CÍMKE: 'migráns'

Robbantással fenyegetőzött a migráns

Robbantással fenyegetőzött a migráns

Őri­zetbe vet­tek egy el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­rőt.

Őri­zetbe vet­tek a né­met­or­szági Osn­ab­rück­ben egy el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­rőt.

Nem tudta, hogy tilos a nemi erőszak

Nem tudta, hogy tilos a nemi erőszak

Azzal vá­dol­nak egy magát 17 éves­nek valló mig­ránst Svéd­or­szág­ban, hogy meg­erő­sza­kolt egy kis­korú lányt. A mig­ráns azzal vé­de­ke­zik, hogy nem tudta, hogy il­le­gá­lis a nemi erő­szak.

Azzal vá­dol­nak egy magát 17 éves­nek valló mig­ránst Svéd­or­szág­ban, hogy meg­erő­sza­kolt egy kis­korú lányt. A mig­ráns azzal vé­de­ke­zik,hogy ezt ko­ráb­ban senki sem mondta el neki.

Gyomorforgató magyarázatot adott a kiskorúval közösülő férfi

Gyomorforgató magyarázatot adott a kiskorúval közösülő férfi

Kü­lö­nös ma­gya­rá­za­tot adott a bí­ró­sá­gon a mig­ráns.

Kü­lö­nös ma­gya­rá­za­tot adott a bí­ró­sá­gon a mig­ráns.

Csehországban erőszakolt a pár órával korábban szabadult veszélyes rab

Csehországban erőszakolt a pár órával korábban szabadult veszélyes rab

A rend­őr­ség köz­lése sze­rint egy mig­ráns­ról van szó.

A rend­őr­ség köz­lése sze­rint egy mig­ráns a fel­té­te­le­zett el­kö­vető.

Vérbe borította egy késelés az osztrák főváros leghíresebb fesztiválját

Vérbe borította egy késelés a Duna-szigeten megrendezett fesztivált

Már a bécsi Du­na­szi­get fesz­ti­vál első nap­ján véres tá­ma­dás bor­zolta a lá­to­ga­tók ide­geit.

7,5 évre ítélték a 11 éves kisfiút összeszurkáló migránst

7,5 évre ítélték a 11 éves kisfiút összeszurkáló migránst

Fel­te­he­tően kény­szer­kép­ze­tei vol­tak az erit­reai férfi­nak...

Fel­te­he­tően kény­szer­kép­ze­tei vol­tak az erit­reai férfi­nak...

Mobiltelefonért mészárolta le áldozatát a migráns

Mobiltelefonért mészárolta le áldozatát a migráns

Egész Fran­cia­or­szá­got meg­rázta az a késes gyil­kos­ság, amit a DNS-minta alap­ján egy 17 éves, fel­té­te­les sza­bad­lá­bon lévő mig­ráns kö­ve­tett el Mar­seille-ben.

V4NA: Újra vérben úszik London, hat nap alatt öt megkéselt áldozat

V4NA: Újra vérben úszik London, hat nap alatt öt megkéselt áldozat

Egy 18 éves fi­a­tal­lal a gyanú sze­rint két mig­ráns ti­né­dzser vég­zett.

Hat nap alatt öt em­bert öltek meg a brit fő­vá­ros­ban, köz­tük egy 18 éves fi­a­talt, aki­vel a gyanú sze­rint két ti­né­dzser, a szin­tén 18 éves Mo­ha­med Nadir Da­fal­lah és 17 éves társa vé­gez­tek.

Megszúrta gyermekei anyját az algériai migráns

Megszúrta gyermekei anyját az algériai migráns

Az or­vo­sok to­vábbra is küz­de­nek a 28 éves nő éle­té­ért, egy­előre mes­ter­sé­ges kó­mába tart­ják.

Az or­vo­sok to­vábbra is fá­rad­ha­tat­la­nul küz­de­nek a 28 éves nő éle­té­ért, egy­előre mes­ter­sé­ges kó­mába tart­ják.

Rendőrségi helikopterrel fogták el a 9 éves kislány megerőszakolóját

Rendőrségi helikopterrel fogták el a 9 éves kislány megerőszakolóját

Rend­őr­ségi he­li­kop­ter pász­tázta a te­re­pet a né­met­or­szági Des­sau-Ross­lau fe­lett pün­kösd­kor.

Saját autója csomagtartójában találták meg a 23 éves eltűnt nő holttestét

Saját autója csomagtartójában találták meg a 23 éves eltűnt nő holttestét

A fran­cia ügyész­ség egy pa­kisz­táni il­le­gá­lis be­ván­dor­lót gya­nú­sít a di­ák­lány meg­ölé­sé­vel.

Meghalt egy migráns által megerőszakolt idős asszony Hollandiában

Meghalt egy migráns által megerőszakolt idős asszony Hollandiában

Meg­halt egy mig­ráns által meg­erő­sza­kolt idős asszony Hol­lan­di­á­ban.

Az idős nőt olyan sú­lyo­san bán­tal­mazta a tá­ma­dója, hogy két hónap kór­házi ke­ze­lés után be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe - je­len­tette a V4NA hír­ügy­nök­ség.

Gyerekeik előtt molesztálta az anyukákat a migráns

Gyerekeik előtt molesztálta az anyukákat a kanos afrikai

Ször­nyen meg­ijed­het­tek azok a gye­re­kek, akik szem­ta­núi vol­tak, amint egy fél­mez­te­len af­ri­kai mig­ráns pró­bálja sze­xu­á­li­san zak­latni az édes­any­ju­kat.

Ször­nyen meg­ijed­het­tek azok a gye­re­kek, akik szem­ta­núi vol­tak, amint egy fél­mez­te­len af­ri­kai mig­ráns pró­bálja sze­xu­á­li­san zak­latni az édes­any­ju­kat.

Egy férfit is meg akart erőszakolni a 14 éves lány gyilkosa

Egy férfit is meg akart erőszakolni a 14 éves lány gyilkosa

Az iraki mig­ráns sok ember éle­tét tette tönkre.

Egy lány meg­erő­sza­ko­lása és meg­gyil­ko­lása miatt vet­ték őri­zetbe a rend­őrök Ali Bas­hart ta­valy nyá­ron.

V4NA: Busszal gyilkolt az algériai migráns

V4NA: Busszal gyilkolt az algériai migráns

Szán­dé­ko­san el­gá­zolt egy 56 éves férfit egy al­gé­riai mig­ráns Pá­rizs­ban.

El­gá­zolt egy 56 éves férfit egy al­gé­riai mig­ráns Pá­rizs bel­vá­ro­sá­ban, mi­u­tán egy ki­sebb bal­eset miatt össze­vi­tat­ko­zott vele. A rend­őr­ség szán­dé­kos em­ber­ölés miatt le­tar­tóz­tatta a busz­so­főrt.

Leöntötték benzinnel, majd felgyújtották a háromgyerekes anyukát

Leöntötték benzinnel, majd felgyújtották a háromgyerekes anyukát

Agyanú sze­rint a ba­rátja, egy ke­nyai mig­ráns ön­tötte le ben­zin­nel, majd gyúj­totta fel.

Két dolgozót szúrt le a középkort idéző népünnepélyen a migráns

Két dolgozót szúrt le a középkort idéző népünnepélyen a migráns

Eh­ren­kir­chen­ben a hét­vé­gén tar­tot­ták meg a min­den évben meg­ren­de­zésre ke­rülő kö­zép­kort idéző nép­ün­ne­pélyt.

Németország nem adja ki hazájának a gyilkos migránst

Németország nem adja ki hazájának a gyilkos migránst

Hiába kö­ve­teli a te­he­ráni kor­mány.

Te­he­rán hiába kö­ve­teli a német ha­tó­sá­gok­tól, hogy adják ki nekik azt az 50 éves iráni férfit, akit gyil­kos­ság el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­ta­nak.

15 éves, tbc-vel fertőzött beteg fiatalt keres a német rendőség

15 éves, tbc-vel fertőzött beteg fiatalt keres a német rendőség

Pár napja je­len­tette egy német ifjú­sági szálló ve­ze­tése a fiú el­tű­né­sét.

Pár napja je­len­tette egy német ifjú­sági szálló ve­ze­tése a fiú el­tű­né­sét.

Késsel támadt pszichológusára a gyilkos páciens

Késsel támadt pszichológusára a gyilkos páciens

Az el­kö­vető egy szí­riai mig­ráns.

Kés­sel tá­madt pszi­cho­ló­gu­sára az az 52 éves szí­riai mig­ráns, akit ha­zá­já­ban ko­ráb­ban gyil­kos­ság miatt ítél­tek el.

Meztelen fekete nő randalírozott fényes nappal a kisvárosban

Meztelen fekete nő randalírozott fényes nappal a kisvárosban

A né­met­or­szági Sinz­heim­ban vi­de­ózta le va­laki a la­kása ab­la­ká­ból azt az af­ri­kai mig­ránst...

A né­met­or­szági Sinz­heim­ban vi­de­ózta le va­laki a la­kása ab­la­ká­ból azt az af­ri­kai mig­ránst...

V4NA: Roma felzárkóztatás helyett migránstámogatás

V4NA: Roma felzárkóztatás helyett migránstámogatás

Az Eu­ró­pai Par­la­ment (EP) bal­ol­dali és li­be­rá­lis elitje csak sza­vak­ban tá­mo­gatja a romák fel­zár­kóz­ta­tá­sát.

Az Eu­ró­pai Par­la­ment (EP) bal­ol­dali és li­be­rá­lis elitje csak sza­vak­ban tá­mo­gatja a romák fel­zár­kóz­ta­tá­sát.

Féltékenységből kopaszra borotválta exe fejét egy őrült férfi

Féltékenységből kopaszra borotválta exe fejét egy őrült férfi

A mig­ráns bán­tal­mazta, meg­alázta és sza­bad­sá­gá­ban kor­lá­tozta ko­rábbi ba­rát­nő­jét.

Hónapokig molesztáltak egy 16 éves lányt az iskolájában

Hónapokig molesztáltak és fenyegettek egy 16 éves lányt az iskolájában

Egyre több oszt­rák is­ko­lá­ban tör ki bot­rány a mig­ráns­di­á­kok erő­sza­kos­sága miatt.

Migráns gyújtogatott, ketten bennégtek

Migráns gyújtogatott, ketten bennégtek

Két ember meg­halt, 2 sú­lyo­san meg­se­be­sült, 16-an pedig füst­mér­ge­zést kap­tak egy szán­dé­kos gyúj­to­ga­tás után Mo­de­ná­hoz közel. A tűz rob­ba­ná­so­kat oko­zott egy épü­let­ben.

Két ember meg­halt, 2 sú­lyo­san meg­se­be­sült, 16-an pedig füst­mér­ge­zést kap­tak egy szán­dé­kos gyúj­to­ga­tás után Mo­de­ná­hoz közel. A tűz rob­ba­ná­so­kat oko­zott egy épü­let­ben, va­la­mint az abban lévő la­ká­sok­ban - tudta meg a Vad­haj­tá­sok.hu.

Leszállították a bliccelő utast, bosszúból félholtra vert egy nyugdíjast

Leszállították a bliccelő utast, bosszúból félholtra vert egy nyugdíjast

A 75 éves ál­do­zat a verés során esz­mé­le­tét vesz­tette...

Az ál­do­zat a verés során esz­mé­le­tét vesz­tette, és még ma sincs ki­hall­gat­ható ál­la­pot­ban.

Szörnyű dolog történt a menekültszállón, halálfélelme volt a rendőrnek

Szörnyű dolog történt a menekültszállón, halálfélelme volt a rendőrnek

Egy gam­biai mig­ránst azzal vá­dol­nak, hogy a mélybe akart lökni egy rend­őrt a heilbronni me­ne­kült­szál­lón.

Csoda, amit a kutya tett, amikor késsel támadtak 11 éves gazdájára

Csoda, amit a kutya tett, amikor késsel támadtak 11 éves gazdájára

"Dö­gölj meg!" - ezt or­dí­totta az az erit­reai mig­ráns, aki egy 11 éves gyer­mekre tá­madt rá egy ke­nyér­vágó kés­sel.

Bosszút forral a bíró ellen az elítélt migráns

Bosszút forral a bíró ellen az elítélt migráns

A 31 éves tu­né­ziai Mo­ha­med J. na­gyon ve­szé­lyes a német ha­tó­sá­gok sze­rint. A tíz év bör­tönre ítélt isz­lam­ista saját be­val­lása sze­rint az Isz­lám Állam har­cosa.

A 31 éves tu­né­ziai Mo­ha­med J. na­gyon ve­szé­lyes a német ha­tó­sá­gok sze­rint. A tíz év bör­tönre ítélt isz­lam­ista saját be­val­lása sze­rint az Isz­lám Állam har­cosa, és rá a német tör­vé­nyek nem vo­nat­koz­nak.

Garázsban akarták megerőszakolni a német Nagy Ő játékosát

Garázsban akarták megerőszakolni a német Nagy Ő játékosát

Egy af­ri­kai mig­ráns set­ten­ke­dett a 24 éves gyö­nyörű nő mögé...

Egy af­ri­kai mig­ráns set­ten­ke­dett a 24 éves gyö­nyörű nő mögé, és meg akarta erő­sza­kolni. Az ál­do­zat­nak a mai napig rém­ál­mai van­nak attól, amit a gui­neai be­ván­dorló mon­dott neki.

Egy parkban lett nemi erőszak áldozata a 13 éves lány

Egy parkban lett nemi erőszak áldozata a 13 éves lány

Egy 13 éves kis­lányt ke­zel­nek a né­met­or­szági Lü­ne­burg nevű város pszi­chi­át­ri­á­ján.

Egy 13 éves kis­lányt ke­zel­nek a né­met­or­szági Lü­ne­burg nevű város pszi­chi­át­ri­á­ján.

Fényes nappal nyúlt be a 74 éves néni szoknyája alá a migráns

Fényes nappal nyúlt be a 74 éves néni szoknyája alá a migráns

Egy szak­értő sze­rint sok mig­ráns fe­jé­ben az a kép él, hogy a nyu­gati kul­tú­rá­ban élő lá­nyok, nők min­denre kap­ha­tóak...

Metró elé lökte a 35 éves férfit a migráns

Metró elé lökte a 35 éves férfit a migráns

Az ál­do­za­tot sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták kór­házba.

Az ál­do­za­tot sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták kór­házba. A rend­őr­ség most azt vizs­gálja, hogy vé­let­len­szerű tá­ma­dás­ról van szó, vagy a két férfi is­merte egy­mást ko­rább­ról is.

Szelfizgetés miatt tört ki halálos verekedés

Szelfizgetés miatt tört ki halálos verekedés a benzinkúton

Be­ván­dor­lók ke­rül­tek né­zet­el­té­résbe egy te­le­fon miatt Mün­chen­ben.

Bos­nyák és afgán be­ván­dor­lók ke­rül­tek né­zet­el­té­résbe egy te­le­fon miatt egy mün­cheni ben­zin­kú­ton. A 21 éves afgán fi­a­tal végül egy kést ka­pott elő...

Alsógatyában tombolt az utcán a migráns, többeket megtámadott

Alsógatyában tombolt az utcán a migráns, többeket megtámadott

Több au­tóst és gya­lo­gost is meg­tá­ma­dott egy 30 éves ka­me­runi mig­ráns a né­met­or­szági We­ißen­fels­ben.

Egy kombi csomagtartójában erőszakolták meg a 14 éves lányt

Egy kombi csomagtartójában erőszakolták meg a 14 éves lányt

A 43 éves mig­ráns egy szó­ra­ko­zó­hely előtt szó­lí­totta le a lányt.

A 43 éves mig­ráns egy szó­ra­ko­zó­hely előtt szó­lí­totta le a lányt, majd vod­kát és ko­ka­int is adott neki.

Átvágta gondozottja torkát a migráns

Átvágta gondozottja torkát a migráns

Hát­bor­zon­gató eset­ről szá­molt be a Deu­tsche Welle.

Hát­bor­zon­gató eset­ről szá­molt be a Deu­tsche Welle: egy 20 esz­ten­dős afgán mig­ráns el­vágta egy nyolc­vanöt éves német nyug­dí­jas tor­kát.

Elvágta a keresztény nyakát a muszlim fanatikus

Elvágta a keresztény nyakát a muszlim fanatikus

Ró­má­ban egy ma­rok­kói mig­ráns egy au­tó­bu­szon elő­ször rá­tá­madt egy ke­resz­tény férfira, majd meg­ölte.

Ró­má­ban egy ma­rok­kói mig­ráns egy au­tó­bu­szon elő­ször rá­tá­madt egy ke­resz­tény férfira, majd meg­ölte.

Szír férfi rémisztette halálra az utasokat a nagykörúti villamoson Pesten

Szír férfi rémisztette halálra az utasokat a nagykörúti villamoson Pesten

Egy 24 éves szír férfi oko­zott ki­sebb pá­ni­kot a 6-os vil­la­mo­son.

Egy 24 éves szír férfi oko­zott pá­ni­kot szerda dél­után a fő­vá­rosi Nyu­gati pá­lya­ud­var­nál a 6-os vil­la­mo­son.

Szíriai migráns erőszakolt meg egy 16 éves lányt Brémában

Szíriai migráns erőszakolt meg egy 16 éves lányt Brémában

Feb­ruár ele­jén tör­tént a tá­ma­dás.

Feb­ruár ele­jén tá­madt meg egy is­me­ret­len férfi egy 16 éves lányt. Az ál­do­zat nemi erő­szak el­kö­ve­tése miatt tett fel­je­len­tést.

Elküldte a bíróságon a férfi a kirendelt védőjét, mert az egy nő volt

Elküldte a bíróságon a férfi a kirendelt védőjét, mert az egy nő volt

Nagy meg­rö­kö­nyö­dést kel­tett a lip­csei bí­ró­sá­gon az a tu­né­ziai mig­ráns, aki kö­zölte, hogy nem kér az ügy­védnő se­gít­sé­gé­ből.

Az utcán verte meg brutálisan német barátnőjét egy afrikai!

Az utcán verte meg brutálisan német barátnőjét egy afrikai! Videó

Va­laki a saját la­ká­sá­ból vette fel, amint egy szí­nes bőrű férfi az utcán kezd ütni egy nőt.

Va­laki a saját la­ká­sá­ból vette fel, amint egy szí­nes bőrű férfi az utcán kezd ütni egy nőt. Ké­sőbb ki­de­rült, hogy a mig­ráns német ba­rát­nője volt az ál­do­zat.

27 késszúrással ölte meg a nőt, mert az nem akart vele összejönni

27 késszúrással ölte meg a nőt, mert az nem akart vele összejönni

Most szü­le­tett íté­let a 44 éves iráni mig­ráns ügyé­ben.

Most szü­le­tett íté­let a 44 éves iráni mig­ráns ügyé­ben.

Skizofrén lehet a kétgyermekes anyát meggyilkoló afgán

Skizofrén lehet a kétgyermekes anyát meggyilkoló afgán

Fel­adta magát, de azóta hall­gat...

Saját maga sé­tált be a né­met­or­szági Preetz­ben ta­lál­ható rend­őr­ségre egy 24 éves afgán mig­ráns, aki be­val­lotta, hogy nem sok­kal ko­ráb­ban meg­ölt egy nőt.

Állatias gaztett, 50 késszúrással gyilkolt a migráns

Állatias gaztett, 50 késszúrással gyilkolt a migráns

A fe­le­sé­gét mé­szá­rolta le.

Az el­kö­vető ko­ráb­ban pe­dofil bűn­cse­lek­mé­nyért ült. A gyil­kos­ságra azért ke­rül­he­tett sor, mert a mig­ráns il­le­gá­li­san vissza­szö­kött az Egye­sült Ki­rály­ságba.

Az autópályán kezdett fojtogatni egy taxist az utasa

Az autópályán kezdett fojtogatni egy taxist az utasa

Az utas elő­ször csak a lelki ba­ja­i­ról kez­dett be­szélni, aztán egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban őr­jön­geni kez­dett.

Az utas elő­ször csak a lelki ba­ja­i­ról kez­dett be­szélni, aztán egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban tel­je­sen ki­for­dult ön­ma­gá­ból. A taxis a rém­ál­mait él­hette át.

Brutális gyilkosság rázta meg a kisvárost, rettegnek a lakók

Brutális gyilkosság rázta meg a kisvárost, rettegnek a lakók

A 16 ezer la­kosú Preetz rend­őr­sé­gére sé­tált be egy afgán mig­ráns, aki azt ál­lí­totta, hogy meg­ölt egy 36 éves nőt.

A 16 ezer la­kosú német kis­vá­ros, Preetz rend­őr­sé­gére sé­tált be egy afgán mig­ráns, aki azt ál­lí­totta, hogy az imént ölt meg egy 36 éves nőt. A hely­színre ér­ke­zett jár­őrök durva kül­sé­relmi nyo­mok­kal ta­lál­ták meg az élet­te­len tes­tet. A te­le­pü­lés lakói meg­döb­ben­tek és fél­nek.

Megkéseltek egy férfit a migránsok egy berlini metrómegállóban

Megkéseltek egy férfit a migránsok egy berlini metrómegállóban

Ara­bul or­dí­tozó be­ván­dor­lók egy föl­dön fekvő férfit bán­tal­maz­tak.

Ara­bul or­dí­tozó be­ván­dor­lók egy föl­dön fekvő férfit bán­tal­maz­nak.

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Bedurvult a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Ha­tal­mas roham volt éj­­­­szaka.

Ha­tal­mas roham volt éj­­­­szaka a déli ha­­­tá­­­ron, érez­­­­he­­­­tően több az or­­­­szágba il­­­­le­­­­gá­­­­li­­­­san be­­­­jutni akaró mig­­­ráns. Két ka­mi­ont is fog­tak a ha­tá­ron.

Muszlim terroristát pénzelt Brüsszel

Muszlim terroristát pénzelt Brüsszel

Nem Ma­gyar­or­szág volt a ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­tott szír férfi­nek.

Nem Ma­gyar­or­szág volt a célja a pén­te­ken őri­zetbe vett, ter­ro­riz­mus­sal gya­nú­sí­tott szír férfi­nek - je­len­tette ki Mir­kóczki Ádám, az Or­szág­gyű­lés nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­sá­gá­nak job­bi­kos el­nöke.

Bosszúból akart megölni 51 gyereket a migráns buszsofőr

Bosszúból akart megölni 51 gyereket a migráns buszsofőr

"Innen senki nem jut ki élve!"

Innen senki nem jut ki élve! - ezt ki­a­bálta az a 47 éves sze­ne­gáli szár­ma­zású be­ván­dorló, aki szer­dán fel­gyúj­tott egy gye­re­ke­ket szál­lító au­tó­buszt.

A bevásárlóközpont parkolójában molesztálta a kislányt egy afgán férfi

A bevásárlóközpont parkolójában molesztálta a kislányt egy afgán férfi

A rend­őr­ség még vizs­gálja, hogy pon­to­san mi is tör­tént ez idő alatt.

A rend­őr­ség még vizs­gálja, hogy pon­to­san mi is tör­tént ez idő alatt.

Legalább kilenc nyugdíjast rabolt ki a 17 éves fiatal, egyikük bele is halt

Legalább kilenc nyugdíjast rabolt ki a 17 éves fiatal, egyikük bele is halt

Leg­alább ki­lenc nyug­dí­jast tá­ma­dott meg egy cse­csen szár­ma­zású mig­ráns a né­met­or­szági Lip­csé­ben.

TBC-s migráns halt meg egy német börtönben

TBC-s migráns halt meg egy német börtönben

Vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügyész­ség.

Fel­te­he­tően már a bör­tönbe ke­rü­lése előtt tu­ber­ku­ló­zi­sos volt az a 35 éves szo­má­liai rab, aki egy han­no­veri bör­tön­ben vesz­tette éle­tét ja­nuár végén.

Iskolabuszt gyújtott fel egy szenegáli migráns Olaszországban

Iskolabuszt gyújtott fel egy szenegáli migráns Olaszországban

Őri­zetbe vet­tek egy sze­ne­gáli mig­ránst Olasz­or­szág­ban, mi­u­tán fel­gyúj­tott egy is­ko­la­buszt, amin 53-an utaz­tak.

Őri­zetbe vet­tek egy sze­ne­gáli mig­ránst Olasz­or­szág­ban, mi­u­tán fel­gyúj­tott egy is­ko­la­buszt.

Kézre kerített egy brutális gyilkost, majd belőle is vádlott lett

Kézre kerített egy brutális gyilkost, majd belőle is vádlott lett

Ta­valy jú­ni­us­ban egy ke­gyet­len mig­ráns­gyil­kos­ság sok­kolta a német köz­vé­le­ményt.

Ta­valy jú­ni­us­ban egy ke­gyet­len mig­ráns­gyil­kos­ság sok­kolta a német köz­vé­le­ményt.

Bliccelő támadt a kalauzokra, egyiküknek eltört a keze is

Bliccelő támadt a kalauzokra, egyiküknek eltört a keze is

Bru­tá­lis ve­re­ke­dés lett a vége a jegy­el­len­őr­zés­nek a puch­he­imi vas­út­ál­lo­má­son.

A francia titkosszolgálatnak dolgozhatott a terhes nejét kivégző migráns

A francia titkosszolgálatnak dolgozhatott a terhes nejét kivégző bevándorló

A 35 éves Adil Aa­zi­zi­nak gyil­kos­ság miatt kell a vád­lot­tak pad­jára ülnie.

A 35 éves Adil Aa­zi­zi­nak gyil­kos­ság miatt kell a vád­lot­tak pad­jára ülnie Fran­cia­or­szág­ban. Az isz­lam­is­ta­ként szá­mon tar­tott férfi­ról egy tanú azt val­lotta, hogy a fran­cia tit­kos­szol­gá­lat in­for­má­tora volt.

Fiatalkorú lány megerőszakolása miatt körözik ezt az afgán migránst

Fiatalkorú lány megerőszakolása miatt körözik ezt az afgán migránst

Bár 5 hónap telt el az eset óta, a német rend­őr­ség mégis csak most adott ki nyil­vá­nos kö­rö­zési fotót a gya­nú­sí­tott­ról.

Becsöngetett a lakásba, majd kérdezés nélkül leszúrta a házigazdát

Becsöngetett a lakásba, majd kérdezés nélkül leszúrta a házigazdát

Ha­lá­los késes tá­ma­dás tör­tént a né­met­or­szági Drez­dá­ban. Egy tu­né­ziai mig­ráns csen­ge­tett be az egyik is­me­rő­sé­hez...

Ennyi elég volt ahhoz, hogy Ausztrália deportáljon egy migránst!

Ennyi elég volt ahhoz, hogy Ausztrália deportáljon egy migránst!

Netán meg­erő­sza­kolt egy nőt? Eset­leg fel­gyúj­tott egy autót? Nem, egyik sem.

Netán meg­erő­sza­kolt egy nőt? Eset­leg fel­gyúj­tott egy autót? Nem, egyik sem. Amit tett, az ezek kö­ze­lébe sem ért. Az "erős fiú" most mehet vissza oda, ahon­nan jött.

24 különböző személyazonossága volt az őrizetbe vett nigériainak

24 különböző személyazonossága volt az őrizetbe vett nigériainak

A német rend­őr­ségi szak­szer­ve­zet vál­to­zást sür­get.

A német rend­őr­ségi szak­szer­ve­zet sze­rint szo­ro­sab­ban kel­lene együtt­mű­köd­nie a kü­lön­böző ha­tó­sá­gok­nak, hogy ki tud­ják szűrni a csaló mig­rán­sok trük­kö­zé­seit.

Már a rendőrség is kereste a barátnőjét halálra késelő migránst

Már a rendőrség is kereste a barátnőjét halálra késelő migránst

Egy tu­né­ziai mig­ráns által el­kö­ve­tett gyil­kos­ság­tól han­gos a német sajtó.

Egy tu­né­ziai mig­ráns által el­kö­ve­tett gyil­kos­ság­tól han­gos a német sajtó.

Kilenc évre ítélték a négy hónapos gyermekét lefejező anyát

Kilenc évre ítélték a négy hónapos gyermekét lefejező anyát

Egy 25 éves nő ült a vád­lot­tak pad­ján, mert 2016-ban kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel meg­ölte a négy hó­na­pos gyer­me­két.

Rivalizáló migránsbandák bénítják meg a német város központját

Rivalizáló migránsbandák bénítják meg a német város központját

Egy héten belül har­mad­szor ri­asz­tot­ták a rend­őr­sé­get a né­met­or­szági Stadt­ha­gen­ben.

Játszótéren, gyerekek előtt maszturbált egy szíriai migráns, rajtakapták

Játszótéren, gyerekek előtt maszturbált egy szíriai migráns

Egy 29 éves szí­riai mig­ráns volt az, aki ta­valy egy ulmi ját­szó­té­ren elé­gí­tette ki magát gyer­me­kek szeme lát­tára.

Migráns fenyegette az ápolónőt és az orvost

Migráns fenyegette az ápolónőt

Egy 37 éves musz­lim mig­ráns hát­terű férfi Lon­don egyik köz­kór­há­zá­ban azért kez­dett el zak­latni egy női al­kal­ma­zot­tat, mert a nővér nem az isz­lám sza­bá­lyai sze­rint volt fel­öl­tözve.

Egy 37 éves musz­lim mig­ráns hát­terű férfi Lon­don egyik köz­kór­há­zá­ban azért kez­dett el zak­latni egy női al­kal­ma­zot­tat, mert a nővér nem az isz­lám sza­bá­lyai sze­rint volt fel­öl­tözve.

Szíriai migráns miatt alakult ki lincshangulat egy német városban

Szíriai migráns miatt alakult ki lincshangulat egy német városban

Ne­ub­ran­den­burg­ban egy fel­te­he­tően ko­moly pszi­chés be­teg­sé­gek­kel küzdő szí­riai mig­ráns miatt ala­kult ki pa­rázs vita.

Macsétával támadt egy migráns a hangoskodó szerelőkre

Macsétával támadt egy migráns a hangoskodó szerelőkre

Az iraki férfi úgy vélte, hogy in­do­ko­lat­la­nul han­go­sak a szak­em­be­rek, ezért egy bo­zót­vá­gó­val pró­bálta őket csendre bírni...

A migránserőszak miatt lehet alkotmánymódosítás Ausztriában

A migránserőszak miatt lehet alkotmánymódosítás Ausztriában

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter azon­nali szi­go­rí­tást kö­ve­tel...

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter azon­nali szi­go­rí­tást kö­ve­tel...

Viharlámpával verte agyon 18 évvel idősebb szerelmét egy migráns

Viharlámpával verte agyon 18 évvel idősebb szerelmét egy migráns

No­o­rul­lah Z. 2015-ben me­ne­kült el Af­ga­nisz­tán­ból, hogy Né­met­or­szág­ban kezd­jen új éle­tet...

No­o­rul­lah Z. 2015-ben me­ne­kült el Af­ga­nisz­tán­ból, hogy Né­met­or­szág­ban kezd­jen új éle­tet...

Életfogytiglant kapott exbarátnője megöléséért az afgán migráns

Életfogytiglant kapott exbarátnője megöléséért az afgán migráns

Közel egy évvel ez­előtt ölték meg 19 kés­szú­rás­sal a 17 éves német Mire­ille-t. A gyil­kos a lány afgán szár­ma­zású ex­ba­rátja.

Élő galamb fejét akarta leharapni a férfi a forgalmas vasútállomáson

Élő galamb fejét akarta leharapni a férfi a forgalmas vasútállomáson

Tel­je­sen el­ké­pesztő je­le­ne­tek zaj­lot­tak le a mag­de­burgi vas­út­ál­lo­má­son.

A paranoiás migráns azt hitte, hogy orvosa megmérgezi, ezért agyonszúrta

A paranoiás migráns azt hitte, hogy orvosa megmérgezi, ezért agyonszúrta

Offen­burg­ban ta­valy tün­te­tést és gyász­me­ne­tet is ki­vál­tott a gyil­kos­ság.

Offen­burg­ban ta­valy tö­meg­tün­te­tést és gyász­me­ne­tet is ki­vál­tott az a gyil­kos­ság, ame­lyet egy szo­má­liai mig­ráns kö­ve­tett el egy helyi kör­zeti orvos ellen. A leg­töb­ben azt re­mé­lik, hogy a na­pok­ban kez­dő­dött bí­ró­sági tár­gya­lás vá­laszt ad az in­dokra.

10 euróért szúrta mellkason diáktársát egy migránsdiák

10 euróért szúrta mellkason diáktársát egy migránsdiák

A fi­a­tal­korú szír be­ván­dorló egy det­moldi is­kola ud­va­rán fe­nye­gette meg di­ák­tár­sát.

A fi­a­tal­korú szír be­ván­dorló egy det­moldi is­kola ud­va­rán fe­nye­gette meg di­ák­tár­sát.

Ököllel ütötte egy férfi a lopását leleplező Rossmann-alkalmazottat

Ököllel ütötte egy férfi a lopását leleplező Rossmann-alkalmazottat

A 39 éves férfi a mann­heimi dro­gé­ri­ába ment be, ahol babo­la­jat kent ma­gára, majd fi­ze­tés nél­kül tá­vozni akart.

Villamosmegállóban fogta karon a lányt a migráns, hogy menjen vele

Villamosmegállóban fogta karon a lányt a migráns, hogy menjen vele

A férfi kö­zölte, hogy ő csak meg akart is­mer­kedni a ti­né­dzser­rel.

A pa­kisz­táni férfit más­nap el is fog­ták, aki kö­zölte, hogy ő csak kö­ze­lebb­ről meg akart is­mer­kedni a ti­né­dzser­rel.