CÍMKE: 'mentőhelikopter'

Egy bolt parkolójában szúrta nyakon feleségét a macedón férfi

Egy bolt parkolójában szúrta nyakon feleségét a macedón férfi

Ez­út­tal Tulln vá­ro­sá­ban, egy élel­mi­szer­bolt par­ko­ló­já­ban tör­tént gyil­kos­ság.

Vilmos herceget megmentették György haragjától

Vilmos herceget megmentették György haragjától

A her­ceg egy­kori kol­lé­gái sze­ren­csére fel­ké­szül­tek vol­tak.

Most kaptuk: Dráma a Dunántúlon, mentőhelikoptert riasztottak

Most kaptuk: Dráma a Dunántúlon, mentőhelikoptert riasztottak

Bru­tá­lis bal­eset tör­tént, az érin­tett út­sza­kaszt le­zár­ták!

Bru­tá­lis bal­eset tör­tént, az érin­tett út­sza­kaszt le­zár­ták!

Mentőhelikoptert riasztottak a síelőhöz, élettelenül csúszott a pályán a teste

Mentőhelikoptert riasztottak a síelőhöz, élettelenül csúszott a pályán a teste

A 30 éves spor­toló ál­la­po­tá­ról egy­előre sem­mi­lyen hír nem ér­ke­zett.

A 30 éves spor­toló ál­la­po­tá­ról egy­előre sem­mi­lyen hír nem ér­ke­zett.

Dráma, mentőhelikoptert riasztottak Camilla hercegné unokájához

Dráma, mentőhelikoptert riasztottak Camilla hercegné unokájához

A her­cegné egy hi­va­ta­los ese­mé­nyen em­lé­ke­zett vissza a meg­rázó pil­la­na­tokra, de az eset végül jó véget ért.

Drámai fotók érkeztek a dunaújvárosi tragédiáról, meghalt egy gyalogos

Drámai fotók érkeztek a dunaújvárosi tragédiáról, meghalt egy gyalogos

Két em­bert gá­zolt el egy autó, az egyik gya­lo­gos ször­nyet­halt.

Két em­bert gá­zolt el egy autó, az egyik gya­lo­gos ször­nyet­halt. Men­tő­he­li­kop­ter is ér­ke­zett a hely­színre.

Mentőhelikoptert riasztottak, napokig nem vette észre senki a sérült nőt

Mentőhelikoptert riasztottak, napokig nem vette észre senki a sérült nőt

A nő sú­lyos sé­rü­lé­sei el­le­nére meg­pró­bált se­gít­sé­get kérni, de alig fél ki­lo­mé­ter után össze­esett.

Csoda történt: megúszta a zuhanást a kisgyerek

Csoda történt: megúszta a zuhanást a kétéves kisfiú

Az első eme­let­ről zu­hant ki a két­éves.

Bár az ab­la­kon volt szú­nyog­háló, de annak ra­gasz­tása el­en­ge­dett és a gye­rek a ház előtti jár­dára zu­hant az első eme­let­ről. Sze­ren­csére túl­élte az esést.

Mentőhelikoptert riasztottak, brutális baleset történt a 44-es úton

Mentőhelikoptert riasztottak, brutális baleset történt a 44-es úton, többen is megsérültek

Két autó üt­kö­zött a 44-es főút La­ki­te­lek-Szent­ki­rály kö­zötti el­ága­zá­sá­nál.

Két sze­mély­autó ka­ram­bo­lo­zott a 44-es főút La­ki­te­lek-Szent­ki­rály kö­zötti el­ága­zá­sá­nál szer­dán. A bal­ese­tet szen­ve­dett, sú­lyo­san meg­sé­rült sze­mé­lyek­hez men­tő­autó és men­tő­he­li­kop­ter is ér­ke­zett.

Friss hír: Mentőhelikoptereket riasztottak, durva, ami Zalában történt

Friss hír: Mentőhelikoptereket riasztottak, durva, ami Zalában történt

Sok a sé­rült, két men­tő­he­li­kop­ter is a hely­színre ér­ke­zett, tel­je­sen le­zár­ták az utat a for­ga­lom elől!

Durva képek jöttek a helyszínről, mentőhelikoptert riasztottak a főútra

Durva képek jöttek a helyszínről, mentőhelikoptert riasztottak a főútra

Egy elő­zés­ből lett ha­tal­mas csat­ta­nás, csak a sze­ren­csén múlt, hogy nem halt meg senki.

Megrázó emlékeiről vallott, szörnyű dolgokat élt át Vilmos herceg

Megrázó emlékeiről vallott, szörnyű dolgokat élt át Vilmos herceg

A her­ceg ko­ráb­ban men­tő­he­li­kop­ter-pi­lóta volt, és ren­ge­teg sé­rül­tet lá­tott.

A her­ceg ko­ráb­ban men­tő­he­li­kop­ter-pi­lóta volt, és ren­ge­teg sé­rül­tet, bal­ese­tet és csa­ládi tra­gé­diát lá­tott.

Dráma, mentőhelikopter sem jutott az eszméletlen magyar nő közelébe

Dráma, mentőhelikopter sem jutott az eszméletlen magyar nő közelébe

Az 50 éves nő le­zu­hant a mélybe, zu­ha­nás köz­ben be­ütötte a fejét.

Az 50 éves nő le­zu­hant a mélybe, zu­ha­nás köz­ben be­ütötte a fejét, és esz­mé­le­tét vesz­tette.

Mentőhelikoptert riasztottak, brutális baleset történt a 31-es úton

Most kaptuk a hírt: mentőhelikoptert riasztottak, brutális baleset történt a 31-es úton

Egy nyer­ges von­tató és egy sze­mély­autó üt­kö­zött össze.

Egy nyer­ges von­tató és egy sze­mély­autó üt­kö­zött össze.

Mentőhelikopter szállt le az M7-esen, súlyos tömegbaleset történt

Most kaptuk a hírt: mentőhelikopter szállt le az M7-esen, súlyos tömegbaleset történt

Három ember meg­sé­rült.

A bal­eset a sztráda 35-ös ki­lo­mé­ter­nél tör­tént. Három ember meg­sé­rült.

Nagy a baj? Mentőhelikopter vitte kórházba a világhírű fociedzőt

Nagy a baj? Mentőhelikopter vitte kórházba a világhírű fociedzőt

Biz­ton­sá­go­sabb lett volna a kis­pa­don ma­rad­nia. Rosszul vég­ző­dött André Vil­las-Boas nagy ka­landja.

Mentőhelikopter és tűzoltók a helyszínen, súlyosan megsérült a munkás

Mentőhelikopter és tűzoltók a helyszínen, súlyosan megsérült a munkás

A férfi egy ne­he­zen meg­kö­ze­lít­hető szlo­vá­kiai er­dő­ben dol­go­zott.

A férfi egy ne­he­zen meg­kö­ze­lít­hető szlo­vá­kiai er­dő­ben dol­go­zott, ami­kor a bal­eset tör­tént.

Súlyos vonatbaleset történt: 6 éveshez riasztottak mentőhelikoptert

Súlyos vonatbaleset történt: 6 éveshez riasztottak mentőhelikoptert

A bal­eset­ben a kisfiú sú­lyo­san meg­sé­rült, így a le­hető leg­gyor­sab­ban kór­házba kel­lett jut­tatni.

Élet és halál között, az orvosok is lemondtak Kovács Lajosról

Élet és halál között, az orvosok is lemondtak Kovács Lajosról

Men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta kór­házba.

A szí­nészt men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta kór­házba. Nem lát­tak sok esélyt arra, hogy fel­épül.

Mentőhelikoptert riasztottak a tinihez: az iskola előtt esett össze

Mentőhelikoptert riasztottak a tinihez: az iskola előtt esett össze

A 15 éves fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

A 15 éves fiú éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Mentőhelikoptert riasztottak a zalai telepre: brutális baleset történt

Mentőhelikoptert riasztottak a zalai telepre: brutális baleset történt

Egy me­ző­gaz­da­sági te­lep­he­lyen lett mun­ka­he­lyi bal­eset ál­do­zata egy férfit.

Egy me­ző­gaz­da­sági te­lep­he­lyen lett mun­ka­he­lyi bal­eset ál­do­zata egy férfit.

Botrány a mentősöknél: durva tréfát űzött velük egy miskolci nő

Botrány a mentősöknél: durva tréfát űzött velük egy miskolci nő

Még men­tő­he­li­kop­tert is küld­tek ahhoz a nőhöz, aki egy mos­dó­ban szülte meg ba­bá­ját - va­ló­já­ban csak át­ve­rés­ről volt szó.

Mentőhelikoptert riasztottak: súlyos buszbaleset történt Tótkomlósnál

Mentőhelikoptert riasztottak: súlyos buszbaleset történt Tótkomlósnál

Vér bo­rí­totta az ab­la­ko­kat, több tu­cat­nyi utas sé­rült meg, mikor az ol­da­lára bo­rult egy busz Tót­kom­lós és Ka­sza­per kö­zött.

Lezuhant egy kisrepülő Érsekcsanádnál!

Lezuhant egy kisrepülő Érsekcsanádnál!

A pi­lóta ön­erő­ből hagyta el a gépet, de men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta kór­házba sú­lyos ko­po­nya­sé­rü­lé­sek­kel.

A pi­lóta ön­erő­ből hagyta el a gépet, de men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta kór­házba sú­lyos ko­po­nya­sé­rü­lé­sek­kel.

Súlyos sérülést okozott egy sérültet szállító mentőhelikopter

Súlyos sérülést okozott egy sérültet szállító mentőhelikopter

Sú­lyos sé­rült­höz ri­asz­tot­ták a he­li­kop­tert, ami végül bal­ese­tet szen­ve­dett.

Sú­lyos sé­rült­höz ri­asz­tot­ták a he­li­kop­tert, ami végül szin­tén bal­ese­tet szen­ve­dett.

Mentőhelikoptert riasztottak: 8 éves fiú szenvedett súlyos balesetet

Mentőhelikoptert riasztottak: 8 éves fiú szenvedett súlyos balesetet

A kisfiú fel­ügye­let nél­kül bi­cik­li­zett az utcán, ami­kor a sze­ren­csét­len­ség tör­tént.

Horrorbaleset az Alpokban: a hegynek csapódott a mentőhelikopter

Horrorbaleset az Alpokban: a hegynek csapódott a mentőhelikopter - videó

A men­tő­he­li­kop­ter éppen egy hegy­má­szóért re­pült, ami­kor ő ször­nyű bal­ese­tet szen­ve­dett.

Súlyos balesetet szenvedett: mentőhelikopter vitte el a világsztárt

Súlyos balesetet szenvedett: mentőhelikopter vitte el a világsztárt

Lo­vag­lás köz­ben érte sze­ren­csét­len­ség a vi­lág­hírű And­rea Bo­cel­lit.

Lo­vag­lás köz­ben érte sze­ren­csét­len­ség a vi­lág­szerte is­mert And­rea Bo­cel­lit, de már ha­za­me­he­tett a kór­ház­ból.

Megmentette egy eltűnt asszony életét Vilmos herceg

Megmentette egy eltűnt asszony életét Vilmos herceg

A her­ceg büszke arra, hogy men­tő­he­li­kop­ter pi­ló­ta­ként több em­be­ren is se­gí­tett, ám ez volt az utolsó be­ve­tése.

A her­ceg büszke arra, hogy men­tő­he­li­kop­ter pi­ló­ta­ként több em­be­ren is se­gí­tett, ám ez volt az utolsó be­ve­tése.

Mentőhelikoptert riasztottak: a Balatonban lett rosszul egy férfi

Mentőhelikoptert riasztottak: a Balatonban lett rosszul egy férfi

A férfi Ba­la­ton­bog­lá­ron, úszás köz­ben ájult el, de si­ke­rült ki­me­ne­kí­teni.

A férfi Ba­la­ton­bog­lá­ron, úszás köz­ben ájult el, de si­ke­rült idő­ben ki­me­ne­kí­teni a víz­ből.

Mentőhelikopterrel vitték el a turistákat, vad tehenek támadtak rájuk

Mentőhelikopterrel vitték el a turistákat, vad tehenek támadtak rájuk

A mar­hák iz­ga­tot­tak és ag­resszí­vak let­tek, ami­kor meg­lát­ták a ki­rán­du­ló­kat, és egy­ből tá­mad­tak.

Ilyen brutális hasast még életedben nem láttál

Ilyen brutális hasast még életedben nem láttál

Végül men­tő­he­li­kop­ter vitte el a nőt.

A sze­ren­csét­le­nül eső nőt végül men­tő­he­li­kop­ter vitte el.

Vilmos herceg komoly döntést hozott a nagyanyja miatt

Vilmos herceg komoly döntést hozott a nagyanyja miatt

Egy álmát fel kel­lett adnia.

Bi­zo­nyos szin­ten már most Diana na­gyob­bik fia veszi át II. Er­zsé­bet sze­re­pét, de emi­att egy álmát fel kel­lett adnia.

Mentés közben zuhant le a helikopter

Borzalom: mentés közben zuhant le a helikopter

Há­rom­fős sze­mély­zet és egy 38 éves beteg volt a gépen.

Há­rom­fős sze­mély­zet és egy 38 éves beteg volt a gépen - egyi­kük sem élte túl a zu­ha­nást.

Itt a diagnózis, ez várhat Miklós Editre

Itt a diagnózis, ez várhat Miklós Editre

A men­tő­he­li­kop­ter­rel el­szál­lí­tott ma­gyar sí­e­lőnő térde sé­rült meg. Azt egy­előre nem tudni, mennyit kell ki­hagy­nia a vi­lág­baj­nok­ságra ké­szülő spor­to­ló­nak.

A men­tő­he­li­kop­ter­rel el­szál­lí­tott ma­gyar sí­e­lőnő térde sé­rült meg. Azt egy­előre nem tudni, mennyit kell ki­hagy­nia a vi­lág­baj­nok­ságra ké­szülő spor­to­ló­nak.

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Itt a videó a magyar sztársportoló brutális balesetéről!

Men­tő­he­li­kop­ter­rel vit­ték el.

Nézni is rossz, ahogy a síelő ma­ga­te­he­tet­le­nül csú­szik a pá­lyán. Men­tő­he­li­kop­ter­rel és ro­ham­ko­csi­val vit­ték kór­házba.

Mentőhelikopter repült a kutyatámadás áldozatáért

Mentőhelikopter repült a kutyatámadás áldozatáért

A 83 éves Anna nénit 23 al­ka­lom­mal tépte meg az el­sza­ba­dult, bru­tá­lis ams­taff...

Hiába a leszállópálya! A mentőhelikopter csak az út közepén landolhat

Hiába a leszállópálya! A mentőhelikopter csak az út közepén landolhat

A veszp­rémi kór­ház­ban nem száll­hat­nak le a men­tő­he­li­kop­te­rek.

A veszp­rémi kór­ház­ban nem száll­hat­nak le a men­tő­he­li­kop­te­rek.

Elkészült a legrosszabb családi fotó Vilmos hercegékről

Elkészült a legrosszabb családi fotó Vilmos hercegékről

Bár ez­út­tal nem az el­ké­pesz­tően cuki gye­re­ke­i­vel és min­dig hi­bát­lan ne­jé­vel kap­ták len­cse­végre.

Brutális balesetet szenvedett egy mentőautó! Friss fotó

Brutális balesetet szenvedett egy mentőautó! Friss fotó

A hely­színre men­tő­he­li­kop­tert hív­tak.

Men­tő­autó és kis­te­her­jármű üt­kö­zött Jász­be­rény kö­ze­lé­ben, a bal­eset során töb­ben meg­sé­rül­tek. A hely­színre men­tő­he­li­kop­tert kel­lett hívni...

Tragédia: így vesztette életét a 24 éves magyar focista

Tragédia: így vesztette életét a 24 éves magyar focista

Men­tő­he­li­kop­ter vitte kór­házba, de mégis fél órán át tar­tott a be­teg­fel­vé­tele.

Men­tő­he­li­kop­ter vitte kór­házba a sú­lyos au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett fo­cis­tát, de mégis fél órán át tar­tott a be­teg­fel­vé­tele. Rej­tély, hogy mi tör­tént.

Helikopterrel vitték kórházba a tűzoltók által kiszabadított férfit!

Helikopterrel vitték kórházba a tűzoltók által kiszabadított férfit!

El­ké­pesztő, hogy túl­élte a férfi a só­der­szál­lí­tó­val tör­tént üt­kö­zést.

El­ké­pesztő, hogy túl­élte a férfi a só­der­szál­lí­tó­val tör­tént üt­kö­zést. A hely­szí­nen tel­jes út­zá­rat ren­del­tek el.

Tömegkarambol volt az autópályán Dabasnál!

Tömegkarambol volt az autópályán Dabasnál!

Hét sze­mély­gép­ko­csi üt­kö­zött össze.

Hét sze­mély­gép­ko­csi üt­kö­zött össze, már men­tő­he­li­kop­ter is a hely­szí­nen van.

Életveszélyes baleset Foktőn: rádőlt a fal egy férfira!

Életveszélyes baleset Foktőn: rádőlt a fal egy férfira!

Men­tő­he­li­kop­ter ment a hely­színre.

Men­tő­he­li­kop­ter ment a hely­színre a sú­lyo­san meg­sé­rült férfi­ért. A tör­me­lék for­galmi aka­dályt is okoz.

Súlyosan megégett egy ember a Mátrai Erőműben!

Súlyosan megégett egy ember a Mátrai Erőműben!

Men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta el a ka­zán­fő­gé­pészt, sú­lyo­sak a sé­rü­lé­sei.

Men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta el a ka­zán­fő­gé­pészt, sú­lyo­sak a sé­rü­lé­sei.

Mentőhelikopter a focicsapat edzésén

Horrorsérülés, mentőhelikopter a focicsapat edzésén

Csú­nya üt­kö­zés, sok­koló sé­rü­lés Frank­furt­ban. Jo­han­nes Flu­mért men­tő­ko­csi ér­ke­zett, azon­ban in­kább he­li­kop­ter­rel vit­ték kór­házba. Az or­vo­sok sze­rint tel­je­sen szét­ment a térde.

Csú­nya üt­kö­zés, sok­koló sé­rü­lés Frank­furt­ban. Jo­han­nes Flu­mért men­tő­ko­csi ér­ke­zett, azon­ban in­kább he­li­kop­ter­rel vit­ték kór­házba. Az or­vo­sok sze­rint tel­je­sen szét­ment a térde.

Súlyos baleset az M5-ösön, életveszélyben egy utas

Súlyos baleset az M5-ösön, életveszélyben egy utas

Eddig tisz­tá­zat­lan okból ro­hant egy­másba két autó va­sár­nap dél­után.

Eddig tisz­tá­zat­lan okból és kö­rül­mé­nyek kö­zött ro­hant egy­másba két autó va­sár­nap dél­után.

Mentőhelikopter szállt az M1-es autópályára, teljes útzár!

Mentőhelikopter szállt az M1-es autópályára, teljes útzár!

Nem­csak Győr­nél, hanem az M1-es au­tó­pá­lyán is össze­üt­kö­zött három autó. Az egyik utas­nak sú­lyos sé­rü­lé­sei van­nak.

Lezárták az M35 Debrecen felé vezető oldalát!

Lezárták az M35 Debrecen felé vezető oldalát!

Fel­bo­rult egy kis­busz.

Fel­bo­rult egy kis­busz, men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­totta el a sé­rül­te­ket. Fon­tos cso­mó­pont­nál te­re­lik a for­gal­mat, tor­ló­dásra lehet szá­mí­tani.

Kamion gázolt el egy idős nőt Kunszentmártonban

Kamion gázolt el egy idős nőt Kunszentmártonban

Men­tő­he­li­kop­ter­rel vit­ték kór­házba az asszonyt, az ál­la­pota vál­sá­gos.

Új munkája Vilmos herceg életébe kerülhet

Új munkája Vilmos herceg életébe kerülhet

A ter­ro­ris­ták min­dig nyo­mon kö­vet­he­tik, hogy merre jár, ami­kor a mun­kája miatt fel­száll.

Életet mentett Vilmos herceg

Életet mentett Vilmos herceg

Si­ker­rel vég­ző­dött az első be­ve­tése új mun­ka­he­lyén.

Si­ker­rel vég­ző­dött az első be­ve­tése új mun­ka­he­lyén Vil­mos her­ceg­nek, mi­u­tán meg­men­tette egy férfi éle­tét.

Telefonon segítettek a férfinek, hogy életben tartsa feleségét

Telefonon segítettek a férfinek, hogy életben tartsa feleségét

Men­tő­he­li­kop­ter in­dult a péc­se­lyi nő se­gít­sé­gére, de már nem tud­ták meg­men­teni.