CÍMKE: 'mentők'
FRISS HÍREK

Lesújtó hírt kapott a család: tragédiához vezetett a mentők késése

Lesújtó hírt kapott a család: tragédiához vezetett a mentők késése

Egy férfi men­tőt hí­vott, mert fáj­dal­mat ér­zett a mell­ka­sá­ban.

Egy férfi men­tőt hí­vott, mert fáj­dal­mat ér­zett a mell­ka­sá­ban. A se­gít­ség nem ér­ke­zett idő­ben.

Napi jótett a mentősöktől: nem csak embereken segítenek

Napi jótett a mentősöktől: nem csak embereken segítenek

Rumli kutya gazdi nél­kül ma­radt volna, nem néz­ték tét­le­nül a men­tő­sök.

Rumli kutya gazdi nél­kül ma­radt volna, ám ezt nem néz­ték tét­le­nül a ta­ta­bá­nyai men­tő­sök.

Felháborító, ami a mentősöket zaklatással vádoló tinilánnyal történik

Felháborító, ami a mentősöket zaklatással vádoló tinilánnyal történik

Felháborító, ami a mentősöket zaklatással vádoló tinilánnyal történik

V. Szil­vi­á­nak a rend­őr­sé­gen nem kell fe­lel­nie a hamis ál­lí­tá­sa­i­ért.

V. Szil­vi­á­nak a rend­őr­sé­gen nem kell fe­lel­nie a hamis ál­lí­tá­sa­i­ért, a men­tő­sök csak pol­gári peres úton ve­het­nek elég­té­telt.

Mindent eldöntő fordulat a szexuális erőszakkal vádolt két mentő ügyében

Mindent eldöntő fordulat a szexuális erőszakkal vádolt két mentő ügyében

Egy év rém­álom után végre fel­lé­le­gez­het a két mentő, aki­ket sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolt egy budai gyer­mek­ott­hon­ban élő ka­masz lány.

Durva látvány Újbudán: vérben ázó férfihoz hívtak mentőt a rendőrök

Durva látvány Újbudán: vérben ázó férfihoz hívtak mentőt a rendőrök

A férfi azért sé­rült meg, mert be­törte egy üzlet üveg­aj­ta­ját.

A férfi azért sé­rült meg, mert be­törte egy üzlet üveg­aj­ta­ját és el­vágta a kezét.

Nem hitt a férjének, és ezzel kis híján megölte

Nem hitt a férjének, és ezzel kis híján megölte

Csa­ládi ve­sze­ke­dés után kez­dett pa­nasz­kodni erős mell­kasi fáj­dal­makra egy férfi, fe­le­sége azon­ban nem vette ko­mo­lyan.

Újabb fordulat lehet a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Újabb fordulat lehet a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Az el­múlt egy évben nem de­rült ki az igaz­ság, ám ha­ma­ro­san pont ke­rül­het az ügy vé­gére.

Ezt a goromba üzenetet kapták a mentősök, miközben egy ember életéért küzdöttek

Ezt a goromba üzenetet kapták a mentősök, miközben egy ember életéért küzdöttek

Hi­he­tet­len nagy bun­kó­ság­ról tett ta­nú­bi­zony­sá­got egy 27 éves brit férfi. Épp ha­za­felé in­dult a mun­ká­ból, ami­kor útját el­állta egy men­tő­autó, ettől pedig na­gyon ide­ges lett, tol­lat is ra­ga­dott...

Leszúrta apját, majd mezítláb elsétált a jászladányi fiú

Leszúrta apját, majd mezítláb elsétált a jászladányi fiú

Órák alatt el­fog­ták...

Szom­bat kora dél­után egy vita he­vé­ben szúrta meg élet­ve­szé­lye­sen idős édes­ap­ját egy férfi Jász­la­dány­ban, majd egy­sze­rűen ma­gára hagyta ál­do­za­tát...

Feladta a leckét a kismama a mentőknek

Feladta a leckét a kismama a mentőknek

A 36. hét­ben in­dult meg a szü­lés.

A 36. hét­ben vá­rat­la­nul meg­in­dult a szü­lés. Mire a mentő a hely­színre ért, már el­folyt a mag­zat­víz, és a kis­mama je­lezte, hogy to­ló­fá­já­sai van­nak.

Pánik a Duna Arénában, újraélesztettek egy versenyzőt

Pánik a Duna Arénában, újraélesztettek egy versenyzőt

Szom­bat dél­után kis híján tra­gé­dia tör­tént a Mas­ters vébén.

Szom­bat dél­után kis híján tra­gé­dia tör­tént a Mas­ters vébén. A 65 éves ver­seny­zőt azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Hajdú Péter megmentette barátja életét

Hajdú Péter megmentette barátja életét

Hajdú Péter saját tes­té­vel állta útját jó­ba­rát­já­nak, aki ét­terme kony­há­já­ban lett rosszul. Ha későn ér­ke­zik, a séf talán már nincs az élők so­rá­ban.

Hajdú Péter saját tes­té­vel állta útját jó­ba­rát­já­nak, aki ét­terme kony­há­já­ban lett rosszul. Ha későn ér­ke­zik, a séf talán már nincs az élők so­rá­ban.

Kitálalt a család, ez okozhatta valójában Mohaman halálát

Kitálalt a család, ez okozhatta valójában Mohaman halálát

A név­te­len­sé­get kérő rokon sze­rint meg le­he­tett volna men­teni a tra­gi­kus sorsú éne­kest.

A név­te­len­sé­get kérő rokon sze­rint meg le­he­tett volna men­teni a tra­gi­kus sorsú éne­kest.

Sorsdöntő fordulat a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Sorsdöntő fordulat a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Tisz­táz­hatja magát az a két mentő, aki­ket sze­xu­á­lis erő­szak­kal vádol egy fi­a­tal lány. Az ügy­ben ha­ma­ro­san meg­hall­gat­nak egy ko­ro­na­ta­nút.

Durva üzenet a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Durva üzenet a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Árul­kodó szö­ve­get tett ki az a ti­ni­lány, aki azt ál­lítja: ta­po­gatta és orá­lis szexre kény­sze­rí­tette őt két mentő még no­vem­ber­ben.

Ez a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány titkos szenvedélye

Ez a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány titkos szenvedélye

Va­len­tin-nap al­kal­má­ból posz­tolt a 17 éves lány, aki­nek az ügye még min­dig nem zá­rult le.

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek.

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek ál­lá­sá­ból a men­tők­nél.

Forró erotika a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Forró erotika a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Mintha nem bírna ma­gá­val a fi­a­tal lány...

Mintha nem bírna ma­gá­val az a fi­a­tal lány, akit a gyanú sze­rint orá­lis szexre kény­sze­rí­tett két men­tős.

Fegyházra számít a mentőket szexuális zaklatással vádoló fiatal lány?

Fegyházra számít a mentőket szexuális zaklatással vádoló fiatal lány?

Ko­ráb­ban lát­ha­tat­lanná tette, mára újra el­ér­hető lett a 17 éves lány Fa­ce­book-adat­lapja, ahol aktív éle­tet él.

Egyre gyanúsabb a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány üzenete

Egyre gyanúsabb a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány üzenete

A tini ismét hal­la­tott ma­gá­ról a kö­zös­ségi ol­da­lán. Job­ban járt volna, ha hall­gat...

Kiderült: Ekkor zárulhat a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügye

Kiderült: Ekkor zárulhat a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügye

Lak­hely­el­ha­gyási ti­lal­mat ren­del­tek el a két men­tős­sel szem­ben.

Lak­hely­el­ha­gyási ti­lal­mat ren­del­tek el a két men­tős­sel szem­ben.

Húsz mentős emelte fel a 3 mázsás embert

Húsz mentős és tűzoltó emelte fel
a hárommázsás embert

A férfi rosszul lett - de hogy miért? Mert túl sokat evett...

A férfi rosszul lett - de hogy miért? Mert túl sokat evett... Szó sze­rint moz­dulni sem bírt.

Nyíregyházi gyilkosság: Ezért veszítettek súlyos perceket a mentők!

Nyíregyházi gyilkosság: Ezért veszítettek súlyos perceket a mentők!

Egy fém­so­rompó miatt nem tu­dott be­haj­tani a men­tő­autó ahhoz a ház­hoz, ahol le­lőt­tek egy há­zas­párt.

Döbbenetes titkot árul el a mentősöket vádoló lány Facebookja

Döbbenetes titkot árul el a mentősöket vádoló lány Facebookja

A 17 éves Szil­via azt ál­lítja, hogy két men­tős sze­xu­á­li­san zak­latta.

A 17 éves Szil­via azt ál­lítja, hogy két men­tős sze­xu­á­li­san zak­latta még no­vem­ber ele­jén. Az érin­tett dol­go­zó­kat azon­nal fel­füg­gesz­tet­ték a mun­ka­vég­zés alól.

Kétszer gázoltak a budapesti mentősök egy nap alatt

Kétszer gázoltak a budapesti mentősök egy nap alatt

Egy já­ró­ke­lőt és egy or­vost.

Ré­góta a men­tő­szol­gá­lat­nál dol­gozó sofőr gá­zolt el egy siket férfit még jú­lius ele­jén. Aznap egy másik men­tős egy or­vost is el­ütött.

Ha ilyen telefonhívást kapsz, azonnal szólj a rendőrségnek!

Nagyon vigyázz! Ezzel az új trükkel vernek át és fosztanak ki a csalók!

Légy résen! A trük­kös csa­lók or­vo­so­kat és be­te­ge­ket pró­bál­nak át­ej­teni! Ne dőlj be a trükk­nek!

Ne hagyd be­csapni magad! A trük­kös csa­lók or­vo­so­kat és be­te­ge­ket pró­bál­nak át­ej­teni ha­zug­sá­gok­kal! Ha nem vi­gyá­zol, téged is könnyen ki­foszt­hat­nak az ér­zé­ket­len ku­ruzs­lók... Össze­szed­tük a leg­újabb trük­kö­ket!

16 gyermeket kellett kórházba szállítani a fővárosban!

16 gyermeket kellett kórházba szállítani a fővárosban!

A men­tők nagy erők­kel vo­nul­tak ki a 14 év kö­rüli gyer­me­kek­hez, egyi­kük­nél sem ta­pasz­tal­tak sú­lyos tü­ne­tet.

A men­tők nagy erők­kel vo­nul­tak ki a 14 év kö­rüli gyer­me­kek­hez. Egye­lőre nem tudni, hogy pon­to­san mi tör­tént. A leg­fris­sebb in­for­má­ci­ók­ból annyi de­rült ki, hogy szú­rós sza­got érez­tek, majd két gyer­mek­nek hány­in­gere lett, másik kettő pedig szé­dülni kez­dett.

Fel vagyunk készülve egy esetleges terrortámadásra?

Fel vagyunk készülve egy esetleges terrortámadásra?

Mivel Ma­gyar­or­szá­got is meg­fe­nye­gette az Isz­lám Állam, jog­gal ve­tő­dik fel ez a kér­dés...

Mivel Ma­gyar­or­szá­got is meg­fe­nye­gette az Isz­lám Állam, jog­gal ve­tő­dik fel ez a kér­dés...

Rövid időn belül két helyen is a mentőkre támadtak

Rövid időn belül két helyen is a mentőkre támadtak

Be­te­gek bán­tal­maz­ták a men­tő­ket.

Tíz per­cen belül két he­lyen is bán­tal­maz­ták a men­tő­dol­go­zó­kat va­sár­nap este.

Mentővel vitték kórházba a fradistát

Mentővel vitték kórházba a fradistát

A két ka­ram­bo­lozó fra­dista közül egyi­kük sú­lyo­sab­ban sé­rült meg.

A két ka­ram­bo­lozó fra­dista közül egyi­kük sú­lyo­sab­ban sé­rült meg. Varga Ro­lan­dot vagy Busai At­ti­lát men­tő­au­tó­val szál­lí­tot­ták kór­házba, a klub sem­mit nem közöl a já­té­ko­sok ál­la­po­tá­ról.

Fekete hétfő: rengeteg baleset és több súlyos sérült az utakon!

Fekete hétfő: rengeteg baleset és több súlyos sérült az utakon!

Össze­sen 19 köz­úti bal­eset tör­tént.

Hétfő haj­nal­tól össze­sen 19 köz­úti bal­eset tör­tént or­szág­szerte, ren­ge­teg sé­rül­tet kel­lett el­lát­niuk a men­tők­nek.

Fokozott készültség a mentőknél! Több ezer rosszullét!

Fokozott készültség a mentőknél! Több ezer rosszullét!

Ve­szély­ben az idő­sek és a szív­be­te­gek

Kicsi eny­hü­lés után máris újra tom­bol a ká­ni­kula. Oszág­szerte több ezer ember lett rosszul. Leg­fő­kép­pen az idő­sek, a szív­be­te­gek van­nak ma is ve­szély­ben.

Frontálisan ütközött a beteghez száguldó mentőautó - fotó

Frontálisan ütközött a beteghez száguldó mentőautó - fotó

Egy be­teg­hez siető men­tő­autó elé haj­tott ki egy kocsi Nyír­egy­há­zán kedd dél­után.

Egy be­teg­hez siető men­tő­autó elé haj­tott ki egy kocsi Nyír­egy­há­zán kedd dél­után. Az üt­kö­zés­ben a mentő so­főrje halt meg.

Dráma: rohammentővel vittek el egy csecsemőt a KÖKI-ről!

Dráma: rohammentővel vittek el egy csecsemőt a KÖKI-ről!

Pá­nik­ro­ha­mot ka­pott a me­ne­kült apa, ami­kor a men­tő­sök el­vit­ték fe­le­sé­gét és leg­ki­sebb gye­re­két.

Apja halálával vádolta a mentőst a beteg kecskeméti fiú

Apja halálával vádolta a mentőst a beteg kecskeméti fiú

A 20 éves fiú túl­lég­zé­ses rosszul­lét miatt hívta a men­tő­ket, de a ki­ér­ke­zé­sük után a beteg fiú rájuk tá­madt, mond­ván: ők ölték meg az apját.

Telefonon segítettek a férfinek, hogy életben tartsa feleségét

Telefonon segítettek a férfinek, hogy életben tartsa feleségét

Men­tő­he­li­kop­ter in­dult a péc­se­lyi nő se­gít­sé­gére, de már nem tud­ták meg­men­teni.

Men­tő­he­li­kop­ter in­dult a péc­se­lyi nő se­gít­sé­gére, de már nem tud­ták meg­men­teni.