CÍMKE: 'meglepetés'

Óriási meglepetéssel készül a rajongóinak Ákos!

Óriási meglepetéssel készül a rajongóinak Ákos!

A Kos­suth-díjas elő­adó­mű­vész­nek nagy ter­vei van­nak a 2020-as évre.

Könnyfakasztó ajándék, így lepte meg Rubint Rékát Schobert Norbi

Könnyfakasztó ajándék, így lepte meg Rubint Rékát Schobert Norbi

A há­zas­pár három napot töl­tött távol egy­más­tól, mert Nor­bi­nak sok volt a mun­kája.

Micsoda meglepetés: ezt találta kocsija szélvédőjén Eke Angéla

Micsoda meglepetés: ezt találta kocsija szélvédőjén Eke Angéla

A szí­nésznő au­tója felé sé­tált, ami­kor meg­pil­lan­totta a vá­rat­lan aján­dé­kot a szél­vé­dőn.

Au­tója felé sé­tált, ami­kor meg­pil­lan­totta a vá­rat­lan aján­dé­kot a szél­vé­dőn.

Óriási meglepetés: nem hiszed el, mit adott Vilmos hercegnek Katalin

Óriási meglepetés: nem hiszed el, mit adott Vilmos hercegnek Katalin

Vil­mos her­ceg iga­zán bol­dog le­he­tett a szü­le­tés­nap­ján.

Vil­mos her­ceg iga­zán bol­dog le­he­tett a szü­le­tés­nap­ján, hisz a csa­ládja nem győ­zött ked­ves­kedni neki.

Hihetetlen, milyen ajándékkal lepte meg a férje Debreczeni Zitát

Hihetetlen, milyen ajándékkal lepte meg a férje Debreczeni Zitát

A gyö­nyörű mo­dell nagy álma tel­je­sült Ame­ri­ká­ban.

A gyö­nyörű mo­dell ha­tal­mas álma tel­je­sült Ame­ri­ká­ban. Óri­ási él­mény­ben le­he­tett része...

Anthony Hopkins mellett kapott csillagot Csepregi Éva

Anthony Hopkins mellett kapott csillagot Csepregi Éva

Meg­lep­ték a ra­jon­gói.

Az éne­kesnő ame­ri­kai tur­néja után lep­ték meg őt a ra­jon­gói.

Nem csoda, hogy kiakadt: Durva látvány fogadta otthonában Weisz Fannit

Nem csoda, hogy kiakadt: Durva látvány fogadta otthonában Weisz Fannit

Weisz Fanni nem gyak­ran ki­a­bál, de most nála is fel­ment a pumpa.

Weisz Fanni nem gyak­ran ki­a­bál, de most nála is fel­ment a pumpa.

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

A há­zas­pár Monte Car­lóba uta­zott Norbi 48. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból, ahol cso­dá­la­tos él­mé­nyek­kel gaz­da­god­tak.

Átváltozik Budapest egy része Amerikává

Átváltozik Budapest egy része Amerikává gyereknapon

Nagy ka­land­ban lehet ré­szük a gye­re­kek­nek.

A lur­kók még csak nem is sej­tik, mi­lyen lé­leg­zet­el­ál­lító ka­land­ban lehet majd ré­szük május utolsó va­sár­nap­ján a fő­vá­ros­ban!

Durva, ahogy örülnek a vadállatok kicsinyei a gyereknapi ajándéknak

Durva, ahogy örülnek a vadállatok kicsinyei a gyereknapi ajándéknak

Május 26-án a Nyír­egy­házi Ál­lat­park vad­ál­lat köly­kei is kap­tak aján­dé­kot.

Május 26-án a Nyír­egy­házi Ál­lat­park vad­ál­lat köly­kei is kap­tak aján­dé­kot, el­ké­pesz­tően cuki, ahogy bir­tokba ve­szik az aján­dé­ko­kat.

Sztárok üzennek a szeretteiknek anyák napja alkalmából

Sztárok üzennek a szeretteiknek anyák napja alkalmából

Május első va­sár­nap­jára már zöldbe borul a ter­mé­szet, és nincs ember, aki­nek az or­go­na­il­lat­ról nem az anyák napja jutna eszébe.

Május első va­sár­nap­jára már zöldbe borul a ter­mé­szet, és nincs ember, aki­nek az or­go­na­il­lat­ról nem az anyák napja jutna eszébe.

Különleges ajándékkal lepték meg Palik Lászlót

Különleges ajándékkal lepték meg Palik Lászlót

Meg­hí­vást ka­pott Gönczi Gá­bo­rék­hoz.

A mű­sor­ve­zető és fe­le­sége meg­hí­vást ka­pott Gönczi Gá­bo­rék­hoz.

Norbi nem hitt a szemének: Ezt írták a szülinapi tortájára

Norbi nem hitt a szemének: Ezt írták a szülinapi tortájára

Nem várt meg­le­pe­tés fo­gadta...

A fit­nesz­gu­rut nem várt meg­le­pe­tés fo­gadta a szü­le­tés­napi va­cso­rája után. A helyi cuk­rász ugyanis kü­lö­nös néven em­lé­ke­zett meg róla.

Tízéves rajongója hatotta meg Pásztor Annát

Tízéves rajongója hatotta meg Pásztor Annát

Az éne­kesnő szív­hez szóló aján­dé­kot ka­pott egy fi­a­tal ra­jon­gó­já­tól, a nem min­den­napi meg­le­pe­tés­től na­gyon el­ér­zé­ke­nyült.

Az éne­kesnő szív­hez szóló aján­dé­kot ka­pott egy fi­a­tal ra­jon­gó­já­tól, a nem min­den­napi meg­le­pe­tés­től na­gyon el­ér­zé­ke­nyült.

Meglepő dolog derült ki David Hasselhoffról

Meglepő dolog derült ki David Hasselhoffról

A Bay­watch sztárja heavy me­talt is éne­kel leg­újabb le­me­zén, ezzel meg­döb­bentve min­den­kit, hi­szen a le­hető leg­tá­vo­labb áll tőle ez a stí­lus. De mint mondja, ő min­dent meg­te­het.

A Bay­watch sztárja heavy me­talt is éne­kel leg­újabb le­me­zén, ezzel meg­döb­bentve min­den­kit, hi­szen a le­hető leg­tá­vo­labb áll tőle ez a stí­lus.

Elképesztő, ezt gondolják a magyar focistákról Európában

Elképesztő, ezt gondolják a magyar focistákról Európában

Az egész föld­rész a vá­lo­ga­tott hor­vá­tok el­leni si­ke­ré­ről be­szél.

Az egész föld­rész a vá­lo­ga­tott hor­vá­tok el­leni si­ke­ré­ről be­szél.

Elképesztő, amit élő adásban művelt Stohl András

Elképesztő, amit élő adásban művelt Stohl András

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tői le­döb­ben­tek.

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tői le­döb­ben­tek, mikor meg­lát­ták a szí­nészt.

Menyasszonya meglepte Rékasi Károlyt

Menyasszonya meglepte Rékasi Károlyt

A szí­nész igazi úri­em­ber...

A szí­nész igazi úri­em­ber­ként korán kelt, hogy meny­asszo­nyát el­vi­gye a mun­kába. Gerda nem ma­radt há­lát­lan.

Kínos: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőn

Kínos szituáció: nem ismerte fel a vőlegény a saját szerelmét az esküvőn

Fur­csa hely­zet az oltár előtt.

Az oltár előtt egy vad­ide­gen­nek lát­szó nő je­lent meg a meny­asszony he­lyett... A vő­le­gény nem ta­lálta a sza­va­kat.

Óriási meglepetés: A Dal 2019 színpadán tér vissza a legendás sztár

Óriási meglepetés: A Dal 2019 színpadán tér vissza a legendás sztár

Egy meg­le­pe­tés­dal­lal is ké­szül­nek.

Együt­te­sé­vel egy meg­le­pe­tés­dal­lal is ké­szül­nek, ám hogy mi lesz az, szom­bat este ki­de­rül.

Less be velünk a magyar zenész fényűző otthonába

Less be velünk a magyar zenész fényűző otthonába

A he­ge­dű­vir­tuóz hosszabb időn át Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dott, így szü­le­tés­nap­ján sem volt itt­hon.

A he­ge­dű­vir­tuóz hosszabb időn át Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dott, így szü­le­tés­nap­ján sem volt itt­hon. Csa­ládja így várta...

Erre nem számított: megdöbbentő, mi történt Rubint Rékával

Erre nem számított: megdöbbentő, mi történt Rubint Rékával

Az edző könnye­kig ha­tó­dott, ezt pedig meg is osz­totta a ra­jon­gó­i­val. Így bú­csú­zott.

Az edző könnye­kig ha­tó­dott.

Nem hiszed el, mi fogadta a hotelszobájában Palik Lászlót

Nem hiszed el, mi fogadta a hotelszobájában Palik Lászlót

Min­dent meg­tesz­nek azért, hogy Palik a le­hető leg­jobb for­má­ban le­gyen.

Min­dent meg­tesz­nek azért, hogy Palik a le­hető leg­jobb for­má­ban le­gyen.

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, óriási öröm érte!

Hatalmas bejelentést tett Dancs Annamari, óriási öröm érte!

Kisfi­á­nak de­di­kálta leg­újabb dalát.

Az Ope­rett­szín­ház sztárja a kisfi­á­nak de­di­kálta leg­újabb dalát, amit több év ki­ha­gyás után ké­szí­tett el.

Meglepő döntést hozott Fernando Alonso

Meglepő döntést hozott Fernando Alonso

Fel­lé­le­gez­het­nek a ra­jon­gók.

Fel­lé­le­gez­het­nek a ra­jon­gók. Még­sem tud el­sza­kadni a Forma-1-től a két­sze­res vi­lág­baj­nok au­tó­ver­senyző. Örül­het­nek a ra­jon­gók!

Váratlan helyeken bukkant fel az amerikai elnök gépe

Váratlan helyeken bukkant fel az amerikai elnök különgépe

Do­nald Trump meg­lá­to­gatta az Egye­sült Ál­la­mok had­se­re­gé­nek Irak­ban ál­lo­má­sozó ka­to­náit..

Do­nald Trump meg­lá­to­gatta az Egye­sült Ál­la­mok had­se­re­gé­nek Irak­ban ál­lo­má­sozó ka­to­náit a Bag­dad mel­letti el-Aszad légi tá­masz­pon­ton, majd Né­met­or­szágba re­pült, ahol a ram­ste­ini ka­to­nai bá­zi­son ál­lo­má­sozó ame­ri­ka­ik­kal ta­lál­ko­zott.

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető, Cla­u­dia. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető, Cla­u­dia. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

Titkos esküvő: külföldön kelt újra egybe szerelmével Gönczi Gábor

A nép­szerű hír­adós ok­tó­ber kö­ze­pén vette el Ma­gyar­or­szá­gon a ked­ve­sét.

Ettől elolvadsz, sok nő cserélne most Hódi Pamelával

Ettől elolvadsz, sok nő cserélne most Hódi Pamelával

Ha­za­tér­tek Pa­miék a nya­ra­lás­ról.

Ha­za­tért Pami és kis­lá­nya a nya­ra­lás­ról. Nagy meg­le­pe­tésbe bot­lot­tak a rep­té­ren!

Ma Mikulás: vannak, akik szándékosan elvesztik az ajándékot

Ma Mikulás: vannak, akik szándékosan elvesztik az ajándékot

Na­gyon sokan csat­la­koz­tak egy kö­zös­ségi ol­da­lon meg­je­lent kez­de­mé­nye­zés­hez.

Na­gyon sokan csat­la­koz­tak ahhoz a kö­zös­ségi ol­da­lon meg­je­lent kez­de­mé­nye­zés­hez, ami azért in­dult, hogy ma kap­has­son mi­ku­lás­cso­ma­got az is, aki amúgy nem szá­mít­hat erre.

Nagy meglepetést okozott Harsányi Levente és Szabó Győző

Nagy meglepetést okozott Harsányi Levente és Szabó Győző

A két jó barát a Hol­nap tali pén­teki adá­sá­ban oko­zott meg­le­pe­tést.

A két jó barát a Hol­nap tali pén­teki adá­sá­ban oko­zott ha­tal­mas meg­le­pe­tést a so­ro­zat egyik nép­szerű ka­rak­te­ré­nek, Csa­bi­ká­nak.

Óriási meglepetés, visszatért a képernyőre Nagy Adri

Óriási meglepetés, visszatért a képernyőre Nagy Adri

Úgy tűnik, a szí­nésznő újra be­le­ve­tette magát a mun­kába. Mi­csoda for­má­ban van!

Úgy tűnik, a szí­nésznő újra be­le­ve­tette magát a mun­kába. Mi­csoda for­má­ban van!

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

A köz­ked­velt ma­gyar sztár ked­ves aján­dék­kal lepte meg a rap­pert, aki meg­ha­tó­dott a sze­mélyre szóló erek­lyé­től.

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Vil­lá­nyi Andi hetek óta Ame­ri­ká­ban ki­rán­dul az egyik ba­rát­nő­jé­vel, párja azon­ban így is meg­ta­lálta az al­kal­mat, hogy Ma­gyar­or­szág­ról ked­ves­ked­jen neki.

Félelmetes, elájult az énekesnő születésnapi buliján

Félelmetes, elájult az énekesnő születésnapi buliján

Vic­ces szto­rit osz­tott meg Orsi.

Vic­ces szto­rit osz­tott meg a ra­jon­gó­i­val Orsi.

Kitörte a frász az anyukát, amikor megtudta, mit tett 6 éves lánya

Kitörte a frász az anyukát, amikor megtudta, mit tett 6 éves lánya

Nem cso­dál­juk, hogy az anyuka le­vegő után kap­ko­dott meg­döb­be­né­sé­ben. Mi is alig ju­tot­tunk volna szó­hoz.

Felrobbant a cukiságbomba: így lepte meg gyermekeit Hajdú Péter

Felrobbant a cukiságbomba: így lepte meg gyermekeit Hajdú Péter

A lur­kók biz­to­san na­gyon örül­tek a kü­lön­le­ges "aján­dék­nak".

A lur­kók biz­to­san na­gyon örül­tek a kü­lön­le­ges "aján­dék­nak".

Nem semmi: így lepte meg menyasszonyát Curtis

Nem semmi: így lepte meg menyasszonyát Curtis

Kü­lön­le­ges aján­dé­kok­kal hal­mozta el.

A rap­per ba­rát­nője 25. szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte. Krisz­tit kü­lön­le­ges aján­dé­kok­kal hal­mozta el Cur­tis.

Óriási rasztagubanc hevert az utcán, őrület, mi volt benne

Óriási rasztagubanc hevert az utcán, őrület, mi volt benne

Hi­he­tet­len, mit ta­lált egy ál­lat­védő!

Hi­he­tet­len, mit ta­lált egy ang­liai ál­lat­védő! Mun­kába menet egy ha­tal­mas rasz­ta­cso­mót vett észre az utcán, ami egy­szer csak meg­moz­dult...

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Meglepetésútra vitte férje Weisz Fannit!

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Az ifjú há­za­sok nem­ré­gi­ben kel­tek egybe, és bár a nász­utat ké­sőbbre ter­vez­ték, Péter egy cso­dá­la­tos aján­dék­kal lepte meg a csi­nos mo­dellt.

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

A fit­nesz­há­zas­pár több mint más­fél év­ti­zed után is bo­lon­dul egy­má­sért, és ezt apró fi­gyel­mes­sé­gek­kel ki is mu­tat­ják egy­más­nak.

A fit­nesz­há­zas­pár több mint más­fél év­ti­zed után is bo­lon­dul egy­má­sért, és ezt apró fi­gyel­mes­sé­gek­kel ki is mu­tat­ják egy­más­nak.

Nagy az izgalom: igazi meglepetéssel készül a TV2

Nagy az izgalom: igazi meglepetéssel készül a TV2

Rend­ha­gyó kam­pánnyal indul.

Rend­ha­gyó kam­pánnyal indul út­jára a TV2 őszi mű­sor­struk­tú­rája au­gusz­tus 27-én. A rész­le­te­kért ke­resd a tv2.hu/osz lin­ket!

Amerikai színésznő tette boldoggá az Animal Cannibalst!

Amerikai színésznő tette boldoggá az Animal Cannibalst!

Nagy meg­le­pe­tés érte a fi­ú­kat.

Ami­kor csü­tör­tök reg­gel fel­éb­red­tek az Ani­mal Can­ni­bals tag­jai, és ész­re­vet­ték hogy a fél világ róluk be­szél, egy pil­la­natra azt hit­ték, még min­dig ál­mod­nak.

Sosem látott finálét kap az augusztus 20-ai tűzijáték

Sosem látott finálét kap az augusztus 20-ai tűzijáték

Tömeg a hi­da­kon, a par­to­kon, még a dunai ha­jó­kat is el­fog­lal­ják majd az au­gusz­tus 20-i tű­zi­já­tékra kí­ván­csi tö­me­gek.

Tömeg a hi­da­kon, a par­to­kon, még a dunai ha­jó­kat is el­fog­lal­ják majd az au­gusz­tus 20-i tű­zi­já­tékra kí­ván­csi tö­me­gek. Idén is min­den­ki­nek jut majd hely a szem­lé­lő­désre, a szer­ve­zők pedig egy extra meg­le­pe­tés­sel is ké­szül­nek a fél­órás lát­vány­show végén!

Hatalmas meglepetés a TV2-nél: Vajon kit rejthetnek az árnyékok?

Hatalmas meglepetés a TV2-nél: Vajon kit rejthetnek az árnyékok?

Kik sze­re­pel­nek majd a csa­torna új pro­duk­ci­ó­já­ban?

Kik sze­re­pel­nek majd a csa­torna új pro­duk­ci­ó­já­ban?

Érik a nagy meglepetés: ehhez a klubhoz tart Dzsudzsák Balázs

Érik a nagy meglepetés: ehhez a klubhoz tart Dzsudzsák Balázs

Irány a BL-cso­port­kör? Az Arab Emír­sé­gek után újabb eg­zo­ti­kus ál­lo­más­hely kö­vet­kez­het.

Cristiano Ronaldo mindenkit meglepett, fokozódik az őrület Torinóban

Cristiano Ronaldo mindenkit meglepett, fokozódik az őrület Torinóban

Rá sem lehet is­merni a Real Mad­rid­tól a Ju­ven­tusba iga­zolt sztárra. Ke­rülte volna a fel­haj­tást, de...

Nem hiszed el, ki nyűgözte le a magyar sztárszínészt

Nem hiszed el, ki nyűgözte le a magyar sztárszínészt

Ba­rá­ta­i­val uta­zott Nagy Sán­dor Fran­cia­or­szágba, ahol több vá­rosba is el­lá­to­gat­tak.

Ba­rá­ta­i­val uta­zott Nagy Sán­dor Fran­cia­or­szágba, ahol több vá­rosba is el­lá­to­gat­tak. Per­sze a prog­ra­mo­kat még itt­hon össze­ál­lí­tot­ták, hogy ne ma­rad­ja­nak le sem­mi­ről. Elő­ször egy han­gu­la­tos kis­vá­rosba men­tek, ott iz­gul­ták végig a Fran­cia­or­szág- Hor­vát­or­szág foci vb-dön­tőt.

Nem mindennapi meglepetésben volt része Claudiának

Nem mindennapi meglepetésben volt része Liptai Claudiának

A mű­sor­ve­zető Ka­li­for­ni­á­ban ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját, férje még ott is meg­ta­lálta a mód­ját, hogy meg­me­len­gesse a szí­vét!

A mű­sor­ve­zető Ka­li­for­ni­á­ban ün­ne­pelte a szü­le­tés­nap­ját, férje még ott is meg­ta­lálta a mód­ját, hogy meg­me­len­gesse a szí­vét!

Elképesztő, ilyen luxusrepülővel rabolta el párja a magyar színésznőt

Elképesztő, ilyen luxusrepülővel rabolta el párja a magyar színésznőt

Szor­csik Vi­ki­nek mos­ta­ná­ban na­gyon be­jött az élet.

Szor­csik Vi­ki­nek mos­ta­ná­ban be­jött az élet. Meg­ta­lálta élete pár­ját, aki ál­lan­dóan meg­lepi va­la­mi­vel.

Így lepték meg a rajongók a Neoton bajba jutott sztárját

Így lepték meg a rajongók a Neoton bajba jutott sztárját

Pál Éva a na­pok­ban rossz hírt ka­pott.

Pál Éva a na­pok­ban rossz hírt ka­pott: el kell hagy­nia az ott­ho­nát, mert a bank­nak nem tudta fi­zetni a hi­te­le­ket. Ám a szü­le­tés­nap­ján vá­rat­lan meg­le­pe­tés érte.

Elképesztő hírt kapott az esküvője előtt Weisz Fanni!

Elképesztő hírt kapott az esküvője előtt Weisz Fanni!

Ha­ma­ro­san férj­hez megy.

A csi­nos mo­dell ha­ma­ro­san férj­hez megy élete sze­rel­mé­hez, Pé­ter­hez, ám az es­kü­vői ké­szü­lő­dést vá­rat­lan ese­mény za­varta meg.

Volt nagy meglepetés, ilyen bizonyítványt kaptak a Schobert gyerekek

Volt nagy meglepetés, ilyen bizonyítványt kaptak a Schobert gyerekek

Sokan azt gon­dol­ják, hogy a ma­gyar hí­res­sé­gek el­ké­nyez­te­tik gyer­me­ke­i­ket és így a cse­me­ték nem fog­lal­koz­nak a ta­nu­lás­sal.

Elképesztő, ezt tette Curtis a zuhany alatt

Elképesztő, ezt tette Curtis a zuhany alatt

A rap­per­ről már több­ször ki­de­rült, hogy be­vál­la­lós.

A rap­per­ről már több­ször ki­de­rült, hogy be­vál­la­lós. Leg­utóbb pél­dául arra szánta el magát, hogy Emí­li­ó­val kö­zö­sen ké­szít­se­nek közös dalt. Pedig zenei stí­lu­suk tűz és víz, mégis össze­állt a fur­csa páros.

Nagy meglepetés, 60 évesen lesz újra apa a legendás magyar zenész

Nagy meglepetés, 60 évesen lesz újra apa a legendás magyar zenész

Prosz­ta­ta­mű­tétje után az or­vosa pedig azt ál­lí­totta, hogy nem­ző­kép­te­len.

Prosz­ta­ta­mű­tétje után az or­vosa pedig azt ál­lí­totta, hogy nem­ző­kép­te­len.

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott.

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott Spa­nyol­or­szágba, ahol szám­ta­lan iz­gal­mas él­mény­ben volt ré­szük.

Ezért ünnepelte két hétig a születésnapját a magyar sztárszínész

Ezért ünnepelte két hétig a születésnapját a magyar sztárszínész

Gál­völ­gyi János 70 éves lett.

Gál­völ­gyi Já­nos­ról köz­tu­dott, nem sze­reti, ha őt ün­nep­lik. Le­gyen szó szín­házi pre­mi­er­ről, vagy a szü­le­tés­nap­já­ról. Nem sze­ret a kö­zép­pont­ban lenni.

Végre elkészült Liptai Claudia menyasszonyi ruhája - Fotó!

Végre elkészült Liptai Claudia menyasszonyi ruhája - Fotó!

A mű­sor­ve­zető egyik nagy álma ked­den végre tel­je­sült, át­ve­hette az el­ké­szült, egyedi ter­ve­zésű meny­asszo­nyi ru­há­ját.

A mű­sor­ve­zető egyik nagy álma ked­den végre tel­je­sült, át­ve­hette az el­ké­szült, egyedi ter­ve­zésű meny­asszo­nyi ru­há­ját.

Újabb világsztár jön Budapestre, itt találkozhatsz vele

Újabb világsztár jön Budapestre, itt találkozhatsz vele

Emir Kus­tu­rica Macska-jaj című filmje igazi kul­tuszfilm lett, több ge­ne­rá­ció nőtt fel rajta.

Emir Kus­tu­rica Macska-jaj című filmje igazi kul­tuszfilm lett. Nem­csak az ak­kori fi­a­ta­lok, de a maiak kö­ré­ben is rop­pant nép­szerű.

Ez nem semmi: élő adásban kapott drága ajándékokat Peller Károly!

Ez nem semmi: élő adásban kapott drága ajándékokat Peller Károly!

Az Ope­rett­szín­ház sztárja va­sár­nap ün­ne­pelte a 39. szü­le­tés­nap­ját, ennek kap­csán pedig cso­dá­la­tos meg­le­pe­tés­sel ked­ves­ked­tek neki.

Hatalmas meglepetés, apa lesz Alekosz

Hatalmas meglepetés, apa lesz Alekosz

A rész­le­tek­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be az egy­kori va­ló­ság­show-hős.

A rész­le­tek­ről a Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be az egy­kori va­ló­ság­show-hős.

Elképesztő fotók: Így ünnepelték meg a magyar sztár születésnapját

Elképesztő fotók: Így ünnepelték meg a magyar sztár születésnapját

Kóbor János elő­ször a het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját érezte ci­ki­nek ün­ne­pelni.

Kóbor János elő­ször a het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ján érezte úgy, hogy ciki ün­ne­pelni a szü­le­tés­nap­ját. De, mint akkor, most sem hagy­ták az Omega tag­jai és a ba­rá­tai, hogy el­ma­rad­jon a buli.

Igazán gusztustalan: ezt találta az ágya alatt Molnár Anikó

Igazán gusztustalan: ezt találta az ágya alatt Molnár Anikó

Aki há­zi­ál­la­to­kat tart, min­dig fel van ké­szülve nem várt meg­le­pe­té­sekre. De ilyenre?

Aki há­zi­ál­la­to­kat tart, min­dig fel van ké­szülve nem várt meg­le­pe­té­sekre. De ilyenre?

Elakad a szavad: arcpirítóan perverz ajándékot kapott Kim Kardashian

Elakad a szavad: arcpirítóan perverz ajándékot kapott Kim Kardashian

A szo­kat­lan cso­ma­got per­verz üze­net tette még paj­ko­sabbá. Ám hiába, a Kar­das­hian-lá­nyok sem­mi­től nem jöt­tek za­varba!

Erre tényleg nem számítottunk, vele tölti éjszakáit a TV2 sztárja

Erre tényleg nem számítottunk, vele tölti éjszakáit a TV2 sztárja

A Nagy Duett anyák napi mű­so­rá­ban min­den­kit meg­rí­ka­tott Hor­váth Tomi és Ba­lázs Andi elő­adása.

Törött kézzel fosztották ki Tilláékat

Törött kézzel fosztották ki Tilláékat

Hor­gász­csó­nakra haj­tot­tak, de csak mű­szaki cik­ke­ket si­ke­rült el­vin­niük. Végül azon­ban nem bán­ták, hogy nem lett több.

Hor­gász­csó­nakra haj­tot­tak, de csak mű­szaki cik­ke­ket si­ke­rült el­vin­niük. Végül azon­ban nem bán­ták.

Állítólag saját magának állíttat szobrot a magyar színész

Állítólag saját magának állíttat szobrot a magyar színész

Nem­so­kára be­tölti nyolc­va­na­dik éle­tét Koncz Gábor.

Nem­so­kára be­tölti nyolc­va­na­dik éle­tét Koncz Gábor. Me­ző­ke­resz­te­sen ebből a jeles al­ka­lom­ból szob­rot emel­nek a Kos­suth-díjas mű­vész­nek. A nyil­vá­nos kép­vi­selő-tes­tü­leti jegy­ző­köny­vek­ben ott sze­re­pel a mű­al­ko­tás fel­ava­tása.

Világsztárral lépett fel Király Viktor

Világsztárral lépett fel Király Viktor

A nép­szerű éne­kes és gi­tá­ros ba­rátja fan­tasz­ti­ku­san érezte magát James Blunt elő­ze­ne­ka­ra­ként. A sztár me­nedzs­mentje akusz­ti­kus bulit kért Vik­to­rék­tól.

A nép­szerű éne­kes és gi­tá­ros ba­rátja fan­tasz­ti­ku­san érezte magát James Blunt elő­ze­ne­ka­ra­ként. A sztár me­nedzs­mentje akusz­ti­kus bulit kért Vik­to­rék­tól, akik nagy si­kert arat­tak.

Megható! Így lepte meg édesanyját Bódi Csabi kisfia!

Megható! Így lepte meg édesanyját Bódi Csabi kisfia!

A 9 éves Bódi Rómeó An­gelo na­gyon sokat ké­szült, hogy bol­doggá tegye édes­any­ját!

Könnyekben tört ki a sztárfocista, erre ő sem készült fel születésnapján

Könnyekben tört ki a sztárfocista, erre ő sem készült fel születésnapján

Nagy meg­le­pe­tés­sel ké­szült a Beck­ham-csa­lád, ami­től David tel­je­sen el­ér­zé­ke­nyült. Videó is ké­szült a nagy nap­ról!

Nem hiszed el, hogy ünnepelte meg évfordulóját a magyar sztárpár

Nem hiszed el, hogy ünnepelte meg évfordulóját a magyar sztárpár

Mül­ler At­tila és La­rion Zoé es­kü­vője két évvel ez­előtt na­gyon ext­rémre si­ke­rült.

Figyelem! Sokkoló húsvéti videót osztott meg a magyar sztár

Figyelem! Sokkoló húsvéti videót osztott meg a magyar sztár

Csonka Pici eltér a szo­ká­sok­tól.

Csonka And­rás­tól nem meg­lepő, ha eltér a ha­gyo­má­nyos ün­nepi szo­ká­sok­tól. Most sincs ez más­képp, hús­vétra is ki­ta­lált egy bo­lon­dos posz­tot.

Fantasztikus örömhírt kapott a legendás magyar zenész

Fantasztikus örömhírt kapott a legendás magyar zenész

Meg­le­pe­tés­ként érte a hír Hor­váth Char­lie-t, aki Bu­da­pest dísz­pol­gára címet ka­pott.

Meg­le­pe­tés­ként érte a hír Hor­váth Char­lie-t, aki Bu­da­pest dísz­pol­gára címet ka­pott.

Óriási meglepetés, ez a páros nyerte A Nagy Duett első adását!

Óriási meglepetés, ez a páros nyerte A Nagy Duett első adását!

Ez­út­tal nem esett ki senki.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak új éva­dá­ban tíz iz­gal­mas páros mé­ret­tette meg magát, de ez­út­tal nem esett ki senki.

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

Katalin és Vilmos váratlan döntést hoztak a babájukkal kapcsolatban

A camb­ridge-i her­cegi pár egy bi­zo­nyos szem­pont­ból iz­ga­tot­tab­ban várja har­ma­dik gyer­me­kük ér­ke­zé­sét, mint az első ket­tőét.

Mit tett magával Zimány Linda? Nem lehet ráismerni

Mit tett magával Zimány Linda? Nem lehet ráismerni

A jogi dip­lo­má­val ren­del­kező mo­dell sze­reti a vál­to­za­tos­sá­got. Gyak­ran vál­toz­tatja fri­zu­rá­ját.

A jogi dip­lo­má­val ren­del­kező mo­dell sze­reti a vál­to­za­tos­sá­got. Gyak­ran vál­toz­tatja fri­zu­rá­ját, mint pél­dául most is.

Hatalmas meglepetés, ő a Jóban Rosszban új sztárja

Hatalmas meglepetés, ő a Jóban Rosszban új sztárja

A csi­nos szí­nésznő a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt a rész­le­tek­ről. Rutt­kay La­u­rát váltja a so­ro­zat­ban.

A csi­nos szí­nésznő a FEM3 Ca­fé­ban be­szélt a rész­le­tek­ről. Rutt­kay La­u­rát váltja a so­ro­zat­ban.

Nőnapi Alakreform edzés a Pappas Auto Mercedes-Benz szalonjában

Nőnapi Alakreform edzés a Pappas Auto Mercedes-Benz szalonjában

A Pap­pas Auto nőnap al­kal­má­ból kü­lön­le­ges ese­ménnyel ked­ves­ke­dett hölgy ügy­fe­le­i­nek.

Erre kéri rajongóit Rúzsa Magdi

Erre kéri rajongóit Rúzsa Magdi

Ko­moly meg­le­pe­tés­hez kért se­gít­sé­get.

Az éne­kesnő pén­teki és szom­bati dupla kon­certje előtt egy ké­rés­sel for­dult a ra­jon­gó­i­hoz. Ko­moly meg­le­pe­tést ter­vez, ehhez pedig szük­sége van a nézők ak­ti­vi­tá­sára.

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

Eltörött a mécses, könnyekben tört ki Emilio és Tina!

A há­zas­pár­nak régi vágya tel­je­sült, ez pedig olyan ér­zel­me­ket in­dí­tott el ben­nük, hogy kép­te­le­nek vol­tak pa­ran­csolni az ér­zel­me­ik­nek.

A há­zas­pár­nak régi vágya tel­je­sült, ez pedig olyan ér­zel­me­ket in­dí­tott el ben­nük, hogy kép­te­le­nek vol­tak pa­ran­csolni az ér­zel­me­ik­nek.

Hatalmas meglepetés érte Berki Krisztiánt

Hatalmas meglepetés érte Berki Krisztiánt

Az izom­ce­le­bet na­gyon bol­doggá tet­ték ma, és ezt a jó hírt a ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta a Fa­ce­book-ol­da­lán. Fotó a cikk­ben!

Az izom­ce­le­bet na­gyon bol­doggá tet­ték ma, és ezt a jó hírt a ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta a Fa­ce­book-ol­da­lán. Fotó a cikk­ben!

Ha inkább aludtál, itt pár perc alatt pótolhatod a Super Bowl lényegét

Ha inkább aludtál, itt pár perc alatt pótolhatod a Super Bowl lényegét

Elő­ször nyert a Phi­la­del­phia Eag­les ame­ri­ka­i­foci-csa­pata. Össze­fog­laló és a tel­jes fél­idei Tim­ber­lake-show.

Nagy meglepetés, ők a Sztárban Sztár meg egy kicsi döntősei

Nagy meglepetés, ők a Sztárban Sztár meg egy kicsi döntősei

A tíz­ből öt páros jut­ha­tott to­vább.

Mind a tíz páros be­le­adott apait-anyait, hogy a dön­tő­ben is éne­kel­hes­sen. Ám kö­zü­lük a zsűri és a kö­zön­ség csak öt pá­rost jut­tat­ha­tott to­vább.

Élő adásban vallottak szerelmet a TV2 sztárjának

Élő adásban vallottak szerelmet a TV2 sztárjának

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető na­gyon meg­le­pő­dött, ami­kor le­ját­szot­ták neki a meg­ható vi­de­óüze­ne­tet.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető na­gyon meg­le­pő­dött, ami­kor le­ját­szot­ták neki a meg­ható vi­de­óüze­ne­tet. Nagy Réka no­vem­ber­ben je­len­tette be, hogy egy párt alkot Mi­hály Árpád jég­ho­kis­sal. A sze­rel­me­sek nem tud­nak elég időt együtt töl­teni a férfi mun­kája miatt, még Va­len­tin-napon is külön lesz­nek.