CÍMKE: 'migráció'

Hatalmas bajt hozhat a fejünkre a török kormány ultimátuma

Hatalmas bajt hozhat a fejünkre a török kormány ultimátuma

Az Isz­tam­bul­ban tar­tóz­ko­dási en­ge­dély nél­kül élő szí­riai mig­rán­so­kat vissza­to­lon­col­ják ha­zá­jukba.

Olaszországhoz közeli álláspont született a menekültpolitikában

Olaszországhoz közeli álláspont született a menekültpolitikában

Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter ki­je­len­tette, hogy fi­gye­lembe kell venni az ola­szok vé­le­mé­nyét is.

Rekordszámú migránst fogtak el az éjjel, ez áll a háttérben

Rekordszámú migránst fogtak el az éjjel, ez áll a háttérben

Né­hány órán belül negy­ven­hat il­le­gá­lis mig­ráns pró­bált meg jog­el­le­ne­sen be­jutni az or­szág te­rü­le­tére.

Né­hány órán belül negy­ven­hat il­le­gá­lis mig­ráns pró­bált meg be­jutni az or­szág te­rü­le­tére.

Újabb európai nagyhatalom tervez falat építeni a migránsok ellen

Újabb európai nagyhatalom tervez falat építeni a migránsok ellen

A si­ke­res ten­geri ak­ciók után az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter ja­va­solta ezt...

A si­ke­res ten­geri ak­ciók után az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter ja­va­solta ezt...

Csodát tett Matteo Salvini, és úgy tűnik, ez még csak a kezdet

Csodát tett Matteo Salvini, és úgy tűnik, ez még csak a kezdet

A szá­mok ön­ma­gu­kért be­szél­nek...

Az el­múlt évek­ben egyre ke­ve­sebb mig­ráns mert útra kelni Af­ri­ká­ból Eu­rópa felé. Az olasz kor­mány képes volt meg­fé­kezni az il­le­gá­lis be­ván­dor­lást.

Hátborzongató felvételeket rögzített egy drón a tengeren

Hátborzongató felvételeket rögzített egy drón a tengeren

A Fron­tex drón­nal ké­szí­tett fel­vé­te­lein meg­mu­tat­ko­zik az em­ber­csem­pé­szek lel­ket­len­sége.

A Fron­tex drón­nal ké­szí­tett fel­vé­te­lein meg­mu­tat­ko­zik az em­ber­csem­pé­szek lel­ket­len­sége.

Migránsinváziót akar a brüsszeli bürokrácia

Migránsinváziót akar a brüsszeli bürokrácia

Brüs­szel to­vábbra is ránk akarja kény­sze­rí­teni be­te­le­pí­tési kvó­tát.

A Fi­desz ál­lás­pontja sze­rint fel­há­bo­rító, hogy Brüs­szel to­vábbra is ránk akarja kény­sze­rí­teni be­te­le­pí­tési kvó­tát - szö­gezte le Dunai Mó­nika pén­teki saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

V4NA: Újabb migránshullám fenyegeti Európát

V4NA: Újabb migránshullám fenyegeti Európát

Mióta Olasz­or­szág ki­kö­tői zárva van­nak, az em­ber­csem­pé­szek se­gít­sé­gé­vel egyre több mig­ráns pró­bálja meg szá­raz­föl­dön meg­kö­ze­lí­teni Eu­ró­pát.

A migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani

A migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani

A ma­gyar kor­mány ezt az ál­lás­pon­tot kí­vánja ér­vé­nye­sí­teni az Eu­ró­pai Ta­nács új ke­ret­stra­té­gi­á­já­ban.

A ma­gyar kor­mány azt az ál­lás­pon­tot kí­vánja ér­vé­nye­sí­teni az Eu­ró­pai Ta­nács által tár­gyalt új ke­ret­stra­té­gi­á­ban, hogy a mig­rá­ciót nem me­ne­dzselni kell, hanem meg­ál­lí­tani - mondta hét­főn Lon­don­ban Ko­vács Zol­tán.

Migránsok lepik el ismét a balkáni útvonalat! Több ország is riadót fújt

Migránsok lepik el ismét a balkáni útvonalat! Több ország is riadót fújt

To­vábbra is Né­met­or­szág a fő úti célja a közel-ke­leti és af­ri­kai mig­rán­sok­nak.

To­vábbra is Né­met­or­szág a fő úti célja a közel-ke­leti és af­ri­kai mig­rán­sok­nak...

Az Uniónak nincs migrációs vészterve

Az Uniónak nincs migrációs vészterve

A mig­rá­ciós vál­ság elég­te­len eu­ró­pai ke­ze­lé­sé­ről is tár­gyal­tak.

A mig­rá­ciós vál­ság elég­te­len eu­ró­pai ke­ze­lé­sé­ről, a ma­gyar-bol­gár két­ol­dalú kap­cso­la­tok­ról és ener­ge­ti­kai ügyek­ről is tár­gyalt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Rumen Radev bol­gár köz­tár­sa­sági el­nök­kel.

A migrációt támogató ENSZ teljesen kibukott Salvini legújabb tervétől

A migrációt támogató ENSZ teljesen kibukott Salvini legújabb tervétől

A jö­vő­ben sú­lyos mil­li­ókra bün­tet­he­tik a mig­rán­so­kat Eu­ró­pába ta­xiz­tató ha­jó­kat.

A káosz nyara! Újabb veszély fenyegeti a brit embereket

A káosz nyara! Újabb veszély fenyegeti a Nagy-Britanniában élőket

Nagy va­ló­szí­nű­ség­gel a nyár fo­lya­mán még rosszabbra for­dul a mig­rá­ciós hely­zet.

A Fran­cia­or­szág és Nagy-Bri­tan­nia kö­zött hú­zódó La Manche csa­tor­nán az idei év első hat hó­nap­já­ban több il­le­gá­lis be­ván­dor­lót fog­tak el, mint ta­valy egész évben. Nagy va­ló­szí­nű­ség­gel a nyár fo­lya­mán még rosszabbra for­dul a hely­zet.

Kovács Zoltán: Az Uniónak meg kell állítania a migrációt

Kovács Zoltán: Az Uniónak meg kell állítania a migrációt

Cél a nem­zeti ha­tás­kör meg­őr­zése a mig­rá­ció ügyé­ben és a ke­resz­tény kul­túra vé­delme is

A kor­mány ja­vas­lata sze­rint az Eu­ró­pai Unió új, öt évre szóló stra­té­giai me­net­rend­jé­nek tar­tal­maz­nia kell a nem­zeti ha­tás­kö­rök meg­őr­zé­sét a mig­rá­ció ügyé­ben, a szu­ve­re­ni­tás tisz­te­let­ben tar­tá­sát és a ke­resz­tény kul­túra vé­del­mét.

Halálos migráció - ismét áldozatokat követelt a tenger

Halálos migráció - ismét áldozatokat követelt a tenger

Leg­ke­ve­sebb hét ember - köz­tük két gye­rek - vízbe ful­ladt, mi­u­tán fel­bo­rult egy mig­rán­so­kat szál­lító csó­nak.

Leg­ke­ve­sebb hét ember - köz­tük két gye­rek - vízbe ful­ladt, mi­u­tán fel­bo­rult egy mig­rán­so­kat szál­lító csó­nak az Égei-ten­ge­ren.

Nyáron újabb migránshullámok várhatók

Nyáron újabb migránshullámok várhatók

Fel­erő­sö­dött az il­le­gá­lis mig­rá­ció.

Fel­erő­sö­dött az il­le­gá­lis mig­rá­ció a bal­káni út­vo­na­lon, je­len­leg két­száz körül van a ma­gyar-szerb ha­tá­ron he­tente el­fo­got­tak száma.

Az illegális migráció a legnagyobb kihívás

Az illegális migráció a legnagyobb kihívás

Az il­le­gá­lis mig­rá­ci­ó­ról is tár­gyalt Orbán Vik­tor és Aung Szan Szú Kji.

Az il­le­gá­lis mig­rá­ci­ó­ról és a két­ol­dalú gaz­da­sági, ok­ta­tási és kul­tu­rá­lis kap­cso­la­tok­ról tár­gyalt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Aung Szan Szú Kji mi­an­mari kor­mány­fő­vel.

Gulyás Gergely: Az EU utolsó sikere a bővítés volt

Gulyás Gergely: Az EU utolsó sikere a bővítés volt

Az el­múlt évek nem te­kint­he­tőek az eu­ró­pai együtt­mű­kö­dés leg­ered­mé­nye­sebb idő­sza­ká­nak, az Eu­ró­pai Unió (EU) utolsó si­kere a bő­ví­tés volt.

Két Paks 2 árát tapsolják el a németek a migrációra évente

Két Paks 2 árát tapsolják el a németek a migrációra évente

Hi­he­tet­len­nek tűnik, de még soha nem ke­rült annyiba a né­me­tek­nek a mig­rá­ciós vál­ság, mint ta­valy.

Soha nem ke­rült még annyiba a német adófi­ze­tők­nek a mig­rá­ciós vál­ság, mint 2018-ban.

A németek nagy többsége nem mer nyíltan beszélni a migránsokról

A németek nagy többsége nem mer nyíltan beszélni a migránsokról

A nagy több­ség sze­rint a mig­rá­ció és az isz­lám ta­bu­té­má­nak szá­mí­ta­nak.

Berlin a családok helyett a migrációt támogatja

Berlin a családok helyett a migrációt támogatja

1,3 mil­lió ala­nyi jogon.

2018-ban ala­nyi jogon 1,3 mil­lió fo­rin­tot ka­pott min­den mig­ráns, ehhez jött még a lak­ha­tási tá­mo­ga­tás, in­teg­rá­ciós tan­fo­lya­mok ki­adása.

Soltész Miklós: Meg lehet állítani a migrációt

Soltész Miklós: Meg lehet állítani a migrációt

Az e heti eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­son meg lehet ál­lí­tani a Brüs­szel által tá­mo­ga­tott mig­rá­ciót.

Az e heti eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tá­son meg lehet ál­lí­tani a Brüs­szel által tá­mo­ga­tott mig­rá­ciót.

Semjén: Timmermans vállalná, hogy mi vértanúk legyünk

Semjén: Timmermans vállalná, hogy mi vértanúk legyünk

Az a po­li­tika, amit nap­ja­ink­ban a brüsszeli bü­rok­ra­ták kép­vi­sel­nek a mig­rá­ció ügyé­ben: in­kor­rekt, tör­vény­te­len és an­ti­de­mok­ra­ti­kus.

A migrációról is hazudnak a brüsszeli bürokraták

A migrációról is hazudnak a brüsszeli bürokraták

Ba­kondi György azt mondta, az EP-vá­lasz­tá­sok­hoz kö­ze­ledve Nyu­gat-Eu­ró­pá­ból egyre több­ször hall­juk, hogy a mig­rá­ció véget ért, pedig ez nem igaz.

Brüsszel új dokumentuma is a tömeges migrációt támogatja

Brüsszel új dokumentuma is a tömeges migrációt támogatja

Az Unió ve­ze­tői a mig­rá­ciót tart­ják az eu­ró­pai jövő alap­já­nak - írja a V4NA.

A Jean-Cla­ude Jun­c­ker ve­zette bi­zott­ság által meg­ren­delt, már­ci­us­ban pub­li­kált ta­nul­mány­ból jól lát­szik, hogy az Unió ve­ze­tői a mig­rá­ciót tart­ják az eu­ró­pai jövő alap­já­nak - írja a V4NA.

Timmermansnak vállalnia kell a felelősséget a migrációért

Timmermansnak vállalnia kell a felelősséget a migrációért

Eu­ró­pába több mint más­fél mil­lió il­le­gá­lis be­ván­dorló jött.

Eu­ró­pába több mint más­fél mil­lió il­le­gá­lis be­ván­dorló jött.

Migránsok Európáját teremtené meg Timmermans

Migránsok Európáját akarja Timmermans

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal csúcs­je­löltje, Frans Tim­mer­mans a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sére ké­szül - je­len­tette ki Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

A migránspárti "haladók" a józan észt is meghaladták

A migránspárti "haladók" a józan észt is meghaladták

A mig­rá­ció tá­mo­ga­tói, akik ma­gu­kat a ha­la­dás baj­no­ka­i­nak vall­ják, Eu­ró­pát egy poszt­nem­zeti, poszt­ke­resz­tény kor­szakba akar­ják ve­zetni.

Brazília és Magyarország védi a kereszténységet

Brazília és Magyarország védi a kereszténységet

Ma­gyar­or­szág és Bra­zí­lia egyet­ért a mig­rá­ció el­leni fel­lé­pés ügyé­ben és el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tartja a ke­resz­té­nyek­kel szem­beni diszk­ri­mi­ná­ciót.

Ma­gyar­or­szág és Bra­zí­lia ha­sonló meg­kö­ze­lí­tést al­kal­maz a vi­lág­po­li­ti­ká­ban di­lem­mát je­lentő kér­dé­sek­ben: egyet­ért a mig­rá­ció el­leni fel­lé­pés ügyé­ben és el­fo­gad­ha­tat­lan­nak tartja a ke­resz­té­nyek­kel szem­beni diszk­ri­mi­ná­ciót.

Varga Mihály: Az ellenzék letagadja a bevándorlást

Varga Mihály: Az ellenzék letagadja a bevándorlást

Eu­rópa nyu­gati fele nem tartja annyira fon­tos­nak, hogy meg­őrizze saját iden­ti­tá­sát - hang­sú­lyozta Varga Mi­hály.

Eu­rópa nyu­gati fele nem tartja annyira fon­tos­nak, hogy meg­őrizze saját iden­ti­tá­sát - hang­sú­lyozta Varga Mi­hály a Fi­desz or­szág­já­rá­sá­nak új­pesti ál­lo­má­sán. Az a leg­rosszabb kom­bi­ná­ció, ha egy or­szág gaz­dag és gyenge, mert nem képes meg­vé­deni magát, ugyan­ak­kor vonzó be­ván­dor­lási cél­pont.

Brüsszel lenézi és megbélyegzi Magyarországot

Brüsszel lenézi és megbélyegzi Magyarországot

Az eu­ró­pai elit el­vesz­tete a kap­cso­la­tot az eu­ró­pai va­ló­ság­gal - mondta Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő.

Az eu­ró­pai elit el­vesz­tete a kap­cso­la­tot az eu­ró­pai va­ló­ság­gal - mondta Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő ked­den az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán.

Szijjártó: Weber súlyosan megsértette a magyar választókat

Szijjártó: Weber súlyosan megsértette a magyar választókat

A mos­tani az első olyan eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás, ahol va­lódi kér­dé­sek­ről dönt­he­tünk - fo­gal­ma­zott Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.

Letagadja a tényeket az Európai Bizottság

Letagadja a tényeket az Európai Bizottság

Brüs­szel sze­retné el­fedni a rossz be­ván­dor­lási po­li­tika kö­vet­kez­mé­nyeit.

A brüsszeli ve­ze­tők sze­ret­nék el­fedni azt, hogy mi­lyen nyil­ván­való kö­vet­kez­mé­nyei van­nak az el­hi­bá­zott be­ván­dor­lási po­li­ti­ká­nak - mondta az Or­szág­gyű­lés el­nöke hét­főn Pak­son, egy la­kos­sági fó­ru­mon.

Salvini: Az olaszoknak példa lehet Magyarország

Salvini: Az olaszoknak példa lehet Magyarország

Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter pél­dá­nak te­kinti a ma­gyar gaz­da­ság fej­lő­dé­sét és el­is­merte, hogy ha­zá­já­nak van mit ta­nul­nia tő­lünk.

Európa megmaradása a tét

Európa megmaradása a tét

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás tétje Eu­rópa meg­ma­ra­dása, mert je­len­leg alap­ve­tően ve­szé­lyez­teti az Eu­ró­pai Uniót a tö­me­ges mig­rá­ció - je­len­tette ki Hid­véghi Ba­lázs.

Az eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás tétje Eu­rópa meg­ma­ra­dása, mert je­len­leg alap­ve­tően ve­szé­lyez­teti az Eu­ró­pai Uniót a tö­me­ges mig­rá­ció.

Sokkoló statisztika! Berlinben a Mohamed a leggyakrabban adott első keresztnév

Sokkoló statisztika! Berlinben a Mohamed a leggyakrabban adott első keresztnév

Évek óta egyre több új­szü­lött fiú­gyer­mek kapja a Mo­ha­med nevet Nyu­gat-Eu­ró­pá­ban.

Orbán Viktor: A brüsszeli elit fél a változásoktól

Orbán Viktor: A brüsszeli elit fél a változásoktól

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter lá­to­ga­tá­sá­nak leg­fon­to­sabb pil­la­na­tait idézte fel Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rádió reg­geli hír­mű­so­rá­ban.

Brüsszel veszélybe sodorja az embereket

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal azért tá­madja Sal­vi­nit, mert si­ke­rült meg­vé­de­nie a ha­tá­ro­kat, és ez nem tet­szik So­ros­nak és az em­be­re­i­nek.

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal azért tá­madja Sal­vi­nit, mert si­ke­rült meg­vé­de­nie a ha­tá­ro­kat, és ez nem tet­szik So­ros­nak és az em­be­re­i­nek.

Meghurcolják az osztrák alkancellárt, mert népességcseréről beszélt

Meghurcolják az osztrák alkancellárt, mert népességcseréről beszélt

Oszt­rák bal­ol­dali po­li­ti­ku­sok egy em­ber­ként vet­ték össz­tűz alá St­ra­chét.

Oszt­rák bal­ol­dali po­li­ti­ku­sok egy em­ber­ként vet­ték össz­tűz alá St­ra­chét.

Lehazudja a migránsok számát a brüsszeli bürokrácia

Lehazudja a migránsok számát Brüsszel

Brüs­szel be­ván­dor­lás­párti több­sége le akarja ta­gadni a mig­rá­ciós nyo­más nyil­ván­való ada­tait az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás kö­ze­led­té­vel.

A balkáni migrációs útvonal megváltozása közös magyar és szerb siker

A balkáni migrációs útvonal megváltozása közös magyar és szerb siker

Közös ma­gyar és szerb si­ker­nek ne­vezte a bal­káni mig­rá­ciós út­vo­nal meg­vál­to­zá­sát Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Hatalmas meglepetés történt röviddel a német tartományi választások előtt

Hatalmas meglepetés történt röviddel a német tartományi választások előtt

Három fon­tos tar­to­má­nyi vá­lasz­tást is tar­ta­nak idén Né­met­or­szág­ban.

Három na­gyon fon­tos tar­to­má­nyi vá­lasz­tást is tar­ta­nak idén Né­met­or­szág­ban. A három tar­to­mány mind­egyike az or­szág ke­leti ré­szén ta­lál­ható, ahol je­len­leg a tö­me­ges mig­rá­ciót el­lenző Al­ter­na­tíva Né­met­or­szá­gért a leg­erő­sebb po­li­ti­kai erő.

Ha a migránspártiak nyernek, bosszúhadjáratot indíthatnak

Ha a migránspártiak nyernek, bosszúhadjáratot indíthatnak

A má­jusi eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son ci­vi­li­zá­ci­ónk jö­vője a tét.

A má­jusi eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son Ma­gyar­or­szág és Eu­rópa kul­tú­rája, ci­vi­li­zá­ci­ónk jö­vője a tét.

Megbukott Juncker, még kettest sem kapott

Megbukott Juncker, még kettest sem kapott

A Szá­zad­vég ér­té­ke­lése.

A Szá­zad­vég so­ro­za­tot in­dí­tott, mely­ben az Eu­ró­pai Bi­zott­ság tag­ja­i­nak ed­digi de­mok­ra­ti­kus tel­je­sít­mé­nyét ér­té­ke­lik. Ez­út­tal az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nö­két.

Kovács Zoltán: Most már boszorkányüldözés folyik Brüsszelben

Kovács Zoltán: Boszorkányüldözés folyik Brüsszelben

Eu­rópa ha­tá­rait csak az lép­hesse át, aki­nek joga van arra - mondta Ko­vács Zol­tán, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda ál­lam­tit­kára.

Migránsáradat és terrorizmus fenyeget

Migránsáradat és terrorizmus fenyegeti Németországot

A Frank­fur­ter All­ge­meine Ze­i­tung hír­por­tálja ol­va­só­i­nak több mint két­har­mada egyet­ért a német szö­vet­ségi al­kot­mány­vé­delmi hi­va­tal volt ve­ze­tő­jé­vel.

Egyet­ért a Frank­fur­ter All­ge­meine Ze­i­tung című német kon­zer­va­tív lap hír­por­tálja ol­va­só­i­nak több mint két­har­mada a német szö­vet­ségi al­kot­mány­vé­delmi hi­va­tal (BfV) volt ve­ze­tő­jé­nek, Hans-Georg Ma­as­sen a ma­gyar M1 hír­csa­tor­nán tett ki­je­len­té­se­i­vel.

Ez a véleménye az osztrák belügyminiszternek a migránskaravánról

Az osztrák belügyminiszter a magyar kormány álláspontját hangoztatja Brüsszelnek írt levelében

Her­bert Kickl meg­kon­gatta a vész­ha­ran­got Brüsszel­nek kül­dött le­ve­lé­ben.

Her­bert Kickl oszt­rák bel­ügy­mi­nisz­ter meg­kon­gatta a vész­ha­ran­go­kat a Brüsszel­nek kül­dött le­ve­lé­ben.

Orbán Viktor: Az iszlám kultúra új területeket foglal el

Orbán Viktor: Az iszlám kultúra új területeket foglal el

Az Eu­ró­pát érintő mig­rá­ciós vál­ság va­ló­já­ban ci­vi­li­zá­ciós vál­sággá szé­le­se­dett, "a Kelet Nyu­gatra jött".

Az Eu­ró­pát érintő mig­rá­ciós vál­ság va­ló­já­ban ci­vi­li­zá­ciós vál­sággá szé­le­se­dett, "a Kelet Nyu­gatra jött" - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Szijjártó: A migrációt legálissá akarják minősíteni

Szijjártó: A migrációt legálissá akarják minősíteni

A be­ván­dor­lás je­len­tette koc­ká­za­tot to­vább sú­lyos­bítja az Eu­ró­pai Bi­zott­ság­nak a mig­rá­ciós fo­lya­ma­tok ser­ken­té­sét célzó hoz­záál­lása és erő­tel­jes nyo­mása.

Hiába tagadják, a bevándorlás a legfontosabb kérdés Európa számára

A bevándorlás a legfontosabb kérdés Európa számára

Ál­lan­dó­sulni fog a mig­rá­ció okozta ve­szély, ha az EP-vá­lasz­tás után to­vábbra is a be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal aka­rata ér­vé­nye­sül az unió ve­ze­té­sé­ben.

Országos aláírásgyűjtő akciót indított a Fidesz

Országos aláírásgyűjtő akciót indított a Fidesz

Arra kérik a ma­gyar em­be­re­ket, hogy tá­mo­gas­sák Orbán Vik­tor ak­ció­ter­vét.

Arra kérik a ma­gyar em­be­re­ket, hogy alá­írá­suk­kal tá­mo­gas­sák Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­pon­tos ak­ció­ter­vét a be­ván­dor­lás meg­ál­lí­tá­sára.

Gulyás Gergely: A migráció Európa lerombolásának eszköze

Gulyás Gergely: A migráció Európa lerombolásának eszköze

A 21. szá­zad a lel­ke­kért foly­ta­tott küz­de­lem ideje lesz - je­len­tette ki a Mi­nisz­ter­el­nök­sé­get ve­zető mi­nisz­ter.

Merkel asszony, ezt a cikket olvassa el!

Merkel asszony, ezt a cikket olvassa el!

A Focus nevű nép­szerű német hír­por­tál Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár fi­gyel­mébe ajánlja azt a cik­ket, amely a ta­valy au­gusz­tusi, Chem­nitz­ben tör­tént gyil­kos­ság hát­te­rét dol­gozza fel.

Egy német hír­por­tál Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár fi­gyel­mébe ajánlja azt a cik­ket, amely a ta­valy au­gusz­tusi, Chem­nitz­ben tör­tént gyil­kos­ság hát­te­rét dol­gozza fel.

Hasznosnak hazudja Brüsszel a migrációt

Hasznosnak hazudja Brüsszel a migrációt

Szij­jártó Péter sze­rint Brüs­szel sze­reti a be­ván­dor­lást.

Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter sze­rint Brüs­szel sze­reti a be­ván­dor­lást, és ez abból is lát­szik, hogy az Eu­ró­pai Bi­zott­ság most éppen a le­gá­lis mig­rá­ció po­zi­tív ha­tá­sa­i­ról kez­dett el kom­mu­ni­kálni.

Elgondolkodtató dolgokról nyilatkozott a híres jövőkutató

Elgondolkodtató dolgokról nyilatkozott a híres jövőkutató

Vajon ho­gyan élünk év­ti­ze­dek múlva?

A Bild című lap­nak arról be­szélt a pro­fesszor, hogy mi­lyen vál­to­zá­so­kon mehet át a német tár­sa­da­lom az el­kö­vet­ke­zendő évek­ben.

Hogyan lett Orbán Viktorból és Nicolas Sarkozyből három testőr?

Hogyan lett Orbán Viktorból és Nicolas Sarkozyből három testőr?

Ritka, de be­szé­des kép Orbán Vik­tor Ins­tag­ram ol­da­lán.

Ritka, de be­szé­des kép Orbán Vik­tor Ins­tag­ram ol­da­lán. Az alá­írás: Három testőr.

Azonnal cselekvést sürgetett Orbán Viktor a migráció ügyében

Azonnal cselekvést sürgetett Orbán Viktor a migráció ügyében

Azon­nali cse­lek­vésre szó­lí­tott fel a mig­rá­ció, a ha­tár­vé­de­lem és az eu­ró­pai egy­ség ügyé­ben Orbán Vik­tor.

Azon­nali cse­lek­vésre szó­lí­tott fel a mig­rá­ció, a ha­tár­vé­de­lem és az eu­ró­pai egy­ség ügyé­ben Orbán Vik­tor.

Megtízszereződött a bűncselekmények száma 2015 óta egy német községben

Megtízszereződött a bűncselekmények száma 2015 óta egy német községben

2015 óta me­re­de­ken meg­emel­ke­dett a német köz­ség­ben el­kö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek száma.

A svéd politikus szerint a migránsok veszélyeztetik a nők biztonságát

A svéd politikus szerint a migránsok veszélyeztetik a nők biztonságát

Ebba Busch Thor, a svéd Ke­resz­tény­de­mok­ra­ták ve­ze­tője el­ma­rasz­talta a svéd kor­mányt a mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt.

Gulyás Gergely: Megpróbálják ránk erőltetni az ENSZ csomagot

Megpróbálják ránk erőltetni az ENSZ csomagot

A mig­rá­ció nem oldja meg a mun­ka­erő után­pót­lá­sát.

A mig­rá­ció nem oldja meg a mun­ka­erő után­pót­lá­sát, és a de­mo­gráfiai ba­jo­kat sem, ezzel szem­ben Ma­gyar­or­szág a sta­bil csa­lád­po­li­ti­kára épít - mind­er­ről Gu­lyás Ger­gely, a Mi­nisz­ter­el­nök­ség ve­ze­tője be­szélt a Mat­hias Cor­vi­nus Col­le­gium bu­da­pesti mig­rá­ciós kon­fe­ren­ci­á­ján.

Migránsügyben nem alkuszik a kormány

Migránsügyben nem alkuszik a kormány

Sem a ma­gyar kor­mány, sem a Fi­desz nem köt komp­ro­misszu­mot a mig­rá­ció ügyé­ben, il­letve Eu­rópa és az eu­ró­pai ke­resz­tény kul­túra meg­vé­dé­sé­nek kér­dé­sé­ben, ezek­hez min­den­áron ra­gasz­ko­dik.

Sem a ma­gyar kor­mány, sem a Fi­desz nem köt komp­ro­misszu­mot a mig­rá­ció ügyé­ben, il­letve Eu­rópa és az eu­ró­pai ke­resz­tény kul­túra meg­vé­dé­sé­nek kér­dé­sé­ben, ezek­hez min­den­áron ra­gasz­ko­dik.

Derüljön ki az összes, migrációról szóló brüsszeli titkos terv

Derüljön ki az összes, migrációról szóló brüsszeli titkos terv

Az Eu­ró­pai Unió pol­gá­ra­i­nak joguk van tudni, hogy az Eu­ró­pai Bi­zott­ság mi­lyen tit­kos ter­ve­ket ké­szít.

Az Eu­ró­pai Unió pol­gá­ra­i­nak joguk van tudni, hogy mi­lyen tit­kos ter­ve­ket ké­szít Brüs­szel.

Bevándorlásellenes Közép-Európa

Bevándorlásellenes Közép-Európa polgársága

A közép-eu­ró­pai tér­ség 83 mil­lió vá­lasz­tó­pol­gá­rá­ból 61 mil­lió be­ván­dor­lás­el­le­nes - kö­zölte ki­lenc közép-eu­ró­pai or­szág­ban vég­zett köz­vé­le­mény-ku­ta­tása alap­ján a Né­ző­pont In­té­zet.

A közép-eu­ró­pai tér­ség 83 mil­lió vá­lasz­tó­pol­gá­rá­ból 61 mil­lió be­ván­dor­lás­el­le­nes - kö­zölte ki­lenc közép-eu­ró­pai or­szág­ban vég­zett köz­vé­le­mény-ku­ta­tása alap­ján a Né­ző­pont In­té­zet. A közép-eu­ró­pai régió vá­lasz­tó­pol­gá­rai egy­ér­tel­műen el­uta­sít­ják a mig­rá­ciót, ez­ál­tal pedig a ma­gyar kor­mány ál­lás­pont­ján van­nak.

Vészhelyzet fenyeget a migránsok miatt Boszniában

Vészhelyzet fenyeget a migránsok miatt Boszniában

Dra­gan Mek­tic bos­nyák biz­ton­sági mi­nisz­ter sze­rint Gö­rög­or­szág­ban 70 ezren vár­nak a to­vább­ha­la­dásra.

Dra­gan Mek­tic bos­nyák biz­ton­sági mi­nisz­ter sze­rint Gö­rög­or­szág­ban 70 ezren vár­nak arra, hogy az idő­já­rás le­he­tővé tegye szá­mukra az el­in­du­lást Nyu­gat-Eu­rópa felé.

Több ezer háborús bűnös szökhetett Németországba

Több ezer háborús bűnös szökhetett Németországba

Több ezer fel­dol­go­zat­lan, fe­nye­ge­tést tar­tal­mazó akta he­vert a német ha­tó­sá­gok asz­ta­lán 2015-ben...

Több ezer fel­dol­go­zat­lan, fe­nye­ge­tést tar­tal­mazó akta he­vert a német ha­tó­sá­gok asz­ta­lán 2015-ben, a mig­rá­ciós vál­ság csúcs­pont­ján.

Kövér László: Újszerű hadviselés folyik Európa ellen

Kövér László: Újszerű hadviselés folyik Európa ellen

A tu­da­tot akar­ják meg­szállni.

"Az alá­ve­tésre és ki­fosz­tásra szánt" Eu­rópa ellen új­szerű, 21. szá­zadi had­vi­se­lés fo­lyik, amely­ben nem a te­rü­le­tet, hanem a tu­da­tot akar­ják meg­szállni.

Algéria a polgárháború szélén, újabb migrációs hullám jöhet

Algéria a polgárháború szélén, újabb migrációs hullám jöhet

Ha to­vább rom­lik a hely­zet az észak-af­ri­kai or­szág­ban, akkor könnyen újabb mig­rá­ciós vál­ság ala­kul­hat ki Eu­ró­pá­ban.

Badarságokat állít az Európai Bizottság

Badarságokat állít az Európai Bizottság

Gaz­da­sági be­ván­dor­lók mil­liói előtt akarja ki­tárni a ka­pu­kat Brüs­szel.

A Fi­desz par­la­menti frak­ció­szó­vi­vője sze­rint "gaz­da­sági be­ván­dor­lók mil­liói előtt akarja ki­tárni a ka­pu­kat Brüs­szel". Ha­lász János ezt szom­bati deb­re­ceni saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján fo­gal­mazta meg.

A bevándorlók szerint Franciaország hamarosan muszlimmá válik

A bevándorlók szerint Franciaország hamarosan muszlimmá válik

A vi­lág­hírű fi­lo­zó­fus, Alain Fin­ki­el­kraut úgy véli, el­hi­bá­zott volt Ang­ela Mer­kel re­ak­ci­ója a 2015-ös mig­rá­ciós vál­ságra.

Hidegen hagyta Merkeléket a terroristák miatti figyelmeztetés

Hidegen hagyta Merkeléket a terroristák miatti figyelmeztetés

A na­pok­ban je­le­nik meg dr. Ste­fan Mei­ning ter­ror­szak­értő könyve...

A na­pok­ban je­le­nik meg Né­met­or­szág­ban dr. Ste­fan Mei­ning ter­ror­szak­értő könyve...

Terroristákat segíthet az ENSZ politikája

Terroristákat segíthet az ENSZ politikája

Tel­je­sen el­fo­gult, mig­rá­ció­párti az ENSZ ál­lás­pontja.

Ha az ENSZ nem adja fel je­len­legi, tel­je­sen el­fo­gult mig­rá­ció­párti ál­lás­pont­ját, akkor rend­kí­vül ko­moly ve­szélyt hoz­hat Eu­ró­pára a kö­vet­kező hó­na­pok­ban - mondta Szij­jártó Péter hét­főn Genf­ben.

Beismerő vallomás Brüsszelből

Beismerő vallomás Brüsszelből

Brüs­szel gya­kor­la­ti­lag be­is­merő val­lo­mást tett.

Brüs­szel gya­kor­la­ti­lag be­is­merő val­lo­mást tett - így kom­men­tálta a mig­rá­ci­ó­ról szóló kor­mány­zati kam­pányra adott eu­ró­pai bi­zott­sági re­a­gá­lást a nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

Magyarország és Szlovákia szövetségesek

Szíjjártó Péter: Magyarország és Szlovákia szövetségesek

Az el­múlt évek­ben mind­két ol­da­lon sokat dol­goz­tak azért, hogy ez a mon­dat ma ki­mond­ható le­gyen.

Az el­múlt évek­ben mind­két ol­da­lon sokat dol­goz­tak azért, hogy ez a mon­dat ma ki­mond­ható le­gyen.

Újabb migrációs útvonalat sikerült lezárni

Újabb migrációs útvonalat sikerült lezárni

Most az ola­szok ke­mény po­li­ti­ká­já­nak kö­szön­he­tően si­ke­rült a Föld­közi-ten­ge­ren vissza­szo­rí­tani a be­ván­dor­lást.

Most az ola­szok ke­mény po­li­ti­ká­já­nak kö­szön­he­tően si­ke­rült a Föld­közi-ten­ge­ren vissza­szo­rí­tani a be­ván­dor­lást.

Aki ösztönzi a bevándorlást, Európát veszélyezteti

Aki ösztönzi a bevándorlást, Európát veszélyezteti

Két kü­lön­böző fel­fo­gás lé­te­zik.

Vi­lá­gossá vált, hogy két tel­je­sen kü­lön­böző vi­lág­né­zet, fel­fo­gás lé­te­zik a mig­rá­ci­ó­val kap­cso­lat­ban - mondta a kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.

Deutsch: Juncker kudarcot vallott

Deutsch: Juncker kudarcot vallott

El­nök­sége alatt be­jöt­tek az il­le­gá­lis mig­rán­sok és ki­men­tek a bri­tek.

Szer­dán köz­zé­tett Fa­ce­book-üze­ne­té­ben Deutsch Tamás azt írta: Jean-Cla­ude Jun­c­ker "ku­dar­cot val­lott, mert el­nök­sége alatt mil­lió­számra be­jöt­tek az il­le­gá­lis mig­rán­sok és ki­men­tek a bri­tek".

Matteo Salvini megtette a magáét, most a többiek jönnek

Matteo Salvini megtette a magáét, most a többiek jönnek

A leg­újabb sta­tisz­ti­kák sze­rint ra­di­ká­li­san csök­kent az Olasz­or­szágba ér­kező mig­rán­sok száma ta­valy.

Az Eu­ró­pai Határ- és Part­vé­delmi Ügy­nök­ség leg­újabb sta­tisz­ti­kája sze­rint ra­di­ká­li­san csök­kent az Olasz­or­szágba ér­kező il­le­gá­lis be­ván­dor­lók száma ta­valy. Ez pedig első sor­ban az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter­nek kö­szön­hető.

Kulisszatitkok derültek ki a migrációs válság csúcspontjáról

Megszólalt a volt német kémfőnök, elképesztő dolgokat állít

A német al­kot­mány­vé­delmi hi­va­tal ve­ze­tője elő­ször be­szélt nyíl­tan a nyil­vá­nos­ság az el­múlt pár év hi­bá­i­ról.

Hi­deg­rá­zása volt attól, hogy mig­rán­sok száz­ez­reit en­ged­ték be Né­met­or­szágba.

Nem lesz közös uniós álláspont

Szijjártó Péter: Nem lesz közös uniós álláspont

A mi­nisz­teri ülé­sen nem győz­het­nek a mig­rá­ciót tá­mo­gató erők.

A szer­dán kez­dődő, az úgy­ne­ve­zett Bu­da­pesti Fo­lya­mat­ról Isz­tam­bul­ban ren­de­zett mi­nisz­teri ülé­sen a be­ván­dor­lás­párti erők nem győz­het­nek.

Magyarország nem enged elfogadni migrációt támogató javaslatot

Szíjjártó Péter: Magyarország nem enged elfogadni migrációt támogató javaslatot

A Bu­da­pest Fo­lya­mat a be­ván­dor­lás­párti erők meg­ál­lí­tá­sá­nak szim­bó­luma lesz.

Ebolapánik tört ki egy migráns halála után a német városban

Ebolapánik tört ki egy migráns halála után a német városban

Egy föl­dön fekvő élet­te­len af­ri­kai mig­ráns­hoz ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat Wup­pert­al­ban.

Egy föl­dön fekvő élet­te­len af­ri­kai mig­ráns­hoz ri­asz­tot­ták a ha­tó­sá­go­kat Wup­pert­al­ban. Mivel a férfin kül­sé­relmi nyom nem volt lát­ható, fent állt a ve­szé­lye, hogy fer­tőző be­teg­ségbe, pél­dául ebo­lába halt bele.