CÍMKE: 'menyasszony'

Tovább erősödött a Fradi, külföldi bombázó jön

Tovább erősödött a Fradi, külföldi bombázó jön

Cso­mag­ban jött az ukrán szél­ső­vel. Nem csak a fo­cis­ták miatt lesz ér­de­mes nézni a meccse­i­ket.

Megőrültek a menyasszonyok, ez az új esküvői cipődivat!

Megőrültek a menyasszonyok, ez az új esküvői cipődivat!

Két­ség­te­len, hogy ké­nyel­mes, de arról nem va­gyunk meg­győ­ződve, hogy ez a leg­jobb vi­se­let.

Durva, mit követelt a menyasszony az esküvőre: ez meredek!

Durva, mit követelt a menyasszony az esküvőre: ez meredek!

Akad­nak iga­zán ke­mény ké­ré­sek. Ez bőven do­bo­gós...

Akad­nak iga­zán ke­mény ké­ré­sek. Ez bőven do­bo­gós...

Sokkot kapott a násznép: a vőlegény volt csaja csapott le az esküvőre

Sokkot kapott a násznép: a vőlegény volt csaja csapott le az esküvőre

Azt hit­tük, ilyen bot­rány csak a for­ga­tó­könyv­írók fan­tá­zi­á­já­ban lé­te­zik.

Az ex­ba­rátnő dú­vad­ként be­ron­tott a me­nyeg­zőre - és sze­ren­csére kéz­nél volt egy ka­mera is.

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Kővé dermedt a fiatal nő, amikor meghallotta, mit kell tennie az esküvőért

Ennél dur­vább es­kü­vői tör­té­ne­tet nem­igen hal­lot­tunk. Az ember el sem akarja hinni, hogy lé­te­zik ilyen fokú ön­ző­ség.

Így néz ki most Curtis várandós menyasszonya

Így néz ki most Curtis várandós menyasszonya

Cur­tis apa lesz.

Cur­tis nem­rég tu­datta a vi­lág­gal, hogy apa lesz. A rap­per már most na­gyon iz­ga­tott.

Ízekre szedte a fiatal nőt a fél világ, mikor elmondta, mit készül tenni párjával

Ízekre szedte a fiatal nőt a fél világ, mikor elmondta, mit készül tenni párjával

Sokan saj­nál­ják őt. De leg­alább ennyien ne­ki­es­tek...

Sokan saj­nál­ják őt. De leg­alább ennyien ne­ki­es­tek...

Napokra eltűnt belőve Curtis: menyasszonya a poklok poklát állta ki

Napokra eltűnt belőve Curtis: menyasszonya a poklok poklát állta ki

A ká­bí­tó­szer miatt na­po­kig haza sem ment Cur­tis, egyik bu­li­ból esett a má­sikba.

A ká­bí­tó­szer miatt na­po­kig haza sem ment Cur­tis.

Curtis menyasszonya besokallt: Élő videóban tálalt ki a teljes igazságról

Curtis menyasszonya besokallt: Élő videóban tálalt ki a teljes igazságról

Kriszti egy Ins­tag­ram-be­je­lent­ke­zés­ben tisz­tázta a plety­ká­kat! Töb­bek kö­zött a volt RTL-sztár ka­mukli­ni­ká­já­ról is szót ej­tett.

Kínos: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőn

Kínos szituáció a nagy napon: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőjükön

Az oltár előtt egy vad­ide­gen­nek lát­szó nő je­lent meg a meny­asszony he­lyett...

Az oltár előtt egy vad­ide­gen­nek lát­szó nő je­lent meg a meny­asszony he­lyett. A vő­le­gény­nek csak egy igent kel­lett volna mon­da­nia, ám ő egy­ál­ta­lán nem ta­lálta a sza­va­kat.

Most közölte a rendőrség: Ittasan okozott balesetet Curtis menyasszonya

Most közölte a rendőrség: Ittasan okozott balesetet Curtis menyasszonya

Csak napok kér­dése, hogy mikor hall­gat­ják ki gya­nú­sí­tott­ként!

Kriszti je­len­tős mennyi­ségű al­ko­hol­lal a szer­ve­ze­té­ben ron­gyolt bele nagy se­bes­ség­gel az új­pesti ke­resz­te­ző­désbe. Csak napok kér­dése, hogy mikor hall­gat­ják ki gya­nú­sí­tott­ként!

Lebukott a sztárpár, esküvői ruhában kapták le a műsorvezetőt

Lebukott a sztárpár, esküvői ruhában kapták le a műsorvezetőt

Csil­láé­kat na­gyon szép kör­nye­zet­ben fo­tóz­ták.

Csil­láé­kat na­gyon szép kör­nye­zet­ben fo­tóz­ták.

Balesete után magára hagyta menyasszonya Curtist

Balesete után magára hagyta menyasszonya Curtist

Cur­tis­nek egye­dül kell bi­zo­nyí­ta­nia.

Cur­tis­nek most egye­dül kell bi­zo­nyí­ta­nia, nincs mel­lette Krisz­tike.

Dögös szépség csatlakozik a focistafeleségekhez

Dögös szépség csatlakozik a focistafeleségekhez

Ca­te­rina után min­den férfi meg­for­dul.

A Li­ver­pool és a Chel­sea által is ki­sze­melt Fe­de­rico Chiesa párja után min­den férfi meg­for­dul. Ca­te­rina nem csak a szép­sé­gé­vel tűnik ki a lá­nyok közül.

Gyászol a násznép: esküvője miatt feküdt kés alá a 25 éves, belehalt

Gyászol a násznép: esküvője miatt feküdt kés alá a 25 éves, belehalt

A fi­a­tal meny­asszony meg­elé­gelte, hogy évek óta nem tud sza­ba­dulni súly­fe­les­le­gé­től, ezért az or­vo­sok­hoz for­dult.

Ezt mondta menyasszonya a tatabányai pedofil hitoktatóról!

Elképesztő, mit mondott menyasszonya a tatabányai pedofil hitoktatóról!

A férfi nem elő­ször kö­ve­tett el ilyen bűn­cse­lek­ményt, gyo­mor­for­gató tet­tére nincs ma­gya­rá­zat: egy hét- és egy ki­lenc­éves kis­lányt mo­lesz­tált.

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics Márton

Tervezett esküvőjéről beszélt Fucsovics Márton

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező a kar­ri­er­jére kon­cent­rál, nincs ideje a szer­ve­zésre.

A leg­jobb ma­gyar te­ni­szező a kar­ri­er­jére kon­cent­rál, nincs ideje a szer­ve­zésre. Egye­lőre nem is tudja, mikor lesz a lagzi.

Nem semmi: így lepte meg menyasszonyát Curtis

Nem semmi: így lepte meg menyasszonyát Curtis

Kü­lön­le­ges aján­dé­kok­kal hal­mozta el.

A rap­per ba­rát­nője 25. szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte. Krisz­tit kü­lön­le­ges aján­dé­kok­kal hal­mozta el Cur­tis.

Lebukott a színész: ismét összejött a volt menyasszonyával

Lebukott a színész: ismét összejött a volt menyasszonyával

Saját ma­gu­kat buk­tatta le.

Úgy tűnik, megint új­ra­kezd­ték a se veled-se nél­kü­led kap­cso­la­tu­kat.

Hoppá, ő kapta el Liptai Claudia csokrát

Hoppá, ő kapta el Liptai Claudia csokrát

Annak rendje és módja sze­rint Lip­tai Cla­u­dia is el­dobta meny­asszo­nyi csok­rát, és már meg is van a kö­vet­kező ara­je­lölt!

Annak rendje és módja sze­rint Cla­u­dia is el­dobta meny­asszo­nyi csok­rát, és már meg is van a kö­vet­kező ara­je­lölt!

Végre elkészült Liptai Claudia menyasszonyi ruhája - Fotó!

Végre elkészült Liptai Claudia menyasszonyi ruhája - Fotó!

A mű­sor­ve­zető egyik nagy álma ked­den végre tel­je­sült, át­ve­hette az el­ké­szült, egyedi ter­ve­zésű meny­asszo­nyi ru­há­ját.

A mű­sor­ve­zető egyik nagy álma ked­den végre tel­je­sült, át­ve­hette az el­ké­szült, egyedi ter­ve­zésű meny­asszo­nyi ru­há­ját.

Várandósan öltött menyasszonyi ruhát a TV2 gyönyörű sztárja!

Várandósan öltött menyasszonyi ruhát a TV2 gyönyörű sztárja!

To­vább­jut­tat­ták a mű­sor­ban.

A ter­hes kis­mama a me­ré­szen ki­vá­gott ru­há­ban is rend­kí­vül szexi volt, nem meg­lepő, hogy a nézők to­vább­jut­tat­ták a mű­sor­ban.

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

Titkokat árult el Gönczi Gábor: így készül fel A Nagy Duettre!

A Té­nyek hír­adó­sá­nak most min­den napja a fel­ké­szü­lés­ről szól, ebben pedig a csa­ládja ma­xi­má­li­san tá­mo­gatja őt.

Mesebeli lánybúcsút tartottak a szépségkirálynők

Mesebeli lánybúcsút tartottak a szépségkirálynők

Né­hány nap múlva férj­hez megy Syd­ney Van den Bosch fo­cista sze­rel­mé­hez...

Né­hány nap múlva férj­hez megy Syd­ney Van den Bosch fo­cista sze­rel­mé­hez...

Itt a megható videó: Meseszép menyasszony Kiszel Tünde lánya!

Itt a megható videó: Meseszép menyasszony Kiszel Tünde lánya!

Hu­nyadi Do­na­tella gyö­nyörű, hó­fe­hér meny­asszo­nyi ruhát öl­tött!

Hu­nyadi Do­na­tella gyö­nyörű, hó­fe­hér meny­asszo­nyi ruhát öl­tött!

Elköltözött menyasszonyától L.L. Junior: megtudtuk, kivel él együtt

Elköltözött menyasszonyától L.L. Junior: megtudtuk, kivel él együtt

Kört­vé­lyessy Kinga el­ső­ként be­szélt a Ri­post­nak a sza­kí­tás­ról.

Kört­vé­lyessy Kinga el­ső­ként be­szélt a Ri­post­nak a sza­kí­tás­ról.

Csukott szemmel csókolja szerelmét Fucsovics Marci

Csukott szemmel csókolja szerelmét Fucsovics Marci

A sé­rü­lés­sel küzdő te­ni­szező meny­asszo­nya kar­ja­i­ban pró­bálja túl­élni a hi­de­get.

A sé­rü­lés­sel küzdő te­ni­szező meny­asszo­nya kar­ja­i­ban pró­bálja túl­élni a hi­de­get.

Exkluzív fotó, várandós kedvesével romantikázott Koko!

Exkluzív fotó, várandós kedvesével romantikázott Koko!

A vi­lág­baj­nok ököl­vívó ha­ma­ro­san har­mad­szorra is apa lesz, meny­asszo­nya po­cakja szé­pen nö­vek­szik.

A vi­lág­baj­nok ököl­vívó ha­ma­ro­san har­mad­szorra is apa lesz, meny­asszo­nya po­cakja szé­pen nö­vek­szik.

Minden részletre fény derült Liptai Claudia esküvőjéről!

Minden részletre fény derült Liptai Claudia esküvőjéről!

Min­den apró rész­le­tet el­ter­ve­zett.

A mű­sor­ve­zető és vő­le­gé­nye már min­den apró rész­le­tet el­ter­vez­tek, tud­ják, mi­lyen lesz a nyári lagzi.

Menyasszonyi ruhájában temették el az esküvője előtt megölt nőt

Menyasszonyi ruhájában temették el az esküvője előtt megölt nőt

A sze­rel­mes fi­a­tal test­vé­ré­vel és só­go­rá­val az es­kü­vői elő­ké­szü­le­tek­kel fog­la­la­tos­ko­dott, mikor el­gá­zolta őket egy autó.

Holtan esett össze az esküvőn, mindenki látta a gyönyörű nő halálát

Holtan esett össze az esküvőn, mindenki látta a gyönyörű nő halálát

A meny­asszony vá­rat­la­nul lett rosszul, és már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

A fi­a­tal meny­asszony vá­rat­la­nul lett rosszul a nagy napon, és már nem tud­tak se­gí­teni rajta.

Elképesztő esküvő: Fogadjunk, hogy ilyet még nem láttál!

Elképesztő esküvő: Fogadjunk, hogy ilyet még nem láttál!

Néha el­gu­rul a párok gyógy­szere.

Mire eljön a nagy nap, a párok gyak­ran annyira be­le­fá­rad­nak a szer­ve­zésbe, hogy azt se tud­ják, hol áll a fejük. Nem rit­kán a fo­tó­zá­son en­ge­dik ki a gőzt.

Kiderült, ki őrzi Stadler József végrendeletét

Kiderült, ki őrzi Stadler József végrendeletét

Ál­lan­dóan di­cse­ke­dett a hölgy­ről.

Józsi bácsi ál­lan­dóan di­cse­ke­dett a rej­té­lyes, fi­a­tal hölgy­ről. Így szinte biz­tos, hogy az egy­kor mil­li­ár­dos üz­let­em­ber vég­ren­de­le­tét is nála kell ke­resni...

Bréking! Kasza Tibi titokban megházasodott

Bréking! Kasza Tibi titokban megházasodott

Rob­bant a meg­le­pe­tés­bomba: Kasza Tibi és sze­relme, And­rea hetek óta há­za­sok.

Mi­csoda meg­le­pe­tés: Kasza Tibi és sze­relme, And­rea hetek óta há­za­sok. Ame­rika egy va­rázs­la­tos pont­ján mond­ták ki a bol­do­gító igent.

Váratlan bejelenés: férjhez ment ma a magyar énekesnő!

Váratlan bejelenés: férjhez ment ma a magyar énekesnő!

Min­den­kit meg­lep­tek!

Senki nem szá­mí­tott arra, hogy az arany­torkú éne­kesnő ma meg­há­za­so­dik. Sok bol­dog­sá­got kí­vá­nunk nekik!

Exkluzív fotók: Férjhez ment Zámbó Jimmy unokahúga!

Exkluzív fotók: Férjhez ment Zámbó Jimmy unokahúga!

Elér­ke­zett a nagy nap!

Elér­ke­zett a nagy nap! A gyö­nyörű Zámbó Edina oltár elé állt! A Ri­post jelen volt az ese­mé­nyen, lé­leg­zet­el­ál­lító fotók ké­szül­tek!

Alpári lagzi: Gyorsan letérdelt a gyönyörű menyasszony

Alpári lagzi: Gyorsan letérdelt a gyönyörű menyasszony

Alpári lagzi: Gyorsan letérdelt a gyönyörű menyasszony

Nincs két­ség, ez min­den idők egyik leg­bot­rá­nyo­sabb es­kü­vői fo­tója! Rá­adá­sul az anyós öt­lete volt.

Nincs két­ség, ez min­den idők egyik leg­bot­rá­nyo­sabb es­kü­vői fo­tója! Rá­adá­sul az anyós öt­lete volt.

Döbbenetes esküvő: Meneküljön, ki merre lát!

Döbbenetes esküvő: Meneküljön, ki merre lát!

Van­nak olyan pil­la­na­tok, ami­kor a fo­tó­zás és a ko­szo­rús­lány­ru­hák ki­vá­lasz­tása nem iga­zán si­ke­rül...

Van­nak olyan pil­la­na­tok, ami­kor a fo­tó­zás és a ko­szo­rús­lány­ru­hák ki­vá­lasz­tása sem iga­zán si­ke­rül, vagy va­laki be­za­var a képbe...

Jennifer Lopez gigadekoltázzsal ragyogott túl egy menyasszonyt

Jennifer Lopez gigadekoltázzsal ragyogott túl egy menyasszonyt

Egy es­kü­vőn min­dig az ará­nak kell a leg­szebb­nek len­nie, de ez az éne­kes-szí­nész­nőt nem ér­de­kelte.

A maga ura akar lenni az aluljárók kedvenc zenésze

A maga ura akar lenni az aluljárók kedvenc zenésze

Hamar a bu­da­pes­tiek ked­vence lett.

Hamar a bu­da­pes­tiek ked­vence lett Ko­vács Kris­tóf, aki kü­lön­böző alul­já­rók­ban ut­ca­ze­nél a Ke­le­ti­től a Nyu­ga­tiig. Mi is felfi­gyel­tünk a srácra.

Megható fotó, kimondta a boldogító igent olimpiai bajnokunk

Megható fotó, kimondta a boldogító igent olimpiai bajnokunk

Szil­ágyi Áron és Szántó Betti csa­ládi és ba­ráti kör­ben há­za­so­dott össze.

Szil­ágyi Áron és Szántó Betti csa­ládi és ba­ráti kör­ben há­za­so­dott össze. A ma­gyar kard­vívó klasszis fe­le­sé­gé­vel együtt min­den­ben az egy­sze­rű­ségre tö­re­ke­dett.

Fotók az év legjobban várt sztáresküvőjéről: elképesztően szép volt a menyasszony

Fotók az év legjobban várt sztáresküvőjéről: elképesztően szép volt a menyasszony

Van­nak, akik sze­rint Pippa Midd­le­ton szebb meny­asszony volt, mint Ka­ta­lin.

Van­nak, akik sze­rint Pippa Midd­le­ton szebb meny­asszony volt, mint Ka­ta­lin her­cegnő.

Esküvő után jöhet is a baba Rúzsa Magdiéknál?

Esküvő után jöhet is a baba Rúzsa Magdiéknál?

Magdi nem min­den­napi hír­rel lepte meg ra­jon­góit: hat évvel az­után, hogy meg­is­merte pár­ját, férj­hez megy!

Magdi nem min­den­napi hír­rel lepte meg ra­jon­góit: hat évvel az­után, hogy meg­is­merte pár­ját, férj­hez megy!

Elképesztő bejelentést tett Rúzsa Magdi

Elképesztő bejelentést tett Rúzsa Magdi

Ha­ma­ro­san tel­je­sen meg­vál­to­zik az élete!

Ha­ma­ro­san tel­je­sen meg­vál­to­zik az élete!

Hatalmas az öröm: Apa lesz a magyar sztárfocista!

Hatalmas az öröm: Apa lesz a magyar sztárfocista!

Cso­dá­la­tos hír!

Sze­mér­me­sen hall­gat­tak eddig a cso­dá­la­tos hír­ről, de most a le­endő édes­anya kö­zös­ségi ol­da­lán kür­töl­ték vi­lággá, hogy jön a baba.

Megrendítő vallomás Hódi Pamelától! Nem édesapja kíséri az oltárhoz

Megrendítő vallomás Hódi Pamelától! Nem édesapja kíséri az oltárhoz

Berki Krisz­tián és párja már biz­to­san össze­há­za­sod­nak nyá­ron, de addig még ren­ge­teg el­in­té­zendő fel­ada­tuk van.

Varga Viktor és Dér Heni is visszatért exéhez

Varga Viktor és Dér Heni is visszatért exéhez

Két ma­gyar sztár­pár is úgy gon­dolta, az új év a leg­jobb kap­cso­la­tuk új­ra­kez­dé­sé­hez.

Két ma­gyar sztár­pár is úgy gon­dolta, az új év a leg­jobb kap­cso­la­tuk új­ra­kez­dé­sé­hez. Varga Vik­tor és Dér Heni is ki­bé­kült exé­vel.

A legdurvább esküvői sztorik: oltárnál hagyott menyasszonyok

A legdurvább esküvői sztorik: oltárnál hagyott menyasszonyok

Vajon mi­lyen érzés, ami­kor éle­tünk sze­relme egy­szer csak úgy dönt, még­sem vesz fe­le­sé­gül, sőt ott­hagy az oltár előtt?

Fehér ruhában a frissen eljegyzett Debreczeni Zita

Fehér ruhában a frissen eljegyzett Debreczeni Zita

Cso­dá­san fest..

A ha­ma­ro­san oltár elé álló nép­szerű mo­dell cso­dá­san fest az Ins­tag­ram-ol­da­lára fel­töl­tött ün­nepi sze­re­lés­ben.

Horrormenyasszonyként dobta ki formás melleit Oroszlán Szonja!

Horrormenyasszonyként dobta ki formás melleit Oroszlán Szonja!

A szexi szí­nésznő ijesztő jel­mezt öl­tött Hal­lo­ween al­kal­má­ból!

A szexi szí­nésznő ijesztő jel­mezt öl­tött Hal­lo­ween al­kal­má­ból!

Csupasz melleket villantott a menyasszony a saját esküvőjén! - VIDEÓ

Csupasz melleket villantott a menyasszony a saját esküvőjén! - VIDEÓ

Tel­je­sen meg­döb­bentő fel­vé­telt mu­ta­tunk...

Tel­je­sen meg­döb­bentő fel­vé­telt mu­ta­tunk...

Újra menyasszony lesz Détár Enikő?

Újra menyasszony lesz Détár Enikő?

Vá­lása után újra el­kö­te­lezné magát.

Vá­lása után újra el­kö­te­lezné magát, habár a há­zas­ság­gal idős ko­ráig várna.

Mi történt? Lefújta az esküvőt Szűcs Judith és szerelme!

Mi történt? Lefújta az esküvőt Szűcs Judith és szerelme!

Már hét éve meny­asszony...

A csi­nos éne­kesnő már hét éve meny­asszony, és na­gyon úgy tűnik, az es­kü­vőre nem is kerül sor!

Lebuktak: Ez a férfi Szűcs Judith vőlegénye!

Lebuktak: Ez a férfi Szűcs Judith vőlegénye!

Már hét éve meny­asszony a disz­kó­ki­rálynő, akit elő­ször kap­tak len­cse­végre vő­le­gé­nyé­vel! A 63 éves díva és párja kö­zött izzik a le­vegő!

Már hét éve meny­asszony a disz­kó­ki­rálynő, akit elő­ször kap­tak len­cse­végre vő­le­gé­nyé­vel! A 63 éves díva és párja kö­zött izzik a le­vegő!

Egy nappal esküvője előtt halt meg a rákos nő

Egy nappal esküvője előtt halt meg a rákos nő

Be­te­gen is­merte meg vő­le­gé­nyét, aki min­dent vál­lalt érte, még a biz­tos öz­vegy­sé­get is.

Be­te­gen is­merte meg vő­le­gé­nyét, aki min­dent vál­lalt érte, még a biz­tos öz­vegy­sé­get is. De a sors más­hogy akarta.

Az a férfi kísérte oltár elé, akiben halott édesapja szíve dobog EZO

Az a férfi kísérte oltár elé, akiben halott édesapja szíve dobog

Az a férfi kísérte oltár elé, akiben halott édesapja szíve dobog

Ott volt a lány leg­fon­to­sabb nap­ján...

10 éve kapta meg egy meg­gyil­kolt férfi szí­vét, s most a meg­bol­do­gult lánya arra kérte, hogy le­gyen vele ott élete leg­fon­to­sabb nap­ján.

A lagzin csalta meg férjét a menyasszony!

A lagzin csalta meg férjét a menyasszony! Videó!

Ha nincs a pan­zi­ó­ban ka­mera, akkor bot­rány sincs. De itt volt.

Ha nincs a pan­zi­ó­ban ka­mera, akkor bot­rány sincs. De itt volt.

A EU-ban van egy ország, ahol piacon, legálisan vehetsz feleséget magadnak

A EU-ban van egy ország, ahol piacon, legálisan vehetsz feleséget magadnak

Szá­mos csa­lád­nak ez je­lenti a meg­él­he­tést.

A jö­vő­beli férj li­ci­tál­hat a fi­a­tal lá­nyokra, szá­mos csa­lád­nak ez je­lenti a meg­él­he­tést.

Életveszélybe került a menyasszony az őrült esküvői fotózás miatt

Életveszélybe került a menyasszony az őrült esküvői fotózás miatt

Majd­nem élete utolsó fo­tója lett a meny­asszo­nyi kép, a he­li­kop­ter ugyanis vé­sze­sen közel ke­rült hozzá.

Majd­nem élete utolsó fo­tója lett a meny­asszo­nyi kép, a he­li­kop­ter ugyanis vé­sze­sen közel ke­rült hozzá. De úgy tűnik, egy jó ké­pért semmi sem drága...

Fegyverrel követelte menyasszonya fizetését!

Fegyverrel követelte menyasszonya fizetését!

A 21 éves férfi el­kí­sérte a ba­rát­nő­jét, hogy fel­ve­gyék a lány utolsó fi­ze­té­sét. Végül egy fegy­ver is elő­ke­rült.

A 21 éves férfi el­kí­sérte a nőt, hogy fel­ve­gyék a lány utolsó fi­ze­té­sét, ám, mivel nem kap­ták meg, fegy­ver­hez nyúlt a fi­a­tal­em­ber....

Győzike megint átvert minket! Itt az igazság a lánya esküvőjéről

Győzike megint átvert minket! Itt az igazság a lánya esküvőjéről

Eve­lin sze­rint előbb lesz te­me­tése.

Es­kü­vői ruhás fo­tó­zás ide-vagy oda, Eve­lin olyan távol van a há­zas­ság­tól, mint Makó Je­ru­zsá­lem­től. Sőt a lány ál­lítja, előbb lesz te­me­tése, mint lag­zija.

A hír Igaz! Férjhez megy Győzike lánya!

A hír Igaz! Férjhez megy Győzike lánya!

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak! Gás­pár Eve­lin nem csak sze­rel­mes...

Vége a ta­lál­ga­tá­sok­nak! Gás­pár Eve­lin nem csak sze­rel­mes, de már meny­asszony is, sőt még idén bi­tang nagy roma lag­zit is tar­ta­nak.

Esküvője előtt vetkőzött megint pucérra a magyar celeb

Esküvője előtt vetkőzött megint pucérra a magyar celeb

Az Ádám ke­resi Évát Pet­rája nem ha­zud­tolta meg magát, és élete nagy napja előtt is meg­sza­ba­dult a ru­há­i­tól.

Iszak Eszternél dögösebb menyasszonyt még nem láttál!

Iszak Eszternél dögösebb menyasszonyt még nem láttál!

Nem min­den­napi fotót osz­tott meg ra­jon­gó­i­val a szexi mű­sor­ve­zető, aki nem­rég es­kü­vői ru­há­ban pó­zolt.

Menyasszonyi ruhában ünnepli a szingli Dér Heni harmincadik születésnapját

Menyasszonyi ruhában ünnepli a szingli Dér Heni harmincadik születésnapját

Az éne­kesnő talán üzenni sze­re­tett volna fo­tó­já­val exé­nek.

Az éne­kesnő talán üzenni sze­re­tett volna fo­tó­já­val exé­nek.

Facebookon kérte meg rajongója Szabó Zsófi kezét!

Facebookon kérte meg rajongója a dögös műsorvezető kezét!

A mű­sor­ve­zető va­ló­ban me­se­szép.

Szabó Zsófi egy meny­asszo­nyi ru­há­ban ké­szült képet osz­tott meg ma­gá­ról profil­ol­da­lán.

Lolánál elbűvölőbb menyasszony nincs is a világon!

Lolánál elbűvölőbb menyasszony nincs is a világon!

Gyö­nyörű es­kü­vői ru­há­ban pó­zolt.

Gyö­nyörű es­kü­vői ru­há­ban pó­zolt a fi­a­tal éne­kesnő, akit szent­este jegy­zett el élete sze­relme.

Már hat éve menyasszony Szűcs Judith

Már hat éve menyasszony Szűcs Judith

Min­denki csak ta­lál­gat: miért nem állt még oltár elé az éne­kesnő és sze­relme, akik már hat éve jegy­ben jár­nak.

Min­denki csak ta­lál­gat: miért nem állt még oltár elé az éne­kesnő és sze­relme, akik már hat éve jegy­ben jár­nak.

Menyasszonyok és terroristák ellen fordul az amerikai elnök

Menyasszonyok és terroristák ellen fordul az amerikai elnök

Nö­ve­lik a kom­man­dó­sok szá­mát Irak­ban és Szí­ri­á­ban. Az USA ge­ril­la­há­bo­rúra ké­szül az Isz­lám Állam ellen.

Nö­ve­lik a kom­man­dó­sok szá­mát Irak­ban és Szí­ri­á­ban. Az USA ge­ril­la­há­bo­rúra ké­szül.

Balszerencsét hozott sztárjainknak a menyasszonyi ruha?

Balszerencsét hozott sztárjainknak a menyasszonyi ruha?

Nem fog­lal­koz­tak a ba­bo­ná­val.

A ba­bo­ná­val nem tö­rődve több kap­cso­lat­ban élő ce­lebnő is fe­hérbe öl­tö­zött egy-egy fo­tó­zás ked­véért. Pár­jaik azóta sem vet­ték el őket.

Ennél jobb esküvős-táncos videó nincs és nem is lesz!

Ennél jobb esküvős-táncos videó nincs és nem is lesz!

Az ame­ri­kai Kirk és ba­rá­tai oda­tet­ték!

Me­g­un­ha­tat­la­nok a you­tube-ra fel­ke­rülő es­kü­vői tánc­vi­deók. Most azon­ban úgy hisszük el­ér­ték a csú­csot, az ame­ri­kai Kirk és ba­rá­tai ki­ma­xol­ták a mű­fajt.

Celebnők, akik sportot űznek a házasságból

Celebnők, akik sportot űznek a házasságból

Sze­rel­mes tí­pu­sok, ám talán még a ki­vá­lasz­tott férfi­nál is job­ban sze­re­tik, ha meny­asszo­nyi ru­hába öl­töz­het­nek. Szen­ve­dé­lyükké vált a há­zas­ság­kö­tés!

Sze­rel­mes tí­pu­sok, ám talán még a ki­vá­lasz­tott férfi­nál is job­ban sze­re­tik, ha meny­asszo­nyi ru­hába öl­töz­het­nek. Szen­ve­dé­lyükké vált a há­zas­ság­kö­tés!

Gyönyörű menyasszony lesz az egzotikus szépségű énekesnő

Gyönyörű menyasszony lesz az egzotikus szépségű énekesnő

A Ri­sing Star győz­tese, Vár­he­gyi Lucas Pal­mira hó­fe­hér ru­há­ban áll ka­mera elé.

Figyelj! Ez a menyasszonyi ruha illik a horoszkópodhoz!

Figyelj! Ez a menyasszonyi ruha illik a horoszkópodhoz!

A meny­asszo­nyi ruha ki­vá­lasz­tása nehéz fel­adat, de a csil­la­gok ebben is se­gí­te­nek. A ho­rosz­kó­pod ugyanis a stí­lu­sodra is ha­tás­sal van. Ha ezt fi­gye­lembe ve­szed, sok fe­les­le­ges kör­től kí­mél­he­ted meg magad.

A meny­asszo­nyi ruha ki­vá­lasz­tása nehéz fel­adat, de a csil­la­gok ebben is se­gí­te­nek.

13+1 életmentő trükk, amit minden menyasszonynak ismernie kell

13+1 életmentő trükk, amit minden menyasszonynak ismernie kell

Nem várt kel­le­met­len­sé­gek éle­ted nagy nap­ját is meg­ke­se­rít­he­tik: ki­tö­rik a cipőd sarka, le­sza­kad a fáty­lad, pe­csé­tes lesz a ruhád, és ezek még nem is a leg­dur­vább dol­gok. Ki­bo­ru­lás he­lyett in­kább ké­szülj fel az apró bal­ese­tek el­há­rí­tá­sára!

Nem várt kel­le­met­len­sé­gek éle­ted nagy nap­ját is meg­ke­se­rít­he­tik. Ki­bo­ru­lás he­lyett ké­szülj előre!

Ne légy ciki! Kis esküvői illemtan!

Ne légy ciki! Kis esküvői illemtan!

Tip­pek a nagy napra az ifjú pár­nak és a ven­dé­gek­nek.

Las­san kez­dő­dik az es­kü­vői sze­zon, a nagy ese­ményre a meg­hí­vó­kat talán már pos­táz­ták is. Össze­gyűj­töt­tük mire ér­de­mes fi­gyel­nie annak, aki most há­za­so­dik és a ven­dé­gek­nek.