CÍMKE: 'meglepő'

A turistalányok gyilkosai között európai gyanúsítottak is vannak!

A turistalányok gyilkosai között európai gyanúsítottak is vannak!

Az egyik egy brit-svájci ál­lam­pol­gár, aki át­tért az isz­lámra.

Az egyik egy brit-svájci ál­lam­pol­gár, aki át­tért az isz­lámra.

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Kiakadt a pasi, amikor felfedezte barátnője nagyon bizarr titkát

Tel­je­sen sok­kolta a férfit a ba­rát­nője tit­kos do­boza. A meg­döb­bentő tar­ta­lom­mal nem tu­dott mit kez­deni. Rá­adá­sul ti­tok­ban ku­ta­ko­dott...

Tel­je­sen sok­kolta a férfit a ba­rát­nője tit­kos do­boza. A meg­döb­bentő tar­ta­lom­mal nem tu­dott mit kez­deni.

Kitört a pánik a neten ettől a fotótól, pedig első ránézésre semmi furcsa nincs rajta

Kitört a pánik a neten ettől a fotótól, pedig első ránézésre semmi furcsa nincs rajta

Az anyuka is tel­je­sen be­pá­ni­kolt, ami­kor meg­látta az elő­hí­vott képet.

Az anyuka is tel­je­sen be­pá­ni­kolt, ami­kor meg­látta az elő­hí­vott képet.

Agyament dolgot művelt ez a nő - teljesen elment az esze?!

Agyament dolgot művelt ez a nő - teljesen elment az esze?!

El­ké­pesztő, amit tett. És egy ki­sebb va­gyont volt képes köl­teni rá. Döb­be­net.

Nagyon durva ez a kedves családi fotó: totális pánik tört ki miatta!

Nagyon durva ez a kedves családi fotó: totális pánik tört ki miatta!

Nem ta­lál­nak ma­gya­rá­za­tot az em­be­rek erre az ijesztő képre. Ha el­sőre nem ve­szed észre a fur­csa­sá­got, nézd meg újra!

Teljesen felforgatta a netet, amit ez a férfi művelt - a világ fele kiakadt

Teljesen felforgatta a netet, amit ez a férfi művelt - a világ fele kiakadt

Ha­tal­mas port ka­vart, ami­kor ez a fi­a­tal férfi meg­osz­totta fo­tó­ját.

Ha­tal­mas port ka­vart, ami­kor ez a fi­a­tal férfi meg­osz­totta, mit is szo­kott mű­velni a kony­há­ban.

Megdöbbentő dolgot állít Stohl Andrásról a lánya

Megdöbbentő dolgot állít Stohl Andrásról a lánya

A csi­nos mű­sor­ve­zető bol­dog napot ün­ne­pelt szom­ba­ton, ami­hez meg­lepő kom­men­tárt fű­zött édes­ap­já­ról.

A csi­nos mű­sor­ve­zető bol­dog napot ün­ne­pelt szom­ba­ton, ami­hez meg­lepő kom­men­tárt fű­zött édes­ap­já­ról.

A legbetegebb kérdések, amire a Google-től várnak választ!

A legbetegebb kérdések, amire a Google-től várnak választ!

Ha­vonta pél­dául majd­nem 4000 al­ka­lom­mal te­szik fel azt a kér­dést, hogy...

Ha­vonta pél­dául majd­nem 4000 al­ka­lom­mal te­szik fel azt a kér­dést a ke­re­ső­mo­to­rok­nak, hogy menst­ru­ál­nak-e a férfiak!? És nem is ez a leg­bi­zar­rabb kér­dés!

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Sokkot kapott a nő az erdőben - megdöbbentő videó!

Olyan je­le­netbe csöp­pent a lány, amire egy­ál­ta­lán nem volt fel­ké­szülve.

Sokkot kapott a feleség, amikor férje mindenki előtt kinyitotta a sliccét

Sokkot kapott a feleség, amikor férje mindenki előtt kinyitotta a sliccét

Egé­szen döb­be­ne­tes dol­got mű­velt a férfi. A ro­ko­nok­nak el­akadt a szava.

Egé­szen döb­be­ne­tes dol­got mű­velt a férfi. A ro­ko­nok­nak el­akadt a szava.

Kővé vált az anyuka, mikor meglátta, mi történik babájával - sokkoló felvétel!

Kővé vált az anyuka, mikor meglátta, mi történik babájával - sokkoló felvétel!

Be­pá­ni­kolt az édes­anya, és egy­ál­ta­lán nem csoda, hogy ki­ké­szült.

Be­pá­ni­kolt az édes­anya, és egy­ál­ta­lán nem csoda, hogy ki­ké­szült a lát­vány­tól.

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Súlyosan kiakadtak a netezők - te is bepánikolsz ettől a fotótól?

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat.

Egy tel­je­sen hét­köz­napi fény­kép kel­tett nagy ri­a­dal­mat.

Meglepő vallomás: dührohamot kapott Tatár Csilla

Meglepő vallomás: dührohamot kapott Tatár Csilla

A rész­le­tek­ről be­szélt a mű­sor­ve­zető.

A rész­le­tek­ről a Csak show és más semmi stú­di­ó­já­ban be­szélt a mű­sor­ve­zető.

Teljesen kiakadtak a netezők ezen az ártatlan képen - te látod, mi a pánik oka?

Teljesen kiakadtak a netezők ezen az ártatlan képen - te látod, mi a pánik oka?

Egy egy­szerű fény­kép­ről van szó, mégis óri­ási port ka­vart.

Egy egy­szerű fény­kép­ről van szó, mégis óri­ási port ka­vart. El­sőre fel sem tűnik, miért.

Kiderült, mennyit hazudnak neked naponta - de mi köze ennek a körmökhöz és a szexhez?

Kiderült, mennyit hazudnak neked naponta - de mi köze ennek a körmökhöz és a szexhez?

Meg­döb­bentő té­nye­ket mu­ta­tunk.

Meg­döb­bentő té­nye­ket mu­ta­tunk neked, amik hidd el, sok dol­got meg­vál­toz­tat­nak mos­tan­tól a nap­ja­id­ban...

Meglepő fotón Pásztor Anna, mindenki ledöbbent

Meglepő fotón Pásztor Anna, mindenki ledöbbent

Mi tör­tén­he­tett?

Ér­de­kes, tőle pedig na­gyon szo­kat­lan öl­tö­zék­ben állt a szín­padra. Mi tör­tén­he­tett?

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Sosem találnád ki, mi a gyors fogyás legbiztosabb titka! Most eláruljuk

Egé­szen meg­lepő öt­le­te­ket ja­va­sol­nak a szak­ér­tők. És a leg­jobb, hogy tény­leg ha­tá­so­sak!

Elképesztő dolgot tett ez a 83 éves nő - letarolta a netet a hír!

Elképesztő dolgot tett ez a 83 éves nő - letarolta a netet a hír!

A lába előtt hever a fél világ, és nem is meg­lepő, hi­szen olyas­mit csi­nált, ami nem min­den­napi.

A lába előtt hever a fél világ, és nem is meg­lepő, hi­szen olyas­mit csi­nált, ami nem min­den­napi.

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Újra be­csa­jo­zott? Rej­té­lyes fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Újra be­csa­jo­zott? Rej­té­lyes fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára a ma­gyar éne­kes, aki nem­rég lé­pett ki a Cin­thya Dic­ta­tor­ral való kap­cso­la­tá­ból. A sza­kí­tás után pad­lóra ke­rült elő­adó­nak sokan druk­kol­nak, hogy újra meg­ta­lálja a bol­dog­sá­got.

Kutyának vették, ők lepődtek meg legjobban, mi lett az állatból - Videó

Kutyának vették, ők lepődtek meg legjobban, mi lett az állatból - Videó

Ti­beti masz­tiff ku­tyát vá­sá­rolt volna egy csa­lád, ám egész mást kap­tak...

Ti­beti masz­tiff ku­tyát vá­sá­rolt volna egy csa­lád, ám va­lami egé­szen mást kap­tak...

Ilyen helyzetben sem láthattuk még Vilmost és Meghan Markle-t

Ilyen helyzetben sem láthattuk még Vilmost és Meghan Markle-t

Vil­mos vissza­tért a mun­ká­hoz.

Vil­mos a har­ma­dik gye­reke szü­le­tése után vissza­tért a mun­ká­hoz, és ez szült egy meg­lepő hely­ze­tet.

Meglepő valóság, így néz ki smink nélkül Tatár Csilla!

Meglepő valóság, így néz ki smink nélkül Tatár Csilla!

Ilyen, ami­kor nem festi ki magát.

A mű­sor­ve­zető min­dig tö­ké­le­tes kül­ső­vel áll a nyil­vá­nos­ság elé, most ki­de­rült, mi­lyen, ami­kor nem festi ki magát.

Nem hitt a szemének a magyar énekesnő

Nem hitt a szemének a magyar énekesnő

A fi­a­tal és gyö­nyörű éne­kesnő ala­po­san el­cso­dál­ko­zott.

A fi­a­tal és gyö­nyörű éne­kesnő ala­po­san el­cso­dál­ko­zott, ami­kor meg­látta a fény­ké­pet, amin bi­zony ő is sze­re­pel.

Meghökkentő fotóval sokkolta rajongóit a várandós Szabó Zsófi!

Meghökkentő fotóval sokkolta rajongóit a várandós Szabó Zsófi!

A csi­nos kis­mama régi képet vett elő

A csi­nos kis­mama olyan képet rán­ga­tott elő a múlt­ból, amin sokan fel sem is­mer­nék őt.

Nem hiszed el, kivel bújt ágyba Tóth Vera

Nem hiszed el, kivel bújt ágyba Tóth Vera

Az arany­hangú éne­kesnő meg­lepő fo­tó­val aján­dé­kozta meg ra­jon­góit. Nem gon­dol­tad volna, kit en­ge­dett maga mellé.

Az arany­hangú éne­kesnő meg­lepő fo­tó­val aján­dé­kozta meg ra­jon­góit. Nem gon­dol­tad volna, kit en­ge­dett maga mellé.

Nem hiszed el, mi az idei karácsony slágerajándéka

Nem hiszed el, mi az idei karácsony slágerajándéka

Meg­lepő, hogy a leg­nép­sze­rűbb aján­dé­kok lis­tá­ján még min­dig ve­zető he­lyen sze­re­pel a ta­va­lyi slá­ger­cikk.

Hihetetlen fotó készült Tatár Csilláról, így még soha nem láttad!

Hihetetlen fotó készült Tatár Csilláról, így még soha nem láttad!

A mű­sor­ve­zető férje sze­rint a kép hűen tük­rözi a va­ló­sá­got Csil­lá­ról.

Eszelős vörös hajzuhatag: Vajna Tímea frizurát váltott

Eszelős vörös hajzuhatag: Vajna Tímea frizurát váltott

Gesz­te­nye­barna fri­zu­rája mára szinte a gyö­nyörű üz­let­asszony véd­je­gyévé vált. Nézd meg mi­lyen most!

Gesz­te­nye­barna fri­zu­rája mára szinte a gyö­nyörű üz­let­asszony véd­je­gyévé vált. Nézd meg mi­lyen most!

Megdöbbentő felfedezés: légköre volt égi kísérőnknek!

Megdöbbentő felfedezés: légköre volt égi kísérőnknek!

Az új tu­do­má­nyos ered­mé­nyek nagy ha­tás­sal le­het­nek a kö­vet­kező Holdra szál­lá­sok­nál.

Az új tu­do­má­nyos ered­mé­nyek nagy ha­tás­sal le­het­nek a kö­vet­kező Holdra szál­lá­sok­nál.

Durva amit Hajdú Péter megtudott magáról

Durva amit Hajdú Péter megtudott magáról

Ala­po­san meg­le­pő­dött...

A mű­sor­ve­zető elő­sze­re­tet­tel hasz­nálja a kö­zös­ségi oldal kí­nálta vic­ces tesz­te­ket, de ami­lyen ered­ményre most ju­tott az egyik­kel, arra nem szá­mí­tott...

Nem fogod elhinni, mivel botránkoztat Pumped Gabo - Fotó

Nem fogod elhinni, mivel botránkoztat Pumped Gabo - Fotó

Nem túl­zás ki­je­len­teni: olyat csi­nált Pum­ped Gabo, amit még soha... Kö­ve­tőit sok­kolta tet­té­vel!

Nem túl­zás ki­je­len­teni: olyat csi­nált Pum­ped Gabo, amit még soha... Kö­ve­tőit sok­kolta tet­té­vel!

Meglepő nyilatkozattal állt elő Hosszú Katinka a vb-arany után

Meglepő nyilatkozattal állt elő Hosszú Katinka a vb-arany után

Nem tel­je­sen elé­ge­dett min­den­nel, de... El­árulta, ho­gyan nyug­tatta magát a hazai vébé terhe alatt.

Nem tel­je­sen elé­ge­dett min­den­nel, de... El­árulta, ho­gyan nyug­tatta magát a hazai vébé terhe alatt.

Hoppá! Kelemen Annával állt össze a magyar színészlegenda

Hoppá! Kelemen Annával állt össze a magyar színészlegenda

Ke­le­men An­ná­val ké­szült közös fo­tó­ról de­rült ki, hogy ket­te­jük­nek dolga van egy­más­sal.

Beszakadt a tető a Flórián téri bankban

Beszakadt a tető a Flórián téri bankban

Szerda dél­előtt egyik pil­la­nat­ról a má­sikra be­sza­kadt a tető a Fló­rián téri CIB-bank­ban. Csak a sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy senki sem sé­rült meg.

Szerda dél­előtt egyik pil­la­nat­ról a má­sikra be­sza­kadt a tető a Fló­rián téri CIB-bank­ban. Csak a sze­ren­csé­nek kö­szön­hető, hogy senki sem sé­rült meg. A hely­szí­nen éppen három ügy­fél tar­tóz­ko­dott, ami­kor el­kez­dett folyni a víz a pla­fon­ról, majd egy­szer csak be­sza­kadt a tető. Nem csak az ügy­fe­le­ket, az al­kal­ma­zot­ta­kat is meg­lepte a dolog.

Tinilányok ajánlják fel szüzességüket a magyar zenészlegendának

Tinilányok ajánlják fel szüzességüket a magyar zenészlegendának

Még min­dig el­ké­pesztő aján­la­tok­kal bom­báz­zák a 63 éves éne­kest.

Még min­dig el­ké­pesztő aján­la­tok­kal bom­báz­zák a 63 éves éne­kest. Szi­kora Robi azon­ban hű­sé­ges­nek vallja magát.

Hűha! Olyan fotó került elő Zámbó Jimmyről, hogy a fal adja a másikat

Hűha! Olyan fotó került elő Zámbó Jimmyről, hogy a fal adja a másikat

Zámbó Jimmy szom­ba­ton ün­ne­pelte volna név­nap­ját. Fia ez al­ka­lom­ból úgy dön­tött, meg­mu­tatja a ki­rályt más­képp.

15 meglepő tény Olaszországról

15 meglepő tény Olaszországról

Bu­da­pest­ről in­duló fa­pa­do­sok az or­szág több pont­jára is re­pül­nek.

Olasz­or­szág ha­zánk­ból egy könnye­dén el­ér­hető uta­zási cél­pont, hi­szen a Bu­da­pest­ről in­duló fa­pa­do­sok az or­szág több pont­jára is re­pül­nek.

Bizarr dolgot fotózott otthona ajtajából
a négygyerekes
apuka

Bizarr dolgot fotózott otthona ajtajából az apuka

Unal­má­ban az ajtó előtt mo­bil­já­val va­ca­kolt, fe­le­sé­gére vá­ra­kozva egy angol apuka. Csi­nált pár fotót és vi­deót, majd meg­ér­ke­zett az asszony...

Magamutogatásra buzdítja követőit VV Viki!

Magamutogatásra buzdítja követőit VV Viki!

Az ex­vil­la­lakó le­írta vé­le­mé­nyét.

Az ex­vil­la­lakó el­árulta, sze­rinte ho­gyan lehet be­ke­rülni a té­vébe. Meg­lepő ta­ná­csai lát­tán neked is tátva marad a szád. El­ké­pesztő, miket írt le.

4 hihetetlen orgazmus, amit már átéltek a nők

4 hihetetlen orgazmus, amit már átéltek a nők

Gon­dol­tad volna, hogy egy sima, hét­köz­napi te­vé­keny­ség köz­ben is rád tör­het hir­te­len az or­gaz­mus? Mu­ta­tunk né­hány kü­lön­le­ges hely­ze­tet, me­lyek mennyei gyö­nyör­rel vég­ződ­tek.

Gon­dol­tad volna, hogy egy sima, hét­köz­napi te­vé­keny­ség köz­ben is rád tör­het hir­te­len az or­gaz­mus?

Te is meglepődsz az új szupertraffipax-hírek hallatán!

Te is meglepődsz az új szupertraffipax-hírek hallatán!

A rend­őr­ség össze­gyűj­tötte, hogy a ki­épí­tett rend­szer mit ért el áp­ri­lis 5. óta.

Szokatlan módon jutott túl súlyos betegségén Cinthya Dictator!

Szokatlan módon jutott túl súlyos betegségén Cinthya Dictator!

Nem sze­rette volna, ha ba­rá­tai és csa­ládja gyen­gé­nek lát­ják őt, ezért meg­lepő dol­gokra szánta el magát.

Ezért alszik idegenek kanapéján Nagy Alexa!

Ezért alszik idegenek kanapéján Nagy Alexa!

Sokan azt hi­szik, hogy fo­lya­ma­tos pénz­szó­rás az élete, pedig a szí­nésznő min­den hely­zet­ben a spó­ro­lá­son töri a fejét.

Sokan azt hi­szik, hogy fo­lya­ma­tos pénz­szó­rás az élete, pedig a szí­nésznő min­den hely­zet­ben a spó­ro­lá­son töri a fejét.

Ennél nevetségesebb már nem is lehetne Pumped Gabo!

Ennél nevetségesebb már nem is lehetne Pumped Gabo!

Min­dig tud va­lami meg­le­pe­tést okozni ne­künk a bot­rány­ce­leb, most éppen az utcán sza­ba­dult meg ru­há­já­tól.

Min­dig tud va­lami meg­le­pe­tést okozni ne­künk a bot­rány­ce­leb, most éppen az utcán mez­te­len­ke­dett.

A legmegdöbbentőbb kérdés, amit valaha férfi feltett

A legmegdöbbentőbb kérdés, amit valaha férfi feltett

Te em­lék­szel még rá, mi volt a leg­meg­döb­ben­tőbb egy férfi szá­já­ból? Ezt nem tudja fe­lül­múlni...

Teljesen kivetkőzött magából Baukó Éva

Teljesen kivetkőzött magából Baukó Éva

Olyan arcát mu­tatta meg a celeb, ami­nek még a lé­te­zése is meg fog majd lepni. Ké­szülj, vá­rat­lan és kü­lö­nös fotók jön­nek!

Olyan arcát mu­tatta meg a celeb, ami­nek még a lé­te­zése is meg fog majd lepni. Ké­szülj, vá­rat­lan fotók jön­nek!

Ördög Nóra megtalálta híres hasonmását!

Ördög Nóra megtalálta híres hasonmását!

A mű­sor­ve­zető meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít az RTL Klub egy­kori sztár­jára, közös szelfi­jük lát­tán ezt te sem vonod majd két­ségbe.

A mű­sor­ve­zető meg­szó­la­lá­sig ha­son­lít az RTL Klub egy­kori sztár­jára, közös szelfi­jük lát­tán ezt te sem vonod majd két­ségbe.

Ennél mélyebbre már nem süllyedhet Berki Krisztián!

Ennél mélyebbre már nem süllyedhet Berki Krisztián!

Nézd meg, már megint mit csi­nált.

Az izom­ce­leb sze­reti sok­kolni a té­vé­né­ző­ket, leg­újabb ak­ci­ója azon­ban túl megy min­den ha­tá­ron. Nézd meg, már megint mit csi­nált.

Nem hiszed el, mit csinál éjszakánként Trokán Nóra!

Nem hiszed el, mit csinál éjszakánként Trokán Nóra!

Sze­rin­ted hova jár a szí­nésznő?

A gyö­nyörű szí­nésznő es­tén­ként má­sok­kal el­len­tét­ben ko­ránt­sem az iga­zak álmát alussza. Sosem ta­lál­nád ki, hova jár ilyen­kor.

Csepregi Éva bombaformában van!

Csepregi Éva bombaformában van!

A fi­a­ta­los éne­kesnő sok min­den­ről me­sélt Kasza Ti­bi­nek a Kasza Ta­xi­ban. Szó esett nu­dista stran­dok­ról és az első csók­ról is...

A fi­a­ta­los éne­kesnő sok min­den­ről me­sélt Kasza Ti­bi­nek a Kasza Ta­xi­ban. Szó esett nu­dista stran­dok­ról és az első csók­ról is...

Mi köze a kávénak, az epernek és a samponnak a szexhez?

Mi köze a kávénak, az epernek és a samponnak a szexhez?

Sok nővel meg­esik, hogy bár vá­gyik a szexre, de ami­kor oda­ke­rül a sor, fáj­da­lom­mal jár a be­ha­to­lás, és kel­le­met­len­nek érzi az ak­tust.

Sok nővel meg­esik, hogy bár vá­gyik a szexre, de ami­kor oda­ke­rül a sor, fáj­da­lom­mal jár a be­ha­to­lás, és kel­le­met­len­nek érzi az ak­tust. Ezt leg­több­ször arra ve­ze­tik vissza a szak­em­be­rek, hogy nem iz­gult fel eléggé, de szá­mos meg­lepő oka is lehet!

Ennek a fiatal nőnek a meglepő húzása leigázta a netet

Ennek a fiatal nőnek a meglepő húzása leigázta a netet

Úgy ol­va­sott be az őt kri­ti­zá­lók­nak a göm­bö­lyű nők ne­vé­ben, ahogy senki nem szá­mí­tott rá

Úgy ol­va­sott be az őt kri­ti­zá­lók­nak a göm­bö­lyű nők ne­vé­ben, ahogy senki nem szá­mí­tott rá

Ezeken a kisbabákon pörög most a fél világ - neked is látnod kell!

Ezeken a kisbabákon pörög most a fél világ - neked is látnod kell!

El­ké­pesztő fotók a leg­in­kább meg­fe­lelő pil­la­nat­ban: így let­tek ezek a csöpp­sé­gek igazi sztá­rok

El­ké­pesztő fotók a leg­in­kább meg­fe­lelő pil­la­nat­ban: így let­tek ezek a csöpp­sé­gek igazi sztá­rok.

Meglepő részletre derült fény Liptai Claudia első szüléséről!

Meglepő részletre derült fény Liptai Claudia első szüléséről!

A mű­sor­ve­zető a nagy lelki és testi meg­pró­bál­ta­tás­nak kö­szön­he­tően a mai napig magán vi­seli a va­jú­dás nyo­mait.

Hihetetlen! A Szabadság híd korlátján tolja egy nő a babakocsit! - Fotó!

Hihetetlen! A Szabadság híd korlátján tolja egy nő a babakocsit! - Fotó!

Az in­ter­ne­ten ter­jed a meg­lepő fotó, min­denki azt pró­bálja el­dön­teni, hogy igazi lehet vagy sem. Döntsd el magad!

Baukó Éva ennél már biztosan nem tud meglepőbbet mondani!

Baukó Éva ennél már biztosan nem tud meglepőbbet mondani!

Az Édes Élet sztárja szo­ká­sá­hoz híven megint meg­hök­ken­tette az em­be­re­ket.

Az Édes Élet sztárja szo­ká­sá­hoz híven megint na­gyon meg­hök­ken­tette az em­be­re­ket.

Sosem találnád ki, mivel akar fogyni Molnár Anikó!

Sosem találnád ki, mivel akar fogyni Molnár Anikó!

A ce­leb­hölgy ku­tyá­kat sé­tál­tat.

A ce­leb­hölgy jó ideje ke­mény di­é­tába és edzésbe kez­dett, de most azt is el­árulta, mi­lyen szo­kat­lan módon pró­bálja el­érni álom­alak­ját.

Nagy a baj: Vágó István hatalmas anyagi problémákkal küzd

Nagy a baj: Vágó István hatalmas anyagi problémákkal küzd

Az egy­kori kvíz­mes­ter a tar­ta­lé­ka­i­ból él, sok­szor attól fél, hogy a kö­vet­kező hó­nap­ban nem lesz mit ennie. Meg­lepő val­lo­más...

DiCaprio és Lady Gaga sokkolta a nézőket az Oscar-gálán!

DiCaprio és Lady Gaga sokkolta a nézőket az Oscar-gálán!

A sztár­szí­nész és a bot­rá­nya­i­ról híres éne­kesnő olyat mu­ta­tott az idei díj­át­adón, amire senki nem szá­mí­tott.

A sztár­szí­nész és a bot­rá­nya­i­ról híres éne­kesnő olyat mu­ta­tott a díj­át­adón, amire senki nem szá­mí­tott.

Egy fiatal lány meglepő őszintesége teljesen leigázta az internetet

Egy fiatal lány meglepő őszintesége teljesen leigázta az internetet

Elege lett Emily­nek, és úgy dön­tött, véget vet a ha­zu­do­zás­nak. Most hős­ként ün­nep­lik.

Elege lett Emily­nek, és úgy dön­tött, véget vet a ha­zu­do­zás­nak. Most hős­ként ün­nep­lik.

Nem fogod elhinni, hány migráns­baba született az elmúlt hónapokban

Nem fogod elhinni, hány migráns­baba született az elmúlt hónapokban

Úgy tűnik, tél ide vagy oda, Tö­rök­or­szág­ban a mig­rán­sára­dat nem hagy alább. Íme, a leg­újabb ada­tok.

Mi történt Berki Krisztián arcával...? - FOTÓK

Mi történt Berki Krisztián arcával...? - FOTÓK

Az izmos ma­csóra alig lehet rá­is­merni leg­utóbbi fo­tó­ján. Holt­biz­tos, hogy te is meg fogsz le­pődni azon, amit látsz

Szerelmi viszonya volt II. János Pál pápának?

Szerelmi viszonya volt II. János Pál pápának?

Ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki az ed­digi talán leg­nép­sze­rűbb pá­pá­ról. A BBC ma este egy do­ku­men­tumfilm so­ro­za­tot tűz mű­sorra, mely­ben konk­rét bi­zo­nyí­té­kokra hi­vat­koz­nak.

Ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki az ed­digi talán leg­nép­sze­rűbb pá­pá­ról. A BBC ma este egy do­ku­men­tumfilm so­ro­za­tot tűz mű­sorra, mely­ben konk­rét bi­zo­nyí­té­kokra hi­vat­kozva arról szá­mol­nak be, hogy a pápa több év­ti­ze­den ke­resz­tül szo­ros vi­szonyt ápolt egy fér­je­zett nővel.

12 tökéletes, de meglepő hely a testeden a tetováláshoz

12 tökéletes, de meglepő hely a testeden a tetováláshoz

Egyre el­ter­jed­tebb ma már a test leg­fu­rább ré­sze­ire tör­ténő te­to­vá­lás.

Egyre el­ter­jed­tebb ma már a test leg­fu­rább ré­sze­ire tör­ténő te­to­vá­lás. Mu­tat­juk, mik ezek!

Mell és még több mell: elképesztő tények, melyekről biztosan nem hallottál

Mell és még több mell: elképesztő tények, melyekről biztosan nem hallottál

Tud­tad, hogy a bal cici na­gyobb, mint a jobb? Meg­lepő té­nyek a leg­ked­vel­tebb női test­rész­ről!

Ennél kísértetiesebb és meglepőbb videót ma már nem látsz!

Ennél kísértetiesebb és meglepőbb videót ma már nem látsz!

Meg­döb­bentő kép­so­ro­kat rög­zí­tett egy ki­rán­duló egy er­dő­ben. Ha nem látod, nem hi­szed el...

8 meglepően furcsa tény a szerelemről és szexről

8 meglepően furcsa tény a szerelemről és szexről

Is­me­red az ala­po­kat gó­lyá­ról meg a mé­hek­ről. De tudod, hogy va­ló­já­ban mi zaj­lik a szer­ve­ze­ted­ben, ha sze­re­lembe esel, vagy sze­ret­ke­zel?

Is­me­red az ala­po­kat gó­lyá­ról meg a mé­hek­ről. De tudod, hogy va­ló­já­ban mi zaj­lik a szer­ve­ze­ted­ben, ha sze­re­lembe esel, vagy sze­ret­ke­zel? Hidd el, ezek a té­nyek téged is meg fog­nak lepni!