CÍMKE: 'migránsok'

Van pár dolog, amit szívesen megtanulnak a migránsok

Van pár dolog, amit szívesen megtanulnak a migránsok

Azt eddig is tud­tuk, hogy a "Soros-szer­ve­ze­tek" szer­ve­zik a mig­rá­ciót, de már bi­zo­nyí­ték is van.

"Mi mind afrikaiak vagyunk" - ezt tanítják a francia iskolákban

"Mi mind afrikaiak vagyunk" - ezt tanítják a francia iskolákban

Bot­rány­keltő tan­könyv je­lent meg több fran­cia tan­in­téz­mény­ben is.

FRISS HÍREK

Beszél is helyettük: Mobilapplikáció, hogy profin hazudhassanak a migránsok

Beszél is helyettük: Mobilapplikáció, hogy profin hazudhassanak a migránsok

Be­szélő mo­bi­lapp­li­ká­ció se­gíti a min­den­áron ma­radni akaró mig­rán­so­kat.

Be­szélő mo­bi­lapp­li­ká­ció se­gíti a min­den­áron ma­radni akaró mig­rán­so­kat.

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Leszerepelt Brüsszel, nem tud mit kezdeni a migránsokkal

Mi­köz­ben az EU-ban a mig­rán­sok el­osz­tá­sá­ról szó­no­kol­nak, a saját fő­vá­ro­suk­ban sem urai a hely­zet­nek.

Mi­köz­ben az EU-ban a mig­rán­sok el­osz­tá­sá­ról szó­no­kol­nak, a saját fő­vá­ro­suk­ban sem urai a hely­zet­nek.

Vérfürdőt rendeztek az állatsimogatóban! Kivéreztetett tetemekre bukkantak

Vérfürdőt rendeztek az állatsimogatóban!

Nem túl biz­ton­sá­gos a ber­lini ál­lat­si­mo­ga­tó­ban és lévő ál­la­tok élete.

Nem túl biz­ton­sá­gos a ber­lini ál­lat­si­mo­ga­tó­ban és par­kok­ban lévő ál­la­tok élete.

Minden nap egy újabb botrány! Ez a migránsok kedvenc hazugsága

Minden nap egy újabb botrány! Ez a migránsok kedvenc hazugsága

Egy újabb gyil­kos mig­ráns­ról de­rí­tet­ték ki a német ha­tó­sá­gok, hogy idő­sebb, mint amennyi­nek ko­ráb­ban val­lotta magát.

Soros az öngyilkosságot népszerűsíti

Soros az öngyilkosságot népszerűsíti a migránsok között

Kü­lön­le­ges szó­tár­ral se­gíti az Eu­ró­pába tartó mig­rán­so­kat a mil­li­ár­dos tá­mo­ga­tá­sát él­vező szer­ve­zet.

Kü­lön­le­ges szó­tár­ral se­gíti az Eu­ró­pába tartó mig­rán­so­kat a mil­li­ár­dos tá­mo­ga­tá­sát él­vező szer­ve­zet.

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Ha­tal­mas össze­ge­kért te­szik.

Ha­tal­mas össze­ge­ket öl a svéd kor­mány abba, hogy rá­ve­gyék a mig­rán­so­kat arra, hogy a ké­pes­sé­ge­ik­nek meg­fe­lelő mun­kát vé­gez­ze­nek az or­szág­ban.

Öngyilkosságba menekülnek a migráns fiatalok

Öngyilkosságba menekülnek a migráns fiatalok

Ro­ha­mo­san nő a Svéd­or­szág­ban tar­tóz­kodó, ma­gá­nyos, fi­a­tal­korú mig­rán­sok kö­ré­ben az ön­gyil­kos­sá­gok száma.

Ro­ha­mo­san nő a Svéd­or­szág­ban tar­tóz­kodó, ma­gá­nyos, fi­a­tal­korú mig­rán­sok kö­ré­ben az ön­gyil­kos­sá­gok száma.

Ennyibe kerülnek Németországnak a fiatalkorú migránsok

Ennyibe kerülnek Németországnak a fiatalkorú migránsok

El­ké­pesztő össze­ge­ket emészt fel Né­met­or­szág­ban azok­nak a fi­a­tal­korú mig­rán­sok­nak a gon­do­zása...

El­ké­pesztő össze­get emészt fel Né­met­or­szág­ban a fi­a­tal­korú mig­rán­sok a gon­do­zása...

A pápa ismét a migránsokért hullatott könnyeket

A pápa ismét a migránsokért hullatott könnyeket

Sza­vain sokan cso­dál­koz­nak.

A szent­atya éle­sen bí­rálta a mé­di­á­ban meg­je­lent, mig­rán­sok­ról szóló hír­adá­sok egy ré­szét. Fe­renc pápa ér­de­kes pél­dá­kat említ...

Magyarország nem változtat a menekültügyi szabályokon

Magyarország nem változtat a menekültügyi szabályokon

Nem vál­toz­ta­tunk a me­ne­kült­ügyi sza­bá­lyo­kon, nem akar­juk le­bon­tani a ha­tár­zá­rat.

Gyilkos, darabolós migránsok szállják meg Olaszországot

Gyilkos, darabolós migránsok szállják meg Olaszországot

A világ egyik leg­ve­szé­lye­sebb maffi­á­já­nak tag­jai özön­lik el Olasz­or­szá­got: félő, hogy sorra fog­ják gyil­kolni a ti­ni­lá­nyo­kat.

A világ egyik leg­ve­szé­lye­sebb maffi­á­já­nak tag­jai özön­lik el Olasz­or­szá­got: félő, hogy sorra fog­ják gyil­kolni a ti­ni­lá­nyo­kat, a holt­tes­te­ket pedig meg­gya­láz­zák.

Általános iskolás lányokat fogdostak egy fürdőben afgán migránsok

Általános iskolás lányokat fogdostak egy fürdőben afgán migránsok

Német lap­ér­te­sü­lé­sek sze­rint a két ba­rát­nőt sok­kolta az eset.

Német lap­ér­te­sü­lé­sek sze­rint a két ba­rát­nőt sok­kolta az eset. A rend­őr­ség még a hely­szí­nen el tudta fogni a három afgán szár­ma­zású gya­nú­sí­tot­tat.

Ez a valódi véleménye Berlusconinak a migránsokról

Ez a valódi véleménye Berlusconinak a migránsokról

A vá­lasz­tási kam­pány a te­tő­fo­kán. A vissza­té­résre ké­szülő Ber­lus­coni ke­mény sza­vak­kal il­lette a mig­rán­so­kat.

A vissza­té­résre ké­szülő Sil­vio Ber­lus­coni ke­mény sza­vak­kal il­lette a mig­rán­so­kat.

Figyelmeztetést adott ki a német bűnügyi hivatal a migránsok miatt

Figyelmeztetést adott ki a német bűnügyi hivatal a migránsok miatt

Bár Irak­ban és Szí­ri­á­ban már el­vesz­tette te­rü­le­te­i­nek nagy ré­szét az Isz­lám Állam, a né­me­tek még min­dig tar­ta­nak tőlük.

Már a másodfeleségeiket is hozhatják a migránsok

Már a másodfeleségeiket is hozhatják a migránsok

Né­met­or­szág kö­zel­jö­vő­jét az ha­tá­roz­hatja meg, mi­lyen meg­ál­la­po­dás szü­le­tik a mig­rán­sok csa­lád­egye­sí­té­sé­ről...

Németországban veszélyes kereszténynek lenni

Németországban veszélyes kereszténynek lenni

Ri­asztó a hely­zet.

Ri­asztó képet su­gall­nak a leg­fris­sebb rend­őr­ségi sta­tisz­ti­kák: egy év alatt je­len­tő­sen meg­nőtt Né­met­or­szág­ban a ke­resz­té­nyek el­leni tá­ma­dá­sok száma.

Gázspray-t osztogatnak a migránsok miatt Cottbus belvárosában

Gázspray-t osztogatnak a migránsok miatt Cottbus belvárosában

Eköz­ben a bran­den­burgi bel­ügy­mi­nisz­ter és a cott­busi pol­gár­mes­ter a német város jó hí­réért ag­gó­dik...

Ilyen lazán keresett milliókat a 10 fős migránscsalád

Ilyen lazán keresett milliókat a 10 fős migránscsalád

A német be­ván­dor­lási hi­va­tal egyik ak­tá­já­nak má­so­lata oko­zott ha­tal­mas köz­fel­há­bo­ro­dást Né­met­or­szág­ban.

A német be­ván­dor­lási hi­va­tal egyik ak­tá­já­nak má­so­lata oko­zott ha­tal­mas köz­fel­há­bo­ro­dást Né­met­or­szág­ban.

A németek tavaly 240 milliót fizettek migránsok behozatalára

A németek tavaly 240 milliót fizettek migránsok behozatalára

Mint ki­de­rült, az állam ta­valy nyolc mil­lió eurót köl­tött arra az adófi­ze­tők pén­zé­ből, hogy be­ván­dor­ló­kat ho­zas­son be.

A Svédországba érkezett "kiskorú" marokkóiak 84 százaléka felnőtt...

A Svédországba érkezett "kiskorú" marokkóiak 84 százaléka felnőtt...

Ma­rokkó meg­ér­tette a saját adat­bá­zi­sá­ban tá­rolt ada­to­kat a své­dek ren­del­ke­zé­sére bo­csáj­totta. A své­dek bol­do­gok.

Újabb népvándorlás kezdődik: 2 millió ember ereszt szélnek Pakisztán

Újabb népvándorlás kezdődik: 2 millió ember ereszt szélnek Pakisztán

Ra­di­ká­lis dön­tést ho­zott a héten a pa­kisz­táni kor­mány.

Ra­di­ká­lis dön­tést ho­zott a héten a pa­kisz­táni kor­mány.

Brutális migráns leszámolás Stockholm külvárosában

Brutális migráns leszámolás Stockholm külvárosában

Öt em­bert ítél­tek el Stock­holm Hal­lon­ber­gen nevű kül­vá­ro­sá­ban, ahol 2017 ele­jén egy em­bert meg­öl­tek...

Öt em­bert ítél­tek el Stock­holm kül­vá­ro­sá­ban, ahol 2017 ele­jén egy em­bert meg­öl­tek...

Multikulturális rögeszme áldozatai lesznek a gyerekeink

Multikulturális rögeszme áldozatai lesznek a gyerekeink

A gyer­me­kek vé­del­mé­ért tün­tet­tek.

A né­met­or­szági, 9 ezer fős Kan­del­ben ezren vo­nul­tak ut­cára azért, hogy a jobb köz­biz­ton­sá­gért és a gyer­me­kek na­gyobb vé­del­mé­ért tün­tes­se­nek.

Rendőrökre támadtak a migránsok a bevásárlóközpontban

Rendőrökre támadtak a migránsok a bevásárlóközpontban

Egyre hosszabb azon német vá­ro­sok lis­tája, ame­lyek­nek ko­moly prob­lé­mái van­nak fi­a­tal mig­ráns­ban­dák­kal.

Egyre hosszabb azon német vá­ro­sok lis­tája, ame­lyek­nek ko­moly prob­lé­mái van­nak fi­a­tal mig­ráns­ban­dák­kal. Leg­utóbb Jé­na­ban tá­mad­tak rend­őrökre fi­a­tal mig­rán­sok, akik ki akar­ták sza­ba­dí­tani egyik őri­zetbe vett tár­su­kat.

Újabb városnak lett elege a migránsokból

Újabb városnak lett elege a migránsokból

Sorra so­kall­nak be a német vá­ro­sok, egyre töb­ben zár­nák le ka­pu­i­kat a mig­rán­sok előtt - most a szász Fre­i­berg­ben telt be a pohár.

Sorra so­kall­nak be a német vá­ro­sok, egyre töb­ben zár­nák le ka­pu­i­kat a mig­rán­sok előtt - most a szász Fre­i­berg­ben telt be a pohár.

100 migránssal csaptak össze a rendőrök Calaisnál

100 migránssal csaptak össze a rendőrök Calaisnál

A fran­cia bel­ügy­mi­nisz­ter pedig arra kérte a bri­te­ket, hogy minél töb­bet ve­gye­nek át kö­zü­lük.

Durván beolvasott az EU-nak az új osztrák belügyminiszter

Durván beolvasott az EU-nak az új osztrák belügyminiszter

Mig­rán­sok miatt állt a bál...

Az oszt­rák bel­ügyi tár­ca­ve­zető ki­je­len­tette, hogy csak ők dönt­he­tik el, ki kap me­ne­dék­jo­got Auszt­ri­á­ban, és az Eu­ró­pai Unió ebbe nem szól­hat bele.

Ijesztő a migránsok rendezetlen orvosi vizsgálata

Ijesztő a migránsok rendezetlen orvosi vizsgálata, új betegségek jelenhetnek meg

Az újon­nan ér­kező me­ne­dék­ké­rő­ket rend­sze­rint a német ha­tó­sá­gok át­fogó vizs­gá­lat­nak vetik alá.

Az újon­nan ér­kező me­ne­dék­ké­rő­ket rend­sze­rint a német ha­tó­sá­gok át­fogó vizs­gá­lat­nak vetik alá, ami­vel meg­pró­bál­ják ki­szűrni töb­bek közt a fer­tőző be­teg­sé­ge­ket.

Elképesztő, mi folyik a határnál: hatalmas migránscsoportot fogtak

Elképesztő, mi folyik a határnál: hatalmas migránscsoportot fogtak

Egy 30 fős tár­sa­sá­got tar­tóz­tat­tak fel a ma­gyar rend­őrök.

Egy 30 fős tár­sa­sá­got tar­tóz­tat­tak fel a ma­gyar rend­őrök, a mig­rán­sok il­le­gá­li­san ju­tot­tak be az or­szágba.

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Menedék egyesület fb-elnöke: bármely migráns jobb, mint a hazai népesség

Sze­rinte olya­nok ér­kez­nek, akik eleve job­bak, mint a hazai né­pes­ség.

A Me­ne­dék - Mig­rán­so­kat Se­gítő Egye­sü­let fel­ügye­lő­bi­zott­sá­gá­nak el­nöke sze­rint a be­ván­dor­lás azért is jó, mert szinte min­den­hon­nan olya­nok ér­kez­nek, akik eleve job­bak, mint a hazai né­pes­ség - írta keddi cik­ké­ben az Origo.

Meglepő hatással vannak a migránsok a német népességre

Meglepő hatással vannak a migránsok a német népességre

A mig­rá­ció miatt nő a né­pes­ség...

2016-ban 350 ezer­rel több ember élt Né­met­or­szág­ban, mint az azt meg­előző esz­ten­dő­ben. A friss ada­tok még ijesz­tőb­bek le­het­nek.

Cottbus besokallt: nem fogadnak be több migránst

Cottbus besokallt: nem fogadnak be több migránst

Cott­bus már a ne­gye­dik ilyen város.

A bran­den­burgi bel­ügy­mi­nisz­ter be­je­len­tette, hogy az el­múlt he­tek­ben tör­tént in­ci­den­sek miatt Cott­bus nem fogad be to­vábbi me­ne­kül­te­ket.

Kedvességből fogadta be a család a migránst, pokollá vált az életük

Kedvességből fogadta be a család a migránst, pokollá vált az életük

2016 már­ci­u­sá­ban dön­tött úgy a német Sch­midt (név meg­vál­toz­tatva) csa­lád, hogy be­fo­gad az ott­ho­nába egy kis­korú mig­ránst.

A migránsok miatt nem áll meg a metró az állomásokon

A migránsok miatt nem áll meg a metró az állomásokon

Fél­nek a met­ró­ve­ze­tők is.

Már met­ró­ve­ze­tő­nek lenni sem biz­ton­sá­gos Pá­rizs­ban: egyes ál­lo­má­so­kon annyira sok az ag­resszív bű­nöző, hogy in­kább meg sem áll­nak ott.

Brutális erőszakhullám: a svéd nagyvárosban már a menekültek is félnek

Brutális erőszakhullám: a svéd nagyvárosban már a menekültek is félnek

A svéd nagy­vá­ros fe­lett a rend­őr­ség már tel­je­sen el­vesz­tette az el­len­őr­zést.

A svéd nagy­vá­ros fe­lett a rend­őr­ség már tel­je­sen el­vesz­tette az el­len­őr­zést.

Így tiltható ki Magyarországról Soros György

Így tiltható ki Magyarországról Soros György

Nyil­vá­nos a STOP SOROS cso­mag.

Nyil­vá­nos­ságra hozta és tár­sa­dalmi egyez­te­tésre bo­csátja a kor­mány a STOP SOROS tör­vény­cso­ma­got.

Most jelentették: Több embert is túszul ejtett egy migránsházaspár

Most jelentették: Több embert is túszul ejtettek a migránsok

Vérbe ful­ladt a ki­to­lon­co­lási el­já­rás.

Egy azer­baj­dzsáni mig­ráns­há­zas­párt akar­tak ki­to­lon­colni az éj­szaka fo­lya­mán a német ha­tó­sá­gok, ami­kor nem várt for­du­la­tot vett az ügy.

Migránsok ezreit hozhatja be az EU február végéig

Migránsok ezreit hozhatja be az EU február végéig

Az Eu­ró­pai Unió feb­ruár vé­géig je­len­tő­sen több em­bert sze­retne eva­ku­álni a lí­biai me­ne­kült­tá­bo­rok­ból...

Az Eu­ró­pai Unió feb­ruár vé­géig je­len­tő­sen több em­bert sze­retne eva­ku­álni a lí­biai me­ne­kült­tá­bo­rok­ból, mint amennyit ko­ráb­ban si­ke­rült.

Áttolná a migránsokat May-nek Macron

Áttolná a migránsokat May-nek Macron

Ko­moly kö­ve­te­lé­sek­kel ké­szül a brit mi­nisz­ter­el­nök­kel való ta­lál­ko­zó­jára Em­ma­nuel Mac­ron: ren­ge­teg mig­ráns át­vé­te­lét és pénz­ügyi hoz­zá­já­ru­lást vár The­resa May-től.

Ko­moly kö­ve­te­lé­sek­kel ké­szül a brit mi­nisz­ter­el­nök­kel való ta­lál­ko­zó­jára Mac­ron: ren­ge­teg mig­ráns át­vé­te­lét és pénz­ügyi hoz­zá­já­ru­lást vár May-től.

Már repülőt is bevetnek a migránsok, hogy átlépjék a határt

Már repülőt is bevetnek a migránsok, hogy bejussanak Magyarországra

Egy kis­re­pü­lő­vel ju­tott át a ma­gyar ha­tá­ron 11 be­ván­dorló, de a rend­őrök el­fog­ták őket.

A tbc eddig nem létező fajtáját hozták be a migránsok Európába

A tbc eddig nem létező fajtáját hozták be a migránsok Európába

Még a sokat lá­tott szak­em­be­re­ket is meg­döb­ben­tette, ami­kor 2016-ban a tbc olyan vál­fa­já­val ta­lál­ták szem­ben ma­gu­kat...

Tömeges átvágással operálnak a migránsok

Súlyos hazugsággal kezdenek új életet a migrásnsok

Né­met­or­szág­ban ismét fel­lán­golt a vita a me­ne­dék­ké­rők kor­meg­ha­tá­ro­zá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gé­ről.

Né­met­or­szág­ban ismét fel­lán­golt a vita a me­ne­dék­ké­rők kor­meg­ha­tá­ro­zá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gé­ről. Egy friss sta­tisz­tika sze­rint ugyanis 2017-ben a me­ne­kül­tek egy­har­mada ha­zu­dott a ko­rá­ról.

Migránsbarát aktivistát ítélhetnek el

Migránsbarát aktivistát ítélhetnek el

Leg­alább 10 ezer mig­ráns Eu­ró­pába ve­zető útját se­gí­tette az a spa­nyol nő, akit a ma­rok­kói bí­ró­sá­gok akar­nak el­ítélni.

Leg­alább 10 ezer mig­ráns Eu­ró­pába ve­zető útját se­gí­tette az a spa­nyol nő, akit a ma­rok­kói bí­ró­sá­gok akar­nak el­ítélni.

Ismét a migránsok tehetnek keresztbe Merkel koalíciójának

Ismét a migránsok tehetnek keresztbe Merkel koalíciójának

Pén­tek haj­na­lig min­den ki­de­rül.

Német lap­ér­te­sü­lé­sek sze­rint a kül­ügyi tárca el­kezdte elő­ké­szí­teni a be­ván­dor­lók csa­lád­egye­sí­té­sé­nek le­he­tő­sé­gét.

12 évesnek hazudták szülei a szakállas felnőtt migránst, aki drogot árult

12 évesnek hazudták szülei a szakállas felnőtt migránst, aki drogot árult

A szü­lei azt ál­lí­tot­ták egy 19 éves mig­ráns fi­ú­ról, hogy 2004 de­cem­ber el­se­jén szü­le­tett, vagyis 12 éves.

Háborús állapotok, a kamionosok is félnek a migránsoktól

Háborús állapotok, a kamionosok is félnek a migránsoktól

Po­kollá válik min­den ka­mi­o­nos élete, ha a fran­cia ki­kö­tő­vá­ros felé ve­szik az út­ju­kat - a mig­rán­sok még min­dig nem hagy­nak békét nekik.

Po­kollá válik min­den ka­mi­o­nos élete, ha a fran­cia ki­kö­tő­vá­ros felé ve­szik az út­ju­kat - a mig­rán­sok még min­dig nem hagy­nak békét nekik.

Elkeserítő statisztika: Egyre több az analfabéta a migránsok között

Elkeserítő statisztika: Egyre több az analfabéta a migránsok között

Cél, hogy a be­ván­dor­lók mi­ha­ma­rabb meg­ta­nul­ja­nak né­me­tül.

A német kor­mány egyik leg­főbb célja, hogy az or­szágba ér­kező be­ván­dor­lók mi­ha­ma­rabb meg­ta­nul­ja­nak alap­szin­ten né­me­tül. Ez a mun­ka­vál­la­lás­hoz is el­en­ged­he­tet­len. A prob­léma azon­ban az, hogy egyre több anal­fa­béta mig­ráns ér­ke­zik.

Így szoktatnák le az antiszemitizmusról a muszlim migránsokat

Így szoktatnák le az antiszemitizmusról a muszlim migránsokat

Egy szo­ci­ál­de­mok­rata po­li­ti­kus sze­rint el­fo­gad­ha­tat­lan az iz­ra­eli zász­lók köz­téri ége­tése.

Egy szo­ci­ál­de­mok­rata po­li­ti­kus sze­rint el­fo­gad­ha­tat­lan az iz­ra­eli zász­lók köz­téri ége­tése.

Orbán a német Bildnek: Önök akarták a migránsokat, mi nem

Orbán a német Bildnek: Önök akarták a migránsokat, mi nem

A né­me­tek akar­ták be­fo­gadni a mig­rán­so­kat, nem a ma­gya­rok, Ma­gyar­or­szág azzal teszi a dol­gát, hogy védi a külső ha­tá­ro­kat.

Komoly fordulat állt be a migránsválságban

Komoly fordulat állt be a migránsválságban

A 2017-es év mér­földkő volt.

A 2017-es év mér­földkő volt Olasz­or­szág szá­mára: úgy tűnik, si­ke­rült meg­ol­dást ta­lálni az egyre több prob­lé­mát okozó mig­ráns­vál­ságra.

Sokkot kapott a tűzoltók vezetője, egyre brutálisabb támadások érik őket

Sokkot kapott a tűzoltók vezetője, egyre brutálisabb támadások érik őket

A német tűz­oltó egye­sü­let pa­rancs­noka egy lap­in­ter­jú­ban kon­gatta meg a vész­ha­ran­got.

Ismét migránsok molesztáltak nőket Ausztriában szilveszterkor

Ismét migránsok molesztáltak nőket Ausztriában szilveszterkor

Bécs­ben, Innsb­ruck­ban és Salz­burg­ban is szá­mos sze­xu­á­lis zak­la­tás kap­csán tet­tek fel­je­len­tést oszt­rák nők a rend­őr­sé­gen.

Üres laktanyákba dugnák a migránsokat az osztrákok

Üres laktanyákba dugnák a migránsokat az osztrákok

Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che Auszt­ria al­kan­cel­lárja in­ter­jút adott az oszt­rák köz­te­le­ví­zi­ó­nak...

Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che Auszt­ria al­kan­cel­lárja in­ter­jút adott az oszt­rák köz­te­le­ví­zi­ó­nak...

Nem tudják kitoloncolni a hazug migránsokat

Nem tudják kitoloncolni a hazug migránsokat

Újabb bot­rány tört ki a bri­tek­nél.

Újabb bot­rány tört ki a bri­tek­nél, mi­u­tán ki­de­rült, hogy ren­ge­teg mig­ráns­ról tud­ják, hogy ha­zu­dott az élet­ko­rá­ról, alig va­la­mennyit si­ke­rült ki­uta­sí­tani.

Dánia is azt mondta, elég: nem fogadnak be több migránst

Dánia is azt mondta, elég: nem fogadnak be több migránst

A ma­gyar ál­lás­pont­hoz csat­la­koz­nak.

A skan­di­náv or­szág ve­ze­tése úgy dön­tött, hogy véget vet­nek az or­szá­got sújtó mig­rá­ci­ó­nak, és fel­szá­mol­ják a get­tó­kat is.

Szembeszáll a migránsokkal Franciaország

Szembeszáll a migránsokkal Franciaország

Po­li­ti­kai vi­hart ka­vart a dön­tés: le­szá­mol­nak az or­szág­ban il­le­gá­li­san tar­tóz­kodó mig­rán­sok ha­tal­mas tö­me­gé­vel.

Po­li­ti­kai vi­hart ka­vart a fran­cia kor­mány dön­tése, mi­sze­rint le­szá­mol­nak az or­szág­ban il­le­gá­li­san tar­tóz­kodó mig­rán­sok ha­tal­mas tö­me­gé­vel.

Rémisztő tervek: ennyi migráns jön Európába

Rémisztő tervek: ennyi migráns jön Európába

Jö­vőre sem eny­hül a mig­ráns­vál­ság: az olasz kor­mány ter­ve­zete alap­ján 2018-ban közel 10 ezer em­bert vesz­nek át Lí­bi­á­ból az eu­ró­pai ha­tó­sá­gok, és he­lye­zik el őket a kon­ti­nen­sen.

Jö­vőre sem eny­hül a mig­ráns­vál­ság: az olasz kor­mány ter­ve­zete alap­ján 2018-ban közel 10 ezer em­bert vesz­nek át Lí­bi­á­ból az eu­ró­pai ha­tó­sá­gok.

Eddig csak álca volt? Így bánnak a németek valójában a migránsokkal

Eddig csak álca volt? Így bánnak a németek valójában a migránsokkal

175 Si­erra Leone-ból ér­ke­zett mig­ráns tün­te­tett a ba­jor­or­szági Deg­gend­orf­ban.

Menekültszállóról látták el droggal a kiskorúakat a migránsok

Menekültszállóról látták el droggal a kiskorúakat a migránsok

Egy négy­fős, be­ván­dor­lók­ból álló ban­dát gya­nú­sí­ta­nak azzal Auszt­ri­á­ban, hogy fi­a­tal­ko­rú­ak­nak adtak el dro­go­kat.

Mindennaposak a migránsok elleni támadások Németországban

Mindennaposak a migránsok elleni támadások Németországban

To­vábbra is min­den­na­po­sak az in­ci­den­sek egy friss sta­tisz­tika sze­rint.

Csök­kent a me­ne­dék­ké­rők és me­ne­kül­tek szál­lá­sai el­leni bűn­cse­lek­mé­nyek száma Né­met­or­szág­ban az idén az utóbbi két évhez ké­pest, de to­vábbra is min­den­na­po­sak az in­ci­den­sek a szö­vet­ségi bűn­ügyi hi­va­tal (BKA) sta­tisz­ti­kája sze­rint.

A nyugdíjasokat büntetik Svédországban a migránsok miatt

A nyugdíjasokat büntetik Svédországban a migránsok miatt

A svéd kor­mány kény­te­len vé­gig­gon­dolni a nyug­díj­kor­ha­tár nö­ve­lé­sét.

A svéd kor­mány kény­te­len vé­gig­gon­dolni annak le­he­tő­sé­gét, hogy meg­nö­vel­jék a nyug­díj­kor­ha­tárt.

Migránsokért kezeskedett a férfi, 11 milliója bánja

Migránsokért kezeskedett a férfi, 11 milliója bánja

A férfit csőd fe­nye­geti.

A ro­ko­nait sze­rette volna Né­met­or­szágba jut­tatni az a szír férfi, aki már 2000 óta él Né­met­or­szág­ban.

Pánik a német városokban: túl sok a kiskorú migráns bűnöző

Pánik a német városokban: túl sok a kiskorú migráns bűnöző

Több német vá­ros­ban is ko­moly gond, hogy a kí­sé­ret nél­kül ér­kező kis­korú mig­rán­sok nagy szá­za­léka bűn­el­kö­ve­tővé válik.

Nyílt levélben kért segítséget a tanári kar az erőszakos migránsdiákok miatt

Nyílt levélben kért segítséget a tanári kar az erőszakos migránsdiákok miatt

A 350 fős in­téz­mény pe­da­gó­gu­sai fél­nek...

A 350 fős in­téz­mény ta­nári kara nyílt le­vél­ben kért se­gít­sé­get, mint mond­ták az is­ko­lai élet min­den­nap­jait a drog, az erő­szak és a fé­le­lem lengi át. Az in­téz­mény­ben ta­nuló mig­rá­ciós hát­terű di­á­kok ará­nya el­érte a 86 szá­za­lé­kot.

Hihetetlen egyszerű a trükk: Így szöknek át a falon a migránsok

Hihetetlen egyszerű a trükk: Így szöknek át a falon a migránsok

Ki­akad­tak a bri­tek, mi­u­tán meg­tud­ták: több mil­lió ment el az adó­juk­ból egy olyan ha­tár­védő falra, ame­lyet még egy kis­gye­rek is ki tud ját­szani!

Ki­akad­tak a bri­tek, mi­u­tán meg­tud­ták: több mil­lió ment el az adó­juk­ból egy olyan ha­tár­védő falra, ame­lyet még egy kis­gye­rek is ki tud ját­szani!

A naiv celeb hajléktalan lett, mert diplomaták rekedtek a házában!

A naiv celeb hajléktalan lett, mert diplomaták rekedtek a házában!

Pedig ő csak a mig­rán­so­kon sze­re­tett volna se­gí­teni.

Pedig ő csak a mig­rán­so­kon sze­re­tett volna se­gí­teni.

Menekülnek a nők a burka betiltása miatt Ausztriából

Menekülnek a nők a burka betiltása miatt Ausztriából

Sokan csa­lá­dos­tól köl­töz­nek el.

Sokan csa­lád­juk­kal együtt dön­te­nek úgy, hogy in­kább el­hagy­ják az or­szá­got.

A migránsok miatt omlik össze az EU

A migránsok miatt omlik össze az EU

Az erő­sza­kos mig­ráns­be­te­le­pí­tés okozza a kö­zös­ség ha­lá­lát.

Az erő­sza­kos mig­ráns­be­te­le­pí­tés okozza a kö­zös­ség ha­lá­lát a le­endő cseh mi­nisz­ter­el­nök sze­rint: And­rej Babis sze­rint Brüsszel­nek nem sza­badna sen­kit sem kény­sze­rí­te­nie.

Műszerfalba rejtve akarták átcsempészni a 12 éves félmeztelen migránst

Műszerfalba rejtve akarták átcsempészni a 12 éves félmeztelen migránst

Egy ru­tin­el­len­őr­zés során ál­lí­tot­ták meg a ha­tó­sá­gok azt a so­főrt, aki a te­rep­já­rója mű­szer­fa­lába rejtve akart át­csem­pészni...

Félelem: pilóták tagadják meg a kitoloncolt migránsok szállítását

Félelem: pilóták tagadják meg a kitoloncolt migránsok szállítását

Több száz eset­ben a lé­gi­tár­sa­sá­gok és a pi­ló­ták til­ta­ko­zása miatt hi­ú­sult meg ve­szé­lyes mig­rán­sok ki­to­lon­co­lása.

Egy katolikus templom harangtornyát akarták felrobbantani

Egy katolikus templom harangtornyát akarták felrobbantani

A pa­kisz­táni mig­ráns két éve ér­ke­zett Né­met­or­szágba.

A pa­kisz­táni mig­ráns két éve ér­ke­zett Né­met­or­szágba.

Szír ikerpár erőszakolhatta meg a 14 éves lányt

Szír ikerpár erőszakolhatta meg a 14 éves lányt

Az ügyész­ség már vádat is emelt.

A német ügyész­ség azzal vádol egy 14 éves szír iker­párt, hogy egy velük egy­idős lányt meg­erő­sza­kol­tak.

Ausztria továbbra is migránsmágnes

Ausztria továbbra is migránsmágnes

Idén 56 ezer me­ne­kült­ügyi el­já­rást foly­tat­tak le a ha­tó­sá­gok Auszt­ri­á­ban.

A Kronen Ze­i­tung oszt­rák lap sze­rint annak el­le­nére, hogy min­den má­so­dik ké­rel­met el­uta­sí­ta­nak, az or­szág to­vábbra is mág­nes­ként vonzza a mig­rán­so­kat.

Újabb titkos uniós jelentés látott napvilágot a migránsokról

Újabb titkos uniós jelentés látott napvilágot a migránsokról

Egyre több mig­ráns pró­bál hamis ira­tok­kal el­jutni Nyu­gat-Eu­ró­pába.

Egyre több mig­ráns pró­bál hamis ira­tok­kal el­jutni Nyu­gat-Eu­ró­pába.

96 százalék a munkanélküli migránsok aránya Németország egyes részein

96 százalék a munkanélküli migránsok aránya Németország egyes részein

Évek óta ugyanaz a prob­léma...

A mig­rá­ciós vál­ság egyik leg­szem­be­tű­nőbb prob­lé­mája a mun­ka­nél­kü­li­ség.

A brüsszeli rendőrök vesztésre állnak a fiatal migránsokkal szemben

A brüsszeli rendőrök vesztésre állnak a fiatal migránsokkal szemben

Egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő brüsszeli rend­őr­tiszt el­mon­dása sze­rint a belga fő­vá­ros ut­cáin há­ború van.

Kétmilliót kaphatnak a Németországot önként elhagyó migránsok

Kétmilliót kaphatnak a Németországot önként elhagyó migránsok

Né­met­or­szág­ban már rég­óta téma, hogy a ki­to­lon­co­lási rend­szer lé­nye­gé­ben mű­kö­dés­kép­te­len.

Lakásban grillezett a migráns család, szén-monoxid-mérgezés lett a vége

Lakásban grillezett a migráns család, szén-monoxid-mérgezés lett a vége

11 em­bert kel­lett kór­házba szál­lí­tani a fe­le­lőt­len dön­tés miatt.

11 em­bert kel­lett kór­házba szál­lí­tani, mi­u­tán egy ma­rok­kói mig­ráns csa­lád úgy dön­tött, hogy a la­ká­suk­ban kez­de­nek gril­lezni. Mint mond­ták, kinn már túl hideg volt.

Migránsgyerekek miatt tiltották ki a Jézuskát egy bécsi iskolából

Migránsgyerekek miatt tiltották ki a Jézuskát egy bécsi iskolából

A fel­há­bo­ro­dott oszt­rák szü­lők a saj­tó­hoz for­dul­tak...

A fel­há­bo­ro­dott szü­lők el­ke­se­re­dett­sé­gük­ben odáig ju­tot­tak, hogy írtak egy oszt­rák na­pi­lap­nak...

Hat marokkói összevert, kirabolt egy párt, majd rájuk gyújtották a házat

Hat marokkói összevert, kirabolt egy párt, majd rájuk gyújtották a házat

Egy el­ké­pesz­tően bru­tá­lis bűn­tett sok­kolja egy német kis­vá­ros, La­u­bach la­kóit.

Ő az, aki könyörtelenül telepítené be a migránsokat Európába

Ő az, aki könyörtelenül telepítené be a migránsokat Európába

Ő az, aki könyörtelenül telepítené be a migránsokat Európába - videó

Ha­zánk egyik leg­ve­he­men­sebb kri­ti­kusa az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben Sop­hie in 't Veld.

Gyerekeivel menekült külföldre a feleségét megölő szír apa

Gyerekeivel menekült külföldre a feleségét megölő szír apa

Egy 40 éves férfi meg­gyil­kolta a fe­le­sé­gét, majd négy gyer­me­ké­vel együtt fel­te­he­tően Tö­rök­or­szágba me­ne­kült.

Egy szír mig­ráns­csa­lád ször­nyű tra­gé­di­ája tartja láz­ban a bécsi köz­vé­le­ményt. Egy 40 éves férfi a gyanú sze­rint meg­gyil­kolta a la­ká­suk­ban a fe­le­sé­gét, majd négy gyer­me­ké­vel együtt fel­te­he­tően Tö­rök­or­szágba me­ne­kült. A ha­tó­ság csak egy da­ra­big tudta kö­vetni a nyo­mo­kat.