CÍMKE: 'miami'

Több mint ellenfelek: Federer a reptérről rögtön Fucsovicshoz sietett

Több mint ellenfelek: Federer a reptérről rögtön Fucsovicshoz sietett

Lehet, leg­kö­ze­lebb a Mi­a­mi­ban meg­ren­de­zésre ke­rülő te­nisz­torna dön­tő­jé­ben ta­lál­koz­nak majd?

Szívdöglesztő, így sétálgat Miamiban a magyar szépség

Szívdöglesztő, így sétálgat Miamiban a magyar szépség

Stol­lár Fanny leg­utóbb az Egye­sült Ál­la­mok­ban te­ni­sze­zett. Mi­a­mi­ból je­lent­ke­zett egy fo­tó­val.

Stol­lár Fanny leg­utóbb az Egye­sült Ál­la­mok­ban te­ni­sze­zett. Mi­a­mi­ból je­lent­ke­zett egy fo­tó­val.

Áll a bál a teniszben, elképesztő botrányt kavart a világsztár

Áll a bál a teniszben, elképesztő botrányt kavart a világsztár

Vá­rat­lan ve­re­sége után köz­le­mény­ben vá­dolta meg a szur­ko­ló­kat és a ren­de­ző­ket a szexi ex­vi­lág­első.

Vá­rat­lan ve­re­sége után a kö­zös­ségi ol­da­lain vá­dolta meg a szur­ko­ló­kat és a ren­de­ző­ket a szexi ex­vi­lág­első.

Teljesült Beckham álma, évek óta erre várt

Teljesült Beckham álma, évek óta erre várt

Négy éven át várt egy hírre.

Négy éven át várt egy hírre a ko­rábbi angol lab­da­rúgó, aki végre zöld utat ka­pott.

Katinka egészen Amerikáig szökött Tusup elől

Katinka egészen Amerikáig szökött Tusup elől

Egye­lőre azt nem lehet tudni, hogy mikor jön haza. Az Év Spor­to­lója Gá­lá­ját is ki­hagy­hatja.

Egye­lőre azt nem lehet tudni, hogy mikor jön haza. Az Év Spor­to­lója Gá­lá­ját is ki­hagy­hatja, ha addig nem békül ki a fér­jé­vel.

Micsoda combok és popsi: szexi fotóval sokkol a magyar sportolólány

Micsoda combok és popsi: szexi fotóval sokkol a magyar sportolólány

Stol­lár Fanny meg­vil­lan­tott a vir­gá­csait. Te­ni­sze­ző­nőnk a bu­da­pesti zi­mankó he­lyett Mi­a­mi­ban süt­teti a lá­bait.

Újabb repülőbaleset: elképesztő fotót tettek közzé a gép sérüléseiről

Újabb repülőbaleset: elképesztő fotót tettek közzé a gép sérüléseiről

A re­pü­lő­gép orra sé­rült meg, ami­kor egy madár üt­kö­zött a légi jár­mű­nek. A madár nem élte túl az ese­tet, de nem is esett le a gép­ről.

Meglepő váltás, Torghelle Amerikában kapott munkát

Meglepő váltás, Torghelle Amerikában kapott munkát

Új sze­rep­kör­ben a ko­rábbi vá­lo­ga­tott csa­tár. Né­meth Krisz­tián, Ju­hász Ro­land és Cz­vit­ko­vics Péter tár­sa­sá­gá­ban nya­ral az MTK tá­ma­dója.

Új sze­rep­kör­ben a ko­rábbi vá­lo­ga­tott csa­tár. Né­meth Krisz­tián, Ju­hász Ro­land és Cz­vit­ko­vics Péter tár­sa­sá­gá­ban nya­ral az MTK tá­ma­dója.

A hurrikán alatt fosztogattak a tolvajok - videó

Valakiknek semmi se szent: A hurrikán alatt fosztogattak a tolvajok - videó

A ren­ge­teg véd­te­len házra és üz­letre csap­nak le az erre sza­ko­so­dott bűn­ban­dák a vihar után.

A ren­ge­teg véd­te­len házra és üz­letre csap­nak le az erre sza­ko­so­dott bűn­ban­dák a vihar után.

Hátborzongató felvételek: brutális pusztítást végzett a hurrikán

Hátborzongató felvételek: brutális pusztítást végzett a hurrikán

Az Irma, a va­laha volt leg­erő­sebb hur­ri­kán még min­dig tom­bol, a pusz­tí­tás pedig fel­fog­ha­tat­lan mér­tékű.

Hazatért családjával Gombos Edina

Hazatért családjával Gombos Edina

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja két évvel ez­előtt köl­tö­zött Ame­ri­kába, azóta csak rit­kán tér­nek haza Ma­gyar­or­szágra. Most itt­hon va­ká­ci­óz­nak.

A hurrikánban rekedt a vajúdó kismama, egyedül hozta világra gyermekét

A hurrikánban rekedt a vajúdó kismama, egyedül hozta világra gyermekét

A nőhöz nem tud­tak ki­menni a men­tők.

A nőhöz nem tud­tak ki­menni a men­tők, mert az Irma hur­ri­kán miatt ki sem tud­tak menni az épü­let­ből.

Ezért hagyta el Magyarországot Hosszú Katinka

Ezért hagyta el Magyarországot Hosszú Katinka

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­klasszi­sunk he­tekre át­tette a szék­he­lyét Flo­ri­dába. Cél a nap­sü­tés és a remek erőn­lét.

Há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó­klasszi­sunk he­tekre át­tette a szék­he­lyét Flo­ri­dába a bo­ron­gós Ma­gyar­or­szág­ról. Cél a nap­sü­tés és a remek erőn­lét.

Magyar modellekkel bújt össze a brazil futballsztár!

Magyar modellekkel bújt össze a brazil futballsztár!

Dóra és Zsófi el­kapta a Zse­nit! A ta­lál­ko­zás­ról kép ké­szült, és egy sej­tel­mes be­jegy­zés...

A ta­lál­ko­zás­ról kép ké­szült és egy sej­tel­mes be­jegy­zés, amely alap­ján ki­zárt, hogy csak egy kat­tin­tás volt az egész.

Ilyet nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ilyet még nem láttál, hüllő támadt a sztárokra

Ala­po­san meg­le­pő­dött Tommy Haas és Jiry Ve­sely,

Ala­po­san meg­le­pő­dött Tommy Haas és Jiry Ve­sely.

Mi történt? Kasza Tibi barátnőjével együtt hagyta el az országot

Mi történt? Kasza Tibi barátnőjével együtt hagyta el az országot

A dön­tés oká­ról is val­lot­tak.

A dön­tés oká­ról vi­de­óüze­net­ben tá­jé­koz­tat­ták ra­jon­gó­i­kat.

Miami: Pikáns kép érkezett Sarka Katáról!

Miami: Pikáns kép érkezett Sarka Katáról!

Ettől a fák is ki­rü­gyez­nek.

Az eső eláll, a ma­da­rak fész­ket rak­nak, a fák ki­rü­gyez­nek - per­sze csak akkor, ha eljut hoz­zá­juk Sarka Kata leg­fris­sebb képe, ame­lyet né­hány perc­cel ez­előtt osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val.

Rendkívül büszke kislányára Gombos Edina

Rendkívül büszke kislányára Gombos Edina

Miri az első osz­tályt járta ki.

A las­san már egy éve a ten­ge­ren­tú­lon élő ma­gyar mű­sor­ve­zető kis­lá­nyá­val együtt lá­za­san ké­szül a va­ká­ci­óra.

Borzalmas tragédia: a szív megszakad ezért a sportolóért

Borzalmas tragédia: a szív megszakad ezért a sportolóért

Élete vi­rá­gá­ban érte az ér­tel­met­len halál. A leg­na­gyobb bol­dog­ság előtt állt, aztán...

Élete vi­rá­gá­ban érte az ér­tel­met­len halál. Éppen csak meg­tudta, hogy a leg­na­gyobb bol­dog­ság előtt áll, aztán...

Kerek fenekű fitneszmodellel enyelgett Cristiano Ronaldo!

Kerek fenekű fitneszmodellel enyelgett Cristiano Ronaldo!

A por­tu­gál arany­lab­dást Mi­a­mi­ban kap­ták len­cse­végre egy szőke bom­bá­zó­val. Újabb futó ka­land vagy rá­ta­lált a sze­re­lem?

Zika-pánik Miamiban: várandós nőknek tiltólistás lett Florida

Zika-pánik Miamiban: várandós nőknek tiltólistás lett Florida

Tö­me­ge­sen mond­ják le az uta­kat.

Négy Zika-ví­ru­sos be­te­get ta­lál­tak Mi­a­mi­ban, akik már Flo­ri­dá­ban fer­tő­ződ­tek meg. Ang­li­á­ban azóta tö­me­ge­sen mond­ják le az ide ter­ve­zett nya­ra­lá­so­kat.

Megdöbbentő: Gombos Edina halálhírét terjesztik az interneten!

Megdöbbentő: Gombos Edina halálhírét terjesztik az interneten!

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán fi­gyel­mez­tette ra­jon­góit az ál­hírre.

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán fi­gyel­mez­tette ra­jon­góit az ál­hírre.

Így lopják az adataidat, ha kártyával fizetsz

Így lopják az adataidat, ha kártyával fizetsz

Egyre könnyeb­ben csem­pész­nek olyan esz­kö­zö­ket a kár­tya­le­ol­va­sókra, ami­vel gyor­san el lehet lopni az ada­to­kat.

Egyre könnyeb­ben csem­pész­nek olyan esz­kö­zö­ket a kár­tya­le­ol­va­sókra, ami­vel gyor­san el lehet lopni az ada­to­kat.

Kiss Ramóna tökéletes feneke meghódította Amerikát!

Kiss Ramóna tökéletes feneke meghódította Amerikát!

Dögös fo­tó­já­tól men­ten el­ájulsz!

A Ba­rá­tok közt szexi sztárja egy időre bú­csút in­tett a so­ro­zat­nak. For­más ido­mait már a ten­ge­ren­tú­lon is cso­dál­ják!

Erre döbbent rá Gombos Edina Amerikában!

Erre döbbent rá Gombos Edina Amerikában!

Lánya miatt jött a fel­is­me­rés.

A Mi­a­mi­ban élő mű­sor­ve­zető meg­le­pődve ta­pasz­talta, hogy mennyire be­csü­lik új ha­zá­já­ban a nagy ma­gya­ro­kat.

Barna szívtipró vette le a lábáról Gombos Edinát

Barna szívtipró vette le a lábáról Gombos Edinát

A mű­sor­ve­zető kisfi­á­ról osz­tott meg egy tün­déri képet, ami lát­tán biz­to­san te is el­ol­vadsz majd.

A mű­sor­ve­zető kisfi­á­ról osz­tott meg egy tün­déri képet, ami lát­tán biz­to­san te is el­ol­vadsz majd. A kis Mat­teó ugyanis már most be­lopta magát a női szí­vekbe. A cuki fotó nem csak az anyu­kát, de ra­jon­góit is le­vette a lá­bá­ról, akik sze­rint Edina mo­so­lyát és férje, Al­berto sárm­ját örö­költe az egy­éves kisfiú.

Megnyugodhatunk! Kiss Ramóna Amerikában is dögös

Megnyugodhatunk! Kiss Ramóna Amerikában is dögös

A Ba­rá­tok közt­ből le­lépő szí­nésznő a ma­gyar ce­le­bek má­so­dik ha­zá­já­ból, Mi­a­mi­ból adott szexi élet­je­let ma­gá­ról.

A Ba­rá­tok közt­ből le­lépő szí­nésznő a ma­gyar ce­le­bek má­so­dik ha­zá­já­ból, Mi­a­mi­ból adott élet­je­let.

Hatalmas fegyverrel rohangált a házában Berki Krisztián

Hatalmas fegyverrel rohangált a házában Berki Krisztián

Fő az ön­vé­de­lem!

Az Édes Élet­ben még min­dig azt lát­hat­juk, hogy mit csi­nál­nak Ber­kiék Ame­ri­ká­ban. Leg­utóbb pél­dául az ön­vé­delmi pus­ká­ját pró­bál­gatta az izom­ce­leb.

Beteg nagymamája miatt jött haza Berki Krisztián?

Beteg nagymamája miatt jött haza Berki Krisztián?

Már majd­nem egy hete itt­hon van.

Az Édes Élet sztárja ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta a Ri­post­nak, hogy csak beteg nagy­ma­mája miatt térne vissza Ma­gyar­or­szágra.

Bikiniben napoztatta kerek fenekét a világhírű magyar modell

Bikiniben napoztatta kerek fenekét a világhírű magyar modell

Mi­halik Enikő pop­si­vil­lan­tása most sem oko­zott csa­ló­dást!

Amíg mi itt­hon fa­gyos­ko­dunk, addig Mi­halik Enikő a nap­fé­nyes Flo­ri­dá­ban lazít. A világ összes ki­fu­tó­ját meg­hó­dító szép­ség­ről köz­tu­dott, hogy elő­sze­re­tet­tel dobja le a tex­tilt. Pop­si­vil­lan­tása most sem oko­zott csa­ló­dást!

Berki Krisztián Amerikából üzent a rosszakaróinak

Berki Krisztián Amerikából üzent a rosszakaróinak

Az izom­ce­leb el­küldte újévi jó­kí­ván­sá­gait a vi­lág­nak, és ismét nem ha­zud­tolta meg magát a mon­dan­dó­já­val.

Az izom­ce­leb el­küldte újévi jó­kí­ván­sá­gait a vi­lág­nak, és ismét nem ha­zud­tolta meg magát a mon­dan­dó­já­val.

Amerikában is büdös a munka Berki Krisztiánnak

Amerikában is büdös a munka Berki Krisztiánnak

Csak él­vezi a kör­nye­ze­tet.

A ki­gyúrt celeb hal­mozza az él­ve­ze­te­ket a nap­fé­nyes Mia­i­mi­ban, és egy­ál­ta­lán nem sze­retne dol­gozni a ten­ge­ren­tú­lon.

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Gombos Edina

Tündéri fotóval lepte meg rajongóit Gombos Edina

Cuki kép­pel je­lent­ke­zett Flo­ri­dá­ból.

Cuki kép­pel je­lent­ke­zett Flo­ri­dá­ból a TV2 egy­kori mű­sor­ve­ze­tője, aki kis­lá­nyát fo­tózta a ten­ger­par­ton. Mi­rike ön­fe­led­ten pan­csol a hul­lá­mok kö­zött.

Honvágy gyötörte karácsonykor Gombos Edinát

Honvágy gyötörte karácsonykor Gombos Edinát

Óce­án­par­ton ka­rá­cso­nyoz­tak.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője még nyá­ron dön­tött úgy, hogy csa­lád­já­val együtt Ame­ri­kába köl­töz­nek. Gom­bos Edi­ná­nak kü­lön­le­ges ka­rá­csony­ban volt része.

Itt a bizonyíték! Berki Krisztián tényleg átverte az országot

Itt a bizonyíték! Berki Krisztián tényleg átverte az országot

Csa­lád­já­val együtt a ten­ge­ren­túlra köl­tö­zött, vi­szont egy­ál­ta­lán nem vég­le­ge­sen. Me­gint csak a szája volt nagy.

Csa­lád­já­val együtt a ten­ge­ren­túlra köl­tö­zött, vi­szont egy­ál­ta­lán nem vég­le­ge­sen.

Fillérekből éli amerikai luxuséletét Berki Krisztián

Fillérekből éli amerikai luxuséletét Berki Krisztián

Lehet, hogy va­ló­ban nem jön haza?

A ki­gyúrt celeb, ál­lí­tása sze­rint, fele annyi pénz­ből él meg Mi­a­mi­ban csa­lád­já­val, mint Ma­gyar­or­szá­gon.

Karácsonyra életbölcsességet kaptunk Berki Krisztiántól

Karácsonyra életbölcsességet kaptunk Berki Krisztiántól

A TV2 ten­ge­ren­túlra ván­do­rolt izom­ce­lebje egy hu­mo­ros böl­cse­let­tel tett helyre min­den­kit, aki vele kö­te­ke­dik.

Berki Krisztián kislánya Amerikában is irtó cuki

Berki Krisztián kislánya Amerikában is irtó cuki

El­bű­vö­lően édes vi­deót posz­tolt a kis Berki Na­tasa Zsely­ké­ről anyu­kája, Hódi Pa­mela.

El­bű­vö­lően édes vi­deót posz­tolt a kis Berki Na­tasa Zsely­ké­ről anyu­kája, Hódi Pa­mela.

Berki Krisztiánt feldühítette egyik kritikusa

Berki Krisztiánt feldühítette egyik kritikusa

Egy fi­a­tal nő durva le­vél­ben fej­tette ki vé­le­mé­nyét Berki Krisz­ti­án­ról és csa­lád­já­ról.

Egy fi­a­tal nő durva le­vél­ben fej­tette ki vé­le­mé­nyét Berki Krisz­ti­án­ról és csa­lád­já­ról.

Átverte az országot Berki Krisztián?

Átverte az országot Berki Krisztián?

Csak a show ked­véért hagyta el az or­szá­got.

Nem­rég ke­mény mon­da­tok­kal je­len­tette be a Ri­post­nak Berki Krisz­tián, hogy csa­lád­já­val együtt Ame­ri­kába köl­töz­nek. Ám most na­gyon úgy tűnik, hogy az egész csak az Édes Élet része.

Berkiék oldalán tér vissza Gombos Edina?

Berkiék oldalán tér vissza Gombos Edina?

Berki Krisz­tián és csa­ládja Mi­a­miba köl­tö­zött a na­pok­ban, és ezen­túl fel­te­he­tően ott for­gat­ják velük az Édes Éle­tet. Ami­ben csat­la­koz­hat hoz­zá­juk a TV2 másik sztárja, Gom­bos Edina.

Berki Krisz­tián és csa­ládja Mi­a­miba köl­tö­zött a na­pok­ban, és ezen­túl fel­te­he­tően ott for­gat­ják velük az Édes Éle­tet. Ami­ben csat­la­koz­hat hoz­zá­juk a TV2 másik sztárja, Gom­bos Edina.

Előre látta amerikai életét Gombos Edina

Előre látta amerikai életét Gombos Edina

Még a gye­re­kei sor­rend­jét is meg­jó­solta a mű­sor­ve­zető.

Még a gye­re­kei sor­rend­jét is meg­jó­solta a mű­sor­ve­zető.

Gyereksört iszik Gombos Edina kislánya - Fotó

Gyereksört iszik Gombos Edina kislánya - Fotó

A 7 éves Miri úgy gu­rítja le a sört, hogy azt még a férfiak is meg­iri­gyel­het­nék.

Amerikába szöktek Gombos Edináék

Amerikába szöktek Gombos Edináék

A va­ká­ci­ó­ról Edina egy rop­pant bájos fotót is posz­tolt.

A va­ká­ci­ó­ról Edina egy rop­pant bájos fotót is posz­tolt.

Phil Collins költözik Jennifer Lopez luxus villájába

Phil Collins költözik Jennifer Lopez luxus villájába

Ügye­sen al­ku­dott a ze­nész ugyanis az in­gat­la­nos cirka 1 mil­li­árd fo­rin­tot en­ge­dett az árból.