CÍMKE: 'migránsok'

Rémképet festett fel a finn belügyminiszter!

Rémképet festett fel a finn belügyminiszter!

A finn bel­ügy­mi­nisz­ter attól tart, hogy 10 éven belül ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ala­kul­hat­nak ki náluk is.

Június közepe óta megint egyre több a migráns

Június közepe óta megint egyre több a migráns

Jú­nius kö­zepe óta ismét emel­ke­dik a rend­őr­ség által meg­aka­dá­lyo­zott ha­tár­át­lé­pé­sek száma

FRISS HÍREK

Újabb 11 migránst fogtak mára virradóra a déli határainknál

Újabb 11 migránst fogtak mára virradóra a déli határainknál

Három kü­lön­böző eset egy éjjel: össze­sen 11 il­le­gá­lis mig­ráns pró­bált meg be­jutni Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tére.

Három kü­lön­böző eset egy éjjel: össze­sen 11 il­le­gá­lis mig­ráns pró­bált meg be­jutni Ma­gyar­or­szágra.

Volt, aki majdnem megvakult. Elkapták a savazós rablóbandát!

Volt, aki majdnem megvakult. Elkapták a savazós rablóbandát!

Nem csu­pán savat, de lúgos fo­lya­dé­kot is hasz­nál­tak, el­tor­zítva sok ál­do­za­tuk arcát.

Nem csu­pán savat, de lúgos fo­lya­dé­kot is hasz­nál­tak, el­tor­zítva sok ál­do­za­tuk arcát.

Dalai láma: a bevándorlókat vissza kell küldeni oda, ahonnan jöttek!

Dalai láma: a bevándorlókat vissza kell küldeni oda, ahonnan jöttek!

Ezt nem is akár­hol mondta, hanem a svéd­or­szági Mal­mő­ben.

Ezt nem is akár­hol mondta, hanem Mal­mő­ben, ahol egyre tra­gi­ku­sabb a hely­zet.

Afgánokkal való verekedés közben állt le egy 22 éves fiatal szíve

Afgánokkal való verekedés közben állt le egy 22 éves fiatal szíve

Ha­lá­los ki­me­ne­telű ve­re­ke­dés tör­tént a né­met­or­szági Köt­hen város egyik ját­szó­te­rén.

Nem dolgozni jöttünk! Sokallták a heti 3 órás munkát a migránsok

Nem dolgozni jöttünk! Sokallták a heti 3 órás munkát a migránsok

Ez olyan volt, mintha meg­po­foz­tak volna - kom­men­tálta az ese­tet a köz­ség pol­gár­mes­tere.

Ez olyan volt, mintha meg­po­foz­tak volna - kom­men­tálta az ese­tet a köz­ség pol­gár­mes­tere.

Szatírt fogtak Lübeckben! 4 hónapig éltek rettegésben a nők

Szatírt fogtak Lübeckben! 4 hónapig éltek rettegésben a nők

A férfi négy nőt biz­to­san zak­la­tott, de a rend­őr­ség sze­rint még ennél is több ál­do­zat lehet.

Faképnél hagyták a migránsok a segítséget nyújtó pápát

Szemtelenség: faképnél hagyták a migránsok a segítséget nyújtó pápát

Au­gusz­tus­ban kö­tött ki Olasz­or­szág part­ja­i­nál a Di­ci­otti nevű hajó...

Még au­gusz­tus­ban kö­tött ki Olasz­or­szág part­ja­i­nál az a Di­ci­otti nevű hajó, amely­nek fe­dél­ze­tén 144 mig­ráns uta­zott.

Szembesítették a német politikust a migránsok tetteivel

Szembesítették a német politikust a migránsok tetteivel!

A chem­ni­tzi gyil­kos­ság olyan in­du­la­to­kat kor­bá­csolt Né­met­or­szág­ban, ami min­den­kit meg­döb­ben­tett.

A múlt hét­végi chem­ni­tzi gyil­kos­ság olyan in­du­la­to­kat kor­bá­csolt Né­met­or­szág­ban, ami min­den­kit meg­döb­ben­tett.

Ezért képtelenség a migránsoknak munkát találni Ausztriában

Ezért képtelenség a migránsoknak munkát találni Ausztriában

A mun­kát ke­reső be­ván­dor­lók csu­pán 10 szá­za­léka ren­del­ke­zik meg­fe­lelő német nyelv­tu­dás­sal.

Újabb turistaparadicsomban szálltak partra migránsok! Videó

Újabb turistaparadicsomban szálltak partra migránsok! Videó

A part­hoz érve 50 af­ri­kai mig­ráns ug­rott ki pá­nik­sze­rűen a csó­nak­ból...

Így vették be a migránsok a közkedvelt turistaparadicsomot!

Így vették be a migránsok a közkedvelt turistaparadicsomot! Videó

Szinte min­den­na­possá vál­tak a mos­ta­ni­hoz ha­sonló kép­so­rok...

Szinte min­den­na­possá vál­tak Spa­nyol­or­szág­ban azok a kép­so­rok, ame­lye­ken af­ri­kai be­ván­dor­lók gu­mi­csó­na­kok­kal köt­nek ki kü­lön­böző ten­ger­parti üdü­lő­pa­ra­di­cso­mok­ban.

Zavargások Németországban, elegük lett a migránserőszakból

Zavargások Németországban, elegük lett a migránserőszakból

A helyi fesz­ti­vá­lon le­szúr­tak egy német asz­ta­lost.

Egy szír és egy iraki mig­ránst azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy a hét­végi vá­rosi fesz­ti­vá­lon agyon­szúr­tak egy 35 éves német asz­ta­lost. A vá­ros­ban fel­for­ró­so­dott a hely­zet, több szá­zan vo­nul­tak ut­cára.

A pápa fogadta be a hajóról szélnek eresztett migránsokat

A pápa fogadta be a hajóról szélnek eresztett migránsokat

Egy ka­to­li­kus kong­resszusi köz­pont­ban he­lye­zik el őket, ahol a pápa sze­rint ola­szul ta­nít­ják őket.

Egy ka­to­li­kus kong­resszusi köz­pont­ban he­lye­zik el őket, ahol a pápa sze­rint ola­szul ta­nít­ják őket.

Oltott mésszel támadtak a migránsok a határőrökre! Videó

Oltott mésszel támadtak a migránsok a határőrökre! Videó

300-an tá­mad­ták meg a ha­tárt.

Mint­egy 300 mig­ráns tá­madta meg a Ma­rokkó és a spa­nyol exk­lávé kö­zött hú­zódó hat­mé­te­res ke­rí­tést.

A migránsok már válogatnak is, Málta sem elég jó nekik

A migránsok már válogatnak is, Málta sem elég jó nekik

A végső cél: Olasz­or­szág...

A Di­ci­otti nevű hajó több napig vesz­te­gelt a Föld­közi-ten­ge­ren, hogy ki­köt­hes­sen 177 mig­ráns­sal a fe­dél­ze­tén va­la­me­lyik eu­ró­pai ki­kö­tő­ben.

Feladta a harcot az igazgatónő, beletört a bicskája az erőszakos migráns gyerekekbe

Feladta a harcot az igazgatónő, beletört a bicskája az erőszakos migráns gyerekekbe

A ber­lini Sp­ree­wald ál­ta­lá­nos is­kola gyak­ran sze­re­pel a német la­pok­ban.

A ber­lini Sp­ree­wald ál­ta­lá­nos is­kola gyak­ran sze­re­pel a német lapok cím­ol­da­lain.

Videóra vették, ahogy ütni-verni kezdik a rendőröket a migránsok

Videóra vették, ahogy ütni-verni kezdik a rendőröket a migránsok

Sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés el­kö­ve­té­sé­nek gya­nú­já­val akar­tak őri­zetbe venni egy mig­ránst, ami­kor el­dur­vult a hely­zet.

Menekülnek az emberek a francia kikötővárosból

Menekülnek az emberek a francia kikötővárosból, a migránsok bedurvultak

Egyre rosszabb a hely­zet...

Egye­sek már azt sze­ret­nék, ha a kor­mány be­vetné a ka­to­na­sá­got is.

Ötször több nemi erőszakot követnek el a bevándorlók mint a svájciak!

Ötször több nemi erőszakot követnek el a bevándorlók mint a svájciak!

Igaz, ebben a sta­tisz­ti­ká­ban né­hány tu­rista is benne van.

Igaz, ebben a sta­tisz­ti­ká­ban né­hány tu­rista is benne van, de a lé­nye­gen nem sokat vál­toz­tat.

Az osztrák kancellár odacsapott a migránsoknak

Az osztrák kancellár odacsapott a migránsoknak

Senki nem akarja be­en­ged­nie a 177 mig­ráns­sal Eu­rópa part­ja­i­nál vá­ra­kozó mig­ráns­ha­jót.

Senki nem akarja be­en­ged­nie a 177 mig­ráns­sal Eu­rópa part­ja­i­nál vá­ra­kozó mig­ráns­ha­jót.

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Tra­gi­ku­san rossz ered­mé­nye­ket ho­zott a svéd kor­mány be­is­ko­lá­zási prog­ramja.

Nem adják fel a Soros által finanszírozott NGO-k

Nem adják fel a Soros által finanszírozott NGO-k

Bíz­nak a lágy­szí­vű­ség­ben...

Né­hány nem kor­mány­zati szer­ve­zet (NGO) to­vábbra is az em­ber­csem­pé­szek­kel össze­játszva ta­xiz­tatja a mig­rán­so­kat Eu­ró­pába.

Félelem és bizonytalanság uralkodik a spanyol határnál az erőszakos migránsok miatt

Félelem és bizonytalanság uralkodik a spanyol határnál az erőszakos migránsok miatt

Egyre dur­váb­bak a tá­ma­dá­sok...

Eu­rópa külső ha­tá­rai Észak-Af­ri­kába nyúl­nak át, kö­szön­he­tően a spa­nyol exk­lá­vé­nak, Ce­u­tá­nak. Az ot­tani spa­nyo­lok eddig ba­rát­sá­go­san fo­gad­ták az af­ri­kai mig­rán­so­kat, de a biz­ton­ság­ér­zet egyre csak csök­ken.

1351 migránst telepítettek be az 5000 fős német kisvárosba

1351 migránst telepítettek be az 5000 fős német kisvárosba

A mig­rá­ciós vál­ság Bo­os­ted­tet sem ke­rülte el. Az 5000 lakos mel­lett 1351-en élnek a város me­ne­kült­szál­ló­ján.

A mig­rá­ciós vál­ság Bo­os­ted­tet sem ke­rülte el. Az 5000 lakos mel­lett 1351-en élnek a város me­ne­kült­szál­ló­ján.

Anarchia és káosz alakult ki a határnál

Francia rendőrség: anarchia és káosz alakult ki a határnál

A fran­cia ha­tó­sá­gok egyre több il­le­gá­lis be­ván­dor­lót vesz­nek őri­zetbe...

A fran­cia ha­tó­sá­gok egyre több il­le­gá­lis be­ván­dor­lót vesz­nek őri­zetbe a spa­nyo­lok­kal közös ha­tár­sza­ka­szon, majd vissza­to­lon­col­ják őket Spa­nyol­or­szágba.

Halálosan megfenyegették a migrásokat befogadni akaró polgármestert

Halálosan megfenyegették a migrásokat befogadni akaró polgármestert

Köln, Bonn és Düs­sel­dorf pol­gár­mes­tere fel­aján­lotta, hogy be­fo­gad­nak olyan mig­rán­so­kat, aki­ket a ten­ger­ből men­tet­tek ki.

Rendőrőrsöt támadtak meg ismeretlenek a no-go zónában

Rendőrőrsöt támadtak meg ismeretlenek a no-go zónában

Stock­holm Rin­keby nevű ke­rü­le­tét sok­szor no-go zó­na­ként em­le­ge­tik.

Stock­holm Rin­keby nevű ke­rü­le­tét sok­szor no-go zó­na­ként em­le­ge­tik. A fő­ként mig­rán­sok lakta vá­ros­ré­szen most is­me­ret­len masz­ko­sok meg­tá­mad­ták az épí­tés alatt lévő új rend­őr­őr­söt.

Németországban már igazoltatni sem lehet a migránsokat?

Németországban már igazoltatni sem lehet a migránsokat?

Két rend­őrt ugyanis el­ma­rasz­tal­tak azért, mert iga­zol­tat­tak egy af­ri­kai be­ván­dor­lót.

Egy bí­ró­sági íté­let tartja láz­ban egész Né­met­or­szá­got. Két rend­őrt ugyanis el­ma­rasz­tal­tak azért, mert egy prob­lé­más, bű­nö­zők­től hem­zsegő német vas­út­ál­lo­má­son iga­zol­tat­tak egy af­ri­kai be­ván­dor­lót. A bí­ró­ság sze­rint alap­ta­lan volt az el­len­őr­zés, és csak a férfi bőr­színe miatt jár­tak el a rend­őrök.

Háborús állapotokat teremtettek a migránsok egy német kisvárosban

Háborús állapotokat teremtettek a migránsok egy német kisvárosban

A rend­őr­ség kez­det­ben csak egy ki­sebb cse­te­pa­té­ról szá­molt be...

A rend­őr­ség kez­det­ben csak egy cse­te­pa­té­ról szá­molt be, ám szem­ta­núk tel­je­sen mást ál­lí­tot­tak.

Aki lop, az maradhat! Ez a migránsok új mottója

Aki lop, az maradhat! Ez a migránsok új mottója

Egyre újabb trük­kö­ket ta­lál­nak ki...

Egyre újabb trük­kö­ket ta­lál­nak ki a mig­rán­sok azért, hogy ne tud­ják őket ki­to­lon­colni Né­met­or­szág­ból.

Ítélet a visszaváltható üvegeket gyűjtő nő megerőszakolóinak ügyében

Ítélet a visszaváltható üvegeket gyűjtő nő megerőszakolóinak ügyében

Az ügyész­ség sze­rint kü­lö­nö­sen ke­gyet­len tá­ma­dás tör­tént.

Az ügyész­ség sze­rint kü­lö­nö­sen ke­gyet­len tá­ma­dás tör­tént.

Migránsok miatt szerződtetnek biztonságiakat a strandra

Migránsok miatt szerződtetnek biztonságiakat a strandra

A nagy­vá­ro­sok strand­jain ko­moly gon­do­kat okoz a mig­rán­sok vi­sel­ke­dése.

Mik vannak?! Portugália sokkal több migránst szeretne!

Mik vannak?! Portugália sokkal több migránst szeretne!

Az or­szág né­pes­sé­gé­nek fenn­tar­tá­sá­hoz évente 75 ezer fő kel­lene. Ezért min­den­kit tárt ka­rok­kal fo­gad­nak.

Az or­szág né­pes­sé­gé­nek fenn­tar­tá­sá­hoz évente 75 ezer fő kel­lene.

Tömegverekedésbe fulladt az erőszak ellen hirdetett focitorna

Tömegverekedésbe fulladt az erőszak ellen hirdetett focitorna

A dön­tőbe ju­tott mig­ráns­csa­pa­to­kat nem érin­tette meg kü­lö­nö­seb­ben a fair play szel­leme...

A dön­tőbe ju­tott mig­ráns­csa­pa­to­kat nem érin­tette meg kü­lö­nö­seb­ben a fair play szel­leme...

Berlinben legalább 50 évre terveznek a migránsokkal

Berlinben legalább 50 évre terveznek a migránsokkal

Ber­lin-szerte 53 he­lyen épí­te­né­nek úgy­ne­ve­zett "mo­du­lá­ris szál­lá­so­kat" a mig­rán­sok szá­mára.

250 ezer illegális bevándorló bujkál a szomszédban

Negyedmillió illegális bevándorló bujkál a szomszédban

Bu­ger­land el­nöke mondta ezt.

A bur­gen­landi tar­to­mány el­nöke, Hans Ni­essl sze­rint az óva­to­sabb becs­lé­sek sze­rint is 250 ezer il­le­gá­lis be­ván­dorló tar­tóz­ko­dik je­len­leg Auszt­ri­á­ban.

Mégis igazuk volt a meghurcolt magyar vívóknak

Mégis igazuk volt a meghurcolt magyar vívóknak

Az el­múlt hét­vége egyik éj­sza­ká­ján 12 óra alatt hat erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt ri­asz­tot­ták a lip­csei rend­őrö­ket.

Az el­múlt hét­vége egyik éj­sza­ká­ján 12 óra alatt hat erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt ri­asz­tot­ták a lip­csei rend­őrö­ket. Ko­ráb­ban a ma­gyar ví­vó­szö­vet­ség több tag­ját is ha­zug­ság­gal vá­dol­ták, ami­ért el­mer­ték mon­dani, hogy mit mű­vel­nek a mig­rán­sok a vá­ros­ban.

73 éves kerekesszékes nénit rabolt ki négy fiatal

73 éves kerekesszékes nénit rabolt ki négy fiatal

A ke­re­kes­szék­kel köz­le­kedő néni sok­kos ál­la­potba ke­rült, mig­rán­sok le­het­tek az el­kö­ve­tők.

A ke­re­kes­szék­kel köz­le­kedő néni sok­kos ál­la­potba ke­rült, mig­rán­sok le­het­tek az el­kö­ve­tők.

Migránsbanda tartja rettegésben a magyarok egyik kedvenc helyét

Migránsbanda tartja rettegésben a magyarok egyik kedvenc helyét

Az af­gá­nok­ból álló mig­ráns­banda hó­na­pok óta ko­moly fej­tö­rést okoz a Prá­ter­nél bol­to­kat üze­mel­tető tu­laj­do­no­sok­nak.

Százezrével érkeznek a migránsok családtagjai Európába

Százezrével érkeznek a migránsok családtagjai Európába

2015 ja­nu­árja óta 322 ezer eset­ben adtak ki a német ha­tó­sá­gok ví­zu­mot csa­lád­egye­sí­tés ke­re­té­ben. A leg­több érin­tett szír és iraki szár­ma­zású.

Mozgó buszt fosztottak ki fiatal migránsok Franciaországban! Videó

Mozgó buszt fosztottak ki fiatal migránsok Franciaországban! Videó

Az egé­szet filmre is vet­ték...

A meg­döb­bentő je­le­ne­te­ket filmre is vette egy szem­tanú. Az ilyen és ehhez ha­sonló tör­té­né­sek je­len­tő­sen be­ár­nyé­kol­ják a fran­ciák fo­ci­si­ke­rét.

12-ből 10 nemi erőszakot bevándorlók követtek el Dániában

12-ből 10 nemi erőszakot bevándorlók követtek el Dániában

Az erő­szak­te­vők át­la­gos élet­kora 23 év.

Az erő­szak­te­vők át­la­gos élet­kora 23 év. A "re­kor­dot" egy 15 éves mig­ráns su­hanc tartja, aki hat kü­lön­böző nőt is meg­tá­ma­dott Lyngby vá­ro­sá­ban, mi­előtt el­kap­ták volna.

Erőszakba torkollhat a migrációs válság Görögországban

Erőszakba torkollhat a migrációs válság Görögországban

A görög Lesz­bosz szi­get Moria nevű ré­szén 2015 óta ál­dat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak...

A görög Lesz­bosz szi­get Moria nevű ré­szén 2015 óta ál­dat­lan ál­la­po­tok ural­kod­nak...

Rettegnek a nők a migránsok lakta svéd kerületekben

Rettegnek a nők a migránsok lakta svéd kerületekben

A nők fele ott­hon marad es­tén­ként.

Egy fel­mé­rés sze­rint a meg­kér­de­zett nők fele azt mondja, hogy nem érzi magát biz­ton­ság­ban sö­té­te­dés után azo­kon a ré­sze­ken, ahol sok mig­ráns él.

Elképesztő, mit csinálnak a migránsok a titkos Facebook-csoportokban

Elképesztő, mit csinálnak a migránsok a titkos Facebook-csoportokban

A Né­met­or­szág­ban élő mig­rán­sok min­dent pénzre vál­ta­nak, ami csak le­het­sé­ges.

Pofátlanság: ezt teszik a migránsok az államtól kapott segéllyel

Pofátlanság: ezt teszik a migránsok az államtól kapott segéllyel

Az Al­ter­na­tíva Né­met­or­szá­gért nevű párt erő­tel­jes kri­ti­kát fo­gal­ma­zott meg...

Migránsok miatt rettegnek a nők a német kisvárosban

Migránsok miatt rettegnek a nők a német kisvárosban

Min­den este ugyanaz a for­ga­tó­könyv.

Min­den este ugyanaz a for­ga­tó­könyv zaj­lik a né­met­or­szági Rends­burg­ban: a fő­té­ren 18 és 30 év kö­zött egye­dül­álló mig­ráns­férfiak gyü­le­kez­nek.

Egymillió migráns mozdult meg Észak-Afrikában! Végső céljuk: Európa

Egymillió migráns mozdult meg Észak-Afrikában! Végső céljuk: Európa

Ma­rok­kói for­rá­sokra hi­vat­kozva szá­mol be erről egy spa­nyol lap...

Ma­rok­kói for­rá­sokra hi­vat­kozva szá­mol be erről egy spa­nyol lap...

Sikítottak, az életükért ordítottak: rettenetes részletek a halálkamionról

Sikítottak, az életükért ordítottak: rettenetes részletek a halálkamionról

Kecs­ke­mé­ten el­ítél­ték azt a négy em­ber­csem­pészt, akik miatt 71 mig­ráns ful­ladt meg egy ha­lál­ka­mi­on­ban.

Átkozódnak a gazdagok: migránsokat költöztettek Párizs elit negyedébe

Átkozódnak a gazdagok: migránsokat költöztettek Párizs elit negyedébe

A gaz­da­gok na­gyon nem örül­nek.

A fran­cia fő­vá­ros min­dig is a di­vat­ról, a lu­xus­ról és a fény­űzé­sé­ről volt híres...

Olasz belügyminiszter: kezdjenek csomagolni a migránsok

Olasz belügyminiszter: kezdjenek csomagolni a migránsok

Az új olasz bel­ügy­mi­nisz­ter, Mat­teo Sal­vini, a Liga ve­ze­tője szi­go­rí­tott mig­rá­ciós po­li­ti­kát ígér.

Az új olasz bel­ügy­mi­nisz­ter, Mat­teo Sal­vini, a Liga ve­ze­tője szi­go­rí­tott mig­rá­ciós po­li­ti­kát ígér. Ál­lí­tása sze­rint az egyik leg­első fel­adata az lesz az új kor­mány­nak, hogy ki­to­lon­col fél­mil­lió il­le­gá­lis be­ván­dor­lót.

Új útvonal Európába: ez a halálfolyó a migránsok utolsó reménysége

Új útvonal Európába: ez a halálfolyó a migránsok utolsó reménysége

Mig­rán­sok ezrei vág­nak neki gu­mi­csó­nak­kal a török-görög ha­tá­ron fekvő Év­rosz fo­lyó­nak, hogy Eu­ró­pába jut­has­sa­nak.

Migráns bosszú: Nem engedték őket horgászni, felgyújtották az erdőt

Migráns bosszú: Nem engedték őket horgászni, felgyújtották az erdőt

Hogy mi tör­tént utána, azt itt­hon­ról úgy­sem lehet el­kép­zeni...

De ez csak a tör­té­net eleje. Hogy mi tör­tént utána, azt itt­hon­ról úgy­sem lehet el­kép­zelni, ahhoz Svéd­or­szág­ban kell élni... Annyit el­árul­ha­tunk, hogy a své­dek egy­más­sal ke­rül­tek szembe.

Ők még élhetnének, ha nincs a migrációs válság

Ők még élhetnének, ha nincs a migrációs válság

Bru­tá­lis módon ért véget az éle­tük.

Bru­tá­lis módon ért véget az éle­tük: volt, akit agyon­ver­tek, le­szúr­tak vagy meg­foj­tot­tak.

Megállíthatatlan embertömeg tart Európa felé!

Megállíthatatlan embertömeg tart Európa felé!

Job­ban te­szik az or­szá­gok, ha egy újabb mig­rá­ciós vál­ságra ké­szül­nek fel.

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­té­rium mig­rá­ciós szak­ér­tője úgy véli, hogy job­ban te­szik az eu­ró­pai or­szá­gok, ha egy újabb mig­rá­ciós vál­ságra ké­szül­nek fel. Peter Web­in­ger azt ál­lítja, hogy új út­vo­na­lak és új je­len­sé­gek van­nak a 2015-ös vál­ság­hoz ké­pest...

60 ember élete szárad ennek a migránsnak a lelkén

60 ember élete szárad ennek a migránsnak a lelkén

Is­mail G. me­ne­kült­nek adta ki magát.

Is­mail G. pár évvel ez­előtt úgy ér­ke­zett Eu­ró­pába, hogy me­ne­kült­nek adta ki magát. A 28 éves férfi­nak most mégis a bí­ró­ság elé kell áll­nia...