CÍMKE: 'michael schumacher'

Schumacher jobban lehet, megszólalt a menedzsere

Schumacher jobban lehet, megszólalt a menedzsere

Hosszú idő után elő­ször szó­lalt meg hi­va­ta­lo­san Mi­chael Schu­m­a­cher me­ne­dzsere.

Utoléri valaha Vettel Schumit?

Utoléri valaha Vettel Schumit?

Ha va­laki képes el­érni Mi­chael Schu­m­a­cher re­kord­ját ...

Ha va­laki képes lehet el­érni Mi­chael Schu­m­a­cher re­kord­ját a Forma-1-ben, az a szin­tén német Se­bas­tian Vet­tel lehet.

Ez Schumacher utolsó esélye, felesége döntés előtt áll

Ez Schumacher utolsó esélye, felesége döntés előtt áll

Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról szinte sem­mit sem tudni, és a fe­le­sége döntő lé­pésre szán­hatja el magát.

Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról szinte sem­mit sem tudni, és a fe­le­sége döntő lé­pésre szán­hatja el magát.

Megindító szavak, Schumacherről beszélt a barátja

Megindító szavak, Schumacherről beszélt a barátja

Se­bas­tian Vet­tel egy olasz lap­nak be­szélt egy­kori pél­da­ké­pé­ről, aki­hez ké­sőbb em­be­ri­leg is közel ke­rült.

Se­bas­tian Vet­tel egy olasz na­pi­lap­nak be­szélt egy­kori pél­da­ké­pé­ről, aki­hez ké­sőbb em­be­ri­leg is közel ke­rült.

Újabb hírek Schumiról, Hamiltonra figyel a világ

Újabb hírek Schumacherről, Hamiltonra figyel a világ

A Mer­ce­des vi­lág­baj­nok ver­seny­zője sze­retné tudni az igaz­sá­got a német le­gen­dá­ról.

A Mer­ce­des ver­seny­zője sze­retné tudni az igaz­sá­got. Elő­ször Schumi fe­le­sé­gé­vel be­szélne.

Megszólalt Schumi szóvivője, erre reagálnia kellett

Megszólalt Schumi szóvivője, erre reagálnia kellett

Végre ismét nyi­lat­ko­zott.

Végre ismét nyi­lat­ko­zott a hét­sze­res Forma-1-es pi­lóta szó­vi­vője.

Mindent tud Schumiról, pletykált a F1-es legenda

Mindent tud Schumiról, pletykált a F1-es legenda

Új in­for­má­ci­ó­kat osz­tott meg a sí­bal­ese­tet szen­ve­dett klasszis­ról az egy­kori ver­senyző.

Új in­for­má­ci­ó­kat osz­tott meg a sí­bal­ese­tet szen­ve­dett klasszis­ról az egy­kori ver­senyző.

Torokszorító pillanatok: Schumi fia ellopta a show-t a Forma-1-től

Torokszorító pillanatok: Schumi fia ellopta a show-t a Forma-1-től

Apja ked­venc pá­lyá­ján, nem is akár­mi­lyen ver­seny­au­tó­ban al­ko­tott na­gyot a kis Schumi. Min­denki őt fi­gyelte Spá­ban.

Hamilton megkönnyezte történelmi sikerét

Hamilton megkönnyezte történelmi sikerét

Be­ál­lí­totta Schu­m­a­cher re­kord­ját.

A brit szu­per­sztár be­ál­lí­totta Mi­chael Schu­m­a­cher re­kord­ját, a német le­genda csa­ládja azon­nal gra­tu­lált a Mer­ce­des él­me­nő­jé­nek.

Schumacher-rajongó vagy? Akkor ezt megkönnyezed

Schumacher-rajongó vagy? Akkor ezt megkönnyezed

Vajon Schumi is lát­hatta? Meg­ható közös fel­vé­tel ké­szült a Forma-1 le­gen­dá­já­ról és a fi­á­ról. Mick nem csak arc­vo­ná­sa­i­ban ha­son­lít az ap­jára.

Vajon Schumi is lát­hatta? Meg­ható közös fel­vé­tel ké­szült a Forma-1 le­gen­dá­já­ról és a fi­á­ról. Mick nem csak arc­vo­ná­sa­i­ban ha­son­lít az ap­jára.

Visszatért a pályára Schumi fia, legendás kocsit vezetett

Visszatért a pályára Schumacher fia, legendás kocsit vezetett

Abba az au­tóba ül­he­tett be a német pi­lóta, ami­vel apja meg­nyerte az első vi­lág­baj­noki címét.

Abba az au­tóba ül­he­tett be a német pi­lóta, ami­vel apja meg­nyerte az első vi­lág­baj­noki címét.

Bizakodnak Schumacher rajongói, ezt írta a legenda lánya

Bizakodnak Schumacher rajongói, ezt írta a legenda lánya

Gina Maria az Ins­tag­ra­mon üzent. Sok­min­dent bele lehet ma­gya­rázni Schumi ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban is.

Örömhír Schumacher rajongóinak, közleményt adott ki a család

Örömhír Schumacher rajongóinak, közleményt adott ki a család

Ré­góta vár­tak erre a be­je­len­tésre a Forma-1 le­gen­dá­já­nak hívei.

Ré­góta vár­tak erre a be­je­len­tésre a Forma-1 le­gen­dá­já­nak hívei.

Sorsdöntő küzdelem, Schumacher mutat példát Hamiltonéknak

Sorsdöntő küzdelem, Schumacher mutat példát Hamiltonéknak

13 éve tart a hun­ga­ror­ingi átok: Schu­m­a­cher óta nem tu­dott vi­lág­baj­nok lenni az, aki ná­lunk fu­ta­mot nyert.

13 éve tart a hun­ga­ror­ingi átok: Schu­m­a­cher óta nem tu­dott vi­lág­baj­nok lenni az, aki ná­lunk fu­ta­mot nyert.

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Mi­chael Schu­m­a­cher bal­esete óta évről-évre rosszabb a hely­zet a csa­lád­já­ban.

Mi­chael Schu­m­a­cher bal­esete óta évről-évre rosszabb a hely­zet a csa­lád­já­ban.

Fájó vallomás Schumacherről, Massa elszólta magát

Fájó vallomás Schumacherről, Massa elszólta magát

Fel­ipe Massa Schu­m­a­cher­ről be­szélt.

Fel­ipe Massa arról a Mi­chael Schu­m­a­cher­ről be­szélt, aki­nek az ál­la­po­tá­ról szinte sem­mit tu­dunk.

Szívszorító, fájdalmas szavak Schumacher barátjától

Szívszorító, fájdalmas szavak Schumacher barátjától

Meg­ható be­szé­det mon­dott Haug.

Meg­ható be­szé­det mon­dott Nor­bert Haug a né­met­or­szági díj­át­adón. Schumi nem le­he­tett jelen a gálán, mégis ő volt a fő­sze­replő.

Új kép készült Michael Schumacherről

Új kép készült Michael Schumacherről

A csa­lád fel­hí­vá­sára meg­moz­dul­tak a Forma-1 le­gen­dá­já­nak ra­jon­gói.

Meg­ható kez­de­mé­nye­zés az ala­pít­vány ré­szé­ről. A csa­lád fel­hí­vá­sára meg­moz­dul­tak az évek óta ott­ho­ná­ban ápolt Forma-1-le­genda ra­jon­gói.

Schumacher-rejtély, beszélt végre a titkolózó menedzser

Schumacher-rejtély, beszélt végre a titkolózó menedzser

Erről eddig még nem be­szélt.

Sa­bine Kehm rit­kán nyi­lat­ko­zik a Forma-1 le­gen­dá­já­ról, de most ter­je­del­mes in­ter­jút adott. Olyan té­má­kat is érin­tett, ame­lyek­ről eddig még nem be­szélt.

Megható találkozó, Schumi újra labdába rúgott

Megható találkozó, Schumi újra labdába rúgott

Idén már má­sod­szor áll­tak össze Mi­chael Schu­m­a­cher ba­rá­tai, akik jó­té­kony­sági gálán rúg­ták a lab­dát.

Idén már má­sod­szor áll­tak össze Mi­chael Schu­m­a­cher ba­rá­tai, akik jó­té­kony­sági gálán rúg­ták a lab­dát.

Mérföldkőhöz érkezett Michael Schumacher

Mérföldkőhöz érkezett Michael Schumacher

Nagy nap lesz jú­lius 10.

Nagy nap lesz jú­lius 10., egy élet mun­ká­ját dí­jaz­zák. A Forma-1 le­gen­dá­ját má­sod­ma­gá­val óri­ási el­is­me­rés érte.

Túllépne Schumin a Ferrari

Túllépne Schumacheren a Ferrari, megtörik végre az átok?

Az olasz is­tálló em­ber­em­lé­ke­zet óta nem tu­dott nyerni Mo­na­có­ban.

Az olasz is­tálló em­ber­em­lé­ke­zet óta nem tu­dott nyerni Mo­na­có­ban.

Schumacher fia kivételesen beszélt az apjáról

Schumacher fia kivételesen beszélt az apjáról

Mick Schu­m­a­cher rit­kán nyi­lat­ko­zik, akkor sem sze­ret le­gen­dás édes­ap­já­ról be­szélni. Most meg­törte a jeget.

Mick Schu­m­a­cher rit­kán nyi­lat­ko­zik, akkor sem sze­ret le­gen­dás édes­ap­já­ról be­szélni. Most meg­törte a jeget a te­het­sé­ges pi­lóta.

Szomorú hírek érkeztek Schumacher állapotáról, kínzóan telnek napjai

Szomorú hírek érkeztek Schumacher állapotáról, kínzóan telnek napjai

Csa­ládja a vég­ső­kig bízik a Forma-1 le­gen­dás pi­ló­tá­já­nak gyó­gyu­lá­sá­ban.

Megható szavak Schumacher fiától, lépnek a legenda barátai

Megható szavak Schumacher fiától, lépnek a legenda barátai

Nem hagy­ják veszni a Forma-1-le­genda által meg­kez­dett ha­gyo­mányt. Te­vé­keny részt vál­lal a kis Schumi is.

Megtörténhet a csoda, bizakodó Schumacher barátja

Megtörténhet a csoda, bizakodó Schumacher barátja

Haj­dani nagy ve­tély­tár­sá­ról be­szélt Ger­hard Ber­ger. Első kéz­ből szár­mazó in­for­má­ciói van­nak Schumi ál­la­po­tá­ról.

Haj­dani nagy ve­tély­tár­sá­ról be­szélt Ger­hard Ber­ger. Első kéz­ből szár­mazó in­for­má­ciói van­nak Schumi ál­la­po­tá­ról.

Megszólalt Schumi jó barátja, nem hozott jó hírt

Megszólalt Schumi jó barátja, nem hozott jó hírt

A svájci sztár­fo­tós nem akar több képet ké­szí­teni a hét­sze­res vi­lág­baj­nok­ról. A német pi­lóta fi­á­ról is be­szélt.

A svájci sztár­fo­tós nem akar több képet ké­szí­teni a hét­sze­res vi­lág­baj­nok­ról. A német pi­lóta fi­á­ról is be­szélt.

Ez ám a szenzáció, eladó Schumacher F1-es autója

Ez ám a szenzáció, eladó Schumacher F1-es autója

1991-ben hasz­nálta a jár­gányt.

A le­gen­dás pi­lóta 1991-ben hasz­nálta a jár­gányt.

Rossz hírt kapott Michael Schumacher felesége

Rossz hírt kapott Michael Schumacher felesége

Szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna.

Évek óta va­ló­sá­gos szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna. A bí­ró­ság sem állt a Forma-1-le­gen­dát ápoló asszony mellé.

Pletykálnak a dokik, Schumacher jobban van!

Pletykálnak a dokik, Schumacher jobban van!

Habár az egy­kori Forma-1-es pi­lóta csa­ládja nem be­szél, az ápo­lók meg­tör­ték a csen­det.

Habár az egy­kori Forma-1-es pi­lóta csa­ládja nem be­szél, az ápo­lók meg­tör­ték a csen­det.

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Va­ló­szí­nű­leg még nem volt fel­ké­szülve ilyes­mire a kis Schumi. Pedig las­san már hozzá kell szok­nia a ha­sonló meg­pró­bál­ta­tá­sok­hoz.

Va­ló­szí­nű­leg még nem volt fel­ké­szülve ilyes­mire a kis Schumi. Pedig las­san már hozzá kell szok­nia a ha­sonló meg­pró­bál­ta­tá­sok­hoz.

Fájó veszteség, árverezik Schumacher százmilliós autóját

Fájó veszteség, árverezik Schumacher százmilliós autóját

Száz­mil­li­ó­kat ér Mi­chael Schu­m­a­cher au­tója, ami má­jus­ban egy sze­ren­csés li­ci­tá­ló­hoz ke­rül­het.

Száz­mil­li­ó­kat ér Mi­chael Schu­m­a­cher au­tója, ami má­jus­ban egy sze­ren­csés li­ci­tá­ló­hoz ke­rül­het.

Botrány, keményen beszóltak a bajnoknak

Botrány az F1-ben, keményen beszóltak a bajnoknak

Nem fi­nom­ko­dott Schumi volt csa­pat­társa

El­ké­nyez­te­tett kö­lyök­ként jel­le­mezte a Fer­rari vi­lág­baj­no­kát Mi­chael Schu­m­a­cher volt csa­pat­társa.

Schumacher balesetéről szóló videóval keltenek figyelmet

Schumacher balesetéről szóló videóval keltenek figyelmet

A hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok le­genda 2013-ban sí bal­ese­tet szen­ve­dett, azóta ke­ve­set tudni az ál­la­po­tá­ról.

Schumacher felgyógyulhat, üzent a jó barát

Schumacher felgyógyulhat, üzent a jó barát

Re­ményt kap­tak a ra­jon­gók.

Hosszú idő után elő­ször nyi­lat­ko­zott benn­fen­tes Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról.

Újabb csapás Schumachernek, jó barátja látni sem akarja

Újabb csapás Schumachernek, jó barátja látni sem akarja

Úgy akar em­lé­kezni a né­me­tek le­gen­dá­jára, ahogy is­merte.

Az F1 ko­rábbi min­den­ható ve­zére úgy akar em­lé­kezni a né­me­tek le­gen­dá­jára, ahogy is­merte. Mel­lé­ke­sen megint ki­osz­totta az új tu­laj­do­no­so­kat.

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Nem akar véget érni a tra­gé­diák sora.

Az au­tó­ver­senyző le­genda fa­mí­li­á­já­ban csős­tül jön a baj. Nem akar véget érni a Schu­mi­é­kat sújtó tra­gé­diák sora.

Baljós jelek, csalódást okozhat Schumacher fia

Baljós jelek, csalódást okozhat Schumacher fia

Ros­berg át tudja érezni a hely­ze­tet.

Nico Ros­berg ha­sonló ci­pő­ben járt, mint most a hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­genda gyer­meke. Csak re­mélni tudja, hogy Mick az ap­jára ütött.

Szomorú hír, mélyütés a Schumacher családnak

Szomorú hír, mélyütés a Schumacher családnak

Így múlik el a világ di­cső­sége. El­fe­lej­tet­ték a le­gen­dás baj­no­kot, vagy szán­dé­ko­san tet­ték ezt a Mer­ce­des­nél?

Így múlik el a világ di­cső­sége. El­fe­lej­tet­ték a baj­no­kot, vagy szán­dé­ko­san tet­ték ezt a Mer­ce­des­nél?

Megható szavak, Schumacher egy hős volt

Megható szavak, Schumacher egy hős volt

Va­ló­szí­nű­leg töb­bek sze­mébe könnye­ket csal leg­újabb nyi­lat­ko­za­tá­val Ross Brawn.

Va­ló­szí­nű­leg töb­bek sze­mébe könnye­ket csal leg­újabb nyi­lat­ko­za­tá­val Ross Brawn.

Ez Schumacher nagy esélye? Új reménysugár csillant fel

Ez Schumacher esélye? Felcsillant egy új reménysugár

Végre egy szak­em­ber, aki­nek a sza­vai bi­za­ko­dásra adnak okot. Ame­ri­ká­ban ke­zel­nék a Forma-1 le­gen­dá­ját.

Schumacher állapota miatt tárgyalnak

Schumacher állapota miatt tárgyalnak

Ham­burg­ban a nyil­vá­nos­ság tel­jes ki­zá­rása mel­lett ültek össze.

Ham­burg­ban a nyil­vá­nos­ság tel­jes ki­zá­rása mel­lett ültek össze ezen a héten. Az ex­pi­lóta ál­la­pota a téma.

Visszasírja Schumachert a Ferrari vezére

Visszasírja Schumachert a Ferrari vezére

Semmi sem a régi azóta, hogy Mi­chael Schu­m­a­cher el­hagyta a Forma-1-es olasz csa­pa­tot.

Semmi sem a régi azóta, hogy Mi­chael Schu­m­a­cher el­hagyta a Forma-1-es olasz csa­pa­tot.

Ettől félt Schumacher családja, nem titkolózhatnak tovább!

Ettől félt Schumacher családja, nem titkolózhatnak tovább!

Mi­chael Schu­m­a­cher ko­rábbi me­ne­dzsere meg­unta a tit­ko­ló­zást, sze­rinte itt az idő val­lani.

Mi­chael Schu­m­a­cher ko­rábbi me­ne­dzsere meg­unta a tit­ko­ló­zást.

Fellélegezhetnek Schumacherék, óriási pénzhez jut a család

Fellélegezhetnek Schumacherék, óriási pénzhez jut a család

Jól jön a pénz nekik.

Az ügyész­ség a le­hető leg­ma­ga­sabb kár­té­rí­tés meg­fi­ze­té­sére kö­te­lezte az egyik mé­dia­cso­por­tot. A pénz na­gyon jól jön a pi­lóta fa­mí­li­á­já­nak.

Fejezzék be, túl nagy a nyomás Schumacheren!

Fejezzék be, túl nagy a nyomás Schumacheren!

Jean Todt sze­rint túl nagy az el­vá­rás.

Jean Todt sze­rint túl nagy az el­vá­rás, ke­ve­sebb fel­haj­tásra lenne szük­ség.

Üzent Schumacher családja, örülhetnek a rajongók

Üzent Schumacher családja, örülhetnek a rajongók

Sa­bine Kehm me­ne­dzser sze­rint nyu­god­tan ün­ne­pel­het­nek Schumi szur­ko­lói. A csa­lád is ezt sze­retné.

Sa­bine Kehm me­ne­dzser sze­rint nyu­god­tan ün­ne­pel­het­nek Schumi szur­ko­lói. A Forma-1 le­gen­dá­já­nak csa­ládja is ezt sze­retné.

Szívtelen támadás indult Schumacher ellen

Szívtelen támadás indult Schumacher ellen

Mind­két oldal cél­jai ne­me­sek, mégis áll a bál köz­tük. Alig in­dult el az F1-le­gen­dá­nak szen­telt jó­té­kony­sági kam­pány, máris fe­nye­get a vége?

Mind­két oldal cél­jai ne­me­sek, mégis áll a bál köz­tük. Alig in­dult el az F1-le­gen­dá­nak szen­telt jó­té­kony­sági kam­pány, máris fe­nye­get a vége?

Igazi fenegyerek adott tanácsot Schumacher fiának

Igazi fenegyerek adott tanácsot Schumacher fiának

Nem egy­szerű meg­bir­kózni a Schu­m­a­cher név­vel, de a 19 éves te­het­ség sze­rint nem sza­bad erre gon­dolni.

Nem egy­szerű meg­bir­kózni a Schu­m­a­cher név­vel, de a Red Bull szu­per­te­het­sége sze­rint nem erre kell kon­cent­rál­nia.

Beleszállt a titkolózó Schumacher családba a jó barát

Beleszállt a titkolózó Schumacher családba a jó barát

Sze­rinte nem hall­gat­nak a ta­ná­csa­ira.

A hét­sze­res vi­lág­baj­nok ko­rábbi me­ne­dzsere nem érti, hogy miért nem adnak pon­to­sabb tá­jé­koz­ta­tást a német ver­seny­ző­ről, aki­nek a mai napig várja a hí­vá­sát.

Végre mindenki mosolyog Schumacher miatt

Végre mindenki mosolyog Schumacher miatt

Mókás je­le­ne­tet idéz­tek.

Habár a le­gen­dás au­tó­ver­seny­ző­ről egy­ál­ta­lán nem adnak hírt, a kö­zös­ségi ol­dala meg­le­he­tő­sen aktív.

Schumi szomorú évfordulója, erre készült

Schumi szomorú évfordulója, erre készült hét évvel ezelőtt

Je­rez­ben állt mun­kába.

A le­gen­dás ver­senyző 2009 de­cem­be­ré­ben je­len­tette be a vissza­té­ré­sét, a kö­vet­kező év ja­nu­ár­já­ban már tesz­telt is.

Micsoda átverés, bonyolódik a Schumacher-fotó rejtélye

Micsoda átverés, bonyolódik a Schumacher-fotó rejtélye

Kamu az egész, vagy rö­vi­de­sen rob­ban a bomba? Így re­a­gál a csa­lád a bot­rá­nyos hírre.

Megható infók Schumacherről, sztorizott a jóbarát

Megható infók Schumacherről, sztorizott a jóbarát

To­vábbra is epe­kedve vár­ják a ra­jon­gók a hí­re­ket Mi­chael Schu­m­a­cher­ről. Ross Brawn be­szélt róla.

To­vábbra is epe­kedve vár­ják a ra­jon­gók a hí­re­ket Mi­chael Schu­m­a­cher­ről. Ross Brawn be­szélt róla.

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre.

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre. A Forma-1 le­gen­dája még Lothar Matthäusra és a sport­vi­lág többi nagy­sá­gára is kö­rö­ket vert.

Nagy bejelentés, óriási az öröm a Schumacher családban

Nagy bejelentés, óriási az öröm a Schumacher családban

Rég várt hír­ről szá­molt be Ecc­les­tone.

Rég várt jó hír­ről szá­molt be Ber­nie Ecc­les­tone. Nem marad so­káig Schumi nél­kül a szá­guldó cir­kusz?

Schumacher ápolói nem beszélhetnek

Schumacher ápolói nem beszélhetnek

Napra pon­to­san három éve szen­ve­dett sí bal­ese­tet Mi­chael Schu­m­a­cher. Az ANSA össze­szedte a leg­fris­sebb in­for­má­ci­ó­kat.

Napra pon­to­san három éve szen­ve­dett sí bal­ese­tet Mi­chael Schu­m­a­cher. Az ANSA össze­szedte a leg­fris­sebb in­for­má­ci­ó­kat.

Schumacher lánya síbalesetről osztott meg videót

Schumacher lánya síbalesetről osztott meg videót

Gina-Maria ezt nem gon­dolta át...

Vihar egy pohár víz­ben, vagy tény­leg ér­zé­ket­len vicc a csa­lád­tag­tól? Gina-Maria ezt va­ló­szí­nű­leg nem gon­dolta át...

Szomorú évforduló! Van remény Schumi számára?

Szomorú évforduló! Van remény Schumi számára?

Sem­mit nem lehet tudni a le­gen­dá­ról.

Fran­cia­or­szág­ban töl­tötte a ka­rá­csonyt, ami­kor a ször­nyű tra­gé­dia meg­tör­tént. Azóta sem lehet róla tudni semmi pon­to­sat.

Schumacher nem gyógyul, ezért hallgatnak róla

Schumacher nem gyógyul, ezért hallgatnak róla

Vajon az is­mert ada­tok alap­ján sejt­hető-e, hogy mi­lyen ál­la­pot­ban lehet Mi­chael Schu­m­a­cher?

Vajon az is­mert ada­tok alap­ján sejt­hető-e, hogy mi­lyen ál­la­pot­ban lehet Mi­chael Schu­m­a­cher?

Nagy előrelépés, megszólalt Schumacher fia

Nagy előrelépés, megszólalt Schumacher fia

A Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­ká­nak fia újabb lé­pés­sel ke­rült kö­ze­lebb nagy ál­má­hoz.

Osz­tályt vált Mick Schu­m­a­cher. A Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­ká­nak fia újabb lé­pés­sel ke­rült kö­ze­lebb nagy ál­má­hoz.

Lefényképezték Schumachert a kórházi ágyán

Lefényképezték Schumachert a kórházi ágyán

Ti­tok­ban fotót ké­szí­tet­tek róla.

Ti­tok­ban fotót ké­szí­tett va­laki a kór­ház­ban fekvő Mi­chael Schu­m­a­cher­ről, és ki­adók­nál há­zalt a kép­pel.

Ezért titkolják Schumacher állapotát, üzent a menedzser

Ezért titkolják Schumacher állapotát, üzent a menedzser

Hosszú hall­ga­tást tört meg Kehm.

Hosszú hall­ga­tást tört meg Sa­bine Kehm, a hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok me­ne­dzsere.

Schumacher feleségét sokkolták a történtek

Michael Schumacher feleségét sokkolták a történtek

Meg­döb­bent a csa­lád az orvul ké­szí­tett le­si­fotó pi­acra ke­rü­lése miatt. Áruló fér­kő­zött be a már-már kór­házzá ala­kí­tott svájci lu­xus­vil­lába?

Meg­döb­bent a csa­lád az orvul ké­szí­tett le­si­fotó pi­acra ke­rü­lése miatt. Áruló fér­kő­zött be a már-már kór­házzá ala­kí­tott svájci lu­xus­vil­lába?

Jó hír Schumacher rajongóinak: fontos üzenet érkezett

Jó hír Schumacher rajongóinak: fontos üzenet érkezett

Újabb elő­re­lé­pés tör­tént: ak­ti­vi­zálta magát a Forma-1 le­gen­dá­já­nak me­ne­dzsere. Újabb fó­ru­mot kap­tak a ked­ven­cü­kért ag­gódó szur­ko­lók.

Újabb elő­re­lé­pés tör­tént: ak­ti­vi­zálta magát a Forma-1 le­gen­dá­já­nak me­ne­dzsere. Újabb fó­ru­mot kap­tak a ked­ven­cü­kért ag­gódó szur­ko­lók.

Megható fotó Schumacherről: reményt ad a család a rajongóknak

Megható fotó Schumacherről: reményt ad a család a rajongóknak

Schu­miék most je­lez­ték: nem adják fel a küz­del­met.

Las­san három éve tör­tént a le­genda sú­lyos bal­esete. Schu­miék most je­lez­ték: nem adják fel a küz­del­met.

Schumacher vezet, három évvel a balesete után is

Schumacher vezet, három évvel a balesete után is

Esé­lyük sincs utol­érni és meg­előzni.

Hiába eről­köd­nek az aktív ri­vá­li­sok. Esé­lyük sincs utol­érni és meg­előzni a kö­zel­jö­vő­ben a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­kát.

Micsoda pofátlanság: Schumacher hasonmása miatt áll a bál

Micsoda pofátlanság: Schumacher hasonmása miatt áll a bál

Évek óta nem vál­toz­tat­nak, pedig meg­ér­de­melné a Forma-1 le­gen­dája. Tisz­te­let­len­ség vele és a csa­lád­já­val szem­ben.

Rossz hír Schumacherről: cáfol a jó barát

Rossz hír Schumacherről: cáfol a jó barát

Nem úgy ér­tette az op­ti­mista sza­vait.

Nem úgy ér­tette a sza­vait, ahogy ér­tel­mez­ték. A Forma-1 gu­ru­já­nak pon­to­sí­tása hideg­zu­hannyal ér föl a ra­jon­gók­nak.

Sokkoló fotók készültek Schumacherről

Sokkoló fotók készültek Schumacherről

Semmi sem szent?! Nem tö­rőd­nek a csa­lád ké­ré­sé­vel. Mit szól ehhez az F1-le­genda ál­la­po­tát tit­koló fe­le­ség?

Nem tö­rőd­nek a csa­lád ké­ré­sé­vel. Ezek­nek semmi sem szent?! Mit szól ehhez az F1-le­genda ál­la­po­tát tit­koló fe­le­ség?

Schumit emlegeti Rosberg, titkokat árult el

Schumachert emlegeti Rosberg, titkokat árult el

Üzent a hét­sze­res győz­tes­nek.

Nico Ros­berg sze­rint mé­re­tes sze­re­pet ját­szott mos­tani vi­lág­baj­noki cí­mé­ben Mi­chael Schu­m­a­cher. Üzent a hét­sze­res győz­tes­nek.

Hamilton vagy Rosberg nyer? Schumacher dönthet közöttük

Hamilton vagy Rosberg nyer? Schumacher dönthet közöttük

Na­gyon iz­gal­mas a Forma 1 haj­rája. A las­san három éve ma­ga­te­he­tet­len le­genda dönt a vb-cím­ről?

Látogatóban a barát, szörnyű volt látni Schumachert

Látogatóban a barát, szörnyű volt látni Schumachert

Fel­ipe Massa pon­to­san tudja, hogy mi­lyen ál­la­pot­ban van Mi­chael Schu­m­a­cher.

Fel­ipe Massa pon­to­san tudja, hogy mi­lyen ál­la­pot­ban van Mi­chael Schu­m­a­cher. A bra­zil pi­lóta meg­lá­to­gatta a kó­má­ban fekvő le­gen­dát.

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Lé­pésre szánta el magát a csa­lád. Az első vi­lág­baj­noki cím év­for­du­lója az ap­ropó.

Lé­pésre szánta el magát a csa­lád, hogy eny­hít­sen a nyo­má­son. Az első vb-cím év­for­du­lója az ap­ropó.

Hamilton kiborította a bilit: belsős titkot árult el Schumacherről

Hamilton kiborította a bilit: belsős titkot árult el Schumacherről

Pi­káns szto­rit kür­tölt vi­lággá a Forma-1 vi­lág­baj­noka. Bár ne tette volna!

Webber borított, elárulta Schumacher nagy titkát

Webber borított, elárulta Schumacher nagy titkát

Kö­ze­lebb ke­rü­lünk az igaz­ság­hoz.

Ré­góta kí­ván­csiak a Monte-Car­ló­ban tör­tén­tekre a Forma-1 ra­jon­gói. Most kö­ze­lebb ke­rü­lünk az igaz­ság­hoz.

Schumacher föladta? Már az örökségén osztozkodnak? Óriási a botrány

Schumacher föladta? Már az örökségén osztozkodnak? Óriási a botrány

Áll a bál a német té­vé­nél. Elér­he­tet­len a vi­hart ka­vart be­szél­ge­tés fel­vé­tele.

Áll a bál a német té­vé­nél. Elér­he­tet­len a nagy vi­hart ka­vart be­szél­ge­tés fel­vé­tele.

Szégyen, ami készül! Óriási mélyütés érheti Schumachert

Szégyen, ami készül! Óriási mélyütés érheti Schumachert

F1-es kin­cses­bá­nyá­ból szén­bá­nya lehet. Akkor is meg mer­nék ezt csi­nálni, ha Schumi ma­gá­nál lenne?

Forma-1-es kin­cses­bá­nyá­ból szén­bá­nya lehet. Akkor is meg mer­nék ezt csi­nálni, ha Schumi az asz­talra csap­hatna?

Új hús a Forma-1-ben? Vettelre hajt a szép modell

Új hús a Forma-1-ben? Vettelre hajt a szép modell

Ale­xandra már Schu­mi­nak is fel­tűnt.

Ale­xandra Ma­ri­nescu te­het­sége már Mi­chael Schu­m­a­cher­nek is fel­tűnt. Min­den­kép­pen ked­vence kö­ze­lébe vá­gyik: akár ri­vá­lis­ként, akár há­zas­társ­ként.

Csodálatos gesztus! Schumachert idézi Felipe Massa

Csodálatos gesztus! Schumachert idézi Felipe Massa

Mas­sá­nak van ér­zéke a bú­csú­hoz.

Fel­ipe Mas­sá­nak van ér­zéke a bú­csú­hoz, nem vé­let­len, hogy éppen most je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát.

Megszólalt Mick Schumacher, de nehézkesen beszél

Megszólalt Mick Schumacher, de nehézkesen beszél

Meg­törte a jeget a le­genda fia. Vi­gyáz­nia kell min­den sza­vára. Ne­he­zen bir­kó­zik meg a szá­mára új, ké­nyel­met­len hely­zet­tel.

Meg­törte a jeget a Forma-1-le­genda fia. Vi­gyáz­nia kell min­den sza­vára. Ne­he­zen bir­kó­zik meg a szá­mára új, ké­nyel­met­len hely­zet­tel.