CÍMKE: 'meglepetés'

Norbi nem hitt a szemének: Ezt írták a szülinapi tortájára

Norbi nem hitt a szemének: Ezt írták a szülinapi tortájára

A fit­nesz­gu­rut nem várt meg­le­pe­tés fo­gadta a szü­le­tés­napi va­cso­rája után.

Meglepő dolog derült ki David Hasselhoffról

Meglepő dolog derült ki David Hasselhoffról

A Bay­watch sztárja heavy me­talt is éne­kel leg­újabb le­me­zén.

Elképesztő, ezt gondolják a magyar focistákról Európában

Elképesztő, ezt gondolják a magyar focistákról Európában

Az egész föld­rész a vá­lo­ga­tott hor­vá­tok el­leni si­ke­ré­ről be­szél.

Az egész föld­rész a vá­lo­ga­tott hor­vá­tok el­leni si­ke­ré­ről be­szél.

Elképesztő, amit élő adásban művelt Stohl András

Elképesztő, amit élő adásban művelt Stohl András

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tői le­döb­ben­tek, mikor meg­lát­ták a szí­nészt. Lánya alig ju­tott szó­hoz.

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tői le­döb­ben­tek, mikor meg­lát­ták a szí­nészt. Lánya alig ju­tott szó­hoz.

Menyasszonya meglepte Rékasi Károlyt

Menyasszonya meglepte Rékasi Károlyt

A szí­nész igazi úri­em­ber­ként korán kelt, hogy meny­asszo­nyát el­vi­gye a mun­kába.

A szí­nész igazi úri­em­ber­ként korán kelt, hogy meny­asszo­nyát el­vi­gye a mun­kába. Gerda nem ma­radt há­lát­lan.

Kínos: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőn

Kínos szituáció: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőn

Fur­csa hely­zet az oltár előtt.

Az oltár előtt egy vad­ide­gen­nek lát­szó nő je­lent meg a meny­asszony he­lyett... A vő­le­gény nem ta­lálta a sza­va­kat.

Less be velünk a magyar zenész fényűző otthonába

Less be velünk a magyar zenész fényűző otthonába

A he­ge­dű­vir­tuóz hosszabb időn át Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dott, így szü­le­tés­nap­ján sem volt itt­hon.

A he­ge­dű­vir­tuóz hosszabb időn át Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dott, így szü­le­tés­nap­ján sem volt itt­hon. Csa­ládja így várta...

Óriási meglepetés, ezt tette a magyar zenekar A Dal 2019 színpadán

Óriási meglepetés, ezt tette a magyar zenekar A Dal 2019 színpadán

A nép­szerű együt­tes olyas­mi­vel ked­ves­ke­dett a ra­jon­gók­nak, ami­ről senki nem gon­dolta volna, hogy va­laha be­kö­vet­ke­zik.

Óriási meglepetés: A Dal 2019 színpadán tér vissza a legendás sztár

Óriási meglepetés: A Dal 2019 színpadán tér vissza a legendás sztár

Egy meg­le­pe­tés­dal­lal is ké­szül­nek.

Együt­te­sé­vel egy meg­le­pe­tés­dal­lal is ké­szül­nek, ám hogy mi lesz az, szom­bat este ki­de­rül.

Hatalmas meglepetéssel készül a TV2 Csoport

Hatalmas meglepetéssel készül a TV2 Csoport

A gaszt­ro­nó­mia és a po­é­nok sze­rel­me­se­i­nek jó hír, hogy a LiChi TV és a Hu­mor+ kó­do­lat­la­nul ér­hető el min­den MinDig TV néző szá­mára.

A gaszt­ro­nó­mia és a po­é­nok sze­rel­me­se­i­nek jó hír, hogy a LiChi TV és a Hu­mor+ kó­do­lat­la­nul ér­hető el min­den MinDig TV néző szá­mára.

Erre nem számított: megdöbbentő, mi történt Rubint Rékával

Erre nem számított: megdöbbentő, mi történt Rubint Rékával

Az edző könnye­kig ha­tó­dott, ezt pedig meg is osz­totta a ra­jon­gó­i­val. Így bú­csú­zott.

Az edző könnye­kig ha­tó­dott.

Váratlan helyeken bukkant fel az amerikai elnök különgépe

Váratlan helyeken bukkant fel az amerikai elnök különgépe

Do­nald Trump meg­lá­to­gatta az Egye­sült Ál­la­mok had­se­re­gé­nek Irak­ban ál­lo­má­sozó ka­to­náit...

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, óriási öröm érte!

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, óriási öröm érte!

Kisfi­á­nak de­di­kálta leg­újabb dalát.

Az Ope­rett­szín­ház sztárja a kisfi­á­nak de­di­kálta leg­újabb dalát, amit több év ki­ha­gyás után ké­szí­tett el.

Nem hiszed el, mi fogadta a hotelszobájában Palik Lászlót

Nem hiszed el, mi fogadta a hotelszobájában Palik Lászlót

Min­dent meg­tesz­nek azért, hogy Palik a le­hető leg­jobb for­má­ban le­gyen.

Min­dent meg­tesz­nek azért, hogy Palik a le­hető leg­jobb for­má­ban le­gyen.

Meglepő döntést hozott Fernando Alonso

Meglepő döntést hozott Fernando Alonso

Fel­lé­le­gez­het­nek a ra­jon­gók. Még­sem tud el­sza­kadni a Forma-1-től a két­sze­res vi­lág­baj­nok au­tó­ver­senyző.

Fel­lé­le­gez­het­nek a ra­jon­gók. Még­sem tud el­sza­kadni a Forma-1-től a két­sze­res vi­lág­baj­nok au­tó­ver­senyző.

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető, Cla­u­dia. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető, Cla­u­dia. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Ma Mikulás: vannak, akik szándékosan elvesztik az ajándékot

Ma Mikulás: vannak, akik szándékosan elvesztik az ajándékot

Na­gyon sokan csat­la­koz­tak.

Na­gyon sokan csat­la­koz­tak egy kö­zös­ségi ol­da­lon meg­je­lent kez­de­mé­nye­zés­hez.

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét.

Ettől elolvadsz, sok nő cserélne most Hódi Pamelával

Ettől elolvadsz, sok nő cserélne most Hódi Pamelával

Ha­za­tér­tek Pa­miék a nya­ra­lás­ról.

Ha­za­tért Pami és kis­lá­nya a nya­ra­lás­ról. Nagy meg­le­pe­tésbe bot­lot­tak a rep­té­ren!

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Vil­lá­nyi Andi hetek óta Ame­ri­ká­ban ki­rán­dul az egyik ba­rát­nő­jé­vel, párja azon­ban így is meg­ta­lálta az al­kal­mat, hogy Ma­gyar­or­szág­ról ked­ves­ked­jen neki.

Nagy meglepetést okozott Harsányi Levente és Szabó Győző

Nagy meglepetést okozott Harsányi Levente és Szabó Győző

A két jó barát a Hol­nap tali pén­teki adá­sá­ban oko­zott meg­le­pe­tést.

A két jó barát a Hol­nap tali pén­teki adá­sá­ban oko­zott ha­tal­mas meg­le­pe­tést a so­ro­zat egyik nép­szerű ka­rak­te­ré­nek, Csa­bi­ká­nak.

Óriási meglepetés, visszatért a képernyőre Nagy Adri

Óriási meglepetés, visszatért a képernyőre Nagy Adri

Mi­csoda for­má­ban van!

Úgy tűnik, a szí­nésznő újra be­le­ve­tette magát a mun­kába. Mi­csoda for­má­ban van!

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

A köz­ked­velt ma­gyar sztár ked­ves aján­dék­kal lepte meg a rap­pert, aki meg­ha­tó­dott a sze­mélyre szóló erek­lyé­től.

Félelmetes, elájult az énekesnő születésnapi buliján

Félelmetes, elájult az énekesnő születésnapi buliján

Ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját Orsi, vic­ces szto­rit osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val a Fem3 Cafe-ban.

Vic­ces szto­rit osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val Orsi.

Felrobbant a cukiságbomba: így lepte meg gyermekeit Hajdú Péter

Felrobbant a cukiságbomba: így lepte meg gyermekeit Hajdú Péter

A lur­kók biz­to­san na­gyon örül­tek a kü­lön­le­ges "aján­dék­nak".

A lur­kók biz­to­san na­gyon örül­tek a kü­lön­le­ges "aján­dék­nak".

Óriási rasztagubanc hevert az utcán, őrület, mi volt benne

Óriási rasztagubanc hevert az utcán, őrület, mi volt benne

Hi­he­tet­len, mit ta­lált egy ál­lat­védő!

Hi­he­tet­len, mit ta­lált egy ang­liai ál­lat­védő! Mun­kába menet egy ha­tal­mas rasz­ta­cso­mót vett észre az utcán, ami egy­szer csak meg­moz­dult...

Kitörte a frász az anyukát, amikor megtudta, mit tett 6 éves lánya

Kitörte a frász az anyukát, amikor megtudta, mit tett 6 éves lánya

Nem cso­dál­juk, hogy az anyuka le­vegő után kap­ko­dott meg­döb­be­né­sé­ben. Mi is alig ju­tot­tunk volna szó­hoz.

Nem semmi: így lepte meg menyasszonyát Curtis

Nem semmi: így lepte meg menyasszonyát Curtis

A rap­per ba­rát­nője 25. szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte. Krisz­tit kü­lön­le­ges aján­dé­kok­kal hal­mozta el Cur­tis.

A rap­per ba­rát­nője 25. szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte. Krisz­tit kü­lön­le­ges aján­dé­kok­kal hal­mozta el Cur­tis.

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Sosem látott finálét kap az augusztus 20-ai tűzijáték

Sosem látott finálét kap az augusztus 20-ai tűzijáték

Egy extra meg­le­pe­tés is lesz!

Idén is min­den­ki­nek jut majd hely a szem­lé­lő­désre, a szer­ve­zők pedig egy extra meg­le­pe­tés­sel is ké­szül­nek a lát­vány­show végén!

Nagy az izgalom: igazi meglepetéssel készül a TV2

Nagy az izgalom: igazi meglepetéssel készül a TV2

Rend­ha­gyó kam­pánnyal indul.

Rend­ha­gyó kam­pánnyal indul út­jára a TV2 őszi mű­sor­struk­tú­rája au­gusz­tus 27-én. A rész­le­te­kért ke­resd a tv2.hu/osz lin­ket!

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

A fit­nesz­há­zas­pár több mint más­fél év­ti­zed után is bo­lon­dul egy­má­sért, és ezt apró fi­gyel­mes­sé­gek­kel ki is mu­tat­ják egy­más­nak.

A fit­nesz­há­zas­pár több mint más­fél év­ti­zed után is bo­lon­dul egy­má­sért, és ezt apró fi­gyel­mes­sé­gek­kel ki is mu­tat­ják egy­más­nak.

Amerikai színésznő tette boldoggá az Animal Cannibalst!

Amerikai színésznő tette boldoggá az Animal Cannibalst!

Ami­kor csü­tör­tök reg­gel fel­éb­red­tek az Ani­mal Can­ni­bals tag­jai, ész­re­vet­ték hogy a fél világ róluk be­szél.

Ami­kor csü­tör­tök reg­gel fel­éb­red­tek az Ani­mal Can­ni­bals tag­jai, és ész­re­vet­ték hogy a fél világ róluk be­szél, egy pil­la­natra azt hit­ték, még min­dig ál­mod­nak.

Hatalmas meglepetés a TV2-nél: Vajon kit rejthetnek az árnyékok?

Hatalmas meglepetés a TV2-nél: Vajon kit rejthetnek az árnyékok?

Kik sze­re­pel­nek majd a csa­torna új pro­duk­ci­ó­já­ban?

Kik sze­re­pel­nek majd a csa­torna új pro­duk­ci­ó­já­ban?

Nem hiszed el, ki nyűgözte le a magyar sztárszínészt

Nem hiszed el, ki nyűgözte le a magyar sztárszínészt

Nagy Sán­dor Fran­cia­or­szágba re­pült.

Ba­rá­ta­i­val uta­zott Nagy Sán­dor Fran­cia­or­szágba, ahol több vá­rosba is el­lá­to­gat­tak. Per­sze a prog­ra­mo­kat még itt­hon össze­ál­lí­tot­ták.

Érik a nagy meglepetés: ehhez a klubhoz tart Dzsudzsák Balázs

Érik a nagy meglepetés: ehhez a klubhoz tart Dzsudzsák Balázs

Irány a BL-cso­port­kör? Az Arab Emír­sé­gek után újabb eg­zo­ti­kus ál­lo­más­hely kö­vet­kez­het.

Cristiano Ronaldo mindenkit meglepett, fokozódik az őrület Torinóban

Cristiano Ronaldo mindenkit meglepett, fokozódik az őrület Torinóban

Rá sem lehet is­merni a Real Mad­rid­tól a Ju­ven­tusba iga­zolt sztárra. Ke­rülte volna a fel­haj­tást, de...

Elképesztő hírt kapott az esküvője előtt Weisz Fanni!

Elképesztő hírt kapott az esküvője előtt Weisz Fanni!

Ha­ma­ro­san férj­hez megy.

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy élete sze­rel­mé­hez, Pé­ter­hez, ám az es­kü­vői ké­szü­lő­dést vá­rat­lan ese­mény za­varta meg.

Nem mindennapi meglepetésben volt része Claudiának

Nem mindennapi meglepetésben volt része Claudiának

A mű­sor­ve­zető Ka­li­for­ni­á­ban ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját, férje tt is meg­ta­lálta a mód­ját, hogy fel­kö­szöntse.

A mű­sor­ve­zető Ka­li­for­ni­á­ban ün­ne­pelte szü­le­tés­nap­ját, férje tt is meg­ta­lálta a mód­ját, hogy fel­kö­szöntse.

Elképesztő, ilyen luxusrepülővel rabolta el párja a magyar színésznőt

Elképesztő, ilyen luxusrepülővel rabolta el párja a magyar színésznőt

Szor­csik Vi­ki­nek mos­ta­ná­ban na­gyon be­jött az élet. Végre meg­ta­lálta élete pár­ját, aki ál­lan­dóan meg­lepi va­la­mi­vel.

Így lepték meg a rajongók a Neoton bajba jutott sztárját

Így lepték meg a rajongók a Neoton bajba jutott sztárját

Pál Éva a na­pok­ban rossz hírt ka­pott.

Pál Éva a na­pok­ban rossz hírt ka­pott: el kell hagy­nia az ott­ho­nát, mert a bank­nak nem tudta fi­zetni a hi­te­le­ket. Ám a szü­le­tés­nap­ján vá­rat­lan meg­le­pe­tés érte.

Volt nagy meglepetés, ilyen bizonyítványt kaptak a Schobert gyerekek

Volt nagy meglepetés, ilyen bizonyítványt kaptak a Schobert gyerekek

Sokan azt gon­dol­ják, a ma­gyar hí­res­sé­gek el­ké­nyez­te­tik gyer­me­ke­i­ket.

Sokan azt gon­dol­ják, a ma­gyar hí­res­sé­gek el­ké­nyez­te­tik gyer­me­ke­i­ket.

Nagy meglepetés, 60 évesen lesz újra apa a legendás magyar zenész

Nagy meglepetés, 60 évesen lesz újra apa a legendás magyar zenész

Prosz­ta­ta­mű­tétje után az or­vosa pedig azt ál­lí­totta, hogy nem­ző­kép­te­len.

Prosz­ta­ta­mű­tétje után az or­vosa pedig azt ál­lí­totta, hogy nem­ző­kép­te­len.

Ezért ünnepelte két hétig a születésnapját a magyar sztárszínész

Ezért ünnepelte két hétig a születésnapját a magyar sztárszínész

Gál­völ­gyi János 70 éves lett.

Gál­völ­gyi Já­nos­ról köz­tu­dott, nem sze­reti, ha őt ün­nep­lik. Le­gyen szó szín­házi pre­mi­er­ről, vagy a szü­le­tés­nap­já­ról. Nem sze­ret a kö­zép­pont­ban lenni.

Elképesztő, ezt tette Curtis a zuhany alatt

Elképesztő, ezt tette Curtis a zuhany alatt

A rap­per­ről már több­ször ki­de­rült, hogy be­vál­la­lós.

A rap­per­ről már több­ször ki­de­rült, hogy be­vál­la­lós. Leg­utóbb pél­dául arra szánta el magát, hogy Emí­li­ó­val kö­zö­sen ké­szít­se­nek közös dalt. Pedig zenei stí­lu­suk tűz és víz, mégis össze­állt a fur­csa páros.

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott Spa­nyol­or­szágba, ahol szám­ta­lan iz­gal­mas él­mény­ben volt ré­szük.

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott Spa­nyol­or­szágba, ahol szám­ta­lan iz­gal­mas él­mény­ben volt ré­szük.

Végre elkészült Liptai Claudia menyasszonyi ruhája - Fotó!

Végre elkészült Liptai Claudia menyasszonyi ruhája - Fotó!

A mű­sor­ve­zető egyik nagy álma ked­den végre tel­je­sült, át­ve­hette az el­ké­szült, egyedi ter­ve­zésű meny­asszo­nyi ru­há­ját.

A mű­sor­ve­zető egyik nagy álma ked­den végre tel­je­sült, át­ve­hette az el­ké­szült, egyedi ter­ve­zésű meny­asszo­nyi ru­há­ját.

Elképesztő fotók: Így ünnepelték meg a magyar sztár születésnapját

Elképesztő fotók: Így ünnepelték meg a magyar sztár születésnapját

Kóbor János elő­ször a het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ján érezte úgy, hogy ciki ün­ne­pelni a szü­le­tés­nap­ját.

Ez nem semmi: élő adásban kapott drága ajándékokat Peller Károly!

Ez nem semmi: élő adásban kapott drága ajándékokat Peller Károly!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja va­sár­nap ün­ne­pelte a 39. szü­le­tés­nap­ját, ennek kap­csán pedig cso­dá­la­tos meg­le­pe­tés­sel ked­ves­ked­tek neki.

Újabb világsztár jön Budapestre, itt találkozhatsz vele

Újabb világsztár jön Budapestre, itt találkozhatsz vele

Emir Kus­tu­rica Macska-jaj című filmje igazi kul­tuszfilm lett. Nem­csak az ak­kori fi­a­ta­lok, de a maiak kö­ré­ben is rop­pant nép­szerű.

Emir Kus­tu­rica Macska-jaj című filmje igazi kul­tuszfilm lett. Emir Kus­tu­rica Macska-jaj című filmje igazi kul­tuszfilm lett. Nem­csak az ak­kori fi­a­ta­lok, de a maiak kö­ré­ben is rop­pant nép­szerű. A vi­lág­hírű film­ren­de­ző­ről azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy nem csak a mo­zi­ban arat a te­het­sé­gé­vel.

Hatalmas meglepetés, apa lesz Alekosz

Hatalmas meglepetés, apa lesz Alekosz

A pon­tos rész­le­tek­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be az egy­kori va­ló­ság­show-hős. Nagy a bol­dog­ság sze­rel­mé­vel, Anet­tal.

A pon­tos rész­le­tek­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be az egy­kori va­ló­ság­show-hős. Nagy a bol­dog­ság sze­rel­mé­vel, Anet­tal.

Igazán gusztustalan: ezt találta az ágya alatt Molnár Anikó

Igazán gusztustalan: ezt találta az ágya alatt Molnár Anikó

Aki há­zi­ál­la­to­kat tart, min­dig fel van ké­szülve nem várt meg­le­pe­té­sekre. De ilyenre?

Aki há­zi­ál­la­to­kat tart, min­dig fel van ké­szülve nem várt meg­le­pe­té­sekre. De ilyenre?

Törött kézzel fosztották ki Tilláékat

Törött kézzel fosztották ki Tilláékat

Hor­gász­csó­nakra haj­tot­tak, de csak mű­szaki cik­ke­ket si­ke­rült el­vin­niük.

Hor­gász­csó­nakra haj­tot­tak, de csak mű­szaki cik­ke­ket si­ke­rült el­vin­niük.

Elakad a szavad: arcpirítóan perverz ajándékot kapott Kim Kardashian

Elakad a szavad: arcpirítóan perverz ajándékot kapott Kim Kardashian

A szo­kat­lan cso­ma­got per­verz üze­net tette még paj­ko­sabbá. Ám hiába, a Kar­das­hian-lá­nyok sem­mi­től nem jöt­tek za­varba!

Erre tényleg nem számítottunk, vele tölti éjszakáit a TV2 sztárja

Erre tényleg nem számítottunk, vele tölti éjszakáit a TV2 sztárja

A Nagy Duett anyák napi mű­so­rá­ban min­den­kit meg­rí­ka­tott Hor­váth Tomi és Ba­lázs Andi elő­adása.

Könnyekben tört ki a sztárfocista, erre ő sem készült fel születésnapján

Könnyekben tört ki a sztárfocista, erre ő sem készült fel születésnapján

Nagy meg­le­pe­tés­sel ké­szült a Beck­ham-csa­lád, ami­től David tel­je­sen el­ér­zé­ke­nyült. Videó is ké­szült a nagy nap­ról!

Állítólag saját magának állíttat szobrot a magyar színész

Állítólag saját magának állíttat szobrot a magyar színész

Nem­so­kára be­tölti nyolc­va­na­dik éle­tét Koncz Gábor.

Nem­so­kára be­tölti nyolc­va­na­dik éle­tét Koncz Gábor. Ebből az al­ka­lom­ból emel­nek neki szob­rot.

Világsztárral lépett fel Király Viktor

Világsztárral lépett fel Király Viktor

Az éne­kes fan­tasz­ti­ku­san érezte magát James Blunt elő­ze­ne­ka­ra­ként.

A nép­szerű éne­kes és gi­tá­ros ba­rátja fan­tasz­ti­ku­san érezte magát James Blunt elő­ze­ne­ka­ra­ként. A sztár me­nedzs­mentje akusz­ti­kus bulit kért Vik­to­rék­tól, akik nagy si­kert arat­tak fél órás szett­jük­kel.

Megható! Így lepte meg édesanyját Bódi Csabi kisfia!

Megható! Így lepte meg édesanyját Bódi Csabi kisfia!

A 9 éves Bódi Rómeó An­gelo na­gyon sokat ké­szült, hogy bol­doggá tegye édes­any­ját!

Nem hiszed el, hogy ünnepelte meg évfordulóját a magyar sztárpár

Nem hiszed el, hogy ünnepelte meg évfordulóját a magyar sztárpár

Mül­ler At­tila és La­rion Zoé es­kü­vője két éve na­gyon ext­rémre si­ke­rült.

Mül­ler At­tila és La­rion Zoé es­kü­vője két éve na­gyon ext­rémre si­ke­rült, azóta is em­le­ge­tik a ven­dé­geik.

Fantasztikus örömhírt kapott a legendás magyar zenész

Fantasztikus örömhírt kapott a legendás magyar zenész

Meg­le­pe­tés­ként érte a hír Hor­váth Char­lie-t, aki Bu­da­pest dísz­pol­gára címet ka­pott.

Meg­le­pe­tés­ként érte a hír Hor­váth Char­lie-t, aki Bu­da­pest dísz­pol­gára címet ka­pott.

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

A camb­ridge-i her­cegi pár egy bi­zo­nyos szem­pont­ból iz­ga­tot­tab­ban várja har­ma­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét, mint az első ket­tőét.

Figyelem! Sokkoló húsvéti videót osztott meg a magyar sztár

Figyelem! Sokkoló húsvéti videót osztott meg a magyar sztár

Csonka Pici eltér a szo­ká­sok­tól.

Csonka And­rás­tól nem meg­lepő, ha eltér a ha­gyo­má­nyos ün­nepi szo­ká­sok­tól. Most sincs ez más­képp, hús­vétra is ki­ta­lált egy bo­lon­dos posz­tot.

Óriási meglepetés, ez a páros nyerte A Nagy Duett első adását!

Óriási meglepetés, ez a páros nyerte A Nagy Duett első adását!

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak új éva­dá­ban tíz iz­gal­mas páros mé­ret­tette meg magát, de ez­út­tal nem esett ki senki.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak új éva­dá­ban tíz iz­gal­mas páros mé­ret­tette meg magát, de ez­út­tal nem esett ki senki.

Mit tett magával Zimány Linda? Nem lehet ráismerni

Mit tett magával Zimány Linda? Nem lehet ráismerni

A jogi dip­lo­má­val ren­del­kező mo­dell sze­reti a vál­to­za­tos­sá­got. Gyak­ran vál­toz­tatja fri­zu­rá­ját.

A jogi dip­lo­má­val ren­del­kező mo­dell sze­reti a vál­to­za­tos­sá­got. Gyak­ran vál­toz­tatja fri­zu­rá­ját, mint pél­dául most is.

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

A há­zas­pár­nak régi vágya tel­je­sült.

A há­zas­pár­nak régi vágya tel­je­sült, ez pedig olyan ér­zel­me­ket in­dí­tott el ben­nük, hogy kép­te­le­nek vol­tak pa­ran­csolni az ér­zel­me­ik­nek.

Nőnapi Alakreform edzés a Pappas Auto Mercedes-Benz szalonjában

Nőnapi Alakreform edzés a Pappas Auto Mercedes-Benz szalonjában

A Pap­pas Auto nőnap al­kal­má­ból kü­lön­le­ges ese­ménnyel ked­ves­ke­dett hölgy ügy­fe­le­i­nek.

Hatalmas meglepetés, ő a Jóban Rosszban új sztárja

Hatalmas meglepetés, ő a Jóban Rosszban új sztárja

A csi­nos szí­nésznő a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt a rész­le­tek­ről. Rutt­kay La­u­rát váltja a so­ro­zat­ban.

A csi­nos szí­nésznő a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt a rész­le­tek­ről. Rutt­kay La­u­rát váltja a so­ro­zat­ban.

Erre kéri rajongóit Rúzsa Magdi

Erre kéri rajongóit Rúzsa Magdi

Az éne­kesnő pén­teki és szom­bati dupla kon­certje előtt for­dult ra­jon­gó­i­hoz egy óri­ási ké­rés­sel. Ko­moly meg­le­pe­tésre ké­szül, ahhoz sze­retne se­gít­sé­get.

Az éne­kesnő pén­teki és szom­bati dupla Aréna-kon­certje előtt for­dult ra­jon­gó­i­hoz egy óri­ási ké­rés­sel. Rúzsa Magdi ko­moly meg­le­pe­tésre ké­szül, ahhoz sze­retne se­gít­sé­get kapni a né­zők­től. Hogy mi a terve a ren­ge­teg meg­osz­tott, spe­ci­á­lis tar­ta­lom­mal? Nos, az egy­előre az ő titka, de vár­ha­tóan ha­ma­ro­san ki­de­rül.

Hatalmas meglepetés érte Berki Krisztiánt

Hatalmas meglepetés érte Berki Krisztiánt

Az izom­ce­le­bet na­gyon bol­doggá tet­ték ma, és ezt a jó hírt a ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta a Fa­ce­book-ol­da­lán. Fotó a cikk­ben!

Az izom­ce­le­bet na­gyon bol­doggá tet­ték ma, és ezt a jó hírt a ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta a Fa­ce­book-ol­da­lán. Fotó a cikk­ben!

Élő adásban vallottak szerelmet a TV2 sztárjának

Élő adásban vallottak szerelmet a TV2 sztárjának

Nagy Réka meg­ha­tó­dott.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető na­gyon meg­le­pő­dött, ami­kor le­ját­szot­ták neki a meg­ható vi­de­óüze­ne­tet. Nagy Réka no­vem­ber óta van együtt a pár­já­val.

Ha inkább aludtál, itt pár perc alatt pótolhatod a Super Bowl lényegét

Ha inkább aludtál, itt pár perc alatt pótolhatod a Super Bowl lényegét

Elő­ször nyert a Phi­la­del­phia Eag­les ame­ri­ka­i­foci-csa­pata. Össze­fog­laló és a tel­jes fél­idei Tim­ber­lake-show.

Nagy meglepetés, ők a Sztárban Sztár meg egy kicsi döntősei

Nagy meglepetés, ők a Sztárban Sztár meg egy kicsi döntősei

A tíz­ből öt páros jut­ha­tott to­vább.

Mind a tíz páros be­le­adott apait-anyait, hogy a dön­tő­ben is éne­kel­hes­sen. Ám kö­zü­lük a zsűri és a kö­zön­ség csak öt pá­rost jut­tat­ha­tott to­vább.

Alig hitték el a barátok, mi várta őket a szülinapi buliban

Alig hitték el a barátok, mi várta őket a szülinapi buliban

30. szü­le­tés­napi bu­liba hív­ták őket.

30. szü­le­tés­napi bu­liba hívta meg egy sze­rel­mes­pár a ba­rá­tait, de alig hit­tek a sze­mük­nek, mikor a nő vet­kőzni kez­dett.

Elképesztően romantikus meglepetést kapott férjétől Antal Timi!

Elképesztően romantikus meglepetést kapott férjétől Antal Timi!

Az új­don­sült fe­le­ség még min­dig a mé­zes­he­teit éli a ked­ve­sé­vel.

Az új­don­sült fe­le­ség még min­dig a mé­zes­he­teit éli a ked­ve­sé­vel, és bol­do­gabb, mint va­laha.

Olyan történik a Trónok harca 8. évadában, amire senki sem számított

Olyan történik a Trónok harca 8. évadában, amire senki sem számított

A ké­szí­tők meg­döb­bentő ki­je­len­tést tet­tek, mely a so­ro­zat jö­vő­jére nézve ki­ha­tás­sal van. Lás­suk, miről is van szó!

Meglepték Keresztes Ildikó fiatal partnerét, ezt kapta

Meglepték Keresztes Ildikó fiatal partnerét, ezt kapta

Na­gyon örült az aján­dé­ká­nak Dia.

Bol­do­gabb már nem is le­hetne a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi fi­a­tal ver­seny­zője. Lin­g­ura Dia, a gyö­nyörű hangú 13 éves lány rég­óta vá­gyott egy kis­ku­tyára.

Megdöbbentő: Ezzel lepte meg Benkő Lászlóékat német rajongójuk

Megdöbbentő: Ezzel lepte meg Benkő Lászlóékat német rajongójuk

Tele van fel­lé­pé­sek­kel a le­gen­dás Omega együt­tes.

Tele van fel­lé­pé­sek­kel a le­gen­dás Omega együt­tes, min­den kon­cert­jük telt­há­zas.

Nem hiszed el, mi az idei karácsony slágerajándéka

Nem hiszed el, mi az idei karácsony slágerajándéka

Meg­lepő, hogy a leg­nép­sze­rűbb aján­dé­kok lis­tá­ján még min­dig ve­zető he­lyen sze­re­pel a ta­va­lyi slá­ger­cikk.

Meg­lepő, hogy a leg­nép­sze­rűbb aján­dé­kok lis­tá­ján még min­dig ve­zető he­lyen sze­re­pel a ta­va­lyi slá­ger­cikk.

Szívszorító üzenetekkel köszöntik kollégái a ma 82 éves Törőcsik Marit

Szívszorító üzenetekkel köszöntik kollégái a ma 82 éves Törőcsik Marit

A két­sze­res Kos­suth-díjas mű­vésznő ál­la­pota sokat ja­vult, ami­óta ki­ke­rült az in­ten­zív­ről.

Még ezt is megteszi szerelme kedvéért Curtis

Még ezt is megteszi szerelme kedvéért Curtis

Május óta van együtt Krisz­ti­vel.

A rap­per má­jus­ban is­mer­ke­dett meg Krisz­ti­vel, aki­vel pár nap után össze is köl­töz­tek. Cur­tis az el­múlt fél évben szinte min­den­nap tett ki közös képet pár­já­val.

Fantasztikus örömhírt jelentett be Demjén Ferenc

Fantasztikus örömhírt jelentett be Demjén Ferenc

Gőz­erő­vel ké­szül de­cem­ber 30-i, ha­gyo­má­nyos nagy­kon­cert­jére a le­gen­dás éne­kes.

Gőz­erő­vel ké­szül de­cem­ber 30-i, ha­gyo­má­nyos nagy­kon­cert­jére a le­gen­dás éne­kes. De arra időt sza­kí­tott Dem­jén Fe­renc, hogy át­ve­gye a Fe­renc­vá­ros dísz­pol­gára cím­mel járó pla­ket­tet és vi­rág­csok­rot. A IX. ke­rü­let fon­tos­nak tar­totta ki­fe­jezni tisz­te­le­tét a Kos­suth-díjas mű­vész előtt.

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

Megdöbbentő fotók: Így vernek át az üzletek az online vásárláskor

Ér­de­kes ké­pek­kel áll­tak elő a csa­ló­dott on­line vá­sár­lók.

A várva várt holmi kéz­hez­vé­tele után meg­döb­benve lát­ták ma­gu­kat a tü­kör­ben.

Nézd meg, melyik világsztár ölelgeti a magyar színésznőt

Nézd meg, melyik világsztár ölelgeti a magyar színésznőt

Fan­tasz­ti­kus kon­cer­tet adott a Queen.

Telt­há­zas, fer­ge­te­ges kon­cer­tet adott szom­bat este a Queen ze­ne­kar az Aré­ná­ban. Az együt­tes meg­em­lé­ke­zett Fred­die Marc­ury-ra.

Hatalmas meglepetésre készül tizenöt éves műsorával a TV2!

Hatalmas meglepetésre készül tizenöt éves műsorával a TV2!

A Pu­li­tzer-em­lék­dí­jas port­ré­mű­sor idén ős­szel ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját.

Kitudódott Harry herceg titka, de hogy tetszik ez Meghannek?

Kitudódott Harry herceg titka, de hogy tetszik ez Meghannek?

Úgy tűnik, a ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem úgy élik éle­tü­ket, ahogy el­kép­zel­tük. Ez a hír még kö­ze­lebb hozza őket ra­jon­gó­ik­hoz.

Úgy tűnik, a ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem úgy élik éle­tü­ket, ahogy el­kép­zel­tük. Ez a hír még kö­ze­lebb hozza őket ra­jon­gó­ik­hoz.