CÍMKE: 'mentés'

Drámai pillanatok Pest megyében, videó a lezuhant túrázó mentéséről

Drámai pillanatok Pest megyében, videó a lezuhant túrázó mentéséről

A Róka-hegyi kő­bá­nyá­ból kel­lett ki­men­teni egy férfit, aki csak­nem négy mé­tert zu­hant.

Kórházba rohantak vele, szörnyű csapdába esett egy autista férfi

Kórházba rohantak vele, szörnyű csapdába esett egy autista férfi

A férfi ide­ge­nek elől akart ki­térni, de aztán min­den rosszra for­dult. Na­gyon le­gyen­gült.

FRISS HÍREK

Borzalom, lángok közt lévő anyja életéért küzdött a szlovák férfi

Borzalom, lángok közt lévő anyja életéért küzdött a szlovák férfi

Mind­ket­ten kór­házba ke­rül­tek, a nő égési sé­rü­lé­sei miatt. Az eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Mind­ket­ten kór­házba ke­rül­tek, a nő égési sé­rü­lé­sei miatt. Az eset kö­rül­mé­nyeit még vizs­gál­ják.

Riadalom a bajai strandon, két gyerek is elmerült játék közben

Riadalom a bajai strandon, két gyerek is elmerült játék közben

Egy sza­bad­na­pos rendőr vette észre, hogy a test­vér­pár bajba ju­tott. A férfi egy per­cig sem kés­le­ke­dett.

Egy sza­bad­na­pos rendőr vette észre, hogy a test­vér­pár bajba ju­tott. A férfi egy per­cig sem kés­le­ke­dett.

Drón dob le mentőövet a Balatonon

Drón dob le mentőövet a Balatonon

Három drónt ál­lí­tot­tak szol­gá­latba ma a Ba­la­ton­nál a ví­zi­men­tők. Az Alpha és Bravo névre ke­resz­telt dró­nok a fel­de­rí­tés­ben se­gí­te­nek,míg a Char­lie szál­lít.

Három drónt ál­lí­tot­tak szol­gá­latba ma a Ba­la­ton­nál a ví­zi­men­tők. Kettő a ku­ta­tás­ban segít, míg a har­ma­dik egy men­tőövet dob a vízbe ha kell.

Szívszorító, ezt tette a Hableány utasait mentő hajóskapitány

Szívszorító, ezt tette a Hableány utasait mentő hajóskapitány

Raub Emőke két em­bert men­tett ki.

Az új­pesti Raub Emőke és le­gény­sége két em­bert men­tett ki a 28 em­ber­éle­tet kö­ve­telő bal­eset során.

Víz alatt hegesztenek a búvárok, így próbálják kiemelni a Hableányt

Víz alatt hegesztenek a búvárok, így próbálják kiemelni a Hableányt

A munka csak egy pár órára akadt el, ami­kor egy óri­ási usza­dék­fát kel­lett el­vinni a hajó kö­ze­lé­ből.

A munka csak egy pár órára akadt el. A to­vábbi lé­pé­sekre is fény de­rült.

Szívszorító pillanatok, holttestet ölelve feküdt a búvár a Hableány roncsainál

Szívszorító pillanatok, holttestet ölelve feküdt a búvár a Hableány hajó roncsainál

A bú­várt na­gyon ki­me­rí­tette a me­rü­lés, és lel­ki­leg is na­gyon meg­vi­selő, amin ke­resz­tül­ment.

Drámai bejelentés, így maradhatnak az áldozatok a Hableány belsejében

Drámai bejelentés, így maradhatnak az áldozatok a Hableány belsejében

Már zaj­lik a ha­jó­roncs ki­eme­lé­sé­nek elő­ké­szí­tése.

Már zaj­lik a ha­jó­roncs ki­eme­lé­sé­nek elő­ké­szí­tése a Ter­ror­el­há­rí­tási Köz­pont (TEK) ko­or­di­ná­lá­sá­val. A víz­ál­lás saj­nos újra emel­ke­dik, ami meg­aka­dá­lyozza a ki­eme­lés­hez nél­kü­löz­he­tet­len Clark Ádám ha­jó­daru át­ju­tá­sát a fő­vá­rosi híd­pil­lé­rek alatt.

Drámai dolog derült ki szombaton a dunai hajóroncsról

Drámai dolog derült ki szombaton a dunai hajóroncsról

Ví­z­alatti dró­no­kat és szon­áro­kat is be­ve­tet­tek szom­ba­ton.

Ví­z­alatti dró­no­kat és szon­áro­kat is be­ve­tet­tek szom­ba­ton.

Csoda, hogy eddig nem volt tragédia a Dunán

Csoda, hogy eddig nem volt tragédia a Dunán

Be kel­lene tar­tani a sza­bá­lyo­kat.

Nem szi­go­rí­tani kel­lene a sza­bá­lyo­kat, hanem be­tar­tani.

Döbbenetes képek érkeztek a dunai tragédia helyszínéről

Döbbenetes képek érkeztek a dunai tragédia helyszínéről

Tö­me­gek áll­nak a Mar­git híd­nál.

El­lep­ték a ka­taszt­ró­fa­tu­ris­ták Bu­da­pes­tet, tö­me­gek áll­nak a Mar­git híd­nál.

Azt hitték, a hajókatasztrófa áldozata: a Dunába vetette magát egy nő

Azt hitték, a hajókatasztrófa áldozata: a Dunába vetette magát egy nő

Egy kö­zeli ha­jós­ve­zető azon­nal a se­gít­sé­gére si­e­tett.

Egy kö­zeli ha­jós­ve­zető azon­nal a se­gít­sé­gére si­e­tett. Az asszony ki­je­len­tette, hogy meg akar halni.

Drámai pillanatok: képeken a dunai hajószerencsétlenség

Drámai pillanatok: képeken a dunai hajószerencsétlenség

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént szer­dán este a Dunán: egy ma­gyar tu­ris­ta­hajó fel­bo­rult és el­süllyedt.

Ször­nyű tra­gé­dia tör­tént szer­dán este a Dunán: egy ma­gyar tu­ris­ta­hajó fel­bo­rult és el­süllyedt.

Dunai hajóbaleset: "Hallottuk a sikolyokat, aztán hirtelen csend lett"

Dunai hajóbaleset: "Hallottuk a sikolyokat, aztán hirtelen csend lett"

Akik a Mar­git hídon vol­tak a tra­gé­dia ide­jén, nem bír­nak fe­lej­teni.

Akik a Mar­git hídon vol­tak a tra­gé­dia ide­jén, nem bír­ják el­fe­lej­teni a bor­zal­ma­kat.

Ezt lehet tudni eddig a dunai hajóbalesetről

Ezt lehet tudni eddig a dunai hajóbalesetről

Nagy erők­kel ke­re­sik a dunai ha­jó­bal­eset­ben el­tűnt 21 em­bert.

To­vábbra is nagy erők­kel ke­re­sik a dunai ha­jó­bal­eset­ben el­tűnt 21 em­bert. A ha­tó­sá­gok sze­rint el­hú­zód­hat a ku­ta­tás.

Drámai pillanatok: Megérkezett a kiemelődaru a dunai hajóroncshoz

Drámai pillanatok: Megérkezett a kiemelődaru a dunai hajóroncshoz

Egy vízi daru ér­ke­zett a Mar­git híd mel­letti Duna-sza­kaszra csü­tör­tök este, a tra­gi­kus ha­jó­bal­eset hely­szí­né­nek kö­ze­lébe.

Civilek és polgárőrök húzták ki a túlélőket

Civilek és polgárőrök húzták ki a túlélőket

A kö­zel­ben úszó ha­jók­ról sokan lát­ták a ka­taszt­ró­fát.

A kö­zel­ben úszó ha­jók­ról sokan lát­ták a ka­taszt­ró­fát, a Ring nevű hajón uta­zók hal­lot­ták is a két­ség­be­sett em­be­rek ki­ál­to­zá­sát. Úgy tud­ják, hogy a kö­zel­ben levő ha­jó­kon lévők men­tet­ték meg a túl­élő­ket.

Eszméletlen fiatalokat mentettek a tűzoltók a lángoló padlásról

Eszméletlen fiatalokat mentettek a tűzoltók a lángoló padlásról

Tú­lél­ték a tör­tén­te­let.

Egy 14 és egy 16 éves fiú egy ga­rázs pad­lá­sán ját­szott, ami­kor tűz ke­let­ke­zett oda­fent.

Most érkezett: Dunába zuhant egy férfi a Szabadság hídról

Most érkezett: Dunába zuhant egy férfi a Szabadság hídról

A bu­da­pesti ví­zi­rend­őrök egy 29 éves férfit men­tet­tek ki a víz­ből Fe­renc­vá­ros­ban, a Fővám tér­nél.

Nagy a felháborodás: Kamera előtt pusztult el 5 kisgólya Bogyiszlón

Nagy a felháborodás: Kamera előtt pusztult el 5 kisgólya Bogyiszlón

Ezrek dü­hön­ge­nek a Fa­ce­boo­kon, mert a nézők szeme lát­tára öt kis­gó­lya pusz­tult el Bo­gyisz­lón, egy web­ka­mera előtt.

Megrázó részletek, ennyin múlt a teljes összeomlás a Notre-Dame-ban

Megrázó részletek, ennyin múlt a teljes összeomlás a Notre-Dame-ban

A hős tűz­ol­tók az éle­tü­ket tet­ték koc­kára...

A tűz­ol­tók az éle­tü­ket tet­ték koc­kára, cso­dá­val ha­tá­ros módon pedig csak egyi­kük sé­rült meg.

Hihetetlen, kutyát találtak a tengeren, 220 kilométerre a parttól

Hihetetlen, kutyát találtak a tengeren, 220 kilométerre a parttól

A fú­ró­to­rony mun­ká­sai alig hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták.

A fú­ró­to­rony mun­ká­sai alig hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor meg­lát­ták, hogy egy kutya úszik fe­lé­jük.

Elképesztő, mit tettek egy kiskutyával a magyar tűzoltók

Elképesztő, mit tettek egy kiskutyával a magyar tűzoltók

Ál­lat­men­tés miatt is hív­ják őket.

A láng­lo­va­gok nem csak lán­got ol­ta­nak, sok­szor ál­lat­men­tés miatt is hív­ják őket.

Egy rab mentette ki a lezárt autóban ragadt csecsemőt - videó!

Egy rab mentette ki a lezárt autóban ragadt csecsemőt - videó!

A szü­lők­nek sze­ren­csé­jük volt.

A szü­lők sze­ren­cséje, hogy egy csa­pat rab út­ja­ví­tási mun­ká­la­to­kat vég­zett a kör­nyé­ken. A fe­gyenc a kü­lön­le­ges tu­dá­sát hasz­nálta fel.

Késelés Sopronban: Életét kockáztatva mentette meg Zoltán az áldozatot

Késelés Sopronban: Életét kockáztatva mentette meg Zoltán az áldozatot

Nem te­he­tett más­ként: a baj­ba­ju­tot­ton se­gí­teni kell, min­den­áron.

A tör­tén­tek ha­tása még lát­ható a kezén, a nya­kán, de azt mondja, nem te­he­tett más­ként: a baj­ba­ju­tot­ton se­gí­teni kell, min­den­áron.

Egy panelháznál teperte le áldozatát az erőszakoló, durva, ami ezután történt

Egy panelháznál teperte le áldozatát az erőszakoló, durva, ami ezután történt

A tet­tes kö­zölte a nővel, hogyha se­gít­sé­get pró­bál hívni, meg­öli.

A szlo­vák tet­tes kö­zölte a nővel, hogyha se­gít­sé­get pró­bál hívni, meg­öli.

Utcára kerülnek a vadállatok, elszöknek a magyar családoktól

Utcára kerülnek a vadállatok

Leg­utóbb egy sik­lót kel­lett be­fogni!

A ka­rá­csonyra ka­pott ál­la­tok közül nem­csak a ku­tyá­kat és macs­ká­kat, hanem a hül­lő­ket, két­él­tű­e­ket is ki­dob­ják, vagy a hely­te­len tar­tás miatt azok meg­szök­nek.

Elképesztő, mi derült ki a thai barlangban rekedt gyerekek mentéséről

Elképesztő, mi derült ki a thai barlangban rekedt gyerekek mentéséről

A gye­re­kek éle­tébe ke­rül­he­tett volna, ha pá­nikba esnek, ezért el­ká­bí­tot­ták őket. Drá­ma­ibb volt az akció, mint eddig hit­tük.

Robbanásveszély, durva balesethez rohant a rendőr Nógrádban

Robbanásveszély, durva balesethez rohant a rendőr Nógrádban

A rendőr csat­ta­nást hal­lott, majd nem sok­kal ké­sőbb meg­érezte a gáz­sza­got.

A rendőr csat­ta­nást hal­lott az ut­cá­ról, majd nem sok­kal ké­sőbb meg­érezte a gáz­sza­got.

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Spe­ci­á­lis mód­szer­rel men­tet­ték ki a bajba ju­tott ku­tyust. Az össze­han­golt ak­ci­ó­ról videó is ké­szült.

Miley Cyrus bevallotta, így dobja fel szexuális életét

Miley Cyrus bevallotta, így dobja fel szexuális életét

A másik tá­vol­léte sem okoz prob­lé­mát abban, hogy meg­őriz­zék kap­cso­la­tuk in­ti­mi­tá­sát.