CÍMKE: 'mérgezés'

Új módszerrel ölnék az állatokat a magyar kutyagyilkosok

Új módszerrel ölnék az állatokat a magyar kutyagyilkosok

Nincs meg­ál­lás: szív­meg­ál­lást okozó kap­szu­lák­kal ti­ze­del­nék a ba­rát­sá­gos há­zi­ál­la­to­kat.

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Judit néni szá­mára min­dent je­len­tett kis­ku­tyája, Kör­mendi úr...

Ezért tilos a vízivást erőltetni! Teljesen kikészítheted magad

Ezért tilos a vízivást erőltetni! Teljesen kikészítheted magad

Va­ló­ban egész­sé­ges na­ponta más­fél-két liter víz? Szak­ér­tők sze­rint nem fel­tét­le­nül.

Sok­szor hal­lot­tad már, hogy na­ponta más­fél-két liter víz fo­gyasz­tása egész­sé­ges a szer­ve­zet­nek.

Ennél rosszabb nem jöhet: még a kenyerünk is mérgező

Ennél rosszabb nem jöhet: még a kenyerünk is mérgező

Pe­nész­gom­bát tar­tal­maz a ga­bona.

Pe­nész­gom­bát tar­tal­maz­nak a ga­bo­nák, amik mé­reg­anya­go­kat ter­mel­nek - mi meg szé­pen meg­esszük mind­ezt a ke­nyér­rel! Több ku­tató is vizs­gá­ló­dik.

Időzített bombákon ülünk: íme a legveszélyesebb helyek

Időzített bombákon ülünk: íme a legveszélyesebb helyek

Ren­ge­teg mér­gező, rák­keltő anya­gok­kal teli te­rü­let ma­radt ránk a rend­szer­vál­tás előtt­ről: ez a a régi nagy gyá­rak ha­gya­téka.

Aggasztó információk szivárogtak ki az Iszlám Állam vezetőjéről

Aggasztó információk szivárogtak ki az Iszlám Állam vezetőjéről

Jú­ni­usi ha­lál­híre után újabb hírek ter­jeng­nek az Isz­lám állam ve­ze­tő­jé­ről.

Jú­ni­usi ha­lál­híre után újabb hírek ter­jeng­nek az Isz­lám állam ve­ze­tő­jé­ről.

Elképesztő pletyka: Ápolónők akarták megölni Oscar Pistoriust?

Elképesztő pletyka: Ápolónők akarták megölni Oscar Pistoriust?

Meg­döb­bentő el­mé­let­tel állt elő mű­­lábú fu­­tó­.

Meg­döb­bentő el­mé­let­tel állt elő a bör­tön­kór­ház­ban meg­fi­gye­lés alatt álló mű­­lábú fu­­tó­.

Gyilkos veszély: Ezért ne használj soha alufóliát, ha grillezel!

Gyilkos veszély: Ezért ne használj soha alufóliát, ha grillezel!

Egyre nép­sze­rűbb az alu­fó­li­á­ban sü­tö­ge­tés is, pedig jobb, ha ezt a mód­szert mind­örökre el­fe­lej­ted! Mu­tat­juk, hogy miért!

Ezért küldött mérget exének a bosszúszomjas miskolci férfi!

Ezért küldött mérget exének a bosszúszomjas miskolci férfi!

Egy kis fi­o­lába nö­vény­védő szert ön­tött, majd fel­ke­reste a lány új ba­rát­já­nak uno­ka­test­vé­rét és át­adta neki az üveg­csét.

Az utcára dobta a holttesteket, miután megerőszakolta a fiúkat

Az utcára dobta a holttesteket, miután megerőszakolta a fiúkat

Me­leg­ol­da­la­kon ke­re­sett ma­gá­nak ál­do­za­to­kat.

Me­leg­ol­da­la­kon ke­re­sett ma­gá­nak ál­do­za­to­kat. A la­ká­sára csá­bí­totta, ott pedig be­dro­gozta őket.

Súlyos mérgezést okoz a lopott meggy! Ne egyél belőle

Súlyos mérgezést okoz a lopott meggy! Ne egyél belőle

Nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen ve­szé­lyes lehet utcán vá­sá­rolni gyü­möl­csöt, zöld­sé­get.

Nem is gon­dol­nád, hogy mi­lyen ve­szé­lyes lehet utcán vá­sá­rolni gyü­möl­csöt, zöld­sé­get.

Megrázó részletek Prince tragikus haláláról!

Megrázó részletek Prince tragikus haláláról!

Or­vo­sá­val ta­lál­ko­zott volna...

A leg­fris­sebb hírek sze­rint a csont­so­ványra fo­gyott Prince épp a ha­lála utáni napon ta­lál­ko­zott volna or­vo­sá­val...

Új kártevő pusztít a kertekben!

Új kártevő pusztít a kertekben! A laboratóriumban is megdöbbentek

Vég­ve­szély­ben a tuják, úgy tűnik, hogy idén baj van velük.

Vég­ve­szély­ben a tuják, úgy tűnik, hogy idén nem lesz­nek a kert­tu­laj­do­no­sok ba­rá­tai. A ker­te­ket sem kí­mé­lik a kár­te­vők!

Sósavval akarta megmérgezni férjét éjjel az egerszalóki nő!

Sósavval akarta megmérgezni férjét éjjel az egerszalóki nő!

Hi­he­tet­len: még a nő hívta ki a rend­őr­sé­get, mert férje han­gos­kodni kez­dett, ami­kor érezte, hogy az éle­tére tör­nek.

Hi­he­tet­len: még a nő hívta ki a rend­őr­sé­get, mert férje han­gos­kodni kez­dett, ami­kor érezte, hogy az éle­tére tör­nek.

Rovarirtó szer ölte meg a 14 éves kislányt!

Rovarirtó szer ölte meg a 14 éves kislányt!

Úton a kór­ház felé halt meg az a szaúd-ará­biai kis­lány, aki ro­var­ölő szert lé­leg­zett be. A helyi rend­őr­ség vizs­gá­la­tot ren­delt el az ügy­ben.

Úton a kór­ház felé halt meg az a szaúd-ará­biai kis­lány, aki ro­var­ölő szert lé­leg­zett be. A helyi rend­őr­ség vizs­gá­la­tot ren­delt el az ügy­ben.

Van ilyen csészéd otthon? Súlyos szívbajt okoz, plusz rákkeltő!

Van ilyen csészéd otthon? Súlyos szívbajt okoz, plusz rákkeltő!

Ri­asz­tás ér­ke­zett az Eu­ró­pai Unió gyors­vész­jelző (RASFF) rend­sze­rén, s ez téged is érint­het.

Ri­asz­tás ér­ke­zett az Eu­ró­pai Unió gyors­vész­jelző (RASFF) rend­sze­rén, s ez téged is érint­het.

Veszélyes állateledel! Ezt semmiképp ne add kis kedvencednek!

Veszélyes állateledel! Ezt semmiképp ne add kis kedvencednek!

Ki­von­ták a for­ga­lom­ból.

Ma­gyar­or­szágra is ér­ke­zett azok­ból az egy­ada­gos macs­ka­ele­de­lek­ből, me­lyek­ben magas vas­tar­tal­mat mér­tek.

Családi dráma: Együtt halt meg anya és fia

Családi dráma: Együtt halt meg anya és fia

Va­ló­szí­nű­leg szén-mon­oxid-mér­ge­zés okozta a ször­nyű tra­gé­diát.

Va­ló­szí­nű­leg szén-mon­oxid-mér­ge­zés okozta a ször­nyű tra­gé­diát.

Nincs ennél elvetemültebb: Játszótéren szórtak szét mérgezett húst!

Nincs ennél elvetemültebb: Játszótéren szórtak szét mérgezett húst!

A kis­gye­re­kek is ve­szély­ben van­nak Za­la­eger­sze­gen, va­laki ugyanis mé­regbe áz­ta­tott csali-fa­la­to­kat tett ki egy ját­szó­térre.

Mérgezett lecsókolbászokat találtak a keszthelyi kutyafuttatón

Mérgezett lecsókolbászokat találtak a keszthelyi kutyafuttatón

Mint­egy 600 mé­te­ren el­szórt kol­bász­da­ra­bo­kat ta­lált egy keszt­he­lyi ku­tya­tu­laj­do­nos, fagy­ál­ló­val vol­tak át­itatva a húsok.

Újra gyilkolt a szén-monoxid, idős házaspár holttestére bukkantak!

Újra gyilkolt a szén-monoxid, idős házaspár holttestére bukkantak!

Va­sár­nap reg­gel ri­asz­tot­ták a tűz­ol­tó­kat ahhoz a bu­da­örsi csa­ládi ház­hoz, mely­ben hol­tan ta­lál­ták az idős férfit és fe­le­sé­gét.

Ezek a legmérgezőbb termékek a százforintos boltokban

Ezek a legmérgezőbb termékek a százforintos boltokban

A spó­ro­lás hasz­nos, és néha szük­ség­szerű. De vi­gyázz, mit ve­szel, mert könnyen rá­fáz­hatsz...

Sorra mérgezik a kisállatokat Szekszárdon

Sorra mérgezik a kisállatokat Szekszárdon

Az utóbbi na­pok­ban hét ál­la­tot vit­tek be mér­ge­zési tü­ne­tek­kel a szek­szárdi kis­ál­lat­kli­ni­kára.

Az utóbbi na­pok­ban hét ál­la­tot vit­tek be mér­ge­zési tü­ne­tek­kel a szek­szárdi kis­ál­lat­kli­ni­kára.

Nyolc oroszlánt mérgeztek meg

Nyolc oroszlánt mérgeztek meg

A so­ro­zat­sztár nagy­macs­kák közül kettő el­pusz­tult a mér­ge­zett te­hén­hús­tól, egy másik el­tűnt, ötöt ál­lat­kór­ház­ban ápol­nak.

A so­ro­zat­sztár nagy­macs­kák közül kettő el­pusz­tult a mér­ge­zett te­hén­hús­tól, egy másik el­tűnt, ötöt ál­lat­kór­ház­ban ápol­nak.

Szén-monoxid mérgezés végzett egy nővel és kisgyermekével

Szén-monoxid mérgezés végzett egy nővel és kisgyermekével

Szom­bat reg­gel, Kecs­ke­mét­hez közel, egy csa­ládi ház­ban ta­lál­tak hol­tan a 31 éves édes­anyára és 4 éves gye­re­kére.

Fagyállóbotrány: mekkora a halálos dózis?

Fagyállóbotrány: mi a halálos dózis?

7 év bör­tönre bün­tet­ték a gaz­dát, aki fagy­ál­lót ön­tött a bo­rába. A bort meg­itta egy tol­vaj, majd be­le­halt. De mennyit kell meg­inni a lötty­ből, hogy ez le­gyen a vége?

Fagyállóért 7 év, klórért csak félmilliós pénzbírság?

Fagyállóért 7 év, klórért csak félmilliós pénzbírság?

Lát­szó­lag ha­son­lít a bo­rába fagy­ál­lót töltő gazda és az ás­vány­vi­zes pa­lackba vegy­szert öntő mun­kás esete. De csak lát­szó­lag...

Lát­szó­lag ha­son­lít a bo­rába fagy­ál­lót töltő gazda és az ás­vány­vi­zes pa­lackba vegy­szert öntő mun­kás esete. De csak lát­szó­lag...

Bizarr módon akarják megölni a dunántúli kutyákat

Bizarr módon akarják megölni a dunántúli kutyákat

Va­laki mér­gező hús­da­ra­bo­kat do­bált szét az egyik szom­bat­he­lyi ku­tya­sé­tál­tató kö­ze­lé­ben.

Va­laki mér­gező hús­da­ra­bo­kat do­bált szét az egyik szom­bat­he­lyi ku­tya­sé­tál­tató kö­ze­lé­ben.

Gáz van: Még mindig árulják a betiltott szén-monoxid-riasztókat!

Gáz van: Még mindig árulják a betiltott szén-monoxid-riasztókat!

Ér­de­kes módon a bol­tok­ban kap­ható esz­kö­zök nagy része nem jól mű­kö­dik! Jó ré­szü­ket már be­til­tot­ták, mégis árul­ják.

Mustgáz-mérgezés: Elájult, ötven percig próbálták újraéleszteni

Mustgáz-mérgezés: Ötven percig próbálták újraéleszteni

Le­ment a pin­cébe, de már nem tu­dott fel­jönni. Elá­jult a must­gáz­tól. A men­tő­sök nem tud­ták meg­men­teni.

Fagyállós babapiskótával mérgezik a kutyákat

Fagyállós babapiskótával mérgezik a kutyákat

Bu­da­fo­kon és Ka­pos­vá­ron is ta­lál­tak mér­get a já­ró­ke­lők az eb­tar­tók­nak ki­je­lölt ku­tya­fut­ta­tó­kon.

Bu­da­fo­kon és Ka­pos­vá­ron is ta­lál­tak mér­get a já­ró­ke­lők az eb­tar­tók­nak ki­je­lölt ku­tya­fut­ta­tó­kon. Ha meg­lesz a tet­tes, akár három év bör­tön­bün­te­tést is kap­hat.

Véletlenül mérgezték meg magukat a sztárok!

Véletlenül mérgezték meg magukat a sztárok!

Egy szem­pil­lan­tás alatt meg­tör­tént a baj, a cso­dá­val ha­tá­ros, hogy nem hal­tak meg.

Megmérgezhették a Várpalotán eszméletlenül, kifosztva talált férfit

Megmérgezhették a Várpalotán eszméletlenül, kifosztva talált férfit

Ismét el­tűnt egy 40 év kö­rüli férfi Vár­pa­lo­tán, de még aznap éjjel meg­ta­lál­ták.

Kelemen Anna megmérgezte új "hódolóját"!

Kelemen Anna megmérgezte új "hódolóját"!

Úgy tűnik, Ke­le­men An­ná­nak újabb hó­do­lója akadt; igaz, csak éj­sza­kán­ként lá­to­gatja.