CÍMKE: 'migráns'
FRISS HÍREK

Szíriai migráns erőszakolt meg egy 16 éves lányt Brémában

Szíriai migráns erőszakolt meg egy 16 éves lányt

Feb­ru­ár­ban tá­madt meg egy is­me­ret­len férfi egy 16 éves lányt. Az ál­do­zat nemi erő­szak miatt tett fel­je­len­tést.

Feb­ruár ele­jén tá­madt meg egy is­me­ret­len férfi egy 16 éves lányt. Az ál­do­zat nemi erő­szak el­kö­ve­tése miatt tett fel­je­len­tést.

Elküldte a bíróságon a férfi a védőjét, mert az egy nő volt

Elküldte a bíróságon a férfi a védőjét, mert az egy nő volt

Meg­rö­kö­nyö­dést kel­tett a bí­ró­sá­gon az a mig­ráns, aki nem kért egy női ügy­véd se­gít­sé­gé­ből.

Meg­rö­kö­nyö­dést kel­tett a bí­ró­sá­gon az a mig­ráns, aki nem kért egy női ügy­véd se­gít­sé­gé­ből.

27 késszúrással ölte meg a nőt, mert az nem akart vele összejönni

27 késszúrással ölte meg a nőt, mert az nem akart vele összejönni

Most szü­le­tett íté­let a 44 éves iráni mig­ráns ügyé­ben.

Most szü­le­tett íté­let a 44 éves iráni mig­ráns ügyé­ben.

Az autópályán kezdett fojtogatni egy taxist az utasa

Az autópályán kezdett fojtogatni egy taxist az utasa

A taxis a rém­ál­mait él­hette át.

Az utas elő­ször csak a lelki ba­ja­i­ról kez­dett be­szélni, aztán egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban tel­je­sen ki­for­dult ön­ma­gá­ból. A taxis a rém­ál­mait él­hette át.

Skizofrén lehet a kétgyermekes anyát meggyilkoló afgán

Skizofrén lehet a kétgyermekes anyát meggyilkoló afgán

Fel­adta magát a né­met­or­szági Preetz­ben ta­lál­ható rend­őr­sé­gen egy 24 éves afgán mig­ráns...

Saját maga sé­tált be a né­met­or­szági Preetz­ben ta­lál­ható rend­őr­ségre egy 24 afgán mig­ráns, aki be­val­lotta, hogy nem sok­kal ko­ráb­ban meg­ölt egy nőt.

Brutális gyilkosság rázta meg a kisvárost, rettegnek a lakók

Brutális gyilkosság rázta meg a kisvárost, rettegnek a lakók

A 16 ezren lak­ják a német vá­rost.

A 16 ezer la­kosú német kis­vá­ros, Preetz rend­őr­sé­gére sé­tált be egy afgán mig­ráns, aki azt ál­lí­totta, hogy meg­ölt egy 36 éves nőt.

Megkéseltek egy férfit a migránsok egy berlini metrómegállóban

Megkéseltek egy férfit a migránsok egy berlini metrómegállóban

A Ber­li­ner Ze­i­tung című német lap bir­to­kába ju­tott egy feb­ru­ár­ban ké­szí­tett fel­vé­tel.

Állatias gaztett, 50 késszúrással gyilkolt a migráns

Állatias gaztett, 50 késszúrással gyilkolta meg a feleségét a büntetett előéletű migráns

Az el­kö­vető, Dana Ab­dul­lah ko­ráb­ban pe­dofil bűn­cse­lek­mé­nyért ült bör­tön­ben.

Az el­kö­vető, Dana Ab­dul­lah ko­ráb­ban pe­dofil bűn­cse­lek­mé­nyért ült bör­tön­ben. A gyil­kos­ságra azért ke­rül­he­tett sor, mert a mig­ráns il­le­gá­li­san vissza­szö­kött az Egye­sült Ki­rály­ságba.

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Ha­tal­mas roham volt éj­­­­szaka a déli ha­­­tá­­­ron, érez­­­­he­­­­tően több az or­­­­szágba il­­­­le­­­­gá­­­­li­­­­san be­­­­jutni akaró mig­­­ráns.

Ha­tal­mas roham volt éj­­­­szaka a déli ha­­­tá­­­ron, érez­­­­he­­­­tően több az or­­­­szágba il­­­­le­­­­gá­­­­li­­­­san be­­­­jutni akaró mig­­­ráns.

Muszlim terroristát pénzelt Brüsszel

Muszlim terroristát pénzelt Brüsszel

Nem Ma­gyar­or­szág volt a ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­tott szír férfi­nek.

Nem Ma­gyar­or­szág volt a célja a pén­te­ken őri­zetbe vett, ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­tott szír férfi­nek - je­len­tette ki Mir­kóczki Ádám, az Or­szág­gyű­lés nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­sá­gá­nak job­bi­kos el­nöke.

A bevásárlóközpont parkolójában molesztálta a kislányt egy afgán férfi

A bevásárlóközpont parkolójában molesztálta a kislányt egy afgán férfi

Egy órán ke­resz­tül tar­tott a kis­lány szen­ve­dése. A rend­őr­ség még vizs­gálja, hogy pon­to­san mi is tör­tént ez idő alatt...

Sikertelen banki ügyintézés után kezdett ámokfutásba a tádzsik férfi

Sikertelen banki ügyintézés után kezdett ámokfutásba a tádzsik férfi

A hírek sze­rint egy balul el­sült banki ügy­in­té­zés le­he­tett a ki­váltó ok.

Bár az ügyész­ség ko­ráb­ban azt gon­dolta, hogy ter­ror­tá­ma­dás kí­sér­lete tör­tént a né­met­or­szági Es­sen­ben, a leg­fris­sebb hírek sze­rint egy balul el­sült banki ügy­in­té­zés le­he­tett a valós in­dí­ték.

Legalább kilenc nyugdíjast rabolt ki a 17 éves fiatal, egyikük bele is halt

Legalább kilenc nyugdíjast rabolt ki a 17 éves fiatal, egyikük bele is halt

Leg­alább 9 nyug­dí­jast tá­ma­dott meg egy cse­csen mig­ráns Lip­csé­ben.

Leg­alább ki­lenc nyug­dí­jast tá­ma­dott meg egy cse­csen szár­ma­zású mig­ráns a né­met­or­szági Lip­csé­ben. A 17 éves férfit saj­nos csak az­után si­ke­rült kézre ke­rí­teni, mi­u­tán egyik ál­do­zata be­le­halt a sé­rü­lé­se­ibe.

TBC-s migráns halt meg egy német börtönben

TBC-s migráns halt meg egy német börtönben

Fel­te­he­tően már a bör­tönbe ke­rü­lése előtt tu­ber­ku­ló­zi­sos volt az a 35 éves szo­má­liai rab.

Fel­te­he­tően már a bör­tönbe ke­rü­lése előtt tu­ber­ku­ló­zi­sos volt az a 35 éves szo­má­liai rab, aki egy han­no­veri bör­tön­ben vesz­tette éle­tét ja­nuár végén.

Bosszúból akart megölni 51 gyereket a migráns buszsofőr

Bosszúból akart megölni 51 gyereket a migráns buszsofőr

"Innen senki nem jut ki élve!"

Innen senki nem jut ki élve! - ezt ki­a­bálta az a 47 éves sze­ne­gáli szár­ma­zású be­ván­dorló, aki szer­dán fel­gyúj­tott egy gye­re­ke­ket szál­lító au­tó­buszt.

Iskolabuszt gyújtott fel egy szenegáli migráns Olaszországban

Iskolabuszt gyújtott fel egy szenegáli migráns Olaszországban

Őri­zetbe vet­tek egy sze­ne­gáli mig­ránst Olasz­or­szág­ban, mi­u­tán fel­gyúj­tott egy is­ko­la­buszt, amin 53-an utaz­tak.

Pisztoly volt az iskolánál egy 11 éves diák kezében

Pisztoly volt az iskolánál egy 11 éves diák kezében, bepánikolt anyuka hívta a rendőrséget

A szí­riai fiút el­fog­ták a rend­őrök.

A szí­riai fiút és a töl­tet­len fegy­vert is meg­ta­lál­ták a rend­őrök.

A francia titkosszolgálatnak dolgozhatott a terhes nejét kivégző migráns

A francia titkosszolgálatnak dolgozhatott a terhes nejét kivégző migráns

A 35 éves Adil Aa­zi­zi­nak gyil­kos­ság miatt kell a vád­lot­tak pad­jára ülnie.

A 35 éves Adil Aa­zi­zi­nak gyil­kos­ság miatt kell a vád­lot­tak pad­jára ülnie.

Bliccelő támadt a kalauzokra, egyiküknek eltört a keze is

Bliccelő támadt a kalauzokra, egyiküknek eltört a keze is

Bru­tá­lis ve­re­ke­dés lett a vége a jegy­el­len­őr­zés­nek a puch­he­imi vas­út­ál­lo­má­son.

Ennyi elég volt ahhoz, hogy Ausztrália deportáljon egy migránst!

Ennyi elég volt ahhoz, hogy Ausztrália deportáljon egy migránst!

Netán meg­erő­sza­kolt egy nőt? Eset­leg fel­gyúj­tott egy autót? Nem, egyik sem.

Netán meg­erő­sza­kolt egy nőt? Eset­leg fel­gyúj­tott egy autót? Nem, egyik sem.

Fiatalkorú lány megerőszakolása miatt körözik ezt az afgán migránst

Nemi erőszak miatt körözik ezt az afgán migránst

A német rend­őr­ség nyil­vá­nos kö­rö­zési fotót tett közzé a gya­nú­sí­tott­ról.

Bár öt hónap telt el a ször­nyű tá­ma­dás óta, a német rend­őr­ség mégis csak most adott ki nyil­vá­nos kö­rö­zési fotót a gya­nú­sí­tott­ról.

24 különböző személyazonossága volt az őrizetbe vett nigériainak

24 különböző személyazonossága volt az őrizetbe vett nigériainak

A német rend­őr­ségi szak­szer­ve­zet sze­rint szo­ro­sab­ban kel­lene együtt­mű­köd­nie a kü­lön­böző ha­tó­sá­gok­nak.

Már a rendőrség is kereste a barátnőjét halálra késelő migránst

Már a rendőrség is kereste a barátnőjét halálra késelő migránst

Egy tu­né­ziai mig­ráns által el­kö­ve­tett gyil­kos­ság­tól han­gos a német sajtó.

Becsöngetett a lakásba, majd kérdezés nélkül leszúrta a házigazdát

Becsöngetett a lakásba, majd kérdezés nélkül leszúrta a házigazdát

Ha­lá­los késes tá­ma­dás tör­tént a né­met­or­szági Drez­dá­ban.

Ha­lá­los késes tá­ma­dás tör­tént a né­met­or­szági Drez­dá­ban. Egy tu­né­ziai mig­ráns csen­ge­tett be az egyik is­me­rő­sé­hez, majd az ajtót nyitó férfit kér­de­zés nél­kül agyon­szúrta.

Nemi erőszak a farsangi buli után, több áldozata is lehetett a tettesnek

Nemi erőszak a farsangi buli után, több áldozata is lehetett a tettesnek

A rend­őr­ség egy szí­nes bőrű, tört né­met­tel be­szélő férfit keres.

Nagy erők­kel keres a rend­őr­ség egy szí­nes bőrű, tört né­met­tel be­szélő férfit.

Rivalizáló migránsbandák bénítják meg a német város központját

Rivalizáló migránsbandák bénítják meg a német város központját

Egy héten belül har­mad­szor ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get a né­met­or­szági Stadt­ha­gen­ben.

Migráns fenyegette az ápolónőt és az orvost

Migráns fenyegette az ápolónőt és az orvost

A nővér nem az isz­lám sza­bá­lyai sze­rint volt fel­öl­tözve.

Egy 37 éves musz­lim mig­ráns hát­terű férfi Lon­don egyik köz­kór­há­zá­ban azért kez­dett el zak­latni egy női al­kal­ma­zot­tat, mert a nővér nem az isz­lám sza­bá­lyai sze­rint volt fel­öl­tözve.

Kilenc évre ítélték a négy hónapos gyermekét lefejező anyát

Kilenc évre ítélték a négy hónapos gyermekét lefejező anyát

Egy 25 éves nő ült a lü­ne­burgi bí­ró­ság vád­lot­tak pad­ján...

Egy 25 éves nő ült a lü­ne­burgi bí­ró­ság vád­lot­tak pad­ján, mert 2016 de­cem­be­ré­ben kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel meg­ölte a négy hó­na­pos gyer­me­két.

Szíriai migráns miatt alakult ki lincshangulat egy német városban

Szíriai migráns miatt alakult ki lincshangulat egy német városban

A férfi ki­lenc autót ron­gált meg, mégis sza­bad­lá­bon.

Ne­ub­ran­den­burg­ban egy fel­te­he­tően ko­moly pszi­chés be­teg­sé­gek­kel küzdő szí­riai mig­ráns miatt ala­kult ki pa­rázs vita. A 24 éves férfi már leg­alább ki­lenc autót meg­ron­gált, ennek el­le­nére to­vábbra is sza­bad­lá­bon lehet.

Macsétával támadt egy migráns a hangoskodó szerelőkre

Macsétával támadt egy migráns a hangoskodó szerelőkre

Az iraki férfi úgy vélte, hogy túl han­go­sak a szak­em­be­rek, ezért egy bo­zót­vá­gó­val fe­nye­gette meg őket.

Az iraki férfi úgy vélte, hogy túl han­go­sak a szak­em­be­rek, ezért egy bo­zót­vá­gó­val fe­nye­ge­tő­zött.

Játszótéren, gyerekek előtt maszturbált egy szíriai migráns, rajtakapták

Játszótéren, gyerekek előtt maszturbált egy szíriai migráns

Egy 29 éves szí­riai mig­ráns volt az, aki ta­valy egy ulmi ját­szó­té­ren elé­gí­tette ki magát gyer­me­kek szeme lát­tára.

Viharlámpával verte agyon 18 évvel idősebb szerelmét egy afgán migráns

Viharlámpával verte agyon 18 évvel idősebb szerelmét egy afgán migráns

No­o­rul­lah Z. 2015-ben me­ne­kült el Af­ga­nisz­tán­ból, hogy Né­met­or­szág­ban kezd­jen új éle­tet.

10 euróért szúrta mellkason diáktársát egy migránsdiák

10 euróért szúrta mellkason diáktársát egy migránsdiák

Szír be­ván­dorló az el­kö­vető...

A fi­a­tal­korú szír be­ván­dorló egy det­moldi is­kola ud­va­rán fe­nye­gette meg di­ák­tár­sát. A mig­ráns azt mondta, ha nem kap 10 eurót, akkor le­szúrja őt...

A paranoiás migráns azt hitte, hogy orvosa megmérgezi, ezért agyonszúrta

A paranoiás migráns azt hitte, hogy orvosa megmérgezi, ezért agyonszúrta

Offen­burg­ban ta­valy tün­te­tést és gyász­me­ne­tet is ki­vál­tott a gyil­kos­ság.

Offen­burg­ban ta­valy tün­te­tést és gyász­me­ne­tet is ki­vál­tott a gyil­kos­ság.

Életfogytiglant kapott exbarátnője megöléséért az afgán migráns

Életfogytiglant kapott exbarátnője megöléséért az afgán migráns

Közel egy évvel ez­előtt ölték meg 19 kés­szú­rás­sal a 17 éves német Mire­ille-t. A gyil­kos a lány afgán szár­ma­zású ex­ba­rátja.

Élő galamb fejét akarta leharapni a férfi a forgalmas vasútállomáson

Élő galamb fejét akarta leharapni a férfi a forgalmas vasútállomáson

Tel­je­sen el­ké­pesztő je­le­ne­tek zaj­lot­tak le a mag­de­burgi vas­út­ál­lo­má­son.

Villamosmegállóban fogta karon a lányt a migráns, hogy menjen vele

Villamosmegállóban fogta karon a lányt a migráns, hogy menjen vele

A férfi kö­zölte, hogy ő csak meg akart is­mer­kedni a ti­né­dzser­rel.

A férfi kö­zölte, hogy ő csak meg akart is­mer­kedni a ti­né­dzser­rel.

Ököllel ütötte egy férfi a lopását leleplező Rossmann-alkalmazottat

Ököllel ütötte egy férfi a lopását leleplező Rossmann-alkalmazottat

A 39 éves férfi a mann­heimi pá­lya­ud­var dro­gé­ri­á­jába ment be...

A 39 éves férfi a mann­heimi pá­lya­ud­var dro­gé­ri­á­jába ment be, ahol babo­la­jat kent ma­gára...

A nagy ötlet! Párizsi idegenvezetést tartanak a migránsoknak

A nagy ötlet! Párizsi idegenvezetést tartanak a migránsoknak

Ettől azt vár­ják, hogy könnyeb­ben be­il­lesz­ked­nek majd. Ta­valy Brüsszel­ben már ál­lí­tó­lag be­vált.

Játszótéren erőszakolták az üvegvisszaváltásból élő nőt

Játszótéren erőszakolták és ölték meg az üvegvisszaváltásból élő nőt

Egy szu­dáni mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak a nő meg­ölé­sé­vel.

Egy szu­dáni mig­ráns­nak kez­dő­dött el a pere a né­met­or­szági Han­no­ver­ben, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy nemi erő­szak köz­ben olyan erő­sen foj­to­gatta ál­do­za­tát, hogy az a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

Felmentett a német bíróság egy gyilkos migránst

Felmentett a német bíróság egy gyilkos migránst

Sza­ba­don en­ged­tek egy afgán be­ván­dor­lót, aki hat kés­szú­rás­sal vég­zett egy 20 éves fi­a­tal­lal.

Ha­tal­mas a fel­há­bo­ro­dás Né­met­or­szág­ban egy íté­let miatt. Sza­ba­don en­ged­tek egy afgán be­ván­dor­lót, aki hat kés­szú­rás­sal vég­zett egy 20 éves fi­a­tal­lal.

Részeg lányt tapizott végig a vonaton, pechére rendőr ült mellettük

Részeg lányt tapizott végig a vonaton, pechére rendőr ült mellettük

A reg­geli órák­ban tar­tott haza felé egy bu­li­ból az a ré­szeg lány, akit egy vo­na­ton alvás köz­ben kez­dett fog­dosni egy mig­ráns.

El sem indult a hét, de már bedurvult a helyzet a déli határnál

El sem indult a hét, de már bedurvult a helyzet a déli határnál

Ren­ge­teg mig­ránst kap­csol­tak le.

Szinte alig pi­hen­nek az or­szág déli ha­tá­rá­nál szol­gá­la­tot tel­je­sítő rend­őrök, fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek a mig­rán­sok.

Nejének akart fájdalmat okozni a hétéves lányát megfojtó férfi

Nejének akart fájdalmat okozni a hétéves lányát megfojtó férfi

A na­pok­ban kez­dő­dött az egyip­tomi mig­ránsn pere.

A na­pok­ban kez­dő­dött Düs­sel­dorf­ban annak az egyip­tomi mig­ráns­nak a pere, aki saját hét­éves lá­nyát foj­totta meg ta­valy nyá­ron.

Kábellel fojtotta meg a négygyermekes anyát a féltékeny férfi

Kábellel fojtotta meg a négygyermekes anyát a féltékeny férfi

A nő úgy dön­tött, hogy a bán­tal­ma­zá­sok miatt el­hagyja ba­rát­ját, aki ezen annyira fel­húzta magát, hogy egy ká­bel­lel kezdte foj­to­gatni sze­rel­mét.

A nő úgy dön­tött, hogy az ál­landó bán­tal­ma­zá­sok miatt el­hagyja ba­rát­ját, aki ezen annyira fel­húzta magát, hogy egy ká­bel­lel kezdte foj­to­gatni sze­rel­mét. Az ál­do­zat az előző há­zas­sá­gá­ból szü­le­tett négy gyer­me­két hagyta hátra.

Drogtanyává alakította a szállót egy szír migráns

Drogtanyává alakította a szükségszállót egy szír migráns

A fod­rász­ként dol­gozó szír mig­ráns 2016-ban ér­ke­zett Né­met­or­szágba, azóta egy bajor me­ne­kült­szál­lón élt.

A fod­rász­ként dol­gozó szír mig­ráns 2016-ban ér­ke­zett Né­met­or­szágba, azóta egy bajor me­ne­kült­szál­lón élt.

Szomszédait terrorizálja egy szír migráns

Szomszédait terrorizálja egy szír migráns

Már két­szer fel­gyúj­totta a szál­lá­sát is.

A be­ván­dorló egy me­ne­kült­szál­lón él, amit már két­szer is meg­pró­bált fel­gyúj­tani. A ha­tó­sá­gok­nak so­kad­jára gyű­lik meg a baja vele, de egy­előre te­he­tet­le­nek.

10 kilós faágat dobott az autók közé a felüljáróról egy drogos fiatal

10 kilós faágat dobott az autók közé a felüljáróról egy drogos fiatal

A héten kez­dő­dött Dort­mund­ban annak a 23 éves iráni mig­ráns­nak a pere, aki egy tíz­ki­lós fa­ágat do­bott le egy au­tóra...

Nagyon durva a határon a helyzet: Ez történt éjszaka

Nagyon durva a helyzet a magyar határon: Ez történt éjszaka

Kis­kun­fél­egy­háza te­rü­le­tén egy óra alatt két­szer is kel­lett in­téz­ked­niük a rend­őrök­nek csü­tör­tökre vir­ra­dóra.

Kis­kun­fél­egy­háza te­rü­le­tén két­szer is kel­lett in­téz­ked­niük a rend­őrök­nek csü­tör­tökre vir­ra­dóra.

Pincéjében ölték meg mindenki Ursula nénijét, egy egész város gyászol

Pincéjében ölték meg mindenki Ursula nénijét, egy egész város gyászol

Em­ber­ölés gya­nú­já­val ül elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban egy 23 éves afgán mig­ráns a né­met­or­szági Jé­ná­ban.

A kórházban szúrták le a kismamát, szörnyű tragédia lett a vége

A kórházban szúrták le a kismamát, szörnyű tragédia lett a vége

Bad Kre­uz­nach kór­há­zá­ban szúr­tak le egy ter­hes nőt, a mag­zat be­le­halt az ér­tel­met­len tá­ma­dásba.

Bad Kre­uz­nach kór­há­zá­ban szúr­tak le egy ter­hes nőt, a mag­zat be­le­halt az ér­tel­met­len tá­ma­dásba.

Zsebpénzét követelte a migráns, amit ezután tett, az megbocsájthatatlan

Zsebpénzét követelte a migráns, amit ezután tett, az megbocsájthatatlan

Egy 17 éves Ma­li­ból ér­ke­zett mig­ránst vet­tek őri­zetbe a rend­őrök...

Egy 17 éves Ma­li­ból ér­ke­zett mig­ránst vet­tek őri­zetbe a rend­őrök egy Linz kö­zeli me­ne­kült­szál­lón.

Ablaktörő kalapáccsal támadt a buszsofőrre egy őrjöngő utas

Ablaktörő kalapáccsal támadt a buszsofőrre egy őrjöngő utas

Vi­de­óra vet­ték a tör­tén­te­ket.

Vi­de­óra vet­ték, amint egy tört né­met­ség­gel be­szélő fi­a­tal be­ván­dorló be­le­köt egy utasba a bu­szon.

Halálra vert és kirabolt egy franciát egy Maliból származó migráns

Halálra vert és kirabolt egy franciát egy Maliból származó migráns

Az af­ri­kai Mali fran­cia gyar­mat volt 1960-ig.

Az af­ri­kai Mali fran­cia gyar­mat volt 1960-ig és a hi­va­ta­los nyelve most is a fran­cia. A gyil­kos 20 éve úgy buj­kált Fran­cia­or­szág­ban, hogy sen­ki­nek sem tűnt fel.

Veszélyes az ENSZ migrációs csomagja

Veszélyes az ENSZ migrációs csomagja

A nem­ré­gi­ben el­fo­ga­dott ENSZ mig­rá­ciós aján­lása ön­ma­gá­ban is ve­szé­lyes, mert nem csak a me­ne­kül­tek­nek, de akár a ter­ro­ris­ták­nak is sza­bad utat enged.

A nem­ré­gi­ben el­fo­ga­dott ENSZ mig­rá­ciós aján­lása ön­ma­gá­ban is ve­szé­lyes, mert nem csak a me­ne­kül­tek­nek, de akár a ter­ro­ris­ták­nak is sza­bad utat enged.

Agyonrugdosta 23 éves feleségét egy férfi a szükségszállón

Agyonrugdosta 23 éves feleségét egy férfi a szükségszállón

Fél­té­keny­ség le­he­tett az in­dí­ték.

Az oszt­rák ha­tó­sá­gok egy 37 éves szír mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak azzal, hogy ka­rá­csony­kor meg­ölte 23 éves fe­le­sé­gét egy ti­roli me­ne­kült­szál­lón.

Albérlő erőszakolta meg az ágyában talált idegen nőt

Albérlő erőszakolta meg az ágyában talált idegen nőt

Egye­lőre sok a kér­dő­jel az ügy­ben.

Egy 17 éves lány azt me­sélte a rend­őr­sé­gen, hogy az egyik vá­rosi szó­ra­ko­zó­hely ki­do­bó­já­val ment haza a buli után, de rá nem sok­kal meg­erő­sza­kol­ták.

Nincs megállás, újabb migránsroham indult Magyarország felé

Nincs megállás, újabb migránsroham indult Magyarország felé az éjszaka

Ke­le­bia te­rü­le­tén a rend­őrök tíz il­le­gá­lis mig­ránst tar­tóz­tat­tak fel az éj­szaka fo­lya­mán. Az en­ge­dély nél­küli ha­tár­át­lé­pők több hul­lám­ban ér­kez­tek.

Ke­le­bia te­rü­le­tén a rend­őrök tíz il­le­gá­lis mig­ránst tar­tóz­tat­tak fel az éj­szaka fo­lya­mán. Ez­út­tal vo­nat­tal pró­bál­tak be­jutni az or­szágba a mig­rán­sok, iga­zolni egyik sem tudta magát. A ha­tár­ren­dé­szek a jog­sza­bály sze­rint jár­tak el velük szem­ben.

Durvul a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Durvul a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Óri­ási roham volt az éj­­szaka a déli ha­tá­ron, érez­­he­­tően több az or­­szágba il­­le­­gá­­li­­san be­­jutni akaró mig­ráns.

Óri­ási roham volt az éj­­szaka a déli ha­tá­ron, érez­­he­­tően több az or­­szágba il­­le­­gá­­li­­san be­­jutni akaró mig­ráns. A ma­gu­kat irá­ni­nak és af­gán­nak valló ha­tár­sér­tők gya­lo­go­san és ka­mi­o­non, va­la­mint vo­na­ton meg­bújva akar­tak be­jutni Ma­gyar­or­szágra Tom­pá­nál, Her­ceg­szán­tó­nál és Ke­le­bi­á­nál.

Fel akarta robbantani a római Szent Péter bazilikát egy migráns

Fel akarta robbantani a római Szent Péter bazilikát egy migráns

Bom­ba­tá­ma­dást ter­ve­zett a római Szent Péter ba­zi­li­ká­ban de­cem­ber 27-re egy 20 éves szo­má­liai mig­ráns.

Bom­ba­tá­ma­dást ter­ve­zett a római Szent Péter ba­zi­li­ká­ban de­cem­ber 27-re egy 20 éves szo­má­liai mig­ráns.

Lefejezéssel fenyegette áldozatát a nemi erőszak után egy férfi

Lefejezéssel fenyegette áldozatát a nemi erőszak után egy férfi

El­ké­pesztő el­lent­mon­dá­sokba ke­ve­re­dett a bí­ró­sá­gon az a mig­ráns, aki több­ször is meg­erő­sza­kolt egy nőt a la­ká­sá­ban.

2 éves halott kislányra bukkantak a szükségszállón

2 éves halott kislányra bukkantak a szükségszállón

A rend­őrök sze­rint gyil­kos­ság tör­tént.

A ha­tó­sá­gok abból in­dul­nak ki, hogy a 2 éves gyer­mek bűn­cse­lek­mény ál­do­zata lett. Egye­lőre min­den jel arra utal, hogy az édes­anyja lehet az el­kö­vető.

112 évre ítélték a kegyetlen férfit, mert teherbe ejtette a saját lányait

112 évre ítélték a férfit, mert teherbe ejtette a saját lányait

Mind­ket­te­jü­ket azzal fe­nye­gette meg, hogy meg­öli őket, ha bár­ki­nek szólni mer­nek.

Újabb kegyetlen migránsgyilkosság történt a sógoroknál

Újabb kegyetlen migránsgyilkosság történt a sógoroknál

Nagy erők­kel ke­res­nek az oszt­rák rend­őrök egy 17 éves afgán mig­ránst. Úgy tudni, Bécsbe me­ne­kült.

Nagy erők­kel ke­res­nek az oszt­rák rend­őrök egy 17 éves afgán mig­ránst. Úgy tudni, Bécsbe me­ne­kült.

A migránsvízumok ügyében ámokfutásba kezdett az EP

A migránsvízumok ügyében ámokfutásba kezdett az EP

Vissza­ke­rült a bi­zott­ság elé.

Bár nem kapta meg a szük­sé­ges több­sé­get, az elő­ter­jesz­tés vissza­ke­rült az EP bi­zott­sága elé - kö­zölte Deutsch Tamás.

Három év után Horvátországban fogták el a késelő migránst

Három év után Horvátországban fogták el a késelő migránst

A bu­da­pesti nyo­mo­zók be­fe­jez­ték annak az afgán férfi­nak az ügyét, aki egy kés­sel meg­szúrt egy másik af­gánt.

Egy szigetre vinnék a nemkívánatos migránsokat Dániában

Egy szigetre vinnék a nemkívánatos migránsokat Dániában

Egy külön szi­getre te­le­pí­te­nék a nem­kí­vá­na­tos mig­rán­so­kat Dá­ni­á­ban.

Egy külön szi­getre te­le­pí­te­nék a nem­kí­vá­na­tos mig­rán­so­kat Dá­ni­á­ban.

A háta mögé lopózva szúrták nyakon a 21 éves bulizó fiatalt

A háta mögé lopózva szúrták nyakon a 21 éves bulizó fiatalt

Egy iga­zán ke­gyet­len gyil­kos­ság sok­kolta egész Auszt­riát a hét­vé­gén. Egy 21 éves oszt­rák férfi az ál­do­zat...

Egy iga­zán ke­gyet­len gyil­kos­ság sok­kolta egész Auszt­riát. Egy 21 éves oszt­rák férfi az ál­do­zat...

Végre fia gyilkosának szemébe nézhetett a bíróságon az összetört anya

Végre fia gyilkosának szemébe nézhetett a bíróságon az összetört anya

Azért kel­lett meg­hal­nia egy 20 éves fi­a­tal­nak Müns­ter­ben, mert meg akart vé­deni egy véd­te­len lányt afgán zak­la­tó­já­tól.

14 éve kitoloncolásra váró migráns erőszakoskodott kislányokkal a fürdőben

14 éve kitoloncolásra váró migráns erőszakoskodott kislányokkal a fürdőben

A ha­tó­sá­gok több­ször is el­ítél­ték...

Nemi erő­szak­kal és több rend­beli sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dol­ják azt az 56 éves iráni mig­ránst, akit már 14 évvel ez­előtt ki kel­lett volna to­lon­colni Né­met­or­szág­ból.

Alvás közben vágta el a 85 éves bácsi torkát a kertészkedő migráns

Alvás közben vágta el a 85 éves bácsi torkát a kertészkedő migráns

A német rend­őr­ség őri­zetbe vett egy 20 éves afgán fi­a­talt, akit a gyil­kos­ság el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­ta­nak.

A német rend­őr­ség őri­zetbe vett egy 20 éves afgán fi­a­talt...

Vér áztatta egy általános iskola udvarát! Exével akart végezni a szír férfi

Vér áztatta egy általános iskola udvarát! Exével akart végezni a szír férfi

Nem sok­kal be­csen­ge­tés előtt szúr­tak le egy 31 éves nőt a né­met­or­szági Halle egyik ál­ta­lá­nos is­ko­lá­já­nak be­já­ra­tá­nál.

Nem értik az afgánok, miért tilos nálunk a nemi erőszak

Nem értik az afgánok, miért tilos nálunk a nemi erőszak

Az afgán sze­rint nem tör­tént erő­szak.

Be­le­egye­zett a lány a sze­xu­á­lis ak­tusba!", ál­lítja Ahmad Bilal Saf­radi, aki egy bu­da­pesti bel­vá­rosi gi­ro­szo­zó­ban meg­erő­sza­kolt egy 22 éves lé­gi­kí­sérő lányt.

Megölte milliomos jótevőjét egy szír migráns

Megölte milliomos jótevőjét egy szír migráns

Az 57 éves, igen jó­módú Mi­chael R. holt­tes­tét más­fél hete ta­lál­ták meg a saját há­zá­ban.

Az 57 éves, igen jó­módú Mi­chael R. holt­tes­tét más­fél hete ta­lál­ták meg a saját há­zá­ban. A rend­őr­ség sze­rint biz­tos, hogy a tet­tes a férfi egyik jó ba­rátja le­he­tett: a magát szír­nek valló Mo­ham­med Omran A., akit az ál­do­zat pénz­zel és lak­ha­tás­sal is tá­mo­ga­tott.