CÍMKE: 'miami'

Szívdöglesztő, így sétálgat Miamiban a magyar szépség

Szívdöglesztő, így sétálgat Miamiban a magyar szépség

Stol­lár Fanny leg­utóbb az Egye­sült Ál­la­mok­ban te­ni­sze­zett. Mi­a­mi­ból je­lent­ke­zett egy fo­tó­val.

Teljesült Beckham álma, évek óta erre várt

Teljesült Beckham álma, évek óta erre várt

Négy éven át várt egy hírre a ko­rábbi angol lab­da­rúgó, aki végre zöld utat ka­pott.

Négy éven át várt egy hírre a ko­rábbi angol lab­da­rúgó, aki végre zöld utat ka­pott.

Katinka egészen Amerikáig szökött Tusup elől

Katinka egészen Amerikáig szökött Tusup elől

Egye­lőre azt nem lehet tudni, hogy mikor jön haza. Az Év Spor­to­lója Gá­lá­ját is ki­hagy­hatja.

Egye­lőre azt nem lehet tudni, hogy mikor jön haza. Az Év Spor­to­lója Gá­lá­ját is ki­hagy­hatja, ha addig nem békül ki a fér­jé­vel.

Meglepő váltás, Torghelle Amerikában kapott munkát

Meglepő váltás, Torghelle Amerikában kapott munkát

Új sze­rep­kör­ben a csa­tár.

Új sze­rep­kör­ben a ko­rábbi vá­lo­ga­tott csa­tár. Né­meth Krisz­tián, Ju­hász Ro­land és Cz­vit­ko­vics Péter tár­sa­sá­gá­ban nya­ral az MTK tá­ma­dója.

Micsoda combok és popsi: szexi fotóval sokkol a magyar sportolólány

Micsoda combok és popsi: szexi fotóval sokkol a magyar sportolólány

Stol­lár Fanny meg­vil­lan­tott a vir­gá­csait.

Stol­lár Fanny meg­vil­lan­tott a vir­gá­csait. Te­ni­sze­ző­nőnk a bu­da­pesti zi­mankó he­lyett Mi­a­mi­ban süt­ké­re­zik.

Valakiknek semmi se szent: A hurrikán alatt fosztogattak a tolvajok - videó

Valakiknek semmi se szent: A hurrikán alatt fosztogattak a tolvajok - videó

A ren­ge­teg véd­te­len házra és üz­letre csap­nak le az erre sza­ko­so­dott bűn­ban­dák a vihar után.

A hurrikánban rekedt a vajúdó kismama, egyedül hozta világra gyermekét

A hurrikánban rekedt a vajúdó kismama, egyedül hozta világra gyermekét

A nőhöz nem tud­tak ki­menni a men­tők, mert az Irma hur­ri­kán miatt ki sem tud­tak menni az épü­let­ből.

Újabb repülőbaleset: elképesztő fotót tettek közzé a gép sérüléseiről

Újabb repülőbaleset: elképesztő fotót tettek közzé a gép sérüléseiről

A re­pü­lő­gép orra sé­rült meg, ami­kor egy madár üt­kö­zött a légi jár­mű­nek.

A re­pü­lő­gép orra sé­rült meg, ami­kor egy madár üt­kö­zött a légi jár­mű­nek. A madár nem élte túl az ese­tet, de nem is esett le a gép­ről.

Hátborzongató felvételek: brutális pusztítást végzett a hurrikán

Hátborzongató felvételek: brutális pusztítást végzett a hurrikán

Az Irma, a va­laha volt leg­erő­sebb hur­ri­kán még min­dig tom­bol.

Az Irma, a va­laha volt leg­erő­sebb hur­ri­kán még min­dig tom­bol, a pusz­tí­tás pedig fel­fog­ha­tat­lan mér­tékű.

Ezért hagyta el Magyarországot Hosszú Katinka

Ezért hagyta el Magyarországot Hosszú Katinka

He­tekre át­tette a szék­he­lyét.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­klasszi­sunk he­tekre át­tette a szék­he­lyét Flo­ri­dába a bo­ron­gós Ma­gyar­or­szág­ról. Cél a nap­sü­tés és a remek erőn­lét.

Magyar modellekkel bújt össze a brazil futballsztár!

Magyar modellekkel bújt össze a brazil futballsztár!

Dóra és Zsófi el­kapta a Zse­nit!

Dóra és Zsófi el­kapta a Zse­nit!

Hazatért családjával Gombos Edina

Hazatért családjával Gombos Edina

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába, azóta csak rit­kán tér­nek haza Ma­gyar­or­szágra. Most itt­hon va­ká­ci­óz­nak.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába, azóta csak rit­kán tér­nek haza Ma­gyar­or­szágra. Most itt­hon va­ká­ci­óz­nak.

Ilyet még nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ilyet még nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ala­po­san meg­le­pő­dött Tommy Haas és Jiry Ve­sely. Per­ce­kig állt a játék egy zöld leg­uán miatt.

Ala­po­san meg­le­pő­dött a két te­ni­szező, Tommy Haas és Jiry Ve­sely. Per­ce­kig állt a játék egy zöld leg­uán miatt.

Mi történt? Kasza Tibi barátnőjével együtt hagyta el az országot

Mi történt? Kasza Tibi barátnőjével együtt hagyta el az országot

A dön­tés oká­ról a kö­zös­ségi profil­ju­kon, vi­de­óüze­net­ben tá­jé­koz­tat­ták ra­jon­gó­i­kat.

A dön­tés oká­ról a kö­zös­ségi profil­ju­kon, vi­de­óüze­net­ben tá­jé­koz­tat­ták ra­jon­gó­i­kat.

Miami: Pikáns kép érkezett Sarka Katáról!

Miami: Pikáns kép érkezett Sarka Katáról!

Ettől a fák is ki­rü­gyez­nek.

Az eső eláll, a ma­da­rak fész­ket rak­nak, a fák ki­rü­gyez­nek - per­sze csak akkor, ha eljut hoz­zá­juk Sarka Kata leg­fris­sebb képe, ame­lyet né­hány perc­cel ez­előtt osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val.

Borzalmas tragédia: a szív megszakad ezért a sportolóért

Borzalmas tragédia: a szív megszakad ezért a sportolóért

Élete vi­rá­gá­ban érte a halál.

Élete vi­rá­gá­ban érte a halál. Éppen csak meg­tudta, hogy a le­hető leg­na­gyobb bol­dog­ság előtt áll, aztán...

Kerek fenekű fitneszmodellel enyelgett Cristiano Ronaldo!

Kerek fenekű fitneszmodellel enyelgett Cristiano Ronaldo!

A por­tu­gál arany­lab­dást Mi­a­mi­ban kap­ták len­cse­végre egy szőke bom­bá­zó­val. Újabb futó ka­land vagy rá­ta­lált a sze­re­lem?

Vigyázz, ha kártyával fizetsz!
Így lopják el az adataidat

Vigyázz, ha kártyával fizetsz! Így lopják el az adataidat

Egyre könnyeb­ben csem­pész­nek olyan esz­kö­zö­ket a bank­kár­tya-le­ol­va­sókra, ami­vel gyor­san le lehet má­solni a vá­sár­lók ada­tait.

Rendkívül büszke kislányára Gombos Edina

Rendkívül büszke kislányára Gombos Edina

Miri az első osz­tályt járta ki.

A las­san már egy éve a ten­ge­ren­tú­lon élő ma­gyar mű­sor­ve­zető kis­lá­nyá­val együtt lá­za­san ké­szül a va­ká­ci­óra.

Megdöbbentő: Gombos Edina halálhírét terjesztik az interneten!

Megdöbbentő: Gombos Edina halálhírét terjesztik az interneten!

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán fi­gyel­mez­tette ra­jon­góit, hogy ne dől­je­nek be a lájkva­dász csa­lók­nak.

Barna szívtipró vette le a lábáról Gombos Edinát

Barna szívtipró vette le a lábáról Gombos Edinát

A mű­sor­ve­zető kisfi­á­ról osz­tott meg egy tün­déri képet, ami lát­tán biz­to­san te is el­ol­vadsz majd.

A mű­sor­ve­zető kisfi­á­ról osz­tott meg egy tün­déri képet, ami lát­tán biz­to­san te is el­ol­vadsz majd. A kis Mat­teó irtó ara­nyos.

Kiss Ramóna tökéletes feneke meghódította Amerikát!

Kiss Ramóna tökéletes feneke meghódította Amerikát!

A Ba­rá­tok közt szexi sztárja egy időre bú­csút in­tett a so­ro­zat­nak. For­más ido­mait a ten­ge­ren­tú­lon is cso­dál­ják!

A Ba­rá­tok közt szexi sztár­já­nak for­más ido­mait már a ten­ge­ren­tú­lon is cso­dál­ják!

Megnyugodhatunk! Kiss Ramóna Amerikában is dögös

Megnyugodhatunk! Kiss Ramóna Amerikában is dögös

Mi­a­mi­ból je­lent­ke­zett be.

A Ba­rá­tok közt­ből le­lépő szí­nésznő a ma­gyar ce­le­bek má­so­dik ha­zá­já­ból, Mi­a­mi­ból adott szexi élet­je­let ma­gá­ról.

Bikiniben napoztatta kerek fenekét a világhírű magyar modell

Bikiniben napoztatta kerek fenekét a világhírű magyar modell

Amíg mi itt­hon fa­gyos­ko­dunk, addig Mi­halik Enikő a nap­fé­nyes Flo­ri­dá­ban lazít. És per­sze vil­lant is.

Erre döbbent rá Gombos Edina Amerikában!

Erre döbbent rá Gombos Edina Amerikában!

A Mi­a­mi­ban élő mű­sor­ve­zető meg­le­pődve ta­pasz­talta, hogy mennyire be­csü­lik új ha­zá­já­ban a nagy ma­gya­ro­kat.

A Mi­a­mi­ban élő mű­sor­ve­zető meg­le­pődve ta­pasz­talta, hogy mennyire be­csü­lik új ha­zá­já­ban a nagy ma­gya­ro­kat.

Hatalmas fegyverrel rohangált a házában Berki Krisztián

Hatalmas fegyverrel rohangált a házában Berki Krisztián

Az Édes Élet­ben még min­dig azt lát­hat­juk, hogy mit csi­nál­nak Ber­kiék Ame­ri­ká­ban.

Az Édes Élet­ben még min­dig azt lát­hat­juk, hogy mit csi­nál­nak Ber­kiék Ame­ri­ká­ban.

Berki Krisztián Amerikából üzent a rosszakaróinak

Berki Krisztián Amerikából üzent a rosszakaróinak

A celeb el­küldte újévi jó­kí­ván­sá­gait.

Az izom­ce­leb el­küldte újévi jó­kí­ván­sá­gait a vi­lág­nak, és ismét nem ha­zud­tolta meg magát a mon­dan­dó­já­val.

Zimmer Frei? Százezrekért árulja magát Amerikában Frei Tamás

Százezrekért árulja magát Amerikában Frei Tamás

Az egyik uta­zási iroda azt kí­nálja, hogy a Mi­a­miba lá­to­gató uta­saik ta­lál­koz­hat­nak az egy­kori té­vés­sel. Amennyi­ben plusz­ban kifi­zet­nek 140 ezer fo­rin­tot.

Beteg nagymamája miatt jött haza Berki Krisztián?

Beteg nagymamája miatt jött haza Berki Krisztián?

Az Édes Élet sztárja már majd­nem egy hete ha­za­tért, ám egé­szen eddig ti­tok­ban tudta tar­tani.

Az Édes Élet sztárja már majd­nem egy hete ha­za­tért, ám egé­szen eddig ti­tok­ban tudta tar­tani. Berki Krisz­tián ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta a Ri­post­nak, hogy csak beteg nagy­ma­mája miatt térne vissza Ma­gyar­or­szágra.

Amerikában is büdös a munka Berki Krisztiánnak

Amerikában is büdös a munka Berki Krisztiánnak

A ki­gyúrt celeb hal­mozza az él­ve­ze­te­ket a nap­fé­nyes Mia­i­mi­ban, és egy­ál­ta­lán nem sze­retne dol­gozni a ten­ge­ren­tú­lon.

A ki­gyúrt celeb hal­mozza az él­ve­ze­te­ket a nap­fé­nyes Mia­i­mi­ban, és egy­ál­ta­lán nem sze­retne dol­gozni a ten­ge­ren­tú­lon.

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Gombos Edina

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Gombos Edina

Cuki kép­pel je­lent­ke­zett Flo­ri­dá­ból a TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője, aki kis­lá­nyát fo­tózta a ten­ger­par­ton.

Cuki kép­pel je­lent­ke­zett Flo­ri­dá­ból a TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője, aki kis­lá­nyát fo­tózta a ten­ger­par­ton.

Itt a bizonyíték! Berki Krisztián tényleg átverte az országot

Itt a bizonyíték! Berki Krisztián tényleg átverte az országot

Egy stáb­bal köl­tö­zött Mi­a­miba?

A ki­gyúrt celeb a köl­tö­zés mel­lett dön­tött, mert elege lett a ma­gya­rok­ból, de úgy lát­szik, hogy az Édes Élet stáb­ját azért ma­gá­val vitte.

Fillérekből éli amerikai luxuséletét Berki Krisztián

Fillérekből éli amerikai luxuséletét Berki Krisztián

Lehet, hogy va­ló­ban nem jön haza?

A ki­gyúrt celeb, ál­lí­tása sze­rint, fele annyi pénz­ből él meg Mi­a­mi­ban csa­lád­já­val, mint Ma­gyar­or­szá­gon.

Berki Krisztiánt feldühítette egyik kritikusa

Berki Krisztiánt feldühítette egyik kritikusa

Egy nő durva le­vél­ben szólt be neki.

Egy fi­a­tal nő durva le­vél­ben fej­tette ki vé­le­mé­nyét Berki Krisz­ti­án­ról és csa­lád­já­ról, ami­ért a TV2 sztárja nyil­vá­no­san vett re­van­sot.

Karácsonyra életbölcsességet kaptunk Berki Krisztiántól

Karácsonyra életbölcsességet kaptunk Berki Krisztiántól

A TV2 ten­ge­ren­túlra ván­do­rolt izom­ce­lebje hely­re­tett min­den­kit.

A TV2 ten­ge­ren­túlra ván­do­rolt izom­ce­lebje hely­re­tett min­den­kit.

Honvágy gyötörte karácsonykor Gombos Edinát

Honvágy gyötörte karácsonykor Gombos Edinát

Óce­án­par­ton ka­rá­cso­nyoz­tak.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője még nyá­ron dön­tött úgy, hogy csa­lád­já­val együtt Ame­ri­kába köl­töz­nek. Gom­bos Edi­ná­nak kü­lön­le­ges ka­rá­csony­ban volt része.

Berki Krisztián kislánya Amerikában is irtó cuki

Berki Krisztián kislánya Amerikában is irtó cuki

El­bű­vö­lően édes a kis Zselyke.

El­bű­vö­lően édes vi­deót posz­tolt a kis Berki Na­tasa Zsely­ké­ről anyu­kája, Hódi Pa­mela. A két­éves kis­lány egy szál pó­ló­ban, ön­fe­led­ten ját­szik Mi­a­mi­ban.

Elege lett a magyarokból Berki Krisztiánnak

Elege lett a magyarokból Berki Krisztiánnak

Mi­a­miba emig­rál a re­a­li­tysz­tár.

A re­a­li­tysz­tár Mi­a­miba emig­rál csa­lád­já­val együtt, a ma­gya­rok­nak pedig azt üzeni, hogy köp­je­nek fel, és áll­ja­nak alá.

Előre látta amerikai életét Gombos Edina

Előre látta a jövőjét Gombos Edina

12 évvel ez­előtt azt az éle­tet fes­tette le a mű­sor­ve­zető, amit most él.

Va­ló­szí­nű­leg a TV2 mű­sor­ve­ze­tője sem gon­dolta volna, hogy az, amit ti­zen­két évvel ez­előtt meg­ál­mo­dott, szinte szó­ról-szóra va­lóra is válik.

Hátrányos helyzetű gyerekeknek osztogatott tanácsokat Berki Krisztián

Hátrányos helyzetű gyerekeknek osztogatott tanácsokat Berki Krisztián

Si­ke­re­i­ről me­sélt az izom­ce­leb.

Az ön­elé­gült show­man nem­rég Bi­ri­ben járt, ahol nehéz kö­rül­mé­nyek kö­zött élő di­á­kok­nak adott tip­pe­ket arról, ho­gyan le­het­nek olyan si­ke­re­sek, mint ami­lyen ő maga.

Gyereksört iszik Gombos Edina kislánya - Fotó

Gyereksört iszik Gombos Edina kislánya - Fotó

A 7 éves Miri imádja a gye­rek­sört.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek kis­lá­nya, Miri úgy gu­rítja le a sört, hogy azt még a férfiak is meg­iri­gyel­het­nék. A 7 éves kis­lány Edina sze­rint imádja az italt.

Amerikába szöktek Gombos Edináék

Amerikába szöktek Gombos Edináék

A mű­sor­ve­zető fér­jé­vel és két gyer­me­ké­vel épp Flo­ri­dá­ban va­ká­ci­ó­zik.

Meg sem áll­tak Miami-ig! A mű­sor­ve­zető kubai szár­ma­zású fér­jé­vel és két tün­déri gyer­me­ké­vel épp Flo­ri­dá­ban él­ve­zik a ho­mo­kos stran­dot és a nap­sü­tést. Az idilli va­ká­ci­ó­ról Edina egy rop­pant bájos fotót is posz­tolt.

Phil Collins költözik Jennifer Lopez házába

Phil Collins költözik Jennifer Lopez házába

Ügye­sen al­ku­dott a ze­nész, az in­gat­la­nos1 mil­li­ár­dot en­ge­dett az árból.

Ügye­sen al­ku­dott a ze­nész Jen­ni­fer Lopez ko­rábbi há­zára, ugyanis az in­gat­la­nos cirka 1 mil­li­árd fo­rin­tot en­ge­dett a 10 mil­li­árdra tar­tott lu­xus­in­gat­lan­ból.