CÍMKE: 'méreg'

Egyre durvábbak a kutyagyilkosságok

Egyre durvábbak a kutyagyilkosságok

Fagy­ál­ló­val át­ita­tott kol­bász, szö­gek­kel át­szúrt virsli...

Fagy­ál­ló­val át­ita­tott kol­bász, szö­gek­kel át­szúrt virsli, a na­pok­ban pedig máj­krémbe tett egér­mé­reg...

Szörnyű, mit ivott a 21 éves fiatal, azonnal meghalt

Szörnyű, mit ivott a 21 éves fiatal, azonnal meghalt

Hiába ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, már túl késő volt. A fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Hiába ri­asz­tot­ták a men­tő­ket, már túl késő volt. A fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni az or­vo­sok.

Az ivóvizet akarta megmérgezni a 38 éves palesztin muszlim Szardínián

Az ivóvizet akarta megmérgezni a 38 éves palesztin muszlim Szardínián

Tar­tóz­ko­dási en­ge­dé­lye volt és az élet­társa ál­lí­tó­lag sem­mit sem tu­dott.

Sza­bá­lyos tar­tóz­ko­dási en­ge­dé­lye volt és az élet­társa ál­lí­tó­lag sem­mit sem tu­dott a ter­ve­i­ről.

Élő adásban csipkelődött: Liptai Claudia megmérgezné Ördög Nórát

Élő adásban csipkelődött: Liptai Claudia megmérgezné Ördög Nórát

Még szinte el sem kez­dő­dött a Csak show és más semmi, Cla­u­dia már hozta a szo­ká­sos for­má­ját.

Indián mérget loptak el a múzeumból

Indián mérget loptak el a múzeumból

A mú­zeum fi­gyel­mez­tet: na­gyon mér­gező anyag­ról van szó!

A mú­zeum fi­gyel­mez­tet: na­gyon mér­gező anyag­ról van szó! Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség a tol­vajt. Ha va­laki meg­ta­lálja, akkor ne érjen hozzá, hanem azon­nal ér­te­sítse a rend­őr­sé­get.

Kávéba tett mérget az ápolónő

Kávéba tett mérget az ápolónő

A pécsi fe­kete an­gyal egy éven ke­resz­tül mér­gezte a kol­lé­gáit.

A pécsi fe­kete an­gyal egy éven ke­resz­tül mér­gezte a kol­lé­gáit. A ká­véba tett nyug­tató-és al­ta­tó­sze­re­ket. Az ápo­lónő kí­ván­csi volt, ki akarta pró­bálni a sze­rek ha­tá­sát.

A kókuszolaj tömény méreg - állítják amerikai tudósok

A kókuszolaj tömény méreg - állítják amerikai tudósok

A köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben a kó­kusz­olaj nem egész­sé­ges, sőt, vegy­tiszta méreg.

A köz­hi­e­de­lem­mel el­len­tét­ben a kó­kusz­olaj nem egész­sé­ges, sőt, vegy­tiszta méreg. Leg­alábbis ame­ri­kai ku­ta­tók egy cso­portja ezt ál­lítja.

Iszonyú dolog történt, miután a könnyelmű férfi lecsapta a kígyó fejét

Iszonyú dolog történt, miután a könnyelmű férfi lecsapta a kígyó fejét

A sze­ren­csét­le­nül járt alak épp a kert­ben te­vé­keny­ke­dett, ami­kor...

A sze­ren­csét­le­nül járt alak épp a kert­ben te­vé­keny­ke­dett, ami­kor...

Rettenetes felfedezés, életveszélyes bogár bukkant fel szomszédainknál

Rettenetes felfedezés, életveszélyes bogár bukkant fel szomszédainknál

A kü­lö­nö­sen ritka ro­var­faj erős mér­gé­ről is­mert. A sárga anyag, amit ki­bo­csát ha­lá­los is lehet.

Brutális, nézd meg, mit tettek Soma Mamagésával

Brutális, nézd meg, mit tettek Soma Mamagésával

Soma Ma­ma­gé­sát meg­mér­gez­ték.

Soma Ma­ma­gésa ön­ként mér­gezte meg magát, és má­sok­nak is be­te­kin­tést en­ge­dett a sze­ánszba.

Ezért mérgezte meg férjét a szabadbattyáni asszony: szörnyű részletek

Ezért mérgezte meg férjét a szabadbattyáni asszony: szörnyű részletek

A nő áp­ri­lis óta ada­gol­hatta a mér­get.

Az 51 éves nő áp­ri­lis óta ada­gol­hatta a mér­get fér­jé­nek, aki egyre fur­csáb­ban né­zett ki és vi­sel­ke­dett..

Elképesztő, de igaz! Netről rendelhető a biztos halál!

Elképesztő, de igaz! Netről rendelhető a biztos halál!

A fi­zi­kai ha­tá­rok el­mo­só­dá­sá­val bárki né­hány kat­tin­tás­sal hoz­zá­jut­hat ha­lá­los mérgű hül­lők­höz.

A fi­zi­kai ha­tá­rok el­mo­só­dá­sá­val bárki né­hány kat­tin­tás­sal hoz­zá­jut­hat olyan, ha­lá­los mérgű hül­lők­höz, ame­lyek ma­rása ellen itt­hon nem, vagy alig hoz­zá­fér­he­tőek az el­len­mér­gek... A hely­zet rá­adá­sul egyre rosszabb lehet - a szak­értő sze­rint.

Életveszélybe kerültek Cseke Katinkáék

Életveszélybe kerültek Cseke Katinkáék

Ha a rizs­föl­dön dol­gozó la­o­szi férfi nem veszi észre a fe­lé­jük tartó ve­szé­lyes ál­la­tot, akár tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna.

Ha a rizs­föl­dön dol­gozó la­o­szi férfi nem veszi észre a fe­lé­jük tartó ve­szé­lyes ál­la­tot, akár tra­gé­dia is tör­tén­he­tett volna.

Durva jelenet a törvényszéken: öngyilkos lett a tábornok

Durva jelenet a törvényszéken: öngyilkos lett a tábornok

A volt bosz­niai hor­vát tá­bor­no­kot nép­ir­tás­sal vá­dol­ták, de ő ta­gadta bű­nös­sé­gét. Az íté­let­hir­de­tés­kor pedig mér­get vett be.

Sokkoló részletek: Gyilkosság áldozata lett a gyönyörű fiatal modell?

Sokkoló részletek: Gyilkosság áldozata lett a gyönyörű fiatal modell?

Eddig a gyá­szoló csa­lád is úgy tudta, a 14 éves szép­ség túl­haj­szolta magát. A bon­co­lás azon­ban drá­mai for­du­la­tot ho­zott.

Megmérgezték a kórházban Chuck Norris nejét, rémesen van

Megmérgezték a kórházban Chuck Norris nejét, rémesen van

Évek óta sú­lyos prob­lé­mák­kal küzd a nő, aki­vel ru­tin­vizs­gá­la­tok köz­ben bán­tak el.

Mérgeket rejt az import zöldség, gyümölcs

Mérgeket rejt az import zöldség, gyümölcs

Alig vár­juk a friss hazai zöld­fé­lé­ket és gyü­möl­csö­ket, hi­szen las­san fél éve job­bára tar­tó­sí­tottra vagy kül­föld­ről szár­ma­zóra fa­nya­lo­dunk.

Mérget adott alkohol helyett a férfi: többen meghaltak Dámócon

Mérget adott alkohol helyett a férfi: többen meghaltak Dámócon

Őri­zetbe vet­tek egy férfit, aki a gyanú sze­rint mér­ge­zett italt adott el a helyi la­ko­sok­nak.

Őri­zetbe vet­tek egy férfit, aki a gyanú sze­rint mér­ge­zett italt adott el.

Életveszélyben Bódi Sylvi

Életveszélyben Bódi Sylvi

Most már egé­szen biz­tos, hogy a szexi mo­dell nem riad vissza sem­mi­től.

Most már egé­szen biz­tos, hogy a szexi mo­dell nem riad vissza sem­mi­től. Csak­hogy ez­út­tal az éle­té­vel ját­szik!

Életmentő praktikák másnaposság ellen

Életmentő praktikák másnaposság ellen

Ezek­kel a trük­kök­kel könnyen át­len­dül­hetsz a szen­ve­dé­se­ken...

Itt nyár és a bulik ideje. Ilyen­kor bi­zony mind­annyi­unk­kal elő­for­dul, hogy töb­bet iszunk a kel­le­té­nél, s beüt a más­nap. Ezek­kel a trük­kök­kel könnyen át­len­dül­hetsz a szen­ve­dé­se­ken...

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

Szereted a Nutellát? Mától nem fogod...

A kö­zel­múlt­ban fu­tó­tűz­ként ter­jedt a neten, a Nu­tella akár rákot is okoz­hat. A mo­gyo­ró­krém sze­rel­me­se­i­nek most itt az újabb csa­pás. Nu­tella-ra­jon­gók ne kat­tint­sa­nak!

A kö­zel­múlt­ban fu­tó­tűz­ként ter­jedt a neten, a Nu­tella akár rákot is okoz­hat. A mo­gyo­ró­krém sze­rel­me­se­i­nek most itt az újabb csa­pás. Nu­tella-ra­jon­gók ne kat­tint­sa­nak!

Életveszély: Szándékosan mérgeztette magát a magyar sztár

Életveszély: Szándékosan mérgeztette magát a magyar sztár

Élet­ve­szé­lyes tisz­tí­tó­kú­rára vál­lal­ko­zott Soma Ma­ma­gésa.

Élet­ve­szé­lyes tisz­tí­tó­kú­rára vál­lal­ko­zott Soma Ma­ma­gésa.

Új, kegyetlen módszerrel gyilkolna Európában az Iszlám Állam

Új, kegyetlen módszerrel gyilkolna Európában az Iszlám Állam

Az in­ter­net­ről le­tölt­hető ké­zi­könyv­ből bár­me­lyik ter­ro­rista tel­jes út­mu­ta­tót kap­hat a ke­gyet­len tá­ma­dás­hoz.

Rákot okozhat a felmelegedett e-cigi

Rákot okozhat a felmelegedett e-cigi egy új kutatás szerint

Minél me­le­gebb az e-cigi, annál több mér­gező anya­got bo­csát ki.

A ku­ta­tók két új mér­gező anya­got mu­tat­tak ki az e-cigi víz­pá­rá­já­ban. Sze­rin­tük minél job­ban fel­me­leg­szik az e-cigi, annál több mér­gező anya­got bo­csát ki.

Ezért nem szabadna soha a saját lakásodban dohányozni

Ezért nem szabadna soha a saját lakásodban dohányozni

A ci­ga­ret­ta­füst még hat hónap el­tel­té­vel is jelen van a la­kás­ban, és mér­gez.

Egy ame­ri­kai ku­ta­tó­cso­port ki­de­rí­tette, miért nem volna sza­bad zárt tér­ben do­há­nyozni. Szinte hi­he­tet­len, de a ci­ga­ret­ta­füst még hat hónap el­tel­té­vel is jelen van a la­kás­ban, és mér­gezi a csa­lá­do­dat.

Rákkeltő méreg terjed a budapesti levegőben

Rákkeltő méreg terjed a budapesti levegőben

Szú­rós il­latú, maró szag­fel­hőt fúj be a szél a fő­vá­rosi la­ká­sokba, több ke­rü­let­ben is.

Nincs kivégzés, mert elfogyott a méreginjekció

Nincs kivégzés, mert elfogyott a méreginjekció

Ohi­ó­ban 2017-ig fel­füg­gesz­tet­ték a ha­lál­bün­te­té­sek vég­re­haj­tá­sát, mert nincs elég méreg.

Mérgezett csontok a kutyafuttatón

Mérgezett csontok a kutyafuttatón

Egye­lőre nem tudni, ki akart bosszút állni.

Pat­kány­mé­reg­gel össze­ke­vert fel­vá­got­tat is ta­lál­tak a ku­tya­tu­laj­do­no­sok Szé­kes­fe­hér­vá­ron, egy­előre nem tudni, ki akart bosszút állni.