CÍMKE: 'meleg'

Rendkívüli idővel folytatódik a hét, erre készülj az esőn kívül

Rendkívüli idővel folytatódik a hét, erre készülj az esőn kívül

Az erős szél miatt ri­asz­tást adtak ki, a hő­mér­sék­let vi­szont iga­zán meg­le­pően ala­kul.

Jobb, ha felkészülsz, ilyen idő vár ránk

Jobb, ha felkészülsz, ilyen idő vár ma ránk

A hű­vö­sebb hét­vége után ma újra igazi ta­vasz lesz.

A hű­vö­sebb hét­vége után ma újra ki­tesz ma­gáért az idő­já­rás. Akár 18 fok is lehet nap­köz­ben.

Eddig úsztuk meg: mutatjuk, mikor jön az esős idő

Eddig úsztuk meg: mutatjuk, mikor jön az esős idő

Ri­asz­tást adtak ki az át­lát­ha­tat­lan köd miatt, de nem­so­kára más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

Ri­asz­tást adtak ki az át­lát­ha­tat­lan köd miatt, de nem­so­kára más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell.

Veszélyesen indul a ma reggel, ide adtak ki riasztást

Veszélyesen indul a ma reggel, ide adtak ki riasztást

Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat! A sűrű ködös reg­gelt aztán kel­le­me­sebb idő váltja fel.

Mu­tat­juk a ve­szély­zó­ná­kat! A sűrű ködös reg­gelt aztán kel­le­me­sebb idő váltja fel. Néhol vi­szont az erős szélre is ké­szülni kell!

Egyelőre marad a tavaszias idő és a napsütés, érdemes kiélvezni

Egyelőre marad a tavaszias idő és a napsütés, érdemes kiélvezni

Nem le­he­tett pa­na­szunk a hét­vé­gére: tíz fok­kal me­le­gebb volt, mint ta­valy ilyen­kor.

Már érdemes igényelni az influenza elleni védőoltást

Már érdemes igényelni az influenza elleni védőoltást

Ked­vez a ví­ru­sok­nak a szo­kat­lan meleg. Me­leg­re­kor­dok­kal in­dult a no­vem­ber.

Ked­vez a ví­ru­sok­nak a szo­kat­lan meleg. Me­leg­re­kor­dok­kal in­dult az idei no­vem­ber.

Akár egyharmaddal is kevesebb lehet a fűtésszámla

Akár egyharmaddal is kevesebb lehet a fűtésszámla

Sorra dől­nek meg a me­leg­re­kor­dok.

Sorra dől­nek meg a me­leg­re­kor­dok, rá­adá­sul Min­den­szen­tek­kor és ha­lot­tak nap­ján újabb idő­já­rási csúcs vár­ható. Sőt, a tél is eny­hébb lehet.

Ismét meleg levegő érkezik, mutatjuk meddig tart a jó idő

Ismét meleg levegő érkezik, mutatjuk meddig tart a jó idő

Sok szélre és esőre is kell szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok szélre és esőre is kell szá­mí­tani, de a le­vegő kel­le­mes hő­mér­sék­letű lesz.

Még kitart a meleg, de megjön a kellemetlen csavar is az időjárásban

Még kitart a meleg, de megjön a kellemetlen csavar is az időjárásban

A kel­le­mes napos idő­ben erős szélre is szá­mí­ta­nunk kell.

A kel­le­mes napos idő­ben erős szélre, néhol akár vi­ha­ros lö­ké­sekre is szá­mí­ta­nunk kell.

Délről érkezik a felmelegedés, szokatlanul enyhe időnek örülhetünk

Délről érkezik a felmelegedés, szokatlanul enyhe időnek örülhetünk

A szél élénk lesz és több he­lyen lesz csa­pa­dék is.

A szél élénk lesz és több he­lyen lesz csa­pa­dék is, de a le­vegő ta­va­szi­a­san meleg lesz.

Nem csoda, ha megőrülsz, a fagy után váratlan meleg tör be az országba

Nem csoda, ha megőrülsz, a fagy után váratlan meleg tör be az országba

A kö­vet­kező na­pok­ban is in­ga­dozó lesz a hő­mér­sék­let. A haj­na­lok der­mesz­tőek lesz­nek, de aztán nem győ­zöl majd vet­kőzni.

Elképesztő ingadozás: fagyni fog, majd hirtelen beüt a nagy meleg

Elképesztő ingadozás: fagyni fog, majd hirtelen beüt a nagy meleg

A haj­na­lok hű­vö­sek lesz­nek, de aztán fel­me­leg­szik a le­vegő. A szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Felhők gyűlnek az égre, különös idővel folytatódik a hét

Felhők gyűlnek az égre, különös időjárással folytatódik a hét

Eső egy­előre nem vár­ható, de a szél több he­lyen meg­élén­kül. A hő­mér­sék­let vi­szont még tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket!

Leg­töb­bünk örö­mére sze­ren­csére eső egy­előre nem vár­ható sehol az or­szág­ban, ugyan­ak­kor a szél több he­lyen is meg­élén­kül. A hő­mér­sék­let vi­szont még tar­to­gat meg­le­pe­té­se­ket! Máris jön­nek a keddi és a szer­dai idő­já­rás rész­le­tei!

Nem semmi, rendkívüli időt ígér a hétvége - De októberben?!

Nem semmi, rendkívüli időt ígér a hétvége - De októberben?!

A kö­vet­kező na­pok­ban szá­raz, nap­sü­té­ses idő vár­ható.

A kö­vet­kező na­pok­ban szá­raz, nap­sü­té­ses idő vár­ható, és a hő­mérő hi­gany­szá­lá­ban sem fo­gunk csa­lódni.

Közölte a meteorológia: meglepetést tartogat a hétvégi időjárás

Közölte a meteorológia: meglepetést tartogat a hétvégi időjárás

A szél to­vább bor­zol­hatja a ke­dé­lye­ket a kö­vet­kező na­pok­ban.

A szél to­vább bor­zol­hatja a ke­dé­lye­ket a kö­vet­kező na­pok­ban.

Egyetlen dolog teszi tönkre ma reggel a napos időt, erre készülj

Egyetlen dolog teszi tönkre ma reggel a napos időt, erre készülj

Dé­lu­tánra vi­szont csupa jó hí­rünk van, akkor már nyu­god­tan él­vez­het­jük a meleg, szá­raz időt.

Ki nem találnád, eddig kúszhat ma a hőmérő higanyszála

Ki nem találnád, eddig kúszhat ma a hőmérő higanyszála

Szélre és ködre is ké­szülni kell.

A nap­sü­té­ses időbe oly­kor be­le­ron­dít­hat a szél, de iga­zán jó hí­re­ink van­nak dél­utánra. Reg­gel vi­szont egy kel­le­met­len­ség­gel még szá­molni kell.

Igazi csoda: Ezt ígérik az időjósok októberre

Igazi csoda: Ezt ígérik az időjósok októberre

A mos­tani ta­va­szias idő­já­rás csak a kez­det.

A mos­tani ta­va­szias idő­já­rás csak a kez­det. Ha a me­te­o­ro­ló­gu­sok nem té­ved­nek, egy da­ra­big még biz­to­san nem kell té­li­ka­bát.

Közölte a meteorológia, meglepetést hoz a keddi időjárás

Közölte a meteorológia, meglepetést hoz a keddi időjárás

Egyre job­ban fel­me­leg­szik a le­vegő hő­mér­sék­lete, csak néha za­var­hat­ják meg fel­hők a nap­sü­tést.

Jó hírt közöltek a meteorológusok, újra napsütés és meleg vár ránk

Jó hírt közöltek a meteorológusok, újra napsütés és meleg vár ránk

Meg­sza­ba­du­lunk végre az el­múlt napok szo­kat­la­nul hűvös ide­jé­től.

Meg­sza­ba­du­lunk végre az el­múlt napok szo­kat­la­nul hűvös ide­jé­től.

Dermesztő hajnalok jönnek, így alakul az őszi időjárás

Dermesztő hajnalok jönnek, így alakul az őszi időjárás

Nap­köz­ben vi­szont örül­he­tünk.

A reg­geli hi­de­gek után vi­szont kel­le­mes meg­le­pe­tésre ké­szül­he­tünk. A na­pok­ban a szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket!

Valami hamarosan megjelenik az égen, ezt mondják a meteorológusok

Valami hamarosan megjelenik az égen, ezt mondják a meteorológusok

Ma még fel­hőt­len nap­nak né­zünk elébe, de csü­tör­tö­kön már kissé meg­vál­to­zik az idő­já­rás.

Még nem szabadulunk az esőtől, de meglepetést tartogat az időjárás

Még nem szabadulunk az esőtől, de meglepetést tartogat az időjárás

Mu­tat­juk, hol kell zi­va­ta­rokra és erős szélre ké­szülni!

Mu­tat­juk, hol kell zi­va­ta­rokra és erős szélre ké­szülni!

Sötét felhők gyűlnek az égre, meglepetést tartogat az időjárás

Sötét felhők gyűlnek az égre, meglepetést tartogat az időjárás

Ha­ma­ro­san esőre is ké­szülni kell.

Ha­ma­ro­san esőre is ké­szülni kell. Mu­tat­juk, mikor éri el tér­sé­gün­ket a csa­pa­dék­zóna. Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint erős szélre is szá­mí­tani kell a me­leg­ben.

Közölte a meteorológia, rendkívüli idővel folytatódik a hét

Közölte a meteorológia, rendkívüli idővel folytatódik a hét

Ismét meleg váltja fel a hideg időt, és egy időre az eső­től is el­bú­csúz­ha­tunk. A szél vi­szont to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Hidegfront közelít az ország felé, ezt jósolják a meteorológusok

Hidegfront közelít az ország felé, ezt jósolják a meteorológusok

Eső és erős szél jön, de kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő.

Eső­vel és erős szél­lel csap le a front, de azért kel­le­mes meg­le­pe­tést is tar­to­gat az idő­já­rás.

Jó ötletnek tűnik, de nem az: Ezért tilos pucéran aludni a rekkenő hőségben

Jó ötletnek tűnik, de nem az: Ezért tilos pucéran aludni a rekkenő hőségben

Az ember teste mez­te­len­ségre vá­gyik a ká­ni­ku­lá­ban, ez vi­szont csa­lóka lehet.

Az ember teste mez­te­len­ségre vá­gyik a ká­ni­ku­lá­ban, ez vi­szont csa­lóka lehet.

Rekordon a higanyszál, van ahol majdnem 50 fokot is mértek!

Rekordon a higanyszál, van ahol majdnem 50 fokot is mértek!

Na­gyon hosszú idő óta nem volt ilyen Eu­ró­pá­ban! Az 50°C fokot is majd­nem el­érte a for­ró­ság egyes te­rü­le­te­ken.

Az óriáspandák is megsínylik a kánikulát

Az óriáspandák is megsínylik a kánikulát

Be­hű­tött gyü­möl­csöt kap­nak és lég­kon­di­ci­o­ná­ló­juk is van.

Be­hű­tött gyü­möl­csöt kap­nak és lég­kon­di­ci­o­ná­ló­juk is van. A he­lyi­ségbe, ahol van­nak nagy jég­töm­bö­ket he­lyez­tek el.

Megártott a meleg? Londonban megnyílt az idei első karácsonyi vásár...

Megártott a meleg? Londonban megnyílt az idei első karácsonyi vásár...

Ennél ko­rábbra talán már nem is hoz­hat­ták volna...

Amíg Eu­ró­pá­ban szinte min­denki azzal fog­lal­ko­zik, ho­gyan hű­söl­jön, a bri­tek­nél már meg­nyílt az idei első ka­rá­cso­nyi vásár. Ennél ko­rábbra talán már nem is hoz­hat­ták volna...

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Mit hoz a nyár utolsó hónapja: Ezt ígérik augusztusra az időjósok

Már csak három nap és át­lé­pünk az idei nyár utolsó hó­nap­jába.

Már csak három nap és át­lé­pünk az idei nyár utolsó hó­nap­jába. Eddig hek­ti­kus­nak mu­tatta magát a leg­me­le­gebb év­szak és ez nagy­já­ból így is marad.

Reggel elsötétül az ég, itt kell vigyázni a viharral

Reggel elsötétül az ég, itt kell vigyázni a viharral

Jó hír vi­szont, hogy nap­köz­ben több­ször elő­bú­jik a nap, igaz, az erős szél­lel is szá­molni kell.

Jó hír vi­szont, hogy nap­köz­ben több­ször elő­bú­jik a nap, igaz, az erős szél­lel is szá­molni kell. De dél­után már 26-31 fok lesz.

Különös jelenségre figyelmeztet a meteorológia, így jön a felhőszakadás

Különös jelenségre figyelmeztet a meteorológia, így jön a felhőszakadás

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre és erős szélre kell szá­mí­tani, rá­adá­sul nem akár­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött!

Ragyogó napsütéssel indul a reggel, aztán így durvul be az időjárás

Ragyogó napsütéssel indul a reggel, aztán így durvul be az időjárás

A le­vegő hő­mér­sék­lete nem hűl le, egész hét­vé­gén me­legre szá­mít­ha­tunk.

Rendkívüli idő jön a hétvégére, ennek örülni fogsz

Rendkívüli idő jön a hétvégére, ennek örülni fogsz

Las­san meg­sza­ba­du­lunk az eső­től.

Szép las­san meg­sza­ba­du­lunk az eső­től, a hő­mér­sék­let pedig egyre ked­ve­zőb­ben ala­kul.

Folytatódik a buszokon a klímaháború

Folytatódik a buszokon a klímaháború

Me­gint jön a 30 fok fe­letti hőség...

Az uta­sok dü­hö­sek, így sok busz­so­főrt ért in­zul­tus, mert nem kap­csol­ják be a klí­mát. És megint jön a 30 fok fe­letti hőség...

Égi háborúval indul a reggel, mutatjuk a veszélyzónákat

Égi háborúval indul a reggel, mutatjuk a veszélyzónákat

Dé­lu­tánra már jó hí­rek­kel is szol­gál­ha­tunk, de a szom­bat még eső­sen ala­kul. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Dé­lu­tánra már jó hí­rek­kel is szol­gál­ha­tunk, de a szom­bat még eső­sen ala­kul. Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Meglepetéssel folytatódik a hét, ezt tartogatja az időjárás

Meglepetéssel folytatódik a hét, ezt tartogatja az időjárás

Egyre me­le­gebb lesz.

Egyre me­le­gebb lesz, de né­hány kel­le­met­len­ség­gel azért még szá­mol­nunk kell.

Összecsapnak az elemek: hirtelen esőkkel jön a kánikula

Összecsapnak az elemek: hirtelen esőkkel jön a kánikula

Akár 34 fok is lehet!

Jobb, ha a nagy me­leg­ben még kéz­nél tar­tod az es­er­nyő­det. Ké­szülj, mert akár 34 fok is lehet!

Bekeményít az időjárás, dupla riasztást kapott az ország

Bekeményít az időjárás, dupla riasztást kapott az ország

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell ké­szülni, az erős szél pedig csak to­vább ront a hely­ze­ten.

Viharos idővel indul a reggel, de aztán jön a meglepetés

Viharos idővel indul a reggel, de aztán jön a meglepetés

Szinte min­den­hol tar­tani kell a heves zi­va­ta­rok­tól. Mu­tat­juk, hogy mire szá­mít­hatsz a kö­vet­kező na­pok­ban!

Szinte min­den­hol tar­tani kell a heves zi­va­ta­rok­tól. Mu­tat­juk, hogy mire szá­mít­hatsz a kö­vet­kező na­pok­ban!

Durva vihar szakítja ketté az országot, itt vigyázz a jégesővel

Durva vihar szakítja ketté az országot, itt vigyázz a jégesővel

Eső és erős szél lesz.

Fel­hő­sza­ka­dásra és erős szélre kell ké­szülni a kö­vet­kező na­pok­ban. A me­leg­nek vi­szont to­vábbra is örül­he­tünk.

Gigantikus vihar tart az ország felé, mutatjuk a veszélyzónákat

Gigantikus vihar tart az ország felé, mutatjuk a veszélyzónákat

Az esős idő­ben erős szélre is ké­szülni kell. Ugya­n­ak­kor a meleg meg­ma­rad.

Durva vihar közelít az ország felé, a legtöbb megye vészjelzést kapott

Durva vihar közelít az ország felé, a legtöbb megye vészjelzést kapott

Erős szélre is ké­szülni kell a me­leg­ben. Fül­ledt időnk lesz.

Erős szélre is ké­szülni kell a me­leg­ben. Fül­ledt időnk lesz az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Durva esővel jön a viharos szél, itt kell vigyázni

Durva esővel jön a viharos szél, itt kell vigyázni

A fel­hő­sza­ka­dás miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak. Ugya­n­ak­kor a hő­mér­sék­let to­vábbra is ked­ve­zően ala­kul.

A fel­hő­sza­ka­dás miatt ri­asz­tást is ki­ad­tak. Ugya­n­ak­kor a hő­mér­sék­let to­vábbra is ked­ve­zően ala­kul.

Zimány Linda bikinis fotói elindítják a nyarat

Zimány Linda bikinis fotói elindítják a nyarat

A tó kö­ze­pén mu­tatta meg ido­mait.

A gyö­nyörű mo­dell úgy dön­tött, ki­hasz­nálja a hosszú hét­vé­gét és el­uta­zott a Ba­la­ton­hoz, hogy min­den­ki­nek meg­mu­tat­hassa bomba alak­ját.

Élvezd ki a nagy meleget, már közeleg az év lehűlése

Élvezd ki a nagy meleget, már közeleg az év lehűlése

Mu­tat­juk, hol kell vi­gyázni!

A hét­vége még kel­le­me­sen telik, de jövő héten tíz fokot is vissza­es­het a hő­mér­sék­let. Mu­tat­juk, hol kell vi­gyázni!

Fordulat az időjárásban, ezeken a tájakon kell durva viharra számítani

Fordulat az időjárásban, ezeken a tájakon kell durva viharra számítani

A kö­vet­kező na­pok­ban is vál­to­zé­kony, vi­ha­ros időre kell szá­mí­tani.

A kö­vet­kező na­pok­ban is vál­to­zé­kony, vi­ha­ros időre kell szá­mí­tani, de a le­vegő hő­mér­sék­lete nyá­ri­a­san meleg lesz.

Durva szélvihart hoz az eső a fullasztó melegben, itt kell vigyázni

Durva szélvihart hoz az eső a fullasztó melegben, itt kell vigyázni

A hő­mér­sék­let egy ki­csit vissza­esik, az eső­től még nem sza­ba­du­lunk.

A le­vegő hő­mér­sék­lete csak egy ki­csit eshet vissza, de az eső­től még nem sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mikor jön a for­du­lat!

Ma minden a nyakunkba szakad, délután jön a meglepetés

Ma minden a nyakunkba szakad, délután jön a meglepetés

Erős szélre is ké­szülni kell, de a le­vegő hő­mér­sék­lete csak egy ki­csit eshet vissza nap­köz­ben.

Durva viharral érkezik a jégeső, itt kell ma vigyázni

Durva viharral érkezik a jégeső, itt kell ma vigyázni

Ugya­n­ak­kor a meleg meg­ma­rad.

Fel­hő­sza­ka­dásra és erős szélre kell ké­szülni. Ugya­n­ak­kor a meleg meg­ma­rad az esős idő­ben.

Fagyos esővel tör ránk a felhőszakadás, íme a veszélyzónák

Fagyos esővel tör ránk a felhőszakadás, íme a veszélyzónák

A meleg meg­ma­rad.

A meleg meg­ma­rad, de a nap­sü­té­ses időbe erős szél és zi­va­ta­rok za­var­hat­nak be. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Jobbat nem is kívánhatnánk: nem várt meleggel jön a ragyogó idő

Jobbat nem is kívánhatnánk: nem várt meleggel jön a ragyogó idő

Az erős szél­től még nem sza­ba­du­lunk, de eső már egy­ál­ta­lán nem vár­ható.

Bekeményít az időjárás, durva jégeső zúdul a nyakunkba

Bekeményít az időjárás, durva jégeső zúdul a nyakunkba

Erős szélre is ké­szülni kell az esős idő­ben, de a le­vegő hő­mér­sék­lete ked­ve­zően ala­kul.

Erős szélre is ké­szülni kell az esős idő­ben, de a le­vegő hő­mér­sék­lete ked­ve­zően ala­kul.

Ilyen változékony időt még nem láttál, rossz hírünk van délutánra

Ilyen változékony időt még nem láttál, rossz hírünk van délutánra

Néhol eső és erős szél is vár­ható.

Hol lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete, hol pedig fel­me­leg­szik. Néhol eső és erős szél is vár­ható.

Erre készülj, egyetlen dologtól kell tartani a ragyogó időben

Erre készülj, egyetlen dologtól kell tartani a ragyogó időben

Meleg és nap­sü­té­ses idő vár­ható.

Or­szág­szerte meleg és nap­sü­té­ses idő vár­ható, de a szél egy ki­csit be­le­ron­dít a nyá­rias időbe.

Esővel indulhat a reggel, de aztán meglepő csavart hoz az időjárás

Esővel indulhat a reggel, de aztán meglepő csavart hoz az időjárás

Újra fel­me­leg­szik a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Újra fel­me­leg­szik a le­vegő hő­mér­sék­lete, de a szél azért még to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Esőt hoznak a sötét fellegek, íme a viharzónák

Esőt hoznak a sötét fellegek, íme a viharzónák

Ked­den kissé lehűl a le­vegő az esős idő­ben, de szer­dára már jó hí­rünk is van. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Ked­den kissé lehűl a le­vegő az esős idő­ben, de szer­dára már jó hí­rünk is van. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Riasztást adtak ki a zivatarok miatt, itt van most viharveszély

Riasztást adtak ki a zivatarok miatt, itt van most viharveszély

Ugya­n­ak­kor akár 25 fok is lehet.

Ugya­n­ak­kor akár 25 fok is lehet a néhol erő­sen sze­les idő­ben. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Erős az UV-sugárzás, már most fél óra alatt le lehet égni

Erős az UV-sugárzás, már most fél óra alatt le lehet égni

Las­san nyá­ri­as­nak mond­ható az idő!

Las­san nyá­ri­as­nak mond­ható az idő­já­rá­sunk, a dél­utáni hő­mér­sék­let már meg is ha­lad­hatja a 25 fokot!

Köddel jön az eső, délután pedig a nagy meglepetés

Köddel jön az eső, délután pedig a nagy meglepetés

Néhol erős szélre is szá­mí­tani kell, de nap­köz­ben azért nem lesz rossz a hely­zet.

Néhol erős szélre is szá­mí­tani kell, de nap­köz­ben azért nem lesz rossz a hely­zet.

Bekeményít az időjárás, mutatjuk a veszélyzónákat

Bekeményít az időjárás, mutatjuk a veszélyzónákat

A nagy meleg meg­ma­rad, de a heves zi­va­ta­rok miatt már ki­ad­ták a ri­asz­tást!

A nagy meleg meg­ma­rad, de a heves zi­va­ta­rok miatt már ki­ad­ták a ri­asz­tást! Erős szélre is ké­szülni kell.

Megérkezett az előrejelzés! Ezt tartogatja számunkra az időjárás

Megérkezett az előrejelzés! Ezt tartogatja számunkra az időjárás

Bár a le­hű­lés el­ke­rüli ha­zán­kat, a nagy me­leg­ben egy-két kel­le­met­le­nebb me­te­o­ro­ló­giai je­len­ség­gel szá­mol­nunk kell!

Rendkívüli időt hoz a vasárnap, erre készülj

Rendkívüli időt hoz a vasárnap, erre készülj

Egyre me­le­gebb napok jön­nek, de oly­kor eső fris­síti majd fel a le­ve­gőt.

Egyre me­le­gebb napok jön­nek, de oly­kor eső fris­síti majd fel a le­ve­gőt. Mu­tat­juk, hol bor­zolja to­vább a szél a ke­dé­lye­ket.

Nagyon készülj, ezt a meglepetést tartogatja számunka a szerda

Nagyon készülj, ezt a meglepetést tartogatja számunka a szerda

Zá­porra és zi­va­tarra is szá­mí­tani kell a meleg, sze­les idő­ben.

Zá­porra és zi­va­tarra is szá­mí­tani kell a meleg, sze­les idő­ben. Ugya­n­ak­kor még 26 fok is lehet!

Váratlan meglepetést hoz a hétvége, erre készülj

Váratlan meglepetést hoz a hétvége, erre készülj

Eső és erős szél még vár­ható, de a le­vegő hő­mér­sék­lete kel­le­me­sen fel­me­leg­szik a kö­vet­kező na­pok­ban.

Eső és erős szél még vár­ható, de a le­vegő hő­mér­sék­lete kel­le­me­sen fel­me­leg­szik a kö­vet­kező na­pok­ban.

Váratlan záporok jönnek a melegben, a szél tovább borzolja a kedélyeket

Váratlan záporok jönnek a melegben, a szél tovább borzolja a kedélyeket

Némi kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell a ta­va­szias idő­ben.

Némi kel­le­met­len­ség­gel is szá­mol­nunk kell a ta­va­szias idő­ben.

Eső és szélvihar rondít bele a melegbe, itt csap le a front

Eső és szélvihar rondít bele a melegbe, itt csap le a front

Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

A kö­vet­kező na­pok­ban va­la­me­lyest vissza­esik a le­vegő hő­mér­sék­lete. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Durva szélvihar teszi tönkre a meleget, mutatjuk a veszélyzónákat

Durva szélvihar teszi tönkre a meleget, mutatjuk a veszélyzónákat

A le­vegő hő­mér­sék­lete ugyan egyre to­vább me­leg­szik, még­sem örül­he­tünk fel­hőt­le­nül az idő­já­rás­nak.

Meglepően enyhe az idei tél - sírjunk vagy nevessünk?

Meglepően enyhe az idei tél - sírjunk vagy nevessünk?

Olyan, mintha itt lenne a ta­vasz.

Olyan, mintha itt lenne a ta­vasz: a hét­vé­gén már 15 fok vár­ható, nap­sü­tés­sel! Rá­adá­sul az egész ja­nuár ilyen lan­gyos­nak ígér­ke­zik.

Esővel és szélviharral indul ma a reggel, aztán jön a csavar

Esővel és szélviharral indul ma a reggel, aztán jön a csavar

A le­vegő hő­mér­sék­lete egyre job­ban fel­me­leg­szik, de né­hány kel­le­met­len­ségre ké­szülni kell a ta­va­szias idő­ben.

A le­vegő hő­mér­sék­lete egyre job­ban fel­me­leg­szik, de né­hány kel­le­met­len­ségre ké­szülni kell.

Meleg fiút üldöz ajánlataival a magyar olimpikon

Meleg fiút üldöz ajánlataival a magyar olimpikon

A spor­toló min­dent tagad.

Még csak alig-alig kós­tolt bele az is­mert­ségbe a ma­gyar Ken ba­ba­ként el­hí­re­sült srác, de máris itt az első szex­bot­rá­nya.

Ilyen még nem volt: Világsztár mutatta meg mesés otthona minden zugát

Ilyen még nem volt: Világsztár mutatta meg mesés otthona minden zugát

A világ egyik leg­is­mer­tebb éne­kese és vő­le­gé­nye két gyer­me­ket ne­vel­nek mesés Be­verly Hills-i ott­ho­nuk­ban.

Elképesztő idő jön, megérkezett az influenza is

Elképesztő idő jön, megérkezett az influenza is

De­cem­ber kö­zepe van, de jön a ta­vasz! Ma és hol­nap le­te­het­jük a té­li­ka­bá­tot. So­ka­kat meg­vi­sel a hir­te­len jött meleg.

De­cem­ber kö­zepe van, de jön a ta­vasz! Ma és hol­nap le­te­het­jük a té­li­ka­bá­tot. So­ka­kat meg­vi­sel a hir­te­len jött meleg.

Ezért van nyár októberben, péntekig kitart a meleg

Ezért van nyár októberben, péntekig kitart a meleg

Ezt egy hur­ri­kán­nak kö­szön­het­jük.

Meg­lepő, de a jó időt egy hur­ri­kán­nak kö­szön­het­jük: az Op­he­lia pá­ni­kot oko­zott a bri­tek­nél és az írek­nél, ha­zánkba vi­szont nyá­rias me­le­get ho­zott.

Kiadták a riasztást: átláthatatlan, tartós köd telepszik az országra

Kiadták a riasztást: átláthatatlan, tartós köd telepszik az országra

Az idő­já­rás a kö­vet­kező na­pok­ban bal­eset­ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het. De van jó hí­rünk is!

Csábosan villan a nők combja ebben az izgalmasan szexi téli viseletben

Csábosan villan a nők combja ebben az izgalmasan szexi téli viseletben

Szexi a necc­ha­ris­nya, na de mi van ha be­kö­szön­te­nek a mí­nu­szok?

Szexi és csi­nos a necc­ha­ris­nya, na de mi van ha be­kö­szön­te­nek a mí­nu­szok? Mu­ta­tunk egy va­dí­tóan dögös meg­ol­dást: nem­csak me­le­gít, de a férfiak is meg­őrül­nek érte! Télen ez a leg­jobb meg­ol­dás!

Meglepő időjárással indul a hét, a reggelekben nem lesz köszönet

Meglepő időjárással indul a hét, a reggelekben nem lesz köszönet

Ugyan már ok­tó­ber kö­zepe van, mégis ta­va­szias me­legre van ki­lá­tás.

Ugyan már ok­tó­ber kö­zepe van, mégis fe­les­le­ges a hét ele­jén a ka­bát­tal baj­lódni, ugyanis nap­köz­ben ta­va­szias me­legre van ki­lá­tás.

Vészjelzést adtak ki: jégeső és viharos szél teszi tönkre a hétvégét

Vészjelzést adtak ki: jégeső és viharos szél teszi tönkre a hétvégét

Bár a hi­deg­től most egy időre meg­sza­ba­du­lunk,tar­to­gat még kel­le­met­len­sé­ge­ket az idő­já­rás.

Újabb hidegfront tör be az országba, őrületes időt hoz

Újabb hidegfront tör be az országba, őrületes időt hoz

Der­mesztő haj­na­lokra kell ké­szülni.

Der­mesztő haj­na­lokra kell ké­szülni, és saj­nos az es­er­nyőkre is szük­ség lesz. A hét vé­gére megint be­kö­szönt az esős, sze­les idő.

Havazás és 21 fok: hihetetlen dolgokat művel az időjárás

Havazás és 21 fok: hihetetlen dolgokat művel az időjárás

A hét első nap­ja­i­ban még néhol esett, de szer­dá­tól tar­tós fel­me­le­ge­dés vár­ható. A szom­széd­ban pedig több­cen­tis a hó.

A hét első nap­ja­i­ban még néhol esett, de szer­dá­tól tar­tós fel­me­le­ge­dés vár­ható. Nem ki­zárt, hogy 21 fokot is mér­he­tünk! A szom­széd­ban pedig több­cen­tis a hó.