CÍMKE: 'mentők'
FRISS HÍREK

Napi jótett a mentősöktől: nem csak embereken segítenek

Napi jótett a mentősöktől: nem csak embereken segítenek

Rumli kutya gazdi nél­kül ma­radt volna, nem néz­ték tét­le­nül a men­tő­sök.

Rumli kutya gazdi nél­kül ma­radt volna, ám ezt nem néz­ték tét­le­nül a ta­ta­bá­nyai men­tő­sök.

Felháborító, ami a mentősöket zaklatással vádoló tinilánnyal történik

Felháborító, ami a mentősöket zaklatással vádoló tinilánnyal történik

Felháborító, ami a mentősöket zaklatással vádoló tinilánnyal történik

V. Szil­vi­á­nak a rend­őr­sé­gen nem kell fe­lel­nie a hamis ál­lí­tá­sa­i­ért.

V. Szil­vi­á­nak a rend­őr­sé­gen nem kell fe­lel­nie a hamis ál­lí­tá­sa­i­ért, a men­tő­sök csak pol­gári peres úton ve­het­nek elég­té­telt.

Mindent eldöntő fordulat a szexuális erőszakkal vádolt két mentő ügyében

Mindent eldöntő fordulat a szexuális erőszakkal vádolt két mentő ügyében

Egy év rém­álom után végre fel­lé­le­gez­het a két mentő.

Egy év rém­álom után végre fel­lé­le­gez­het a két mentő, aki­ket sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolt egy budai gyer­mek­ott­hon­ban élő ka­masz lány.

Újabb fordulat lehet a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Újabb fordulat lehet a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Az el­múlt egy évben nem de­rült ki az igaz­ság, ám ha­ma­ro­san pont ke­rül­het az ügy vé­gére.

Durva dolgot tett a biofű hatására a 16 éves kamasz

Durva dolgot tett a biofű hatására a 16 éves kamasz

Szerv­ke­res­ke­dő­nek nézte a men­tőt .

Szerv­ke­res­ke­dő­nek nézte a rajta se­gí­teni akaró men­tőt és meg­ké­selte.

Nem hitt a férjének, és ezzel kis híján megölte

Nem hitt a férjének, és ezzel kis híján megölte

Csa­ládi ve­sze­ke­dés után kez­dett pa­nasz­kodni erős mell­kasi fáj­dal­makra.

Csa­ládi ve­sze­ke­dés után kez­dett pa­nasz­kodni erős mell­kasi fáj­dal­makra egy férfi, fe­le­sége azon­ban nem vette ko­mo­lyan a gyöt­rő­dé­sét. Ez kis híján a csa­ládfő éle­tébe ke­rült...

Pánik a Duna Arénában, újraélesztettek egy versenyzőt

Pánik a Duna Arénában, újraélesztettek egy versenyzőt

Szom­bat dél­után kis híján tra­gé­dia tör­tént a Mas­ters vébén.

Szom­bat dél­után kis híján tra­gé­dia tör­tént a Mas­ters vébén. A 65 éves ver­seny­zőt azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Feladta a leckét a kismama a mentőknek

Feladta a leckét a kismama a mentőknek

A 36. hét­ben in­dult meg a szü­lés.

A 36. hét­ben vá­rat­la­nul meg­in­dult a szü­lés. Mire a mentő a hely­színre ért, már el­folyt a mag­zat­víz, és a kis­mama je­lezte, hogy to­ló­fá­já­sai van­nak.

Hajdú Péter megmentette barátja életét

Hajdú Péter megmentette barátja életét

Hajdú Péter saját tes­té­vel állta útját...

Hajdú Péter saját tes­té­vel állta útját jó­ba­rát­já­nak, aki ét­terme kony­há­já­ban lett rosszul. Ha későn ér­ke­zik, a séf talán már nincs az élők so­rá­ban.

Leszúrta apját, majd mezítláb elsétált a jászladányi fiú

Leszúrta apját, majd mezítláb elsétált a jászladányi fiú

Szom­bat kora dél­után egy vita he­vé­ben szúrta meg élet­ve­szé­lye­sen idős édes­ap­ját egy férfi Jász­la­dány­ban.

Szom­bat kora dél­után egy vita he­vé­ben szúrta meg élet­ve­szé­lye­sen idős édes­ap­ját egy férfi Jász­la­dány­ban, majd egy­sze­rűen ma­gára hagyta ál­do­za­tát...

Kitálalt a család, ez okozhatta valójában Mohaman halálát

Kitálalt a család, ez okozhatta valójában Mohaman halálát

A név­te­len­sé­get kérő rokon sze­rint meg le­he­tett volna men­teni a tra­gi­kus sorsú éne­kest.

A név­te­len­sé­get kérő rokon sze­rint meg le­he­tett volna men­teni a tra­gi­kus sorsú éne­kest.

Fordulat a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Fordulat a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Tisz­táz­hatja magát az a két mentő, aki­ket sze­xu­á­lis erő­szak­kal vádol egy fi­a­tal lány.

Tisz­táz­hatja magát az a két mentő, aki­ket sze­xu­á­lis erő­szak­kal vádol egy fi­a­tal lány.

Durva üzenet a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Durva üzenet a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Árul­kodó szö­ve­get tett ki az a ti­ni­lány, aki azt ál­lítja: ta­po­gatta és orá­lis szexre kény­sze­rí­tette őt két mentő még no­vem­ber­ben.

Ez a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány titkos szenvedélye

Ez a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány titkos szenvedélye

Va­len­tin-nap al­kal­má­ból posz­tolt a 17 éves lány, aki­nek az ügye még min­dig nem zá­rult le.

Forró erotika a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Forró erotika a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Mintha nem bírna ma­gá­val az a fi­a­tal lány, akit a gyanú sze­rint orá­lis szexre kény­sze­rí­tett két men­tős még no­vem­ber­ben.

Kiderült: Ekkor zárulhat a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügye

Kiderült: Ekkor zárulhat a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügye

Lak­hely­el­ha­gyási ti­lal­mat ren­del­tek el a két men­tős­sel szem­ben, he­tente két­szer kell meg­je­len­niük a rend­őr­sé­gen.

Fegyházra számít a mentőket szexuális zaklatással vádoló fiatal lány?

Fegyházra számít a mentőket szexuális zaklatással vádoló fiatal lány?

Mára újra el­ér­hető a 17 éves lány Fa­ce­book-adat­lapja, ahol aktív éle­tet él.

Mára újra el­ér­hető a 17 éves lány Fa­ce­book-adat­lapja, ahol aktív éle­tet él.

Egyre gyanúsabb a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány üzenete

Egyre gyanúsabb a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány üzenete

A tini ismét hal­la­tott ma­gá­ról a kö­zös­ségi ol­da­lán. Job­ban járt volna, ha hall­gat...

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek.

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek ál­lá­sá­ból a men­tők­nél.

Döbbenetes titkot árul el a mentősöket vádoló lány Facebookja

Döbbenetes titkot árul el a mentősöket vádoló lány Facebookja

A 17 éves Szil­via azt ál­lítja, hogy két men­tős sze­xu­á­li­san zak­latta.

A 17 éves Szil­via azt ál­lítja, hogy két men­tős sze­xu­á­li­san zak­latta még no­vem­ber ele­jén.

Nyíregyházi gyilkosság: Ezért veszítettek súlyos perceket a mentők!

Nyíregyházi gyilkosság: Ezért veszítettek súlyos perceket a mentők!

Egy fém­so­rompó miatt nem tu­dott be­haj­tani a men­tő­autó ahhoz a ház­hoz, ahol le­lőt­tek egy há­zas­párt.

Hozzád odaérne a mentőhelikopter? Évi ezer élet múlik a légimentőkön

Hozzád odaérne a mentőhelikopter? Évi ezer élet múlik a légimentőkön

Évente több mint 2300-szor száll­nak fel a lé­gi­men­tők. A ri­asz­tás­ról egy ember dönt...

Húsz mentős és tűzoltó emelte fel
a hárommázsás embert

Húsz mentős és tűzoltó emelte fel
a hárommázsás embert

A férfi rosszul lett - de hogy miért? Mert túl sokat evett...

A férfi rosszul lett - de hogy miért? Mert túl sokat evett... Négy napon át szó sze­rint moz­dulni sem bírt. Egye­lőre meg­úszta, de el tud­juk kép­zelni, mi­lyen ál­la­pot­ban lehet az egész­sége...

Ha ilyen telefonhívást kapsz, azonnal szólj a rendőrségnek!

Ha ilyen telefonhívást kapsz, azonnal szólj a rendőrségnek!

Légy résen! A trük­kös csa­lók or­vo­so­kat és be­te­ge­ket pró­bál­nak át­ej­teni! Ne dőlj be a trükk­nek!

Légy résen! A trük­kös csa­lók or­vo­so­kat és be­te­ge­ket pró­bál­nak át­ej­teni! Ne dőlj be a trükk­nek!

16 gyermeket kellett kórházba szállítani a fővárosban!

16 gyermeket kellett kórházba szállítani a fővárosban!

A men­tők nagy erők­kel vo­nul­tak ki.

A men­tők nagy erők­kel vo­nul­tak ki a 14 év kö­rüli gyer­me­kek­hez. Egye­lőre nem tudni, hogy mitől szé­dül­tek és lett hány­in­ge­rük.

Kétszer gázoltak a budapesti mentősök egy nap alatt

Kétszer gázoltak a budapesti mentősök egy nap alatt

Ré­góta a men­tő­szol­gá­lat­nál dol­gozó sofőr gá­zolt el egy siket férfit még jú­lius ele­jén. Aznap egy másik men­tős egy or­vost is el­ütött.

Ré­góta a men­tő­szol­gá­lat­nál dol­gozó sofőr gá­zolt el egy siket férfit még jú­lius ele­jén. A RIPOST in­for­má­ciói sze­rint aznap egy másik men­tős egy or­vost is el­ütött.

Vajon fel vagyunk készülve egy esetleges terrortámadásra?

Vajon fel vagyunk készülve egy esetleges terrortámadásra?

Mivel Ma­gyar­or­szág is nyíl­tan az Isz­lám Állam ke­reszt­tű­zébe ke­rült, jog­gal ve­tő­dik fel a kér­dés, hogy fel­ké­szül­ten tudná-e az or­szág a hely­ze­tet ke­zelni.

Mivel Ma­gyar­or­szág is nyíl­tan az Isz­lám Állam ke­reszt­tű­zébe ke­rült, jog­gal ve­tő­dik fel a kér­dés, hogy fel­ké­szül­ten tudná-e az or­szág a hely­ze­tet ke­zelni. A szak­em­be­rek ál­lít­ják, hogy van vész­for­ga­tó­könyv a fi­ó­kok­ban.

Rövid időn belül két helyen is a mentőkre támadtak

Rövid időn belül két helyen is a mentőkre támadtak

Tíz per­cen belül két he­lyen is bán­tal­maz­ták a men­tő­dol­go­zó­kat va­sár­nap este.

Tíz per­cen belül két he­lyen is bán­tal­maz­ták a men­tő­dol­go­zó­kat va­sár­nap este.

Mentővel vitték kórházba a fradistát

Mentővel vitték kórházba a fradistát

A két ka­ram­bo­lozó fra­dista közül egyi­kük sú­lyo­sab­ban sé­rült meg.

A két ka­ram­bo­lozó fra­dista közül egyi­kük sú­lyo­sab­ban sé­rült meg. Varga Ro­lan­dot vagy Busai At­ti­lát men­tő­au­tó­val szál­lí­tot­ták kór­házba, a klub sem­mit nem közöl a já­té­ko­sok ál­la­po­tá­ról.

Fekete hétfő: rengeteg baleset és több súlyos sérült az utakon!

Fekete hétfő: rengeteg baleset és több súlyos sérült az utakon!

Össze­sen 19 köz­úti bal­eset tör­tént.

Hétfő haj­nal­tól össze­sen 19 köz­úti bal­eset tör­tént or­szág­szerte, ren­ge­teg sé­rül­tet kel­lett el­lát­niuk a men­tők­nek.

Frontálisan ütközött a beteghez száguldó mentőautó - fotó

Frontálisan ütközött a beteghez száguldó mentőautó - fotó

Egy be­teg­hez siető men­tő­autó elé haj­tott ki egy kocsi Nyír­egy­há­zán kedd dél­után. Az üt­kö­zés­ben a mentő so­főrje halt meg.

Egy be­teg­hez siető men­tő­autó elé haj­tott ki egy kocsi Nyír­egy­há­zán kedd dél­után. Az üt­kö­zés­ben a mentő so­főrje halt meg.

Fokozott készültség a mentőknél! Több ezer rosszullét!

Fokozott készültség a mentőknél! Több ezer rosszullét!

Ve­szély­ben az idő­sek és a szív­be­te­gek

Kicsi eny­hü­lés után máris újra tom­bol a ká­ni­kula. Oszág­szerte több ezer ember lett rosszul. Leg­fő­kép­pen az idő­sek, a szív­be­te­gek van­nak ma is ve­szély­ben.

Dráma: rohammentővel vittek el egy csecsemőt a KÖKI-ről!

Dráma: rohammentővel vittek el egy csecsemőt a KÖKI-ről!

A kis­baba rosszul lett, ezért emel­ték ki a tö­meg­ből. Az apa be­pá­ni­kolt.

Pá­nik­ro­ha­mot ka­pott a me­ne­kült apa, ami­kor a men­tő­sök el­vit­ték fe­le­sé­gét és leg­ki­sebb gye­re­két. A kis­baba rosszul lett, ezért emel­ték ki a tö­meg­ből. Ekkor az apa azt hi­hette, többé nem látja csa­lád­tag­jait.

Telefonon segítettek a férfinek, hogy életben tartsa feleségét

Telefonon segítettek a férfinek, hogy életben tartsa feleségét

Saj­nos már nem tudta meg­men­teni.

Men­tő­he­li­kop­ter in­dult a péc­se­lyi nő se­gít­sé­gére, de már nem tud­ták meg­men­teni.

Apja halálával vádolta a mentőst a beteg kecskeméti fiú

Apja halálával vádolta a mentőst a beteg kecskeméti fiú

A 20 éves fiú túl­lég­zé­ses rosszul­lét miatt hívta a men­tő­ket, de a ki­ér­ke­zé­sük után a beteg fiú rájuk tá­madt, mond­ván: ők ölték meg az apját.

A 20 éves fiú túl­lég­zé­ses rosszul­lét miatt hívta a men­tő­ket, de a ki­ér­ke­zé­sük után a beteg fiú rájuk tá­madt, mond­ván: ők ölték meg az apját.

Rengeteg dolga volt a mentőknek

Rengeteg dolga volt a mentőknek a hőség miatt

Jóval több be­te­get lát­tak el hét­főn a men­tők.

Jóval több be­te­get lát­tak el hét­főn a men­tők. A fő­vá­ros­ban mint­egy 800 em­ber­hez, or­szág­szerte pedig 3000 eset­ben nyúj­tot­tak se­gít­sé­get.