CÍMKE: 'menekülés'

V4NA: Verhofstadt elmenekült a sajtó elől

V4NA: Verhofstadt elmenekült a sajtó elől

Me­ne­kü­lőre fogta az ALDE ve­ze­tője, a belga Guy Ver­hofs­tadt a ma­gyar sajtó kér­dé­sei elől.

Halálos tűz Novajon, a méhész felesége kivetette magát az ablakon

Halálos tűz Novajon, a méhész felesége kivetette magát az ablakon

Fel­csap­tak a lán­gok, rob­ba­nás is tör­tént. A mé­hész­mes­ter éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Migránstámadás egy húsvéti istentiszteleten, többen megsérültek

Migránstámadás egy húsvéti istentiszteleten, többen megsérültek

Hús­vét szom­bat­ján tört be egy mig­ráns a mün­cheni temp­lomba...

Hús­vét szom­bat­ján tört be egy mig­ráns a mün­cheni temp­lomba...

Így mentette ki az égő házból anyát és gyermekét a hős férfi!

Így mentette ki az égő házból anyát és gyermekét a hős férfi! - videó

Egy vé­kony csö­vön má­szott fel a har­ma­dik eme­leti la­kásba a bátor hely­beli.

Egy vé­kony csö­vön má­szott fel a har­ma­dik eme­leti la­kásba a bátor hely­beli.

Ittas vezetésen kapták a sztárt, elképesztő indokkal szolgált

Ittas vezetésen kapták a sztárt, elképesztő indokkal szolgált

Haj­nal­ban ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök a sztárt, aki it­ta­san ve­ze­tett. Azt is el­árulta, miért si­e­tett annyira.

Haj­nal­ban ál­lí­tot­ták meg a rend­őrök a sztárt, aki it­ta­san ve­ze­tett. El­árulta, miért si­e­tett annyira.

Jelzett a riasztó, ezért menekültek meg a budai ház lakói a haláltól

Jelzett a riasztó, ezért menekültek meg a budai ház lakói a haláltól

A la­kó­kat egy egy­szerű, fil­lé­re­kért be­sze­rez­hető szer­ke­zet men­tette meg a bor­zal­mas vég­től. Azon­nal hív­ták a tűz­ol­tó­kat.

Késes támadásról jött hír, több életveszélyes sérült Nünbergben

Késes támadásról jött hír, több életveszélyes sérült Nünbergben

Az el­kö­ve­tőt még ke­re­sik, mert a tá­ma­dás után el­me­ne­kült, nin­cse­nek ter­ro­riz­musra utaló jelek.

Az el­kö­ve­tőt még ke­re­sik, mert a tá­ma­dás után el­me­ne­kült, nin­cse­nek ter­ro­riz­musra utaló jelek.

Curtis újabb gyanús balesete: Elmenekült a helyszínről

Curtis újabb gyanús balesete: Elmenekült a helyszínről

Vajon mi oka le­he­tett erre?

Vajon mi oka le­he­tett Cur­tis­nek el­hagyni a szom­bat dél­előtti au­tó­bal­eset hely­szí­nét, ha még csak nem is ő ve­ze­tett? Kü­lö­nös, amit tett!

A rendőrök elől menekülve halt meg egy 4 éves migránsfiú

A rendőrök elől menekülve halt meg egy 4 éves migránsfiú

Ka­mi­on­nal üt­köz­tek...

A görög rend­őr­ség elől me­ne­kült egy iraki sofőr Észak-Gö­rög­or­szág­ban, aki több tucat mig­ránst akart Nyu­gat-Eu­ró­pába csem­pészni.

Szívszorító hír jött: fegyveresek üldözték el a nejlonszatyros Messit

Szívszorító hír jött: fegyveresek üldözték el a nejlonszatyros Messit

Me­ne­kül­nie kel­lett a tá­l­ibok elől, kin­cseit is hát­ra­hagyta az afgán kisfiú.

Me­ne­kül­nie kel­lett a tá­l­ibok elől, leg­fél­tet­tebb kin­cseit is hát­ra­hagyta az afgán kisfiú. Újra segít rajta az ar­gen­tin vi­lág­sztár?

Elmenekült otthonából a rapper: Pokoli, ami történik

Elmenekült otthonából a rapper: Pokoli, ami történik

Fé­lel­me­tes tűz­vész tom­bol je­len­leg is Ka­li­for­nia er­dő­sé­ge­i­ben, ami ve­szélybe so­dorta az ott élő­ket.

Fé­lel­me­tes tűz­vész tom­bol je­len­leg is Ka­li­for­nia er­dő­sé­ge­i­ben, ami ve­szélybe so­dorta az ott élő­ket.

Paudits Béla tragikus útját járja a fiatal magyar színész

Paudits Béla tragikus útját járja a fiatal magyar színész

Kü­lö­nös és egy­ben vész­jósló...

Kü­lö­nös és egy­ben vész­jósló is a két szí­nész élet­útja kö­zötti pár­hu­zam. Neki még van vá­lasz­tása!

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Dráma a lángok között: Robbie Williamsnek az életéért kellett futnia

Egy lon­doni ho­tel­ben csap­tak fel ha­tal­mas lán­gok, a sztár pedig fe­le­sé­gé­vel pont ott szállt meg.

Pokoli helyzet: Kim Kardashian éjjel menekült a kaliforniai tűzvész elől

Pokoli helyzet: Kim Kardashian éjjel menekült a kaliforniai tűzvész elől

Ka­li­for­ni­á­ban pusz­tító tűz­vész tom­bol.

Ka­li­for­ni­á­ban pusz­tító tűz­vész tom­bol, még a ha­lá­los ál­do­za­tok szá­mát sem mer­ték meg­be­csülni. Saj­nos a sztráok sem ki­vé­te­lek, még nekik is me­ne­kül­niük kell.

Döbbenetes jelenetet videóztak egy kínai étterem konyháján

Döbbenetes jelenetet videóztak egy kínai étterem konyháján

Ez tör­tént a gő­zölgő tá­nyér fe­lett! A meg­lepő fel­vé­telt az egyik al­kal­ma­zott töl­tötte fel a kö­zös­ségi ol­dalra.

Ez tör­tént a gő­zölgő tá­nyér fe­lett! A meg­lepő fel­vé­telt az egyik al­kal­ma­zott töl­tötte fel a kö­zös­ségi ol­dalra.

Félelmetes felvételek: a menekülő autók nyomában bugyog a forró láva

Félelmetes felvételek: a menekülő autók nyomában bugyog a forró láva

Ha­waii szi­ge­tén ki­törni ké­szül a Ki­la­uea vul­kán.

Ha­waii szi­ge­tén ki­törni ké­szül a Ki­la­uea vul­kán.

Amerikai tévéseket támadtak meg Svédországban a migránsok...Videó!

Amerikai tévéseket támadtak meg Svédországban a migránsok...Videó!

Pedig ők csak azért utaz­tak olyan sokat, hogy be­mu­tas­sák: mi­lyen min­ta­sze­rűen be tud­nak il­lesz­kedni a mig­rán­sok...

Búvárok mentették ki a medencéből a fuldokló magyar színészeket

Búvárok mentették ki a medencéből a fuldokló magyar színészeket

Nem­so­kára be­mu­tat­ják Ru­dolf Pé­te­rék új film­jét, a Ván­dor­szí­né­sze­ket, amely­ben a sze­rep­lők nagy bajba ke­rül­nek.

Röhejes rendőrségi videó: nekirohant a fotocellás ajtónak a fiatal szalámitolvaj

Röhejes rendőrségi videó: nekirohant a fotocellás ajtónak a fiatal szalámitolvaj

Ilyen vic­ces és egy­ben rö­he­jes me­ne­kü­lést még biz­to­san nem lát­tál! Csú­nyán meg­tré­fálta a fo­to­cel­lás ajtó a 19 éves tol­vajt.

Jelentkezzen, aki lefotózta a szökött rabot futás közben!

Jelentkezzen, aki lefotózta a szökött rabot futás közben!

Per­sze csak akkor, ha ez a kép va­lódi.

Per­sze csak akkor, ha ez a kép va­lódi. Ál­lí­tó­lag egy já­ró­kelő kapta le a bör­tön­őrök elől sza­ladó Zvezd­ovics Krisz­ti­ánt.

Nem hiszed el, mit tett áramlopási ügye miatt Lajcsi!

Nem hiszed el, mit tett áramlopási ügye miatt Lajcsi!

Sem ő, sem csa­ládja nem bírta már a bol­dog­asszony-pusz­tai rossz em­lé­ke­ket.

Sem ő, sem csa­ládja nem bírta már a bol­dog­asszony-pusz­tai rossz em­lé­ke­ket.

Elmenekült a bíró a pályáról, egy családi házig futott

Elmenekült a bíró a pályáról, egy családi házig futott

A já­ték­ve­zető idő előtt le­lé­pett.

Me­gyei har­mad­osz­tá­lyú baj­noki lab­da­rúgó-mér­kő­zést ren­dez­tek Kun­ba­ján. A já­ték­ve­zető idő előtt le­lé­pett.

Túlélésre játszott a Las Vegas-i tömegmészáros

Túlélésre játszott a Las Vegas-i tömegmészáros

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki.

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki az 59 ha­lá­los ál­do­zat­tal járó tá­ma­dás­ról: a lö­völ­döző, Stephen Pad­dock az utolsó pil­la­nat­ban dön­tött úgy, hogy végez ma­gá­val.

Egy váltás ruhával szökött el hazánkból a világhírű rendező

Egy váltás ruhával szökött el hazánkból a világhírű rendező

Csupó Gábor új film­jét, a Pappa Piát a múlt héten mu­tat­ták be ha­zánk­ban. Már első nap nagy si­kert ara­tott.

Csupó Gábor új film­jét, a Pappa Piát a múlt héten mu­tat­ták be ha­zánk­ban. Már az első nap siker volt.

Bárányhát lett Noé bárkája, így menekültek meg a nyulak

Bárányhát lett Noé bárkája, így menekültek meg a nyulak

Bir­ka­há­ton me­ne­kül­tek meg a nyu­lak az árvíz elől Új-Zé­l­an­don.

Bir­ka­há­ton me­ne­kül­tek meg a nyu­lak az árvíz elől Új-Zé­l­an­don.

Elmenekült otthonról Berki Krisztián

Elmenekült otthonról Berki Krisztián

A TV2 sztárja a honi ce­leb­vi­lág talán leg­meg­osz­tóbb fi­gu­rája.

A TV2 sztárja a honi ce­leb­vi­lág talán leg­meg­osz­tóbb fi­gu­rája. Azok közé tar­to­zik, aki­nek as­port­kar­rier után, si­ke­rült meg­vet­nie a lábát a bul­vár­ban is úgy, hogy mű­sor­ve­ze­tő­ként fog­lal­koz­tatja a FEM3 csa­torna.

Fejvesztve menekültek az elszabadult tigris elől az állatkertben

Fejvesztve menekültek az elszabadult tigris elől az állatkertben

Ál­lí­tó­lag el­sza­ba­dult egy tig­ris egy angol ál­lat­kert­ben, a lá­to­ga­tók fej­vesztve me­ne­kül­tek a vad­ál­lat elől.

Életveszélybe került külföldön a magyar sztár

Életveszélybe került külföldön a magyar sztár

Stei­ner Kris­tóf évek óta Iz­ra­el­ben él, de most újra vissza­térne a kép­er­nyőre.

Stei­ner Kris­tóf évek óta Iz­ra­el­ben él, de most újra vissza­térne a kép­er­nyőre. A más­sá­gát nyíl­tan vál­laló egy­kori Viva tévés most éppen itt­hon van és nem tit­kolja, ha lenne komp­ro­misszum­ké­pes aján­lat va­la­me­lyik te­le­ví­zi­ó­nál, akkor azon­nal kez­dene.

Börtönnek érzi terhességét az énekesnő

Börtönnek érzi terhességét az énekesnő

Össze­om­lott Palya Bea

Össze­om­lott Palya Bea, aki ken­dő­zet­leül vall arról, hogy utálja a vá­ran­dós­sá­gát, nem bírja el­vi­selni a vá­ran­dós­ság­gal járó testi tü­ne­te­ket.

Menekülnek a tinik a Facebookról

Menekülnek a tinik a Facebookról

Tö­me­ge­sen hagy­ják el a Fa­ce­boo­kot a ti­né­dzse­rek szü­leik miatt. Egy eu­ró­pai ta­nul­mány sze­rint a 16-18 éves kor­osz­tály in­kább más kö­zös­ségi fó­ru­mot keres a tár­sa­sági éle­té­hez.

Tö­me­ge­sen hagy­ják el a Fa­ce­boo­kot a ti­né­dzse­rek szü­leik miatt. Egy eu­ró­pai ta­nul­mány sze­rint a 16-18 éves kor­osz­tály in­kább más kö­zös­ségi fó­ru­mot keres a tár­sa­sági éle­té­hez.

Többgyerekes apa az elvetemült nyíregyházi gyilkos

Többgyerekes apa az elvetemült nyíregyházi gyilkos

Fel­fog­ha­tat­lan! Csa­lá­dos ember az az orvos, aki vér­für­dőt ren­de­zett Nyír­egy­há­zán....

Fel­fog­ha­tat­lan! Csa­lá­dos ember az a férfi, aki vér­für­dőt ren­de­zett Nyír­egy­há­zán.... Hogy te­hette ezt egy férj és egy­ben apa!?

Érthetetlen, hogy miért támadt a magyar férfi a rendőrökre!

Érthetetlen, hogy miért támadt a magyar férfi a rendőrökre!

A me­ne­külő férfit lö­vé­sek­kel pró­bál­ták meg­fé­kezni a szlo­vák zsa­ruk...

Fegy­ver­ro­po­gás Po­zsony­ban! A me­ne­külő férfit lö­vé­sek­kel pró­bál­ták meg­fé­kezni a szlo­vák zsa­ruk...

Pánik: így próbáltak kijutni az utasok a földhöz csapódott gépből!

Pánik: így próbáltak kijutni az utasok a földhöz csapódott gépből!

Fu­tó­tűz­ként járta be a vi­lág­saj­tót, hogy a ki­fu­tóra zu­hant egy re­pü­lő­gép Du­baj­ban. Mu­tat­juk, hogy élték meg az uta­sok.

13 évesen tűnt el, most gyermekeivel szökött meg egy szekta fogságából

13 évesen tűnt el, most gyermekeivel szökött meg egy szekta fogságából

A nő, aki ti­né­dzser ko­rá­ban szö­kött el ott­hon­ról, majd 2005-ben ha­lott­nak lett nyil­vá­nítva, most elő­ke­rült.

Menekülnek a földönkívüliek: újabb rejtélyes tárgy hagyta el a Földet!

Menekülnek a földönkívüliek: újabb rejtélyes tárgy hagyta el a Földet!

A na­pok­ban már ész­lel­tek egy re­pülő tár­gyat, ami el­hagyta a Föld lég­kö­rét...

A na­pok­ban már ész­lel­tek egy azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gyat, ami el­hagyva a Föld lég­kö­rét, egy na­gyobb ob­jek­tum­hoz kap­cso­lódva tá­vo­zott. Most egy újabb, ez­út­tal vö­rö­sen fénylő UFO hú­zott el boly­gónk­ról... Va­lami ké­szül!

16 ember menekült otthonából a tűzhelyen felejtett étel miatt - Videó!

16 ember menekült otthonából a tűzhelyen felejtett étel miatt - Videó!

Öt em­bert a tűz­ol­tók­nak kel­lett ki­me­ne­kí­teni, töb­ben meg­sé­rül­tek. A lakók a tüzet nem is lát­ták, csak a nagy füs­töt.

Rommá tört autó: Brutális fotók az Ácsnál történt halálos balesetről

Rommá tört autó: Brutális fotók az Ácsnál történt halálos balesetről

Ba­le­set tör­tént Ács vá­ro­sá­ban kedd éj­szaka.

Ba­le­set tör­tént Ács vá­ro­sá­ban kedd éj­szaka, az autó utasa azon­nal meg­halt, a so­főrt kór­házba kel­lett szál­lí­tani. A hely­szí­ne­lés hat órán ke­resz­tül tar­tott.

Szétroncsolódott autóból menekült a bedrogozott sofőr

Szétroncsolódott autóból menekült a bedrogozott sofőr

Át­sod­ró­dott a szem­ben lévő sávba és egy nyer­ges­von­ta­tó­val üt­kö­zött a sze­mély­gép­ko­csi, mely­nek so­főrje és még egy utasa el­me­ne­kült.

Nézd, mi támadt gyerekekre a focimeccs közben!

Nézd, mi támadt gyerekekre a focimeccs közben!

Me­ne­kült, ki merre lá­tott. Rög­tön gyor­sab­ban szed­ték a lá­bu­kat, mint ami­kor a lab­dát ker­get­ték.

Ele­inte csak ka­ca­gott min­denki, de aztán ez át­ment si­kol­to­zásba. Me­ne­kült, ki merre lá­tott. Rög­tön sok­kal gyor­sab­ban szed­ték a lá­bu­kat, mint ami­kor a lab­dát ker­get­ték a gye­pen.

7. emeleti ablakpárkányon éjszakázott egy menekülő szerető

7. emeleti ablakpárkányon éjszakázott egy menekülő szerető

A férfi a há­ló­szo­bá­ban enyel­gett a fe­le­ség­gel, ami­kor egy­szer­csak vá­rat­la­nul meg­ér­ke­zett a férj...