CÍMKE: 'mentelmi jog'

Kósa Lajos: Maffiaszerűen működik az ellenzék a Czeglédy-ügyben

Kósa Lajos: Maffiaszerűen működik az ellenzék a Czeglédy-ügyben

Czeg­lédy uniós vá­lasz­tási lis­tára vé­tele ma­ni­pu­lá­ció a jog­sza­bá­lyok­kal.

A je­len­leg ér­vé­nyes jog­sza­bá­lyok sze­rint nem tör­vény­el­le­nes, hogy a több mil­li­ár­dos csa­lás­sal vá­dolt Czeg­lédy Csa­bát a DK men­telmi jog­hoz jut­tatta, mégis min­denki tud­hatja, hogy az uniós vá­lasz­tási lis­tára vé­te­le­ma­ni­pu­lá­ció a jog­sza­bá­lyok­kal.

Megvonták a jobbikos képviselő mentelmi jogát

Megvonták a jobbikos képviselő mentelmi jogát

Dön­tött az Or­szág­gyű­lés.

Az Or­szág­gyű­lés 151 igen és 6 nem sza­va­zat­tal, tar­tóz­ko­dás nél­kül fel­füg­gesz­tette a 32 éves, job­bi­kos Far­kas Ger­gely men­telmi jogát.

Gyurcsányék falaznak Czeglédy Csabának

Gyurcsányék falaznak Czeglédy Csabának

A bün­te­tő­ügy­ben a bí­ró­ság meg­szün­tette a bün­te­tő­el­já­rást Czeg­lédy Csa­bá­val szem­ben. A Nem­zeti Vá­lasz­tási Bi­zott­ság el­len­zéki tag­jai is ezt tet­ték.

A bűn­szer­ve­zet­ben el­kö­ve­tett, kü­lö­nö­sen je­len­tős va­gyoni hát­rányt okozó költ­ség­ve­tési csa­lás bűn­tette és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt in­dult bün­te­tő­ügy­ben a bí­ró­ság meg­szün­tette a bün­te­tő­el­já­rást Czeg­lédy Csa­bá­val szem­ben.

Választási csalás miatt veszhet a jobbikos mentelmi joga

Választási csalás - veszhet a jobbikos mentelmi joga

A kép­vi­se­lők ma dönt­het­nek.

A kép­vi­se­lők dönt­het­nek a job­bi­kos Far­kas Ger­gely men­telmi jo­gá­nak fel­füg­gesz­té­sé­ről, aki gya­nú­sít­ható lehet vá­lasz­tás rendje el­leni bűn­tet­tel.

Czeglédy mentelmi joga ügyében lépett a bíróság

Czeglédy mentelmi joga ügyében lépett a bíróság

A po­li­ti­kust eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lő­je­lölt­ként men­telmi jog il­leti meg, de egy­ben to­vábbi lé­pést is tett a tes­tü­let.

Fel­füg­gesz­tette a bí­ró­ság a Czeg­lédy Csaba ellen in­dult bün­te­tő­el­já­rást, mert a po­li­ti­kust eu­ró­pai par­la­menti kép­vi­se­lő­je­lölt­ként men­telmi jog il­leti meg - tá­jé­koz­tatta a Sze­gedi Tör­vény­szék az MTI-t. De egy­ben to­vábbi lé­pést is tett a tes­tü­let.

Mentelmi jogra pályázik Gyurcsányné

Hidvéghi Balázs: Mentelmi jogra pályázik Gyurcsányné

Meg­sza­vazna min­den be­ván­dor­lás­párti ja­vas­la­tot.

A Fi­desz sze­rint abban biz­to­sak le­he­tünk abban, hogy Dob­rev Klára "szem­reb­be­nés nél­kül meg­sza­vazná az összes brüsszeli be­ván­dor­lás­párti ja­vas­la­tot".