CÍMKE: 'migráns'

Alvás közben vágta el a 85 éves bácsi torkát a kertészkedő migráns

Alvás közben vágta el a 85 éves bácsi torkát a kertészkedő migráns

A rend­őr­ség őri­zetbe vett egy 20 éves afgán fi­a­talt, akit a gyil­kos­ság el­kö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­ta­nak.

Megölte milliomos jótevőjét egy szír migráns

Megölte milliomos jótevőjét egy szír migráns

Az 57 éves, igen jó­módú Mi­chael R. holt­tes­tét más­fél hete ta­lál­ták meg a saját há­zá­ban.

Vér áztatta egy általános iskola udvarát! Exével akart végezni a szír férfi

Vér áztatta egy általános iskola udvarát! Exével akart végezni a szír férfi

A suli be­já­ra­tá­nál szúr­tak le egy 31 éves fi­a­tal nőt...

A suli be­já­ra­tá­nál szúr­tak le egy 31 éves fi­a­tal nőt...

Vicces, miért nem tudta ellopni a taxit a tolvaj! A sofőrnek nagy mázlija volt

Vicces, miért nem tudta ellopni a taxit a tolvaj! A sofőrnek nagy mázlija volt

Ba­ná­lis hiba miatt bu­kott le az a 23 éves szír mig­ráns, aki­nek a na­pok­ban kez­dő­dött a bí­ró­sági pere Ber­lin­ben.

Alig szabadult, máris újabb nőt akart megerőszakolni az afrikai migráns

Alig szabadult, máris újabb nőt akart megerőszakolni az afrikai migráns

Három hó­napja sza­ba­dult a bör­tön­ből egy nemi erő­szak miatt el­ítélt mig­ráns.

Három hó­napja sza­ba­dult a bör­tön­ből egy nemi erő­szak miatt el­ítélt mig­ráns.

Óriásit hibáztak a német hatóságok a túszejtő ügyében

Óriásit hibáztak a német hatóságok a túszejtő ügyében

A német ha­tó­sá­gok ismét ha­tal­ma­sat hi­báz­tak. A szír mig­ráns­nak már rég­óta nem is lett volna sza­bad Né­met­or­szág­ban len­nie.

A német ha­tó­sá­gok ismét ha­tal­ma­sat hi­báz­tak. A szír mig­ráns­nak már rég­óta nem is lett volna sza­bad Né­met­or­szág­ban len­nie.

Németül tanította a 13 éves lány a migránst, cserébe brutálisan megerőszakolta

Németül tanította a 13 éves lány a migránst, cserébe brutálisan megerőszakolta

Egy 27 éves mig­ráns­nak kel­lett a bí­ró­ság elé áll­nia...

Egy 27 éves mig­ráns­nak kel­lett a bí­ró­ság elé áll­nia...

Vérlázító dolgot műveltek az ételadománnyal az illegális migránsok

Vérlázító dolgot műveltek az ételadománnyal az illegális migránsok

Va­ló­ság­gal sok­kolta az ada­kozó és jó szán­dékú gö­rö­gö­ket egy nem­rég nyil­vá­nos­ságra ke­rült videó.

Halálra rémült lányát védte az apa, mégis neki kell bíróság elé állnia

Halálra rémült lányát védte az apa, mégis neki kell bíróság elé állnia

A mün­cheni Okt­ober­fest­hez kö­zeli vas­úti meg­ál­ló­ban tör­tént az eset...

A mün­cheni Okt­ober­fest­hez kö­zeli vas­úti meg­ál­ló­ban egy erit­reai ré­szeg férfi fog­dosni kez­dett egy 21 éves lányt. Az ál­do­zat mel­lett állt az édes­apa is, aki azon­nal a lánya vé­del­mére kelt, emi­att azon­ban most el­lene is el­já­rást in­dí­tot­tak.

Döbbenet Bécsben: brutálisan összevert 3 idős nőt egy migráns

Döbbenet Bécsben: brutálisan összevert 3 idős nőt egy migráns

A szír mig­ráns egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban tá­madt rá az asszo­nyokra.

A szír mig­ráns egy vil­la­mos­meg­ál­ló­ban tá­madt rá az asszo­nyokra.

A vécén akartak megerőszakolni egy nőt az Oktoberfesten

A vécén akartak megerőszakolni egy nőt az Oktoberfesten

Még csak né­hány napja nyi­tot­ták meg az idei mün­cheni Okt­ober­fest ka­puit, máris egy nemi erő­szak kí­sér­let­től han­gos a német sajtó.

Még csak né­hány napja nyi­tot­ták meg az idei mün­cheni Okt­ober­fest ka­puit, máris egy nemi erő­szak kí­sér­let­től han­gos a sajtó.

Kis növésű nőt erőszakolt meg a migráns, hepatitis B-vel fertőzte meg

Kis növésű nőt erőszakolt meg az agresszív migráns, hepatitis B-vel fertőzte meg

Egy fo­gya­ték­kal élő német nőt erő­sza­kolt meg a város vas­út­ál­lo­má­sá­nak kö­ze­lé­ben.

Németországot gyorsabban foglalják el a muszlimok, mint egy hadsereg

Németországot gyorsabban foglalják el a muszlimok, mint egy hadsereg

Egy in­ter­jú­ban így fo­gal­ma­zott az ame­ri­kai re­pub­li­ká­nus párt egyik kong­resszusi kép­vi­se­lője...

Egy lengyel férfit szúrtak agyon a neumünsteri vasútállomáson

Egy lengyel férfit szúrtak agyon a neumünsteri vasútállomáson

A 20 éves len­gyel Krys­tian egy át­mu­la­tott éj­szaka után tar­tott ha­za­felé va­sár­nap kora reg­gel...

Már a migráns kezében volt az elrablásra kiszemelt gyerek

Már a migráns kezében volt az elrablásra kiszemelt gyerek

Két szem­tanú fogta el azt a szo­má­liai mig­ránst, aki el akart ra­bolni egy kis­lányt egy német ját­szó­té­ren.

Mi számít terrortámadásnak, ha nem az, ami Párizs utcáin történt?

Mi számít terrortámadásnak, ha nem az, ami Párizs utcáin történt?

Egy afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak a pá­ri­zsi ha­tó­sá­gok...

Egy afgán mig­ránst gya­nú­sí­ta­nak a pá­ri­zsi ha­tó­sá­gok...

Búcsúlevelet írtak, majd magukra gyújtották a cellát a rabok

Búcsúlevelet írtak, majd magukra gyújtották a cellát a rabok

Ki­to­lon­co­lási őri­zet­ben volt az a hat rab, akik egy bécsi bör­tön cel­lá­já­ban tor­la­szol­ták el az ajtót.

Ápolónőket vert össze a kórház sürgősségi osztályán egy migráns

Ápolónőket vert össze a kórház sürgősségi osztályán egy migráns

Még ke­resi a német rend­őr­ség azt a sötét bőrű férfit, aki két ápo­ló­nőre is rá­ron­tott.

Még ke­resi a német rend­őr­ség azt a sötét bőrű férfit, aki két ápo­ló­nőre is rá­ron­tott.

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Életfogytiglanra ítélték az afgán ámokfutót

Öt rend­beli gyil­kos­sági kí­sér­let miatt kel­lett a bí­ró­sá­gon fe­lel­nie tet­téért az afgán mig­ráns­nak. Egy három fős csa­lá­dot a nyílt utcán ké­selt meg.

Öt rend­beli gyil­kos­sági kí­sér­let miatt kel­lett a bí­ró­sá­gon fe­lel­nie tet­téért az afgán mig­ráns­nak. Egy három fős csa­lá­dot a nyílt utcán ké­selt meg.

Migránserőszak: eltűnt a koronatanú

Eltűnt a migránserőszak koronatanúja!

El­fog­ták Auszt­ri­á­ban az erő­sza­koló afgán férfit, de hol a bűn­társa?

El­fog­ták Auszt­ri­á­ban az erő­sza­koló afgán férfit, de hol a bűn­társa?

53 migránst találtak egy kamionban a magyar határon

53 migránst találtak egy kamionban a magyar határon

Iraki, iráni és pa­lesz­tin ál­lam­pol­gár­nak val­lot­ták ma­gu­kat, azon­ban sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat nem tud­ták iga­zolni.

Prostigyilkossággal vádolnak egy szír migránst

Prostigyilkossággal vádolnak egy szír migránst

Szer­dán este já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá egy bo­kor­ban fekvő női holt­testre a né­met­or­szági Hamm­ban. Saj­tó­in­for­má­ciók sze­rint egy pros­ti­tu­ált­ról van szó.

Szer­dán este já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá egy bo­kor­ban fekvő női holt­testre a né­met­or­szági Hamm­ban. Saj­tó­in­for­má­ciók sze­rint egy pros­ti­tu­ált­ról van szó, akit a gya­nús sze­rint egy szír mig­ráns ölt meg.

Most érkezett: elfogták a Budapesten erőszakoskodó afgánt!

Most érkezett: elfogták a Budapesten erőszakoskodó afgánt!

El­fog­ták a va­sár­nap haj­nal­ban, Bu­da­pes­ten erő­sza­kos­kodó afgán mig­ránst. Az oszt­rák rend­őrök Linz­nél kap­ták el.

El­fog­ták a va­sár­nap haj­nal­ban, Bu­da­pes­ten erő­sza­kos­kodó afgán mig­ránst.

Hatalmas fordulat: itt a bizonyíték az afgán erőszakoló ellen

Hatalmas fordulat a magyar lányt erőszakoló férfi ügyében!

Sok­koló rész­le­tek...

Ahogy arról a Ri­post el­ső­ként be­szá­molt: egy afgán me­ne­kült meg­erő­sza­kolt egy húsz év kö­rüli fi­a­tal lányt.

Az afgán 27 percig erőszakoskodott a mosdóban a magyar lánnyal!

Az afgán 27 percig erőszakoskodott a mosdóban a magyar lánnyal!

A Ri­post bir­to­kába ju­tott a Döner Kebab vi­de­ó­ka­me­rá­já­nak fel­vé­tele.

A Ri­post bir­to­kába ju­tott a Döner Kebab vi­de­ó­ka­me­rá­já­nak fel­vé­tele, ami tisz­tán meg­mu­tatja, mi is tör­tént va­sár­nap haj­nali 2 és 3 óra kö­zött a hely mos­dó­já­nál. A fel­vé­te­lek egy­ér­tel­műen bi­zo­nyít­ják az afgán mig­ráns bű­nös­sé­gét.

Most kaptuk a hírt: migráns erőszakolt meg egy nőt Budapesten

Most kaptuk a hírt: migráns erőszakolt meg egy nőt Budapesten

Az V. ke­rü­let­ben, egy gyors­ét­te­rem mos­dó­já­ban tá­madt rá a nőre.

Az V. ke­rü­let­ben, egy gyors­ét­te­rem mos­dó­já­ban tá­madt rá a nőre.

Megerőszakoltak egy 10 éves kisfiút az osztálykiránduláson

Megerőszakoltak egy 10 éves kisfiút az osztálykiránduláson

A német sajtó be­szá­mo­lói sze­rint egy 10 éves kisfiút erő­sza­kolt meg afgán osz­tály­társa a ki­rán­du­lá­son.

A német sajtó be­szá­mo­lói sze­rint egy kisfiút erő­sza­kolt meg afgán osz­tály­társa a ki­rán­du­lá­son.

Migránsinvázióra figyelmeztet az olasz polgármester

Migránsinvázióra figyelmeztet az olasz polgármester

Tu­né­zia felől pró­bál­koz­nak...

Az Eu­rópa felé igyekvő af­ri­kai mig­rán­sok egyre in­kább Tu­né­zia felől pró­bál­koz­nak, ahon­nan akár ki­sebb csó­na­kok­kal is el­érik Lam­pe­dusa part­jait.

Nevetséges ítélet született az exbarátnőjét szíven szúró férfi ügyében

Nevetséges ítélet született az exbarátnőjét szíven szúró férfi ügyében

Bő nyolc hó­nap­pal a ke­gyet­len gyil­kos­ság után íté­let szü­le­tett a lan­daui bí­ró­sá­gon.

Riadót fújtak: fertőző TBC-s migráns szökött meg a kórházból

Riadót fújtak: fertőző TBC-s migráns szökött meg a kórházból

Több sú­lyos be­teg­sége is van...

A német rend­őr­ség a so­lin­geni la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri, hogy mi­ha­ma­rabb meg­ta­lál­ják a sú­lyo­san beteg szu­dáni férfit.

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

Vér áztatja London utcáit! Édesanyát és lányát szúrták halálra

A 21 éves szír a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

A 21 éves szír a nyílt utcán szúrta ha­lálra volt ba­rát­nő­jét, és annak édes­any­ját.

A mi kultúránkban szabad gyilkolni - mondta egy migráns a vádlottak padján

A mi kultúránkban szabad gyilkolni - mondta egy migráns a vádlottak padján

A héten két olyan mig­ráns is a vád­lot­tak pad­jára ült, akik azzal vé­de­kez­tek, hogy az ő kul­tú­rá­juk­ban sza­bad gyil­kolni.

Váratlan fordulat: Ez történt a szabolcsi migránscsempész repülőjével

Váratlan fordulat: Ez történt a szabolcsi migránscsempész repülőjével

Elár­ve­rezte a bí­ró­ság azt a gaz­dát­lan An­tonov re­pü­lő­gé­pet, amely még ja­nuár kö­ze­pén vált hí­ressé.

Lángokban áll a város, kiűzték a migránsokat a helyiek

Lángokban áll a város, kiűzték a migránsokat a helyiek

A he­lyiek ne­ki­es­tek a be­ván­dor­lók­nak, a hol­mi­ju­kat fel­gyúj­tot­ták.

A he­lyiek ne­ki­es­tek a be­ván­dor­lók­nak, a hol­mi­ju­kat fel­gyúj­tot­ták.

Nem tűnt elég melegnek ahhoz, hogy menedékjogot kapjon Ausztriában

Nem tűnt elég melegnek ahhoz, hogy menedékjogot kapjon Ausztriában

Éles vita bon­ta­ko­zott ki a só­go­rok­nál egy bí­ró­sági dön­tés kap­csán.

Monopoly-pénzért akart BMW-t venni, hihetetlen, ami ezután történt

Monopoly-pénzért akart BMW-t venni, hihetetlen, ami ezután történt

Hó­na­pok óta egy il­le­gá­li­san Né­met­or­szág­ban tar­tóz­kodó af­ri­kai mig­ráns ter­ro­ri­zálja Frönd­en­berg la­kóit.

Agyonszúrtak egy orvost a rendelőjében, a kislánya is végignézte

Agyonszúrtak egy orvost a rendelőjében, a kislánya is végignézte

Egy 26 éves szo­má­liai mig­ráns ron­tott be egy offen­burgi or­vosi ren­de­lőbe...

Csü­tör­tök reg­gel egy 26 éves szo­má­liai mig­ráns be­ron­tott az offen­burgi dr. Jo­a­chim Tün­cher ren­de­lő­jébe, ahol kést rántva, kér­de­zés nél­kül agyon­szúrta a há­zi­or­vost, és sú­lyo­san meg­se­be­sí­tette annak asszisz­ten­sét.

9-szer elítélt visszaeső bűnöző erőszakolta meg a 14 éves lányt

9-szer elítélt visszaeső bűnöző erőszakolta meg a 14 éves lányt

Hosszú bűn­lajst­roma van az afgán mig­ráns­nak.

Hosszú bűn­lajst­roma van annak az afgán mig­ráns­nak, aki szom­ba­ton fog­tak el.

14 éves lányt molesztált a strandon az afgán migráns

14 éves lányt molesztált a strandon az afgán migráns

23 éves afgán mig­ráns ke­rült őri­zetbe.

Egy 23 éves afgán mig­ránst vet­tek őri­zetbe a rend­őrök, mi­u­tán egy nap alatt több nőt is mo­lesz­tált az er­furti stran­don.

Hajléktalan nőt erőszakolt, majd ölt meg egy visszaeső bűnöző

Hajléktalan nőt erőszakolt, majd ölt meg egy visszaeső bűnöző

Jú­lius 31-én já­ró­ke­lők ta­lál­tak rá a 63 éves Su­sanne M. holt­tes­tére egy han­no­veri ját­szó­té­ren.

Úgy tett a férfi, mintha ismerné a 14 éves lányt, majd megerőszakolta

Úgy tett a férfi, mintha ismerné a 14 éves lányt, majd megerőszakolta

Mig­ráns által el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mény rázta meg Ham­bur­got.

Újabb, mig­ráns által el­kö­ve­tett erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény rázta meg Ham­bur­got. Az ál­do­zat egy 14 éves lány, az el­kö­vető pedig egy 30 éves bün­te­tett elő­életű afgán mig­ráns.

Szűk, zsúfolt helyen akartak ricinbombát felrobbantani terroristák

Szűk, zsúfolt helyen akartak ricinbombát felrobbantani terroristák

Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet szol­gá­la­tá­ban áll­tak.

Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet szol­gá­la­tá­ban állt és egy né­met­or­szági zsú­folt he­lyen akart rob­ban­tani az a tu­né­ziai férfi, akit még jú­ni­us­ban fog­tak el, mert bio­ló­giai fegy­ver­ként hasz­nált ricin elő­ál­lí­tá­sán dol­go­zott.

Megható búcsúüzenetet írt meggyilkolt öccsének a gyászoló testvér

Megható búcsúüzenetet írt meggyilkolt öccsének a gyászoló testvér

Egész Nor­vé­giát le­döb­ben­tette a jú­lius kö­ze­pén tör­tént gyil­kos­ság.

Egész Nor­vé­giát le­döb­ben­tette a jú­lius kö­ze­pén tör­tént gyil­kos­ság.

Pengével akart magával végezni a börtönben ülő 15 éves lány gyilkosa

Pengével akart magával végezni a börtönben ülő 15 éves lány gyilkosa

Ta­valy ka­rá­csony­kor egy kan­deli dro­gé­ri­á­ban szúrta szí­ven volt ba­rát­nő­jét Abdul D.

A Bécsben abortuszra jelentkező nők fele bevándorló

A Bécsben abortuszra jelentkező nők fele bevándorló

Ezt egy ano­nim fel­mé­rés de­rí­tette ki.

264 nő rész­vé­te­lé­vel ano­nim fel­mé­rést ké­szí­tet­tek az oszt­rák fő­vá­ros­ban. Ebből ki­de­rült, hogy a Bécs­ben abor­tuszra je­lent­kező nők majd' fele mig­ráns.

Édesapjuk lakásában találták meg a két kislány holttestét

Édesapjuk lakásában találták meg a két kislány holttestét

Egész Né­met­or­szág erről be­szél...

Egész Né­met­or­szág arról a drez­dai csa­ládi drá­má­ról be­szél, ami múlt szom­ba­ton rázta meg a fél­mil­lió la­kosú vá­rost.

A 78 éves görög bácsi sörétes puskával lőtt a betörő migránsra

A 78 éves görög bácsi sörétes puskával lőtt a betörő migránsra

Nem akarta meg­ölni a be­to­la­ko­dót.

A hely­szín már évek óta pus­ka­po­ros hordó, ahol bár­mi­kor, bármi meg­tör­tén­het. Az idős ember azt mondta, hogy nem akarta meg­ölni a be­to­la­ko­dót.

Házi kedvencén akarta tesztelni a terrorpár a vegyi fegyvert

Házi kedvencén akarta tesztelni a terrorpár a vegyi fegyvert

Egyre el­ké­pesz­tőbb rész­le­tek de­rül­nek ki a Köln­ben élő tu­né­ziai mig­ráns­ról és fe­le­sé­gé­ről...

Egyre el­ké­pesz­tőbb rész­le­tek de­rül­nek ki a Köln­ben élő tu­né­ziai mig­ráns­ról és fe­le­sé­gé­ről...

"Senki nem mondta nekem, hogy itt nem szabad nőket molesztálni"

"Senki nem mondta nekem, hogy itt nem szabad nőket molesztálni"

A Né­met­or­szág­ban élő Aly E.-nek azért kel­lett a bí­ró­ság elé áll­nia, mert 13 nőt zak­la­tott sze­xu­á­li­san.

Pisztolyt rántott az olasz képviselőjelölt a késes migráns ellen

Pisztolyt rántott az olasz képviselőjelölt a késes migráns ellen

A mi­lá­nói fő­pá­lya­ud­va­ron tör­tént.

A hely­szín a mi­lá­nói fő­pá­lya­ud­var volt, az a hely, ahol a leg­több vo­natra váró és ott élő be­ván­dorló gyű­lik össze.

Hoppá, durván hiányos volt a hazánkba érkező kamion szállítólevele

Hoppá, durván hiányos volt a hazánkba érkező kamion szállítólevele

A török ka­mion éjjel akart be­jönni Ma­gyar­or­szágra.

A török ka­mion éjjel akart be­jönni Ma­gyar­or­szág te­rü­le­tére.

Vásárolt útlevelekkel próbálkoznak a repülőtereken a migránsok

Vásárolt útlevelekkel próbálkoznak a repülőtereken a migránsok

A sta­tisz­tika sze­rint egyre több mig­ráns pró­bál hamis ira­tok­kal be­jutni...

A sta­tisz­tika sze­rint egyre több mig­ráns pró­bál hamis ira­tok­kal be­jutni...

Komoly bűnöző volt a hazájába visszatoloncolt öngyilkos migráns

Komoly bűnöző volt a hazájába visszatoloncolt öngyilkos migráns

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint ön­gyil­kos lett az az afgán mig­ráns, akit múlt héten to­lon­col­tak haza Mün­chen­ből.

Migráns szurkált embereket a közkedvelt giroszosnál

Migráns szurkált embereket a közkedvelt giroszosnál

A tá­ma­dót el­fog­ták.

Két em­bert szúrt le egy 19 éves afgán mig­ráns a né­met­or­szági Ober­hau­sen­ben.

Zsidó professzort ért antiszemita támadás az egyetemi kertben

Zsidó professzort ért antiszemita támadás az egyetemi kertben

Az 50 éves pro­fesszort azért kezdte szi­dal­mazni, majd üt­le­gelni egy 20 éves pa­lesz­tin férfi, mert az kipát vi­selt a fején.

Az 50 éves pro­fesszort azért kezdte szi­dal­mazni, majd üt­le­gelni egy 20 éves pa­lesz­tin férfi, mert az kipát vi­selt a fején. Az ehhez ha­sonló an­ti­sze­mita tá­ma­dá­sok meg­sok­szo­ro­zód­tak Né­met­or­szág­ban.

Pánikriadó: Repülőn fojtogatta utastársát egy megbilincselt férfi

Pánikriadó: Repülőn fojtogatta utastársát egy megbilincselt férfi

Két rendőr is szi­go­rúan őrizte azt a meg­bi­lin­cselt gui­neai mig­ránst, aki utas­tár­sát kezdte foj­to­gatni.

Két rendőr is szi­go­rúan őrizte azt a meg­bi­lin­cselt gui­neai mig­ránst, aki utas­tár­sát kezdte foj­to­gatni.

Európa legpusztítóbb merényletére készült a kölni migráns

Európa legpusztítóbb merényletére készült a kölni migráns

Jú­nius kö­ze­pén vet­ték őri­zetbe ...

Jú­nius kö­ze­pén vet­ték őri­zetbe Köln­ben azt az isz­lam­is­tát, akit azzal gya­nú­sí­ta­nak, hogy ott­ho­ná­ban ri­cin­bom­bát akart épí­teni.

Családi dráma: barátja miatt akart végezni lányával a begőzölt apa

Családi dráma: barátja miatt akart végezni lányával a begőzölt apa

Kom­man­dó­sok ro­ha­moz­ták meg a 44 éves egyip­tomi mig­ráns házát...

Kom­man­dó­sok ro­ha­moz­ták meg annak a 44 éves egyip­tomi mig­ráns­nak a házát, aki a gyanú sze­rint meg akarta ölni a saját 14 éves lá­nyát. A ti­né­dzser bűne ál­lí­tó­lag az volt, hogy olyan ba­rá­tot vá­lasz­tott maga mellé, aki­vel az apuka nem szim­pa­ti­zált.

Megtörte a csendet a megkéselt lány édesanyja

Megtörte a csendet a megkéselt 14 éves lány édesanyja

A 14 éves ál­do­zat édes­anyja úgy érezte, hogy tar­to­zik annyi­val lá­nyá­nak, hogy kiáll a nyil­vá­nos­ság elé...

A 14 éves ál­do­zat édes­anyja úgy érezte, hogy tar­to­zik annyi­val lá­nyá­nak és a mig­rán­sok által el­kö­ve­tett erő­szak többi ál­do­za­tá­nak, hogy kiáll a nyil­vá­nos­ság elé, és fel­te­szi azt az egy­szerű kér­dést: mi tör­tént a mi gyö­nyörű ha­zánk­kal?!

Álmában akarta megerőszakolni a családanyát!

Álmában akarta megerőszakolni a családanyát!

Az eset Man­ches­ter leg­rosszabb hírű vá­ros­ré­szé­ben, Roch­dale-ben tör­tént.

Az eset Man­ches­ter leg­rosszabb hírű vá­ros­ré­szé­ben, Roch­dale-ben tör­tént. Itt is mű­kö­dött olyan banda, amely 13-15 éves lá­nyok­kal ke­res­ke­dett.

Íme, Németország legabszurdabb migránstörténete

Íme, Németország legabszurdabb migránstörténete

Ta­nul­sá­gos tör­té­net kö­vet­ke­zik...

A 39 éves Jeff­rey Omo­ro­dion tör­té­nete rá­vi­lá­gít arra, hogy Né­met­or­szágba csak az a mig­ráns nem tud be­utazni, ame­lyik nem akar.

Brüsszel mindenáron migránsokat telepítene Magyarországra

Kiderült: Brüsszel mindenáron migránsokat telepítene Magyarországra

A nem en­ge­del­mes­kedő or­szá­go­kat meg­bün­tet­nék: el­von­nák az uniós for­rá­sa­i­kat.

Elcsatangoló, értelmi fogyatékos kislányt erőszakolt meg a migráns

Elcsatangoló, értelmi fogyatékos kislányt erőszakolt meg a migráns

A héten kez­dő­dött a pere a 28 éves pa­kisz­táni mig­ráns­nak...

A héten kez­dő­dött a pere a 28 éves pa­kisz­táni mig­ráns­nak...

Szomszédos országba készült elszökni a 14 éves lány gyilkosa

Szomszédos országba készült elszökni a 14 éves lány gyilkosa

Szom­ba­ton este lan­dolt az a gép...

Szom­ba­ton este lan­dolt az a gép Frank­furt­ban, amely­nek fe­dél­ze­tén ült a 20 éves iraki Ali Bas­har.

Hazájában fogták el a 14 éves lány kegyetlen gyilkosát

Hazájában fogták el a 14 éves lány kegyetlen gyilkosát

Irak­ban csap­tak le rá.

Horst Se­e­ho­fer német bel­ügy­mi­nisz­ter pén­te­ken dél­után je­len­tette be, hogy Irak­ban el­fog­ták a 14 éves Su­sanna Feld­mann fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát.

Temetőben molesztálta a 12 éves kislányt a jugoszláv férfi

Temetőben molesztálta a 12 éves kislányt a jugoszláv férfi

A rend­őr­ség őri­zetbe vett egy gya­nú­sí­tot­tat...

A rend­őr­ség őri­zetbe vett egy férfit, akit a mo­lesz­tá­lás­sal gya­nú­sí­ta­nak.

Újabb Allah akbaros támadás történt! Ezúttal Hollandiában

Újabb Allah akbaros támadás történt! Ezúttal Hollandiában

Rend­őrökre tá­madt egy szír mig­ráns Hol­lan­di­á­ban. Az eset végén le­lőt­ték a férfit...

Rend­őrökre tá­madt egy szír mig­ráns Hol­lan­di­á­ban. Az eset végén le­lőt­ték a férfit...

Íme, a vonaton késelő migráns titkos aktája

Íme, a vonaton késelő migráns titkos aktája

A rend­őr­ség szá­mára nem volt is­me­ret­len az erit­reai mig­ráns.

A rend­őr­ség szá­mára nem volt is­me­ret­len az az erit­reai mig­ráns, aki szer­dán este egy Flens­burgba tartó vo­na­ton meg­ké­selte egyik utas­tár­sát, majd egy rend­őr­nőre is rá­tá­madt, aki végül le­lőtte.

10 éves kislányt csókolgatott a migráns a játszótéren

10 éves kislányt csókolgatott a migráns a játszótéren

El­ké­pesztő vita zaj­lik az ügy­ről...

Egé­szen el­ké­pesztő vita zaj­lik je­len­leg Né­met­or­szág­ban azt kö­ve­tően, hogy egy erit­reai mig­ráns a ját­szó­té­ren arcon csó­kolt egy 10 éves német kis­lányt.

Hét évet kapott a 14 éves lányt megerőszakoló férfi

Hét évet kapott a 14 éves lányt megerőszakoló férfi

Bű­nös­nek ta­lálta a brit bí­ró­ság azt az el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­relmű szír mig­ránst, aki a vád sze­rint bán­tal­ma­zott és meg­erő­sza­kolt egy 14 éves kis­lányt.

Bű­nös­nek ta­lálta a brit bí­ró­ság azt az el­uta­sí­tott me­ne­dék­ké­relmű szír mig­ránst, aki a vád sze­rint bán­tal­ma­zott és meg­erő­sza­kolt egy 14 éves kis­lányt. Mint ki­de­rült, a férfi több min­den­ben is ha­zu­dott a ha­tó­sá­gok­nak.

Biciklin, kezében a nemi szervével ijesztgette a nőket a migráns

Biciklin, kezében a nemi szervével ijesztgette a nőket a migráns

Egy nő ri­asz­totta a rend­őr­sé­get a né­met­or­szági Tü­bin­gen­ben...

Egy nő ri­asz­totta a rend­őr­sé­get a né­met­or­szági Tü­bin­gen­ben...

18. szülinapját ünneplő részeg lányt erőszakolt meg a kegyetlen taxis

18. szülinapját ünneplő részeg lányt erőszakolt meg a kegyetlen taxis

A Svájc­ban dol­gozó pa­kisz­táni férfi leg­alább 6 nőt mo­lesz­tált sze­xu­á­li­san.

A lu­zerni ügyész­ség sze­rint a Svájc­ban ta­xis­ként dol­gozó pa­kisz­táni férfi leg­alább hat nőt mo­lesz­tált sze­xu­á­li­san. Leg­utóbb egy, a 18. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő fi­a­tal lányt erő­sza­kolt meg a ko­csija hátsó ülé­sén.