CÍMKE: 'migránsok'

Migránsrabló bandára csapott le a rendőrség

Migránsrabló bandára csapott le a rendőrség

Se­gít­sé­get aján­lott a bűn­banda az Eu­ró­pába ér­kező mig­rán­sok­nak, de ehe­lyett be­zár­ták őket.

25 elutasított menedékkérő migránsból egy tér haza Afrikába

25 elutasított menedékkérő migránsból egy tér haza Afrikába

2015, vagyis a mig­rá­ciós vál­ság kez­dete óta össze­sen 1,4 mil­lió mig­ráns ér­ke­zett Né­met­or­szágba.

Párizs no-go zónáiban kannibalizmusra is volt már példa

Párizs no-go zónáiban kannibalizmusra is volt már példa

A mig­rán­sok lakta pá­ri­zsi ke­rü­let­ben nem rit­kák a le­szá­mo­lá­sok. Leg­utóbb egy ha­lott férfit ta­lál­tak az au­tó­já­ban.

A mig­rán­sok lakta pá­ri­zsi ke­rü­let­ben nem rit­kák a le­szá­mo­lá­sok. Leg­utóbb egy ha­lott férfit ta­lál­tak...

Mire készülnek? Fegyveres bandákba tömörülnek a migránsok Athénban

Mire készülnek? Fegyveres bandákba tömörülnek a migránsok Athénban

Ag­gód­nak az em­be­rek, mert a be­ván­dor­lók egy­más­sal is ri­va­li­zál­nak.

Ag­gód­nak az em­be­rek, mert a be­ván­dor­lók egy­más­sal is ri­va­li­zál­nak.

14 éves lányok megerőszakolását akarták eltusolni Dániában

14 éves lányok megerőszakolását akarták eltusolni Dániában

Óri­ási a fel­há­bo­ro­dás az or­szág­ban.

Óri­ási a fel­há­bo­ro­dás, mi­u­tán ki­de­rült, hogy a rend­őr­ség meg­pró­bálta el­tit­kolni az ese­tet.

A svédországi nemi erőszakok háromnegyedét migránsok követik el

A svédországi nemi erőszakok háromnegyedét migránsok követik el

A cso­por­tos nemi erő­sza­kok túl­nyomó több­sé­gét be­ván­dor­lók kö­ve­tik el.

A cso­por­tos nemi erő­sza­kok túl­nyomó több­sé­gét be­ván­dor­lók kö­ve­tik el.

Már a játszótéren, kisgyerekekre is támadnak a migránsok

Már a játszótéren, kisgyerekekre is támadnak a migránsok Ausztriában

El­ké­pesztő je­le­ne­tek zaj­lot­tak le egy alsó-auszt­riai ját­szó­té­ren.

Szlovén-horvát riadó: 50 ezer migráns a balkáni útvonalon

Szlovén-horvát riadó: 50 ezer migráns a balkáni útvonalon

Meg­kon­gat­ták a vész­ha­ran­go­kat...

Meg­kon­gat­ták a vész­ha­ran­go­kat a bal­káni mig­ráns-út­vo­na­lon fekvő or­szá­gok kor­má­nyai.

ENSZ: a következő migránshullám mindent felül fog múlni

ENSZ: a következő migránshullám mindent felül fog múlni

Min­den ed­di­gi­nél na­gyobb mig­rá­ciós vál­ság ér­heti el Eu­ró­pát.

David Be­as­ley, az ENSZ Élel­me­zési Prog­ram­já­nak ve­ze­tője ál­lítja, ha­ma­ro­san egy min­den ed­di­gi­nél na­gyobb mig­rá­ciós vál­ság ér­heti el Eu­ró­pát. Ve­szélyt je­lent, hogy az éhség elől me­ne­kü­lők kö­zött ter­ro­ris­ták és az Isz­lám Állam túl­élői is le­het­nek.

Rettegnek a németek: TBC-s migránsok lepik el az országot

Rettegnek a németek: TBC-s migránsok lepik el az országot

A 2015-ös mig­rá­ciós vál­ság kez­dete óta egyre több a TBC-s meg­be­te­ge­dés Né­met­or­szág­ban.

A 2015-ös mig­rá­ciós vál­ság kez­dete óta egyre több a TBC-s meg­be­te­ge­dés Né­met­or­szág­ban.

Migránsbandák lepik el a népszerű parkot

Migránsbandák lepik el a népszerű parkot

Újabb mig­ráns­tá­bor nyí­lik a fran­cia fő­vá­ros­ban.

Újabb mig­ráns­tá­bor nyí­lik a fran­cia fő­vá­ros­ban: a pá­ri­zsi vá­ros­ve­ze­tés a híres Bois de Bo­u­logne par­kot sze­melte ki erre a célra.

Migránsok tömege próbál kamionokkal átjutni a magyar határon

Migránsok tömege próbál kamionokkal átjutni a magyar határon

Sorra tar­tóz­tat­ják fel a rend­őrök a te­her­au­tók­ban meg­bújt il­le­gá­lis be­ván­dor­ló­kat.

100 rendőrautóval mentek a menekültszállóra! Elképesztő, mi folyt ott

100 rendőrautóval mentek a menekültszállóra! Elképesztő, mi folyt ott

Az első raz­zia azon­ban balul sült el.

A raz­zia azon­ban balul sült el, mi­u­tán 150 mig­ráns olyan ag­resszí­van lé­pett fel az egyen­ru­há­sok­kal szem­ben, hogy vissza­vo­nu­lót kel­lett fúj­niuk.

Már bánják a migránsok, hogy nem ették meg a feldarabolt lányt

Már bánják a migránsok, hogy nem ették meg a feldarabolt lányt

Ja­nu­ár­ban egész Eu­ró­pát sok­kolta az a bűn­eset.

Ja­nu­ár­ban egész Eu­ró­pát sok­kolta az a bűn­eset, ame­lyet ni­gé­riai mig­rán­sok kö­vet­tek el. Egy 18 éves fi­a­tal nőt öltek meg, majd da­ra­bol­tak fel, test­ré­szeit pedig ezt kö­ve­tően egy bő­röndbe rej­tet­ték.

Még hogy szegények? Jet-skivel érkeznek a migránsok Európába

Jet-skivel érkeznek a migránsok Európába

A Fron­tex je­len­té­sé­ből ki­de­rül, hogy egyre több il­le­gá­lis be­ván­dorló ér­ke­zik jet-ski­vel Eu­ró­pába.

A Fron­tex je­len­té­sé­ből ki­de­rül, hogy egyre több il­le­gá­lis be­ván­dorló ér­ke­zik jet-ski­vel Eu­ró­pába.

Kiborultak a szomszédok: hűtőket dobáltak a migránsok az ablakból

Kiborultak a szomszédok: hűtőket dobáltak a migránsok az ablakból

A német fő­vá­ros Wed­ding nevű ke­rü­le­té­nek egyik négy­eme­le­tes la­kó­há­zá­hoz 120 rendőr vo­nult ki a hét ele­jén.

Több zsebpénzt, jobb ételeket - kiabálták az agresszív migránsok

Több zsebpénzt, jobb ételeket - kiabálták az agresszív migránsok

Száz­öt­ve­nen vo­nul­tak ut­cára...

Mint­egy 150 af­ri­kai mig­ráns vo­nult ut­cára a ba­jor­or­szági Fürs­ten­feld­b­ruck­ban szer­dán dél­előtt.

Erre senki nem számított! Így bánnának a dánok a migránsokkal

Erre senki nem számított! Így bánnának a dánok a migránsokkal

Meg­lepő ki­je­len­tés­sel állt elő a szo­ci­ál­de­mok­ra­ták dán el­nöke.

Ezzel a trükkel terroristák is bejutottak az Európai Unióba

Ezzel a trükkel terroristák is bejutottak az Európai Unióba

Egyre több me­ne­kült árulja az Eu­ró­pai Uni­ó­ban (EU) ka­pott hi­va­ta­los ira­tait.

Egymillió bevándorló kapott uniós állampolgárságot

Egymillió bevándorló kapott uniós állampolgárságot

Egyre több mig­ráns kapja meg.

Egyre több mig­ráns kapja meg va­la­me­lyik EU-s or­szág­ban az ál­lam­pol­gár­sá­got. A leg­bő­ke­zűb­ben a me­di­ter­rán or­szá­gok­ban osz­to­gat­ják...

"Vadnyugati helyzet" alakult ki a migránsok miatt az olasz vonatokon

"Vadnyugati helyzet" alakult ki a migránsok miatt az olasz vonatokon

Ka­to­nák kel­le­né­nek a vo­na­tokra, annyi at­ro­ci­tás éri az uta­so­kat.

Ka­to­nák kel­le­né­nek a vo­na­tokra, annyi at­ro­ci­tás éri az uta­so­kat és a ka­la­u­zo­kat.

Nacsa Olivér: Meg kell védeni a kultúránkat

Nacsa Olivér: Meg kell védeni a kultúránkat

Nacsa Oli­vér sze­rint a ma­gyar kor­mány volt az első és talán az egyet­len.

Nacsa Oli­vér sze­rint a ma­gyar kor­mány volt az első és talán az egyet­len, amely fel­is­merte, hogy mi­lyen valós ve­szé­lye­ket rejt az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás.

Migráns- és Merkel-ellenes tüntetés lesz szombaton Németországban

Migráns és Merkel ellenes tüntetés lesz szombaton Németországban

Kan­del vá­rosa las­san az el­len­ál­lás nyu­gat-né­met­or­szági jel­ké­pévé válik.

Csúnyán kifosztották a migránsok a biciklijéről lerángatott német nőt

Csúnyán kifosztották a migránsok a biciklijéről lerángatott német nőt

Egy 26 éves német nőt rán­ga­tott le öt mig­ráns a bi­cik­li­jé­ről Lip­csé­ben.

Egy 26 éves német nőt rán­ga­tott le öt mig­ráns a bi­cik­li­jé­ről Lip­csé­ben szerda este. A fi­a­tal nő éppen ha­za­felé tar­tott, ami­kor rá­tá­mad­tak és tel­je­sen ki­fosz­tot­ták...

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Hajdú Péter beleállt: Nem szeretném, ha migránsok lepnék el a hazámat

Ma­gyar­or­szá­gon nem divat, hogy az is­mert em­be­rek nyíl­tan ki­áll­ja­nak.

Ma­gyar­or­szá­gon nem divat, hogy az is­mert em­be­rek nyíl­tan ki­áll­ja­nak po­li­ti­kai né­ze­teik mel­lett.

Egymásnak esett 20 migráns a vasútállomáson

Egymásnak esett 20 migráns a vasútállomáson, menekültek az emberek

St. Pöl­ten­ben ez már min­den­na­pos...

Ked­den este han­gos vita törte meg a csen­det a fes­tői szép­ségű St. Pöl­ten­ben.

Kemény beszédet mondott Szijjártó az ENSZ-ben

Kemény beszédet mondott Szijjártó az ENSZ-ben

A mig­rá­ciós cso­mag vi­tá­ján.

Szij­jártó Péter New York­ban részt vett az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­ról foly­ta­tott kor­mány­közi tár­gya­lás újabb for­du­ló­ján.

Lövöldöztek a migránsok Kölnben, sikítozva menekült mindenki

Lövöldöztek a migránsok Kölnben, sikítozva menekült mindenki

A je­len­legi in­for­má­ciók sze­rint mig­ráns­csa­lá­dok estek egy­más­nak...

Hét­főn este lö­völ­dö­zés és tö­meg­ve­re­ke­dés miatt ri­asz­tot­ták a rend­őrö­ket egy kölni köz­park­hoz. A ren­del­ke­zésre álló in­for­má­ciók sze­rint mig­ráns­csa­lá­dok estek egy­más­nak...

Orbán: A kerítés Budapestet is védi

Orbán: A kerítés Budapestet is védi

Nem en­ged­het­jük meg, hogy meg­is­mét­lőd­jön az, amit a mig­rán­sok három éve a Ke­leti pá­lya­ud­va­ron, vagy a II. János Pál pápa téren el­kö­vet­tek - mondta Orbán Vik­tor.

Nem en­ged­het­jük meg, hogy meg­is­mét­lőd­jön az, amit a mig­rán­sok három éve a Ke­leti pá­lya­ud­va­ron, vagy a II. János Pál pápa téren el­kö­vet­tek - mondta Orbán Vik­tor. A kor­mányfő a Lud­ovika egye­temi cam­pus átadó ren­dez­vé­nyén mon­dott be­szé­det Bu­da­pes­ten.

Csúnya bakiba futott bele az ENSZ menekültügyi főbiztosa

Csúnya bakiba futott bele az ENSZ menekültügyi főbiztosa

Hiába is­merte el az ENSZ hi­va­ta­los szerve is, hogy meg­ál­la­po­dás szü­le­tett.

Hiába is­merte el az ENSZ hi­va­ta­los szerve is, hogy meg­ál­la­po­dás szü­le­tett Iz­ra­el­lel...

Náci karlendítéssel fogadták a rendőröket a lányokat zaklató afgánok

Náci karlendítéssel fogadták a rendőröket a lányokat zaklató afgánok

Afgán fi­a­ta­lok­ból álló mig­ráns­banda zak­la­tott egy 19 éves lányt Ne­u­burg­ban.

21 éves lányt akartak megerőszakolni migránsok a linzi buszmegállóban

21 éves lányt akartak megerőszakolni migránsok a linzi buszmegállóban

A lé­lek­je­len­lé­té­nek és a heves vé­de­ke­zés­nek kö­szön­hette egy 21 éves oszt­rák lány, hogy nem lett nemi erő­szak ál­do­zata.

Kitört a botrány: elengedték a megerőszakolt lány ügyének vádlottjait

Kitört a botrány: elengedték a megerőszakolt lány ügyének vádlottjait

Auszt­ri­á­ban senki nem akart hinni a fü­lé­nek, ami­kor a bíró ki­mondta, hogy sza­ba­don el­me­het­nek a mig­rán­sok.

Otthonról hozzák magukkal a migránsok az erőszak kultúráját

Otthonról hozzák magukkal a migránsok az erőszak kultúráját

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter által köz­zé­tett sta­tisz­ti­ká­ból ki­de­rült, hogy egyre több mig­ráns nyúl kés­hez, ha konflik­tusba kerül...

Már kettesével sem biztonságos a fiatal lányoknak a német város utcáin

Már kettesével sem biztonságos a fiatal lányoknak a német város utcáin

Fe­szült a han­gu­lat a né­met­or­szági Sig­ma­rin­gen­ben.

Fe­szült a han­gu­lat a né­met­or­szági Sig­ma­rin­gen­ben.

Szükségállapot Duisburgban: 80 fegyveres migráns randalírozott

Szükségállapot Duisburgban: 80 fegyveres migráns randalírozott

Du­is­burg vá­ro­sá­nak Ham­born nevű ré­szén ked­den késő este kb. 80 mig­ráns esett egy­más­nak, és ver­ték szét a kör­nyé­ket.

Bíróság előtt a migránsok: ők erőszakolták meg a 15 éves lányt

Bíróság előtt a migránsok: ők erőszakolták meg a 15 éves lányt

Ked­den kez­dő­dött meg annak a két mig­ráns­nak a pere, akik az ügyész­ség sze­rint meg­erő­sza­kol­tak egy 15 éves lányt Tulln­ban.

Egy nőt szúrtak le a közért előtt migránsok, 13 éves is volt a támadók között

Egy nőt szúrtak le a közért előtt migránsok, 13 éves is volt a támadók között

Bru­tá­lis késes tá­ma­dás tör­tént Né­met­or­szág­ban.

Bru­tá­lis késes tá­ma­dás tör­tént Né­met­or­szág­ban.

Több német iskola is elbukott! Van, ahova már csak migránsok járnak

Több német iskola is elbukott! Van, ahova már csak migránsok járnak

A baj főleg ott van, ahol a mig­ráns­di­á­kok ará­nya eléri a 70 szá­za­lé­kot.

A baj főleg ott van, ahol a mig­ráns­di­á­kok ará­nya eléri a 70 szá­za­lé­kot.

Migránsterror az iskolákban, életveszélyben a nem muszlim gyerekek

Migránsterror az iskolákban, életveszélyben a nem muszlim gyerekek

Egy ber­lini is­ko­lá­ban egyre na­gyobb prob­léma a rassziz­mus. De nem a mig­ráns di­á­ko­kat bánt­ják...

Felszámolták a migránscsempész-hálózatot

Felszámolták a migránscsempész-hálózatot

Közös ak­ci­ó­ban súj­tott le a rend­őr­ség.

Közös ak­ci­ó­ban súj­tott le több EU-tag­ál­lam rend­őr­sége is a ni­gé­riai bűn­ban­dára, amely nők tu­cat­ja­i­nak éle­tét ke­se­rí­tette meg.

Így verték szét migránsok néhány napja Firenze gyönyörű óvárosát: videó

Így verték szét migránsok néhány napja Firenze gyönyörű óvárosát: videó

Így ver­ték szét Fi­ren­zét.

Így ver­ték szét né­hány napja Fi­ren­zé­ben a gyö­nyörű óvá­rost: videó. Eddig 4 mil­lió ember nézte meg az egész vi­lá­gon.

Veszélyes hellyé nyilvánították Németország egyik legszebb városát

Veszélyes hellyé nyilvánították Németország egyik legszebb városát

Ja­nuár eleje óta egyre gya­ko­rib­bak Flens­burg­ban a lo­pá­sok, rab­lá­sok...

Ja­nuár eleje óta egyre gya­ko­rib­bak Flens­burg­ban a lo­pá­sok, rab­lá­sok testi sér­té­sek.

4750 nemi erőszak történt Ausztriában tavaly. Élen az afgán migránsok

4750 nemi erőszak történt Ausztriában tavaly. Élen az afgán migránsok

A fris­sen köz­zé­tett 2017-es sta­tisz­ti­kai ada­tok jól mu­tat­ják, hogy Auszt­ri­á­ban ko­moly gon­dok van­nak.

Agresszív migránsok terrorizálják az osztrák munkaközvetítő irodát

Agresszív migránsok terrorizálják az osztrák munkaközvetítő irodát

Fél­nek az ott dol­go­zók...

Az oszt­rák mun­ka­pi­aci szer­viz (AMS) dol­go­zói arra pa­nasz­kod­nak, hogy a mig­rán­sok­kal egyre több prob­léma van. A vi­sel­ke­dé­sük egyre ag­resszí­vabb...

Kikotyogta Soros titkait itthoni megbízottja

Kikotyogta Soros titkait itthoni megbízottja

Soros ál­lí­tó­la­gos em­ber­ba­ráti ak­ciói va­ló­já­ban azt a célt szol­gál­ják, hogy meg­erő­sít­sék a mil­li­ár­dos po­li­ti­kai be­fo­lyá­sát Ma­gyar­or­szá­gon.

Le­rán­totta a lep­let Soros György há­ló­za­tá­ról a Ma­gyar Idők. A na­pi­lap hang­fel­vé­te­lek alap­ján azt írta, hogy Soros ál­lí­tó­la­gos em­ber­ba­ráti ak­ciói va­ló­já­ban azt a célt szol­gál­ják, hogy a le­hető leg­job­ban meg­erő­sít­sék a mil­li­ár­dos po­li­ti­kai be­fo­lyá­sát Ma­gyar­or­szá­gon.

Késsel követelt magának tiszteletet egy 15 éves migráns, a város védi

Késsel követelt magának tiszteletet egy 15 éves migráns, a város védi

Egy 15 éves mig­ráns két ba­rát­já­val még ja­nu­ár­ban tá­madt meg egy német há­zas­párt Cott­bus­ban.

Migránsok csaptak össze a német rendőrökkel: félnek az emberek

Migránsok csaptak össze a német rendőrökkel: félnek az emberek

Ötven fi­a­tal mig­ráns csa­tá­já­nak le­tö­ré­sére vo­nult ki a rend­őr­ség a né­met­or­szági Flens­burg­ban.

Migránsdiákok miatt szakadhat be a német oktatási rendszer

Migránsdiákok miatt szakadhat be a német oktatási rendszer

A di­á­kok egy­har­mada mig­ráns.

A di­á­kok egy­har­mada mig­rá­ciós hát­terű. Egy új ta­nul­mány köz­ben azt mu­tatja, hogy mig­ráns­di­á­kok és a német ta­nu­lók kö­zött nagy sza­ka­dék van.

Migránsokat érintő kérdésben támadták hátba Angela Merkelt

Migránsokat érintő kérdésben támadták hátba Angela Merkelt

Horst Se­e­ho­fer ne­ki­ment Mer­kel­nek

Horst Se­e­ho­fer, Né­met­or­szág új­don­sült bel­ügy­mi­nisz­tere ke­mény in­ter­jút adott a német Bild című na­pi­lap­nak. Be­szélt a ki­to­lon­co­lá­sok­ról.

Orbán: át akarják gyötörni rajtunk az új migránsszabályokat - videó

Orbán: át akarják gyötörni rajtunk az új migráns szabályokat - videó

A mi­nisz­ter­el­nök az EU-csúcs előtti par­la­menti ülés után je­lent­ke­zett be.

A mi­nisz­ter­el­nök az EU-csúcs előtti par­la­menti ülés után je­lent­ke­zett be a Fa­ce­boo­kon.

Minden 3. líbiai migráns bűnelkövető Szászországban

Minden 3. líbiai migráns bűnelkövető Szászországban

Eő­tel­jes a nö­ve­ke­dés...

A szász­or­szági bel­ügy­mi­nisz­té­rium szó­vi­vője a minap meg­erő­sí­tette, hogy a Lí­bi­á­ból ér­ke­zett mig­rán­sok­kal ko­moly gon­dok van­nak.

Kiakadtak a nővérek: migránsok terrorizálják őket Németországban

Kiakadtak a nővérek: migránsok terrorizálják őket Németországban

A női egész­ség­ügyi dol­go­zó­kat kü­lö­nö­sen sok tá­ma­dás éri. A bi­ele­feldi dol­go­zók nem bír­ják to­vább, na­gyobb vé­del­met kér­nek.

Gambiai migránsok támadtak német rendőrökre

Gambiai migránsok támadtak német rendőrökre

Za­var­gá­sok vol­tak a do­na­u­wör­thi me­ne­kült­szál­lá­son. Mint­egy 50 mig­ráns tá­madt a rend­őrökre.

Za­var­gá­sok vol­tak a do­na­u­wör­thi me­ne­kült­szál­lá­son. Mint­egy 50 mig­ráns tá­madt a rend­őrökre, hogy meg­aka­dá­lyoz­zák az egyik tár­suk ki­to­lon­co­lá­sát.

Migránsok miatt négyszereződött meg a késelések száma Ausztriában

Migránsok miatt négyszereződött meg a késelések száma Ausztriában

Az el­múlt na­pok­ban is meg­sok­szo­ro­zó­dott a késes tá­ma­dá­sok száma...

Az el­múlt na­pok­ban is meg­sok­szo­ro­zó­dott a késes tá­ma­dá­sok száma...

Down-szindrómás férfit bántalmazott egy migránsbanda Berlinben

Down-szindrómás férfit bántalmazott egy migránsbanda Berlinben

A beteg em­bert ütöt­ték, foj­to­gat­ták, és a fény­ké­pe­ző­gé­pét is el­lop­ták.

Migránsokból álló gyerekbanda támadt fiatalokra Ausztriában

Migránsokból álló gyerekbanda támadt fiatalokra Ausztriában

El­ké­pesztő je­le­ne­tek zaj­lot­tak le...

El­ké­pesztő je­le­ne­tek zaj­lot­tak le az auszt­riai Wels­ben. Egy 10 fős gye­re­kek­ből álló mig­rás­banda tá­madt fi­a­ta­lokra kés­sel.

A migránsok miatt töröljék el a karácsonyt, javasolják a szocialisták Zürichben

A migránsok miatt töröljék el a karácsonyt, javasolják a szocialisták Zürichben

Egész Eu­rópa meg­hök­kent.

Egész Eu­ró­pá­ban meg­hök­ke­nést kel­tett a ja­vas­lat, de szo­ci­a­lista kö­rök­ben akad szép szám­mal tá­mo­ga­tója.

Tiniket erőszakolt meg a hatfős migránsbanda, tettüket levideózták

Tiniket erőszakolt meg a hatfős migránsbanda, tettüket levideózták

Az ügyész­ség meg­győ­ző­dése, hogy a mig­ráns­banda bűnös...

A ber­lini ügyész­ség meg­győ­ző­dése, hogy a mig­ráns­banda bűnös...

Osztrák figyelmeztetés: Európa utcáin fogják megvívni a szír háborút

Osztrák figyelmeztetés: Európa utcáin fogják megvívni a szír háborút

3 napja ke­ring a neten egy levél...

Három napja ke­ring az in­ter­ne­ten egy levél, ami­ben is­me­ret­le­nek azt írják, hogy Eu­rópa ut­cá­ira fog át­ter­jedni a szír há­ború, és hogy rend­őrö­ket, bí­ró­sá­go­kat fog­nak meg­tá­madni.

Helyi konfliktusokat okozhat a kötelező kvóta itthon is

Helyi konfliktusokat okozhat a kötelező kvóta itthon is

Brüs­szel pár hó­na­pon belül dön­teni akar a kö­te­lező be­te­le­pí­té­sek­ről, ez pedig a leg­több ma­gyar vá­rost és te­le­pü­lést érin­tené.

Brüs­szel pár hó­na­pon belül dön­teni akar a kö­te­lező be­te­le­pí­té­sek­ről, ez pedig a leg­több ma­gyar vá­rost és te­le­pü­lést érin­tené, mert a kvóta or­szá­gon be­lüli szét­osz­tást is je­lent, és ez a nem­zet­közi pél­dák sze­rint rend­kí­vül sú­lyos helyi konflik­tu­so­kat okoz.

Lemészárolt egy svéd házaspárt négy migráns

Lemészárolt egy svéd házaspárt négy migráns

Ami­kor a rend­őrök meg­ér­kez­tek, éppen a svéd férfit ké­selte meg az egyik be­ván­dorló.

Ami­kor a rend­őrök meg­ér­kez­tek, éppen a svéd férfit ké­selte meg az egyik be­ván­dorló.

Megtámadott egy rendőrjárőrt Brüsszel mellett 30 bevándorló!

Megtámadott egy rendőrjárőrt Brüsszel mellett 30 bevándorló!

Te­her­autó so­fő­rök hív­ták ki őket...

Egy te­her­autó-par­koló so­főr­jei hív­ták ki őket, mert már fél­tek a mig­rán­sok­tól, akik éjjel fel­mász­tak a ponyva alá.

A migránsok miatt Berlin visszasüllyed a középkorba

A migránsok miatt Berlin visszasüllyed a középkorba

Ezt ál­lítja egy ag­gódó hi­va­tal­nok.

Ezt ál­lítja egy ber­lini be­ván­dor­lási hi­va­tal­nok, aki ag­gó­dik a né­me­tek és a mig­rán­sok kö­zötti össze­üt­kö­zé­sek miatt.

Elárasztották a migránsok Bécs belvárosát is - videó

Elárasztották a migránsok Bécs belvárosát is - videó

Egy nap­pal Lázár János lá­to­ga­tása előtt az Origo is Bécs­ben járt. Az ő stáb­juk is meg­döb­bentő ál­la­po­to­kat lá­tott.

Zuglói önkormányzati lakások migránsoknak?

Zuglói önkormányzati lakások migránsoknak?

Karácsony önkormányzati lakásokba is migránsokat telepítene

Ka­rá­csony­nak lehet ilyen terve.

Ka­rá­csony Ger­gely ön­kor­mány­zati la­ká­sokba is mig­rán­so­kat te­le­pí­tene be - mondta Hol­lik.

Rettegnek az osztrákok a migrációtól

Rettegnek az osztrákok a migrációtól

Az oszt­rák la­kos­ság döntő több­sége el­uta­sítja a tö­me­ges mig­rá­ciót, fél­nek a köz­biz­ton­ság rom­lá­sá­tól is.

Az oszt­rák la­kos­ság döntő több­sége el­uta­sítja a tö­me­ges mig­rá­ciót, egye­bek mel­lett fél­nek a köz­biz­ton­ság rom­lá­sá­tól is

Harc az embercsempészekkel a magyar határ közelében

Harc az embercsempészekkel a magyar határ közelében

Ki­ter­jedt em­ber­csem­pész-há­ló­zatra csap­tak le szerda haj­nal­ban a román ha­tó­sá­gok Temes és Arad me­gyé­ben.

Lázár elvegyült a bécsi migránsok között

Lázár elvegyült a bécsi migránsok között

Bécsbe uta­zott Lázár János. Szóba állt volna a bécsi mig­rán­sok­kal is...

Bécsbe uta­zott Lázár János. Szóba állt volna a bécsi mig­rán­sok­kal a kan­cel­lá­ria­mi­nisz­ter, de le­döb­bent a re­ak­ci­ó­juk­tól. Két vi­deót is posz­tolt.

Azt csinálnak az arabok Berlinben, amit akarnak, a zsaruk tehetetlenek

Azt csinálnak az arabok Berlinben, amit akarnak, a zsaruk tehetetlenek

Szinte za­var­ta­la­nul vé­gez­he­tik pisz­kos ügy­le­te­i­ket az ara­bok Ber­lin­ben.

Szinte za­var­ta­la­nul vé­gez­he­tik pisz­kos ügy­le­te­i­ket az arab nagy­csa­lá­dok a német fő­vá­ros­ban.

Migránsok tanítják szeptembertől a bécsi diákokat

Migránsok tanítják szeptembertől a bécsi diákokat

Eu­ró­pá­ban el­ső­ként az oszt­rák fő­vá­ros­ban dön­töt­tek úgy, hogy me­ne­kül­te­ket ál­lí­ta­nak csa­ta­sorba.

Eu­ró­pá­ban el­ső­ként az oszt­rák fő­vá­ros­ban dön­töt­tek úgy, hogy me­ne­kül­te­ket ál­lí­ta­nak csa­ta­sorba.

Az elmúlt idők legkegyetlenebb bűncselekményét követték el migránsok

Az elmúlt idők legkegyetlenebb bűncselekményét hozták össze migránsok

Ép és­szel fel­fog­ha­tat­lan tör­té­net zaj­lott le a Né­met­or­szág­ban ta­lál­ható La­u­p­heim­ban.

Újabb német városnak lett elege! Bejelentették a migránsstopot

Újabb német városnak lett elege! Bejelentették a migránsstopot

A jö­vő­ben meg­tilt­ják a mig­rán­sok­nak, hogy a Rajna-vidék-Pfalz tar­to­mány­ban ta­lál­ható Pir­mas­ens vá­ro­sába köl­töz­ze­nek.

Halott feleségével hagyta hátra kislányát az apa, fiát magával vitte

Halott feleségével hagyta hátra kislányát az apa, fiát magával vitte

Múlt pén­te­ken egy 41 éves szír férfi szúrta agyon 37 éves fe­le­sé­gét...

Múlt pén­te­ken egy 41 éves szír férfi szúrta agyon 37 éves fe­le­sé­gét a né­met­or­szági Müh­lac­ker­ben. A gyil­kos a lá­nyát hát­ra­hagyva, csak a fi­á­val me­ne­kült el a gyil­kos­ság hely­szí­né­ről.

Tanáraikra támadtak a migránsgyerekek több berlini iskolában is

Tanáraikra támadtak a migránsgyerekek több berlini iskolában is

Egy ber­lini ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban 99 szá­za­lé­kos a mig­rá­ciós hát­terű di­á­kok ará­nya.

Egy ber­lini ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban 99 szá­za­lé­kos a mig­rá­ciós hát­terű di­á­kok ará­nya.

Angela Merkel váratlanul beismerte, amit eddig tagadott

Angela Merkel váratlanul beismerte, amit eddig tagadott

Nyíl­tan be­szélt a no-go zó­nák­ról.

Szij­jártó Péter ma­gyar kül­ügy­mi­nisz­ter még 2016-ban be­szélt a nyu­gat-eu­ró­pai no-go zó­nák­ról...

Újfajta bűnökkel küzdenek a svédek a migránsok miatt

Újfajta bűnökkel küzdenek a svédek a migránsok miatt

Ter­jed a gyű­lö­let.

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul nő a gyű­lö­let-bűn­cse­lek­mé­nyek száma Svéd­or­szág­ban, és a rend­őr­ség még elég ne­he­zen küzd meg a ki­hí­vás­sal.

Saját családtagjai akartak végezni a 17 éves lánnyal

Saját családtagjai akartak végezni a 17 éves lánnyal

Egy 17 éves lí­biai szü­le­tésű lányt kel­lett élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel kór­házba szál­lí­tani a né­met­or­szági La­u­p­heim­ban.

Egy 17 éves lí­biai szü­le­tésű lányt kel­lett élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel kór­házba szál­lí­tani a né­met­or­szági La­u­p­heim­ban. A rend­őr­ség két gya­nú­sí­tot­tat vett őri­zetbe: a szír fér­jet és a fi­a­tal nő báty­ját.