CÍMKE: 'migránsok'

Továbbküldött egy üzenetet a 72 éves nyugdíjas, uszítással vádolják

Továbbküldött egy üzenetet a 72 éves nyugdíjas, uszítással vádolják

Az idős nő pél­da­ér­té­kűen él, szí­riai me­ne­kült­csa­lá­dot is segít...

Az idős nő pél­da­ér­té­kűen él, szí­riai me­ne­kült­csa­lá­dot is segít...

Hosszú évek után ismét erőteljesen nőtt az Unióba érkező migránsok száma

Hosszú évek után ismét erőteljesen nőtt az Unióba érkező migránsok száma

A ta­va­lyi év első négy hó­nap­já­hoz ké­pest 15 szá­za­lé­kos a nö­ve­ke­dés.

A ta­va­lyi év első négy hó­nap­já­hoz ké­pest 15 szá­za­lé­kos a nö­ve­ke­dés.

Migránsokat fogadna be a momentumos főpolgármester-jelölt

Migránsokat fogadna be a momentumos főpolgármester-jelölt

Ker­pel-Fro­nius Gábor, a Mo­men­tum fő­pol­gár­mes­ter-je­löltje is be­fo­gadná a mig­rán­so­kat.

Ker­pel-Fro­nius Gábor be­fo­gadná a gaz­da­sági mig­rán­so­kat is.

Tengerbe veszett nyolc migráns a török partoknál

Tengerbe veszett nyolc migráns a török partoknál

Mint­egy negy­ven em­ber­rel a fe­dél­ze­tén el­süllyedt egy mig­rán­so­kat szál­lító kis­hajó hétfő reg­gel az Égei-ten­ger török part­ja­i­nál.

Még fürdőnadrág sem volt náluk! Balhézni ment a strandra 100 fiatal

Még fürdőnadrág sem volt náluk! Balhézni ment a strandra 100 fiatal

A fürdő ven­dé­gei ve­szély­ben érez­ték ma­gu­kat.

A fürdő ven­dé­gei ve­szély­ben érez­ték ma­gu­kat. Sze­rin­tük egy­ér­telmű volt a bal­hés szán­dék.

Molotov-koktélokat dobáltak a migránsok

Molotov-koktélokat dobáltak a migránsok

Szem­ta­núk sze­rint az egész olyan volt, mintha há­bo­rúba csöp­pen­tek volna.

Szem­ta­núk sze­rint az egész olyan volt, mintha egy há­ború kö­ze­pébe csöp­pen­tek volna. A rend­őr­ség azt kö­zölte, hogy két, ro­mák­ból és szí­ri­a­i­ak­ból álló, ri­va­li­záló banda csa­pott össze.

20 év börtönt kaphat a "Feketék Lepedője"

20 év börtönt kaphat a "Feketék Lepedője"

A Sea Watch 3 ka­pi­tá­nya, Pia Klemp ke­rül­het na­gyon nehéz hely­zetbe.

A Sea Watch 3 nevet vi­selő német "civil" hajó ka­pi­tá­nya, Pia Klemp ke­rül­het na­gyon nehéz hely­zetbe. A mig­rán­so­kat ta­xiz­tató hölgy ugyanis az em­ber­csem­pé­szet se­gí­té­séért akár 20 év bör­tönt is kap­hat.

Még a közveszélyes migránsokat is lehetetlenség kitoloncolni

Még a közveszélyes migránsokat is lehetetlenség kitoloncolni

Ras­chid K.-t több al­ka­lom­mal is ve­szé­lyes­nek mi­nő­sí­tet­ték a ha­tó­sá­gok...

Noha a cse­csen szár­ma­zású Ras­chid K.-t több al­ka­lom­mal ve­szé­lyes­nek mi­nő­sí­tet­ték a ha­tó­sá­gok, közel más­fél év­ti­zede nem tud­ják ki­to­lon­colni Né­met­or­szág­ból - je­lenti a V4NA hír­ügy­nök­ség.

Két és fél évvel megúszta a skalpolós gyilkos

Két és fél évvel megúszta a skalpolós gyilkos

Egy né­met­or­szági me­ne­kült­szál­lón le­szúr­tak, majd meg­skal­pol­tak egy erit­reai mig­ránst ta­valy no­vem­ber­ben.

Egy né­met­or­szági me­ne­kült­szál­lón le­szúr­tak, majd meg­skal­pol­tak egy erit­reai mig­ránst ta­valy no­vem­ber­ben.

Nyomkövetőket kaphatnak a migránsok Finnországban

Nyomkövetőket kaphatnak a migránsok Finnországban

Ko­moly szi­go­rí­tá­so­kat ter­vez a finn kor­mány a be­ván­dor­lók­kal szem­ben...

Májusban újra elárasztották a migránsok Görögországot

Májusban újra elárasztották a migránsok Görögországot

"A Gö­rög­or­szágba ér­kező mig­rán­sok száma szo­kat­la­nul magas" - így fo­gal­ma­zott a görög parti őrség pa­rancs­noka.

Csirkeszívvel és fekete mágiával kényszerítettek prostitúcióra két nőt

Csirkeszívvel és fekete mágiával kényszerítettek prostitúcióra két nőt

Két fi­a­tal ni­gé­riai nőt is pros­ti­tú­ci­óra kény­sze­rí­tett egy 62 éves nő.

Két fi­a­tal ni­gé­riai nőt is pros­ti­tú­ci­óra kény­sze­rí­tett egy, a né­met­or­szági Bra­unschweig­ban élő 62 éves nő. Az ál­do­za­to­kat ál­lí­tó­lag fe­kete má­gi­á­val tar­totta ret­te­gés­ben.

Facsónakokkal indulnak útnak Afrikából a migránsok

Facsónakokkal indulnak útnak Afrikából a migránsok

Az ENSZ me­ne­kült­ügyi se­gély­szer­ve­ze­té­nek je­len­tése sze­rint 66 mig­ráns érte el az olasz­or­szági Lam­pe­dusa szi­ge­tét szerda este.

Az ENSZ me­ne­kült­ügyi se­gély­szer­ve­ze­té­nek je­len­tése sze­rint 66 mig­ráns érte el az olasz­or­szági Lam­pe­dusa szi­ge­tét szerda este. Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók Lí­bi­á­ból, fa­csó­na­kok­kal in­dul­tak útnak.

Diákokat költöztetnek ki a szálláshelyeikről Németországban

Diákokat költöztetnek ki a szálláshelyeikről Németországban

A mig­rán­sok nem ta­lál­nak Bra­unschweig­ban olyan ott­hont a la­kás­pi­a­con, ami meg­fe­lel.

A mig­rán­sok nem ta­lál­nak Bra­unschweig­ban olyan ott­hont a la­kás­pi­a­con, ami meg­fe­lel.

52 migránst fogtak Hercegszántónál

52 migránst fogtak Hercegszántónál

A mig­rá­ció a brüsszeli bü­rok­ra­ták sze­rint már nem lé­te­zik.

A mig­rá­ció a brüsszeli bü­rok­ra­ták sze­rint már nem lé­te­zik. A gya­kor­lat azon­ban azt mu­tatja, hogy az Uni­óba igyek­vők ezt a hírt nem hal­lot­ták, mert vál­to­zat­la­nul ost­ro­mol­ják még a le­zárt or­szág­ha­tá­ro­kat is.

Orbán Viktor: Liberális maffia szervezi a migrációt

Orbán Viktor: Liberális maffia szervezi a migrációt

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök ha­gyo­má­nyos pén­teki rá­diós be­szél­ge­tés­ben re­a­gált az úgy­ne­ve­zett eu­ró­pai csúcs­je­lölti vi­tára is.

Képtelenek szabadulni a kiutasított migránsoktól

Képtelenek szabadulni a kiutasított migránsoktól

240 ezret is meg­ha­ladta azon mig­rán­sok száma Né­met­or­szág­ban, akik­nek el­uta­sí­tot­ták a me­ne­dék­ké­rel­mét.

240 ezret is meg­ha­ladta azon mig­rán­sok száma Né­met­or­szág­ban, aki­ket ki­uta­í­tot­tak, de ma­rad­tak.

500 kommandós csapott le 11 városban

500 kommandós csapott le 11 városban! Bizonyítékokat kerestek egy bűnszervezet ellen

Fé­lezer, állig fel­fegy­ver­zett kom­man­dós törte be az aj­tó­kat.

Fé­lezer, állig fel­fegy­ver­zett kom­man­dós törte be az aj­tó­kat.

Felháborító, hogy Brüsszel még mindig kvótát akar

Felháborító, hogy Brüsszel még mindig kvótát akar

Ránk akar­ják kény­sze­rí­teni.

Fel­há­bo­rító, hogy Brüs­szel még min­dig ránk akarja kény­sze­rí­teni a be­te­le­pí­tési kvó­tát. Ma­gyar­or­szág to­vábbra sem fo­gadja el a kény­szer­be­te­le­pí­tést.

Migránsok molesztálták a lányokat egy koncerten

Migránsok molesztálták a lányokat egy koncerten

Egy 11 éves szí­riai mig­ránst is őri­zetbe vet­tek a rend­őrök.

Egy 11 éves szí­riai mig­ránst is őri­zetbe vet­tek a rend­őrök.

Nem kérnek a migránsokból a spanyolok sem

Nem kérnek a migránsokból a spanyolok sem

A te­rü­le­tért fe­le­lős spa­nyol ál­lam­tit­kár­ság ön­kor­mány­za­tok­tól is se­gít­sé­get kért a mig­rán­sok be­fo­ga­dá­sá­hoz.

A te­rü­le­tért fe­le­lős spa­nyol ál­lam­tit­kár­ság ön­kor­mány­za­tok­tól is se­gít­sé­get kért a mig­rán­sok be­fo­ga­dá­sá­hoz. Nem sok si­ker­rel.

Női holttestre bukkantak egy bajor menekültszállón

Női holttestre bukkantak egy bajor menekültszállón

Balhé tört ki a többi lakó kö­zött.

Balhé tört ki azon a ba­jor­or­szági me­ne­kült­szál­lón, ame­lyen egy 31 éves ni­gé­riai nő holt­tes­tét ta­lál­ták meg szom­bat reg­gel.

Ismét megvertek egy zsidó embert a migránsok Berlinben!

Ismét megvertek egy zsidó embert a migránsok Berlinben! Videó

A pa­lesz­ti­nok gyász­napja al­kal­má­ból tar­tot­tak ren­dez­vényt Ber­lin köz­pont­já­ban.

A pa­lesz­ti­nok gyász­napja al­kal­má­ból tar­tot­tak ren­dez­vényt Ber­lin köz­pont­já­ban. Más­fél hét­tel az ese­mény után ke­rült elő egy videó, amin az lát­szik, hogy a pa­lesz­tin mig­rán­sok egy zsidó ze­nészt ver­nek meg.

Európa biztonsága ma Törökországban kezdődik

Európa biztonsága ma Törökországban kezdődik

Az EU és Tö­rök­or­szág kö­zötti meg­ál­la­po­dás be­tar­tása nél­kül je­len­tős mig­rá­ciós nyo­más­sal kel­lene szá­molni.

Az EU és Tö­rök­or­szág kö­zötti, a mig­rá­ció meg­ál­lí­tá­sára vo­nat­kozó meg­ál­la­po­dás be­tar­tása nél­kül je­len­tős mig­rá­ciós nyo­más­sal kel­lene szá­molni.

Szijjártó: Az ENSZ a terroristákat bátorítja

Szijjártó: Az ENSZ a terroristákat bátorítja

Brüs­szel mel­lett az ENSZ is ösz­tönzi a mig­rá­ciót és már a ter­ro­riz­must is.

Brüs­szel mel­lett az ENSZ is ösz­tönzi a mig­rá­ciót, és az ENSZ most már a ter­ro­riz­must is bá­to­rítja, hi­szen fel­csa­pott ter­ro­ris­ták vé­dőügy­véd­jé­nek.

Az áruház parkolójában támadták meg a helyi politikust a migránsok

Az áruház parkolójában támadták meg a helyi politikust a migránsok

Ár­tal­mat­lan esti be­vá­sár­lás­ként in­dult Dr. Ch­ri­stoph Pohl német po­li­ti­kus prog­ramja.

Újabb hazugsággal bukott le az Európai Bizottság

Újabb hazugsággal bukott le az Európai Bizottság

Nem­ré­gi­ben még ta­gad­ták az ano­nim mig­ráns­kár­tyák lé­te­zé­sét, most már be­vall­ják, hogy lé­te­zik ilyen Tö­rök­or­szág­ban is.

Me­gint nagy bukta lett a ha­zu­do­zás vége, le­bu­kott az Eu­ró­pai Bi­zott­ság. Nem­ré­gi­ben még ta­gad­ták az ano­nim mig­ráns­kár­tyák lé­te­zé­sét, az­után azt ál­lí­tot­ták, hogy csak Gö­rög­or­szág­ban hasz­nál­ha­tók, most már be­vall­ják, hogy lé­te­zik ilyen Tö­rök­or­szág­ban is.

Nagy roham volt éjjel a déli határon, a rendőrök kapkodták a fejüket

Nagy roham volt éjjel a déli határon, a rendőrök kapkodták a fejüket

Egy 12 fős cso­por­tot kel­lett iga­zol­tat­niuk, ami­nek egy tú­rá­zás lett a vége.

Kora haj­nal­ban le­csap­tak a rend­őrök a Bács-Kis­kun me­gyei ha­tár­nál, Her­ceg­szántó tér­sé­gé­ben. Egy 12 fős cso­por­tot kel­lett iga­zol­tat­niuk si­ker­te­le­nül, ami­nek egy ha­tal­mas tú­rá­zás lett a vége.

Fejkendős nők árasztották el a bécsi közparkot, az alpolgármester kiakadt

Fejkendős nők árasztották el a bécsi közparkot, az alpolgármester kiakadt

Nagy port ka­vart a be­jegy­zés...

Ha­tal­mas vi­hart ka­vart Bécs al­pol­gár­mes­te­ré­nek egyik Fa­ceb­bok-posztja.

Újabb migránsáradat fenyegeti Európát

Újabb migránsáradat fenyegeti Európát

Mint­egy 100 ezer ember áll Lí­bi­á­ban in­du­lásra ké­szen Olasz­or­szág felé.

Tit­kos­szol­gá­lati ér­te­sü­lé­sek sze­rint újabb nagy me­ne­kült­hul­lám kü­szö­bén áll Eu­rópa. Az olasz La St­ampa na­pi­lap ér­te­sü­lé­sei sze­rint mint­egy 100 ezer ember áll Lí­bi­á­ban in­du­lásra ké­szen Olasz­or­szág felé.

Migránsok, haza! Az ENSZ ne a bevándorlást támogassa

Migránsok, haza! Az ENSZ ne a bevándorlást támogassa

Nem a mig­rá­ció szer­ve­zé­sé­vel és ösz­tön­zé­sé­vel kel­lene fog­lal­kozni, hanem az ott­ho­na­i­kat el­ha­gyók vissza­te­le­pí­té­sé­vel.

Képtelenek szabadulni a migránsoktól a németek

Képtelenek szabadulni a migránsoktól a németek

A ki­to­lon­co­lás nem mű­kö­dik.

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat most sem könnyű vissza­kül­deni ha­zá­jukba - mondta az Alap­jo­go­kért Köz­pont ve­zető ku­ta­tója.

Történelmi bűn antiszemita bevándorlókat beengedni

Történelmi bűn antiszemita bevándorlókat beengedni

Tör­té­nelmi bűnt kö­vet­nek el azok, akik an­ti­sze­mita be­ván­dor­lók tö­me­geit en­ge­dik Eu­ró­pába.

Jean-Claude Juncker megismételte, hogy a kötelező kvóta az egyetlen megoldás

Jean-Claude Juncker megismételte, hogy a kötelező kvóta az egyetlen megoldás

Egé­szen el­ké­pesztő ámok­fu­tásba kez­dett Jean-Cla­ude Jun­c­ker...

Egé­szen el­ké­pesztő ámok­fu­tásba kez­dett Jean-Cla­ude Jun­c­ker egy leg­utóbb meg­je­lent in­ter­jú­ban.

Közel kétmillióan kaphattak eddig migránskártyát

Közel kétmillióan kaphattak eddig migránskártyát

A prog­ram szá­mos kér­dést vet fel, rá­adá­sul rend­kí­vül költ­sé­ges is, ennek el­le­nére Brüs­szel és az ENSZ a ki­ter­jesz­té­sét, nem pedig a le­ál­lí­tá­sát ter­vezi.

Hatalmas razzia a berlini migránsnegyedben

Hatalmas razzia a berlini migránsnegyedben

Ber­lin je­len­tős rész­ben közel-ke­leti mig­rán­sok lakta ke­rü­le­té­ben, Ne­u­kölln­ben tar­totta a helyi rend­őr­ség az el­múlt év­ti­ze­dek leg­na­gyobb raz­zi­á­ját.

Migránsinváziótól tartanak Közép-Európa polgárai

Migránsinváziótól tartanak Közép-Európa polgárai

Arra szá­mí­ta­nak, hogy a kö­vet­kező egy év­ti­zed­ben nö­ve­kedni fog az Eu­ró­pai Uni­óba irá­nyuló be­ván­dor­lás mér­téke.

Arra szá­mí­ta­nak, hogy a kö­vet­kező egy év­ti­zed­ben nö­ve­kedni fog az Eu­ró­pai Uni­óba irá­nyuló be­ván­dor­lás mér­téke.

10 nőt erőszakolt meg a migráns

10 nőt erőszakolt meg a migráns

Le­tar­tóz­tat­tak egy af­ri­kai mig­ránst Hol­lan­di­á­ban, mert leg­alább 10 fi­a­tal nőt erő­sza­kolt meg, vagy zak­la­tott sze­xu­á­li­san, köz­tük kis­ko­rú­a­kat is. Csak 18 hó­na­pot ka­pott.

Le­tar­tóz­tat­tak egy af­ri­kai mig­ránst Hol­lan­di­á­ban, mert leg­alább 10 fi­a­tal nőt erő­sza­kolt meg, vagy zak­la­tott sze­xu­á­li­san, köz­tük kis­ko­rú­a­kat is.

Szijjártó Péter: Az uniós források nem könyöradományok

Szijjártó: Az uniós források nem könyöradományok

A svéd mi­nisz­ter­el­nök rá akarja kény­sze­rí­teni az il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat, és meg akarja bün­tetni a ma­gya­ro­kat, mert nemet mond­tak a kö­te­le­zői kvó­tára.

A migránsok fele az alap nyelvteszten is elhasal

A migránsok fele az alap nyelvteszten is elhasal

Évről évre egyre rosszabb a hely­zet.

A leg­fris­sebb sta­tisz­ti­kák sze­rint évről-évre egyre rosszabb a hely­zet.

Az olasz titkosszolgálat legújabb jelentése meglehetősen riasztó

Az olasz titkosszolgálat legújabb jelentése meglehetősen riasztó

Nap­ról napra egyre több ha­lottja van a Tri­po­li­ban zajló har­cok­nak.

Nap­ról napra egyre több ha­lottja van a lí­biai fő­vá­ros­ban, Tri­po­li­ban zajló har­cok­nak. Eu­ró­pá­ban pedig egyre na­gyobb ag­go­da­lom­mal fi­gye­lik a fej­le­mé­nye­ket. Az olasz tit­kos­szol­gá­lat sze­rint a fegy­ve­res konflik­tus elől több ezren me­ne­kül­het­nek el...

Luxusjachtokon szállítja Olaszországba a migránsokat az orosz maffia

Luxusjachtokon szállítja Olaszországba a migránsokat az orosz maffia

Igaz, vagy há­rom­szor több kerül, mint egy af­ri­ka­i­nak Ma­rok­kó­ból át­kelni...

Igaz, vagy há­rom­szor több kerül, mint egy af­ri­ka­i­nak Ma­rok­kó­ból át­kelni...

Négy gyermeke nézte végig a bántalmazott édesanyjuk haláltusáját

Négy gyermeke nézte végig a bántalmazott édesanyjuk haláltusáját

Egy 42 éves afgán mig­ránst gya­nú­sít azzal a német rend­őr­ség, hogy meg­ölte négy közös gyer­me­kük édes­any­ját.

Nem férnek el a migránsok Párizsban! Új, több száz helyes fogadóközpont épül

Nem férnek el a migránsok Párizsban! Új, több száz helyes fogadóközpont épül

Má­sutt már ak­kora a zsú­folt­ság, hogy emi­att sztrájkba lép­tek a mig­ráns­se­gítő szer­ve­ze­tek.

Itt az új osztrák bűnügyi statisztika

Itt az új osztrák bűnügyi statisztika, a migránsok ismét kitettek magukért

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­té­rium által kö­zölt hi­va­ta­los bűn­ügyi sta­tisz­tika sze­rint, ta­valy 32 nőt öltek meg Auszt­ri­á­ban, és 50 gyil­kos­sági kí­sér­let volt el­le­nük.

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­té­rium által kö­zölt hi­va­ta­los bűn­ügyi sta­tisz­tika sze­rint, ta­valy 32 nőt öltek meg Auszt­ri­á­ban, és 50 gyil­kos­sági kí­sér­let volt el­le­nük.

Kegyetlen vérfürdőt rendeztek migránsok Innsbruckban

Kegyetlen vérfürdőt rendeztek migránsok Innsbruckban

Az el­kö­ve­tők 20 év kö­rüli in­di­a­iak, az ál­do­zat pedig egy nemi erő­szak miatt el­ítélt pa­kisz­táni mig­ráns.

Olyan ke­gyet­len gyil­kos­ság rázta meg az auszt­riai Innsb­ru­ckot, hogy még a sokat lá­tott hely­szí­ne­lő­ket is meg­döb­ben­tett a lát­vány. Az el­kö­ve­tők 20 év kö­rüli in­di­a­iak, az ál­do­zat pedig egy nemi erő­szak miatt el­ítélt, el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­relmű pa­kisz­táni mig­ráns.

Meglepő helyre küldte a migránsokat az olasz belügyminiszter

Meglepő helyre küldte a migránsokat az olasz belügyminiszter

Róma és Val­letta sem kér be­lő­lük.

Róma és Val­letta is meg­ta­gadta egy német nem ál­lami szer­ve­zet (NGO) ha­jó­já­nak a ki­kö­té­sét.

Magyarországot akarja gyengíteni Gyurcsány

Magyarországot akarja gyengíteni Gyurcsány

Meg­szün­tetné a TEK-et.

A Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón mondta el vé­le­mé­nyét töb­bek kö­zött arról, hogy Gyur­csány meg­szün­tetné a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pon­tot.

Félholtra vert 20 migráns két biztonsági őrt Madridban

Félholtra vert 20 migráns két biztonsági őrt Madridban

Csoda, hogy egy­ál­ta­lán túl­él­ték...

Két mig­ráns olyan helyre akart be­lépni a me­ne­kült­ügyi köz­pont­ban, ahova csak a sze­mély­zet­nek van be­já­rása.

Svédország a pusztulás felé tart

Svédország a pusztulás felé tart

Vá­lasz­tási ígé­re­té­vel szem­ben nem las­sítja, hanem gyor­sítja az or­szágba ér­kező mig­rá­ciót a be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dali kor­mány Svéd­or­szág­ban.

Vá­lasz­tási ígé­re­té­vel szem­ben nem las­sítja, hanem gyor­sítja az or­szágba ér­kező mig­rá­ciót a be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dali kor­mány Svéd­or­szág­ban.

50 migráns verekedett össze a pályaudvaron

50 migráns verekedett össze a pályaudvaron! Videó

Fé­nyes nap­pal fém­ru­dak­kal ker­get­ték egy­mást a mig­rán­sok.

Egy helyi sváb lap sze­rint min­den rend­őr­ségi sta­tisz­ti­ká­nál töb­bet mond az, ahogy fé­nyes nap­pal ker­get­ték egy­mást a fi­a­tal mig­rán­sok.

Gyermek- és magyarellenesek a DK-s politikusok

Gyermek- és magyarellenesek a DK-s politikusok

A mig­rán­sok­nak adnák a pénzt.

A ma­gyar csa­lá­dok­tól el­ven­nék és mig­rán­sok­nak adnák a tá­mo­ga­tá­so­kat a DK-s po­li­ti­ku­sok - mondta Zsig­mond Barna Pál, a Fi­desz or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője.

Nesze neked Szombathely, lesznek migránsaitok

Nesze neked Szombathely, leesznek migránsaitok

Amint dön­tési hely­zetbe kerül a be­ván­dor­lás­párti el­len­zék, azon­nal ne­ki­lát a mig­rá­ció szer­ve­zé­sé­nek.

Amint dön­tési hely­zetbe kerül a be­ván­dor­lás­párti el­len­zék, azon­nal ne­ki­lát a mig­rá­ció szer­ve­zé­sé­nek.

Leszúrt migráns rokonai bénították meg a kórház sürgősségi osztályát

Leszúrt migráns rokonai bénították meg a kórház sürgősségi osztályát

A rend­őrök­nek több mint 50 be­ván­dor­lót kel­lett ha­za­kül­de­nie.

A rend­őrök­nek több mint 50 be­ván­dor­lót kel­lett ha­za­kül­de­nie.

Ön befogadná-e Alit a lakásába?

Ön befogadná-e Alit a lakásába?

Egy zse­ni­á­lis utcai videó ké­szült Svéd­or­szág­ban.

Egy zse­ni­á­lis utcai videó ké­szült Svéd­or­szág­ban, amely­hez nem sze­ret­nénk kom­men­tárt fűzni. A slussz­po­ént sem árul­juk el, ér­de­mes vé­gig­nézni és el­gon­dol­kodni rajta.

Bedur­vult a hely­zet a déli ha­tár­nál, ez tör­tént éj­szaka

Bedur­vult a hely­zet a déli ha­tár­nál, ez tör­tént éj­szaka

Óri­ási roham volt éj­­­szaka a déli ha­­tá­­ron, érez­­­he­­­tően több az or­­­szágba il­­­le­­­gá­­­li­­­san be­­­jutni akaró mig­­ráns.

Óri­ási roham volt éj­­­szaka a déli ha­­tá­­ron, érez­­­he­­­tően több az or­­­szágba il­­­le­­­gá­­­li­­­san be­­­jutni akaró mig­­ráns. A ma­­gu­­kat af­­gán­­nak és tö­­rök­­nek valló ha­­tár­­sér­­tők gya­­lo­­go­­san akar­­tak be­­jutni Ma­­gyar­or­­szágra Her­­ceg­­szán­­tó­­nál. A rend­őrök­nek több­ször is in­téz­ked­niük kel­lett.

A kéregbogarak elleni harcban vetnék be a migránsokat Ausztriában

A kéregbogarak elleni harcban vetnék be a migránsokat Ausztriában

Az oszt­rák szo­ci­á­lis ügye­kért fe­le­lős mi­nisz­ter új öt­let­tel ruk­kolt elő...

Az oszt­rák szo­ci­á­lis ügye­kért fe­le­lős mi­nisz­ter új öt­let­tel ruk­kolt elő...

A nemi erőszak fővárosa Stockholm

A nemi erőszak fővárosa Stockholm

A mig­ráns­vál­ság kez­dete óta lát­vá­nyo­san rom­lott a köz­biz­ton­ság.

Ja­ma­ica, Costa Rica és Bo­lí­via is sok­kal jobb hely­zet­ben van, mint a jó­léti állam Svéd­or­szág a nők el­leni nemi erő­sza­kok te­kin­te­té­ben. A mig­ráns­vál­ság kez­dete óta lát­vá­nyo­san rom­lott a köz­biz­ton­ság.

Veszélyes betegségeket is Európába hoznak a migránsok

Veszélyes betegségeket is Európába hoznak a migránsok

A mig­rá­ció az egész­ség­ügyre és az ok­ta­tásra is ve­szélyt je­lent, va­la­mint a jó­léti állam alap­jait is meg­ren­díti.

Nem köthet ki Olaszországban az olasz migránshajó

Nem köthet ki az olasz migránshajó

A ten­ge­ren vá­ra­ko­zik, nem en­ge­dé­lyez­ték a ki­kö­tést. Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter újabb ren­del­ke­zés­sel szi­go­rí­totta a ten­geri men­tési mű­ve­le­te­ket.

A Me­di­ter­ra­nea nevű olasz ci­vil­szer­ve­zet ha­jója, 49 mig­ráns­sal a fe­dél­ze­tén, kedd reg­gel meg­ér­ke­zett az olasz Lam­pe­dusa szi­ge­té­hez, de egy­előre a ten­ge­ren vá­ra­ko­zik, mi­u­tán az olasz ha­tó­sá­gok nem en­ge­dé­lyez­ték a ki­kö­tést. Ezzel egy idő­ben az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter újabb ren­del­ke­zés­sel szi­go­rí­totta a ten­geri men­tési mű­ve­le­te­ket.

Még több zsebpénzt dug a német kormány a migránsok zsebébe

Még több zsebpénzt dug a német kormány a migránsok zsebébe

A szö­vet­ségi mun­ka­ügyi mi­nisz­ter által elő­ter­jesz­tett ter­vek sze­rint 11 szá­za­lék­kal nö­vel­nék a mig­rán­sok­nak járó zseb­pénzt.

A szö­vet­ségi mun­ka­ügyi mi­nisz­ter által elő­ter­jesz­tett ter­vek sze­rint 11 szá­za­lék­kal nö­vel­nék a mig­rán­sok­nak járó zseb­pénzt. A szo­ci­a­lista tár­ca­ve­zető öt­le­té­ért sokan nem ra­jon­ga­nak.

Vészhelyzet fenyeget a migránsok miatt Boszniában

Vészhelyzet fenyeget a migránsok miatt Boszniában

Dra­gan Mek­tic bos­nyák biz­ton­sági mi­nisz­ter sze­rint Gö­rög­or­szág­ban 70 ezren vár­nak a to­vább­ha­la­dásra.

Mek­tic bos­nyák biz­ton­sági mi­nisz­ter sze­rint Gö­rög­or­szág­ban 70 ezren vár­nak a to­vább­ha­la­dásra.

34 migráns volt a rakomány

34 migráns volt a rakomány

iába ál­lít­ják azt, hogy véget ért a mig­ráns­vál­ság, a va­ló­ság más.

Hiába közöl - a má­jusi eu­ró­pai uniós vá­lasz­tás­hoz kö­ze­ledve egyre gyak­rab­ban - "meg­nyug­tató" hí­re­ket a bal­li­be­rá­lis média, hiába ál­lít­ják azt, hogy véget ért a mig­ráns­vál­ság, a va­ló­ság el­lent­mond ennek.

Németország már majdnem elveszett

Németország már majdnem elveszett

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók vissza­élé­sei miatt ke­zel­he­tet­lenné válik a hely­zet.

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók vissza­élé­sei miatt las­san ke­zel­he­tet­lenné válik a hely­zet Né­met­or­szág­ban - írta az MTI-hez ked­den el­jut­ta­tott elem­zé­sé­ben a Szá­zad­vég Ala­pít­vány.

Kompok kéményeiről kellett leszedni a bujkáló migránsokat

Kompok kéményeiről kellett leszedni a bujkáló, Nagy-Britanniába tartó migránsokat

A cél Nagy-Bri­tan­nia...

A fran­cia rend­őr­ség sze­rint össze­han­golt tá­ma­dá­sok so­ro­zata tör­té­nik a ca­lais-i kö­tő­ben.

Kislányokat zártak be, molesztáltak majd filmeztek migránsok Olaszországban

Kislányokat zártak be, molesztáltak majd filmeztek migránsok Olaszországban

A rend­őr­ség a ta­valy jú­li­usi eset kap­csán most vett őri­zetbe árom albán és két ma­rok­kói be­ván­dor­lót.

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Gyermekeket is megkéselnek a migránsok

Tíz év alatt 900 szá­za­lék­kal nőtt a kés­sel el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma Né­met­or­szág­ban.

Tíz év alatt 900 szá­za­lék­kal nőtt a kés­sel el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma Né­met­or­szág­ban. Csak ta­valy 4100 ilyen ese­tet je­gyez­tek fel.

A svédek többsége nem is tudja, hogy mekkora bajban vannak

A svédek többsége nem is tudja, hogy mekkora bajban vannak

Peter Ima­nu­el­sen svéd új­ság­író egy német in­ter­ne­tes hír­por­tál­nak adott in­ter­jút...

Csak a migránsokat lehet majd biztonsági őrizetbe venni Ausztriában

Bekeményít Ausztria! Csak a migránsokat lehet majd biztonsági őrizetbe venni

A ter­vek kö­zött sze­re­pel, hogy a tár­sa­da­lomra ve­szé­lyes­nek ítélt mig­rán­so­kat biz­ton­sági őri­zetbe ve­het­nék.

Eszükben sincs integrálódni a migránsoknak

Eszükben sincs integrálódni a migránsoknak

Isz­la­mi­zá­ció, nö­vekvő bű­nö­zés, ko­szos utcák és le­rob­banó be­ván­dor­ló­ne­gye­dek.

Isz­la­mi­zá­ció, nö­vekvő bű­nö­zés, ko­szos utcák és le­rob­banó be­ván­dor­ló­ne­gye­dek - ilyenné vált mára a be­ván­dor­lás­párti Brüs­szel.

Péntektől kijárási tilalmat vezetnek be a migránsoknak Ausztriában

Péntektől kijárási tilalmat vezetnek be a migránsoknak Ausztriában

Her­bert Kickl bel­ügy­mi­nisz­ter al­kot­mány­mó­do­sí­tást kez­de­mé­nye­zett...

Her­bert Kickl oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter al­kot­mány­mó­do­sí­tást kez­de­mé­nye­zett...

Erőszakhullám! A migránsokat hibáztatja az osztrákok többsége

Erőszakhullám! A migránsokat hibáztatja az osztrákok többsége

Gyil­kos­sá­gok, ké­se­lé­sek, sze­xu­á­lis tá­ma­dá­sok.Az oszt­rá­kok nem is értik, hogy mi tör­té­nik.

Migránst akart átcsempészni a határon egy zöldpárti politikus

Migránst akart átcsempészni a határon egy zöldpárti politikus

Az olasz rend­őr­ség em­ber­csem­pé­szés gya­nú­já­val vette őri­zetbe Mat­thias Köchlt, az Oszt­rák Zöld Párt ka­rin­tiai szó­vi­vő­jét.

Halálra rémültek a tizenéves lányok, amikor hat migráns vette körbe őket

Halálra rémültek a tizenéves lányok, amikor hat migráns vette körbe őket

Az iráni, afgán és szí­riai ál­lam­pol­gár­ságú mig­rán­sok erő­sza­ko­sak vol­tak.

Az iráni, afgán és szí­riai ál­lam­pol­gár­ságú mig­rán­sok erő­sza­kos vi­sel­ked­tek, rá­adá­sul még a rend­őrökre is rá­tá­mad­tak.

17 kézigránátot rejtegettek

Döbbenetes! 17 kézigránátot rejtegetett két migráns

A német rend­őr­ség egy gya­nús jár­mű­ben 17 mű­kö­dő­ké­pes ké­zi­grá­ná­tot ta­lált. A drez­dai rend­őr­ség el­fo­gott két il­le­gá­lis be­ván­dor­lót, a rob­ba­nó­sze­rek bos­nyák tu­laj­do­no­sok­hoz köt­he­tőek.

A német rend­őr­ség egy gya­nús jár­mű­ben 17 mű­kö­dő­ké­pes ké­zi­grá­ná­tot ta­lált.

Bosznia: Több mint ezer migráns másfél hónap alatt

Bosznia: Több mint ezer migráns másfél hónap alatt

Az év eleje óta 1045 új mig­ráns.

Az év eleje óta 1045 új mig­ránst re­giszt­rál­tak Bosz­nia-Her­ce­go­vi­ná­ban - kö­zölte ér­te­sü­lé­sét az Os­lo­bod­jenje című sza­ra­je­vói na­pi­lap csü­tör­tö­kön.

Transznemű prostikra vadásznak a migránsok a párizsi városligetben

Transznemű prostikra vadásznak a migránsok a párizsi városligetben

A rend­őr­ség három egyip­tomi mig­ráns vett őri­zetbe, aki­ket azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy transz­nemű mig­rán­so­kat ver­tek össze.

Lehetetlen Európából kirakni a migránsokat, itt a bizonyíték!

Lehetetlen Európából kirakni a migránsokat, itt a bizonyíték!

Ha egy­szer a Közel-Ke­let­ről és Af­ri­ká­ból ér­kező mig­rán­sok be­te­szik a lá­bu­kat az Eu­ró­pai Uni­óba, onnan le­he­tet­len­ség őket ki­za­varni.

Ha egy­szer a Közel-Ke­let­ről és Af­ri­ká­ból ér­kező mig­rán­sok be­te­szik a lá­bu­kat az Eu­ró­pai Uni­óba, onnan le­he­tet­len­ség őket ki­za­varni. Ezt mu­tatja egy fris­sen kö­zölt hi­va­ta­los német je­len­tés is.