CÍMKE: 'menekült'

Hoppá: Megszületett a kis Angela
Merkel!

Hoppá: Megszületett a kis Angela Merkel!

A német kan­cel­lár­ról ne­vezte el nem­rég szü­le­tett lány­gyer­me­két egy szí­riai me­ne­kült­há­zas­pár.

FRISS HÍREK

Ötéves kisfiút gyilkolt meg egy afgán migráns

Ötéves kisfiút gyilkolt meg egy afgán migráns

Ki­de­rült a férfi­ról, hogy el­ítélt bű­nöző volt, akit még az or­szága se fogad vissza. Ke­gyet­le­nül vég­zett a kis­gye­rek­kel.

Ki­de­rült a férfi­ról, hogy el­ítélt bű­nöző volt, akit még az or­szága se fogad vissza. Ke­gyet­le­nül vég­zett a kis­gye­rek­kel.

Miskolci nőt erőszakoltak meg kegyetlenül a perverz migránsok!

Miskolci nőt erőszakoltak meg kegyetlenül a perverz migránsok!

A három me­ne­kült egy pá­lya­ud­var kö­ze­lé­ben ve­tette rá magát a nőre...

A három me­ne­kült a mül­hau­seni pá­lya­ud­var kö­ze­lé­ben ve­tette rá magát a gya­nút­lan nőre.

Adófizetők pénzéből, repülőn szállítanák a migránsokat Európába!

Adófizetők pénzéből, repülőn szállítanák a migránsokat Európába!

Egy szer­ve­zet meg­könnyí­tené a kon­ti­nensre be­áramló me­ne­kül­tek dol­gát.

A német szer­ve­zet meg­könnyí­tené a be­áramló me­ne­kül­tek dol­gát.

Óbudán csapott le az afrikai migráns! Gyanútlan anyát zaklatott!

Óbudán csapott le az afrikai migráns! Gyanútlan anyát zaklatott!

A szo­má­liai me­ne­kült hir­te­len be­ug­rott a bu­da­pesti nő ko­csi­jába, és nem volt haj­landó ki­szállni.

Félmillió rokon követheti a már Európában lévő migránsokat!

Félmillió rokon követheti a már Európában lévő migránsokat!

A prob­léma el­ső­sor­ban a né­me­te­ket érinti.

A prob­léma el­ső­sor­ban a né­me­te­ket érinti.

Dán migráns: Akkor jönne még 2 feleségem és még 12 gyerekem!

Dán migráns: Akkor jönne még 2 feleségem és még 12 gyerekem!

Dá­ni­á­ban él egy szír me­ne­kült, 8 gyer­me­ké­vel és fe­le­sé­gé­vel. Most még egy tucat gyer­me­két és 2 fe­le­sé­gét is hozná.

Így rabosítják az embercsempészeket! -Videó-

Így rabosítják az embercsempészeket! -Videó-

Em­ber­csem­pé­sze­ket kap­csol­tak le.

Em­ber­csem­pé­sze­ket kap­csol­tak le a zsa­ruk! Szom­ba­ton késő este, egy kis­busz­ból ke­rült elő 11 il­le­gá­lis be­ván­dorló, haj­nal­ban pedig még öt ide­gent fog­tak el.

Visszatámadt a trafikban maszturbáló afgán menekült!

Visszatámadt a trafikban maszturbáló afgán menekült!

Szer­dán dönt a bí­ró­ság a férfi sor­sá­ról. A mig­ráns sze­rint még há­lá­sak is le­he­tünk neki, a bics­kei pol­gár­mes­ter vál­to­zást akar.

Szer­dán dönt a bí­ró­ság a férfi sor­sá­ról. A mig­ráns sze­rint még há­lá­sak is le­he­tünk neki, a bics­kei pol­gár­mes­ter vál­to­zást akar.

Fel akarta gyújtani magát egy migráns a görög-macedón határon

Fel akarta gyújtani magát egy migráns a görög-macedón határon

Egyre két­ség­be­eset­teb­bek a ha­tá­ron vá­ra­kozó me­ne­kül­tek.

Egyre két­ség­be­eset­teb­bek a ha­tá­ron vá­ra­kozó me­ne­kül­tek.

Drámai felvételek! Másfél éves kisfiút mentettek ki a tengerből

Drámai felvételek! Másfél éves kisfiút mentettek ki a tengerből - videó

A szír kisfiú csa­ládja Tö­rök­or­szág­ból pró­bált Gö­rög­or­szágba jutni. A gye­rek kis híján ki­hűlt.

Az osztrák katonák feladták a migránsok őrzését, tovább nő a káosz

Az osztrák katonák feladták a migránsok őrzését, tovább nő a káosz

Nem bír­nak az oszt­rák rend­őrök és ka­to­nák a ki­ala­kult hely­zet­tel, han­gos­be­mon­dón pró­bál­ják irá­nyí­tani a tö­me­get.

Migránsok veszélyeztetik a német focirangadókat

Migránsok veszélyeztetik a hétvégi német focirangadókat

Né­met­or­szág­ban is áll a bál a mig­rán­sok ára­data miatt, és ez ki­hat­hat a hét­végi Bun­des­liga-meccsekre is.

Né­met­or­szág­ban is áll a bál a mig­rán­sok ára­data miatt, és ez ki­hat­hat a hét­végi Bun­des­liga-meccsekre is. A szo­ká­sos rend­őri erők leg­fel­jebb har­mada jut a sta­di­o­nok­hoz.

Menekült lett egy csapatnyi válogatott focista

Menekült lett egy csapatnyi válogatott focista

A vb-rész­vé­teli esé­lyeik el­száll­tak, de ők nem re­pül­tek haza. Ma­radt még ép­kéz­láb lab­da­rúgó az or­szág­ban?

A vi­lág­baj­nok­sá­gon való rész­vé­teli esé­lyeik el­száll­tak, de ők nem re­pül­tek haza. Né­hány éven belül ez már a ne­gye­dik ha­sonló eset volt. Las­san nem marad ép­kéz­láb lab­da­rúgó az or­szág­ban, akik közül vá­lo­gatni le­hetne?

Manipulálták a tengerbe fulladt migráns kisfiú fotóját?

Manipulálták a tengerbe fulladt migráns kisfiú fotóját?

Újabb fotók ke­rül­tek elő a meg­ta­lá­lás kö­rül­mé­nye­i­ről! De tel­je­sen más hely­szí­nen!

Újabb fotók ke­rül­tek elő a meg­ta­lá­lás kö­rül­mé­nye­i­ről! De tel­je­sen más hely­szí­nen!

Kihallgatta a migránsok beszélgetését az arabul beszélő nő!

Kihallgatta a migránsok beszélgetését az arabul beszélő nő!

Egy ukrán nő is azon a vo­na­ton uta­zott, amit meg­ro­ha­moz­tak a mig­rán­sok a Ke­leti pá­lya­ud­va­ron.

Kertes házát adja a menekülteknek a focilegenda

Kertes házát adja a menekülteknek a focilegenda

A nagy­szü­lei is el­hagy­ták ha­zá­ju­kat.

A Man­ches­ter Uni­ted ikon­já­nak nagy­szü­lei is me­ne­dékre lel­tek. Ők anno gya­log kel­tek át a Pi­re­ne­u­so­kon.

Újra megnyílt a röszkei határátkelő

Újra megnyílt a röszkei határátkelő

Szep­tem­ber 20-án dél­előtt újra meg­nyi­tot­ták a ha­tár­át­ke­lőt Rösz­kén.

Szep­tem­ber 20-án dél­előtt újra meg­nyi­tot­ták a ha­tár­át­ke­lőt Rösz­kén, így azt ismét a nap 24 órá­já­ban igénybe ve­heti a nem­zet­közi sze­mély- és te­her­for­ga­lom.

Körözik a horgosi terrortámadás irányítóit! - Fotók

Körözik a horgosi terrortámadás irányítóit! - Fotók

Ke­re­sik őket!

Fotók bi­zo­nyít­ják, hogy a rösz­kei ha­tá­ron szer­dán szer­ve­zett tá­ma­dás tör­tént, ami ter­ror­tá­ma­dás­nak mi­nő­sül. A Nyo­mozó Hi­va­tal fo­tó­kat tett közzé.

Migránsáradat: már több, mint 217 000 menekült érkezett hazánkba

Migránsáradat: már több, mint 217 000 menekült érkezett hazánkba

Leg­töb­ben a szerb-ma­gyar ha­tá­ron át lép­tek be ha­zánk te­rü­le­tére.

Leg­töb­ben a szerb-ma­gyar ha­tá­ron át lép­tek be ha­zánk te­rü­le­tére.

Ma is ezrek jönnek Horvátországból, ránk kényszerítik őket!

Ma is ezrek jönnek Horvátországból, ránk kényszerítik őket!

Te­re­lik hoz­zánk a me­ne­kül­te­ket.

"B-terv­nek" ne­vezte a hor­vát mi­nisz­ter­el­nök, amit a ma­gya­rok­kal tesz­nek, és ki­je­len­tése sze­rint tenni is fog­nak.

Őrizetben a kődobáló migránsok

Őrizetben a kődobáló migránsok

Ti­ze­n­egy gya­nú­sí­tott le­tar­tóz­ta­tá­sát és házi őri­ze­tét kez­de­mé­nyez­ték.

Ti­ze­n­egy gya­nú­sí­tott le­tar­tóz­ta­tá­sát és házi őri­ze­tét kez­de­mé­nyezte a Sze­gedi Já­rási Ügyész­ség a rösz­kei köz­úti át­ke­lő­nél tör­tént tö­meg­za­var­gás miatt - tá­jé­koz­tatta a Csong­rád Me­gyei Főügyész­ség szó­vi­vője szom­ba­ton az MTI-t.

Sztár lehet a menekült csodagyerekből

Sztár lehet a menekült csodagyerekből

Máris cso­da­gye­rek­ként írnak Né­met­or­szág­ban a szír ka­maszfi­ú­ról. Rö­vi­de­sen már egy Bun­des­liga-klub­nál köt­het ki, de az álma a Real Mad­rid.

Máris cso­da­gye­rek­ként írnak Né­met­or­szág­ban a szír ka­maszfi­ú­ról. Rö­vi­de­sen már egy Bun­des­liga-klub­nál köt­het ki, de az álma a Real.

Túl sokáig hagyták magára Magyarországot!

Túl sokáig hagyták magára Magyarországot!

Az EU csak las­san re­a­gált az em­ber­ára­datra, és bot­rá­nyo­san ala­csony a me­ne­kült­tá­bo­rok tá­mo­ga­tása.

Az EU csak na­gyon las­san re­a­gált az em­ber­ára­datra - mondta az Eu­ró­pai Par­la­ment kül­ügyi bi­zott­sá­gá­nak el­nöke.

1000 katonával erősítik a baranyai határt

1000 katonával erősítik a baranyai határt

Az éjjel 500 ka­tona már el­in­dult.

Ma­gyar­bóly­nál is meg­je­lent egy cso­port mig­ráns. Az éjjel 500 ka­tona már el­in­dult, újabb egy­sé­gek kö­ve­tik most őket.

Rokonaikat várják a szír ikrek a menekülttáborban!

Rokonaikat várják a szír ikrek a menekülttáborban!

Szinte sztá­rok let­tek a szír ikrek, akik Hor­go­son buk­kan­tak fel, és kö­nyö­rög­tek a rend­őrök­nek az át­ju­tá­sért. Si­ke­rült nekik.

Orbán: terrorista által szervezett akcióban érte támadás Magyarországot!

Orbán: terrorista által szervezett akcióban érte támadás Magyarországot!

A mi­nisz­ter­el­nök sze­rint a ve­szé­lyek­ről és a ter­ro­riz­mus­ról is be­szélni kell.

A mi­nisz­ter­el­nök sze­rint a ve­szé­lyek­ről és a ter­ro­riz­mus­ról is be­szél­nünk kell. Szer­bia irá­nyá­ból fel­fegy­ver­zett tá­ma­dás ért min­ket, amit Szer­bia meg sem pró­bált meg­aka­dá­lyozni.

Terroristát fogtak a németek!

Terroristát fogtak a németek!

Hamis szír út­le­vele buk­tatta le azt a 21 éves ma­rok­kói férfit, aki ellen a spa­nyol ha­tó­sá­gok már jú­li­us­ban eu­ró­pai el­fo­ga­tási pa­ran­csot adtak ki.

Hamis szír út­le­vele buk­tatta le azt a 21 éves ma­rok­kói férfit, aki ellen a spa­nyol ha­tó­sá­gok már jú­li­us­ban eu­ró­pai el­fo­ga­tási pa­ran­csot adtak ki.

Terrorcselekménnyel gyanúsítják az áttörésre uszító migránst

Terrorcselekménnyel gyanúsítják az áttörésre uszító migránst

Ter­ror­cse­lek­ménnyel gya­nú­sít­ják azt a férfit, aki arra biz­tatta a határ szerb ol­da­lán a mig­rán­so­kat, hogy tör­jék át a ke­rí­tést.

Németországban elmaradhatnak meccsek. Hát itthon?

Németországban elmaradhatnak meccsek. Hát itthon?

Mig­rán­sára­dat vs. NB I.

A rend­őr­ség erőit le­fog­laló me­ne­kült­ára­dat a sportba is be­le­szól­hat. A Bun­des­liga akár meg is bé­nul­hat, de mi a hely­zet a ma­gyar NB I-ben?

Álommelót kapott a felrúgott menekült

Álommelót kapott a felrúgott menekült

A me­ne­kült­vál­ság leg­töb­bet tag­lalt vi­de­ója eddig az a fel­vé­tel, ame­lyi­ken a ma­gyar ope­ra­tőrnő el­gán­csol egy kis­gyer­mek­kel a ke­zé­ben futó idő­sebb férfit.

A me­ne­kült­vál­ság leg­töb­bet tag­lalt vi­de­ója eddig az a fel­vé­tel, ame­lyi­ken a ma­gyar ope­ra­tőrnő meg­rúg egy, a rend­őrök elől me­ne­külni pró­báló kis­lányt, va­la­mint el­gán­csol egy kis­gyer­mek­kel a ke­zé­ben futó idő­sebb férfit.

Elmaradhatnak a bajnoki meccsek a migránsok miatt

Elmaradhatnak a bajnoki meccsek a migránsok miatt

A német rend­őr­ség ere­jét le­fog­lalja a me­ne­kült­ára­dat. Bun­des­liga-mér­kő­zé­se­ket is el­ha­laszt­hat­nak.

A német rend­őr­ség ere­jét túl­sá­go­san is meg­osztja a me­ne­kült­ára­dat, és a mel­let­tük vagy éppen el­le­nük tün­te­tők fel­ügye­lete. A rend­őr­szak­szer­ve­zet meg­kon­gatta a vész­ha­ran­got, akár a Bun­des­liga-mér­kő­zé­se­ket is el­ha­laszt­hat­ják.

Teljes készültségben a rendőrök Magyarországon! Riadót rendeltek el!

Teljes készültségben a rendőrök Magyarországon! Riadót rendeltek el!

Tehát, két órán belül meg kell je­len­niük szol­gá­lati he­lyü­kön.

Tehát, két órán belül meg kell je­len­niük szol­gá­lati he­lyü­kön. A tel­jes ál­lo­mányt be­hív­ták.

Bombariadó a müncheni főpályaudvaron. Jelzett a kutya!

Bombariadó a müncheni főpályaudvaron. Jelzett a kutya!

A bom­ba­ke­reső kutya egy gya­nús cso­mag­nál jel­zett, így ki­ürí­tet­ték az egyéb­ként me­ne­kül­tek­kel teli pá­lya­ud­vart.

A Balatonnál tette ki a migránsokat, azt mondta nekik, Ausztriában vannak

A Balatonnál tette ki a migránsokat, azt mondta nekik, Ausztriában vannak

Több száz eu­ró­jukba ke­rül­he­tett a fuvar, de csak Ba­la­ton­fűz­főig ju­tott a 33 szír me­ne­kült.

Baj van az osztrákoknál, lezárták a határátkelőt!

Baj van az osztrákoknál, lezárták a határátkelőt!

Ma reg­gelt le­állt a for­ga­lom.

Ma reg­gelt le­állt a for­ga­lom az oszt­rák A4 au­tó­pá­lyán, majd a nic­kel­dorfi ha­tár­át­ke­lőt zár­ták le mind­két irány­ból.

Bekattant a bevándorlókat rugdosó tévés

Bekattant a bevándorlókat rugdosó tévés

László Petra na­gyot hi­bá­zott.

Ér­tet­le­nül áll­nak László Petra kol­lé­gái az ope­ra­tőrnő vi­sel­ke­dése előtt, aki Rösz­ké­nél több me­ne­kül­tet is meg­rú­gott.

Kihallgatta a rendőrség a menekülteket rugdosó operatőrnőt

Kihallgatta a rendőrség a menekülteket rugdosó operatőrnőt

Késő este ál­lí­totta elő a rend­őr­ség, va­ló­szí­nű­leg saját ott­ho­ná­ból vit­ték el.

Késő este ál­lí­totta elő a rend­őr­ség, va­ló­szí­nű­leg saját ott­ho­ná­ból vit­ték el.

Focicsapatot alakítottak a migránsokból

Focicsapatot alakítottak a migránsokból

Akad kö­zöt­tük volt vá­lo­ga­tott is.

A német so­kad­osz­tály két klub­já­ban is ki­zá­ró­lag mig­rán­sok ker­ge­tik a lab­dát. Akad kö­zöt­tük ko­rábbi első ligás, sőt vá­lo­ga­tott fut­bal­lista is.

A Szomszédokban szerepelt a menekülteket rugdosó operatőrnő

A Szomszédokban szerepelt a menekülteket rugdosó operatőrnő

A kis­gye­re­kes csa­lád­anya ka­masz­ként Ma­gyar­or­szág leg­nép­sze­rűbb so­ro­za­tá­ban ala­kí­tott ta­nu­lót.

Lezárták az M5-ös autópályát, menekültek foglalták el!

Lezárták az M5-ös autópályát Röszkénél, migránsok foglalták el!

200-250 me­ne­kült el­hagyta a rösz­kei gyűj­tőt, és az au­tó­pá­lya felé in­dul­tak.

200-250 me­ne­dék­kérő el­hagyta a rösz­kei gyűj­tő­tá­bort.

Rendőrre támadt Kiskunhalason egy menekült

Rendőrre támadt Kiskunhalason egy menekült

Kis­kun­ha­la­son is a me­ne­kül­tek vé­le­mé­nye sze­rint lassú ügy­in­té­zés miatt tört ki az elé­ge­det­len­ség.

Kis­kun­ha­la­son is a me­ne­kül­tek vé­le­mé­nye sze­rint lassú ügy­in­té­zés miatt tört ki az elé­ge­det­len­ség.

Durva csonkítást végzett magán egy migráns Debrecenben

Durva csonkítást végzett magán egy migráns Debrecenben

Úgy tudni, le­vágta a pé­ni­szét.

Egy 38 éves, fe­kete bőrű férfit vit­tek be a deb­re­ceni kór­házba, meg nem erő­sí­tett in­for­má­ciók sze­rint le­vágta a pé­ni­szét.

Így hagyták el éjjel a menekültek a Keletit -Fotógaléria!

Így hagyták el éjjel a menekültek a Keletit -Fotógaléria!

Min­denki az ult­rákra várt, de végül a re­ményt adó bu­szok gör­dül­tek be a Ke­leti mellé.

Min­denki az ult­rákra várt, de végül a re­ményt adó bu­szok gör­dül­tek be a Ke­leti mellé. Nem volt sem kap­ko­dás, sem fe­jet­len­ség, bé­ké­sen, öröm­mel bú­csúz­kod­tak a me­ne­kül­tek Ma­gyar­or­szág­tól.

Veszélybe került a közbiztonság, a MÁV ezért hozott szigorító intézkedéseket

Veszélybe került a közbiztonság, a MÁV ezért hozott szigorító intézkedéseket

Rög­tön­zött saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tot­tak a Ke­leti-pá­lya­ud­va­ron.

Rög­tön­zött saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tot­tak a Ke­leti-pá­lya­ud­va­ron.

Pajzsos rohamrendőrök Kőbánya-Kispest állomáson - Fotó

Pajzsos rohamrendőrök Kőbánya-Kispest állomáson - Fotó

Ha­sonló hely­zet ala­kult ki a kő­bá­nyai vas­út­ál­lo­má­son, mint kedd reg­gel a Ke­leti pá­lya­ud­var­nál.

Fokozott rendőri ellenőrzések Budapesten - bárkit átvizsgálhatnak!

Fokozott rendőri ellenőrzések Budapesten - bárkit átvizsgálhatnak!

A rend­őr­ség fo­ko­zott el­len­őr­zé­se­ket ren­delt el a fő­vá­ros több ke­rü­le­té­ben is a sú­lyos me­ne­kült­hely­zet miatt.

Menekült gyerekeknek osztanak játékokat a Keletinél

Menekült gyerekeknek osztanak játékokat a Keletinél - Fotó

Mi­köz­ben egy ki­sebb cso­port szerda reg­gel is lázad az előt­tük le­zárt pá­lya­ud­var előtt, a kör­nyék­beli la­ko­sok já­té­ko­kat osz­ta­nak gye­re­kek­nek.

Mi­köz­ben egy ki­sebb cso­port szerda reg­gel is lázad az előt­tük le­zárt pá­lya­ud­var előtt, a kör­nyék­beli la­ko­sok já­té­ko­kat osz­ta­nak a mig­ráns kis­gye­re­kek­nek.

Egyre nagyobb a nyugtalanság a Keletiben. Minden menekült jegyet akar venni

Egyre nagyobb a nyugtalanság a Keletiben. Minden menekült jegyet akar venni

Száj­ról szájra ter­jed a hír.

Száj­ról szájra ter­jed a hír a Ke­leti pá­lya­ud­va­ron lévő több ezer me­ne­kült kö­zött, hogy ér­vé­nyes vo­nat­jeggyel to­vább­en­ge­dik őket a ma­gyar ha­tó­sá­gok. Az ál­lo­má­son a pénz­tá­rak­tól a ki­já­ra­tig kí­gyó­zik a jegy­vá­sár­lók sora.

Könnygázt kellett bevetni Röszkénél

Könnygázt kellett bevetni Röszkénél

Egyre több me­ne­kült ér­ke­zik ha­zánkba, ezért mára a re­giszt­rá­ció is le­las­sult Rösz­ké­nél. Ez vál­totta ki a fe­szült­sé­get. Kö­rül­be­lül 200 mig­ráns ellen kel­lett in­téz­kedni.

Egyre több me­ne­kült ér­ke­zik ha­zánkba, ezért mára a re­giszt­rá­ció is le­las­sult Rösz­ké­nél. Ez vál­totta ki a fe­szült­sé­get. Kö­rül­be­lül 200 mig­ráns ellen kel­lett in­téz­kedni.

Menekültnek álcázva ellenőriztek a pénzügyőrök

Menekültnek álcázva ellenőriztek a pénzügyőrök

10 fős csa­pa­tokba ve­rődve.

10 fős csa­pa­tokba ve­rődve, an­go­lul be­szél­tek, eu­ró­val fi­zet­tek a kre­a­tív NAV-osok. Rosszul jár­nak ha­zánk­ban a mig­rán­sok, rend­kí­vül sokan át­vág­ják őket.

Afgán menekült szült Budapesten - Magyar állampolgár lesz a gyerek?

Afgán menekült szült Budapesten - Magyar állampolgár lesz a gyerek?

Nyolc hó­na­pos ter­he­sen vá­gott neki a ve­szé­lyes útnak egy ha­zá­ját el­ha­gyó, ter­hes afgán nő.

Afgán menekült mentette meg egy budapesti férfi életét!

Afgán menekült mentette meg egy budapesti férfi életét!

A 16 éves Aziz­nak kö­szön­heti az a vérző ember az éle­tét, akit egy üveg­ajtó szab­dalt össze.

Fejenként 45 ezerért fuvarozták volna a menekülteket

Fejenként 45 ezerért fuvarozták volna a menekülteket

Három szír ál­lam­pol­gárt fu­va­roz­tak volna Bu­da­pestre, de még in­du­lás előtt el­kap­ták őket.

Már gyerek is született a magyar-szerb határon

Már gyerek is született a magyar-szerb határon

Szerda este ér­ke­zett egy szír nő a ma­gyar ha­tár­hoz, akit szinte azon­nal el is vit­tek a ha­tár­őrök.

Tudtukon kívül lehet embercsempész a magyar kamionosokból

Tudtukon kívül lehet embercsempész a magyar kamionosokból

Több ezer me­ne­kült pró­bál át­jutni a ha­tá­ron, a ma­gyar ka­mi­o­no­so­kat is ve­szélybe so­dorva.