CÍMKE: 'merénylet'

Több mint százzal elszámolták a Sri Lanka-i halottak számát!

Több mint százzal elszámolták a Sri Lanka-i halottak számát!

Annyi szét­rob­ban­tott test­részt ta­lál­tak, hogy "nehéz volt pon­tos szá­mot mon­dani..."

Újabb merényletekre figyelmeztetnek Srí Lankán

Újabb merényletekre figyelmeztetnek Srí Lankán

A Srí Lanka-i kor­mányfő sze­rint kül­földi szá­lai is van­nak a hús­véti me­rény­let­so­ro­zat­nak.

Folytatódik a dráma, 207 ember vesztette életét a Srí Lanka-i merényletsorozatban

Folytatódik a dráma, 207 ember vesztette életét a Srí Lanka-i merényletsorozatban

A leg­fris­sebb je­len­té­sek sze­rint 207-en vesz­tet­ték éle­tü­ket.

A leg­fris­sebb je­len­té­sek sze­rint 207-en vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Robbantás Srí Lankán: lecsapott a rendőrség, őrizetbe vettek 7 embert

Robbantás Srí Lankán: lecsapott a rendőrség, őrizetbe vettek 7 embert

Az ak­ci­ó­ban három rendőr éle­tét vesz­tette.

Az ak­ci­ó­ban három rendőr éle­tét vesz­tette.

Öngyilkos merénylet: Épületbe csapódott egy repülőgép!

Öngyilkos merénylet: Épületbe csapódott egy repülőgép!

A pi­lóta fe­le­sé­gé­vel is vé­gezni akart...

A pi­lóta ön­ma­gá­val és fe­le­sé­gé­vel is vé­gezni akart, ami­kor úgy dön­tött, hogy re­pü­lő­jét a klub­ház­nak ve­zeti...

Vérfürdőt rendezett volna egy teherautóval a londoni Oxford streeten

Vérfürdőt rendezett volna egy teherautóval a londoni Oxford streeten

A mu­zul­mán hitre át­tért ős­ho­nos angol leg­alább 100 sé­tá­lót akart meg­ölni.

A mu­zul­mán hitre át­tért ős­ho­nos angol leg­alább 100 sé­tá­lót akart meg­ölni.

Hatalmas előrelépés történt a strasbourgi halálos merénylet ügyében

Hatalmas előrelépés történt a strasbourgi halálos merénylet ügyében

Egy csa­lád öt tag­ját vet­ték őri­zetbe a fran­cia rend­őrök, a gya­nú­sí­tás sze­rint se­gí­tet­ték a me­rény­lőt.

Felrobbantottak egy turistabuszt Kairóban, többen is meghaltak

Felrobbantottak egy turistabuszt Kairóban, többen is meghaltak

Po­kol­gé­pes me­rény­le­tet kö­vet­tek el.

Po­kol­gé­pes me­rény­le­tet kö­vet­tek el egy tu­ris­tá­kat szál­lító au­tó­busz ellen pén­te­ken Ka­i­ró­ban a gízai pi­ra­mi­sok kö­ze­lé­ben.

Ferenc pápa elleni merénylettel fenyegetőzött

Ferenc pápa elleni merénylettel fenyegetőzött

A bu­ka­resti férfi csík­som­lyói lá­to­ga­tása miatt fe­nye­ge­tő­zött a Fe­renc pápa el­leni me­rény­let­tel. Ő maga kö­zölte Fa­ce­book-ol­da­lán.

A bu­ka­resti férfi csík­som­lyói lá­to­ga­tása miatt fe­nye­ge­tő­zött a Fe­renc pápa el­leni me­rény­let­tel. Ő maga kö­zölte Fa­ce­book-ol­da­lán, hogy emi­att a rend­őr­ség ter­ro­riz­musra való fel­buj­tás­sal gya­nú­sítja - írja a Ma­szol.ro. A szél­ső­sé­ges na­ci­o­na­lista egy­kor a fran­cia ide­gen­lé­gi­ó­ban har­colt.

Strasbourgi lövöldözés: két újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe

Strasbourgi lövöldözés: két újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe

Őri­zetbe vet­tek két em­bert a fran­cia ha­tó­sá­gok.

Őri­zetbe vet­tek két em­bert a fran­cia ha­tó­sá­gok, akik a gyanú sze­rint sze­re­pet ját­szot­tak.

Szomorú fejlemény: nőtt a strasbourgi merénylet áldozatainak száma

Szomorú fejlemény: nőtt a strasbourgi merénylet áldozatainak száma

A kór­ház­ban az egyik sé­rült el­hunyt pén­te­ken, a nyo­mo­zás to­vább fo­lyik.

Nemcsak Trumpot akarták megölni, ez a férfi lett volna Theresa May gyilkosa

Nemcsak Trumpot akarták megölni, ez a férfi lett volna Theresa May gyilkosa

Naa'imur Rah­man 21 éves, már Nagy-Bri­tan­ni­á­ban lakó dzsi­ha­dista, ön­gyil­kos me­rény­letre ké­szült a Dow­ning St­reeten.

Döbbenet:
pokolgép robbant egy görög tévénél

Döbbenet:
pokolgép robbant egy görög tévénél

Nem lehet tudni, hogy ki a rob­ban­tás el­kö­ve­tője. Még senki nem vál­lalta a me­rény­le­tet.

Nem lehet tudni, hogy ki a rob­ban­tás el­kö­ve­tője. Még senki nem vál­lalta a me­rény­le­tet. Annyi bi­zo­nyos, hogy hét­főn haj­nal­ban nagy erejű bomba rob­ba­nás rázta meg a Szkaj görög té­vé­tár­sa­ság épü­le­tét.

Hajbeültetéssel álcázták magukat a terroristák, épp hogy elfogták őket

Hajbeültetéssel álcázták magukat a terroristák, épp hogy elfogták őket

Sú­lyos ter­ror­tá­ma­dást hi­ú­sí­tot­tak meg a német ha­tó­sá­gok.

Sú­lyos ter­ror­tá­ma­dást hi­ú­sí­tot­tak meg a német ha­tó­sá­gok. Az Isz­lám Állam nevű ter­ror­szer­ve­zet fa­na­ti­ku­sai újabb cél­pontja egy észak-né­met­or­szági zenei fesz­ti­vál lett volna.

Iszlamisták akarták ismét vérbe borítani Európát! Ez volt a tervük

Iszlamisták akarták ismét vérbe borítani Európát! Ez volt a tervük

Cseh­or­szág­ban és Né­met­or­szág­ban is el­fog­tak egy-egy férfit...

Cseh­or­szág­ban és Né­met­or­szág­ban is el­fog­tak egy férfit, akik a gyanú sze­rint me­rény­le­tekre ké­szül­tek.

Így akarta egész Párizst vérbe borítani a két marokkói terrorista

Így akarta egész Párizst vérbe borítani a két marokkói terrorista

2016 de­cem­ber el­se­jén két ma­rok­kói férfi véres ter­ror­cse­lek­ményt akart Pá­rizs­ban vég­re­haj­tani.

Lendületben az Iszlám Állam: újabb brutális támadást hajtottak végre

Lendületben az Iszlám Állam: újabb brutális támadást hajtottak végre

A Tá­dzsi­kisz­tán­ban tör­tént tu­ris­ták el­leni me­rény­le­tet is ma­gára vál­lalta az Isz­lám Állam.

Melegek ellen tervezett terrortámadást akadályoztak meg

Melegek ellen tervezett terrortámadást akadályoztak meg

Az el­múlt egy hó­nap­ban két egy­más­tól füg­get­len ter­ror­tá­ma­dást is si­ke­rült meg­aka­dá­lyozni.

Élőben közvetítette a telefonjával a terrortámadást a szír férfi! - videó

Élőben közvetítette a telefonjával a terrortámadást a szír férfi! - videó

Leg­alább né­gyen meg­hal­tak a me­rény­let­ben.

Leg­alább né­gyen meg­hal­tak a me­rény­let­ben, a tá­ma­dót ott hely­ben le­lőt­ték a je­len­lé­vők.

Végső leszámolás: idegméreggel csapna le az Iszlám Állam Európában

Végső leszámolás: idegméreggel csapna le az Iszlám Állam Európában

A tu­né­ziai szár­ma­zású mig­ránst ked­den fog­ták el, csü­tör­tö­kön pedig el­ren­del­ték az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát...

Terrorkészültség: vegyifegyver-támadásra készültek Németországban

Terrorkészültség: vegyifegyver-támadásra készültek Németországban

A fegy­ver egyik alap­anya­gá­nak har­mada el­tűnt.

A fegy­ver egyik alap­anya­gá­nak har­mada el­tűnt.

Biológia fegyvert készítő terroristára csapott le a német különleges egység

Biológia fegyvert készítő terroristára csapott le a német különleges egység

Kom­man­dó­sok ro­ha­moz­ták meg a la­kást.

Kom­man­dó­sok ro­ha­moz­ták meg a tu­né­ziai férfi la­ká­sát Köln­ben.

Szörnyű, mit találtak a felrobbantott Ildikó feltételezett gyilkosánál

Szörnyű, mit találtak a felrobbantott Ildikó feltételezett gyilkosánál

A ma­gyar koz­me­ti­kus ked­den halt meg Ka­li­for­ni­á­ban, mi­u­tán egy, a koz­me­ti­kája elé el­he­lye­zett cso­mag fel­rob­bant.

Kipakolt a gyalogosok közé hajtó migráns segítője

Kipakolt a gyalogosok közé hajtó migráns segítője

Meg­szó­lalt az egy­kori se­gí­tője.

Az üggyel kap­cso­lat­ban most elő­ször szó­lalt meg a be­ván­dorló egy­kori se­gí­tője.

Rács mögött a texasi merénylő! Ennyit mondott tettéről

Rács mögött a texasi merénylő! Ennyit mondott tettéről

A fiú szü­lei köz­le­ményt adtak ki az eset­ről. A tet­tes fegy­ve­reit édes­apja vá­sá­rolta.

A fiú szü­lei köz­le­ményt adtak ki az eset­ről. A tet­tes fegy­ve­reit édes­apja vá­sá­rolta.

Újabb 11 évet kaphat Portik, ez lehet az ok

Újabb 11 évet kaphat Portik

Egyre va­ló­szí­nűbb, hogy Por­tik Tamás állt a ki­lenc­ve­nes évek me­rény­le­tei mö­gött: mi­u­tán a Prisz­tás- és a Boros-gyil­kos­ság miatt már el­ítél­ték, most egy to­vábbi üggyel gya­nú­sít­ják.

Egyre va­ló­szí­nűbb, hogy Por­tik Tamás állt a 90-es évek me­rény­le­tei mö­gött: mi­u­tán a Prisz­tás- és a Boros-gyil­kos­ság miatt el­ítél­ték, most egy to­vábbi üggyel gya­nú­sít­ják.

Minél több kereszténnyel akart végezni a hamburgi késelő

Minél több kereszténnyel akart végezni a hamburgi késelő

Ahmad Alhaw ta­valy jú­li­us­ban be­ron­tott egy ham­burgi szu­per­mar­ketbe, ahol egy kés­sel ko­moly vé­reng­zésbe kez­dett.

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

A me­rény­let kor­mány­hi­va­ta­lok és kö­vet­sé­gek kö­ze­lé­ben tör­tént, ren­ge­teg a se­be­sült.

Sokkoló információk: Terrortámadás történhetett Bécsben

Sokkoló információk: Terrortámadás történhetett Bécsben

Egy mig­rá­ciós hát­terű férfi kö­vet­he­tett el múlt éjjel ké­se­lé­ses tá­ma­dást Bécs­ben egy ka­tona ellen.

Egy mig­rá­ciós hát­terű férfi kö­vet­he­tett el múlt éjjel ké­se­lé­ses tá­ma­dást Bécs­ben egy ka­tona ellen. A rend­őr­ség sze­rint könnyen lehet, hogy ter­ror­tá­ma­dás tör­tént.

Merénylet az autópályán, rálőttek a focistára

Merénylet az autópályán, rálőttek a focistára egy fekete kombiból

Élet­ve­szély­ben volt, de meg­úszta. A lab­da­rúgó sejti, mi lehet a gyil­kos­sági kí­sér­let hát­te­ré­ben.

Élet­ve­szély­ben volt, de meg­úszta. A lab­da­rúgó sejti, mi lehet a gyil­kos­sági kí­sér­let hát­te­ré­ben.

Dortmundi robbantás: meglepő vallomást tett a fő gyanúsított

Dortmundi robbantás: meglepő vallomást tett a fő gyanúsított

Be­val­lása sze­rint sen­kit nem akart bán­tani a me­rény­let során. Azt is val­lotta, hogy már meg­bánta tet­tét.

Be­val­lása sze­rint sen­kit nem akart bán­tani a me­rény­let során. Már meg­bánta a tet­tét.

Merénylet Berlinben, gázpalackkal telepakolt autóval támadt a sofőr

Merénylet Berlinben, gázpalackkal telepakolt autóval támadt a sofőr

Egy 58 éves férfi szá­gul­dott va­sár­nap éjjel a német Szo­ci­ál­de­mok­rata Párt ber­lini szék­há­zá­nak be­já­ra­tába.

Hetven rendőr kellett ahhoz, hogy elfogják a terroristagyanús férfit

Hetven rendőr kellett ahhoz, hogy elfogják a terroristagyanús férfit

Va­ló­szí­nű­leg gá­zo­lá­sos me­rény­le­tet akart el­kö­vetni az a férfi, akit el­fog­tak Né­met­or­szág­ban.

Terrortámadás a benzinkúton: dinamittal robbantottak

Terrortámadás a benzinkúton: dinamittal robbantottak

Két masz­kos alak ro­hanta le a ben­zin­ku­tat, a tar­tá­lyok­hoz di­na­mi­tot pa­kol­tak - a le­hető leg­több em­bert akar­ták meg­ölni.

Megrázó fordulat: véres terrortámadás történt, sokan meghaltak

Megrázó fordulat: véres terrortámadás történt, sokan meghaltak

Pá­nik­han­gu­lat ural­ko­dott az utcán, most min­den­hol rend­őrö­ket látni. A tá­madó ki­várta, amíg nagy tömeg gyű­lik össze.

Brutális késes támadás történt a buszpályaudvaron - videó

Brutális késes támadás történt a buszpályaudvaron - videó

Aljas módon tá­madt a me­rénylő a biz­ton­sági őrre, éle­té­ért még küz­de­nek.

Aljas módon tá­madt a me­rénylő a biz­ton­sági őrre, aki­nek az éle­té­ért még min­dig küz­de­nek.

Pokolgépes merénylet, szenvednek a traumától

Pokolgépes merénylet, szenvednek a traumától a világsztárok

Még min­dig nem he­ver­ték ki a rob­ba­nás okozta trau­mát a sztár­csa­pat já­té­ko­sai.

Veszélyben a karácsonyi vásárok, terroristák fő célpontjai lehetnek

Veszélyben a karácsonyi vásárok, terroristák fő célpontjai lehetnek

A ta­va­lyi ber­lini ter­ror­tá­ma­dás után, idén soha nem lá­tott biz­ton­sági in­téz­ke­dé­se­ket ve­zet­nek be a német vá­ro­sok­ban...

Megszólalt a New York-i mészáros: vigyorral az arcán vallott

Megszólalt a New York-i mészáros: vigyorral az arcán vallott

A mű­tétje után ki­val­lat­ták a rend­őrök a New York-i me­rény­let el­kö­ve­tő­jét.

A mű­tétje után ki­val­lat­ták a rend­őrök a New York-i me­rény­let el­kö­ve­tő­jét.

Súlyosan megsérült az ellenzéki politikus a támadásban

Súlyosan megsérült az ellenzéki politikus a támadásban

Igor Mo­szij­csuk, az el­len­zéi Ra­di­ká­lis Párt kép­vi­se­lője ellen kö­vet­tek el me­rény­le­tet.

Igor Mo­szij­csuk, az el­len­zéi Ra­di­ká­lis Párt kép­vi­se­lője ellen kö­vet­tek el me­rény­le­tet.

Megható üzenetben kért bocsánatot mindenkitől Palvin Barbara

Megható üzenetben kért bocsánatot mindenkitől Palvin Barbara

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell egy fe­kete kép­pel em­lé­ke­zik a Las Vegas-i ál­do­za­tokra, ko­rábbi posztja miatt el­né­zést kért.

Las Vegasi-i mészárlás: Drámai titok derült ki a merénylőről

Las Vegasi-i mészárlás: Drámai titok derült ki a merénylőről

Több fesz­ti­vá­lon is kör­be­né­zett!

Pad­dock a me­rény­let előtti héten egy másik szál­lo­dá­ban is fog­lalt szo­bát és több sza­bad­téri fesz­ti­vá­lon is kör­be­né­zett.

Órákig vigyázott közönségére a Las Vegas-i mészárláskor a világsztár

Órákig vigyázott közönségére a Las Vegas-i mészárláskor a világsztár

A vi­lág­hírű bű­vész saját fü­lé­vel hal­lotta a so­ro­zat­lö­vé­se­ket.

A vi­lág­hírű bű­vész saját fü­lé­vel hal­lotta a so­ro­zat­lö­vé­se­ket Las Ve­gas­ban, hi­szen a tra­gé­dia hely­szí­né­től csak pár lé­pésre tar­tott elő­adást.

Meglehet a Las Vegas-i tömegmészárlás egyik felelőse

Meglehet a Las Vegas-i tömegmészárlás egyik felelőse

Óri­ási összeg­gel se­gí­tené az ál­do­za­tok csa­lád­ját a Man­da­lay Bay Hotel, mintha fe­le­lős­nek érez­nék ma­gu­kat.

Óri­ási összeg­gel se­gí­tené az ál­do­za­tok csa­lád­ját a Man­da­lay Bay Hotel.

Drámai vallomást tettek a zsaruk: Ez a férfi lőtte agyon Tupacet

Drámai vallomást tettek a zsaruk: Ez a férfi lőtte agyon Tupacet

Végre meg­ol­dód­hat a rej­tély! Csak az a kér­dés, hogy miért tar­tot­ták ennyi ideig ma­guk­ban a sú­lyos tit­kot?

"Mind meghalunk": Rejtélyes nő jósolta meg a Las Vegas-i mészárlást

"Mind meghalunk": Rejtélyes nő jósolta meg a Las Vegas-i mészárlást

Az utcán bo­lyongó, asszony vész­jósló sza­va­kat sut­to­gott a já­ró­ke­lők fü­lébe.

Az utcán bo­lyongó, is­me­ret­len asszony vész­jósló sza­va­kat sut­to­gott a já­ró­ke­lők fü­lébe. 45 perc­cel ké­sőbb pedig el­sza­ba­dult a pokol...

Lecsapott a rendőrség, ők felelősek a barcelonai pokolért?

Lecsapott a rendőrség, ők felelősek a barcelonai pokolért?

Őri­zetbe vet­tek két em­bert Ma­rok­kó­ban, aki­ket azzal vá­dol­nak, hogy közük volt a me­rény­le­tek­hez.

Őri­zetbe vet­tek két em­bert Ma­rok­kó­ban, aki­ket azzal vá­dol­nak, hogy közük volt a ka­ta­ló­niai me­rény­le­tek­hez.

Ő gyilkolt meg két nőt Finnországban

Ő gyilkolt meg két nőt Finnországban

18 éves ma­rok­kói me­ne­dék­kérő volt a tet­tes. A rend­őr­ség­nek si­ke­rült ki­hall­gat­nia a láb­lö­vése miatt kór­ház­ban ápolt me­rény­lőt, és hét­főn fogja kérni elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

18 éves ma­rok­kói me­ne­dék­kérő volt a tet­tes. A rend­őr­ség­nek si­ke­rült ki­hall­gat­nia a láb­lö­vése miatt kór­ház­ban ápolt me­rény­lőt.

Megható üzenetet küldött a merénylet sérültje

Megható üzenetet küldött a merénylet sérültje

Hadat üzent a ter­ror­nak.

Hadat üzent a ter­ror­nak a fut­bal­lista. Meg­in­dító és el­gon­dol­kod­tató sza­vak a sztár­tól, aki maga is átélt egy bor­zal­mas tá­ma­dást.

A barcelonainál jóval nagyobb támadást terveztek a merénylők

A barcelonainál jóval nagyobb támadást terveztek a merénylők, de velük is tragédia történt

Rob­ba­nás tör­tént abban a ház­ban, ahol a ter­ro­ris­ták a rob­ba­nó­anya­ga­i­kat tá­rol­ták.

Nőtt a barcelonai terrortámadás áldozatainak száma

Nőtt a barcelonai terrortámadás áldozatainak száma

Ti­zen­né­gyen már biz­to­san meg­hal­tak.

Ko­ráb­ban ti­zen­há­rom ha­lá­los ál­do­zat­ról szá­mol­tak be a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás kap­csán. Spa­nyol in­for­má­ciók sze­rint ti­zen­né­gyen hal­tak meg.

17 lövést adott le a kínai főkonzulátusra, majd öngyilkos lett egy férfi

17 lövést adott le a kínai főkonzulátusra, majd öngyilkos lett egy férfi

Go­lyók­kal szórta meg Los An­ge­les­ben a kínai fő­kon­zu­lá­tust, majd saját ke­zé­vel ve­tett véget éle­té­nek.

Kiderült, ki a barcelonai merénylet okozója, még körözik

Kiderült, ki a barcelonai merénylet okozója, még körözik

A rend­őrök már tud­ják kit kell ke­res­niük a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás kap­csán. Ő a bar­ce­lo­nai gá­zoló!

A rend­őrök már tud­ják kit kell ke­res­niük a bar­ce­lo­nai ter­ror­tá­ma­dás kap­csán. Ő a bar­ce­lo­nai gá­zoló!

Barcelonai gázolás: Orbán Viktor táviratot küldött a spanyol kormányfőnek

Barcelonai gázolás: Orbán Viktor táviratot küldött a spanyol kormányfőnek

A mi­nisz­ter­el­nök azt írta, hogy mély meg­döb­be­nés­sel ér­te­sült a me­rény­let­ről.

Hivatalos: elfogták a párizsi merénylőt!

Hivatalos: elfogták a párizsi merénylőt!

El­fog­ták a férfit, aki szán­dé­ko­san ka­to­nák közé haj­tott a fő­vá­ros­ban.

El­fog­ták a férfit, aki szán­dé­ko­san ka­to­nák közé haj­tott a fő­vá­ros­ban szer­dán.

Poggyászkocsiját robbantotta fel a brüsszeli pályaudvaron egy férfi

Poggyászkocsiját robbantotta fel a brüsszeli pályaudvaron egy férfi

A rend­őr­ség gyors be­avat­ko­zá­sá­nak kö­szön­he­tően nem lett ál­do­zata.

A rend­őr­ség gyors be­avat­ko­zá­sá­nak kö­szön­he­tően nem lett ál­do­zata.

Friss! Líbiában elfogták a manchesteri mészáros apját és testvérét

Friss! Líbiában elfogták a manchesteri mészáros apját és testvérét

Ki­de­rült, hogy a fi­a­ta­lab­bik Abedi min­dent tu­dott a bátyja ter­vé­ről.

Ki­de­rült, hogy a fi­a­ta­lab­bik Abedi min­dent tu­dott a bátyja ter­vé­ről.

Sokkoló hír érkezett a dortmundi robbantásról

Sokkoló hír érkezett a dortmundi robbantásról

El­árulta egy nyo­mozó a rész­le­te­ket.

El­árulta egy nyo­mozó a meg­döb­bentő rész­le­te­ket: bor­zal­mas kö­vet­kez­te­tésre ju­tot­tak a rend­őrök. Egyet­len má­sod­per­cen múlt min­den!

Újabb riadalom Dortmundban, óriási rendőri hadműveletre volt szükség

Újabb riadalom Dortmundban, nagy rendőri hadműveletre volt szükség

A keddi rob­ban­tá­sos me­rény­let után, megint be­re­zelt min­denki a német vá­ros­ban. Ak­ci­óba len­dült a fegy­ve­res be­ve­tési egy­ség.

Megrázó felvételek érkeztek a véres manchesteri robbantás helyszínéről

Megrázó felvételek érkeztek a véres manchesteri robbantás helyszínéről

Hétfő éjjel tör­tént me­rény­let.

Hétfő éjjel tör­tént me­rény­let Man­ches­ter­ben, egy telt házas pop­kon­cert után.

Sokkoló videó került elő a stockholmi merénylőről

Sokkoló videó került elő a stockholmi merénylőről

Egy bolt biz­ton­sági ka­me­rája min­dent rög­zí­tett. Meg­rázó kép­so­rok kö­vet­kez­nek!

Egy bolt biz­ton­sági ka­me­rája min­dent rög­zí­tett. Meg­rázó kép­so­rok kö­vet­kez­nek!

A terrortámadásokat nem lehet megelőzni

A terrortámadásokat nem lehet megelőzni

A szak­ér­tők sze­rint lo­gi­kus, ha las­san fé­lünk el­hagyni az ott­ho­nun­kat...

A szak­ér­tők sze­rint lo­gi­kus, ha las­san fé­lünk el­hagyni az ott­ho­nun­kat - a ter­ro­ris­tá­kat ugyanis a kö­zel­jö­vő­ben nem lehet meg­fé­kezni.

Beismerte tettét az isztambuli merénylő

Beismerte tettét az isztambuli merénylő

Szil­vesz­ter­kor gyil­kolt az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tája.

Szil­vesz­ter­kor gyil­kolt az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tája.

Chat-üzenetben kaphatott utasítást a támadásra a londoni terrorista!

Chat-üzenetben kaphatott utasítást a támadásra a londoni terrorista!

A me­rénylő per­cek­kel a tá­ma­dás előtt még a mo­bil­te­le­fon­ján cha­telt.

A me­rénylő per­cek­kel a tá­ma­dás előtt még a mo­bil­te­le­fon­ján cha­telt, nem sok­kal ké­sőbb három em­bert ölt meg.

Visszavágtak a terroristák: robbantás rázta meg Törökországot

Visszavágtak a terroristák: robbantás rázta meg Törökországot

20, az ISIS-hez köt­hető em­bert el­fo­gott a török ha­tó­ság.

Órák­kal az­után, hogy 20, az ISIS-hez köt­hető em­bert el­fo­gott a török ha­tó­ság, rob­ban­tás rázta meg Iz­mirt.

Megrázó: Ezt a fotót csinálta halála előtt a berlini merénylet áldozata

Megrázó: Ezt a fotót csinálta halála előtt a berlini merénylet áldozata

A ször­nyű ter­ror­tá­ma­dás előtt né­hány perc­cel még bol­do­gan mo­soly­gott.

A ször­nyű ter­ror­tá­ma­dás előtt né­hány perc­cel még bol­do­gan mo­soly­gott.

Varnus Xavér berlini otthona mellett történt a merénylet

Varnus Xavér berlini otthona mellett történt a merénylet

Me­rénylő haj­tott bele te­her­au­tó­já­val

Ti­zen­két ember vesz­tette éle­tét a ter­ror­tá­ma­dás­ban. Ha­zánk or­go­na­vir­tu­óza csak a jó idő­zí­tés­nek kö­szön­heti, hogy nem esett baja.

Félelem és gyász Párizsban, a véres merénylet első évfordulóján!

Félelem és gyász Párizsban, a véres merénylet első évfordulóján!

Fe­ke­tébe bo­rult Fran­cia­or­szág és a világ a tö­meg­gyil­kos­ságra em­lé­kezve.

Merénylet a sport ellen: stadiont céloztak meg a terroristák

Merénylet a sport ellen: stadiont céloztak meg a terroristák

Bor­zal­mas ter­ven dol­goz­tak az Isz­lám Állam fa­na­ti­ku­sai. Vá­lo­ga­tott meccset vet­tek cél­ke­resztbe.

Szögekkel teli bombát akart robbantani egy fesztiválon!

Szögekkel teli bombát akart robbantani egy fesztiválon!

Az Isz­lám Állam híve a német férfi.

A ter­ro­rista Ei­sen­hüt­tens­tadt­ban akart tá­madni egy sza­bad­téri fesz­ti­vá­lon. Az ott­ho­ná­ban az Isz­lám Ál­la­mot nép­sze­rű­sítő anya­go­kat ta­lál­tak...

Sokkoló elmélet: merénylet áldozata lett Kurt Cobain?

Sokkoló elmélet: merénylet áldozata lett Kurt Cobain?

Eddig min­denki úgy tudta, az éne­kes ön­ke­zé­vel ve­tett véget éle­té­nek. Ám egy könyv min­dent meg­vál­toz­tat­hat...

Eddig min­denki úgy tudta, az éne­kes ön­ke­zé­vel ve­tett véget éle­té­nek. Ám egy is­mert író új könyve min­dent meg­vál­toz­tat­hat...

A rendőrség arca volt a körúti robbantás egyik áldozata

A rendőrség arca volt a körúti robbantás egyik áldozata

A fi­a­tal rend­őrnő éle­té­ért küz­de­nek.

A fi­a­tal rend­őrnő éle­té­ért még most is küz­de­nek az or­vo­sok. A. Sza­bina csak nem­rég köl­tö­zött a fő­vá­rosba, hogy meg­va­ló­sítsa álmát.

Előkerült a körúti robbantás harmadik áldozata is!

Előkerült a körúti robbantás harmadik áldozata is!

Egy taxis is meg­sé­rült a rob­ban­tás­ban

A két sé­rült rendőr mel­lett,egy, a de­to­ná­ció pil­la­na­tá­ban arra ha­ladó taxis is fej­sé­rü­lést szen­ve­dett, és au­tója is meg­ron­gá­ló­dott.

Vérfagyasztó videó a kórháznál történt robbantásról!

Vérfagyasztó videó a kórháznál történt robbantásról!

Vi­de­óra vet­ték annak a rob­ban­tás­nak a pil­la­na­tát, ami­nek kö­vet­kez­té­ben több mint öt­ve­nen meg­hal­tak.

Vi­de­óra vet­ték annak a rob­ban­tás­nak a pil­la­na­tát, ami­nek kö­vet­kez­té­ben több mint öt­ve­nen meg­hal­tak.

Így lehetett volna megelőzni a templomi vérfürdőt!

Így lehetett volna megelőzni a templomi vérfürdőt!

Három nap­pal a tá­ma­dás előtt tit­kos­szol­gá­la­tok ér­te­sí­tet­ték a fran­ci­á­kat, hogy egy férfi ter­ror­tá­ma­dást ter­vez...

A tá­ma­dást meg­elő­zően ér­te­sí­tet­ték a fran­cia ter­ror­el­le­nes erő­ket, hogy egy is­me­ret­len férfi ter­ror­tá­ma­dást ter­vez az or­szág­ban...

Sokkoló információk szivárogtak ki a franciaországi túszejtőről!

Sokkoló információk szivárogtak ki a franciaországi túszejtőről!

A két fegy­ve­res kedd dél­előtt ron­tott be egy nor­man­diai temp­lomba. Egy papot bru­tá­li­san ki­vé­gez­tek.

Vérfagyasztó videóval üzent a kegyetlen szír terrorista!

Vérfagyasztó videóval üzent a kegyetlen szír terrorista!

Rob­ban­tás­sal fe­nye­ge­tő­zött.

A férfi azzal fe­nye­ge­tő­zött, hogy a né­me­tek "nem fog­nak tudni többé nyu­god­tan aludni", mert ha­ma­ro­san fel­rob­bant­ják ott­ho­na­i­kat.

Riasztó: Ezt a két nagyvárost készül vérbe borítani az Iszlám Állam!

Riasztó: Ezt a két nagyvárost készül vérbe borítani az Iszlám Állam!

Sok­koló fo­tók­kal üzen­tek a vi­lág­nak a ter­ror­szer­ve­zet.

A keddi véres temp­lomi me­rény­let után sok­koló fo­tók­kal üzent a vi­lág­nak a rém­tet­te­i­ről el­hí­re­sült ter­ror­szer­ve­zet! Nyíl­tan be­je­len­tet­ték, hogy ismét bru­tá­lis öl­dök­lésre ké­szül­nek, és azt a két vá­rost is meg­ne­vez­ték, ahol ha­ma­ro­san le­csap­nak...

Ez a férfi a vérengző japán merénylő! 19 embert késelt halálra

Ez a férfi a vérengző japán merénylő! 19 embert késelt halálra

A ke­gyet­len ámok­futó egy moz­gás­sé­rül­te­ket gon­dozó ott­honba ron­tott be, majd ka­sza­bolni kez­dett.

A ke­gyet­len ámok­futó egy moz­gás­sé­rül­te­ket gon­dozó ott­honba ron­tott be, majd ka­sza­bolni kez­dett.

Új videó: így robbantotta fel magát az Iszlám Állam embere!

Új videó: így robbantotta fel magát az Iszlám Állam embere!

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint a ha­lot­tak száma meg­ha­ladja a nyolc­va­nat.

Újabb vérengzés: késes merénylő öldökölt Japánban

Újabb vérengzés: késes merénylő öldökölt Japánban

Ha­tal­mas a káosz. Még nem tudni pon­to­san, hány sé­rültje és ha­lottja van a bru­tá­lis tá­ma­dás­nak.

Ha­tal­mas a káosz. Még nem tudni pon­to­san, hány sé­rültje és ha­lottja van a bru­tá­lis tá­ma­dás­nak.