CÍMKE: 'mentőautó'

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

Mentőautóba rejtett pokolgép robbant, legalább tizenheten meghaltak!

A me­rény­let kor­mány­hi­va­ta­lok és kö­vet­sé­gek kö­ze­lé­ben tör­tént, ren­ge­teg a se­be­sült.

Elképesztő, felelőtlen sofőr miatt vérzett el kis híján a beteg

Elképesztő, felelőtlen sofőr miatt vérzett el kis híján a beteg

Fel­há­bo­rító eset tör­tént Pé­csen. Egy vérző be­te­get szál­lító men­tő­ko­csi­nak áll­ták el az útját.

FRISS HÍREK

Csak új mentőautók futhatnak a magyar utakon

Csak új mentőautók futhatnak a magyar utakon

Fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek az új men­tő­ko­csik, teg­nap pél­dául 20 új autót ál­lí­tot­tak for­ga­lomba.

Fo­lya­ma­to­san ér­kez­nek az új men­tő­ko­csik, teg­nap pél­dául 20 új autót ál­lí­tot­tak for­ga­lomba.

Szirénázó mentő szenvedett súlyos balesetet, mindenki kórházba került

Szirénázó mentő szenvedett súlyos balesetet, mindenki kórházba került

A men­tő­ben egy idős nőt szál­lí­tot­tak, ami­kor a ka­mion ne­ki­üt­kö­zött.

A men­tő­ben egy idős nőt szál­lí­tot­tak, ami­kor egy ma­gyar rend­számú ka­mi­on­nal ka­ram­bo­lo­zott.

Extrém mentőakció Budapesten: Az OMSZ szolgálatosai jelesre vizsgáztak

Extrém mentőakció Budapesten: Az OMSZ szolgálatosai jelesre vizsgáztak

A men­tő­sök szám­ta­lan nehéz szi­tu­á­ci­ó­val ta­lál­koz­nak az uta­kon, több­ször vész­hely­zet köz­ben.

Mentőcsapat segítette világra a kis Szonját

Mentőcsapat segítette világra a kis Szonját

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat egy hó­na­pon belül már má­sod­szor szá­molt be men­tő­au­tó­ban szü­le­tett gyer­mek­ről. A héten is ha­sonló eset tör­tént.

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat egy hó­na­pon belül már má­sod­szor szá­molt be men­tő­au­tó­ban szü­le­tett gyer­mek­ről. A héten is ha­sonló eset tör­tént.

Mentőautó, csak nőknek

Mentőautó, csak nőknek

Sze­ret­nék Du­ba­i­ban el­érni, hogy a női pá­ci­en­sek jól érez­zék ma­gu­kat.

Sze­ret­nék Du­ba­i­ban el­érni, hogy az or­vosi el­lá­tásra szo­ruló női pá­ci­en­sek minél kom­for­to­sab­ban érez­zék ma­gu­kat. Ezért most külön men­tő­au­tót ál­lí­tot­tak szol­gá­latba a ré­szükre.

Hátborzongató videó: kizuhant a mentőből a terhes asszony, túlélte

Hátborzongató videó: kizuhant a mentőből a terhes asszony, túlélte

Az asszony na­gyon sze­ren­csés volt.

Az asszony na­gyon sze­ren­csés volt, hi­szen sem neki, sem a mag­za­tá­nak nem esett baja a durva bal­eset­ben.

Kis híján balesetet okozott a Despacito

Kis híján balesetet okozott a Despacito

Piros jel­zés el­le­nére ka­nya­ro­dott ki egy fi­a­tal nő egy men­tő­ko­csi elé. A bal­eset el­ke­rü­lése haj­szá­lon múlt: a mentő ve­ze­tője épp, hogy el tudta ke­rülni az üt­kö­zést.

Piros jel­zés el­le­nére ka­nya­ro­dott ki egy fi­a­tal nő egy men­tő­ko­csi elé. A bal­eset el­ke­rü­lése haj­szá­lon múlt: a mentő ve­ze­tője épp, hogy el tudta ke­rülni az üt­kö­zést. A civil autós fel sem fi­gyelt a men­tő­ko­csi szi­ré­ná­jára, olyan han­go­san hall­gatta a nyár slá­ge­rét, a Des­pa­cito című szá­mot az au­tó­ban.

Iszonyat: Siketnéma bácsit gázolt el a száguldó mentő Budapesten!

Iszonyat: Siketnéma bácsit gázolt el a száguldó mentő Budapesten!

A vil­la­mos ta­ka­rá­sá­ból lé­pett ki az idős ember, a mentő pedig már nem tu­dott meg­állni....

Brutális balesetet szenvedett egy mentőautó! Friss fotó

Brutális balesetet szenvedett egy mentőautó! Friss fotó

Men­tő­autó és kis­te­her­jármű üt­kö­zött Jász­be­rény kö­ze­lé­ben, a bal­eset során töb­ben meg­sé­rül­tek.

Durva fotók: Totálkárosra tört két mentőautó a szegedi balesetben!

Durva fotók: Totálkárosra tört két mentőautó a szegedi balesetben!

Két szi­ré­názó men­tő­autó üt­kö­zött össze Sze­ge­den a Kál­vá­ria su­gárút és Lon­doni körűt sar­kán.

Mentővel vitték kórházba a pólóst

Mentőautóval szállították kórházba a magyar pólóst

Hos­nyánszky Nor­bert au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett.

Az olim­piai baj­nok Hos­nyánszky Nor­bert au­tó­bal­ese­tet szen­ve­dett.