CÍMKE: 'migráció'

A svéd politikus szerint a migránsok veszélyeztetik a nők biztonságát

A svéd politikus szerint a migránsok veszélyeztetik a nők biztonságát

A svéd Ke­resz­tény­de­mok­ra­ták ve­ze­tője el­ma­rasz­talta a svéd kor­mányt a mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt.

Migránsügyben nem alkuszik a kormány

Migránsügyben nem alkuszik a kormány

Ra­gasz­ko­dunk a ke­resz­tény kul­túra meg­vé­dé­sé­hez.

Sem a ma­gyar kor­mány, sem a Fi­desz nem köt komp­ro­misszu­mot a mig­rá­ció ügyé­ben.

Derüljön ki az összes, migrációról szóló brüsszeli titkos terv

Derüljön ki az összes, migrációról szóló brüsszeli titkos terv

Az Eu­ró­pai Unió pol­gá­ra­i­nak joguk van tudni, hogy az Eu­ró­pai Bi­zott­ság mi­lyen tit­kos ter­ve­ket ké­szít.

Az Eu­ró­pai Unió pol­gá­ra­i­nak joguk van tudni, hogy mi­lyen tit­kos ter­ve­ket ké­szít Brüs­szel.

Vészhelyzet fenyeget a migránsok miatt Boszniában

Vészhelyzet fenyeget a migránsok miatt Boszniában

Dra­gan Mek­tic bos­nyák biz­ton­sági mi­nisz­ter sze­rint Gö­rög­or­szág­ban 70 ezren vár­nak a to­vább­ha­la­dásra.

Mek­tic bos­nyák biz­ton­sági mi­nisz­ter sze­rint Gö­rög­or­szág­ban 70 ezren vár­nak a to­vább­ha­la­dásra.

Több ezer háborús bűnös szökhetett Németországba

Több ezer háborús bűnös szökhetett Németországba

Nem ez volt az első bot­rány.

Több ezer fel­dol­go­zat­lan, fe­nye­ge­tést tar­tal­mazó akta he­vert a német ha­tó­sá­gok asz­ta­lán 2015-ben, a mig­rá­ciós vál­ság csúcs­pont­ján.

Kövér László: Újszerű hadviselés folyik Európa ellen

Kövér László: Újszerű hadviselés folyik Európa ellen

"Az alá­ve­tésre és ki­fosz­tásra szánt" Eu­rópa ellen új­szerű, 21. szá­zadi had­vi­se­lés fo­lyik.

"Az alá­ve­tésre és ki­fosz­tásra szánt" Eu­rópa ellen új­szerű, 21. szá­zadi had­vi­se­lés fo­lyik, amely­ben nem a te­rü­le­tet, hanem a tu­da­tot akar­ják meg­szállni.

Badarságokat állít az Európai Bizottság

Badarságokat állít az Európai Bizottság

Gaz­da­sági be­ván­dor­lók mil­liói előtt akarja ki­tárni a ka­pu­kat Brüs­szel.

A Fi­desz par­la­menti frak­ció­szó­vi­vője sze­rint "gaz­da­sági be­ván­dor­lók mil­liói előtt akarja ki­tárni a ka­pu­kat Brüs­szel". Ha­lász János ezt szom­bati deb­re­ceni saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján fo­gal­mazta meg.

Hidegen hagyta Merkeléket a terroristák miatti figyelmeztetés

Hidegen hagyta Merkeléket a terroristák miatti figyelmeztetés

A na­pok­ban je­le­nik meg Né­met­or­szág­ban dr. Ste­fan Mei­ning ter­ror­szak­értő könyve, mely­nek már a címe is so­kat­mondó...

Algéria a polgárháború szélén, újabb migrációs hullám jöhet

Algéria a polgárháború szélén, újabb migrációs hullám jöhet

Ha to­vább rom­lik a hely­zet, könnyen újabb mig­rá­ciós vál­ság ala­kul­hat ki...

Az el­múlt hét végén több tíz­ezer ember vo­nult ut­cára Al­gé­ri­á­ban, hogy a húsz éve ha­tal­mon lévő elnök tá­vo­zá­sát kö­ve­tel­jék. Ha to­vább rom­lik a hely­zet az észak-af­ri­kai or­szág­ban, akkor könnyen újabb mig­rá­ciós vál­ság ala­kul­hat ki Eu­ró­pá­ban.

Terroristákat segíthet az ENSZ politikája

Terroristákat segíthet az ENSZ politikája

Ha az ENSZ nem adja fel je­len­legi, tel­je­sen el­fo­gult mig­rá­ció­párti ál­lás­pont­ját, akkor rend­kí­vül ko­moly ve­szélyt hoz­hat Eu­ró­pára a kö­vet­kező hó­na­pok­ban - mondta Szij­jártó Péter.

Ha az ENSZ nem adja fel je­len­legi, tel­je­sen el­fo­gult mig­rá­ció­párti ál­lás­pont­ját, akkor rend­kí­vül ko­moly ve­szélyt hoz­hat Eu­ró­pára a kö­vet­kező hó­na­pok­ban.

A bevándorlók szerint Franciaország hamarosan muszlimmá válik

A bevándorlók szerint Franciaország hamarosan muszlimmá válik

A vi­lág­hírű fi­lo­zó­fus, Alain Fin­ki­el­kraut úgy véli, el­hi­bá­zott volt Ang­ela Mer­kel re­ak­ci­ója a 2015-ös mig­rá­ciós vál­ságra.

Szíjjártó Péter: Magyarország és Szlovákia szövetségesek

Szíjjártó Péter: Magyarország és Szlovákia szövetségesek

Az el­múlt évek­ben mind­két ol­da­lon sokat dol­goz­tak azért, hogy ez a mon­dat ma ki­mond­ható le­gyen.

Beismerő vallomás Brüsszelből

Beismerő vallomás Brüsszelből

Brüs­szel gya­kor­la­ti­lag be­is­merő val­lo­mást tett - így kom­men­tálta a mig­rá­ci­ó­ról szóló kor­mány­zati kam­pányra adott eu­ró­pai bi­zott­sági re­a­gá­lást Ko­vács Zol­tán.

Brüs­szel gya­kor­la­ti­lag be­is­merő val­lo­mást tett - így kom­men­tálta a mig­rá­ci­ó­ról szóló kor­mány­zati kam­pányra adott eu­ró­pai bi­zott­sági re­a­gá­lást Ko­vács Zol­tán, a nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár. A brüsszeli ter­vek ter­vek nö­vel­nék a be­ván­dor­lást Eu­ró­pába, ezért a ka­bi­net sze­rint ve­szé­lye­sek.

Újabb migrációs útvonalat sikerült lezárni

Újabb migrációs útvonalat sikerült lezárni a migránsok előtt

Most az ola­szok ke­mény po­li­ti­ká­já­nak kö­szön­he­tően si­ke­rült a Föld­közi-ten­ge­ren vissza­szo­rí­tani a be­ván­dor­lást.

2015-ben a déli ha­tár­sza­kaszra fel­hú­zott ma­gyar ke­rí­tés is nagy­ban hoz­zá­já­rult ahhoz, hogy a bal­káni út­vo­na­lat si­ke­rül­jön le­zárni a mig­rán­sok előtt. Most az ola­szok ke­mény po­li­ti­ká­já­nak kö­szön­he­tően si­ke­rült ugyanez a Föld­közi-ten­ge­ren.

Matteo Salvini megtette a magáét, most a többiek jönnek

Matteo Salvini megtette a magáét, most a többiek jönnek

A leg­újabb sta­tisz­ti­kák sze­rint ra­di­ká­li­san csök­kent az Olasz­or­szágba ér­kező mig­rán­sok száma ta­valy.

A leg­újabb sta­tisz­ti­kák sze­rint ra­di­ká­li­san csök­kent az Olasz­or­szágba ér­kező mig­rán­sok száma ta­valy.

Aki ösztönzi a bevándorlást, Európát veszélyezteti

Aki ösztönzi a bevándorlást, Európát veszélyezteti

Két kü­lön­böző fel­fo­gás lé­te­zik.

Vi­lá­gossá vált, hogy két tel­je­sen kü­lön­böző vi­lág­né­zet, fel­fo­gás lé­te­zik a mig­rá­ci­ó­val kap­cso­lat­ban - mondta a kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.

Deutsch: Juncker kudarcot vallott

Deutsch: Juncker kudarcot vallott

El­nök­sége alatt be­jöt­tek az il­le­gá­lis mig­rán­sok és ki­men­tek a bri­tek.

Szer­dán köz­zé­tett Fa­ce­book-üze­ne­té­ben Deutsch Tamás azt írta: Jean-Cla­ude Jun­c­ker "ku­dar­cot val­lott, mert el­nök­sége alatt mil­lió­számra be­jöt­tek az il­le­gá­lis mig­rán­sok és ki­men­tek a bri­tek".

Megszólalt a volt német kémfőnök, elképesztő dolgokat állít

Megszólalt a volt német kémfőnök, elképesztő dolgokat állít

A német al­kot­mány­vé­delmi hi­va­tal ve­ze­tője elő­ször be­szélt nyíl­tan a nyil­vá­nos­ság előtt az el­múlt pár év hi­bá­i­ról.

A családvédelem és nem a migráció a megoldás

A családvédelem és nem a migráció a megoldás

Be­fe­je­ző­dött a Fi­desz és a KDNP Ba­la­ton­al­má­di­ban tar­tott 3 napos ki­he­lye­zett frak­ció­ülése, mely­nek két fon­tos prog­ram­pontja volt.

Ebolapánik tört ki egy migráns halála után a német városban

Ebolapánik tört ki egy migráns halála után a német városban

Egy föl­dön fekvő élet­te­len af­ri­kai mig­ráns­hoz ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat Wup­pert­al­ban.

Egy föl­dön fekvő élet­te­len af­ri­kai mig­ráns­hoz ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat Wup­pert­al­ban.

Nem lesz közös uniós álláspont

Szijjártó Péter: Nem lesz közös uniós álláspont

A mi­nisz­teri ülé­sen nem győz­het­nek a mig­rá­ciót tá­mo­gató erők.

A szer­dán kez­dődő, az úgy­ne­ve­zett Bu­da­pesti Fo­lya­mat­ról Isz­tam­bul­ban ren­de­zett mi­nisz­teri ülé­sen a be­ván­dor­lás­párti erők nem győz­het­nek.

Magyarország nem enged elfogadni migrációt támogató javaslatot

Szíjjártó Péter: Magyarország nem enged elfogadni migrációt támogató javaslatot

A Bu­da­pest Fo­lya­mat a be­ván­dor­lás­párti erők meg­ál­lí­tá­sá­nak szim­bó­luma lesz.

Orbán nyíltsága "nyugaton" elképzelhetetlen

Orbán nyíltsága "nyugaton" elképzelhetetlen

A The Ame­ri­can Con­ser­va­tive rész­le­tes cikk­ben fog­lal­ko­zik a ma­gyar kor­mány­fő­vel.

A The Ame­ri­can Con­ser­va­tive rész­le­tes cikk­ben fog­lal­ko­zik a ma­gyar kor­mány­fő­vel.

Angela Merkel pártja elkezdte feldolgozni a Mutti által okozott traumákat

Angela Merkel pártja elkezdte feldolgozni a Mutti által okozott traumákat

A mig­rá­ciós vál­sá­got nem tudta ke­zelni a kan­cel­lár.

Már négy éve annak, hogy ki­rob­bant Eu­ró­pá­ban a mig­rá­ciós vál­ság.

A migrációt meg kell állítani

A migrációt meg kell állítani

A mig­rá­ciós nyo­mást nem me­ne­dzselni kell.

A mig­rá­ciós nyo­mást nem me­ne­dzselni kell, hanem meg­szün­tetni - mondta Ko­vács Zol­tán nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán csü­tör­tök este.

A nő nem ember a muszlimok között

A nő nem ember a muszlimok között

A M női egyen­jo­gú­ság és ön­ren­del­ke­zés kor­lá­to­zása el­fo­gad­ha­tat­lan.

A Mig­rá­ció­ku­tató In­té­zet elem­zése sze­rint a női egyen­jo­gú­ság és ön­ren­del­ke­zés kor­lá­to­zása el­fo­gad­ha­tat­lan Eu­rópa or­szá­ga­i­ban. Egyes közel-ke­leti és észak-af­ri­kai kö­zös­sé­gek sú­lyo­san kor­lá­toz­zák a nők jo­gait.

Duisburg egyes részein kisebbségben vannak a német nyelvet használók

Duisburg egyes részein már kisebbségben vannak a német nyelvet használók

Az ál­ta­lá­nos is­ko­lás korú di­á­kok ese­té­ben kü­lö­nö­sen ri­asz­tóak az ada­tok.

Egy friss ta­nul­mány sze­rint Du­si­burg­nak van több olyan ke­rü­lete is, ahol a német anya­nyelvű csa­lá­dok je­len­tős ki­sebb­ségbe ke­rül­tek. Az ál­ta­lá­nos is­ko­lás korú di­á­kok ese­té­ben kü­lö­nö­sen ri­asz­tóak az ada­tok.

8000 női körülmetélt áldozat él Ausztriában! +18

8000 női körülmetélt áldozat él Ausztriában! +18

A női kö­rül­me­té­lés egy ősi, af­ri­kai szo­kás, amely­nek ál­do­za­tai már nem csak Af­ri­ká­ban élnek.

A női kö­rül­me­té­lés egy ősi, af­ri­kai szo­kás, amely­nek ál­do­za­tai már nem csak Af­ri­ká­ban élnek.

Már nyíltan támogatja az illegális migrációt a Jobbik

Már nyíltan támogatja az illegális migrációt a Jobbik

Gyön­gyösi Már­ton évad­nyitó be­széde.

Gyön­gyösi Már­ton évad­nyitó be­szé­dé­ben egy­ér­tel­művé tette, hogy pártja nem akarja meg­vé­deni Ma­gyar­or­szá­got az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás­tól.

Brüsszel ámokfutása folytatódik

Szíjjártó: Brüsszel ámokfutása folytatódik

Hi­vat­kozni akar­nak az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­jára.

A be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok ámok­fu­tása foly­ta­tó­dik, min­dig, min­den uniós do­ku­men­tum­ban hi­vat­kozni akar­nak az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­jára,

Megint hazudtak a brüsszeli bürokraták

Megint hazudtak a brüsszeli bürokraták

A "brüsszeli be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok" búj­ta­tott jog­al­ko­tás­sal pró­bál­ják kö­te­le­zővé tenni az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­ját, amely­ről ko­ráb­ban azt mond­ták, nem lesz kö­te­lező.

A "brüsszeli be­ván­dor­lás­párti po­li­ti­ku­sok" búj­ta­tott jog­al­ko­tás­sal pró­bál­ják kö­te­le­zővé tenni az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­ját, amely­ről ko­ráb­ban azt mond­ták, nem lesz kö­te­lező. A mig­rá­ciós cso­ma­got ki­lenc uniós tag­ál­lam nem fo­gadta el, mégis min­den uniós do­ku­men­tum­ban hi­vat­ko­zási alap­ként akar­ják hasz­nálni.

Líbiában közel egymillió illegális bevándorló vette célba Európát

Líbiában közel egymillió illegális bevándorló vette célba Európát

Lí­bi­á­ban 800 ezer olyan mig­ráns él, akik epe­kedve vágy­nak Eu­ró­pába.

A lí­biai nem­zeti egy­ség­kor­mány ve­ze­tője sze­rint csak az ő or­szá­guk­ban 800 ezer olyan mig­ráns él, akik epe­kedve vágy­nak Eu­ró­pába jutni.

Szíjjártó: A hátsó ajtón hozzák vissza a migrációs csomagot

Szíjjártó: A hátsó ajtón hozzák vissza a migrációs csomagot

Len­gyel­or­szág is el­lenzi, hogy kü­lön­böző do­ku­men­tu­mokba be­ik­tatva vissza­hoz­zák a mig­rá­ciós cso­ma­got.

Len­gyel­or­szág el­lenzi, hogy kü­lön­böző do­ku­men­tu­mokba rejtve vissza­hoz­zák a mig­rá­ciós cso­ma­got.

Hazudik a migrációs politikáért felelős brüsszeli biztos

Hazudik a migrációs politikáért felelős brüsszeli biztos

Brüs­szel fél­re­be­szél.

Brüs­szel és a mig­rá­ciót pár­toló po­li­ti­ku­sok úgy tesz­nek, mintha a va­ló­ság nem lé­tezne. Meg­pró­bál­ják azt a lát­sza­tot kel­teni, mintha a vál­ság véget ért volna.

Dühödten támadnak Sorosék

Dühödten támadnak Sorosék

Soros György egy magas be­osz­tású, brüsszeli po­li­ti­kus­sal tár­gyal szer­dán.

Soros György egy magas be­osz­tású, brüsszeli po­li­ti­kus­sal tár­gyal. Pi­erre Mos­covici, gaz­da­sági és pénz­ügye­kért fe­le­lős uniós biz­tos ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta, hogy a be­ván­dor­lási vál­ság erő­sít­heti az eu­ró­pai gaz­da­sá­got.

Nem megyünk Brüsszelbe vitatkozni

Nem megyünk Brüsszelbe vitatkozni

Eu­rópa biz­ton­sága ma már Af­ri­ká­ban kez­dő­dik.

Eu­rópa biz­ton­sága ma már Af­ri­ká­ban kez­dő­dik, nincs olyan glo­bá­lis ki­hí­vás, amely ne érin­tené mind­két föld­részt egy­szerre - je­len­tette ki Szij­jártó Péter ked­den Brüsszel­ben.

Betonfallal védi a migránsoktól a villáját Soros György - videó

Betonfallal védi a migránsoktól a villáját Soros György - videó

Ezt a ke­rí­tést Trump is el­fo­gadná.

Biz­ton­sági ka­me­rák­kal fel­sze­relt ri­asz­tó­rend­szer és fegy­ve­res biz­ton­sági szol­gá­lat védi a hí­vat­lan lá­to­ga­tók­tól a tőzs­de­spe­ku­lánst.

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

To­vább nőtt a bűn­cse­lek­mé­nyek száma Svéd­or­szág­ban.

Kü­lö­nö­sen a nőket és a gye­re­ke­ket érintő nemi erő­sza­kok száma ug­rott meg 2018-ban.

Az osztrákok megirigyelték a tranzitzónánkat, ők is csinálnak egyet

Az osztrákok megirigyelték a tranzitzónánkat, ők is csinálnak egyet

Az oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter ezért azon­nali szi­go­rí­tá­so­kat ígér, tran­zit­zóna is a ter­vek közt sze­re­pel.

Szíjjártó Péter: keménynek kell maradnunk

Szíjjártó: keménynek kell maradnunk

A mig­rá­ciós nyo­más nem eny­hül.

Óri­á­sit téved az, aki hall­gat a brüsszeli és New York-i szi­rén­han­gokra. A mig­rán­sára­dat csök­ke­né­sé­ről be­szél­nek, mi­köz­ben a szá­mok egé­szen mást bi­zo­nyí­ta­nak.

Orbán: A cél, hogy a migráció ellenzői legyenek többségben

Orbán: A cél, hogy a migráció ellenzői legyenek többségben

A mig­rá­ció az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás fő kér­dése lesz.

A mig­rá­ció nem egy­sze­rűen az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás fő kér­dése lesz, több annál.

Ezért támadja Magyarországot a Soros-hálózat - videó

Ezért támadja Magyarországot a Soros-hálózat - videó

A be­ván­dor­lás­párti erők fo­kozni fog­ják Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sa­i­kat 2019-ben - je­len­tette ki Hol­lik Ist­ván.

A be­ván­dor­lás­párti erők fo­kozni fog­ják Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sa­i­kat 2019-ben.

Nem csökken a migrációs nyomás

Nem csökken a migrációs nyomás

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók to­vábbra is három irány­ból ér­kez­nek Eu­ró­pába.

Az il­le­gá­lis be­ván­dor­lók to­vábbra is három irány­ból - Spa­nyol­or­szág és Olasz­or­szág felől, il­letve a Gö­rög­or­szág­ból ki­in­duló bal­káni úton - ér­kez­nek Eu­ró­pába.

Nincs megállás, újabb migránsroham indult Magyarország felé

Nincs megállás, újabb migránsroham indult Magyarország felé

Ke­le­bi­á­nál tar­tóz­tat­tak fel őket.

Ke­le­bia te­rü­le­tén a rend­őrök tíz il­le­gá­lis mig­ránst tar­tóz­tat­tak fel az éj­szaka fo­lya­mán. Az en­ge­dély nél­küli ha­tár­át­lé­pők több hul­lám­ban ér­kez­tek.

Brazília sem kér a migránsokból

Brazília sem kér a migránsokból

Bra­zí­lia kilép az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­ból. Ezt helyi hi­va­ta­los for­rá­sok sze­rint Jair Bol­so­naro újon­nan be­ik­ta­tott bra­zil elnök je­lezte Bra­zi­lia­vá­ros­ban..

Bra­zí­lia kilép az ENSZ glo­bá­lis mig­rá­ciós cso­mag­já­ból. Ezt helyi hi­va­ta­los for­rá­sok sze­rint Jair Bol­so­naro újon­nan be­ik­ta­tott bra­zil elnök a Bra­zí­lia­vá­ros­ban tar­tóz­kodó Mike Pom­peo ame­ri­kai kül­ügy­mi­nisz­ter­nek je­lezte. Bol­so­naro tá­jé­koz­tatta Pom­peót, hogy vissza­vonja Bra­zí­lia csat­la­ko­zá­sát a Mig­rá­ci­ó­ról szóló Glo­bá­lis Me­gál­la­po­dás­hoz

Soros szervezetei ajánlgatnak több száz migránst európai kormányoknak

Soros szervezetei ajánlgatnak több száz migránst európai kormányoknak

Az olasz kor­mányt nem hatja meg a Soros-szer­ve­ze­tek kér­le­lése.

Az olasz kor­mányt nem hatja meg a Soros-szer­ve­ze­tek kér­le­lése.

Az Európai Parlament elnöke ragaszkodik a kvótarendszerhez

Az Európai Parlament elnöke ragaszkodik a kvótarendszerhez

Újabb mig­rá­ciós vál­ság kö­ze­leg.

An­to­nio Ta­jani sze­rint ha­ma­ro­san újabb mig­rá­ciós vál­ság ér­heti el Eu­ró­pát, amire most van mód fel­ké­szülni.

Az EU menedzseli a migrációt

Az EU menedzseli a migrációt

Az EU me­ne­dzseli, nem pedig meg­ál­lítja a mig­rá­ciót - mondta Ko­vács.

Az EU me­ne­dzseli, nem pedig meg­ál­lítja a mig­rá­ciót - mondta a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kára a Kos­suth Rádió Va­sár­napi újság című mű­so­rá­ban.

Ki szeretne még több migránst? Friss felmérés

Ki szeretne még több migránst? Friss felmérés

A vizs­gált ál­la­mok­ban van, ahol a la­kos­ság 82 szá­za­léka el­lenzi a mig­rá­ciót.

A vizs­gált ál­la­mok­ban van, ahol a la­kos­ság 82 szá­za­léka el­lenzi a mig­rá­ciót. De az is ki­de­rült, hogy mely or­szá­gok­ban sze­ret­né­nek még több be­ván­dor­lót.

Berlini iskolaigazgató: Segítség, arabizálva vagyunk

Berlini iskolaigazgató: Segítség, arabizálva vagyunk

Egy ber­lini is­kola igaz­ga­tó­nője sze­rint itt az ideje, hogy meg­kon­gas­sák a vész­ha­ran­go­kat.

Egy ber­lini is­kola igaz­ga­tó­nője sze­rint itt az ideje, hogy meg­kon­gas­sák a vész­ha­ran­go­kat. A suli első osz­tá­lyos di­ák­jai kö­zött egy gyer­mek van mind­össze, aki­nek német szü­lei van­nak. Mi lesz ennek a vége? Med­dig hagy­ják, hogy ez így le­gyen?

Lassan elfogynak a kötelező kvótát támogatók

Lassan elfogynak a kötelező kvótát támogatók

A bol­gár kor­mány be­je­len­tette, hogy nem írják alá az ENSZ által ki­dol­go­zott mig­rá­ciós pak­tu­mot.

A bol­gár kor­mány be­je­len­tette, hogy nem írják alá az ENSZ által ki­dol­go­zott mig­rá­ciós pak­tu­mot.

Merkel számára kínos papírok kerültek elő

Merkel számára kínos papírok kerültek elő a múltból

Nem volt jogi aka­dá­lya annak, hogy 2015-ben le­zár­ják a ha­tá­ro­kat.

Azl elő­ke­rült tit­kos ira­tok sze­rint nem volt jogi aka­dá­lya annak, hogy 2015-ben, a mig­rá­ciós vál­ság kel­lős kö­ze­pén le­zár­ják a ha­tá­ro­kat a mig­rán­sok előtt.

A németek többsége már idegennek érzi magát a saját hazájában

A németek többsége már idegennek érzi magát a saját hazájában

Egy új fel­mé­rés sze­rint a né­me­tek több­sé­gé­ben mély nyo­mo­kat hagy az or­szá­got sújtó tö­me­ges mig­rá­ció.

Riadót fújt a német titkosszolgálat

Riadót fújt a német titkosszolgálat, íme a titkos akta részletei

Ha­vonta 6000 em­bert is át tud­nak jut­tatni Eu­ró­pába az em­ber­csem­pé­szek.

A német tit­kos­szol­gá­lat­nak külön ak­tája van azok­ról az em­ber­csem­pé­szek­ről, akik Af­rika és Eu­rópa kö­zött szer­ve­zik a mig­rán­sok ta­xiz­ta­tá­sát.

Minden erejükkel tiltakoznak az osztrák emberek az ENSZ-paktum ellen

Minden erejükkel tiltakoznak az osztrák emberek az ENSZ-paktum ellen

Több ezer ol­vasó for­dult a Kor­nen Ze­i­tung nevű lap­hoz...

Több ezer ol­vasó for­dult a Kor­nen Ze­i­tung nevű lap­hoz...

Asterix ostromlott falujához hasonlította a cseh kormányfő az Európai Uniót

Asterix ostromlott falujához hasonlította a cseh kormányfő az EU-t

A cseh mi­nisz­ter­el­nök egy in­ter­jú­ban is­mé­telte meg a V4-ek által kép­vi­selt ál­lás­pon­tot.

Milliárdokkal tömi ki Berlin a Soros-szervezetek zsebét

Milliárdokkal tömi ki Berlin a Soros-szervezetek zsebét

Két év alatt 3,6 mil­lió euró...

Két év alatt 3,6 mil­lió eurós tá­mo­ga­tást adott a német állam Soros György kö­zeli szer­ve­ze­tek­nek. A mig­ráns­ba­rát német kor­mány ki­tett ma­gáért.

Jóval több illegális bevándorló él Németországban, mint azt eddig hitték

Jóval több illegális bevándorló él Németországban, mint azt eddig hitték

Ezt az Eu­ró­pai Bi­zott­ság ál­lítja je­len­té­sé­ben...

Ezt az Eu­ró­pai Bi­zott­ság ál­lítja je­len­té­sé­ben...

Reális veszély egy újabb migrációs hullám kialakulása

Reális veszély egy újabb migrációs hullám kialakulása

Me­g­ala­po­zat­lan op­ti­miz­mus volt, hogy csök­ken a mig­rá­ciós be­áram­lás mér­téke - kö­zölte Szij­jártó Péter.

Me­g­ala­po­zat­lan op­ti­miz­mus volt, hogy csök­ken a mig­rá­ciós be­áram­lás mér­téke - kö­zölte Szij­jártó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter.

Új ünnepnapot követelnek a migrációnak Németországban

Új ünnepnapot követelnek a migrációnak Németországban

A mig­rá­ciót nem meg­ál­lí­tani, hanem ün­ne­pelni kell - ál­lít­ják bi­zo­nyos szer­ve­ze­tek Né­met­or­szág­ban.

Orbán Viktor: kultúrharc Európában van

Orbán Viktor: kultúrharc Európában van

Ez a saját kul­tú­rán­kért foly­ta­tott harc.

Kul­túr­harc nem Ma­gyar­or­szá­gon, hanem Eu­ró­pá­ban van, ami va­ló­já­ban "a saját kul­tú­rán­kért foly­ta­tott harc" - mondta Orbán Vik­tor.

Növekvő ellenállás az ENSZ migrációs paktumával szemben

Növekvő ellenállás az ENSZ migrációs paktumával szemben

Ma­gyar­or­szág, az Egye­sült Ál­la­mok és Auszt­rá­lia már ko­ráb­ban je­lezte, hogy nem vesz­nek részt az ENSZ me­ne­kült­ügyi pak­tu­má­nak elő­ké­szí­té­sé­ben.

Ma­gyar­or­szág, az Egye­sült Ál­la­mok és Auszt­rá­lia már ko­ráb­ban je­lezte, hogy nem vesz­nek részt az ENSZ me­ne­kült­ügyi pak­tu­má­nak elő­ké­szí­té­sé­ben, és nem is fo­gad­ják el azt. Mára egyre több nyu­gati or­szág­ban értik meg az em­be­rek, hogy miről szól az egyez­mény, és egyre töb­ben til­ta­koz­nak el­lene.

Agymosáson esnek át a mecsetekbe járó muszlim gyerekek

Agymosáson esnek át a mecsetekbe járó muszlim gyerekek

Egy bécsi in­teg­rá­ciós alap által ké­szí­tett je­len­tés sze­rint Bécs­ben egyre mé­lyül a kul­tu­rá­lis sza­ka­dék...

Egy bécsi in­teg­rá­ciós alap által ké­szí­tett je­len­tés sze­rint Bécs­ben egyre mé­lyül a kul­tu­rá­lis sza­ka­dék...

Orbán Viktor: májusban meg kell változtatni az európai politikát

Orbán Viktor: májusban meg kell változtatni az európai politikát

A be­ván­dor­lás­párti és a be­ván­dor­lás­el­le­nes eu­ró­pai kép­vi­se­lők csa­tája még nem dőlt el, a mér­kő­zést meg kell vívni...

Két generáción belül iszlamizálódhat Németország a migráció miatt

Két generáción belül iszlamizálódhat Németország a migráció miatt

Gerd Schultze-Rhon­hof nyu­gal­ma­zott ve­zér­őr­nagy nem kön­tör­fa­la­zott...

Gerd Schultze-Rhon­hof nyu­gal­ma­zott német ve­zér­őr­nagy sze­rint ez lehet a kö­vet­kez­mé­nye, ha el­fo­gad­ják de­cem­ber­ben az ENSZ mig­rá­ciós pak­tu­mát.

Német egyetem: okostelefonok nélkül migránsok sem lennének

Német egyetem: Ha nem léteznének okostelefonok, akkor migránsok sem lennének

Az augs­burgi egye­te­men ju­tot­tak erre a kö­vet­kez­te­tésre.

Az augs­burgi egye­tem pro­fesszo­rai azt vizs­gál­ták leg­újabb ta­nul­má­nyuk­ban, hogy mi­ként hasz­nál­ják okos te­le­fon­ja­i­kat a be­ván­dor­lók.

Orbán: a határőrizet jogáról nem mondunk le

Orbán: a határőrizet jogáról nem mondunk le

A kor­mányfő a par­la­ment őszi ülés­sza­ká­nak nyi­tó­nap­ján tar­tott be­szé­det.

A kor­mányfő a par­la­ment őszi ülés­sza­ká­nak nyi­tó­nap­ján tar­tott be­szé­det.

Robbanásközeli helyzet alakult ki a görög szigeteken

Robbanásközeli helyzet alakult ki a görög szigeteken

20 ezer mig­ránst kell el­szál­lá­sol­niuk.

20 ezer be­ván­dor­lót kény­te­le­nek el­szál­lá­solni a ha­tó­sá­gok a Kelet-Égei-ten­ge­ren fekvő görög szi­ge­tek be­fo­ga­dó­köz­pont­ja­i­ban!

Durva dolgokat állít Ibrahimovic egykori edzője a svéd állapotokról

Durva dolgokat állít Ibrahimovic egykori edzője a svéd állapotokról

Gyil­kos­ság és erő­szak­hul­lám ár­nyé­kolta be az el­múlt hó­na­pok­ban több svéd nagy­vá­ros min­den­nap­jait is.

Kocsis Máté: Felvesszük a harcot a migrációt pártoló erőkkel

Kocsis Máté: Felvesszük a harcot a migrációt pártoló erőkkel

A be­ván­dor­lás­párti és a be­ván­dor­lás­el­le­nes erők harca lesz az EP vá­lasz­tási kam­pány.

Újabb részletek az Orbán-Salvini találkozóról - videó

Újabb részletek az Orbán-Salvini találkozóról - videó

A jövő évi uniós vá­lasz­tá­sok je­len­tő­sé­gé­ről is be­szélt a kor­mányfő.

Új 800 ezres menekültáradatot jósol az ENSZ

Új 800 ezres menekültáradatot jósol az ENSZ

Ennyien jö­het­nek, ha a szí­riai kor­mány­erők offen­zí­vát in­dí­ta­nak Idlíb tar­to­mány­ban...

Ennyien jö­het­nek, ha a szí­riai kor­mány­erők offen­zí­vát in­dí­ta­nak Idlíb tar­to­mány­ban...

Százmilliókkal támogatja évente a német állam a migrációs lobbit

Százmilliókkal támogatja évente a német állam a migrációs lobbit

Az AfD nevű párt kép­vi­se­lője hi­va­ta­los meg­ke­re­sést in­té­zett a német kor­mány­hoz...

Olimpikon úszót vettek őrizetbe rendőrök migráció szervezése miatt

Olimpikon úszót vettek őrizetbe rendőrök migráció szervezése miatt

A görög ha­tó­sá­gok­nak si­ke­rült fel­szá­mol­niuk egy mig­rá­ciót se­gítő NGO-t.

Ijesztő, mi okozhatja a következő tömeges migrációt

Ijesztő, mi okozhatja a következő tömeges migrációt

Ira­kot je­len­leg nem csak az aszá­lyos idő­szak, de a tö­rö­kök in­téz­ke­dé­sei is sújt­ják. Szak­em­be­rek sze­rint újabb mig­rá­ciós hul­lám in­dul­hat Eu­rópa felé.

Ira­kot je­len­leg nem csak az aszá­lyos idő­szak, de a török ve­ze­tés in­téz­ke­dé­sei is sújt­ják.

Dicsérve kért segítséget a spanyol külügyminiszter

Micsoda migránspolitika, dicsérve kért segítséget a spanyol külügyminiszter

Josep Bor­rell spa­nyol kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint Ang­ela Mer­kel meg­men­tette Eu­rópa be­csü­le­tét.

A spa­nyol kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint Mer­kel meg­men­tette Eu­rópa be­csü­le­tét...

Ekkora mértékű tömeges migrációra a spanyolok sem voltak felkészülve

Ekkora mértékű tömeges migrációra a spanyolok sem voltak felkészülve

Al­ge­ci­ras pol­gár­mes­tere sze­rint hoz­zá­juk tódul az az összes mig­ráns, aki­ket már nem en­ged­nek be Olasz­or­szágba.

Több tízmillió migránsnak adna a baloldal EU-s állampolgárságot

Több tízmillió migránsnak adna a baloldal EU-s állampolgárságot

A Zöl­dek nevű német bal­ol­dali párt fi­a­tal ta­go­zata kö­ve­teli ezt.

A Zöl­dek nevű német bal­ol­dali párt fi­a­tal ta­go­za­tá­nak ve­ze­tő­sége azt kö­ve­teli, hogy azok a be­ván­dor­lók is kap­has­sa­nak me­ne­dék­jo­got, akik a klí­ma­vál­to­zásra hi­vat­kozva hagy­ják el ha­zá­ju­kat.

Orbán Viktor: Engem Merkel politikájáért már elüldöztek volna

Orbán Viktor: Engem Merkel politikájáért már elüldöztek volna

Exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tet­tek a Bild új­ság­írói a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök­kel Bu­da­pes­ten.

Exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tet­tek a Bild új­ság­írói a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök­kel Bu­da­pes­ten.

Egyre népszerűbb a migránsellenes Salvini

Egyre népszerűbb a migránsellenes olasz belügyminiszter

Nem bánik kesz­tyűs­kéz­zel a mig­rán­sok­kal.

A köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sok sze­rint fo­lya­ma­to­san nő Mat­teo Sal­vini olasz mi­nisz­ter­el­nök-he­lyet­tes és bel­ügy­mi­nisz­ter el­is­mert­sége.

Kalózokká váltak a migránsok a Földközi-tengeren

Kalózokká váltak a migránsok a Földközi-tengeren

Jó tett he­lyébe jót ne várj...

Af­ri­ká­ból Eu­ró­pába tartó mig­rán­so­kat men­tett ki a Föld­közi-ten­ger­ből a Vos Tha­lassa nevű olasz te­her­hajó hét­főn este.

Ez a legnagyobb veszély a térségben az osztrák vezérkari főnök szerint

Ez a legnagyobb veszély a térségben az osztrák vezérkari főnök szerint

Ko­moly fe­nye­ge­tés le­sel­ke­dik Auszt­ri­ára és a tér­ségre.

Ro­bert Brie­ger Auszt­ria had­se­re­gé­nek új ve­zér­kari fő­nöke egy in­ter­jú­ban igen vi­lá­go­san fo­gal­ma­zott a be­ván­dor­lás kér­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban. Auszt­ria biz­ton­sá­gára sze­rinte to­vábbra is a tö­me­ges mig­rá­ció je­lenti a leg­na­gyobb ve­szélyt.