CÍMKE: 'migráció'

Brüsszel új dokumentuma is a tömeges migrációt támogatja

Brüsszel új dokumentuma is a tömeges migrációt támogatja

Jól lát­szik, hogy az Unió ve­ze­tői a mig­rá­ciót tart­ják az eu­ró­pai jövő alap­já­nak - írja a V4NA.

Semjén: Timmermans vállalná, hogy mi vértanúk legyünk

Semjén: Timmermans vállalná, hogy mi vértanúk legyünk

A brüsszeli bü­rok­ra­ták mig­rá­ciós po­li­ti­kája in­kor­rekt, tör­vény­te­len és an­ti­de­mok­ra­ti­kus.

Timmermansnak vállalnia kell a felelősséget a migrációért

Timmermansnak vállalnia kell a felelősséget a migrációért

Eu­ró­pába több mint más­fél mil­lió il­le­gá­lis be­ván­dorló jött.

Eu­ró­pába több mint más­fél mil­lió il­le­gá­lis be­ván­dorló jött.

Brazília és Magyarország védi a kereszténységet

Brazília és Magyarország védi a kereszténységet

Ma­gyar­or­szág és Bra­zí­lia egyet­ért a mig­rá­ció el­leni fel­lé­pés ügyé­ben és el­uta­sítja a ke­resz­tény­ül­dö­zést.

Ma­gyar­or­szág és Bra­zí­lia egyet­ért a mig­rá­ció el­leni fel­lé­pés ügyé­ben és el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tartja a ke­resz­té­nyek­kel szem­beni diszk­ri­mi­ná­ciót.

Migránsok Európáját teremtené meg Timmermans

Migránsok Európáját akarja Timmermans

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal csúcs­je­löltje, Frans Tim­mer­mans a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sére ké­szül - je­len­tette ki Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

A "haladók" a józan észt is meghaladták

A migránspárti "haladók" a józan észt is meghaladták

A mig­rá­ció tá­mo­ga­tói, akik ma­gu­kat a ha­la­dás baj­no­ka­i­nak vall­ják, Eu­ró­pát egy poszt­nem­zeti, poszt­ke­resz­tény kor­szakba akar­ják ve­zetni.

A mig­rá­ció tá­mo­ga­tói, akik ma­gu­kat a ha­la­dás baj­no­ka­i­nak vall­ják, Eu­ró­pát egy poszt­nem­zeti, poszt­ke­resz­tény kor­szakba akar­ják ve­zetni.

Brüsszel lenézi és megbélyegzi Magyarországot

Brüsszel lenézi és megbélyegzi Magyarországot

Az eu­ró­pai elit el­vesz­tete a kap­cso­la­tot az eu­ró­pai va­ló­ság­gal - mondta Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő ked­den az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán.

Szijjártó: Weber súlyosan megsértette a magyar választókat

Szijjártó: Weber súlyosan megsértette a magyar választókat

A mos­tani az első olyan eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás, ahol va­lódi kér­dé­sek­ről dönt­he­tünk - fo­gal­ma­zott Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.

Varga Mihály: Az ellenzék letagadja a bevándorlást

Varga Mihály: Az ellenzék letagadja a bevándorlást

Eu­rópa nyu­gati fele nem tartja annyira fon­tos­nak, hogy meg­őrizze saját iden­ti­tá­sát - hang­sú­lyozta Varga Mi­hály.

Eu­rópa nyu­gati fele nem tartja annyira fon­tos­nak, hogy meg­őrizze saját iden­ti­tá­sát - hang­sú­lyozta Varga Mi­hály a Fi­desz or­szág­já­rá­sá­nak új­pesti ál­lo­má­sán. Az a leg­rosszabb kom­bi­ná­ció, ha egy or­szág gaz­dag és gyenge, mert nem képes meg­vé­deni magát, ugyan­ak­kor vonzó be­ván­dor­lási cél­pont.

Európa megmaradása a tét

Európa megmaradása a tét

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás tétje Eu­rópa meg­ma­ra­dása.

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás tétje Eu­rópa meg­ma­ra­dása, mert je­len­leg alap­ve­tően ve­szé­lyez­teti az Eu­ró­pai Uniót a tö­me­ges mig­rá­ció - je­len­tette ki a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója,

Sokkoló statisztika! Berlinben a Mohamed a leggyakrabban adott első keresztnév

Sokkoló statisztika! Berlinben a Mohamed a leggyakrabban adott első keresztnév

Évek óta egyre több új­szü­lött fiú­gyer­mek kapja a Mo­ha­med nevet Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban.

Letagadja a tényeket az Európai Bizottság

Kövér László határozottan kijelentette: Letagadja a tényeket az Európai Bizottság

A brüsszeli ve­ze­tők sze­ret­nék el­fedni azt, hogy mi­lyen nyil­ván­való kö­vet­kez­mé­nyei van­nak az el­hi­bá­zott be­ván­dor­lási po­li­ti­ká­nak - mondta az Or­szág­gyű­lés el­nöke Pak­son.

A brüsszeli ve­ze­tők sze­ret­nék el­fedni azt, hogy mi­lyen nyil­ván­való kö­vet­kez­mé­nyei van­nak az el­hi­bá­zott be­ván­dor­lási po­li­ti­ká­nak - mondta Kövér László, az Or­szág­gyű­lés el­nöke hét­főn Pak­son, egy la­kos­sági fó­ru­mon.

Orbán Viktor: A brüsszeli elit fél a változásoktól

Orbán Viktor: A brüsszeli elit fél a változásoktól

Mat­teo Sal­vini lá­to­ga­tá­sá­nak leg­fon­to­sabb pil­la­na­tait idézte fel Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rádió pén­tek reg­geli hír­mű­so­rá­ban.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön ven­dé­gül látta Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­tert, mi­nisz­ter­el­nök-he­lyet­test. A ta­lál­kozó leg­fon­to­sabb pil­la­na­tait idézte fel Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rádió pén­tek reg­geli hír­mű­so­rá­ban.

Salvini: Az olaszoknak példa lehet Magyarország

Salvini: Az olaszoknak példa lehet Magyarország

Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter pél­dá­nak te­kinti a ma­gyar gaz­da­sá­got, sze­rinte ha­zá­já­nak van mit ta­nul­nia tő­lünk.

Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter pél­dá­nak te­kinti a ma­gyar gaz­da­ság fej­lő­dé­sét és el­is­merte, hogy ha­zá­já­nak van mit ta­nul­nia tő­lünk.

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

Hi­he­tet­len mire ké­pe­sek.

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal azért tá­madja Sal­vi­nit, mert si­ke­rült meg­vé­de­nie a ha­tá­ro­kat, és ez nem tet­szik So­ros­nak és az em­be­re­i­nek.

Meghurcolják az osztrák alkancellárt, mert népességcseréről beszélt

Meghurcolják az osztrák alkancellárt, mert népességcseréről beszélt

Oszt­rák bal­ol­dali po­li­ti­ku­sok és a li­be­rá­lis média vette össz­tűz alá St­ra­chét.

Migránsáradat és terrorizmus fenyegeti Németországot

Migránsáradat és terrorizmus fenyegeti Németországot

Hans-Georg Ma­as­sen ettől tart.

A Frank­fur­ter All­ge­meine Ze­i­tung hír­por­tálja ol­va­só­i­nak több mint két­har­mada egyet­ért a német szö­vet­ségi al­kot­mány­vé­delmi hi­va­tal volt ve­ze­tő­jé­vel.

Lehazudja a migránsok számát Brüsszel

Lehazudja a migránsok számát Brüsszel

Brüs­szel be­ván­dor­lás­párti több­sége le akarja ta­gadni a mig­rá­ciós nyo­más nyil­ván­való ada­tait az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás kö­ze­led­té­vel.

Brüs­szel be­ván­dor­lás­párti több­sége le akarja ta­gadni a mig­rá­ciós nyo­más nyil­ván­való ada­tait az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás kö­ze­led­té­vel.

A balkáni migrációs útvonal megváltozása közös magyar és szerb siker

A balkáni migrációs útvonal megváltozása közös magyar és szerb siker

Közös ma­gyar és szerb si­ker­nek ne­vezte a bal­káni mig­rá­ciós út­vo­nal meg­vál­to­zá­sát Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Ha a migránspártiak nyernek, bosszúhadjáratot indíthatnak

Ha a migránspártiak nyernek, bosszúhadjáratot indíthatnak

A má­jusi eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa kul­tú­rája, ci­vi­li­zá­ci­ónk jö­vője a tét.

Megbukott Juncker, kettest sem kapott

Megbukott Juncker, még kettest sem kapott

A Szá­zad­vég so­ro­za­tot in­dí­tott, mely­ben az Eu­ró­pai Bi­zott­ság tag­ja­i­nak ed­digi de­mok­ra­ti­kus tel­je­sít­mé­nyét ér­té­ke­lik.

A Szá­zad­vég so­ro­za­tot in­dí­tott, mely­ben az Eu­ró­pai Bi­zott­ság tag­ja­i­nak ed­digi de­mok­ra­ti­kus tel­je­sít­mé­nyét ér­té­ke­lik.

Kovács Zoltán: Boszorkányüldözés folyik Brüsszelben

Kovács Zoltán: Boszorkányüldözés folyik Brüsszelben

Eu­rópa ha­tá­rait csak az lép­hesse át, aki­nek joga van arra - mondta Ko­vács Zol­tán ál­lam­tit­kár.

Eu­rópa ha­tá­rait csak az lép­hesse át, aki­nek joga van arra - mondta Ko­vács Zol­tán ál­lam­tit­kár az M1 ak­tu­á­lis csa­torna mű­so­rá­ban.

Orbán Viktor: Az iszlám kultúra új területeket foglal el

Orbán Viktor: Az iszlám kultúra új területeket foglal el

"A Kelet Nyu­gatra jött".

Az Eu­ró­pát érintő mig­rá­ciós vál­ság va­ló­já­ban ci­vi­li­zá­ciós vál­sággá szé­le­se­dett, "a Kelet Nyu­gatra jött" - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Pi­lis­csa­bán.

Szijjártó: A migrációt legálissá akarják minősíteni

Szijjártó: A migrációt legálissá akarják minősíteni

A be­ván­dor­lás je­len­tette koc­ká­za­tot to­vább sú­lyos­bítja az Eu­ró­pai Bi­zott­ság­nak a mig­rá­ciós fo­lya­ma­tok ser­ken­té­sét célzó hoz­záál­lása és erő­tel­jes nyo­mása.

Ez a véleménye az osztrák belügyminiszternek a migránskaravánról

Az osztrák belügyminiszter a magyar kormány álláspontját hangoztatja Brüsszelnek írt levelében

Her­bert Kickl meg­kon­gatta a vész­ha­ran­got Brüsszel­nek kül­dött le­ve­lé­ben.

Her­bert Kickl oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter meg­kon­gatta a vész­ha­ran­go­kat a Brüsszel­nek kül­dött le­ve­lé­ben.

A bevándorlás a legfontosabb kérdés Európa számára

A bevándorlás a legfontosabb kérdés Európa számára

Ál­lan­dó­sulni fog a ve­szély, ha az EP-vá­lasz­tás után to­vábbra is a be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal aka­rata ér­vé­nye­sül.

Ál­lan­dó­sulni fog a mig­rá­ció okozta ve­szély, ha az EP-vá­lasz­tás után to­vábbra is a be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal aka­rata ér­vé­nye­sül.

Merkel asszony, ezt a cikket olvassa el!

Merkel asszony, ezt a cikket olvassa el!

Tel­jes cső­döt mon­dott a né­me­tek me­ne­kült­po­li­ti­kája...

A Focus nevű nép­szerű német hír­por­tál Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár és Horst Se­e­ho­fer bel­ügy­mi­nisz­ter fi­gyel­mébe ajánlja azt a vé­le­mény­cik­ket, amely a ta­valy au­gusz­tusi, Chem­nitz­ben tör­tént gyil­kos­ság hát­te­rét dol­gozza fel.

Hasznosnak hazudja Brüsszel a migrációt

Hasznosnak hazudja Brüsszel a migrációt

Szij­jártó Péter sze­rint Brüs­szel sze­reti a be­ván­dor­lást.

Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint Brüs­szel sze­reti a be­ván­dor­lást, és ez abból is lát­szik, hogy az Eu­ró­pai Bi­zott­ság most éppen a le­gá­lis mig­rá­ció po­zi­tív ha­tá­sa­i­ról kez­dett el kom­mu­ni­kálni.

Országos aláírásgyűjtő akciót indított a Fidesz

Országos aláírásgyűjtő akciót indított a Fidesz

Arra kérik a ma­gyar em­be­re­ket, hogy alá­írá­suk­kal tá­mo­gas­sák Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök pén­te­ken be­je­len­tett hét­pon­tos ak­ció­ter­vét a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára.

Or­szá­gos alá­írás­gyűjtő ak­ciót in­dí­tott a Fi­desz, amely­ben arra kérik a ma­gyar em­be­re­ket, hogy alá­írá­suk­kal tá­mo­gas­sák Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök pén­te­ken be­je­len­tett hét­pon­tos ak­ció­ter­vét a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára.

Elgondolkodtató dolgokról nyilatkozott a híres jövőkutató

Elgondolkodtató dolgokról nyilatkozott a híres jövőkutató

A Bild című lap­nak arról be­szélt a pro­fesszor, hogy mi­lyen vál­to­zá­so­kon mehet át a német tár­sa­da­lom az el­kö­vet­ke­zendő évek­ben.

Horst Opas­chowski Né­met­or­szág leg­is­mer­tebb jö­vő­ku­ta­tója. A Bild című lap­nak arról be­szélt a pro­fesszor, hogy mi­lyen vál­to­zá­so­kon mehet át a német tár­sa­da­lom az el­kö­vet­ke­zendő évek­ben.

Gulyás Gergely: A migráció Európa lerombolásának eszköze

A migráció Európa lerombolásának eszköze

A 21. szá­zad a lel­ke­kért foly­ta­tott küz­de­lem ideje lesz.

A 21. szá­zad a lel­ke­kért foly­ta­tott küz­de­lem ideje lesz - je­len­tette ki a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Hogyan lett Orbán Viktorból és Nicolas Sarkozyből három testőr?

Hogyan lett Orbán Viktorból és Nicolas Sarkozyből három testőr?

Az alá­írás: Három testőr. Egy biz­ton­sági em­bert tény­leg lá­tunk a kép elő­te­ré­ben, aztán jön a másik kettő...

Azonnal cselekvést sürgetett Orbán Viktor a migráció ügyében

Azonnal cselekvést sürgetett Orbán Viktor a migráció ügyében

Azon­nali cse­lek­vésre szó­lí­tott fel a mig­rá­ció, a ha­tár­vé­de­lem és az eu­ró­pai egy­ség ügyé­ben Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Gulyás Gergely: Megpróbálják ránk erőltetni az ENSZ csomagot

Megpróbálják ránk erőltetni az ENSZ csomagot

A mig­rá­ció nem oldja meg a mun­ka­erő után­pót­lá­sát, és a de­mo­gráfiai ba­jo­kat sem, ezzel szem­ben Ma­gyar­or­szág a sta­bil csa­lád­po­li­ti­kára épít.

A svéd politikus szerint a migránsok veszélyeztetik a nők biztonságát

A svéd politikus szerint a migránsok veszélyeztetik a nők biztonságát

Ebba Busch Thor, a svéd Ke­resz­tény­de­mok­ra­ták ve­ze­tője el­ma­rasz­talta a svéd kor­mányt a mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt.

Megtízszereződött a bűncselekmények száma 2015 óta egy német községben

Megtízszereződött a bűncselekmények száma 2015 óta egy német községben

2015 óta me­re­de­ken emel­ke­dett az el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma.

2015 óta me­re­de­ken meg­emel­ke­dett a német köz­ség­ben el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma.

Migránsügyben nem alkuszik a kormány

Migránsügyben nem alkuszik a kormány

Sem a ma­gyar kor­mány, sem a Fi­desz nem köt komp­ro­misszu­mot a mig­rá­ció ügyé­ben, il­letve Eu­rópa és az eu­ró­pai ke­resz­tény kul­túra meg­vé­dé­sé­nek kér­dé­sé­ben, ezek­hez min­den­áron ra­gasz­ko­dik.

Sem a ma­gyar kor­mány, sem a Fi­desz nem köt komp­ro­misszu­mot a mig­rá­ció ügyé­ben, il­letve Eu­rópa és az eu­ró­pai ke­resz­tény kul­túra meg­vé­dé­sé­nek kér­dé­sé­ben, ezek­hez min­den­áron ra­gasz­ko­dik.

Bevándorlásellenes Közép-Európa polgársága

Bevándorlásellenes Közép-Európa polgársága

A közép-eu­ró­pai tér­ség 83 mil­lió vá­lasz­tó­pol­gá­rá­ból 61 mil­lió be­ván­dor­lás­el­le­nes.

A közép-eu­ró­pai tér­ség 83 mil­lió vá­lasz­tó­pol­gá­rá­ból 61 mil­lió be­ván­dor­lás­el­le­nes - ezt mu­tatja a köz­vé­le­mény-ku­ta­tás.

Derüljön ki az összes, migrációról szóló brüsszeli titkos terv

Derüljön ki az összes, migrációról szóló brüsszeli titkos terv

Az Eu­ró­pai Unió pol­gá­ra­i­nak joguk van tudni, hogy az Eu­ró­pai Bi­zott­ság mi­lyen tit­kos ter­ve­ket ké­szít.

Az Eu­ró­pai Unió pol­gá­ra­i­nak joguk van tudni, hogy mi­lyen tit­kos ter­ve­ket ké­szít Brüs­szel.

Több ezer háborús bűnös szökhetett Németországba

Több ezer háborús bűnös szökhetett Németországba

Nem ez volt az első bot­rány.

Több ezer fel­dol­go­zat­lan, fe­nye­ge­tést tar­tal­mazó akta he­vert a német ha­tó­sá­gok asz­ta­lán 2015-ben, a mig­rá­ciós vál­ság csúcs­pont­ján.

Kövér László: Újszerű hadviselés folyik Európa ellen

Kövér László: Újszerű hadviselés folyik Európa ellen

A tu­da­tot akar­ják meg­szállni.

"Az alá­ve­tésre és ki­fosz­tásra szánt" Eu­rópa ellen új­szerű, 21. szá­zadi had­vi­se­lés fo­lyik, amely­ben nem a te­rü­le­tet, hanem a tu­da­tot akar­ják meg­szállni.

Vészhelyzet fenyeget a migránsok miatt Boszniában

Vészhelyzet fenyeget a migránsok miatt Boszniában

Dra­gan Mek­tic bos­nyák biz­ton­sági mi­nisz­ter sze­rint Gö­rög­or­szág­ban 70 ezren vár­nak a to­vább­ha­la­dásra.

Dra­gan Mek­tic bos­nyák biz­ton­sági mi­nisz­ter sze­rint Gö­rög­or­szág­ban 70 ezren vár­nak arra, hogy az idő­já­rás le­he­tővé tegye szá­mukra az el­in­du­lást Nyu­gat-Eu­rópa felé.

Algéria a polgárháború szélén, újabb migrációs hullám jöhet

Algéria a polgárháború szélén, újabb migrációs hullám jöhet

Ha to­vább rom­lik a hely­zet, akkor könnyen újabb mig­rá­ciós vál­ság ala­kul­hat ki Eu­ró­pá­ban.

Ha to­vább rom­lik a hely­zet, akkor könnyen újabb mig­rá­ciós vál­ság ala­kul­hat ki.

Hidegen hagyta Merkeléket a terroristák miatti figyelmeztetés

Hidegen hagyta Merkeléket a terroristák miatti figyelmeztetés

A na­pok­ban je­le­nik meg Né­met­or­szág­ban dr. Ste­fan Mei­ning ter­ror­szak­értő könyve, mely­nek már a címe is so­kat­mondó...

Terroristákat segíthet az ENSZ politikája

Terroristákat segíthet az ENSZ politikája

Tel­je­sen el­fo­gult, mig­rá­ció­párti az ENSZ ál­lás­pontja.

Ha az ENSZ nem adja fel je­len­legi, tel­je­sen el­fo­gult mig­rá­ció­párti ál­lás­pont­ját, akkor rend­kí­vül ko­moly ve­szélyt hoz­hat Eu­ró­pára a kö­vet­kező hó­na­pok­ban - mondta Szij­jártó Péter hét­főn Genf­ben.

Badarságokat állít az Európai Bizottság

Badarságokat állít az Európai Bizottság

Ha­lász János szom­bati deb­re­ceni saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Brüs­szel ter­vei közül a leg­ve­szé­lye­sebb­nek a gaz­da­sági be­ván­dor­lók kér­dé­sét ítélte és be­szélt az Eu­ró­pai Bi­zott­ság le­ve­lé­ről is.

A Fi­desz par­la­menti frak­ció­szó­vi­vője sze­rint "gaz­da­sági be­ván­dor­lók mil­liói előtt akarja ki­tárni a ka­pu­kat Brüs­szel". Ha­lász János szom­bati deb­re­ceni saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján Brüs­szel ter­vei közül a leg­ve­szé­lye­sebb­nek a gaz­da­sági be­ván­dor­lók kér­dé­sét ítélte. Aa gaz­da­sági be­ván­dor­lók je­len­leg a va­lódi me­ne­kül­tek­kel ke­ve­redve, il­le­gá­li­san ér­kez­nek.

Beismerő vallomás Brüsszelből

Beismerő vallomás Brüsszelből

Brüs­szel gya­kor­la­ti­lag be­is­merő val­lo­mást tett - így kom­men­tálta a mig­rá­ci­ó­ról szóló kor­mány­zati kam­pányra adott eu­ró­pai bi­zott­sági re­a­gá­lást Ko­vács Zol­tán.

Brüs­szel gya­kor­la­ti­lag be­is­merő val­lo­mást tett - így kom­men­tálta a mig­rá­ci­ó­ról szóló kor­mány­zati kam­pányra adott eu­ró­pai bi­zott­sági re­a­gá­lást Ko­vács Zol­tán, a nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár. A brüsszeli ter­vek ter­vek nö­vel­nék a be­ván­dor­lást Eu­ró­pába, ezért a ka­bi­net sze­rint ve­szé­lye­sek.

A bevándorlók szerint Franciaország hamarosan muszlimmá válik

A bevándorlók szerint Franciaország hamarosan muszlimmá válik

Ang­ela Mer­kel mig­ráns­po­li­ti­kája ve­zet­he­tett a Bre­xit­hez?

Ang­ela Mer­kel mig­ráns­po­li­ti­kája ve­zet­he­tett a Bre­xit­hez?

Szíjjártó Péter: Magyarország és Szlovákia szövetségesek

Szíjjártó Péter: Magyarország és Szlovákia szövetségesek

Az el­múlt évek­ben mind­két ol­da­lon sokat dol­goz­tak azért, hogy ez a mon­dat ma ki­mond­ható le­gyen.

Újabb migrációs útvonalat sikerült lezárni a migránsok előtt

Újabb migrációs útvonalat sikerült lezárni a migránsok előtt

Most az ola­szok ke­mény po­li­ti­ká­já­nak kö­szön­he­tően si­ke­rült a Föld­közi-ten­ge­ren vissza­szo­rí­tani a be­ván­dor­lást.

Matteo Salvini megtette a magáét, most a többiek jönnek

Matteo Salvini megtette a magáét, most a többiek jönnek

Si­ke­res az olasz po­li­ti­kus mun­kája...

A leg­újabb sta­tisz­ti­kák sze­rint ra­di­ká­li­san csök­kent az Olasz­or­szágba ér­kező mig­rán­sok száma ta­valy.

Ebolapánik tört ki egy migráns halála után a német városban

Ebolapánik tört ki egy migráns halála után a német városban

A lakók közül töb­ben be­pá­ni­kol­tak.

Mivel a férfin kül­sé­relmi nyom nem volt lát­ható, fent állt a ve­szé­lye, hogy fer­tőző be­teg­ségbe, pél­dául ebo­lába halt bele.

Aki ösztönzi a bevándorlást, Európát veszélyezteti

Aki ösztönzi a bevándorlást, Európát veszélyezteti

Vi­lá­gossá vált, hogy két tel­je­sen kü­lön­böző vi­lág­né­zet, fel­fo­gás lé­te­zik a mig­rá­ci­ó­val kap­cso­lat­ban.

Vi­lá­gossá vált, hogy két tel­je­sen kü­lön­böző vi­lág­né­zet, fel­fo­gás lé­te­zik a mig­rá­ci­ó­val kap­cso­lat­ban.

Deutsch: Juncker kudarcot vallott

Deutsch: Juncker kudarcot vallott

El­nök­sége alatt be­jöt­tek az il­le­gá­lis mig­rán­sok és ki­men­tek a bri­tek.

Szer­dán köz­zé­tett Fa­ce­book-üze­ne­té­ben Deutsch Tamás azt írta: Jean-Cla­ude Jun­c­ker "ku­dar­cot val­lott, mert el­nök­sége alatt mil­lió­számra be­jöt­tek az il­le­gá­lis mig­rán­sok és ki­men­tek a bri­tek".

Megszólalt a volt német kémfőnök, elképesztő dolgokat állít

Megszólalt a volt német kémfőnök, elképesztő dolgokat állít

A német al­kot­mány­vé­delmi hi­va­tal ve­ze­tője elő­ször be­szélt nyíl­tan a nyil­vá­nos­ság előtt az el­múlt pár év hi­bá­i­ról.

Nem lesz közös uniós álláspont

Szijjártó Péter: Nem lesz közös uniós álláspont

A szer­dán kez­dődő, az úgy­ne­ve­zett Bu­da­pesti Fo­lya­mat­ról Isz­tam­bul­ban ren­de­zett mi­nisz­teri ülé­sen a be­ván­dor­lás­párti erők nem győz­het­nek.

A szer­dán kez­dődő, az úgy­ne­ve­zett Bu­da­pesti Fo­lya­mat­ról Isz­tam­bul­ban ren­de­zett mi­nisz­teri ülé­sen a be­ván­dor­lás­párti erők nem győz­het­nek.

Nem engedünk elfogadni migrációt támogató javaslatot

Szíjjártó Péter: Magyarország nem enged elfogadni migrációt támogató javaslatot

A Bu­da­pest Fo­lya­mat a be­ván­dor­lás­párti erők meg­ál­lí­tá­sá­nak szim­bó­luma lesz.

A Bu­da­pest Fo­lya­mat a be­ván­dor­lás­párti erők meg­ál­lí­tá­sá­nak szim­bó­luma lesz.

A nyíltság "nyugaton" elképzelhetetlen

Orbán nyíltsága "nyugaton" elképzelhetetlen

A The Ame­ri­can Con­ser­va­tive fog­lal­ko­zik a ma­gyar kor­mány­fő­vel.

A The Ame­ri­can Con­ser­va­tive írja, ahogy a ma­gya­rok ki­pu­col­ták az or­szág­ból a kom­mu­niz­must, épp­úgy küz­de­nek most a nyi­tott ha­tá­rok rém­álma ellen.

Angela Merkel pártja elkezdte feldolgozni a Mutti által okozott traumákat

Angela Merkel pártja elkezdte feldolgozni a Mutti által okozott traumákat

Már négy éve annak, hogy ki­rob­bant Eu­ró­pá­ban a mig­rá­ciós vál­ság. Mer­kel örök­sé­gét nem lesz rövid idő fel­dol­gozni...

A családvédelem és nem a migráció a megoldás

A családvédelem és nem a migráció a megoldás

Be­fe­je­ző­dött a Fi­desz és a KDNP Ba­la­ton­al­má­di­ban tar­tott 3 napos ki­he­lye­zett frak­ció­ülése, mely­nek két fon­tos prog­ram­pontja volt.

Be­fe­je­ző­dött a Fi­desz és a KDNP Ba­la­ton­al­má­di­ban tar­tott 3 napos ki­he­lye­zett frak­ció­ülése, mely­nek két fon­tos prog­ram­pontja Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­pon­tos csa­lád­tá­mo­ga­tási cso­mag­já­nak meg­be­szé­lése és a má­jusi uniós vá­lasz­tá­sokra való fel­ké­szü­lés volt.

Duisburg egyes részein már kisebbségben vannak a német nyelvet használók

Duisburg egyes részein már kisebbségben vannak a német nyelvet használók

Az ál­ta­lá­nos is­ko­lás korú di­á­kok ese­té­ben kü­lö­nö­sen ri­asz­tóak az ada­tok.

Az ál­ta­lá­nos is­ko­lás korú di­á­kok ese­té­ben kü­lö­nö­sen ri­asz­tóak az ada­tok.

A nő nem ember a muszlimok között

A nő nem ember a muszlimok között

A M női egyen­jo­gú­ság és ön­ren­del­ke­zés kor­lá­to­zása el­fo­gad­ha­tat­lan.

A Mig­rá­ció­ku­tató In­té­zet elem­zése sze­rint a női egyen­jo­gú­ság és ön­ren­del­ke­zés kor­lá­to­zása el­fo­gad­ha­tat­lan Eu­rópa or­szá­ga­i­ban. Egyes közel-ke­leti és észak-af­ri­kai kö­zös­sé­gek sú­lyo­san kor­lá­toz­zák a nők jo­gait.

8000 női körülmetélt áldozat él Ausztriában

8000 női körülmetélt áldozat él Ausztriában! +18

Az ősi, af­ri­kai szo­kás ál­do­za­tai már nem csak Af­ri­ká­ban élnek.

A női kö­rül­me­té­lés egy ősi, af­ri­kai ere­detű szo­kás, amely­nek ál­do­za­tai már nem csak a fe­kete kon­ti­nen­sen és a Közel-Ke­le­ten élnek, hanem Eu­ró­pá­ban is.

A migrációt meg kell állítani

Kovács Zoltán: A migrációt meg kell állítani

A mig­rá­ciós nyo­mást nem me­ne­dzselni kell, hanem meg­szün­tetni - mondta Ko­vács Zol­tán nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

A mig­rá­ciós nyo­mást nem me­ne­dzselni kell, hanem meg­szün­tetni - mondta Ko­vács Zol­tán nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár. A V4-ek Né­met­or­szág leg­fon­to­sabb gaz­da­sági part­ne­ré­nek szá­mí­ta­nak, és ez az öt or­szág együtt Eu­rópa mag­ját al­kotja.

Megint hazudtak a brüsszeli bürokraták

Megint hazudtak a brüsszeli bürokraták

A "brüsszeli be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok" búj­ta­tott jog­al­ko­tás­sal pró­bál­ják kö­te­le­zővé tenni az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­ját, amely­ről ko­ráb­ban azt mond­ták, nem lesz kö­te­lező.

A "brüsszeli be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok" búj­ta­tott jog­al­ko­tás­sal pró­bál­ják kö­te­le­zővé tenni az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­ját, amely­ről ko­ráb­ban azt mond­ták, nem lesz kö­te­lező. A mig­rá­ciós cso­ma­got ki­lenc uniós tag­ál­lam nem fo­gadta el, mégis min­den uniós do­ku­men­tum­ban hi­vat­ko­zási alap­ként akar­ják hasz­nálni.

Támogatja az illegális migrációt a Jobbik

Támogatja az illegális migrációt a Jobbik

Gyön­gyösi Már­ton évad­nyitó be­szé­dé­ben egy­ér­tel­művé tette, hogy pártja nem akarja meg­vé­deni Ma­gyar­or­szá­got az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás­tól.

Gyön­gyösi Már­ton évad­nyitó be­szé­dé­ben egy­ér­tel­művé tette, hogy pártja nem akarja meg­vé­deni Ma­gyar­or­szá­got az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás­tól.

Brüsszel ámokfutása folytatódik

Szíjjártó: Brüsszel ámokfutása folytatódik

Hi­vat­kozni akar­nak az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­jára.

A be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok ámok­fu­tása foly­ta­tó­dik, min­dig, min­den uniós do­ku­men­tum­ban hi­vat­kozni akar­nak az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­jára,

Líbiában közel egymillió illegális bevándorló vette célba Európát

Líbiában közel egymillió illegális bevándorló vette célba Európát

A lí­biai nem­zeti egy­ség­kor­mány ve­ze­tője sze­rint csak náluk 800 ezer olyan mig­ráns él, akik epe­kedve vágy­nak Eu­ró­pába.

Szíjjártó: A hátsó ajtón hozzák vissza a migrációs csomagot

Szíjjártó: A hátsó ajtón hozzák vissza a migrációs csomagot

Len­gyel­or­szág is el­lenzi.

Ma­gyar­or­szág és Len­gyel­or­szág el­lenzi, hogy kü­lön­böző uniós és ENSZ-do­ku­men­tu­mokba fe­je­ze­ten­ként be­ik­tatva, vissza­hoz­zák a mig­rá­ciós cso­ma­got.

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

To­vább nőtt a bűn­cse­lek­mé­nyek száma, kü­lö­nö­sen a nőket és a gye­re­ke­ket érintő nemi erő­sza­kok száma ug­rott meg 2018-ban.

Hazudik a migrációs politikáért felelős brüsszeli biztos

Hazudik a migrációs politikáért felelős brüsszeli biztos

Brüs­szel és a mig­rá­ciót pár­toló po­li­ti­ku­sok úgy tesz­nek, mintha a va­ló­ság nem lé­tezne.

Brüs­szel és a mig­rá­ciót pár­toló po­li­ti­ku­sok úgy tesz­nek, mintha a va­ló­ság nem lé­tezne. A mig­rá­ciós nyo­más nem eny­hült.

Dühödten támadnak Sorosék

Dühödten támadnak Sorosék

Soros György egy magas be­osz­tású, brüsszeli po­li­ti­kus­sal tár­gyal szer­dán.

Soros György egy magas be­osz­tású, brüsszeli po­li­ti­kus­sal tár­gyal. Pi­erre Mos­covici, gaz­da­sági és pénz­ügye­kért fe­le­lős uniós biz­tos ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta, hogy a be­ván­dor­lási vál­ság erő­sít­heti az eu­ró­pai gaz­da­sá­got.

Nem megyünk Brüsszelbe vitatkozni

Nem megyünk Brüsszelbe vitatkozni

Eu­rópa biz­ton­sága ma már Af­ri­ká­ban kez­dő­dik.

Eu­rópa biz­ton­sága ma már Af­ri­ká­ban kez­dő­dik, nincs olyan glo­bá­lis ki­hí­vás, amely ne érin­tené mind­két föld­részt egy­szerre - je­len­tette ki Szij­jártó Péter ked­den Brüsszel­ben.

Az osztrákok megirigyelték a tranzitzónánkat, ők is csinálnak egyet

Az osztrákok megirigyelték a tranzitzónánkat, ők is csinálnak egyet

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter azon­nali szi­go­rí­tá­so­kat ígér...

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter azon­nali szi­go­rí­tá­so­kat ígér, tran­zit­zóna is a ter­vek közt sze­re­pel.

Szíjjártó Péter: keménynek kell maradnunk

Szíjjártó Péter: keménynek kell maradnunk

Óri­á­sit téved az, aki hall­gat a brüsszeli és New York-i szi­rén­han­gokra. A mig­rá­ciós nyo­más nem eny­hül.

Óri­á­sit téved az, aki hall­gat a brüsszeli és New York-i szi­rén­han­gokra. A mig­rán­sára­dat csök­ke­né­sé­ről be­szél­nek.

Orbán: a migráció mélységében alakítja át a teljes európai politikát

Orbán: a migráció mélységében alakítja át a teljes európai politikát

A mig­rá­ció nem egy­sze­rűen az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás fő kér­dése lesz, de át is ala­kítja az eu­ró­pai po­li­ti­kát.

Ezért támadja Magyarországot a Soros-hálózat - videó

Ezért támadja Magyarországot a Soros-hálózat - videó

Nyo­mul­nak a be­ván­dor­lás­párti erők .

A be­ván­dor­lás­párti erők a Soros-há­ló­zat­tal együtt­mű­ködve fo­kozni fog­ják Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sa­i­kat 2019-ben - je­len­tette ki Hol­lik Ist­ván.

Betonfallal védi a migránsoktól a villáját Soros György - videó

Betonfallal védi a migránsoktól a villáját Soros György - videó

Biz­ton­sági ka­me­rák­kal fel­sze­relt ri­asz­tó­rend­szer és fegy­ve­res biz­ton­sági szol­gá­lat védi a hí­vat­lan lá­to­ga­tók­tól.

A mil­li­ár­dos tőzs­de­spe­ku­láns Long Is­land szi­ge­tén ta­lál­ható vil­lá­ját ha­tal­mas ke­rí­tés, biz­ton­sági ka­me­rák­kal fel­sze­relt ri­asz­tó­rend­szer és fegy­ve­res biz­ton­sági szol­gá­lat védi a hí­vat­lan lá­to­ga­tók­tól - erről szá­mol be az egyik ame­ri­kai in­ter­ne­tes újság, meg­je­gyezve, hogy ezt a falat még Do­nald Trump is meg­iri­gyelné.

Brazília sem kér a migránsokból

Brazília sem kér a migránsokból

Bra­zí­lia kilép az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­ból. Ezt helyi hi­va­ta­los for­rá­sok sze­rint Jair Bol­so­naro újon­nan be­ik­ta­tott bra­zil elnök je­lezte.

Bra­zí­lia kilép az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­ból. Ezt helyi hi­va­ta­los for­rá­sok sze­rint Jair Bol­so­naro újon­nan be­ik­ta­tott bra­zil elnök je­lezte.

Nincs megállás, újabb migránsroham indult Magyarország felé

Nincs megállás, újabb migránsroham indult Magyarország felé

Ke­le­bi­á­nál tar­tóz­tat­tak fel őket.

Ke­le­bia te­rü­le­tén a rend­őrök tíz il­le­gá­lis mig­ránst tar­tóz­tat­tak fel az éj­szaka fo­lya­mán. Az en­ge­dély nél­küli ha­tár­át­lé­pők több hul­lám­ban ér­kez­tek.

Nem csökken a migrációs nyomás

Nem csökken a migrációs nyomás

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók to­vábbra is három irány­ból - Spa­nyol­or­szág és Olasz­or­szág felől, il­letve a Gö­rög­or­szág­ból ki­in­duló bal­káni úton - ér­kez­nek Eu­ró­pába.

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók to­vábbra is három irány­ból - Spa­nyol­or­szág és Olasz­or­szág felől, il­letve a Gö­rög­or­szág­ból ki­in­duló bal­káni úton - ér­kez­nek Eu­ró­pába. A mig­rá­ció a jövő évi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás meg­ha­tá­rozó, fő kér­dése lesz - mondta Ba­kondi György a mi­nisz­ter­el­nök bel­biz­ton­sági fő­ta­nács­adója saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.