek tettükért a temetőben bulizó, ivó és szexelő migránsok

Iraki és iráni mig­rán­so­kat ál­lí­tot­tak bí­ró­ság elé.

Iraki és iráni mig­rán­so­kat ál­lí­tot­tak bí­ró­ság elé.

Soros egy gazdasági bűnelkövető

Soros egy gazdasági bűnelkövető

Ha va­laki ma nem bal­li­be­rá­lis jo­gász, akkor nem is igazi jo­gász?

Van egy ilyen fel­te­vés, hogy ha va­laki ma nem bal­li­be­rá­lis jo­gász Ma­gyar­or­szá­gon, akkor az nem hasz­nál­hatja a dip­lo­má­ját, nem is igazi jo­gász. Ezen mo­so­lyog­nunk kell, mert ez egy kom­mu­nista-bol­se­vik csö­ke­vény.

Az NGO-k zsebébe tömnék a mi pénzünket

Brüsszel az NGO-k zsebébe tömné a mi pénzünket

Az Eu­ró­pai Par­la­ment­nek Soros dik­tál.

A Fi­desz sze­rint az Eu­ró­pai Par­la­ment csü­tör­töki dön­té­sei újra rá­vi­lá­gí­ta­nak arra, hogy gya­kor­la­ti­lag Soros György dik­táltja a brüsszeli mig­rá­ciós po­li­ti­kát.

Fiatal migránsbanda hajtotta uralma alá a német város főpályaudvarát

Fiatal migránsbanda hajtotta uralma alá a német város főpályaudvarát

Egyre több­ször in­téz­ke­dik a rend­őr­ség a gel­sen­kir­cheni ál­lo­má­son.

Egyre gyak­rab­ban kell in­téz­ked­nie a rend­őr­ség­nek a né­met­or­szági Gel­sen­kir­chen nevű város fő­pály­ud­va­rán. A hét­vé­gén pél­dául egy 20-30 főből, főleg mig­rá­ciós hát­terű fi­a­ta­lok­ból álló banda ter­ro­ri­zálta az ál­lo­más uta­sait.

A migránserőszak áldozatainak állítottak emléket ismeretlenek

A migránserőszak áldozatainak állítottak emléket ismeretlenek Németországban

A né­met­or­szági Ba­u­tzen nevű te­le­pü­lé­sen 23 fa­ke­resz­tet tá­vo­lí­tot­tak el.

A né­met­or­szági Ba­u­tzen nevű te­le­pü­lés tu­ris­ta­út­já­ról 23 fa­ke­resz­tet tá­vo­lí­tott el a rend­őr­ség a múlt hét­vé­gén. A ha­tó­sá­gok egy­előre nem tud­ják, hogy ki ál­lí­totta azo­kat...

Niedermüller mélyen a zsebünkbe nyúlna

Niedermüller mélyen a zsebünkbe nyúlna

Nincs mig­rá­ciós vagy me­ne­kült­vál­ság az Eu­ró­pai Uni­ó­ban, noha több tag­ál­lam ezt kí­vánja hang­sú­lyozni. Ezt me­ré­szelte ál­lí­tani Di­mi­t­risz Av­ram­o­pu­losz.

Nincs mig­rá­ciós vagy me­ne­kült­vál­ság az EU-ban, noha több tag­ál­lam ezt kí­vánja hang­sú­lyozni. Ezt me­ré­szelte ál­lí­tani Di­mi­t­risz Av­ram­o­pu­losz.

Kiskorú gyerekeket erőszakoltak meg migránsok Finnországban

Kiskorú gyerekeket erőszakoltak meg migránsok Finnországban

A finn­or­szági Ou­lu­ban ha­tal­mas bot­rányt ka­vart a rend­őr­ség múlt heti je­len­tése.

Húsnyárssal estek egymásnak a migránsok Hamburgban

Húsnyárssal estek egymásnak a migránsok Hamburgban

Még a sokat lá­tott rend­őrö­ket is meg­lepte, hogy mi­lyen fegy­ve­rek­kel tá­mad­tak egy­másra a dühös mig­rán­sok.

Ujjongtak a migránsok, amikor megtudták, hogy beengedik őket

Ujjongtak a migránsok, amikor megtudták, hogy beengedik őket

A mig­rá­ciót pár­toló szer­ve­ze­tek ismét si­kert értek el...

A mig­rá­ciót pár­toló szer­ve­ze­tek ismét si­kert értek el...

Botrányos módon bántak a muszlim sportolók a bírónővel, kizárták őket

Botrányos módon bántak a muszlim sportolók a bírónővel, kizárták őket

Három musz­lim spor­to­lót ki­zár­tak egy bir­kózó ver­seny­ből. A férfiak ugyanis nem vol­tak haj­lan­dóak kezet fogni női bí­ró­val.

Dur­va a hely­zet a déli ha­tár­nál, ez tör­tént éj­szaka

Dur­va a hely­zet a déli ha­tár­nál, ez tör­tént éj­szaka

Óri­ási roham volt az éj­­­szaka.

Óri­ási roham volt éj­­­szaka a déli ha­­tá­­ron, érez­­­he­­­tően több az or­­­szágba il­­­le­­­gá­­­li­­­san be­­­jutni akaró mig­­ráns. Ke­le­bi­á­nál és Her­ceg­szán­tó­nál dol­goz­tak a rend­őrök.

28 késszúrással ölték meg a migránsok jótevőjét

28 késszúrással ölték meg a migránsok jótevőjét

A fran­cia üz­let­em­ber idő­le­ge­sen be­fo­ga­dott egy ele­fánt­csont­parti férfit. Ez lett a vég­zete.

A fran­cia üz­let­em­ber idő­le­ge­sen be­fo­ga­dott egy ele­fánt­csont­parti férfit. Ez lett a vég­zete.

Migránsriadó a La Manche csatornán

Migránsriadó a La Manche csatornán

Egyre töb­ben pró­bál­koz­nak La Manche csa­tor­nán. A gu­mi­csó­na­kok­kal útnak in­duló il­le­gá­lis be­ván­dor­lók meg­fé­ke­zé­sére újabb spe­ci­á­lis hajók ér­kez­tek a tér­ségbe.

Egyre töb­ben pró­bál­koz­nak La Manche csa­tor­nán. A gu­mi­csó­na­kok­kal útnak in­duló il­le­gá­lis be­ván­dor­lók meg­fé­ke­zé­sére újabb spe­ci­á­lis hajók ér­kez­tek a tér­ségbe.

Könnygázzal verték vissza a migránsok támadását a mexikói határon

Könnygázzal verték vissza a migránsok támadását a mexikói határon

Ja­nuár első éj­sza­ká­ján az ed­digi leg­dur­vább össze­csa­pásra ke­rült sor az ame­ri­kai-me­xi­kói ha­tár­nál.

Elege van a migránsokból Dániának

Odacsapnak, nem akarnak több migránst a dánok

Sok­koló in­téz­ke­dé­se­ket ve­zet­tek be.

A fran­cia hír­adó­ban mu­tat­ták be azt a ri­por­tot, amely­ben a dán ha­tó­sá­gok arról be­szél­nek, hogy sok­koló in­téz­ke­dé­se­ket kel­lett be­ve­zet­niük a mig­rán­sok miatt.

Nem találod ki, mire bukkantak a határőrök a matracokban

Nem találod ki, mire bukkantak a spanyol határőrök a matracokban

Még a sokat lá­tott és ta­pasz­talt spa­nyol ha­tár­őrö­ket is meg­lepte az eset...

Még a sokat lá­tott és ta­pasz­talt spa­nyol ha­tár­őrö­ket is meg­lepte, ami­kor rá­jöt­tek, hogy a ha­tár­át­ke­lés­hez ké­szü­lődő autó te­te­jé­hez rög­zí­tett mat­ra­cokba af­ri­kai mig­rán­so­kat búj­tat­tak. Az eset­ről vi­deo­fel­vé­tel is ké­szült, máris mu­tat­juk!

Válogatás nélkül verték az embereket az utcán

Válogatás nélkül verték az embereket az utcán

Négy mig­ránst gya­nú­sít azzal a rend­őr­ség, hogy össze­sen 12 em­bert ver­tek meg a nyílt utcán.

Négy mig­ránst gya­nú­sít azzal a rend­őr­ség, hogy össze­sen 12 em­bert ver­tek meg a nyílt utcán.

A bűnelkövető migránsok nagy része hazudik a valós életkoráról

A bűnelkövető migránsok nagy része hazudik a valós életkoráról

A né­met­or­szági Mann­heim vá­ro­sá­nak ha­tó­sá­gai új prob­lé­má­val szem­be­sül­tek az el­múlt pár évben.

Szíriában alig maradtak férfiak, már az autókat is nők szerelik

Szíriában alig maradtak férfiak, már az autókat is nők szerelik

Egy svéd té­vé­tár­sa­ság for­ga­tó­cso­portja Da­masz­kuszba lá­to­ga­tott, ahol több nővel is be­szél­tek.

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt az év első éjszakáján

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt az év első éjszakáján

A ha­tár­ren­dé­szek össze­sen 24 férfit kap­tak el a szerb ha­tár­nál.

Már az év első nap­ján ha­tal­mas számú mig­ráns akart át­jutni Ma­gyar­or­szág déli ha­tá­rán. A ha­tár­ren­dé­szek 24 férfit kap­tak el. Egy Szer­bi­á­ból ér­kező te­her­vo­na­ton el­bújva akar­tak az or­szágba jutni.

Sorosista civileknek nem lehet szerepük az uniós döntésekben

Sorosista civileknek nem lehet szerepük az uniós döntésekben

Eu­rópa be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sai fruszt­rál­tak ami­att, hogy a Sar­gen­tini-je­len­tés sorsa nem a ked­vük sze­rint ala­kul.

Eu­rópa be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sai fruszt­rál­tak ami­att, hogy a Sar­gen­tini-je­len­tés sorsa nem a ked­vük sze­rint ala­kul - mondta Varga Judit uniós kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár a Ma­gyar Idők­nek adott év­ér­té­kelő in­ter­jú­já­ban.

Zavaros az ENSZ migránspaktuma

Zavaros az ENSZ migránspaktuma

Szinte ér­tel­mez­he­tet­len az a mig­rá­ci­ó­ról szóló do­ku­men­tum, ame­lyet az ENSZ köz­gyű­lése el­fo­ga­dott. Egyet biz­to­san tudni: az il­le­gá­lis mig­rá­ciót akarja le­gá­lissá tenni.

Szinte ér­tel­mez­he­tet­len az a mig­rá­ci­ó­ról szóló do­ku­men­tum, ame­lyet az ENSZ köz­gyű­lése el­fo­ga­dott. Egyet biz­to­san tudni: az il­le­gá­lis mig­rá­ciót akarja le­gá­lissá tenni.

Öt férfi molesztált egy bedrogozott 15 éves lányt a szükségszállón

Öt férfi molesztált egy bedrogozott 15 éves lányt a szükségszállón

Most kö­zöl­ték a jú­li­usi ese­tet.

A német rend­őr­ség csak most kö­zölte, hogy jú­lius óta le­tar­tóz­ta­tás­ban ül öt afgán mig­ráns...

A finnek ilyet még nem láttak! A migránsok kiskorú lányokat vettek célba

A finnek ilyet még nem láttak! A migránsok kiskorú lányokat vettek célba

A Finn­or­szág­ban ta­lál­ható oului rend­őr­ség hetek óta nyo­moz abban az ügy­ben, amely­nek gya­nú­sí­tott­jai mind mig­rán­sok.

Tizenéves migránsok tartják rettegésben a linzi pályaudvar környékét

Tizenéves migránsok tartják rettegésben a linzi pályaudvar környékét

Egy 11 és egy 13 éves mig­ráns tá­ma­dott meg a múlt hét­vé­gén egy 17 éves oszt­rák fi­a­talt a linzi fő­pá­lya­ud­va­ron.

Utcakövekkel dobálták a rendőröket a magukat elbarikádozó migránsok

Utcakövekkel dobálták a rendőröket a magukat elbarikádozó migránsok

Rend­za­va­rás miatt kel­lett a ri­asz­tani a rend­őrö­ket Ba­j­or­szág­ban...

Rend­za­va­rás miatt kel­lett a ri­asz­tani a rend­őrö­ket...

Luxuslakásokat építenek a migránsoknak Hamburgban

Luxuslakásokat építenek a migránsoknak Hamburgban

Egyes la­ko­sok sze­rint ket­tős mér­cét al­kal­maz a város...

Bedurvult a migránshelyzet, ez történt éjszaka a magyar határnál

Bedurvult a migránshelyzet, ez történt éjszaka a magyar határnál

Óri­ási döm­ping volt az éj­szaka, össze­sen 34 ha­tár­sér­tőt fog­tak el a késő esti és haj­nali órák­ban a déli ha­tár­nál.

Ilyen nincs! Kizárták a saját lakásából az olasz tulajdonost a migránsok

Ilyen nincs! Kizárták a saját lakásából az olasz tulajdonost a migránsok

Most már hét hó­napja a ga­rá­zsá­ban lakik.

Most már hét hó­napja a ga­rá­zsá­ban lakik, mert a bí­ró­ság dön­té­séig nem tudja ki­la­kol­tatni őket.

Svájc nemet mondott a migránstaxira

Svájc nemet mondott a migránstaxira

A svájci kor­mány nem en­ge­dé­lyezte, hogy az or­szág zász­laja alatt ha­józ­zon a mig­rán­so­kat szál­lító hír­hedt hajó. Lehet, hogy vég­leg a mar­seille-i ki­kő­tő­ben marad?

A svájci kor­mány nem en­ge­dé­lyezte, hogy az or­szág zász­laja alatt ha­józ­zon a mig­rán­so­kat szál­lító hír­hedt hajó.

Év végi akciós ajánlat a migránsoknak!

Év végi akciós ajánlat a migránsoknak!

A te or­szá­god, a te jövőd. Most! Ilyen szö­vegű óri­ás­pla­ká­to­kon aján­la­nak pénzt azok­nak, akik haj­lan­dóak ha­za­térni Né­met­or­szág­ból.

A te or­szá­god, a te jövőd. Most! Ilyen szö­vegű óri­ás­pla­ká­to­kon aján­la­nak pénzt azok­nak, akik haj­lan­dóak ha­za­térni Né­met­or­szág­ból. Az ed­digi 1200 euró he­lyett akár 3000 euró is el­ér­hető szá­mukra.

Házasságtörés miatt félig megskalpoltak egy férfit

Házasságtörés miatt félig megskalpoltak egy férfit

Majd­nem az éle­té­vel kel­lett fi­zet­nie Mo­ham­mad A.-nak csak azért, mert be­le­sze­re­tett egy lányba.

Majd­nem az éle­té­vel kel­lett fi­zet­nie Mo­ham­mad A.-nak csak azért, mert be­le­sze­re­tett egy lányba.

Pontrendszerben értékelnék a bűnelkövető migránsokat

Pontrendszerben értékelnék a bűnelkövető migránsokat Németországban

Ez se­gít­hetné a bűn­el­kö­vető mig­rán­sok mi­előbbi ki­to­lon­co­lá­sát Né­met­or­szág­ból.

Migránsok lövöldöztek a bielefeldi állomáson

Migránsok lövöldöztek a bielefeldi főpályaudvaron

Szi­ré­názó rend­őr­au­tók árasz­tot­ták el a for­gal­mas pá­lya­ud­va­rát.

Szi­ré­názó rend­őr­au­tók árasz­tot­ták el Bi­e­le­feld leg­for­gal­ma­sabb pá­lya­ud­va­rát.

Egy játszótér WC-jében erőszakolták meg a 15 éves lányt

Egy játszótér nyilvános WC-jében erőszakolták meg a 15 éves lányt

Egy 21 éves afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak azzal a bran­den­burgi rend­őrök, hogy egy 15 éves lányt zak­la­tott a város egyik ját­szó­te­ré­nek WC-jében.

Egy 21 éves afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak azzal a bran­den­burgi rend­őrök, hogy egy 15 éves lányt zak­la­tott a város egyik ját­szó­te­ré­nek WC-jében. A fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tő­nek tet­tes­társa is volt, őt még ke­re­sik a ha­tó­sá­gok.

6 migránst kaptak el a francia sárga mellényesek! Videó

6 migránst kaptak el a francia sárga mellényesek! Videó

A be­ván­dor­lók egy ka­mion ha­tal­mas, üres tar­tá­lyá­ban búj­tak el, de arra nem szá­mí­tot­tak, hogy az autó meg fog állni az út­le­zá­rás miatt...

A be­ván­dor­lók egy ka­mion ha­tal­mas, üres tar­tá­lyá­ban búj­tak el, de arra nem szá­mí­tot­tak, hogy az autó meg fog állni az út­le­zá­rás miatt... A belga sofőr pedig vél­he­tően nem is tu­dott róluk.

Hőtartó sátrakat osztogatnak az utcán élő migránsoknak

Hőtartó sátrakat osztogatnak az utcán élő migránsoknak

Nem, ezt nem a fran­cia állam fi­nan­szí­rozza, hanem egy egye­sü­let ta­lálta ki és al­kotta meg.

Nem, ezt nem a fran­cia állam fi­nan­szí­rozza, hanem egy egye­sü­let ta­lálta ki és al­kotta meg.

Büntetésből tisztára akarta nyalatni lányával a wc-t egy apa

Büntetésből tisztára akarta nyalatni lányával a wc-t egy apa

Rit­kán lehet egy bí­ró­tól olyan őszinte meg­nyil­vá­nu­lást hal­lani, mint ami egy keddi tár­gya­lá­son hang­zott el Mün­chen­ben.

Bennfentesek meséltek arról, mi zajlik egy problémás menekültszállón

Bennfentesek meséltek arról, mi zajlik egy problémás menekültszállón

Ál­dat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak a kieli me­ne­kült­ott­hon­ban egy ott élő be­ván­dorló sze­rint.

Fiatal migránsok terrorizálják Augsburg lakóit

Fiatal migránsok terrorizálják Augsburg lakóit

Helyi la­ko­sok val­lot­tak erről.

Töb­ben val­lot­tak arról egy lap­nak, hogy az el­múlt évek­ben mi­lyen vál­to­zá­so­kon ment át vá­ro­suk.

Dolgoznak-e a migránsok Hollandiában?

Dolgoznak-e a migránsok Hollandiában?

A kü­lön­böző be­ván­dor­lói cso­por­tok közül kik és há­nyan kap­tak mun­kát az or­szág­ban?

Konk­rét ada­tok arról, hogy a kü­lön­böző be­ván­dor­lói cso­por­tok közül kik és há­nyan kap­tak mun­kát az or­szág­ban.

Évente maximum 65 migránst engedne be Japán lakossága!

Évente maximum 65 migránst engednének be a japánok

Annyit, amennyit 2017-ben.

Azaz éppen annyit, amennyit 2017-ben. Pedig nem ke­ve­sebb mint 20 ezer ember sze­re­tett volna le­te­le­pedni a fel­kelő nap or­szá­gá­ban.

Kövekkel dobálták meg a határváros lakói a frissen érkezett migránsokat

Kövekkel dobálták meg a határváros lakói a frissen érkezett migránsokat

Egyre több il­le­gá­lis be­ván­dorló éri el az ame­ri­kai ha­tárt, ennek azon­ban a mig­rán­so­kon kívül szinte senki sem örül.

Hazudni tanítja a migránsokat egy civilszervezet

Hazudni tanítja a migránsokat egy civilszervezet

Egy görög ci­vil­szer­ve­zet ve­ze­tője maga be­szél erről egy ti­tok­ban ké­szí­tett videó fel­vé­te­len.

Egy görög ci­vil­szer­ve­zet ve­ze­tője maga be­szél erről egy ti­tok­ban ké­szí­tett videó fel­vé­te­len.

A kormány kérdésekkel fordul az EU-hoz és az ENSZ-hez a migránskártyákról

A kormány kérdésekkel fordul az EU-hoz és az ENSZ-hez a migránskártyákról

A sok tisz­tá­zat­lan kö­rül­mény miatt van erre szük­ség...

A sok tisz­tá­zat­lan kö­rül­mény miatt van erre szük­ség...

Meghökkentő dolgokat hallott a német politikus migránsoktól

Meghökkentő dolgokat hallott a német politikus a Boszniában rekedt migránsoktól

Az Al­ter­na­tíva Né­met­or­szá­gért nevű párt po­li­ti­kusa Sza­ra­je­vóig uta­zott...

Az Al­ter­na­tíva Né­met­or­szá­gért (AfD) nevű német párt po­li­ti­kusa Sza­ra­je­vóig uta­zott, hogy meg­tudja, mik a ter­veik az ott re­kedt mig­rán­sok­nak.

A Lázár János által bemutatott bécsi kerületben félholtra vertek egy nyugdíjast

A Lázár János által bemutatott bécsi kerületben félholtra vertek egy nyugdíjast

Ti­zen­éves fi­a­ta­lok tá­mad­tak meg egy nyug­dí­jas há­zas­párt Bécs­ben.

Ti­zen­éves fi­a­ta­lok tá­mad­tak meg egy nyug­dí­jas há­zas­párt Bécs­ben.

Megdöbbentő dolgot állít a migránsbűnözésről a német kriminológus

Megdöbbentő dolgot állít a migránsbűnözésről a német kriminológus

A szak­em­ber sze­rint pár éve még is­me­ret­len volt Né­met­or­szág­ban a cso­por­to­san el­kö­ve­tett nemi erő­szak fo­galma.

Félelem uralkodik az idilli német városban, az emberek bizalmatlanná váltak

Félelem uralkodik az idilli német városban, az emberek bizalmatlanná váltak

Egy cso­por­to­san el­kö­ve­tett nemi erő­szak a feje te­te­jére ál­lí­totta a vá­rost.

Egy cso­por­to­san el­kö­ve­tett nemi erő­szak a feje te­te­jére ál­lí­totta Fre­i­burg vá­ro­sát. Az eset óta több de­monst­rá­ciót is ren­dez­tek, minek során szi­go­rúbb mig­rá­ciós po­li­ti­kát kö­ve­tel­tek az ott élők. Fre­i­burg ko­moly vál­to­zá­so­kon ment át 2015 óta...