CÍMKE: 'meghalt'

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a 29 éves színésznő

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 29 éves színésznő

El­ve­szí­tette az ural­mát a ko­csija fe­lett és ne­ki­ro­hant egy fának. Nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

El­ve­szí­tette az ural­mát a ko­csija fe­lett és ne­ki­ro­hant egy fának.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a 33 éves énekesnő

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a 33 éves énekesnő

Ott­hon rosszul lett, és hiába ro­han­tak vele a kór­házba, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Ott­hon rosszul lett, és hiába ro­han­tak vele a kór­házba, az éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Zokogva jelentette be a fia: váratlanul elhunyt a népszerű színész

Zokogva jelentette be a fia: váratlanul elhunyt a népszerű színész

A szí­nész szív­ro­ha­mot ka­pott és már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

A szí­nész szív­ro­ha­mot ka­pott és már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

A család közölte a tragikus hírt: meghalt Koós János

A család közölte a tragikus hírt: meghalt Koós János

81 éves ko­rá­ban el­hunyt Koós János.

Rövid ideig tartó be­teg­ség után, 81 éves ko­rá­ban el­hunyt Koós János tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész.

Édesanyja jelentette be: holtan találták ágyában a 30 éves műsorvezetőt

Édesanyja jelentette be: holtan találták ágyában a 30 éves műsorvezetőt

A meny­asszo­nya hiába kel­te­gette reg­gel, a férfi már ha­lott volt.

A meny­asszo­nya hiába kel­te­gette reg­gel, a férfi már ha­lott volt.

Gyász: Rubint Réka így búcsúzott édesapjától a temetőben

Gyász: Rubint Réka így búcsúzott édesapjától

Meg­ható gyász­szer­tar­tás volt...

Meg­ható gyász­szer­tar­tás ke­re­té­ben teg­nap he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra Ru­bint Réka édes­ap­ját, aki egy hét­tel ko­ráb­ban hunyt el.

Megrendülve jelentette be a család: váratlanul elhunyt a hercegné

Megrendülve jelentette be a család: váratlanul elhunyt a hercegné

Híres nő­vére ár­nyé­ká­ban kel­lett élnie, de min­den­ben se­gí­tet­ték egy­mást.

Zokogva jelentette be a család: éjjel elhunyt a népszerű énekesnő

Zokogva jelentette be a család: éjjel elhunyt a népszerű énekesnő

Ott­ho­ná­ban, csa­ládja kö­ré­ben hunyt el a le­gen­dás éne­kesnő.

Ott­ho­ná­ban, csa­ládja kö­ré­ben hunyt el a le­gen­dás éne­kesnő.

Szomorú üzenettel búcsúznak a sztárok Andy Vajnától

Szomorú üzenettel búcsúznak a sztárok Andy Vajnától

Éle­té­nek 75. évé­ben hosszú be­teg­ség után bu­da­pesti ott­ho­ná­ban el­hunyt Andy Vajna va­sár­nap.

Éle­té­nek 75. évé­ben hosszú be­teg­ség után bu­da­pesti ott­ho­ná­ban el­hunyt Andy Vajna va­sár­nap.

Szívszorító, 9 napon át ringatta halott babáját a házaspár

Szívszorító, 9 napon át ringatta halott babáját a házaspár

Nem tud­ták el­en­gedni.

A gyá­szoló szü­lők kép­te­le­nek vol­tak fel­fogni, hogy gyer­me­kük már nem él.

Szomorú hírt kaptunk: éjjel elhunyt a népszerű színésznő

Szomorú hírt kaptunk: éjjel elhunyt a népszerű színésznő

Ál­má­ban hunyt el.

Ha­lála előtt pár órá­val még in­ter­jút adott, ami­ben ki­fo­gá­solta, hogy már sem­mi­ből sem lehet vic­cet csi­nálni.

Most kaptuk a hírt: holtan találták otthonában a műsorvezetőnőt

Most kaptuk a hírt: holtan találták otthonában a műsorvezetőnőt

A szőke mű­sor­ve­zető ha­lála előtt rej­té­lyes üze­ne­te­ket osz­tott meg.

A szőke mű­sor­ve­zető ha­lála előtt rej­té­lyes üze­ne­te­ket osz­tott meg.

Gyász, 28 évesen hunyt el a magyar sportoló

Gyász, 28 évesen hunyt el a magyar sportoló

Sport­szer­ve­ző­ként vég­zett az ELTE-n.

Az NB II-ben sze­replő ELTE-BEAC ko­rábbi ko­sár­lab­dá­zója hosszan tartó sú­lyos be­teg­ség után hunyt el. Sport­szer­ve­ző­ként vég­zett az ELTE-n.

Zokogva jelentette be a felesége: este elhunyt a népszerű színész

Zokogva jelentette be a felesége: este elhunyt a népszerű színész

Hosszú ideje be­teg­ség­gel küz­dött a Nagy­me­nők című film sztárja.

Hosszú ideje be­teg­ség­gel küz­dött a Dü­höngő bika, a Nagy­me­nők és a Ca­sino című film sztárja.

Szomorú, így emlékezett a 4 éve elhunyt Bajor Imréről Verebes István

Szomorú, így emlékezett a 4 éve elhunyt Bajor Imréről Verebes István

"Már négy éve hi­ány­zik nekem na­gyon" - írta Ve­re­bes Ist­ván.

"Már négy éve hi­ány­zik nekem na­gyon" - írta Ve­re­bes Ist­ván a Fa­ce­boo­kon.

Most közölték: tragikusan fiatalon elhunyt a sportoló

Most közölték: tragikusan fiatalon elhunyt a sportoló

A brit kö­zép­pá­lyás csak 49 éves volt.

A brit kö­zép­pá­lyás csak 49 éves volt. Csa­pa­tai sze­re­tet­tel em­lé­kez­tek meg a fo­cis­tá­ról.

Szörnyű tragédia: nem nyílt ki a házilag készített ejtőernyő, meghalt a 15 éves fiú

Szörnyű tragédia: nem nyílt ki a házilag készített ejtőernyő, meghalt a 15 éves fiú

Az ukrán fiú a 14 eme­le­tes tömb­ház te­te­jé­ről zu­hant a mélybe.

Az ukrán fiú a 14 eme­le­tes tömb­ház te­te­jé­ről zu­hant a mélybe. Édes­anyja és a ba­rá­tai égig néz­ték az egé­szet, sem­mit nem tud­tak tenni. Rosszul vég­ző­dött a fel­tű­nési mánia, ugyanis az in­ter­netre akarta posz­tolni az ug­rást.

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a rák, elhunyt a népszerű filmrendező

Szomorú hírt kaptunk: legyőzte a rák, elhunyt a népszerű filmrendező

Ber­nardo Ber­to­lucci hosszú be­te­ges­ke­dés után Ró­má­ban hunyt el.

Ber­nardo Ber­to­lucci hosszú be­te­ges­ke­dés után Ró­má­ban hunyt el.

Összetörve jelentette be a fia a szomorú hírt: elhunyt a népszerű rendező

Összetörve jelentette be a fia a szomorú hírt: elhunyt a népszerű rendező

Az Egye­sült Ki­rály­ság leg­ere­de­tibb ren­de­ző­jé­nek tar­tott Ni­co­las Roeg 90 éves volt.

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a válogatott magyar vízilabdázó

Szomorú hírt kaptunk: elhunyt a válogatott magyar vízilabdázó

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el.

Tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel hunyt el Vin­disch Kál­mán.

Most jelentette be a családja: elhunyt a népszerű színész

Most jelentette be a családja: elhunyt a népszerű színész

A szí­nész bé­ké­sen, egy idő­sek ott­ho­ná­ban hunyt el.

A szí­nész bé­ké­sen, egy idő­sek ott­ho­ná­ban hunyt el.

Megrendülve jelentette be a család: elhunyt a színésznő

Megrendülve jelentette be a család: elhunyt a színésznő

Ott volt csa­ládja az utolsó órá­i­ban.

A szí­nésznő mel­lett ott volt csa­ládja az utolsó órá­i­ban.

Tragikus hír érkezett: váratlanul meghalt a legendás művész

Tragikus hír érkezett: váratlanul meghalt a legendás művész

Az egész világ gyá­szolja.

Saját ha­zá­já­ban so­káig is­me­ret­len volt, mi­köz­ben már az egész világ ra­jon­gott érte.

Váratlanul elhunyt a népszerű színész, kollégái megrendülve fogadták a hírt

Váratlanul elhunyt a népszerű színész, kollégái megrendülve fogadták a hírt

Rövid be­teg­ség után hunyt el a szí­nész, kol­lé­gái meg­ren­dül­tek.

Rövid be­teg­ség után hunyt el a szí­nész, kol­lé­gái meg­ren­dülve em­lé­kez­nek rá.

Brutális balesetet szenvedett a miniszter, szörnyethalt Abházia vezetője

Brutális balesetet szenvedett a miniszter, szörnyethalt Abházia vezetője

A re­pü­lő­te­ré­ről tar­tott ha­za­felé.

A kor­mányfő au­tó­já­val Ab­há­zia re­pü­lő­te­ré­ről tar­tott ha­za­felé.

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 28 éves énekes

Most kaptuk a hírt: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 28 éves énekes

A 28 éves éne­kes ha­lál­hí­rét a ze­ne­kara je­len­tette be.

A 28 éves éne­kes ha­lál­hí­rét a ze­ne­kara je­len­tette be.

Megrendülve jelentette be a család: hosszú betegség után elhunyt a politikus

Megrendülve jelentette be a család: hosszú betegség után elhunyt a politikus

Agy­da­ga­nat­tal küz­dött, a ke­ze­lést az ő ké­ré­sére hagy­ták abba.

Agy­da­ga­nat­tal küz­dött, a ke­ze­lést az ő ké­ré­sére hagy­ták abba.

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar rádiós

Tragikus hírt kaptunk: Meghalt a közkedvelt magyar rádiós

Vá­rat­la­nul el­hunyt.

Vá­rat­la­nul el­hunyt a rádió jel­leg­ze­tes alakja, gyá­szol­nak a hall­ga­tók is...

Most jelentették be a szomorú hírt: elhunyt a népszerű birkózó

Most jelentették be a szomorú hírt: elhunyt a népszerű birkózó

Parkin­son-kór­ral küz­dött.

Az olim­pi­kon bir­kó­zó­nál vissza­vo­nu­lása után egy évvel di­ag­nosz­ti­zál­tak Parkin­son-kórt.

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színésznő

Zokogva jelentette be a lánya: elhunyt a népszerű színésznő

A halál okát nem kö­zölte a lánya.

A halál okát nem kö­zölte a lánya. A szí­nésznő kol­lé­gái meg­ren­dülve gyá­szol­ják.

Tragédia történt a pályán: összeesett és meghalt a 32 éves játékos

Tragédia történt a pályán: összeesett és meghalt a 32 éves játékos

A tik­kasztó hő­ség­től lett rosszul. Nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

A tik­kasztó hő­ség­től lett rosszul. Nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Váratlan tragédia: a nyílt utcán esett össze és halt meg a népszerű zenész

Váratlan tragédia: a nyílt utcán esett össze és halt meg a népszerű zenész

A 21 éves ze­nész azon­nal meg­halt, nem tud­tak rajta se­gí­teni.

A 21 éves ze­nész azon­nal meg­halt, nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Megrázó üzenetet kaptak, sokkolta a barátokat Fábián Juli felvillanó neve

Megrázó üzenetet kaptak, sokkolta a barátokat Fábián Juli felvillanó neve

A de­cem­ber­ben el­hunyt éne­kesnő te­le­fo­nos al­kal­ma­zást töl­tött le a meg­ren­dítő üze­net sze­rint.

Most kaptuk a fájdalmas hírt: váratlanul elhunyt a népszerű filmes

Most kaptuk a fájdalmas hírt: váratlanul elhunyt a népszerű filmes

Rövid be­teg­ség után ott­ho­ná­ban hunyt el.

Rövid be­teg­ség után ott­ho­ná­ban hunyt el.

Szomorú hír jött: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Szomorú hír jött: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Csak 54 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit nem hoz­ták még nyil­vá­nos­ságra.

Csak 54 éves volt. Ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nyeit nem hoz­ták még nyil­vá­nos­ságra.

Most közölték: holtan találták a 20 éves színészt

Most közölték: holtan találták a 20 éves színészt

A rend­őr­ség nyo­moz a ha­lála ügyé­ben, egy­előre nem tudni, ön­gyil­kos lett-e.

A rend­őr­ség nyo­moz a ha­lála ügyé­ben, egy­előre nem tudni, ön­gyil­kos lett-e.

Most jelentették be: elhunyt a belseni menyasszony, aki még Anne Frankot is ápolta

Elhunyt a belseni menyasszony, aki még Anne Frankot is ápolta

Gena Tur­gel ho­lo­kauszt-túl­élő annak szen­telte az éle­tét, hogy a náci kon­cent­rá­ciós tá­bo­rok bor­zal­ma­ira em­lé­kez­tes­sen.

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Most jelentették be: váratlanul elhunyt a népszerű zenész

Ha­lál­hí­rét együt­tese je­len­tette be.

Ha­lál­hí­rét egy­kori tár­sai, együt­tese je­len­tette be.

Mezőcsáti pincebaleset: ezért nem halt meg a másik kisfiú is

Mezőcsáti pincebaleset: ezért nem halt meg a másik kisfiú is

Még min­dig kór­ház­ban ápol­ják a pin­ce­bal­eset­ben meg­halt me­ző­csáti kisfiú ba­rát­ját.

Tragédia: így halt meg az omladozó pincében a kilencéves mezőcsáti kisfiú

Tragédia: így halt meg az omladozó pincében a kilencéves mezőcsáti kisfiú

Egész Me­ző­csá­tot meg­rázta a tra­gé­dia: a ki­lenc­éves Ke­vint gyá­szol­ják, akire rá­om­lott egy pince csü­tör­tök dél­után.

Halálra mérgezte férjét a kegyetlen asszony Fejér megyében

Halálra mérgezte férjét a kegyetlen asszony Fejér megyében

Hó­na­po­kon át gyógy­szer­rel mér­gezte há­zas­tár­sát az 51 éves nő.

Hó­na­po­kon át gyógy­szer­rel mér­gezte há­zas­tár­sát az 51 éves nő, míg a férj végül be­le­halt.

Gyász: tüdőgyulladás vitte el az ismert, hollywoodi színészt

Gyász: tüdőgyulladás vitte el az ismert, hollywoodi színészt

96 éves volt.

A szí­nész 96 éve­sen halt meg. Hosszú éve­kig küz­dött a tü­dő­rák ellen, végül tü­dő­gyul­la­dás vitte el.

Most közölték: tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal focista

Most közölték: tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal focista

Pén­te­ken ott­ho­ná­ban hunyt el a 18 éves te­het­ség.

Pén­te­ken ott­ho­ná­ban hunyt el a 18 éves te­het­ség.

Súlyos baleset történt, elhunyt a 22 éves színésznő

Súlyos baleset történt, elhunyt a 22 éves színésznő

A fi­a­tal szí­nésznő ki­zu­hant egy ház 19. eme­le­té­ről. Egye­lőre nem tudni, ho­gyan tör­tént a tra­gé­dia.

A fi­a­tal szí­nésznő ki­zu­hant egy ház 19. eme­le­té­ről. Egye­lőre nem tudni, ho­gyan tör­tént a tra­gé­dia.

A családja jelentette be: kórházba került és meghalt a népszerű űrhajós

A családja jelentette be: kórházba került és meghalt a népszerű űrhajós

Sze­ret­tei kö­ré­ben érte a halál a hous­toni kór­ház­ban két­he­tes be­teg­sé­get kö­ve­tően.

Megerősítették: meghalt Hitler

Megerősítették: meghalt Hitler

Az egyik leg­nép­sze­rűbb össze­es­kü­vés-el­mé­let ka­pott léket.

Az egyik leg­nép­sze­rűbb össze­es­kü­vés-el­mé­let ka­pott léket egy fran­cia ku­ta­tás­nak kö­szön­he­tően: Adolf Hit­ler va­ló­ban meg­halt 1945-ben.

Gyász: elvitte a rák a videojátékok atyját

Gyász: elvitte a rák a videojátékok atyját

Az ame­ri­kai Ted Dab­ney, az Atari ala­pí­tója azzal ke­rült be a köz­tu­datba, hogy ő ta­lálta ki a já­ték­termi vi­deo­já­ték mű­fa­ját.

A vi­­de­o­­já­­té­­kok fel­­ta­­lá­­lója 81 éves ko­­rá­­ban halt meg. Az ame­ri­kai Ted Dab­ney, az Atari ala­pí­tója, tár­sá­val, Nolan Bush­nell azzal ke­rült be a köz­tu­datba, hogy ők ta­lál­ták ki a já­ték­termi vi­deo­já­ték és a ke­res­ke­delmi for­ga­lom­ban kap­ható vi­deo­já­ték-kon­zol mű­fa­ját.

Gyász: elhunyt a világhírű író, regényeiből több mozifilm is készült

Gyász: elhunyt a világhírű író, regényeiből több mozifilm is készült

87 éve­sen el­hunyt a Hi­ú­sá­gok mág­lyája és Az iga­zak írója.

87 éve­sen el­hunyt a Hi­ú­sá­gok mág­lyája, Az iga­zak, il­letve a Haj­szál híján hősök című művek szer­zője. Tom Wolfe több re­gé­nyé­ből is film ké­szült, me­lyek­ben Bruce Wil­lis, Tom Hanks, Me­l­anie Griffith és Ed Har­ris is ját­szot­tak.