CÍMKE: 'mentők'

Így mentett életet a mentők mobilapplikációja

Így mentett életet a mentők mobilapplikációja

El­ké­pesztő tör­té­net­ről szá­molt be az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lon.

Egy fiatal árus hozta vissza a nőt halálból egy budapesti piacon

Egy fiatal árus hozta vissza a nőt halálból egy budapesti piacon

Egy pi­a­con hol­tan ro­gyott a földre egy 50 éves nő. Egy fi­a­tal férfi azon­nal meg­kezdte az új­ra­élesz­tést.

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Rubint Réka rosszul lett, mentősökre volt szükség

Réka maga sem érti, mi tör­tént pon­to­san a for­ga­tá­son, ahol egyik pil­la­nat­ról a má­sikra át­élte a pok­lot. Min­denki meg­ijedt...

Réka maga sem érti, mi tör­tént pon­to­san a for­ga­tá­son, ahol egyik pil­la­nat­ról a má­sikra át­élte a pok­lot. Min­denki meg­ijedt...

Csak kutyát akart sétáltatni, majdnem az életével fizetett...

Csak kutyát akart sétáltatni, majdnem az életével fizetett...

Hol­tan esett össze egy férfi Bu­da­pes­ten ku­tya­sé­tál­ta­tás köz­ben.

Hol­tan esett össze egy férfi Bu­da­pes­ten ku­tya­sé­tál­ta­tás köz­ben.

Ezt te sem hinnéd: Így dolgoznak valójában a magyar mentők és orvosok

Ezt te sem hinnéd: Így dolgoznak valójában a magyar mentők és orvosok

Tarol az in­ter­ne­ten a Ma­gyar Egész­ség­ügyi Szak­dol­go­zói Ka­mara kisfilmje!

Tarol az in­ter­ne­ten a Ma­gyar Egész­ség­ügyi Szak­dol­go­zói Ka­mara kisfilmje!

Brutális, hányszor hívták a mentőket a hőség miatt

Brutális, hányszor hívták a mentőket a hőség miatt

15%-kal több hívás ér­ke­zett.

Jóval több eset­ben ri­aszt­ják a men­tő­ket rosszul­lét­hez, ami­óta tart a hőség. Csak csü­tör­tö­kön 15%-kal nőtt a men­tő­ri­asz­tá­sok száma.

Szörnyű baleset, L.L. Junior is a helyszínen: ez történt

Szörnyű baleset, L.L. Junior is a helyszínen: ez történt

A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem, tűz­ol­tók és men­tők is a hely­szí­nen van­nak! Fotók is van­nak a sze­ren­csét­len­ség­ről.

A ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem, tűz­ol­tók és men­tők is a hely­szí­nen van­nak!

A mentők se akarták elhinni: elképesztő okkal hívta őket a magyar lány

A mentők se akarták elhinni: elképesztő okkal hívta őket a magyar lány

Még soha nem kap­tak olyan hí­vást a ma­gyar men­tők, mint ami­lyen va­sár­nap haj­nal­ban ér­ke­zett a köz­pontba.

Lesújtó hírt kapott a család: tragédiához vezetett a mentők késése

Lesújtó hírt kapott a család: tragédiához vezetett a mentők késése

Egy férfi men­tőt hí­vott, mert fáj­dal­mat ér­zett a mell­ka­sá­ban. A se­gít­ség azon­ban nem ér­ke­zett meg idő­ben.

Élete végéig arcán viseli a támadás nyomát a magyar színész

Élete végéig arcán viseli a támadás nyomát a magyar színész

Ha tü­körbe néz, min­dig eszébe jut az az este, ami­kor mo­ziba ké­szült.

Ha tü­körbe néz, min­dig eszébe jut az az este, ami­kor mo­ziba ké­szült ba­rá­ta­i­val, de végül egy ro­ham­men­tő­ben ta­lálta magát...

Napi jótett a mentősöktől: nem csak embereken segítenek

Napi jótett a mentősöktől: nem csak embereken segítenek

Rumli kutya gazdi nél­kül ma­radt volna, nem néz­ték tét­le­nül a men­tő­sök.

Rumli kutya gazdi nél­kül ma­radt volna, ám ezt nem néz­ték tét­le­nül a ta­ta­bá­nyai men­tő­sök.

Mindent eldöntő fordulat a szexuális erőszakkal vádolt két mentő ügyében

Mindent eldöntő fordulat a szexuális erőszakkal vádolt két mentő ügyében

Egy év rém­álom után végre fel­lé­le­gez­het a két mentő, aki­ket sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolt egy budai gyer­mek­ott­hon­ban élő ka­masz lány.

Felháborító, ami a mentősöket zaklatással vádoló tinilánnyal történik

Felháborító, ami a mentősöket zaklatással vádoló tinilánnyal történik

Felháborító, ami a mentősöket zaklatással vádoló tinilánnyal történik

V. Szil­vi­á­nak a rend­őr­sé­gen nem kell fe­lel­nie a hamis ál­lí­tá­sa­i­ért.

V. Szil­vi­á­nak a rend­őr­sé­gen nem kell fe­lel­nie a hamis ál­lí­tá­sa­i­ért, a men­tő­sök csak pol­gári peres úton ve­het­nek elég­té­telt.

Ezt a goromba üzenetet kapták a mentősök, miközben egy ember életéért küzdöttek

Ezt a goromba üzenetet kapták a mentősök, miközben egy ember életéért küzdöttek

Hi­he­tet­len nagy bun­kó­ság­ról tett ta­nú­bi­zony­sá­got egy 27 éves brit férfi. Épp ha­za­felé in­dult a mun­ká­ból, ami­kor útját el­állta egy men­tő­autó, ettől pedig na­gyon ide­ges lett, tol­lat is ra­ga­dott...

Nem hitt a férjének, és ezzel kis híján megölte

Nem hitt a férjének, és ezzel kis híján megölte

Csa­ládi ve­sze­ke­dés után kez­dett pa­nasz­kodni erős mell­kasi fáj­dal­makra, de a fe­le­sége azt hitte, csak meg­jássza magát.

Csa­ládi ve­sze­ke­dés után kez­dett pa­nasz­kodni erős mell­kasi fáj­dal­makra, de a neje azt hitte, hogy csak meg­játssza magát.

Újabb fordulat lehet a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Újabb fordulat lehet a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Az el­múlt egy évben nem de­rült ki az igaz­ság, ám ha­ma­ro­san pont ke­rül­het az ügy vé­gére.

Durva dolgot tett a biofű hatására a 16 éves kamasz

Durva dolgot tett a biofű hatására a 16 éves kamasz

Szerv­ke­res­ke­dő­nek nézte a men­tőt .

Szerv­ke­res­ke­dő­nek nézte a rajta se­gí­teni akaró men­tőt és meg­ké­selte.

Pánik a Duna Arénában, újraélesztettek egy versenyzőt

Pánik a Duna Arénában, újraélesztettek egy versenyzőt

Szom­bat dél­után kis híján tra­gé­dia tör­tént a Mas­ters vébén. A 65 éves ver­seny­zőt azon­nal kór­házba szál­lí­tot­ták.

Kitálalt a család, ez okozhatta valójában Mohaman halálát

Kitálalt a család, ez okozhatta valójában Mohaman halálát

Meg le­he­tett volna men­teni?

A név­te­len­sé­get kérő rokon sze­rint meg le­he­tett volna men­teni a tra­gi­kus sorsú éne­kest.

Leszúrta apját, majd mezítláb elsétált a jászladányi fiú

Leszúrta apját, majd mezítláb elsétált a jászladányi fiú

Szom­bat kora dél­után egy vita he­vé­ben szúrta meg élet­ve­szé­lye­sen idős édes­ap­ját egy férfi Jász­la­dány­ban.

Szom­bat kora dél­után egy vita he­vé­ben szúrta meg élet­ve­szé­lye­sen idős édes­ap­ját egy férfi Jász­la­dány­ban, majd egy­sze­rűen ma­gára hagyta ál­do­za­tát...

Feladta a leckét a kismama a mentőknek

Feladta a leckét a kismama a mentőknek

A 36. hét­ben in­dult meg a szü­lés.

A 36. hét­ben vá­rat­la­nul meg­in­dult a szü­lés. Mire a mentő a hely­színre ért, már el­folyt a mag­zat­víz, és a kis­mama je­lezte, hogy to­ló­fá­já­sai van­nak.

Hajdú Péter megmentette barátja életét

Hajdú Péter megmentette barátja életét

Hajdú Péter saját tes­té­vel állta útját...

Hajdú Péter saját tes­té­vel állta útját jó­ba­rát­já­nak, aki ét­terme kony­há­já­ban lett rosszul. Ha későn ér­ke­zik, a séf talán már nincs az élők so­rá­ban.

Fordulat a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Fordulat a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügyében

Tisz­táz­hatja magát az a két mentő, aki­ket sze­xu­á­lis erő­szak­kal vádol egy fi­a­tal lány.

Tisz­táz­hatja magát az a két mentő, aki­ket sze­xu­á­lis erő­szak­kal vádol egy fi­a­tal lány.

Durva üzenet a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Durva üzenet a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Árul­kodó szö­ve­get tett ki az ol­da­lára a fi­a­tal lány.

Árul­kodó szö­ve­get tett ki az a ti­ni­lány, aki azt ál­lítja: orá­lis szexre kény­sze­rí­tette őt két mentő.

Forró erotika a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Forró erotika a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány Facebookján

Mintha nem bírna ma­gá­val az a fi­a­tal lány, akit a gyanú sze­rint orá­lis szexre kény­sze­rí­tett két men­tős még no­vem­ber­ben.

Fegyházra számít a mentőket szexuális zaklatással vádoló fiatal lány?

Fegyházra számít a mentőket szexuális zaklatással vádoló fiatal lány?

Ko­ráb­ban lát­ha­tat­lanná tette, mára újra el­ér­hető lett a 17 éves lány Fa­ce­book-adat­lapja, ahol aktív éle­tet él.

Ez a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány titkos szenvedélye

Ez a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány titkos szenvedélye

Va­len­tin-nap al­kal­má­ból posz­tolt a 17 éves lány.

Va­len­tin-nap al­kal­má­ból posz­tolt a 17 éves lány, aki­nek az ügye még min­dig nem zá­rult le. Úgy tűnik, nem rejti véka alá szen­ve­dé­lyét.

Egyre gyanúsabb a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány üzenete

Egyre gyanúsabb a mentőket szexuális zaklatással vádoló lány üzenete

Ismét hal­la­tott ma­gá­ról a tini. For­du­lat vár­ható az ügy­ben?

Kö­zös­ségi ol­da­lán ismét hal­la­tott ma­gá­ról a tini. For­du­lat vár­ható az ügy­ben?

Kiderült: Ekkor zárulhat a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügye

Kiderült: Ekkor zárulhat a szexuális erőszakkal vádolt mentők ügye

Lak­hely­el­ha­gyási ti­lal­mat ren­del­tek el a két men­tős­sel szem­ben, he­tente két­szer kell meg­je­len­niük a rend­őr­sé­gen.

Kidugott nyelvvel üzen a mentőket szexuális erőszakkal vádoló lány

Kidugott nyelvvel üzen a mentőket szexuális erőszakkal vádoló lány

Míg a két men­tőt fel­füg­gesz­tet­ték és nem hagy­hat­ják el a lak­he­lyü­ket, a 17 éves Szil­via vi­dá­man in­ter­ne­te­zik.

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Nagyot hibáztak a mentősök a buszbalesetnél

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek ál­lá­sá­ból a men­tők­nél. A re­gi­o­ná­lis igaz­gató el­ső­nek ért oda, de még­sem kezdte el a sé­rül­tek el­lá­tá­sát.

Két ve­ze­tőt is fel­füg­gesz­tet­tek ál­lá­sá­ból a men­tők­nél.

Döbbenetes titkot árul el a mentősöket vádoló lány Facebookja

Döbbenetes titkot árul el a mentősöket vádoló lány Facebookja

A 17 éves Szil­via azt ál­lítja, hogy két men­tős sze­xu­á­li­san zak­latta.

A 17 éves Szil­via azt ál­lítja, hogy két men­tős sze­xu­á­li­san zak­latta még no­vem­ber ele­jén. Az érin­tett dol­go­zó­kat azon­nal fel­füg­gesz­tet­ték a mun­ka­vég­zés alól.

Húsz mentős emelte fel a hárommázsás embert

Húsz mentős emelte fel a hárommázsás embert

A férfi rosszul lett, moz­dulni sem bírt - de hogy miért? Nem meg­lepő: mert túl sokat evett...

A férfi rosszul lett, moz­dulni sem bírt - de hogy miért? Nem meg­lepő: mert túl sokat evett...

Nyíregyházi gyilkosság: Ezért veszítettek súlyos perceket a mentők!

Nyíregyházi gyilkosság: Ezért veszítettek súlyos perceket a mentők!

Egy fém­so­rompó miatt nem tu­dott be­haj­tani a men­tő­autó ahhoz a ház­hoz, ahol le­lőt­tek egy há­zas­párt.

Hozzád odaérne a mentőhelikopter? Évi ezer élet múlik a légimentőkön

Hozzád odaérne a mentőhelikopter? Évi ezer élet múlik a légimentőkön

Évente több mint 2300-szor száll­nak fel a lé­gi­men­tők. A ri­asz­tás­ról egy ember dönt...

Ha ilyen telefonhívást kapsz, azonnal szólj a rendőrségnek!

Ha ilyen telefonhívást kapsz, azonnal szólj a rendőrségnek!

Légy résen!

Légy résen! A trük­kös csa­lók or­vo­so­kat és be­te­ge­ket pró­bál­nak át­ej­teni! Azon­nal je­lent­kezz a rend­őr­sé­gen, ha téged is meg­pró­bál­tak rá­szedni!

Vajon fel vagyunk készülve egy esetleges terrortámadásra?

Mi történne, ha megtámadna minket az Iszlám Állam?

Mivel Ma­gyar­or­szá­got is meg­fe­nye­gette az Isz­lám Állam, jog­gal ve­tő­dik fel a kér­dés, hogy fel­ké­szül­ten tudná-e az or­szág ke­zelni, ha a ter­ro­ris­ták va­ló­ban meg­tá­mad­ná­nak min­ket...

Kétszer gázoltak a budapesti mentősök egy nap alatt

Kétszer gázoltak a budapesti mentősök egy nap alatt

Egy men­tő­szol­gá­lat­nál dol­gozó sofőr gá­zolt el egy siket férfit. Aznap egy másik men­tős egy or­vost is el­ütött.

Egy men­tő­szol­gá­lat­nál dol­gozó sofőr gá­zolt el egy siket férfit. Aznap egy másik men­tős egy or­vost is el­ütött.

16 gyermeket kellett kórházba szállítani a fővárosban!

16 gyermeket kellett kórházba szállítani a fővárosban!

A men­tők nagy erők­kel vo­nul­tak ki.

A men­tők nagy erők­kel vo­nul­tak ki a 14 év kö­rüli gyer­me­kek­hez. Egye­lőre nem tudni, hogy mitől szé­dül­tek és lett hány­in­ge­rük.

Rövid időn belül két helyen is a mentőkre támadtak

Rövid időn belül két helyen is a mentőkre támadtak

Tíz per­cen belül két he­lyen is bán­tal­maz­ták a men­tő­dol­go­zó­kat va­sár­nap este.

Tíz per­cen belül két he­lyen is bán­tal­maz­ták a men­tő­dol­go­zó­kat va­sár­nap este.

Mentővel vitték kórházba fradistát

Mentővel vitték kórházba a fradistát

A két ka­ram­bo­lozó fra­dista közül egyi­kük sú­lyo­sab­ban sé­rült meg. Varga Ro­lan­dot vagy Busai At­ti­lát men­tő­au­tó­val szál­lí­tot­ták kór­házba, de a klub sem­mit nem közöl a já­té­ko­sok ál­la­po­tá­ról.

A két fra­dista közül egyi­kük sú­lyo­sab­ban sé­rült meg. Varga Ro­lan­dot vagy Busai At­ti­lát men­tő­au­tó­val szál­lí­tot­ták kór­házba, a klub sem­mit nem közöl a já­té­ko­sok ál­la­po­tá­ról.

Frontálisan ütközött a beteghez száguldó mentőautó - fotó

Frontálisan ütközött a beteghez száguldó mentőautó - fotó

A mentő so­főrje meg­halt.

Egy be­teg­hez siető men­tő­autó elé haj­tott ki egy kocsi Nyír­egy­há­zán kedd dél­után. Az üt­kö­zés­ben a mentő so­főrje vesz­tette éle­tét.

Dráma: rohammentővel vittek el egy csecsemőt a KÖKI-ről!

Dráma: rohammentővel vittek el egy csecsemőt a KÖKI-ről!

Pá­nik­ro­ha­mot ka­pott a me­ne­kült apa, ami­kor a men­tő­sök el­vit­ték fe­le­sé­gét és leg­ki­sebb gye­re­két.

Fekete hétfő: rengeteg baleset és több súlyos sérült az utakon!

Fekete hétfő: rengeteg baleset és több súlyos sérült az utakon!

Hétfő haj­nal­tól 19 köz­úti bal­eset tör­tént or­szág­szerte, ren­ge­teg sé­rül­tet kel­lett el­lát­niuk a men­tők­nek.

Hétfő haj­nal­tól össze­sen 19 köz­úti bal­eset tör­tént or­szág­szerte, ren­ge­teg sé­rül­tet kel­lett el­lát­niuk a men­tők­nek.

Apja halálával vádolta a mentőst a beteg kecskeméti fiú

Apja halálával vádolta a mentőst a beteg kecskeméti fiú

Túl­lég­zé­ses rosszul­lét miatt hívta a men­tő­ket, de a ki­ér­ke­zé­sük után a beteg rájuk tá­madt.

Fokozott készültség a mentőknél! Több ezer rosszullét!

Fokozott készültség a mentőknél! Több ezer rosszullét!

Or­szág­szerte több ezer ember lett rosszul. Az idő­sek, a szív­be­te­gek van­nak ma is ve­szély­ben.

Telefonon segítettek a férfinek, hogy életben tartsa feleségét

Telefonon segítettek a férfinek, hogy életben tartsa feleségét

Men­tő­he­li­kop­ter in­dult a péc­se­lyi nő se­gít­sé­gére, de már nem tud­ták meg­men­teni.

Rengeteg dolga volt a mentőknek

Rengeteg dolga volt a mentőknek

Jóval több be­te­get lát­tak el hét­főn a men­tők.

Jóval több be­te­get lát­tak el hét­főn a men­tők, mint egy át­la­gos napon. A fő­vá­ros­ban 800 em­bert, or­szág­szerte pedig 3000-et.