CÍMKE: 'migráns'

A paranoiás migráns azt hitte, hogy orvosa megmérgezi, ezért agyonszúrta

A paranoiás migráns azt hitte, hogy orvosa megmérgezi, ezért agyonszúrta

Offen­burg­ban ta­valy tün­te­tést és gyász­me­ne­tet is ki­vál­tott a gyil­kos­ság.

Offen­burg­ban ta­valy tün­te­tést és gyász­me­ne­tet is ki­vál­tott a gyil­kos­ság.

Életfogytiglant kapott exbarátnője megöléséért az afgán migráns

Életfogytiglant kapott exbarátnője megöléséért az afgán migráns

Egy évvel ez­előtt ölték meg 19 kés­szú­rás­sal a 17 éves német Mire­ille-t.

Közel egy évvel ez­előtt ölték meg 19 kés­szú­rás­sal a 17 éves német Mire­ille-t.

Élő galamb fejét akarta leharapni a férfi a forgalmas vasútállomáson

Élő galamb fejét akarta leharapni a férfi a forgalmas vasútállomáson

Tel­je­sen el­ké­pesztő je­le­ne­tek zaj­lot­tak le a mag­de­burgi vas­út­ál­lo­má­son.

10 euróért szúrta mellkason diáktársát egy migránsdiák

10 euróért szúrta mellkason diáktársát egy migránsdiák

A fi­a­tal­korú szír be­ván­dorló egy det­moldi is­kola ud­va­rán fe­nye­gette meg di­ák­tár­sát.

A fi­a­tal­korú szír be­ván­dorló egy det­moldi is­kola ud­va­rán fe­nye­gette meg di­ák­tár­sát.

Ököllel ütötte egy férfi a lopását leleplező Rossmann-alkalmazottat

Ököllel ütötte egy férfi a lopását leleplező Rossmann-alkalmazottat

A 39 éves férfi a mann­heimi dro­gé­ri­ába ment be, ahol babo­la­jat kent ma­gára, majd fi­ze­tés nél­kül tá­vozni akart.

Villamosmegállóban fogta karon a lányt a migráns, hogy menjen vele

Villamosmegállóban fogta karon a lányt a migráns, hogy menjen vele

A férfi kö­zölte, hogy ő csak meg akart is­mer­kedni a ti­né­dzser­rel.

A pa­kisz­táni férfit más­nap el is fog­ták, aki kö­zölte, hogy ő csak kö­ze­lebb­ről meg akart is­mer­kedni a ti­né­dzser­rel.

A nagy ötlet! Párizsi idegenvezetést tartanak a migránsoknak

A nagy ötlet! Párizsi idegenvezetést tartanak a migránsoknak

Ettől azt vár­ják, hogy könnyeb­ben be­il­lesz­ked­nek majd.

Ettől azt vár­ják, hogy könnyeb­ben be­il­lesz­ked­nek majd. Ta­valy Brüsszel­ben már ál­lí­tó­lag be­vált.

Felmentett a német bíróság egy gyilkos migránst

Felmentett a német bíróság egy gyilkos migránst

Töb­ben ér­tet­le­nül állak az eset előtt.

Ha­tal­mas a fel­há­bo­ro­dás Né­met­or­szág­ban egy íté­let miatt. Sza­ba­don en­ged­tek egy afgán be­ván­dor­lót, aki hat kés­szú­rás­sal vég­zett egy 20 éves fi­a­tal­lal.

Nejének akart fájdalmat okozni a hétéves lányát megfojtó férfi

Nejének akart fájdalmat okozni a hétéves lányát megfojtó férfi

A na­pok­ban kez­dő­dött Düs­sel­dorf­ban annak az egyip­tomi mig­ráns­nak a pere, aki saját hét­éves lá­nyát foj­totta meg...

Nem találta otthon exbarátnőjét, ezért a lány apját szúrta le egy húsvágó késsel

Nem találta otthon exbarátnőjét, ezért a lány apját szúrta le egy húsvágó késsel

Egy iga­zán ér­ze­lem­dús tár­gya­lás zaj­lott a héten a stutt­garti bí­ró­sá­gon.

Egy iga­zán ér­ze­lem­dús tár­gya­lás zaj­lott a héten a stutt­garti bí­ró­sá­gon. Egy 20 éves afgán mig­ráns ül a vád­lot­tak pad­ján, aki a volt ba­rát­nő­jé­vel akart vé­gezni, mert a német lány sza­kí­tani mert vele.

Részeg lányt tapizott végig a vonaton, pechére rendőr ült mellettük

Részeg lányt tapizott végig a vonaton, pechére rendőr ült mellettük

A reg­geli órák­ban tar­tott haza felé egy bu­li­ból a ré­szeg lány...

A reg­geli órák­ban tar­tott haza felé egy bu­li­ból az a ré­szeg lány, akit a vo­na­ton alvás köz­ben kez­dett fog­dosni egy afgán mig­ráns. A fi­a­tal lány sze­ren­csé­jére mel­let­tük ült egy szol­gá­la­ton kí­vüli rendőr.

El sem indult a hét, de már bedurvult a helyzet a déli határnál

El sem indult a hét, de már bedurvult a helyzet a déli határnál

Szinte alig pi­hen­nek az or­szág déli ha­tá­rá­nál szol­gá­la­tot tel­je­sítő rend­őrök, fo­lya­ma­to­san pró­bál­nak be­jutni Ma­gyar­or­szágra a mig­rán­sok.

Alig pi­hen­nek az or­szág déli ha­tá­rá­nál szol­gá­la­tot tel­je­sítő rend­őrök, ál­lan­dóan jön­nek a mig­rán­sok.

Kábellel fojtotta meg az anyát a férfi

Kábellel fojtotta meg a négygyermekes anyát a féltékeny férfi

A nő úgy dön­tött, hogy ael­hagyja ba­rát­ját.

A nő úgy dön­tött, hogy az ál­landó bán­tal­ma­zá­sok miatt el­hagyja ba­rát­ját, aki ezen na­gyon fel­húzta magát.

Drogtanyává alakította a szükségszállót egy szír migráns

Drogtanyává alakította a szükségszállót egy szír migráns

A fod­rász­ként dol­gozó szír mig­ráns 2016-ban ér­ke­zett Né­met­or­szágba, azóta egy bajor me­ne­kült­szál­lón élt.

Szomszédait terrorizálja egy szír migráns

Szomszédait terrorizálja egy szír migráns

Már két­szer fel­gyúj­totta a szál­lá­sát is.

A be­ván­dorló egy me­ne­kült­szál­lón él, amit már két­szer is meg­pró­bált fel­gyúj­tani. A ha­tó­sá­gok­nak so­kad­jára gyű­lik meg a baja vele, de egy­előre te­he­tet­le­nek.

Pincéjében ölték meg mindenki Ursula nénijét, egy egész város gyászol

Pincéjében ölték meg mindenki Ursula nénijét, egy egész város gyászol

Em­ber­ölés gya­nú­já­val ül elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban egy 23 éves afgán mig­ráns a né­met­or­szági Jé­ná­ban.

10 kilós faágat dobott az autók közé a felüljáróról egy drogos fiatal

10 kilós faágat dobott az autók közé a felüljáróról egy drogos fiatal

A héten kez­dő­dött el Dort­mund­ban a 23 éves iráni mig­ráns pere...

A héten kez­dő­dött el Dort­mund­ban a 23 éves iráni mig­ráns pere...

Nagyon durva a határon a helyzet: Ez történt éjszaka

Nagyon durva a határon a helyzet: Ez történt éjszaka

Egy óra alatt két eset tör­tént.

Kis­kun­fél­egy­háza te­rü­le­tén egy óra alatt két­szer is kel­lett in­téz­ked­niük a rend­őrök­nek csü­tör­tökre vir­ra­dóra. Ren­ge­teg mig­ránst fog­tak.

Migráns gyilkolt Bécsújhelyen! Anyja talált rá 16 éves lánya holttestére

Migráns gyilkolt Bécsújhelyen! Anyja talált rá 16 éves lánya holttestére

16 éves lányt gyil­kol­tak meg va­sár­nap haj­nal­ban egy bécs­új­he­lyi köz­park­ban.

16 éves lányt gyil­kol­tak meg va­sár­nap haj­nal­ban egy bécs­új­he­lyi köz­park­ban.

Hosszú, szőke hajú férfit akart megerőszakolni egy kanos migráns

Hosszú, szőke hajú férfit akart megerőszakolni egy kanos migráns

Mig­ráns tá­madt rá egy 54 éves szőke hosszú hajú férfira Mün­chen­ben...

Egy af­ri­kai mig­ráns tá­madt rá egy 54 éves szőke hosszú hajú férfira Mün­chen­ben.

Zsebpénzét követelte a migráns, amit ezután tett, az megbocsájthatatlan

Zsebpénzét követelte a migráns, amit ezután tett, az megbocsájthatatlan

Egy 17 éves Ma­li­ból ér­ke­zett mig­ránst vet­tek őri­zetbe a rend­őrök egy Linz kö­zeli me­ne­kült­szál­lón.

Halálra vert és kirabolt egy franciát egy Maliból származó migráns

Halálra vert és kirabolt egy franciát egy Maliból származó migráns

Az af­ri­kai Mali fran­cia gyar­mat volt 1960-ig és a hi­va­ta­los nyelve most is a fran­cia.

A kórházban szúrták le a kismamát, szörnyű tragédia lett a vége

A kórházban szúrták le a kismamát, szörnyű tragédia lett a vége

A né­met­or­szági Bad Kre­uz­nach kór­há­zá­ban szúr­tak le egy ter­hes nőt.

Bad Kre­uz­nach kór­há­zá­ban szúr­tak le egy ter­hes nőt. Az ál­do­zat olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a ba­bája nem is élte túl a tá­ma­dást. Az anya éle­tét si­ke­rült meg­men­teni, az afgán szár­ma­zású el­kö­ve­tőt pedig őri­zetbe vet­ték.

Ablaktörő kalapáccsal támadt a buszsofőrre egy őrjöngő utas

Ablaktörő kalapáccsal támadt a buszsofőrre egy őrjöngő utas

Vi­de­óra vet­ték, amint egy tört né­met­ség­gel be­szélő fi­a­tal be­ván­dorló be­le­köt egy utasba a bu­szon.

Vi­de­óra vet­ték, amint egy tört né­met­ség­gel be­szélő fi­a­tal be­ván­dorló be­le­köt egy utasba a bu­szon.

Veszélyes ENSZ-csomag

Veszélyes az ENSZ migrációs csomagja

A nem­ré­gi­ben el­fo­ga­dott pak­tum sza­bad utat enged a ter­ro­ris­ták­nak is.

A nem­ré­gi­ben el­fo­ga­dott ENSZ mig­rá­ciós aján­lása ön­ma­gá­ban is ve­szé­lyes, mert nem csak a me­ne­kül­tek­nek, de akár a ter­ro­ris­ták­nak is sza­bad utat enged. Ma­gyar­or­szág nem sza­vazta meg a cso­ma­got.

Nincs megállás, újabb migránsroham indult Magyarország felé

Nincs megállás, újabb migránsroham indult Magyarország felé

Ke­le­bi­á­nál tar­tóz­tat­tak fel őket.

Ke­le­bia te­rü­le­tén a rend­őrök tíz il­le­gá­lis mig­ránst tar­tóz­tat­tak fel az éj­szaka fo­lya­mán. Az en­ge­dély nél­küli ha­tár­át­lé­pők több hul­lám­ban ér­kez­tek.

Újra a német állam nyakán él a már egyszer kitoloncolt afrikai migráns

Újra a német állam nyakán él a már egyszer kitoloncolt afrikai migráns

A ka­me­runi Alassa M. 2017 végén kért me­ne­kült­stá­tuszt Né­met­or­szág­tól.

A ka­me­runi Alassa M. 2017 végén kért me­ne­kült­stá­tuszt Né­met­or­szág­tól. Ké­rel­mét el­uta­sí­tot­ták a ha­tó­sá­gok, a rend­őr­ség erő­szak­kal vissza­to­lon­colta Olasz­or­szágba, majd meg­til­tot­ták neki, hogy újra be­lép­jen az or­szágba.

Agyonrugdosta 23 éves feleségét egy férfi a szükségszállón

Agyonrugdosta 23 éves feleségét egy férfi a szükségszállón

Az oszt­rák ha­tó­sá­gok egy 37 éves szír mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak azzal, hogy ka­rá­csony­kor meg­ölte 23 éves fe­le­sé­gét egy ti­roli me­ne­kült­szál­lón.

Az oszt­rák ha­tó­sá­gok egy 37 éves szír mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak azzal, hogy ka­rá­csony­kor meg­ölte 23 éves fe­le­sé­gét egy ti­roli me­ne­kült­szál­lón.

Albérlő erőszakolta meg az ágyában talált idegen nőt

Albérlő erőszakolta meg az ágyában talált idegen nőt

Egy 17 éves linzi lány azt me­sélte a rend­őr­sé­gen, hogy az egyik vá­rosi szó­ra­ko­zó­hely ki­do­bó­já­val ment haza...

Egy 17 éves linzi lány azt me­sélte a rend­őr­sé­gen, hogy az egyik vá­rosi szó­ra­ko­zó­hely ki­do­bó­já­val ment haza...

Durvul a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Durvul a helyzet a déli határnál, ez történt éjszaka

Óri­ási roham volt az éj­­szaka.

Óri­ási roham volt az éj­­szaka a déli ha­tá­ron, érez­­he­­tően több az or­­szágba il­­le­­gá­­li­­san be­­jutni akaró mig­ráns. Vo­na­ton, ka­mi­o­non és gya­lo­go­san ér­kez­tek.

Fel akarta robbantani a római Szent Péter bazilikát egy migráns

Fel akarta robbantani a római Szent Péter bazilikát egy migráns

Bom­ba­tá­ma­dást ter­ve­zett a szo­má­liai

Bom­ba­tá­ma­dást ter­ve­zett a római Szent Péter ba­zi­li­ká­ban de­cem­ber 27-re egy 20 éves szo­má­liai mig­ráns, akit az olasz ha­tó­sá­gok a őri­zetbe vet­tek.

Lefejezéssel fenyegette áldozatát a nemi erőszak után egy férfi

Lefejezéssel fenyegette áldozatát a nemi erőszak után egy férfi

El­ké­pesztő el­lent­mon­dá­sokba ke­ve­re­dett a bí­ró­sá­gon az a mig­ráns, aki több­ször is meg­erő­sza­kolt egy nőt a la­ká­sá­ban.

A migránsvízumok ügyében ámokfutásba kezdett az EP

A migránsvízumok ügyében ámokfutásba kezdett az EP

Vissza­ke­rült a bi­zott­ság elé.

Bár nem kapta meg a szük­sé­ges több­sé­get, az elő­ter­jesz­tés vissza­ke­rült az EP bi­zott­sága elé - kö­zölte Deutsch Tamás.

2 éves halott kislányra bukkantak a szükségszállón

2 éves halott kislányra bukkantak a szükségszállón

A rend­őrök sze­rint gyil­kos­ság tör­tént.

A ha­tó­sá­gok abból in­dul­nak ki, hogy a 2 éves gyer­mek bűn­cse­lek­mény ál­do­zata lett. Egye­lőre min­den jel arra utal, hogy az édes­anyja lehet az el­kö­vető.

Újabb kegyetlen migránsgyilkosság történt a sógoroknál

Újabb kegyetlen migránsgyilkosság történt a sógoroknál

Egy 17 éves afgán az el­kö­vető.

Nagy erők­kel ke­res­nek az oszt­rák rend­őrök egy 17 éves afgán mig­ránst. A gyanú sze­rint ő öl­hette meg több kés­szú­rás­sal a 16 éves ex­ba­rát­nő­jét.

Három év után Horvátországban fogták el a késelő migránst

Három év után Horvátországban fogták el a késelő migránst

A bu­da­pesti nyo­mo­zók be­fe­jez­ték az afgán férfi ügyét.

A bu­da­pesti nyo­mo­zók be­fe­jez­ték az afgán férfi ügyét.

112 évre ítélték a férfit, mert teherbe ejtette a saját lányait

112 évre ítélték a férfit, mert teherbe ejtette a saját lányait

Mind­ket­te­jü­ket azzal fe­nye­gette meg, hogy meg­öli őket, ha bár­ki­nek szólni mer­nek.

Mind­ket­te­jü­ket azzal fe­nye­gette meg, hogy meg­öli őket, ha bár­ki­nek szólni mer­nek.

A háta mögé lopózva szúrták nyakon a 21 éves bulizó fiatalt

A háta mögé lopózva szúrták nyakon a 21 éves bulizó fiatalt

Afgán mig­ráns lehet az el­kö­vető...

Egy iga­zán ke­gyet­len gyil­kos­ság sok­kolta egész Auszt­riát a hét­vé­gén. Egy 21 éves oszt­rák férfi az ál­do­zat, aki Innsb­ruck­ban bu­li­zott ba­rá­ta­i­val.

14 éve kitoloncolásra váró migráns erőszakoskodott a fürdőben

14 éve kitoloncolásra váró migráns erőszakoskodott kislányokkal a fürdőben

Nemi erő­szak­kal és több rend­beli sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dol­nak egy 56 éves iráni mig­ránst.

Egy szigetre vinnék a nemkívánatos migránsokat Dániában

Egy szigetre vinnék a nemkívánatos migránsokat Dániában

Egy külön szi­getre te­le­pí­te­nék a nem­kí­vá­na­tos mig­rán­so­kat Dá­ni­á­ban.

Egy külön szi­getre te­le­pí­te­nék a "nem­kí­vá­na­tos" mig­rán­so­kat Dá­ni­á­ban, az erre vo­nat­kozó ter­vet - amely még a par­la­ment jó­vá­ha­gyá­sára vár - pén­te­ken fo­gadta el a dán kor­mány.

Most kaptuk: két migráns agyonszúrt egy 21 éves férfit Innsbruckban

Most kaptuk: két migráns agyonszúrt egy 21 éves férfit Innsbruckban

A 21 éves helyi férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A 21 éves helyi férfi éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Alvás közben vágta el a 85 éves bácsi torkát a kertészkedő migráns

Alvás közben vágta el a 85 éves bácsi torkát a kertészkedő migráns

20 éves afgán a gya­nú­sí­tott...

A német rend­őr­ség őri­zetbe vett egy 20 éves afgán fi­a­talt, akit a gyil­kos­ság el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­ta­nak.

Megölte milliomos jótevőjét egy szír migráns

Megölte milliomos jótevőjét egy szír migráns

Más­fél hete ta­lál­ták meg holt­tes­tet.

Az 57 éves, igen jó­módú Mi­chael R. holt­tes­tét más­fél hete ta­lál­ták meg a saját há­zá­ban. A rend­őr­ség sze­rint biz­tos, hogy a tet­tes a férfi egyik jó ba­rátja le­he­tett...

Végre fia gyilkosának szemébe nézhetett a bíróságon az anya

Végre fia gyilkosának szemébe nézhetett a bíróságon az összetört anya

Azért kel­lett meg­hal­nia egy 20 éves fi­a­tal­nak, mert meg akart vé­deni egy lányt afgán zak­la­tó­já­tól.

Azért kel­lett meg­hal­nia egy 20 éves fi­a­tal­nak a né­met­or­szági Müns­ter­ben, mert meg akart vé­deni egy véd­te­len lányt afgán zak­la­tó­já­tól. Az ál­do­za­tot hat­szor szúrta szí­ven a gyil­kos mig­ráns.

Vér áztatta egy általános iskola udvarát! Exével akart végezni a szír férfi

Vér áztatta egy általános iskola udvarát! Exével akart végezni a szír férfi

A suli be­já­ra­tá­nál szúr­tak le egy 31 éves fi­a­tal nőt...

Nem sok­kal be­csen­ge­tés előtt szúr­tak le egy 31 éves nőt a né­met­or­szági Halle egyik ál­ta­lá­nos is­ko­lá­já­nak be­já­ra­tá­nál. A suli ud­va­rát pil­la­na­tok alatt el­lep­ték a rend­őrök, még a hely­szí­nen si­ke­rült őri­zetbe venni egy 40 éves szír férfit.

Végre Budapestre hozzák a magyar lányt megerőszakoló afgán migránst

Végre Budapestre hozzák a magyar lányt megerőszakoló afgán migránst

Két hónap után, pén­te­ken végre Bu­da­pestre szál­lít­ják a ször­nyű tett után Auszt­ri­ába me­ne­kült férfit.

Vicces, miért nem tudta ellopni a taxit a tolvaj! A sofőrnek nagy mázlija volt

Vicces, miért nem tudta ellopni a taxit a tolvaj! A sofőrnek nagy mázlija volt

Ba­ná­lis hiba miatt bu­kott le az a 23 éves szír mig­ráns, aki­nek a na­pok­ban kez­dő­dött a bí­ró­sági pere Ber­lin­ben.

Óriásit hibáztak a német hatóságok a túszejtő ügyében

Óriásit hibáztak a német hatóságok a túszejtő ügyében

A szír mig­ráns­nak már rég­óta nem is lett volna sza­bad Né­met­or­szág­ban len­nie.

A német ha­tó­sá­gok ismét ha­tal­ma­sat hi­báz­tak. A szír mig­ráns­nak már rég­óta nem is lett volna sza­bad Né­met­or­szág­ban len­nie.

Halálra rémült lányát védte az apa, mégis neki kell bíróság elé állnia

Halálra rémült lányát védte az apa, mégis neki kell bíróság elé állnia

A mün­cheni Okt­ober­fest­hez kö­zeli vas­úti meg­ál­ló­ban tör­tént az eset.

A mün­cheni Okt­ober­fest­hez kö­zeli vas­úti meg­ál­ló­ban tör­tént az eset.

Vérlázító dolgot műveltek az ételadománnyal az illegális migránsok

Vérlázító dolgot műveltek az ételadománnyal az illegális migránsok

Va­ló­ság­gal sok­kolta az ada­kozó és jó szán­dékú gö­rö­gö­ket egy videó.

Va­ló­ság­gal sok­kolta az ada­kozó és jó szán­dékú gö­rö­gö­ket egy videó.

Döbbenet Bécsben: brutálisan összevert 3 idős nőt egy migráns

Döbbenet Bécsben: brutálisan összevert 3 idős nőt egy migráns

Egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban tá­madt.

A szír mig­ráns egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban tá­madt rá az asszo­nyokra.

A vécén akartak megerőszakolni egy nőt az Oktoberfesten

A vécén akartak megerőszakolni egy nőt az Oktoberfesten

Pár napja nyi­tot­ták meg az idei mün­cheni Okt­ober­fest ka­puit, máris egy nemi erő­szak kí­sér­let­től han­gos a német sajtó.

Drámai felvétel került elő az afgán migráns kegyetlen ámokfutásáról

Drámai felvétel került elő az afgán migráns kegyetlen ámokfutásáról

Az egyik mun­ka­tár­sá­val vesz­he­tett össze a 21 éves afgán mig­ráns...

Az egyik mun­ka­tár­sá­val vesz­he­tett össze az a 21 éves afgán mig­ráns, aki ezt kö­ve­tően egy boltba be­térve kony­ha­kést vá­sá­rolt, majd Ra­vens­burg egyik fő­te­rén ár­tat­lan em­be­re­ket kez­dett szur­kálni. Hár­man sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ved­tek...

Kis növésű nőt erőszakolt meg a migráns, hepatitis B-vel fertőzte meg

Kis növésű nőt erőszakolt meg a migráns, hepatitis B-vel fertőzte meg

Egy fo­gya­ték­kal élő nőt erő­sza­kolt meg a város vas­út­ál­lo­má­sá­nak kö­ze­lé­ben.

Egy fo­gya­ték­kal élő nőt erő­sza­kolt meg a város vas­út­ál­lo­má­sá­nak kö­ze­lé­ben.

Egy lengyel férfit szúrtak agyon a neumünsteri vasútállomáson

Egy lengyel férfit szúrtak agyon a neumünsteri vasútállomáson

A 20 éves len­gyel Krys­tian egy át­mu­la­tott éj­szaka után tar­tott ha­za­felé va­sár­nap kora reg­gel...

Mi számít terrortámadásnak, ha nem az, ami Párizs utcáin történt?

Mi számít terrortámadásnak, ha nem az, ami Párizs utcáin történt?

Egy afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak azzal a pá­ri­zsi ha­tó­sá­gok, hogy egy kés­sel meg­se­be­sí­tett hét em­bert a nyílt utcán.

Németországot gyorsabban foglalják el a muszlimok, mint egy hadsereg

Németországot gyorsabban foglalják el a muszlimok, mint egy hadsereg

Így fo­gal­ma­zott az ame­ri­kai re­pub­li­ká­nus párt kong­resszusi kép­vi­se­lője...

Egy in­ter­jú­ban úgy fo­gal­ma­zott az ame­ri­kai re­pub­li­ká­nus párt egyik kong­resszusi kép­vi­se­lője, hogy a musz­li­mok egy bé­kés­nek tűnő in­vá­zió ke­re­tén belül pró­bál­ják meg el­fog­lalni Né­met­or­szá­got.

Az egy éve megölt 13 éves kislány gyilkosát foghatták el a rendőrök

Az egy éve megölt 13 éves kislány gyilkosát foghatták el a rendőrök

Egy 28 éves szír mig­ránst vet­tek őri­zetbe a ka­na­dai rend­őrök.

Egy 28 éves szír mig­ránst vet­tek őri­zetbe a ka­na­dai rend­őrök. A be­ván­dor­lót azzal gya­nú­sít­ják, hogy három hó­nap­pal az or­szágba ér­ke­zése után kü­lö­nös ke­gyet­len­ség­gel ki­vég­zett egy 13 éves ka­na­dai kis­lányt.

Búcsúlevelet írtak, majd magukra gyújtották a cellát a rabok

Búcsúlevelet írtak, majd magukra gyújtották a cellát a rabok

A hat rab egy bécsi cella mat­ra­cát és az ágy­ne­mű­jét gyúj­totta meg.

A hat rab egy bécsi cella mat­ra­cát és az ágy­ne­mű­jét gyúj­totta meg.

Már a migráns kezében volt az elrablásra kiszemelt gyerek

Már a migráns kezében volt az elrablásra kiszemelt gyerek

Két szem­tanú fogta el azt a szo­má­liai mig­ránst, aki el akart ra­bolni egy kis­lányt egy német ját­szó­té­ren.

Ápolónőket vert össze a kórház sürgősségi osztályán egy migráns

Ápolónőket vert össze a kórház sürgősségi osztályán egy migráns

Még ke­resi a rend­őr­ség az el­kö­ve­tőt.

Még ke­resi a német rend­őr­ség azt a sötét bőrű férfit, aki két ápo­ló­nőre is rá­ron­tott.

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Öt em­bert akart meg­ölni...

Öt rend­beli gyil­kos­sági kí­sér­let miatt kel­lett a bí­ró­sá­gon fe­lel­nie tet­téért az afgán mig­ráns­nak.

Most érkezett: elfogták a Budapesten erőszakoskodó afgánt!

Most érkezett: elfogták a Budapesten erőszakoskodó afgánt!

Auszt­ri­á­ban kap­ták el.

El­fog­ták a va­sár­nap haj­nal­ban, Bu­da­pes­ten erő­sza­kos­kodó afgán mig­ránst.

Prostigyilkossággal vádolnak egy szír migránst

Prostigyilkossággal vádolnak egy szír migránst

Szer­dán este já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá egy bo­kor­ban fekvő női holt­testre a né­met­or­szági Hamm­ban.

Szer­dán este já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá egy bo­kor­ban fekvő női holt­testre a né­met­or­szági Hamm­ban.

Migránserőszak: eltűnt a koronatanú

Eltűnt a migránserőszak koronatanúja!

El­fog­ták Auszt­ri­á­ban az erő­sza­koló afgán férfit, de hol a bűn­társa?

El­fog­ták Auszt­ri­á­ban az erő­sza­koló afgán férfit, de hol a bűn­társa?

53 migránst találtak egy kamionban a magyar határon

53 migránst találtak egy kamionban a magyar határon

Iraki, iráni és pa­lesz­tin ál­lam­pol­gár­nak val­lot­ták ma­gu­kat, azon­ban sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat nem tud­ták iga­zolni.

Hatalmas fordulat a magyar lányt erőszakoló férfi ügyében!

Hatalmas fordulat a magyar lányt erőszakoló férfi ügyében!

Afgán me­ne­kült erő­sza­kolt meg egy húsz év kö­rüli fi­a­tal lányt.

Afgán me­ne­kült erő­sza­kolt meg egy húsz év kö­rüli fi­a­tal lányt. Durva rész­le­tek a cikk­ben!

Most kaptuk a hírt: migráns erőszakolt meg egy nőt Budapesten

Most kaptuk a hírt: migráns erőszakolt meg egy nőt Budapesten

Az V. ke­rü­let­ben, egy gyors­ét­te­rem mos­dó­já­ban tá­madt rá a nőre.

Megerőszakoltak egy 10 éves kisfiút az osztálykiránduláson

Megerőszakoltak egy 10 éves kisfiút az osztálykiránduláson

Bes­ti­á­lis tá­ma­dásra de­rült fény...

Bes­ti­á­lis tá­ma­dásra de­rült fény Né­met­or­szág­ban. A sajtó be­szá­mo­lói sze­rint egy 10 éves kisfiút erő­sza­kolt meg afgán osz­tály­társa a ki­rán­du­lá­son.

Hajtóvadászat indult az erőszakoló afgán után, lecsapott a rendőrség a lakására

Hajtóvadászat indult az erőszakoló afgán után, lecsapott a rendőrség a lakására

Fel­for­gat­ták az erő­szak­tevő mig­ráns bu­da­pesti lak­he­lyét.

Fel­for­gat­ták az erő­szak­tevő mig­ráns bu­da­pesti lak­he­lyét.

Migránsinvázióra figyelmeztet az olasz polgármester

Migránsinvázióra figyelmeztet az olasz polgármester

Az Eu­rópa felé igyekvő af­ri­kai mig­rán­sok egyre in­kább Tu­né­zia felől pró­bál­koz­nak...

Az Eu­rópa felé igyekvő af­ri­kai mig­rán­sok egyre in­kább Tu­né­zia felől pró­bál­koz­nak...

Riadót fújtak: fertőző TBC-s migráns szökött meg a kórházból

Riadót fújtak: fertőző TBC-s migráns szökött meg a kórházból

Több sú­lyos be­teg­sége is van...

A német rend­őr­ség a so­lin­geni la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják a sú­lyo­san beteg szu­dáni férfit.

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

Egy 21 éves szírt keres a rend­őr­ség.

A brit rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi azt a 21 éves szír mig­ránst, aki a gya­nús sze­rint a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

Ítélet született az exbarátnőjét szíven szúró férfi ügyében

Nevetséges ítélet született az exbarátnőjét szíven szúró férfi ügyében

Bő nyolc hó­nap­pal a ke­gyet­len gyil­kos­ság után íté­let szü­le­tett a lan­daui bí­ró­sá­gon.

Bő nyolc hó­nap­pal a ke­gyet­len gyil­kos­ság után íté­let szü­le­tett a lan­daui bí­ró­sá­gon. Az 15 éves ex­ba­rát­nő­jét szí­ven szúró afgán mig­ráns­nak 8,5 évet kell a rá­csok mö­gött töl­te­nie. A he­lyiek sze­rint ne­vet­sé­ges íté­let szü­le­tett...