CÍMKE: 'migráns'

Kis növésű nőt erőszakolt meg a migráns, hepatitis B-vel fertőzte meg

Kis növésű nőt erőszakolt meg a migráns, hepatitis B-vel fertőzte meg

Egy fo­gya­ték­kal élő német nőt erő­sza­kolt meg a város vas­út­ál­lo­má­sá­nak kö­ze­lé­ben.

Németországot gyorsabban foglalják el a muszlimok, mint egy hadsereg

Németországot gyorsabban foglalják el a muszlimok, mint egy hadsereg

Egy in­ter­jú­ban így fo­gal­ma­zott az ame­ri­kai re­pub­li­ká­nus párt egyik kong­resszusi kép­vi­se­lője...

FRISS HÍREK

Egy lengyel férfit szúrtak agyon a neumünsteri vasútállomáson

Egy lengyel férfit szúrtak agyon a neumünsteri vasútállomáson

A 20 éves len­gyel Krys­tian egy át­mu­la­tott éj­szaka után tar­tott ha­za­felé...

A 20 éves len­gyel Krys­tian egy át­mu­la­tott éj­szaka után tar­tott ha­za­felé va­sár­nap kora reg­gel...

Mi számít terrortámadásnak, ha nem az, ami Párizs utcáin történt?

Mi számít terrortámadásnak, ha nem az, ami Párizs utcáin történt?

Egy afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak a pá­ri­zsi ha­tó­sá­gok...

Egy afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak a pá­ri­zsi ha­tó­sá­gok...

Az egy éve megölt 13 éves kislány gyilkosát foghatták el a rendőrök

Az egy éve megölt 13 éves kislány gyilkosát foghatták el a rendőrök

Egy 28 éves szír mig­ránst vet­tek őri­zetbe a ka­na­dai rend­őrök.

Egy 28 éves szír mig­ránst vet­tek őri­zetbe a ka­na­dai rend­őrök.

Búcsúlevelet írtak, majd magukra gyújtották a cellát a rabok

Búcsúlevelet írtak, majd magukra gyújtották a cellát a rabok

Ki­to­lon­co­lási őri­zet­ben volt az a hat rab, akik egy bécsi bör­tön cel­lá­já­ban tor­la­szol­ták el az ajtót.

Már a migráns kezében volt az elrablásra kiszemelt gyerek

Már a migráns kezében volt az elrablásra kiszemelt gyerek

Egy szo­má­liai mig­ráns akart el­ra­bolni egy kis­lányt egy ját­szó­té­ren.

Egy szo­má­liai mig­ráns akart el­ra­bolni egy kis­lányt egy ját­szó­té­ren.

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Öt em­bert akart meg­ölni...

Öt rend­beli gyil­kos­sági kí­sér­let miatt kel­lett a bí­ró­sá­gon fe­lel­nie tet­téért az afgán mig­ráns­nak.

Prostigyilkossággal vádolnak egy szír migránst

Prostigyilkossággal vádolnak egy szír migránst

Bo­kor­ban ta­lál­tak rá a holt­testre...

Szer­dán este já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá egy bo­kor­ban fekvő női holt­testre a né­met­or­szági Hamm­ban. Saj­tó­in­for­má­ciók sze­rint egy pros­ti­tu­ált­ról van szó...

Ápolónőket vert össze a kórház sürgősségi osztályán egy migráns

Ápolónőket vert össze a kórház sürgősségi osztályán egy migráns

Még ke­resi a német rend­őr­ség azt a sötét bőrű férfit, aki két ápo­ló­nőre is rá­ron­tott.

Még ke­resi a német rend­őr­ség azt a sötét bőrű férfit, aki azért ron­tott neki két ápo­ló­nő­nek is, mert azok nem a szá­mára ked­vező vá­laszt adták egy fel­tett kér­désre.

Eltűnt a koronatanú
a budapesti migránserőszak ügyében

Eltűnt a koronatanú a budapesti migránserőszak ügyében

A tet­tes meg­van, de a ko­ro­na­tanú el­tűnt!

A tet­tes meg­van, de a ko­ro­na­tanú el­tűnt! El­fog­ták Auszt­ri­á­ban az afgán férfit.

Most érkezett: elfogták a Budapesten erőszakoskodó afgánt!

Most érkezett: elfogták a Budapesten erőszakoskodó afgánt!

Auszt­ri­á­ban kap­ták el.

El­fog­ták a va­sár­nap haj­nal­ban, Bu­da­pes­ten erő­sza­kos­kodó afgán mig­ránst.

Percekig erőszakoskodott a magyar lánnyal!

Az afgán 27 percig erőszakoskodott a mosdóban a magyar lánnyal!

A Ri­post bir­to­kába ju­tott egy fel­vé­tel.

A Ri­post bir­to­kába ju­tott a Döner Kebab vi­de­ó­ka­me­rá­já­nak fel­vé­tele, ami tisz­tán meg­mu­tatja, mi is tör­tént va­sár­nap.

53 migránst találtak egy kamionban a magyar határon

53 migránst találtak egy kamionban a magyar határon

Iraki, iráni és pa­lesz­tin ál­lam­pol­gár­nak val­lot­ták ma­gu­kat, azon­ban sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat nem tud­ták iga­zolni.

Iraki, iráni és pa­lesz­tin ál­lam­pol­gár­nak val­lot­ták ma­gu­kat, azon­ban sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat nem tud­ták iga­zolni.

Hatalmas fordulat a magyar lányt erőszakoló férfi ügyében!

Hatalmas fordulat a magyar lányt erőszakoló férfi ügyében!

Afgán me­ne­kült erő­sza­kolt meg egy húsz év kö­rüli fi­a­tal lányt.

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt: egy afgán me­ne­kült meg­erő­sza­kolt egy húsz év kö­rüli fi­a­tal lányt Bu­da­pest bel­vá­ro­sá­ban. Ugya­n­ak­kor most elő­ke­rült egy olyan bi­zo­nyí­ték, ami gyor­san pon­tot tehet az ügy vé­gére.

Hajtóvadászat indult az erőszakoló afgán után, lecsapott a rendőrség a lakására

Hajtóvadászat indult az erőszakoló afgán után, lecsapott a rendőrség a lakására

Fel­for­gat­ták az erő­szak­tevő mig­ráns bu­da­pesti lak­he­lyét.

Fel­for­gat­ták a bu­da­pesti lak­he­lyét.

Most kaptuk a hírt: migráns erőszakolt meg egy nőt Budapesten

Most kaptuk a hírt: migráns erőszakolt meg egy nőt Budapesten

Az V. ke­rü­let­ben, egy gyors­ét­te­rem mos­dó­já­ban tá­madt rá a nőre.

Megerőszakoltak egy 10 éves kisfiút az osztálykiránduláson

Megerőszakoltak egy 10 éves kisfiút az osztálykiránduláson

Bes­ti­á­lis tá­ma­dásra de­rült fény...

Bes­ti­á­lis tá­ma­dásra de­rült fény Né­met­or­szág­ban. A sajtó be­szá­mo­lói sze­rint egy 10 éves kisfiút erő­sza­kolt meg afgán osz­tály­társa a ki­rán­du­lá­son.

Migránsinvázióra figyelmeztet az olasz polgármester

Migránsinvázióra figyelmeztet az olasz polgármester

Tu­né­zia felől pró­bál­koz­nak...

Az Eu­rópa felé igyekvő af­ri­kai mig­rán­sok egyre in­kább Tu­né­zia felől pró­bál­koz­nak, ahon­nan akár ki­sebb csó­na­kok­kal is el­érik Lam­pe­dusa part­jait.

A mi kultúránkban szabad gyilkolni - mondta egy migráns a vádlottak padján

A mi kultúránkban szabad gyilkolni - mondta egy migráns a vádlottak padján

A héten két olyan mig­ráns is a vád­lot­tak pad­jára ült, akik azzal vé­de­kez­tek, hogy az ő kul­tú­rá­juk­ban sza­bad gyil­kolni.

Nevetséges ítélet született az exbarátnőjét szíven szúró férfi ügyében

Nevetséges ítélet született az exbarátnőjét szíven szúró férfi ügyében

Nyolc hó­nap­pal a gyil­kos­ság után íté­let szü­le­tett a lan­daui bí­ró­sá­gon.

Bő nyolc hó­nap­pal a ke­gyet­len gyil­kos­ság után íté­let szü­le­tett a lan­daui bí­ró­sá­gon.

Riadót fújtak: fertőző TBC-s migráns szökött meg a kórházból

Riadót fújtak: fertőző TBC-s migráns szökött meg a kórházból

Több sú­lyos be­teg­sége is van...

A német rend­őr­ség a so­lin­geni la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják a sú­lyo­san beteg szu­dáni férfit.

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

Egy 21 éves szírt keres a rend­őr­ség.

A brit rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi azt a 21 éves szír mig­ránst, aki a gya­nús sze­rint a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

Váratlan fordulat: Ez történt a szabolcsi migránscsempész repülőjével

Váratlan fordulat: Ez történt a szabolcsi migránscsempész repülőjével

Auk­ción vált meg a bí­ró­ság a sza­bol­csi szán­tó­föl­dön lan­dolt re­pü­lő­gép­től.

Auk­ción vált meg a bí­ró­ság attól a re­pü­lő­gép­től, ami egy szán­tó­föld kö­ze­pén lan­dolt Sza­bolcs­ban.

Ezt az iráni migránst keresi egész Németország, gyilkossággal vádolják

Ezt az iráni migránst keresi egész Németország, gyilkossággal vádolják

A düs­sel­dorfi rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a 44 éves iráni férfit...

A düs­sel­dorfi rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi a 44 éves iráni férfit...

Lángokban áll a város, kiűzték a migránsokat a helyiek

Lángokban áll a város, kiűzték a migránsokat a helyiek

Ne­ki­es­tek a be­ván­dor­lók­nak.

A he­lyiek ne­ki­es­tek a be­ván­dor­lók­nak, a hol­mi­ju­kat fel­gyúj­tot­ták.

Agyonszúrtak egy orvost a rendelőjében, a kislánya is végignézte

Agyonszúrtak egy orvost a rendelőjében, a kislánya is végignézte

Egy 26 éves szo­má­liai mig­ráns ron­tott be egy offen­burgi or­vosi ren­de­lőbe...

Szívszorító vallomást tett a halott lány anyukája a bíróságon, a gyilkos őrjöngeni kezdett

Szívszorító vallomást tett a halott lány anyukája a bíróságon, a gyilkos őrjöngeni kezdett

15 éves német lány volt az ál­do­zat.

Éppen a meg­gyil­kolt 15 éves német lány édes­anyja tett szív­szo­rító val­lo­mást a bí­ró­sá­gon, ami­kor az afgán mig­ráns düh­ro­ha­mot ka­pott.

Nem tűnt elég melegnek ahhoz, hogy menedékjogot kapjon Ausztriában

Nem tűnt elég melegnek ahhoz, hogy menedékjogot kapjon Ausztriában

Éles vita bon­ta­ko­zott ki a só­go­rok­nál egy bí­ró­sági dön­tés kap­csán.

Éles vita bon­ta­ko­zott ki a só­go­rok­nál egy bí­ró­sági dön­tés kap­csán.

9-szer elítélt visszaeső bűnöző erőszakolta meg a 14 éves lányt

9-szer elítélt visszaeső bűnöző erőszakolta meg a 14 éves lányt

Hosszú bűn­lajst­roma van...

Hosszas bűn­lajst­roma van annak a mig­ráns­nak, aki szom­ba­ton nap­köz­ben erő­sza­kolt meg egy 14 éves lányt.

Úgy tett a férfi, mintha ismerné a 14 éves lányt, majd megerőszakolta

Úgy tett a férfi, mintha ismerné a 14 éves lányt, majd megerőszakolta

A köz­vé­le­ményt az sok­kolta leg­in­kább, hogy az egyik leg­for­gal­ma­sabb idő­pont­ban tör­tént az erő­szak, még­hozzá a nyílt utcán.

Monopoly-pénzért akart BMW-t venni, hihetetlen, ami ezután történt

Monopoly-pénzért akart BMW-t venni, hihetetlen, ami ezután történt

Az il­le­gá­lis be­ván­dorló hó­na­pok óta ter­ro­ri­zálja a vá­rost.

Hó­na­pok óta egy il­le­gá­li­san Né­met­or­szág­ban tar­tóz­kodó af­ri­kai mig­ráns ter­ro­ri­zálja Frönd­en­berg la­kóit. Leg­utóbb egy autót vert szét, előtte pedig azért ran­da­lí­ro­zott, mert nem en­ged­ték, hogy já­ték­pénz­zel fi­zes­sen. A ha­tó­sá­gok te­he­tet­le­nek...

14 éves lányt molesztált a strandon az afgán migráns

14 éves lányt molesztált a strandon az afgán migráns

Egy 23 éves afgán mig­ránst vet­tek őri­zetbe a rend­őrök, mi­u­tán egy nap alatt több nőt is mo­lesz­tált az er­furti stran­don.

Egy 23 éves afgán mig­ránst vet­tek őri­zetbe a rend­őrök, mi­u­tán egy nap alatt több nőt is mo­lesz­tált az er­furti stran­don.

Hajléktalan nőt erőszakolt, majd ölt meg egy visszaeső bűnöző

Hajléktalan nőt erőszakolt, majd ölt meg egy visszaeső bűnöző

Já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá a 63 éves nő holt­tes­tére egy han­no­veri ját­szó­té­ren.

Jú­lius 31-én já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá a 63 éves Su­sanne M. holt­tes­tére egy han­no­veri ját­szó­té­ren.

Szűk, zsúfolt helyen akartak ricinbombát felrobbantani terroristák

Szűk, zsúfolt helyen akartak ricinbombát felrobbantani terroristák

Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet szol­gá­la­tá­ban állt az a tu­né­ziai férfi, akit még jú­ni­us­ban fog­tak el.

Megható búcsúüzenetet írt meggyilkolt öccsének a gyászoló testvér

Megható búcsúüzenetet írt meggyilkolt öccsének a gyászoló testvér

Egész Nor­vé­giát le­döb­ben­tette az a jú­lius kö­ze­pén tör­tént gyil­kos­ság, amit egy 17 éves afgán fi­a­tal kö­ve­tett el.

Pengével akart magával végezni a börtönben ülő 15 éves lány gyilkosa

Pengével akart magával végezni a börtönben ülő 15 éves lány gyilkosa

Ta­valy ka­rá­csony­kor egy kan­deli dro­gé­ri­á­ban szúrta szí­ven volt ba­rát­nő­jét Abdul D.

"Senki nem mondta nekem, hogy itt nem szabad nőket molesztálni"

"Senki nem mondta nekem, hogy itt nem szabad nőket molesztálni"

A Né­met­or­szág­ban élő Aly E.-nek azért kel­lett a bí­ró­ság elé áll­nia, mert 13 nőt zak­la­tott sze­xu­á­li­san.

A Bécsben abortuszra jelentkező nők fele bevándorló

A Bécsben abortuszra jelentkező nők fele bevándorló

A 264 nő rész­vé­te­lé­vel ké­szült fel­mé­rés­ből ki­de­rült, hogy a Bécs­ben abor­tuszra je­lent­kező nők fele mig­ráns.

A 264 nő rész­vé­te­lé­vel ké­szült fel­mé­rés­ből ki­de­rült, hogy az abor­tuszra je­lent­kező nők fele mig­ráns.

Édesapjuk lakásában találták meg a két kislány holttestét

Édesapjuk lakásában találták meg a két kislány holttestét

Egész Né­met­or­szág erről be­szél...

Egész Né­met­or­szág arról a drez­dai csa­ládi drá­má­ról be­szél, ami múlt szom­ba­ton rázta meg a fél­mil­lió la­kosú vá­rost.

Házi kedvencén akarta tesztelni a terrorpár a vegyi fegyvert

Házi kedvencén akarta tesztelni a terrorpár a vegyi fegyvert

Egyre el­ké­pesz­tőbb rész­le­tek de­rül­nek ki a Köln­ben élő tu­né­ziai mig­ráns­ról és fe­le­sé­gé­ről...

Pisztolyt rántott az olasz képviselőjelölt a késes migráns ellen

Pisztolyt rántott az olasz képviselőjelölt a késes migráns ellen

A hely­szín a mi­lá­nói fő­pá­lya­ud­var volt, az a hely, ahol a leg­több vo­natra váró és ott élő be­ván­dorló gyű­lik össze.

A hely­szín a mi­lá­nói fő­pá­lya­ud­var volt, az a hely, ahol a leg­több be­ván­dorló gyű­lik össze.

A 78 éves görög bácsi sörétes puskával lőtt a betörő migránsra

A 78 éves görög bácsi sörétes puskával lőtt a betörő migránsra

A hely­szín már évek óta pus­ka­po­ros hordó, ahol bár­mi­kor, bármi meg­tör­tén­het.

A hely­szín már évek óta pus­ka­po­ros hordó, ahol bár­mi­kor, bármi meg­tör­tén­het.

Vásárolt útlevelekkel próbálkoznak a repülőtereken a migránsok

Vásárolt útlevelekkel próbálkoznak a repülőtereken a migránsok

A leg­töb­ben Né­met­or­szág felé ve­szik az irányt, ahol a ha­tó­sá­gok­nak sok eset­ben fel sem tűnik a csa­lás.

Zsidó professzort ért antiszemita támadás az egyetemi kertben

Zsidó professzort ért antiszemita támadás az egyetemi kertben

A ki­pája miatt tá­mad­tak rá.

Az 50 éves pro­fesszort azért kezdte szi­dal­mazni, majd üt­le­gelni egy 20 éves pa­lesz­tin férfi, mert az kipát vi­selt a fején.

Hoppá, durván hiányos volt a hazánkba érkező kamion szállítólevele

Hoppá, durván hiányos volt a hazánkba érkező kamion szállítólevele

A török ka­mion éjjel akart be­jönni Ma­gyar­or­szágra.

A török ka­mion éjjel akart be­jönni Ma­gyar­or­szágra. A Csa­nád­pa­lota Au­tó­pá­lya-ha­tár­át­ke­lő­he­lyen a ma­gyar és a román rend­őrök közös el­len­őr­zést tar­tot­tak. Nem hi­szed el, hogy mire buk­kan­tak az át­vizs­gált te­her­au­tó­ban!

Komoly bűnöző volt a hazájába visszatoloncolt öngyilkos migráns

Komoly bűnöző volt a hazájába visszatoloncolt öngyilkos migráns

Ön­gyil­kos lett az az afgán mig­ráns, akit múlt héten to­lon­col­tak haza.

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint ön­gyil­kos lett az az afgán mig­ráns, akit múlt héten to­lon­col­tak.

Pánikriadó: Repülőn fojtogatta utastársát egy megbilincselt férfi

Pánikriadó: Repülőn fojtogatta utastársát egy megbilincselt férfi

A mig­ránst haza akar­ták to­lon­colni.

Két rendőr is szi­go­rúan őrizte azt a meg­bi­lin­cselt gui­neai mig­ránst, aki utas­tár­sát kezdte foj­to­gatni.

Migráns szurkált embereket a közkedvelt giroszosnál

Migráns szurkált embereket a közkedvelt giroszosnál

Két em­bert szúrt le egy 19 éves afgán mig­ráns a né­met­or­szági Ober­hau­sen­ben.

Két em­bert szúrt le egy 19 éves afgán mig­ráns a né­met­or­szági Ober­hau­sen­ben. Az egyik ál­do­za­tot élet­ve­szé­lyes sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták kór­házba, a tá­ma­dót el­fog­ták.

Ahmed részeg volt, és elvágta a nőt védelmező belga fiú torkát...

Ahmed részeg volt, és elvágta a nőt védelmező belga fiú torkát...

Mi­lyen isz­lám­hívő az, aki még a saját tör­vé­nyeit sem tartja be?

Mi­lyen isz­lám­hívő az, aki még a saját tör­vé­nyeit sem tartja be? Pedig so­ka­sod­nak az ehhez ha­sonló bűn­cse­lek­mé­nyek Eu­ró­pá­ban.

Európa legpusztítóbb merényletére készült a kölni migráns

Európa legpusztítóbb merényletére készült a kölni migráns

Jú­nius kö­ze­pén vet­ték őri­zetbe Köln­ben azt az isz­lam­is­tát, aki ott­ho­ná­ban ri­cin­bom­bát akart épí­teni.

Jú­ni­us­ban vet­ték őri­zetbe azt az isz­lam­is­tát, aki ri­cin­bom­bát akart épí­teni.

Megtörte a csendet a megkéselt lány édesanyja

Megtörte a csendet a megkéselt 14 éves lány édesanyja

"Mi lett ebből a szép or­szág­ból?"

Úgy érezte, hogy tar­to­zik annyi­val lá­nyá­nak és a többi mig­rán­sok által el­kö­ve­tett erő­szak ál­do­za­ta­i­nak, hogy kiáll a nyil­vá­nos­ság elé.

Álmában akarta megerőszakolni a családanyát!

Álmában akarta megerőszakolni a családanyát!

Man­ches­ter kül­vá­ro­sá­ban tör­tént.

Az eset Man­ches­ter leg­rosszabb hírű vá­ros­ré­szé­ben, Roch­dale-ben tör­tént. Itt is mű­kö­dött olyan banda, amely 13-15 éves lá­nyok­kal ke­res­ke­dett.

Íme, Németország legabszurdabb migránstörténete

Íme, Németország legabszurdabb migránstörténete

Ta­nul­sá­gos tör­té­net kö­vet­ke­zik...

A 39 éves Jeff­rey Omo­ro­dion tör­té­nete rá­vi­lá­gít arra, hogy Né­met­or­szágba csak az a mig­ráns nem tud be­utazni, ame­lyik nem akar.

Szomszédos országba készült elszökni a 14 éves lány gyilkosa

Szomszédos országba készült elszökni a 14 éves lány gyilkosa

Szom­ba­ton este lan­dolt az a gép...

Szom­ba­ton este lan­dolt az a gép Frank­furt­ban, amely­nek fe­dél­ze­tén ült a 20 éves iraki Ali Bas­har.

Értelmetlen erőszak: Whiskysüveggel törték el a női mentős állkapcsát

Értelmetlen erőszak: Whiskysüveggel törték el a női mentős állkapcsát

Tel­je­sen ér­tel­met­len tá­ma­dásra ke­rült sor a hét­vé­gén Mün­chen­ben.

Tel­je­sen ér­tel­met­len tá­ma­dásra ke­rült sor a hét­vé­gén Mün­chen­ben.

Brüsszel mindenáron migránsokat telepítene Magyarországra

Kiderült: Brüsszel mindenáron migránsokat telepítene Magyarországra

A nem en­ge­del­mes­kedő or­szá­go­kat meg­bün­tet­nék: el­von­nák az uniós for­rá­sa­i­kat.

Elcsatangoló, értelmi fogyatékos kislányt erőszakolt meg a migráns

Elcsatangoló, értelmi fogyatékos kislányt erőszakolt meg a migráns

A héten kez­dő­dött a pere annak a 28 éves pa­kisz­táni mig­ráns­nak, akit azzal vá­dol­nak, hogy ér­telmi sé­rült kis­lányt erő­sza­kolt meg.

Hazájában fogták el a 14 éves lány kegyetlen gyilkosát

Hazájában fogták el a 14 éves lány kegyetlen gyilkosát

Horst Se­e­ho­fer pén­te­ken je­len­tette be, hogy Irak­ban el­fog­ták a 14 éves Su­sanna fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát.

Horst Se­e­ho­fer német bel­ügy­mi­nisz­ter pén­te­ken dél­után je­len­tette be, hogy Irak­ban el­fog­ták a 14 éves Su­sanna Feld­mann fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát.

12 éves kislány megerőszakolásával és megölésével vádolják a taxist

12 éves kislány megerőszakolásával és megölésével vádolják a taxist

A ta­xist azzal vá­dol­ják, hogy meg­erő­sza­kolta majd meg­foj­totta a kis­lányt.

A ta­xist azzal vá­dol­ják, hogy meg­erő­sza­kolta majd meg­foj­totta a kis­lányt.

Újabb Allah akbaros támadás történt! Ezúttal Hollandiában

Újabb Allah akbaros támadás történt! Ezúttal Hollandiában

Rend­őrökre tá­madt egy szír mig­ráns.

Rend­őrökre tá­madt egy szír mig­ráns Hol­lan­di­á­ban. Ami­kor az egyen­ru­há­sok be­lép­tek a be­ván­dorló la­ká­sába, a szír férfi le­szúrta a rend­őrök ku­tyá­ját.

Hét évet kapott a 14 éves lányt megerőszakoló férfi

Hét évet kapott a 14 éves lányt megerőszakoló férfi

A férfi me­ne­kült­nek adta ki magát...

Bű­nös­nek ta­lálta a brit bí­ró­ság azt az el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­relmű szír mig­ránst, aki a vád sze­rint bán­tal­ma­zott és meg­erő­sza­kolt egy 14 éves kis­lányt.

Temetőben molesztálta a 12 éves kislányt a jugoszláv férfi

Temetőben molesztálta a 12 éves kislányt a jugoszláv férfi

A rend­őr­ség őri­zetbe vett egy gya­nú­sí­tot­tat...

A rend­őr­ség őri­zetbe vett egy férfit, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy áp­ri­lis­ban egy német te­me­tő­ben sze­xu­á­li­san zak­la­tott egy 12 éves kis­lányt. A férfi az egy­kori Ju­goszlá­vi­á­ból ván­do­rolt Né­met­or­szágba.

Íme, a vonaton késelő afrikai migráns titkos aktája

Íme, a vonaton késelő migráns titkos aktája

A rend­őr­ség szá­mára nem volt is­me­ret­len az az erit­reai mig­ráns, aki egy vo­na­ton meg­ké­selte egyik utas­tár­sát.

A rend­őr­ség szá­mára nem volt is­me­ret­len az az erit­reai mig­ráns, aki egy vo­na­ton meg­ké­selte egyik utas­tár­sát.

18. szülinapját ünneplő részeg lányt erőszakolt meg a kegyetlen taxis

18. szülinapját ünneplő részeg lányt erőszakolt meg a kegyetlen taxis

A lu­zerni ügyész­ség sze­rint a Svájc­ban ta­xis­ként dol­gozó pa­kisz­táni férfi leg­alább hat nőt mo­lesz­tált sze­xu­á­li­san.

10 éves kislányt csókolgatott a migráns a játszótéren

10 éves kislányt csókolgatott a migráns a játszótéren

El­ké­pesztő vita zaj­lik je­len­leg Né­met­or­szág­ban azt kö­ve­tően, hogy egy erit­reai mig­ráns a ját­szó­té­ren arcon csó­kolt egy 10 éves német kis­lányt.

Egé­szen el­ké­pesztő vita zaj­lik je­len­leg Né­met­or­szág­ban azt kö­ve­tően, hogy német lapok be­szá­mol­tak arról az eset­ről, mi­sze­rint egy erit­reai mig­ráns a ját­szó­té­ren arcon csó­kolt egy 10 éves német kis­lányt.

Komoly sérüléseket szenvedett a pincében megerőszakolt 15 éves lány

Komoly sérüléseket szenvedett a pincében megerőszakolt 15 éves lány

El­ren­del­ték a 18 éves szír mig­ráns elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

El­ren­del­ték az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát annak a 18 éves szír mig­ráns­nak, aki a chem­ni­tzi ügyész­ség meg­győ­ző­dése sze­rint le­rán­ga­tott egy 15 éves lányt egy pin­cébe, majd ott meg is erő­sza­kolta.

Saját járókeretével verték agyon a 84 éves nagymamát az otthonában

Saját járókeretével verték agyon a 84 éves nagymamát az otthonában

A 84 éves Maria Mül­ler holt­tes­tére a saját fia ta­lált rá az ott­ho­ná­ban.

A 84 éves Maria Mül­ler holt­tes­tére a saját fia ta­lált rá az ott­ho­ná­ban.

Német kormánypárti politikusra támadt a zavart migráns

Német kormánypárti politikusra támadt a zavart migráns

Egy szem­tanú fel­vette a te­le­fon­já­val.

Egy szem­tanú fel­vette a te­le­fon­já­val, ahogy egy 48 éves el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­relmű pa­kisz­táni mig­ráns te­tő­léc­cel ran­da­lí­ro­zik az utcán.

Elfogták a szemetes konténerben megtalált hétéves kislány gyilkosát

Elfogták a szemetes konténerben megtalált hétéves kislány gyilkosát

Egész Auszt­ria azt ta­lál­gatta, hogy ki öl­hette meg Bécs­ben múlt pén­te­ken a 7 éves kis­lányt.

Brutális videó került elő a megállóban történt kettős gyilkosságról

Brutális videó került elő a megállóban történt kettős gyilkosságról

A volt ba­rát­nő­jét és saját kis­lá­nyát vé­gezte ki egy Ham­burg bel­vá­ro­sá­ban ta­lál­ható vas­úti meg­ál­ló­ban egy ni­geri mig­ráns.

Kipakolt a gyalogosok közé hajtó migráns segítője

Kipakolt a gyalogosok közé hajtó migráns segítője

Meg­szó­lalt az egy­kori se­gí­tője.

Az üggyel kap­cso­lat­ban most elő­ször szó­lalt meg a be­ván­dorló egy­kori se­gí­tője.

Rendelőjében verte össze a bécsi orvost a szír migráns

Rendelőjében verte össze a bécsi orvost a szír migráns

A mig­ráns ere­de­ti­leg csak egy iga­zo­lá­sért ment, de bán­tal­ma­zás­sal vég­ző­dött a tör­té­net.

Több nap­pal a tör­tén­tek után is sok­kos ál­la­pot­ban van az a bécsi orvos, akit egy 40 éves szír be­ván­dorló tá­ma­dott meg a ren­de­lő­jé­ben.

Meggyilkolása előtt meztelen fotókkal zsarolta volt barátnőjét a migráns

Meggyilkolása előtt meztelen fotókkal zsarolta volt barátnőjét a migráns

Mia éle­té­ben elő­ször volt sze­rel­mes. Szíve vá­lasz­tottja egy el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­re­lem­mel ren­del­kező afgán mig­ráns volt.

Elárulta a német orvos, miért nem hajlandó többet migránsokat ellátni

Elárulta a német orvos, miért nem hajlandó többet migránsokat ellátni

Elege lett! Egy német orvos azt ál­lítja, hogy az el­múlt három év tel­je­sen ki­ké­szí­tette.

Nyilvánosságra hozták a játszótéren gyerekekre támadó migráns aktáját

Nyilvánosságra hozták a játszótéren gyerekekre támadó migráns aktáját

Vé­ső­vel tá­madt a gye­re­kekre egy ni­gé­riai mig­ráns Alsó-Auszt­ri­á­ban.

Vé­ső­vel tá­madt a gye­re­kekre egy ját­szó­té­ren egy ni­gé­riai mig­ráns Alsó-Auszt­ri­á­ban.

Az útra dobta kétéves gyerekét a kegyetlen anya, mert túl hangos volt a kicsi

Az útra dobta kétéves gyerekét a kegyetlen anya, mert túl hangos volt a kicsi

Gyil­kos­sági kí­sér­let miatt ál­lí­totta elő a rend­őr­ség a nőt...

Gyil­kos­sági kí­sér­let miatt ál­lí­totta elő a rend­őr­ség a nőt...

Vascsővel felfegyverzett meztelen migráns tört-zúzott az utcán!

Vascsővel felfegyverzett meztelen migráns tört-zúzott az utcán!

Tel­je­sen mez­te­le­nül ran­da­lí­ro­zott egy szír mig­ráns a né­met­or­szági Jü­ter­bog­ban.

Enyhítették az erőszakos migráns ítéletét, mert nem beszél németül

Enyhítették az erőszakos migráns ítéletét, mert nem beszél németül

A 28 éves Adel S. en­ge­dély nél­kül él Né­met­or­szág­ban, hat hónap alatt pedig hét bűn­cse­lek­ményt kö­ve­tett el.

Fél évig kínozta 10 évvel idősebb szerelmét a kegyetlen férfi

Fél évig kínozta 10 évvel idősebb szerelmét a kegyetlen férfi

Meg­kö­tözve, meg­vag­dosva, meg­kí­nozva élt egy nő fél évig Ber­lin­ben.

Meg­kö­tözve, meg­vag­dosva, meg­kí­nozva - így élt fél éven ke­resz­tül az a ber­lini nő, aki tíz évvel fi­a­ta­labb iraki sze­relme tar­tott fogva egy la­kás­ban. A mig­ráns­nak most a bí­ró­ság előtt kell fe­lel­nie bru­tá­lis tet­te­i­ért.

Pedofil migráns: Jakuzziban fogdosta a kiskorú lányt az afgán férfi

Pedofil migráns: Jakuzziban fogdosta a kiskorú lányt az afgán férfi

A düs­sel­dorfi für­dő­ben őri­zetbe vett a rend­őr­ség egy 19 éves afgán mig­ránst.

A düs­sel­dorfi für­dő­ben őri­zetbe vett a rend­őr­ség egy 19 éves afgán mig­ránst.

Utcára vonultak a németek: a migráns-erőszak ellen tüntettek

Utcára vonultak a németek: a migráns-erőszak ellen tüntettek

Több szá­zan vo­nul­tak az ut­cára Kan­del­ben, ahol ta­valy de­cem­ber­ben egy afgán férfi meg­ölt egy német lányt.

12-szer lőttek a zsemlét lopó migránsra a zsaruk!

12-szer lőttek a zsemlét lopó migránsra a zsaruk! Tombolnak az afgánok

Rend­őrö­ket hív­tak ahhoz a 19 éves afgán mig­ráns­hoz, aki egy német pék­ség előtt ran­da­lí­ro­zott.

Rend­őrö­ket hív­tak ahhoz a 19 éves afgán mig­ráns­hoz, aki egy német pék­ség előtt ran­da­lí­ro­zott. A férfira 12-szer lőt­tek rá, még a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.