CÍMKE: 'mh370'

Szörnyű, mi történt az eltűnt maláj géppel

Kitálalt a pilóta: Szörnyű, mi történt az eltűnt maláj géppel

Randy Ryan ha­tá­ro­zot­tan ál­lítja, hogy nem bal­eset volt az 5 évvel ez­előtt el­tűnt utas­szál­lító tra­gé­di­ája.

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, hihetetlen bejelentést tettek

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, hihetetlen bejelentést tettek

Újabb ex­pe­dí­ció in­dult az el­tűnt maláj gép fel­ku­ta­tá­sára.

Újabb ex­pe­dí­ció in­dult az el­tűnt maláj gép fel­ku­ta­tá­sára. Most a ten­ger­fe­né­ken ku­ta­kod­nak.

Kiderült, ezt tette a tragédia előtt az eltűnt maláj gép másodpilótája

Kiderült, ezt tette a tragédia előtt az eltűnt maláj gép másodpilótája

Ha hinni lehet a te­ó­ri­ák­nak, a ka­pi­tány mind­eköz­ben a mos­dó­ban volt...

Ha hinni lehet a te­ó­ri­ák­nak, a ka­pi­tány mind­eköz­ben a mos­dó­ban volt...

Megdöbbentő, itt volt az eltűnt maláj gép pilótája, amikor megtörtént a baj

Megdöbbentő, itt volt az eltűnt maláj gép pilótája, amikor megtörtént a baj

El­ké­pesztő te­ó­ri­á­val állt elő egy is­mert re­pü­lés­szak­értő!

El­ké­pesztő te­ó­ri­á­val állt elő egy is­mert re­pü­lés­szak­értő!

Itt a bizonyíték: Szörnyű, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Itt a bizonyíték: Szörnyű, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Egy új szi­mu­lá­ci­ó­nak kö­szön­he­tően ki­de­rült, mit mű­vel­he­tett a pi­lóta az MH370-es járat el­tű­nése előtti per­cek­ben!

Sokkoló bejelentés: kiderült, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Sokkoló bejelentés: kiderült, mi történt valójában az eltűnt maláj géppel

Újabb vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak a gép ügyé­ben.

Újabb vizs­gá­la­tot in­dí­tot­tak a gép ügyé­ben, amely nem várt for­du­la­tot ho­zott.

Drámai fejlemény: ezért gyulladhatott ki az eltűnt maláj gép

Drámai fejlemény: ezért gyulladhatott ki az eltűnt maláj gép

Ezt gon­dolja a volt pi­lóta.

Döb­be­ne­tes dol­go­kat mon­dott egy, már nyug­díjba vo­nult pi­lóta.

Váratlan fordulat a maláj gép ügyében, nagy bejelentést tettek

Váratlan fordulat a maláj gép ügyében, nagy bejelentést tettek

Végre va­ló­ban pont ke­rül­het a több mint 4 éve hú­zódó ügy vé­gére?

Végre va­ló­ban pont ke­rül­het a több mint 4 éve hú­zódó ügy vé­gére?

Drámai teória: Ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

Drámai teória: Ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kolt elő egy nyug­díjba vo­nult pi­lóta! De vajon van alapja az el­mé­le­té­nek?

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kolt elő egy nyug­díjba vo­nult pi­lóta! De vajon van alapja az el­mé­le­té­nek?

Érik a botrány a maláj gép körül, mit titkolnak? Miért hallgatnak?

Érik a botrány a maláj gép körül, mit titkolnak? Miért hallgatnak?

Durva vá­dak­kal il­lette két füg­get­len ku­tató a négy éve el­tűnt utas­szál­lító ügyé­ben nyo­mozó szak­ér­tői cso­por­tot.

Elképesztő fejlemény az eltűnt maláj gép ügyében, mégis van remény?

Elképesztő fejlemény az eltűnt maláj gép ügyében, mégis van remény?

Úgy tűnik, mégis van rá esély, hogy meg­ta­lál­ják a 4 évvel ez­előtt el­tűnt utas­szál­lító ron­csait!

Megdöbbentő bejelentést tettek az eltűnt maláj gép ügyében

Megdöbbentő bejelentést tettek az eltűnt maláj gép ügyében

Bi­zo­nyító erejű fo­tók­kal ruk­kolt elő egy el­hi­va­tott, füg­get­len ku­tató.

Bi­zo­nyító erejű fo­tók­kal ruk­kolt elő egy el­hi­va­tott, füg­get­len ku­tató, aki hosszú ideje dol­go­zik a ron­csok meg­ta­lá­lá­sán.

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, rossz hír érkezett

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, rossz hír érkezett

Sokan már abban bíz­tak, hogy végre meg­ol­dó­dik a rej­tély...

Sokan már abban bíz­tak, hogy végre meg­ol­dó­dik a 4 éve el­tűnt utas­szál­lító rej­té­lye...

Váratlan fordulat, megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

Váratlan fordulat, megtalálták az eltűnt maláj gép roncsait?

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kol­tak elő.

El­ké­pesztő ál­lí­tás­sal ruk­kolt elő a ke­re­sést foly­tató szer­ve­zet egyik tagja!

Váratlan fordulat, ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

Váratlan fordulat, ez történhetett valójában az eltűnt maláj géppel

El­ké­pesztő el­mé­let­tel ruk­kol­tak elő a ku­ta­tó­cso­port tag­jai, akik már 4 éve pró­bál­ják meg­ta­lálni az utas­szál­lító ron­csait.

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, előkerült egy üzenet

Óriási fordulat az eltűnt maláj gép ügyében, előkerült egy üzenet

Csak most lett nyil­vá­nos az MH370-es gép­nek kül­dött utolsó üze­net.

Csak most lett nyil­vá­nos az MH370-es gép­nek kül­dött utolsó üze­net.

Fordulat az eltűnt maláj gép ügyében? Furcsa roncsdarabok kerültek elő!

Fordulat az eltűnt maláj gép ügyében? Titokzatos roncsdarabok kerültek elő!

Két éve már, hogy a re­pü­lés­tör­té­ne­lem egyik leg­bi­zar­rabb ka­taszt­ró­fája meg­tör­tént.