CÍMKE: 'mentőautó'

Mentőautóra támadt egy afrikai horda Nürnbergben

Mentőautóra támadt egy afrikai horda Nürnbergben

Egyre gya­ko­ribb, hogy német men­tő­sö­ket zak­lat­nak a be­ván­dor­lók.

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

A me­rény­let kor­mány­hi­va­ta­lok és kö­vet­sé­gek kö­ze­lé­ben tör­tént, ren­ge­teg a se­be­sült.

FRISS HÍREK

Elképesztő, felelőtlen sofőr miatt vérzett el kis híján a beteg

Elképesztő, felelőtlen sofőr miatt vérzett el kis híján a beteg

Fel­há­bo­rító eset tör­tént Pé­csen. Egy vérző be­te­get szál­lí­tott volna a men­tő­ko­csi, de útját állta egy másik.

Fel­há­bo­rító eset tör­tént Pé­csen. Egy vérző be­te­get szál­lí­tott volna a men­tő­ko­csi, de útját áll­ták.

Csak új mentőautók futhatnak a magyar utakon

Csak új mentőautók futhatnak a magyar utakon

Fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek az új men­tő­ko­csik, teg­nap pél­dául 20 új autót ál­lí­tot­tak for­ga­lomba.

Fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek az új men­tő­ko­csik, teg­nap pél­dául 20 új autót ál­lí­tot­tak for­ga­lomba.

Szirénázó mentő szenvedett súlyos balesetet, mindenki kórházba került

Szirénázó mentő szenvedett súlyos balesetet, mindenki kórházba került

A men­tő­ben egy idős nőt szál­lí­tot­tak, ami­kor egy ma­gyar rend­számú ka­mi­on­nal ka­ram­bo­lo­zott.

Extrém mentőakció Budapesten: Az OMSZ szolgálatosai jelesre vizsgáztak

Extrém mentőakció Budapesten: Az OMSZ szolgálatosai jelesre vizsgáztak

A men­tő­sök szám­ta­lan nehéz szi­tu­á­ci­ó­val ta­lál­koz­nak az uta­kon.

A men­tő­sök szám­ta­lan nehéz szi­tu­á­ci­ó­val ta­lál­koz­nak az uta­kon.

Kis híján balesetet okozott a Despacito

Kis híján balesetet okozott a Despacito

Piros jel­zés el­le­nére ka­nya­ro­dott ki egy fi­a­tal nő egy men­tő­ko­csi elé.

Piros jel­zés el­le­nére ka­nya­ro­dott ki egy fi­a­tal nő egy men­tő­ko­csi elé. A bal­eset el­ke­rü­lése haj­szá­lon múlt: a mentő ve­ze­tője épp, hogy el tudta ke­rülni az üt­kö­zést.

Mentőautó, csak nőknek

Mentőautó, csak nőknek

Sze­ret­nék Du­ba­i­ban el­érni, hogy a női pá­ci­en­sek jól érez­zék ma­gu­kat.

Sze­ret­nék Du­ba­i­ban el­érni, hogy az or­vosi el­lá­tásra szo­ruló női pá­ci­en­sek minél kom­for­to­sab­ban érez­zék ma­gu­kat. Ezért most külön men­tő­au­tót ál­lí­tot­tak szol­gá­latba a ré­szükre.

Mentőcsapat segítette világra a kis Szonját

Mentőcsapat segítette világra a kis Szonját

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat egy hó­na­pon belül már má­sod­szor szá­molt be men­tő­au­tó­ban szü­le­tett gyer­mek­ről. A héten is ha­sonló eset tör­tént...

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat egy hó­na­pon belül már má­sod­szor szá­molt be men­tő­au­tó­ban szü­le­tett gyer­mek­ről. Mint arról a Ri­post be­szá­molt, va­sár­nap Nyír­bá­tor­ban kel­lett le­ve­zet­nie a vá­rat­la­nul meg­in­dult szü­lést egy men­tő­tiszt­nek.

Hátborzongató videó: kizuhant a mentőből a terhes asszony, túlélte

Hátborzongató videó: kizuhant a mentőből a terhes asszony, túlélte

Az asszony na­gyon sze­ren­csés volt, hi­szen sem neki, sem a mag­za­tá­nak nem esett baja a durva bal­eset­ben.

Az asszony na­gyon sze­ren­csés volt, hi­szen sem neki, sem a mag­za­tá­nak nem esett baja a durva bal­eset­ben.

Brutális balesetet szenvedett egy mentőautó! Friss fotó

Brutális balesetet szenvedett egy mentőautó! Friss fotó

A hely­színre men­tő­he­li­kop­tert hív­tak.

Men­tő­autó és kis­te­her­jármű üt­kö­zött Jász­be­rény kö­ze­lé­ben, a bal­eset során töb­ben meg­sé­rül­tek. A hely­színre men­tő­he­li­kop­tert kel­lett hívni...

Mentő gázolta a biciklist: Ez a gyönyörű magyar tini a halálos áldozat

Mentő gázolta a biciklist: Ez a gyönyörű magyar tini a halálos áldozat

Nem hal­lotta a szi­ré­nát a 16 éves bé­kés­csa­bai lány...

Nem hal­lotta a szi­ré­nát az a 16 éves bé­kés­csa­bai fi­a­tal, akit ked­den gá­zolt ha­lálra egy mentő. A lány éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Durva fotók: Totálkárosra tört két mentőautó a szegedi balesetben!

Durva fotók: Totálkárosra tört két mentőautó a szegedi balesetben!

Két szi­ré­názó men­tő­autó üt­kö­zött össze Sze­ge­den a Kál­vá­ria su­gárút és Lon­doni körűt sar­kán. Né­gyen sé­rül­tek meg.

Iszonyat: Siketnéma bácsit gázolt el a száguldó mentő Budapesten!

Iszonyat: Siketnéma bácsit gázolt el a száguldó mentő Budapesten!

A vil­la­mos­sí­ne­ken köz­le­kedő men­tő­autó be­kap­csolta a szi­ré­nát is. Hiába.

A vil­la­mos­sí­ne­ken köz­le­kedő men­tő­autó be­kap­csolta a szi­ré­nát is, majd ki­előzte a vil­la­most, hogy minél ha­ma­rabb a be­teg­hez érjen. Ekkor tör­tént a baj...

Mentővel vitték kórházba a pólóst

Mentőautóval szállították kórházba a magyar pólóst

Az olim­piai baj­nok Hos­nyánszky Nor­bert au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett.

Az olim­piai baj­nok Hos­nyánszky Nor­bert au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett. Men­tő­au­tó­val szál­lí­tot­ták kór­házba, az első or­vosi vizs­gá­lat sze­rint nincs sú­lyos sé­rü­lés.