CÍMKE: 'metró'

A metró elé lökött egy 35 éves férfit az iraki migráns

A metró elé lökött egy 35 éves férfit az iraki migráns

Az ál­do­za­tot sú­lyos sé­rü­lé­sek­kel szál­lí­tot­ták kór­házba.

Ezt nézd: így még biztosan nem láttad a budapesti metrómegállókat

Ezt nézd: így még biztosan nem láttad a budapesti metrómegállókat

Meg­mu­tat­ták, ho­gyan néz­nek ki a 3-as metró fel­újí­tás alatt álló ál­lo­má­sai.

Izgalmas változásokat ígérnek a budapesti tömegközlekedésben

Izgalmas változásokat ígérnek a budapesti tömegközlekedésben

Meg­lepő fej­lesz­tési el­kép­ze­lé­sek sze­re­pel­nek a most el­ké­szült Bu­da­pesti Mo­bi­li­tási Terv­ben.

Meg­lepő fej­lesz­tési el­kép­ze­lé­sek sze­re­pel­nek a most el­ké­szült Bu­da­pesti Mo­bi­li­tási Terv­ben.

Döbbenetes jelenetet videóztak le a metróban

Döbbenetes jelenetet videóztak le a metróban

A tö­meg­köz­le­ke­dés szá­mos vic­ces vagy meg­döb­bentő je­le­ne­tet is tar­to­gat az uta­sok­nak.

A tö­meg­köz­le­ke­dés szá­mos vic­ces vagy meg­döb­bentő je­le­ne­tet is tar­to­gat az uta­sok­nak.

Kisállat okozta a metrótüzet

Kisállat okozta a metrótüzet

Ma reg­gel az M3 met­ró­vo­nal Gyön­gyösi utcai ál­lo­má­sán tűz­jel­zés tör­tént. A füs­tö­lés miatt a met­ró­ál­lo­mást ki­ürí­tet­ték.

Ma reg­gel az M3 met­ró­vo­nal Gyön­gyösi utcai ál­lo­má­sán tűz­jel­zés tör­tént. A füs­tö­lés miatt a met­ró­ál­lo­mást ki­ürí­tet­ték.

Kiderült az első éles napon, mi a metrópótlás gyenge pontja

Kiderült az első éles napon, mi a metrópótlás gyenge pontja

Más­fél évre le­zár­ták az M3-as metró déli sza­ka­szát a Nagy­vá­rad tér és Kő­bá­nya-Kis­pest vég­ál­lo­más kö­zött.

Ilyen lett a hármas metró felújított szakasza, képeken mutatjuk

Ilyen lett a hármas metró felújított szakasza, képeken mutatjuk

Más­fél évet kel­lett várni rá, de meg­érte! Szé­pek let­tek a fel­újí­tott ál­lo­má­sok az Árpád híd és Új­pest Vá­ros­köz­pont kö­zött.

Veszélyes az élet Bécsben! Külön kocsikban utazhatnak a nők a metróban

Külön kocsikban utazhatnak a nők a metróban

A bu­da­pes­ti­hez ha­son­lóan Bécs met­ró­há­ló­za­tán is tilos a do­hány­zás, evés vagy az al­ko­hol­fo­gyasz­tás. A jö­vő­ben azon­ban to­vábbi szi­go­rí­tás jöhet.

Megkéseltek egy férfit a migránsok egy berlini metrómegállóban

Megkéseltek egy férfit a migránsok egy berlini metrómegállóban

Az or­dí­tozó be­ván­dor­lók egy föl­dön fekvő férfit bán­tal­maz­tak.

A Ber­li­ner Ze­i­tung című német lap bir­to­kába ju­tott egy feb­ru­ár­ban ké­szí­tett fel­vé­tel, amin az lát­szik és hal­lat­szik, hogy ara­bul or­dí­tozó be­ván­dor­lók egy föl­dön fekvő férfit bán­tal­maz­nak.

Új buszjáratokat hoz a metrófelújítás, ez vár a fővárosiakra

Új buszjáratokat hoz a metrófelújítás, ez vár a fővárosiakra

A héten le­zá­rul a hár­mas metró északi ré­szé­nek fel­újí­tása, a mun­kát a déli sza­kasz­nál foly­tat­ják.

A héten le­zá­rul a hár­mas metró északi ré­szé­nek fel­újí­tása, a mun­kát a déli sza­kasz­nál foly­tat­ják. Az Üllői utat el­le­pik a pót­ló­bu­szok.

Felfoghatatlan dolog történt a metróban egy 78 éves nénivel

Felfoghatatlan dolog történt a metróban egy 78 éves nénivel

A né­ni­nek senki sem se­gí­tett, csak vi­de­óz­ták. Vé­gig­néz­ték, ahogy össze­ve­rik.

A né­ni­nek senki sem se­gí­tett, csak vi­de­óz­ták. Vé­gig­néz­ték, ahogy össze­ve­rik.

"Így éltem túl a gázolást" Csak a Ripostnak nyilatkozott a 4-es metró alá esett férfi

"Így éltem túl a gázolást" Csak a Ripostnak nyilatkozott a 4-es metró alá esett férfi

A csoda men­tette meg az éle­tét.

A csoda men­tette meg az éle­tét: kedd este új­já­szü­le­tett az a férfi, aki a 4-es metró alá szo­rult. A 60 éves Fe­renc jó­kedvű volt, épp mo­ziba ké­szült pár­já­val, ami­kor rosszul lett...

Meghalt a reggeli metróbaleset áldozata

Meghalt a reggeli metróbaleset áldozata

Nem élte túl a bal­ese­tet az, aki a metró alá esett - kö­zölte a Ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem. Még min­dig dol­goz­nak a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál, ahol a ször­nyű reg­geli bal­eset tör­tént.

Nem élte túl a bal­ese­tet az, aki a metró alá esett - kö­zölte a Ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem.

Utat tör magának a víz a metróalagútban

Utat tör magának a víz a metróalagútban

A Blaha Lujza téri meg­ál­ló­ban, a falon va­lami na­gyon rozs­dá­so­dik.

A Blaha Lujza téri met­ró­meg­álló Örs vezér tere irá­nyú vá­gá­nyá­nak végén, a falon va­lami na­gyon rozs­dá­so­dik. Ki­de­rült: a föld­ben futó víz­erek tör­nek ma­guk­nak utat az alag­út­ban!

Szirénázva rohantak a mentők az M2-es metróhoz Budapesten

Szirénázva rohantak a mentők az M2-es metróhoz Budapesten

Pap­ri­ka­spray-t fúj­tak az uta­sok közé.

Va­laki pap­ri­ka­spray-t fújt az uta­sok közé.

Mindenki a kislányt nézte, különös jelenet zajlott le a metróállomáson

Mindenki a kislányt nézte, különös jelenet zajlott le a metróállomáson

Végül in­téz­ke­dett az ál­lo­más­fő­nök és se­gí­tett a gye­rek­nek.

Végül in­téz­ke­dett az ál­lo­más­fő­nök és se­gí­tett a gye­rek­nek. Így az apuka is meg­nyu­god­ha­tott.

Elsápadtak az utasok, koporsóval jelent meg két férfi a metrón

Elsápadtak az utasok, koporsóval jelent meg két férfi a metrón

Ké­sés­ben le­het­tek.

A metró saj­tó­osz­tá­lya sze­rint nem szeg­tek meg sem­mi­lyen sza­bályt. Va­ló­szí­nű­leg na­gyon ké­sés­ben vol­tak.

Hihetetlen, de emiatt az apróság miatt dühödött be a metrós támadó

Hihetetlen, de emiatt az apróság miatt dühödött be a metrós támadó

A met­rós tá­ma­dóa tá­ma­dás előtt szo­kat­la­nul szo­morú nótát kez­dett he­ge­dülni, egy já­ró­ke­lő­nek ez na­gyon nem tet­szett...

Megszólalt a BKK a rejtélyes budapesti metróleállásról

Megszólalt a BKK a rejtélyes budapesti metróleállásról

Tel­jes a káosz a fő­vá­ros­ban, mi­u­tán hir­te­len le­állt a 2-es metró, tűz­ol­tók és mentő is a Sta­di­o­nok­nál van.

Tel­jes a káosz a fő­vá­ros­ban, mi­u­tán hir­te­len le­állt a 2-es metró, tűz­ol­tók és mentő is a Sta­di­o­nok­nál van. Mi tör­tént?

Teljes káosz Budapesten: Leállt a metró, beindultak a szirénák

Teljes káosz Budapesten: Leállt a metró, beindultak a szirénák

Ki­te­rel­ték az uta­so­kat a met­ró­ból, pót­ló­busz köz­le­ke­dik.

Ki­te­rel­ték az uta­so­kat a met­ró­ból, pót­ló­busz köz­le­ke­dik.

Nagyot húzott a BKK, vége a fárasztó szilveszteri gyalogtúráknak

Nagyot húzott a BKK, vége a szilveszteri gyalogtúráknak

Szil­vesz­ter­kor egész éjjel köz­le­kedni fog a 2-es és a 4-es metró, va­la­mint Kő­bá­nya-Kis­pest és a Lehel tér kö­zött a 3-as metró - adta hírül a BKK.

Ilyen eszelős szexjelenetet még soha nem kameráztak le metrón

Ilyen eszelős szexjelenetet még soha nem kameráztak le metrón

A tör­tén­tek fé­nyé­ben nem meg­lepő, hogy a párt pénz­bír­ság­gal súj­tot­ták.

A tör­tén­tek fé­nyé­ben nem meg­lepő, hogy a párt je­len­tős pénz­bír­ság­gal súj­tot­ták. Vajon így is meg­érte nekik, hogy össze­ga­ba­lyod­tak? Meg­le­het, hogy min­den­kép­pen így gon­dol­ják.

Metró lesz a HÉV-ekből, meghosszabbítják a vonalakat

Metró lesz a HÉV-ekből, meghosszabbítják a vonalakat

Lát­vá­nyos tö­meg­köz­le­ke­dési át­ala­ku­lás előtt áll a fő­vá­ros.

Lát­vá­nyos tö­meg­köz­le­ke­dési át­ala­ku­lás előtt áll a fő­vá­ros. A H6-os HÉV a Kál­vi­nig térig köz­le­ke­dik majd.

Tragédia a metróban, a mozgólépcsőn halt meg egy utas Washingtonban

Tragédia történt a metróban, a mozgólépcsőn halt meg egy utas Washingtonban

Azon­nal a ke­re­kes­szé­kes férfi se­gít­sé­gére si­et­tek, de már nem tud­ták meg­men­teni.

Elviselhetetlen a zsúfoltság az M4-es metrón

Elviselhetetlen a zsúfoltság az M4-es metrón

A Déli pá­lya­ud­var be­zá­rása miatt.

A Déli pá­lya­ud­var be­zá­rása miatt ala­kult ki ez a hely­zet.

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Versenyt akart futni a metróval Márk: elképesztő, mit találtak a zsebeiben

Mint akit ül­döz­nek, úgy ro­hant be a met­ró­alag­útba ...

Mint akit ül­döz­nek, úgy ro­hant be a met­ró­alag­útba Bu­da­pes­ten egy 18 éves fi­a­tal, végül ájul­tan el­he­vert a sí­ne­ken...

A német metróvonalat vette célba az Iszlám Állam

A német metróvonalat vette célba az Iszlám Állam

Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet egy ijesztő fotót tett közzé az in­ter­ne­ten.

Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet ijesztő fotót tett közzé az in­ter­ne­ten. A mon­tá­zson egy ka­puc­nis isz­lam­ista áll, és azt nézi, amint fel­rob­ban egy sze­rel­vény a düs­sel­dorfi met­ró­meg­ál­ló­ban.

Zseniális ötlet: Így utaznak ingyen a moszkvai metrón

Zseniális ötlet: Így utaznak ingyen a moszkvai metrón

Fur­má­nyos mód­szer­rel ve­szik rá egy kis test­moz­gásra a moszk­vai metró uta­sait. Ezt kell tenni!

Fur­má­nyos mód­szer­rel ve­szik rá egy kis test­moz­gásra a moszk­vai metró uta­sait. Ezt kell tenni egy in­gyen­je­gyért!

Elképesztő jelenet, rendőrök szálltak ki a metróhoz

Elképesztő jelenet, rendőrök szálltak ki a metróhoz

Az egyik ma­gya­rá­zat sze­rint a kö­zel­ben lévő vá­gó­hi­dak miatt ala­kul­ha­tott ki ez a kü­lön­le­ges hely­zet.

Az egyik ma­gya­rá­zat sze­rint a kö­zel­ben lévő vá­gó­hi­dak miatt ala­kul­ha­tott ki ez a kü­lön­le­ges hely­zet. Ál­lat­vé­dő­ket is ri­asz­tot­tak.

Ha megnézed ezt a videót, többet nem fogsz panaszkodni a reggeli csúcsra!

Ha megnézed ezt a videót, többet nem fogsz panaszkodni a reggeli csúcsra!

Szinte a túl­élé­sért kell küz­deni India szá­mos vá­ro­sá­ban, ha az ember tö­meg­köz­le­ke­dés­sel megy mun­kába.

Augusztus végéig kihagy egy megállót a 2-es metró

Augusztus végéig kihagy egy megállót a 2-es metró

"Met­ró­potló ha­jó­val" köz­le­ked­he­tünk.

Akár "met­ró­potló ha­jó­val" is köz­le­ked­he­tünk majd jú­lius 28-tól au­gusz­tus vé­géig egy épít­ke­zés miatt el­ren­delt meg­ál­lás-stop miatt.

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

Véres támadásról kaptunk hírt: szörnyethalt egy ember a metrónál

A lon­doni metró egyik ál­lo­má­sá­nál kés­sel tá­mad­tak meg egy já­ró­ke­lőt.

A lon­doni metró egyik ál­lo­má­sá­nál kés­sel tá­mad­tak meg egy já­ró­ke­lőt, akit már nem le­he­tett meg­men­teni.

Botokkal és övekkel vertek meg egy férfit a migránsok a metróban

Botokkal és övekkel vertek meg egy férfit a migránsok a metróban

A ber­lini rend­őr­ség fo­tók­kal kö­rözi azo­kat a mig­rán­so­kat, akik a ber­lini met­ró­ban bo­tok­kal és övek­kel ver­tek meg egy em­bert.

Vajon mi lehet egy német nő lábai között?

Vajon mi lehet egy német nő lábai között?

Erre vol­tak kí­ván­csiak azok a be­ván­dor­lók, aki­ket most a rend­őr­ség keres Mün­chen­ben.

Erre vol­tak kí­ván­csiak azok a be­ván­dor­lók, aki­ket most a rend­őr­ség keres Mün­chen­ben.

Hihetetlen, mit terveznek Budapesten, tömegeket érint

Hihetetlen, mit terveznek Budapesten, tömegeket érint

Ala­po­san meg­vál­toz­hat a tö­meg­köz­le­ke­dés a fő­vá­ros­ban, ha va­lóra vál­nak ezek az el­kép­ze­lé­sek.

Ala­po­san meg­vál­toz­hat a tö­meg­köz­le­ke­dés a fő­vá­ros­ban, ha va­lóra vál­nak ezek az el­kép­ze­lé­sek.

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Életet mentettek a 3-as metró utasai

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett...

Ha az uta­sok nem ve­szik észre, hogy a férfi rosszul lett, talán már nem le­he­tett volna se­gí­teni rajta. A férfi már nem is lé­leg­zett!

Meghalt egy férfi a metróban, elsodorta a szerelvény

Meghalt egy férfi a metróban, elsodorta a szerelvény

A fe­les­le­ges tra­gé­dia a New York-i met­ró­ban tör­tént, nem tudni, hogy ittas volt-e a férfi.

A fe­les­le­ges tra­gé­dia a New York-i met­ró­ban tör­tént, nem tudni, hogy ittas volt-e a férfi.

Durva videó: "Allah akbartól" zeng a berlini metró!

Durva videó: "Allah akbartól" zeng a berlini metró!

Leg­alább ötven férfi, zász­lót len­getve, "Allah akbar"-t skan­dálva és tap­solva vo­nult végig a meg­rö­kö­nyö­dött német uta­zók kö­zött.

Leg­alább ötven férfi, zász­lót len­getve, "Allah akbar"-t skan­dálva és tap­solva vo­nult végig a meg­rö­kö­nyö­dött német uta­zók kö­zött.

Sokkoló baleset a metróban: a szerelvény elé löktek egy lányt

Sokkoló baleset a metróban: a szerelvény elé löktek egy lányt

A biz­ton­sági ka­me­rák rög­zí­tet­ték a hor­ro­risz­ti­kus je­le­ne­tet.

A biz­ton­sági ka­me­rák rög­zí­tet­ték a hor­ro­risz­ti­kus je­le­ne­tet.

A migránsok miatt nem áll meg a metró az állomásokon

A migránsok miatt nem áll meg a metró az állomásokon

Fél­nek a met­ró­ve­ze­tők is.

Már met­ró­ve­ze­tő­nek lenni sem biz­ton­sá­gos Pá­rizs­ban: egyes ál­lo­má­so­kon annyira sok az ag­resszív bű­nöző, hogy in­kább meg sem áll­nak ott.

Halálos késeléses támadás történt a párizsi metróban! - videó

Halálos késeléses támadás történt a párizsi metróban! - videó

Nem ez volt az egyet­len vég­ze­tes tá­ma­dás a fran­cia fő­vá­ros­ban a hét­vé­gén. Las­san élet­ve­szé­lyes lesz ez a kör­nyék.

Metrót követelnek a fővárosba szilveszter estére

Metrót követelnek a fővárosba szilveszter estére

Nyílt le­vél­ben kérik a BKK-t.

Nyílt le­vél­ben kérik a BKK-t, hogy jár­jon mind a négy metró az év utolsó, és egy­ben leg­zsú­fol­tabb éj­sza­ká­ján.

A füves cigiért és a vodkáért rajong a londoni terrorista

A füves cigiért és a vodkáért rajong a londoni terrorista

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­nek ki.

Meg­döb­bentő rész­le­tek de­rül­nek ki a mig­ráns­pá­ros­ról - egyi­kük pél­dául egy­ál­ta­lán nem il­lesz­ke­dett az Isz­lám Állam esz­me­rend­sze­rébe.

Most már biztos: terrortámadás történt Londonban

Most már biztos: terrortámadás történt Londonban

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyorba rej­tett bomba rob­bant pén­te­ken reg­gel a lon­doni metró egyik sze­rel­vé­nyé­ben.

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyorba rej­tett bomba rob­bant pén­te­ken reg­gel a lon­doni metró egyik sze­rel­vé­nyé­ben.

Robbanás és pánik a metróban, az életükért futottak az utasok

Robbanás és pánik a metróban, az életükért futottak az utasok

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyor rob­bant fel a tö­mött met­ró­ko­csi­ban, sokan meg­ég­tek.

Egy Lidl-s be­vá­sár­ló­sza­tyor rob­bant fel a tö­mött met­ró­ko­csi­ban, sokan meg­ég­tek, az uta­sok si­kol­tozva me­ne­kül­tek.

Szexista őrület terjed a metrón, sikítófrászt kapnak a nők

Szexista őrület terjed a metrón, sikítófrászt kapnak a nők

Az el­kö­vető bárki lehet a tö­meg­ből.

A pé­nisz­drop­po­lás ál­do­za­tai be se tud­ják azo­no­sí­tani az el­kö­ve­tőt, aki bárki lehet a tö­meg­ből. Még­sem kell ál­do­za­tul es­nünk, nem ki­véd­he­tet­len a tá­ma­dás.

Most kaptuk: hangos robbanás volt a metrón, menekülnek az emberek

Most kaptuk: hangos robbanás volt a metrón, menekülnek az emberek

Az ál­lo­más­ról min­den­kit ki­kí­sér­tek, mert a pe­ro­non és a met­ró­ko­csik­ban is áll a füst.

Allahu akbart kiáltva támadt a katonára a késelő

Allahu akbart kiáltva támadt a katonára a késelő

A for­gal­mas met­ró­meg­álló kö­ze­lé­ben há­tul­ról ron­tott rá a fegy­ve­res ka­to­nára a ter­ro­rista.

A for­gal­mas met­ró­meg­álló kö­ze­lé­ben há­tul­ról ron­tott rá a fegy­ve­res ka­to­nára a ter­ro­rista.

Most kaptuk: menekültek az utasok, lángok csaptak fel

Most kaptuk: menekültek az utasok, lángok csaptak fel a metróban

A lon­doni met­rót füst bo­rí­totta el pén­te­ken dél­előtt, ezért le­állt a köz­le­ke­dés.

Botrányos jelenetet rögzítettek a metrón - felkavaró felvételek!

Botrányos jelenetet rögzítettek a metrón - felkavaró felvételek!

Döb­ben­ten néz­ték az uta­sok.

A metró uta­sai elő­ször döb­ben­ten néz­ték, majd meg­pró­bál­tak köz­be­avat­kozni.

Rendőrök lepték el a metróállomást: késelők támadtak az utasokra

Rendőrök lepték el a metróállomást: késelők támadtak az utasokra

Egy férfi sé­rült meg, ami­kor négy ember kést rán­tott a lon­doni met­ró­ban. Az ál­do­za­tot na­gyon fur­csa he­lyen szúr­ták meg.