CÍMKE: 'michael schumacher'

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Szomorú hírek érkeztek Schumacher családjából

Mi­chael Schu­m­a­cher bal­esete óta évről-évre rosszabb a hely­zet a csa­lád­já­ban.

Fájó vallomás Schumacherről, Massa elszólta magát

Fájó vallomás Schumacherről, Massa elszólta magát

Fel­ipe Massa arról a Mi­chael Schu­m­a­cher­ről be­szélt, aki­nek az ál­la­po­tá­ról szinte sem­mit tu­dunk.

Új kép készült Michael Schumacherről

Új kép készült Michael Schumacherről

Meg­ható kez­de­mé­nye­zés az ala­pít­vány ré­szé­ről. A csa­lád fel­hí­vá­sára meg­moz­dul­tak az évek óta ott­ho­ná­ban ápolt Forma-1-le­genda ra­jon­gói.

Meg­ható kez­de­mé­nye­zés az ala­pít­vány ré­szé­ről. A csa­lád fel­hí­vá­sára meg­moz­dul­tak az évek óta ott­ho­ná­ban ápolt Forma-1-le­genda ra­jon­gói.

Megható találkozó, Schumi újra labdába rúgott

Megható találkozó, Schumi újra labdába rúgott

Idén már má­sod­szor áll­tak össze Mi­chael Schu­m­a­cher ba­rá­tai, akik jó­té­kony­sági gálán rúg­ták a lab­dát.

Idén már má­sod­szor áll­tak össze Mi­chael Schu­m­a­cher ba­rá­tai, akik jó­té­kony­sági gálán rúg­ták a lab­dát.

Mérföldkőhöz érkezett Michael Schumacher

Mérföldkőhöz érkezett Michael Schumacher

Nagy nap lesz jú­lius 10.

Nagy nap lesz jú­lius 10., egy élet mun­ká­ját dí­jaz­zák. A Forma-1 le­gen­dá­ját má­sod­ma­gá­val óri­ási el­is­me­rés érte.

Schumacher fia kivételesen beszélt az apjáról

Schumacher fia kivételesen beszélt az apjáról

Mick Schu­m­a­cher meg­törte a csen­det.

Mick Schu­m­a­cher rit­kán nyi­lat­ko­zik, akkor sem sze­ret le­gen­dás édes­ap­já­ról be­szélni. Most meg­törte a jeget a te­het­sé­ges német pi­lóta.

Botrány, megzsarolták Schumachert

Botrány, megzsarolták Schumachert

Nem kel­lett so­káig nyo­moz­nia a rend­őr­ség­nek az ügy­ben.

Nem kel­lett so­káig nyo­moz­nia a rend­őr­ség­nek az ügy­ben. A fe­nye­ge­tőző sem tudja, hogy gon­dolta ezt az egé­szet.

Schumacher-rejtély, beszélt végre a titkolózó menedzser

Schumacher-rejtély, beszélt végre a titkolózó menedzser

Sa­bine Kehm rit­kán nyi­lat­ko­zik a Forma-1 le­gen­dá­já­ról, de most szót kért. Erről eddig még nem be­szélt.

Sa­bine Kehm rit­kán nyi­lat­ko­zik a Forma-1 le­gen­dá­já­ról, de most ter­je­del­mes in­ter­jút adott. Olyan té­má­kat is érin­tett, ame­lyek­ről eddig még nem be­szélt.

Megtörténhet a csoda, bizakodó Schumacher barátja

Megtörténhet a csoda, bizakodó Schumacher barátja

Haj­dani ve­tély­tár­sá­ról be­szélt Ger­hard Ber­ger. Első kéz­ből szár­mazó in­for­má­ciói van­nak Schumi ál­la­po­tá­ról.

Haj­dani nagy ve­tély­tár­sá­ról be­szélt Ger­hard Ber­ger. Első kéz­ből szár­mazó in­for­má­ciói van­nak Schumi ál­la­po­tá­ról.

Megható szavak Schumacher fiától, lépnek a legenda barátai

Megható szavak Schumacher fiától, lépnek a legenda barátai

Nem hagy­ják veszni a Forma-1-le­genda által meg­kez­dett ha­gyo­mányt. Te­vé­keny részt vál­lal a kis Schumi is.

Megszólalt Schumi jó barátja, nem hozott jó hírt

Megszólalt Schumi jó barátja, nem hozott jó hírt

A Fer­rari-le­genda fi­á­ról is szót ej­tett.

A svájci sztár­fo­tós nem akar több képet ké­szí­teni a hét­sze­res vi­lág­baj­nok­ról. A német pi­lóta fi­á­ról is be­szélt.

Szomorú hírek érkeztek Schumacher állapotáról, kínzóan telnek napjai

Szomorú hírek érkeztek Schumacher állapotáról, kínzóan telnek napjai

Csa­ládja a vég­ső­kig bízik a Forma-1 le­gen­dás pi­ló­tá­já­nak gyó­gyu­lá­sá­ban.

Csa­ládja a vég­ső­kig bízik a Forma-1 le­gen­dás pi­ló­tá­já­nak gyó­gyu­lá­sá­ban.

Pletykálnak a dokik, Schumacher jobban van!

Pletykálnak a dokik, Schumacher jobban van!

Habár az egy­kori Forma-1-es pi­lóta csa­ládja nem be­szél, az ápo­lók meg­tör­ték a csen­det.

Habár az egy­kori Forma-1-es pi­lóta csa­ládja nem be­szél, az ápo­lók meg­tör­ték a csen­det.

Ez ám a szenzáció, eladó Michael Schumacher F1-es autója

Ez ám a szenzáció, eladó Schumacher F1-es autója

A le­gen­dás pi­lóta 1991-ben hasz­nálta a jár­gányt.

A le­gen­dás pi­lóta 1991-ben hasz­nálta a jár­gányt.

Rossz hírt kapott Michael Schumacher felesége

Rossz hírt kapott Michael Schumacher felesége

Szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna.

Évek óta va­ló­sá­gos szél­ma­lom­har­cot vív Co­r­inna. A bí­ró­ság sem állt a Forma-1-le­gen­dát ápoló asszony mellé.

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Szomorú kötelesség, erre kényszerült Schumacher fia

Las­san hozzá kell szok­nia ehhez.

Va­ló­szí­nű­leg még nem volt fel­ké­szülve ilyes­mire a kis Schumi. Pedig las­san már hozzá kell szok­nia a ha­sonló meg­pró­bál­ta­tá­sok­hoz.

Fájó veszteség, árverezik Schumacher százmilliós autóját

Fájó veszteség, árverezik Schumacher százmilliós autóját

Egy sze­ren­csés li­ci­tá­ló­hoz ke­rül­het.

Száz­mil­li­ó­kat ér Mi­chael Schu­m­a­cher au­tója, ami má­jus­ban egy sze­ren­csés li­ci­tá­ló­hoz ke­rül­het.

Schumachert jó barátja látni sem akarja

Újabb csapás Schumachernek, jó barátja látni sem akarja

Meg is mondta, miért nem.

Az F1 ko­rábbi min­den­ható ve­zére úgy akar em­lé­kezni a né­me­tek le­gen­dá­jára, ahogy is­merte. Mel­lé­ke­sen megint ki­osz­totta az új tu­laj­do­no­so­kat.

Botrány az F1-ben, keményen beszóltak a bajnoknak

Botrány az F1-ben, keményen beszóltak a bajnoknak

El­ké­nyez­te­tett kö­lyök­ként jel­le­mezte a Fer­rari vi­lág­baj­no­kát Mi­chael Schu­m­a­cher volt csa­pat­társa.

El­ké­nyez­te­tett kö­lyök­ként jel­le­mezte a Fer­rari vi­lág­baj­no­kát Mi­chael Schu­m­a­cher volt csa­pat­társa.

Schumacher balesetéről szóló videóval keltenek figyelmet

Schumacher balesetéről szóló videóval keltenek figyelmet

A hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok le­genda 2013-ban sí bal­ese­tet szen­ve­dett, azóta ke­ve­set tudni az ál­la­po­tá­ról.

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Gyászol a Schumacher család, újabb sorscsapás

Az au­tó­ver­senyző le­genda fa­mí­li­á­já­ban csős­tül jön a baj. Nem ér véget a Schu­mi­é­kat sújtó tra­gé­diák sora.

Az au­tó­ver­senyző le­genda fa­mí­li­á­já­ban csős­tül jön a baj. Nem akar véget érni a Schu­mi­é­kat sújtó tra­gé­diák sora.

Baljós jelek, csalódást okozhat Schumacher fia

Baljós jelek, csalódást okozhat Schumacher fia

Nico Ros­berg ha­sonló ci­pő­ben járt, mint most a hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­genda gyer­meke.

Nico Ros­berg ha­sonló ci­pő­ben járt, mint most a hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­genda gyer­meke. Csak re­mélni tudja, hogy Mick az ap­jára ütött.

Szomorú hír, mélyütés a Schumacher családnak

Szomorú hír, mélyütés a Schumacher családnak

Így múlik el a világ di­cső­sége.

Így múlik el a világ di­cső­sége. El­fe­lej­tet­ték a le­gen­dás baj­no­kot, vagy szán­dé­ko­san tet­ték ezt a Mer­ce­des­nél?

Megható szavak, Schumacher egy hős volt

Megható szavak, Schumacher egy hős volt

Meg­ható nyi­lat­ko­zat...

Va­ló­szí­nű­leg töb­bek sze­mébe könnye­ket csal nyi­lat­ko­za­tá­val Ross Brawn...

Schumacher felgyógyulhat, üzent a jó barát

Schumacher felgyógyulhat, üzent a jó barát

Hosszú idő után elő­ször nyi­lat­ko­zott benn­fen­tes Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról.

Hosszú idő után elő­ször nyi­lat­ko­zott benn­fen­tes Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról.

Visszasírja Schumachert a Ferrari vezére

Visszasírja Schumachert a Ferrari vezére

Semmi sem a régi azóta, hogy Mi­chael Schu­m­a­cher el­hagyta a Forma-1-es olasz csa­pa­tot.

Semmi sem a régi azóta, hogy Mi­chael Schu­m­a­cher el­hagyta a Forma-1-es olasz csa­pa­tot.

Schumacher állapota miatt tárgyalnak

Schumacher állapota miatt tárgyalnak

Ham­burg­ban a nyil­vá­nos­ság tel­jes ki­zá­rása mel­lett ültek össze.

Ham­burg­ban a nyil­vá­nos­ság tel­jes ki­zá­rása mel­lett ültek össze ezen a héten. Az ex­pi­lóta ál­la­pota a téma.

Ettől félt Schumacher családja, nem titkolózhatnak tovább!

Ettől félt Schumacher családja, nem titkolózhatnak tovább!

Willy Weber meg­unta a tit­ko­ló­zást.

Mi­chael Schu­m­a­cher ko­rábbi me­ne­dzsere meg­unta a tit­ko­ló­zást, sze­rinte itt az idő val­lani.

Ez Schumacher nagy esélye? Felcsillant egy új reménysugár

Ez Schumacher nagy esélye? Felcsillant egy új reménysugár

Végre egy szak­em­ber, aki­nek a sza­vai bi­za­ko­dásra adnak okot. Ame­ri­ká­ban ke­zel­nék a Forma-1 le­gen­dá­ját.

Végre egy szak­em­ber, aki­nek a sza­vai bi­za­ko­dásra adnak okot. Ame­ri­ká­ban ke­zel­nék a Forma-1 le­gen­dá­ját.

Üzent Schumacher családja, örülhetnek a rajongók

Üzent Schumacher családja, örülhetnek a rajongók

Sa­bine Kehm me­ne­dzser sze­rint nyu­god­tan ün­ne­pel­het­nek Schumi szur­ko­lói. A csa­lád is ezt sze­retné.

Sa­bine Kehm me­ne­dzser sze­rint nyu­god­tan ün­ne­pel­het­nek Schumi szur­ko­lói. A Forma-1 le­gen­dá­já­nak csa­ládja is ezt sze­retné.

Fellélegezhetnek Schumacherék, óriási pénzhez jut a család

Fellélegezhetnek Schumacherék, óriási pénzhez jut a család

Az ügyész­ség a le­hető leg­ma­ga­sabb kár­té­rí­tés meg­fi­ze­té­sére kö­te­lezte az egyik mé­dia­cso­por­tot.

Az ügyész­ség a le­hető leg­ma­ga­sabb kár­té­rí­tés meg­fi­ze­té­sére kö­te­lezte az egyik mé­dia­cso­por­tot. A pénz na­gyon jól jön a pi­lóta fa­mí­li­á­já­nak.

Fejezzék be, túl nagy a nyomás Schumacheren!

Fejezzék be, túl nagy a nyomás Schumacheren!

Jean Todt sze­rint túl nagy az el­vá­rás.

Jean Todt sze­rint túl nagy az el­vá­rás, ke­ve­sebb fel­haj­tásra lenne szük­ség.

Szívtelen támadás indult Schumacherék ellen

Szívtelen támadás indult Schumacherék ellen

Áll a bál a két oldal kö­zött.

Mind­két oldal cél­jai ne­me­sek, mégis áll a bál köz­tük. Alig in­dult el az F1-le­gen­dá­nak szen­telt jó­té­kony­sági kam­pány, máris fe­nye­get a vége?

Igazi fenegyerek adott tanácsot Schumi fiának

Igazi fenegyerek adott tanácsot Schumacher fiának

19 éves pi­ló­tá­tól ka­pott út­mu­ta­tót.

Nem egy­szerű meg­bir­kózni a Schu­m­a­cher név­vel, de a Red Bull szu­per­te­het­sége sze­rint nem erre kell kon­cent­rál­nia a 17 éves spor­to­ló­nak.

Megható infók Schumacherről, sztorizott a jóbarát

Megható infók Schumacherről, sztorizott a jóbarát

Ross Brawn be­szélt Schu­mi­ról.

To­vábbra is epe­kedve vár­ják a ra­jon­gók a hí­re­ket Mi­chael Schu­m­a­cher­ről. Ross Brawn be­szélt róla.

Beleszállt a titkolózó Schumacher családba a jó barát

Beleszállt a titkolózó Schumacher családba a jó barát

A ko­rábbi me­ne­dzser nem érti, hogy miért nem adnak pon­to­sabb tá­jé­koz­ta­tást a német ver­seny­ző­ről.

A hét­sze­res vi­lág­baj­nok ko­rábbi me­ne­dzsere nem érti, hogy miért nem adnak pon­to­sabb tá­jé­koz­ta­tást a német ver­seny­ző­ről, aki­nek a mai napig várja a hí­vá­sát.

Végre mindenki mosolyog Schumacher miatt

Végre mindenki mosolyog Schumacher miatt

Mókás je­le­ne­tet idéz­tek.

Habár a le­gen­dás au­tó­ver­seny­ző­ről egy­ál­ta­lán nem adnak hírt, a kö­zös­ségi ol­dala meg­le­he­tő­sen aktív.

Schumi szomorú évfordulója, erre készült

Schumi szomorú évfordulója, erre készült hét évvel ezelőtt

Je­rez­ben állt mun­kába.

A le­gen­dás ver­senyző 2009 de­cem­be­ré­ben je­len­tette be a vissza­té­ré­sét, a kö­vet­kező év ja­nu­ár­já­ban már tesz­telt is.

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Schumacheréknél óriási az öröm: nyert a nagy harcos

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre. A Forma-1 le­gen­dája Matthäusra és a töb­bi­ekre is kö­rö­ket vert.

Büsz­kék le­het­nek a csa­lád­főre. A Forma-1 le­gen­dája még Lothar Matthäusra és a sport­vi­lág többi nagy­sá­gára is kö­rö­ket vert.

Nagy bejelentés, óriási az öröm a Schumacher családban

Nagy bejelentés, óriási az öröm a Schumacher családban

Rég várt jó hír­ről szá­molt be Ber­nie Ecc­les­tone. Nem marad so­káig Schumi nél­kül a szá­guldó cir­kusz?

Rég várt jó hír­ről szá­molt be Ber­nie Ecc­les­tone. Nem marad so­káig Schumi nél­kül a szá­guldó cir­kusz?

Megható meglepetés a születésnapos Schumachernek

Megható meglepetés a születésnapos Schumachernek

Nem fe­le­dik a ra­jon­gók a le­gen­dát.

Nem fe­le­dik a ra­jon­gók a három éve csak­nem vég­ze­tes sí­bal­ese­tet szen­ve­dett le­gen­dát. A maguk mód­ján a szur­ko­lók is se­gí­tik a csa­lá­dot.

Schumacher ápolói nem beszélhetnek

Schumacher ápolói nem beszélhetnek

Napra pon­to­san három éve szen­ve­dett sí bal­ese­tet Mi­chael Schu­m­a­cher.

Napra pon­to­san három éve szen­ve­dett sí bal­ese­tet Mi­chael Schu­m­a­cher.

Micsoda átverés, bonyolódik a Schumacher-fotó rejtélye

Micsoda átverés, bonyolódik a Schumacher-fotó rejtélye

Kamu az egész, vagy rö­vi­de­sen rob­ban a bomba?

Kamu az egész, vagy rö­vi­de­sen rob­ban a bomba? Így re­a­gál a le­genda nyu­gal­mát évek óta őrző csa­lád a bot­rá­nyos hírre.

Schumacher nem gyógyul, ezért hallgatnak róla

Schumacher nem gyógyul, ezért hallgatnak róla

Vajon az is­mert ada­tok alap­ján sejt­hető-e, hogy mi­lyen ál­la­pot­ban lehet Mi­chael Schu­m­a­cher?

Vajon az is­mert ada­tok alap­ján sejt­hető-e, hogy mi­lyen ál­la­pot­ban lehet Mi­chael Schu­m­a­cher?

Szomorú évforduló! Van remény Schumi számára?

Szomorú évforduló! Van remény Schumi számára?

Sem­mit nem lehet tudni a le­gen­dá­ról.

Fran­cia­or­szág­ban töl­tötte a ka­rá­csonyt, ami­kor a ször­nyű tra­gé­dia meg­tör­tént. Azóta sem lehet róla tudni semmi pon­to­sat.

Nagy előrelépés, megszólalt Schumacher fia

Nagy előrelépés, megszólalt Schumacher fia

Osz­tályt vált Mick Schu­m­a­cher.

Osz­tályt vált Mick Schu­m­a­cher. A Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­ká­nak fia újabb lé­pés­sel ke­rült kö­ze­lebb nagy ál­má­hoz.

Schumacher lánya síbalesetről osztott meg videót

Schumacher lánya síbalesetről osztott meg videót

Vihar egy pohár víz­ben, vagy ér­zé­ket­len vicc a csa­lád­tag­tól? Gina-Maria ezt nem gon­dolta át...

Csak vihar egy pohár víz­ben, vagy tény­leg ér­zé­ket­len vicc a csa­lád­tag­tól? Gina-Maria ezt va­ló­szí­nű­leg nem gon­dolta át eléggé...

Schumacher feleségét sokkolták a történtek

Michael Schumacher feleségét sokkolták a történtek

Meg­döb­bent a csa­lád az orvul ké­szí­tett le­si­fotó pi­acra ke­rü­lése miatt. Áruló fér­kő­zött be a már-már kór­házzá ala­kí­tott svájci lu­xus­vil­lába?

Meg­döb­bent a csa­lád az orvul ké­szí­tett le­si­fotó pi­acra ke­rü­lése miatt. Áruló fér­kő­zött be a már-már kór­házzá ala­kí­tott svájci lu­xus­vil­lába?

Lefényképezték Schumachert a kórházi ágyán

Lefényképezték Schumachert a kórházi ágyán

Ti­tok­ban fotót ké­szí­tett va­laki a kór­ház­ban fekvő Mi­chael Schu­m­a­cher­ről, és ki­adók­nál há­zalt a kép­pel.

Ti­tok­ban fotót ké­szí­tett va­laki a kór­ház­ban fekvő Mi­chael Schu­m­a­cher­ről, és ki­adók­nál há­zalt a kép­pel.

Ezért titkolják Schumacher állapotát, üzent a menedzser

Ezért titkolják Schumacher állapotát, üzent a menedzser

Hosszú hall­ga­tást tört meg Kehm.

Hosszú hall­ga­tást tört meg Sa­bine Kehm, a hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok me­ne­dzsere.

Jó hír Schumacher rajongóinak: fontos üzenet érkezett

Jó hír Schumacher rajongóinak: fontos üzenet érkezett

Újabb elő­re­lé­pés.

Újabb elő­re­lé­pés tör­tént: ak­ti­vi­zálta magát a Forma-1 le­gen­dá­já­nak me­ne­dzsere. Újabb fó­ru­mot kap­tak a ked­ven­cü­kért ag­gódó szur­ko­lók.

Megható fotó Schumacherről: reményt ad a család a rajongóknak

Megható fotó Schumacherről: reményt ad a család a rajongóknak

Las­san három éve tör­tént a Forma-1-le­genda sú­lyos sí­bal­esete. Schu­miék most je­lez­ték: nem adják fel a küz­del­met.

Sokkoló fotók készültek Schumacherről

Sokkoló fotók készültek Schumacherről

Nem tö­rőd­nek a csa­lád ké­ré­sé­vel.

Nem tö­rőd­nek a csa­lád ké­ré­sé­vel. Ezek­nek semmi sem szent?! Mit szól ehhez az F1-le­genda ál­la­po­tát tit­koló fe­le­ség?

Schumacher vezet, három évvel a balesete után is

Schumacher vezet, három évvel a balesete után is

Hiába eről­köd­nek a ri­vá­li­sok. Esé­lyük sincs meg­előzni a kö­zel­jö­vő­ben a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­kát.

Hiába eről­köd­nek az aktív ri­vá­li­sok. Esé­lyük sincs utol­érni és meg­előzni a kö­zel­jö­vő­ben a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­kát.

Micsoda pofátlanság: Schumacher hasonmása miatt áll a bál

Micsoda pofátlanság: Schumacher hasonmása miatt áll a bál

Évek óta nem vál­toz­tat­nak, pedig meg­ér­de­melné a Forma-1 le­gen­dája. Tisz­te­let­len­ség vele és a csa­lád­já­val szem­ben.

Hamilton vagy Rosberg nyer? Schumacher dönthet közöttük

Hamilton vagy Rosberg nyer? Schumacher dönthet közöttük

Na­gyon iz­gal­mas a Forma 1 haj­rája. A las­san három éve ma­ga­te­he­tet­len le­genda dönt a vb-cím­ről?

Na­gyon iz­gal­mas a Forma 1 haj­rája. A las­san három éve ma­ga­te­he­tet­len le­genda dönt a vb-cím­ről?

Látogatóban a barát, szörnyű volt látni Schumachert

Látogatóban a barát, szörnyű volt látni Schumachert

Massa meg­lá­to­gatta a le­gen­dát.

Fel­ipe Massa pon­to­san tudja, hogy mi­lyen ál­la­pot­ban van Mi­chael Schu­m­a­cher. A bra­zil pi­lóta meg­lá­to­gatta a kó­má­ban fekvő le­gen­dát.

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Fejlemény Schumacher ügyében, örülnek a rajongók

Lé­pésre szánta el magát a csa­lád.

Lé­pésre szánta el magát a csa­lád, hogy eny­hít­sen a nyo­má­son. Az első vi­lág­baj­noki cím év­for­du­lója az ap­ropó.

Rossz hír Schumacherről: cáfol a jó barát

Rossz hír Schumacherről: cáfol a jó barát

Nem úgy ér­tette a sza­vait, ahogy ma­gya­ráz­ták. A Forma-1 gu­ru­já­nak pon­to­sí­tása hideg zu­hannyal ér föl a ra­jon­gók­nak.

Nem úgy ér­tette a sza­vait, ahogy ma­gya­ráz­ták. A Forma-1 gu­ru­já­nak pon­to­sí­tása hideg zu­hannyal ér föl a ra­jon­gók­nak.

Schumacher föladta? Már az örökségén osztozkodnak? Óriási a botrány

Schumacher föladta? Már az örökségén osztozkodnak?

Áll a bál a német té­vé­nél. Elér­he­tet­len a vi­hart ka­vart be­szél­ge­tés fel­vé­tele.

Áll a bál a német té­vé­nél. Elér­he­tet­len a nagy vi­hart ka­vart be­szél­ge­tés fel­vé­tele.

Webber borított, elárulta Schumacher nagy titkát

Webber borított, elárulta Schumacher nagy titkát

Kö­ze­lebb ke­rü­lünk az igaz­ság­hoz.

Ré­góta kí­ván­csiak a Monte-Car­ló­ban tör­tén­tekre a Forma-1 ra­jon­gói. Most kö­ze­lebb ke­rü­lünk az igaz­ság­hoz.

Szégyen, ami készül! Óriási mélyütés érheti Schumachert

Szégyen, ami készül! Óriási mélyütés érheti Michael Schumachert

Kin­cses­bá­nyá­ból szén­bá­nya lesz?

Forma-1-es kin­cses­bá­nyá­ból szén­bá­nya lehet. Akkor is meg mer­nék ezt csi­nálni, ha Schumi az asz­talra csap­hatna?

Hamilton kiborította a bilit: belsős titkot árult el Schumacherről

Hamilton kiborította a bilit: belsős titkot árult el Schumacherről

Pi­káns szto­rit kür­tölt vi­lággá a Forma-1 vi­lág­baj­noka.

Pi­káns szto­rit kür­tölt vi­lággá a Forma-1 vi­lág­baj­noka. Bár ne tette volna! Ezzel nagy ön­gólt lőtt, most vég­képp meg­utál­ják a né­me­tek.

Megszólalt Mick Schumacher, de nehézkesen beszél

Megszólalt Mick Schumacher, de nehézkesen beszél

Meg­törte a jeget a le­genda fia. Vi­gyáz­nia kell min­den sza­vára. Ne­he­zen bir­kó­zik meg a szá­mára új, ké­nyel­met­len hely­zet­tel.

Meg­törte a jeget a Forma-1-le­genda fia. Vi­gyáz­nia kell min­den sza­vára. Ne­he­zen bir­kó­zik meg a szá­mára új, ké­nyel­met­len hely­zet­tel.

Új hús a Forma-1-ben? Vettelre hajt a szép modell

Új hús a Forma-1-ben? Vettelre hajt a szép modell

Ale­xandra te­het­sége már Schu­mi­nak is fel­tűnt. Ked­vence kö­ze­lébe vá­gyik: ri­vá­lis­ként vagy há­zas­társ­ként.

Ale­xandra te­het­sége már Schu­m­a­cher­nek is fel­tűnt. Min­den­kép­pen ked­vence kö­ze­lébe vá­gyik: akár ri­vá­lis­ként, akár há­zas­társ­ként.

Csodálatos gesztus! Schumachert idézi Felipe Massa

Csodálatos gesztus! Schumachert idézi Felipe Massa

Mas­sá­nak van ér­zéke a bú­csú­hoz.

Fel­ipe Mas­sá­nak van ér­zéke a bú­csú­hoz, nem vé­let­len, hogy éppen most je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát.

Új hírek Schumacherről? Átverik az egész világot

Új hírek Schumacherről? Átverik a világot

Ne ülj föl az ál­hí­rek­nek! Schumi csa­ládja to­vábbra is tit­ko­ló­zik. A sajtó egy része hó­na­pok­kal ko­rábbi mon­da­tot csó­csál újra meg újra.

Új infók Schumacherről! Mégis van remény?

Új infók Schumacherről! Mégis van remény?

Luca di Mon­te­zemolo meg­szó­lalt.

Luca Cor­dero di Mon­te­zemolo új in­for­má­ci­ók­kal szol­gált a hét­sze­res Forma-1-es pi­lóta ál­la­po­tá­ról, a frászt hozta a ra­jon­gókra...

Schumacherért jótékonykodnak, de a pénzt más kapja

Schumacherért jótékonykodnak, de a pénzt más kapja

Vet­tel és No­witzki sztá­ro­kat to­bo­roz.

Vet­tel és No­witzki ve­ze­té­sé­vel ját­sza­nak sztá­rok­ból ver­bu­vált fo­ci­csa­pa­tok jó­té­kony­sági gá­la­meccset. A cél nemes, de nem Schumi csa­ládja a ked­vez­mé­nye­zett...

Schumacherről titkokat árult el a barátja

Schumacherről titkokat árult el a barátja

Ros­berg olyas­mi­ről me­sélt, amit eddig nem tud­hat­tunk. Schumi ra­jon­gói most in­kább ne fi­gyel­je­nek!

Ros­berg olyas­mi­ről me­sélt, amit eddig nem tud­hat­tunk. Schumi ra­jon­gói most in­kább ne fi­gyel­je­nek!

Imádkozzatok Schumiért, kéri a legenda barátja

Imádkozzatok Schumacherért, kéri a legenda barátja

Élet­mű­dí­jat ka­pott.

Élet­mű­dí­jat ka­pott a hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok. Az átadó meg­ren­dül­ten be­szélt a pi­ló­tá­ról.

Van egy jó és egy rossz hírünk Schumacherrel kapcsolatban

Van egy jó és egy rossz hírünk Schumacherrel kapcsolatban

Ez se­gít­heti Schumi gyó­gyu­lá­sát.

Nem fe­le­dik a leg­na­gyobb si­ke­rei szín­he­lyén a Forma-1 le­gen­dá­ját. Ez se­gít­heti Schumi gyó­gyu­lá­sát.

Átverés a Schumacherről szóló szörnyű hír

Átverés a Schumacherről szóló szörnyű hír

A Forma-1 le­gen­dá­já­nak már a ha­lál­hí­rét kel­tik. Nem tö­rőd­nek a csa­lád­ta­gok, a ra­jon­gók ér­zé­se­i­vel.

A Forma-1 le­gen­dája to­vábbra sincs jól, de ez azért túl­zás. Már a ha­lál­hí­rét kel­tik. Nem tö­rőd­nek a csa­lád, a ra­jon­gók ér­zé­se­i­vel.

"Nincs más lehetőség": Schumiról beszélt a menedzsere

Schumacherről beszélt a menedzsere: "Nincs más lehetőség"

Re­a­gált végre a ta­lál­ga­tá­sokra.

Re­a­gált végre a ta­lál­ga­tá­sokra Sa­bine Kehm. El­mondta, miért nem mon­da­nak sem­mit sem az F1-le­genda ál­la­po­tá­ról.

Schuminak üzent a németek rekordere

Schuminak üzent a németek rekordere

Ki­tün­tet­ték a le­gen­dás fo­ci­csa­tárt, aki rög­tön je­lezte, méltó a díjra.

Ki­tün­tet­ték a le­gen­dás fo­ci­csa­tárt, aki rög­tön je­lezte, méltó a díjra. Mi­ros­lav Klose az ün­ne­pé­lyes pil­la­nat­ban is ha­zája el­ső­számú pél­da­ké­pé­ről, Mi­chael Schu­m­a­cher­ről be­szélt.

Túl nagy a csend, találgatnak Schumacher állapotáról

Túl nagy a csend, találgatnak Schumacher állapotáról

Niki Lauda sze­rint jó volna kö­zép­utat ta­lálni a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban.

Niki Lauda sze­rint jó volna kö­zép­utat ta­lálni a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban, mert a je­len­legi hely­zet­ben min­denki csak ta­lál­gat Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról.

Fia ki sem ejti Schumacher nevét

Fia ki sem ejti Schumacher nevét

Édes­apja mér­nö­két örö­költe Mick Schu­m­a­cher. A szak­em­ber­rel a fi­a­tal pi­lóta már kö­zölte az első számú és leg­fon­to­sabb sza­bályt.

Édes­apja mér­nö­két örö­költe Mick Schu­m­a­cher. A szak­em­ber­rel a fi­a­tal pi­lóta már kö­zölte az első számú és leg­fon­to­sabb sza­bályt.

Ideje elfogadni, Schumi nem épül fel

Ideje belenyugodni, Schumi soha nem épül fel

Fe­le­sége arra ren­dez­ke­dett be, hogy élete végig ápolni fog­ják fér­jét.

A csa­ládi kassza tele, és szpon­zo­rok is tá­mo­gat­ják Mi­chael Schu­m­a­cher gyógy­ke­ze­lé­sét. Fe­le­sége arra ren­dez­ke­dett be, hogy élete végig ápol­ják a fér­jét.

Beszél-e még valaha Michael Schumacher?

Beszél-e még valaha Michael Schumacher?

Nyug­ta­la­nító hírek a Forma-1-es le­gen­dá­ról.

Nyug­ta­la­nító hírek a Forma-1-es le­gen­dá­ról. A ma­gyar szak­em­ber most el­mondja, miben re­mény­ked­he­tünk. Ezt kell tudni Schu­mi­ról.

Schumacher menedzsere: Reménykednünk kell!

Schumacher menedzsere: Reménykednünk kell!

Ki­ál­lí­tás nyílt az F1-le­gen­dá­ról. A több mint két éve az éle­té­ért küzdő Schumi csa­ládja is részt vett a meg­nyi­tón, de csak a me­ne­dzsere be­szélt.

Ki­ál­lí­tás nyílt a Forma-1 re­kord­vi­lág­baj­no­ká­nak si­ke­re­i­ről. A több mint két éve az éle­té­ért küzdő Schumi csa­ládja is részt vett a meg­nyi­tón, de csak a me­ne­dzsere be­szélt.