CÍMKE: 'megemlékezés'

A magyar kormány fellép az antiszemitizmus ellen

A magyar kormány fellép az antiszemitizmus ellen

A kor­mány nemet mond az an­ti­sze­mi­tiz­musra, el­ítél min­den an­ti­sze­mita cse­le­ke­de­tet.

Összeroppant a gyásztól az énekesnő, zokogva állt a színpadra

Összeroppant a gyásztól az énekesnő, zokogva állt a színpadra

Miley Cyrus men­to­rált­ját és jó ba­rát­ját ve­szí­tette el.

Miley Cyrus men­to­rált­ját és jó ba­rát­ját ve­szí­tette el, könnyek kö­zött em­lé­ke­zett az éne­kes­nőre.

Megható, így emlékeznek a fiatalon elhunyt Lázár Bencére

Megható, így emlékeznek a fiatalon elhunyt Lázár Bencére

A ta­valy feb­ru­ár­ban, mind­össze 26 éve­sen el­hunyt új­pesti fo­cis­tá­ról sport­cent­ru­mot ne­vez­nek el.

A ta­valy feb­ru­ár­ban, mind­össze 26 éve­sen el­hunyt új­pesti fo­cis­tá­ról sport­cent­ru­mot ne­vez­nek el.

Történelmi videó, így emlékezett meg Koós Jánosról a Ferencváros

Történelmi videó, így emlékezett meg Koós Jánosról a Ferencváros

A Fe­renc­vá­ros a Vidi el­leni ta­lál­kozó előtt bú­csú­zott el a tánc­dal­éne­kes, pa­ro­dista-szí­nész, Koós Já­nos­tól.

A Fe­renc­vá­ros a Vidi el­leni ta­lál­kozó előtt bú­csú­zott el Koós Já­nos­tól. Meg­ható pil­la­na­tok.

Megható gesztussal emlékezik Koós Jánosra a Fradi

Megható gesztussal emlékezik Koós Jánosra a Fradi

Szív­szo­rító per­cek lesz­nek.

Szív­szo­rító per­cek lesz­nek. Imá­dott klubja a csúcs­rang­adón, mél­tón bú­csú­zik a nép­szerű tánc­dal­éne­kes­től.

Megható módon emlékezik Koós Jánosra a TV2 Csoport

Megható módon emlékezik Koós Jánosra a TV2 Csoport

A né­hány napja el­hunyt le­gen­dát min­den kor­osz­tály sze­rette, a leg­nép­sze­rűbb pro­duk­ci­ó­i­val bú­csúz­tatja őt a Ze­ne­bu­tik.

A né­hány napja el­hunyt le­gen­dát min­den kor­osz­tály sze­rette, a leg­nép­sze­rűbb pro­duk­ci­ó­i­val bú­csúz­tatja őt a Ze­ne­bu­tik.

A kommunizmus áldozataira emlékezik a közmédia

A kommunizmus áldozataira emlékezik a közmédia

Feb­ruár 25-én tart­ják az em­lék­na­pot.

Feb­ruár 25-én tart­ják a kom­mu­niz­mus ál­do­za­ta­i­nak em­lék­nap­ját.

Botrány az Oscar-gálán: mindenki megfeledkezett Andy Vajnáról

Botrány az Oscar-gálán: mindenki megfeledkezett Andy Vajnáról

Idén Andy Vajna nem fért be Milos For­man, Stan Lee és Burt Rey­nolds közé. Andy Vajna öz­ve­gye szo­mo­rú­nak tartja az ese­tet.

Sztárok tartottak órát a diákoknak, a kommunizmus áldozataira emlékeztek

Sztárok tartottak órát a diákoknak, a kommunizmus áldozataira emlékeztek

Tár­lat­ve­ze­tés volt a Ter­ror Há­zá­ban.

Is­mert köz­életi sze­mé­lyi­sé­gek ka­la­u­zol­ták a kis­is­ko­lás di­á­ko­kat a Ter­ror Há­zá­ban, hét­főn, a kom­mu­niz­mus ál­do­za­ta­i­nak em­lék­nap­ján. Töb­bek közt Ákos és Zséda is me­sélt.

200 ezren soha többé nem tértek haza

Rétvári: 200 ezren soha többé nem tértek haza

A mál­en­kij robot ál­do­za­ta­ira em­lé­kez­tek.

Az em­lé­ke­zés az is­mét­lő­dés leg­jobb el­len­szere, és ha tabuk nél­kül tu­dunk be­szélni a 20. szá­zad­ról, né­hány hi­bá­tól meg­óv­hat­juk ma­gun­kat a je­len­ben.

Szívszorító dal született a veronai busztragédia áldozatairól

Szívszorító dal született a veronai busztragédia áldozatairól

Bor­nai Tibor, a KFT együt­tes ze­né­sze írt művet a két évvel ez­előtti tra­gé­di­á­ról, az ál­do­za­tok­ról és a gyász­ról.

Megrázó, a veronai tragédiánál dolgozó rendőrök is a családtagokkal gyászoltak

Megrázó, a veronai tragédiánál dolgozó rendőrök is a családtagokkal gyászoltak

Meg­je­len­tek a meg­em­lé­ke­zé­sen.

A bal­eset­nél hely­szí­nelő rend­őrök is meg­je­len­tek a meg­em­lé­ke­zé­sen.

Diáktársaik emlékeztek a Marokkóban meggyilkolt lányokra

Diáktársaik emlékeztek a Marokkóban meggyilkolt lányokra

Több szá­zan gyűl­tek össze az egye­te­mük előtt.

Több szá­zan gyűl­tek össze az előtt a nor­vég egye­tem előtt, ahol a ter­ro­ris­ták által meg­gyil­kolt skan­di­náv di­ák­lá­nyok meg­is­mer­ked­tek és életre szóló ba­rát­sá­got kö­töt­tek.

18 éve hunyt el: így emlékeztek Zámbó Jimmyre - Videó

18 éve hunyt el: így emlékeztek négy oktávos Zámbó Jimmyre - Videó

A Ri­post jelen volt a szer­dai meg­em­lé­ke­zé­sen a Cse­peli te­me­tő­ben, ahol meg­ható szer­tar­tásra ke­rült sor.

A Ri­post jelen volt a szer­dai meg­em­lé­ke­zé­sen a Cse­peli te­me­tő­ben, ahol meg­ható szer­tar­tásra ke­rült sor.

Szomorú, így emlékezett a 4 éve elhunyt Bajor Imréről Verebes István

Szomorú, így emlékezett a 4 éve elhunyt Bajor Imréről Verebes István

"Már négy éve hi­ány­zik nekem na­gyon" - írta Ve­re­bes Ist­ván a Fa­ce­boo­kon. Kép­te­len ki­tö­rölni a te­le­fon­szá­mát.

Megemlékezésre készül: Barátját gyászolja Curtis

Megemlékezésre készül: Barátját gyászolja Curtis

Cur­tis élet­ben tartja az em­lé­két.

Cur­tis igyek­szik élet­ben tar­tani ba­rátja em­lé­két és má­so­kat is erre biz­tat.

Lengyelország függetlenségének centenáriumát ünnepli az M5

Lengyelország függetlenségének centenáriumát ünnepli az M5

A műsor nézői a nagy múltú ma­gyar-len­gyel kul­tu­rá­lis, tör­té­nelmi és tár­sa­dalmi kap­cso­la­tok­ról kap­hat­nak képet.

Orbán Viktor: Dicsőség Tisza Istvánnak - videó

Orbán Viktor: Dicsőség Tisza Istvánnak - videó

Meg kell be­csülni, hogy Ma­gyar­or­szág­nak ma van szu­ve­re­ni­tása, saját útja, erős gaz­da­sága, ha­tá­ro­kon át­ívelő nem­zeti össze­tar­to­zása.

Szívszorító fotó a temetőből: Barátját gyászolja a magyar énekes

Szívszorító fotó a temetőből: Barátját gyászolja a magyar énekes

Mu­ja­hid Zol­tán nem fe­led­ke­zett meg ked­ven­cé­ről.

Mu­ja­hid Zol­tán nem fe­led­ke­zett meg ked­ven­cé­ről, a te­me­tő­ben gyúj­tott neki gyer­tyát.

Nem hittünk a szemünknek, így festenek hírességeink sírjai

Nem hittünk a szemünknek, így festenek hírességeink sírjai

Ha­lot­tak nap­ján min­denki meg­em­lé­ke­zik a sze­ret­te­i­ről és vi­rá­got visz a te­me­tőbe.

Mi erre a magyarázat? Így néz ki Cserháti Zsuzsa sírja

Mi erre a magyarázat? Így néz ki Cserháti Zsuzsa sírja

Min­den évben eljön a ha­lot­tak napja.

Min­den évben eljön a ha­lot­tak napja, ami­kor el­hunyt ro­ko­na­ink­ról, sze­ret­te­ink­ről em­lé­ke­zünk meg.

Népharag zúdult Madonnára, teljesen kiakadtak a rajongók emiatt

Népharag zúdult Madonnára, teljesen kiakadtak a rajongók emiatt

A sztár fel­adata az lett volna, hogy meg­em­lé­kez­zen Aretha Frank­lin­ről.

A sztár fel­adata az lett volna, hogy meg­em­lé­kez­zen Aretha Frank­lin­ről.

Szívszorító fotó, ezt találtuk Somló Tamás sírjánál

Szívszorító fotó, ezt találtuk Somló Tamás sírjánál

Két éve ment el a le­genda.

Somló Tamás sen­ki­vel és sem­mi­vel nem he­lyet­te­sít­hető. Az űr, amit maga után ha­gyott, be­tölt­he­tet­len. Két éve ment el a le­genda.

Megrendítő, így emlékeznek ma a fiatalon elhunyt magyar énekesnőre

Megrendítő, így emlékeznek ma a fiatalon elhunyt magyar énekesnőre

Hosszan tartó, tü­re­lem­mel vi­selt be­teg­ség után hunyt el Fá­bián Juli. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai érte gyűl­nek össze.

Kiderült az igazság: Csak így képes felejteni Somló Tamás özvegye

Kiderült az igazság: Csak így képes felejteni Somló Tamás özvegye

Már két éve, hogy örökre le­hunyta a sze­mét az éne­kes.

Már két éve, hogy örökre le­hunyta a sze­mét az éne­kes, de sze­ret­tei máig sem tud­ták fel­dol­gozni a hi­á­nyát. Somló Tamás öz­ve­gye, Gyöngy­vér azon­ban be­val­lotta, mi segít neki abban, hogy ki­en­gedje a benne rejlő fe­szült­sé­get.

Szívbemarkoló, amit édesanyja mondott a 11 éve eltűnt Maddie-ről

Szívbemarkoló, amit édesanyja mondott a 11 éve eltűnt Maddie-ről

A kis­lány­nak 2007. május 3-án ve­szett nyoma, de szü­lei nem adják fel.

A kis­lány­nak 2007. május 3-án ve­szett nyoma, de szü­lei azóta sem adták fel a re­ményt.

Megható búcsú, az elhunyt futballsztárról meséltek társai

Megható búcsú, az elhunyt futballsztárról meséltek társai

Egész Ang­liát meg­rázta Wilkins ha­lála.

Egész Ang­liát meg­rázta Ray Wilkins ha­lála. A ko­rábbi kö­zép­pá­lyás 61 éve­sen hunyt el.

Kínos fotó, Neymar ezúttal túl messzire ment

Kínos fotó, Neymar ezúttal túl messzire ment

Fur­csa módon em­lé­ke­zett meg.

A je­len­leg sé­rült sztár fur­csa módon em­lé­ke­zett meg a tu­dós­ról. A ra­jon­gók­nak nem tet­szett a kép, tisz­te­let­len­ség­nek tar­tot­ták.

Megható dologra készül Harry a lagziján anyja emlékére

Megható dologra készül Harry a lagziján anyja emlékére

Imá­dott édes­anyja, Diana már nem lehet ott élete nagy nap­ján, de így is ré­szese lesz a ce­re­mó­ni­á­nak.

Imá­dott édes­anyja, Diana már nem lehet ott élete nagy nap­ján, de így is ré­szese lesz a ce­re­mó­ni­á­nak.

Így emlékeznek a buszbaleset áldozataira

Így emlékeznek a buszbaleset áldozataira

Ta­valy, ja­nuár 20-a éj­je­lén tör­tént az a sú­lyos busz­bal­eset, amely­ben ti­zen­he­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Ta­valy, ja­nuár 20-a éj­je­lén tör­tént az a sú­lyos busz­bal­eset, amely­ben ti­zen­he­ten vesz­tet­ték éle­tü­ket.

Megjósolható volt a Jóban Rosszban sztárjának tragikus korai halála!

Megjósolható volt a Jóban Rosszban sztárjának tragikus korai halála!

So­ro­zat­beli fe­le­sége sze­rint sok min­den ki­ol­vas­ható a szí­nész no­vel­lá­i­ból, ver­se­i­ből.

Lecsapnak a temetőjárók üresen hagyott lakására!

Lecsapnak a temetőjárók üresen hagyott lakására!

A bű­nö­zők is szá­mon tart­ják ha­lot­tak nap­ját. Ér­té­ke­ink nem­csak a te­me­tő­ben vagy az oda­uta­zás során van­nak ve­szély­ben, hanem az ott­ho­nunk is.

Ezért a tolvajok ünnepe a halottak napja

Ezért a tolvajok ünnepe a halottak napja

Ren­ge­teg virág, ko­szorú és mé­cses tűnik el a sí­rok­ról, a meg­em­lé­ke­zők­nek a be­tö­rők­től, zseb­tol­va­jok­tól és az au­tó­fel­tö­rők­től is tar­ta­niuk kell.

Váratlan döntést hozott II. Erzsébet királynő

Váratlan döntést hozott II. Erzsébet királynő

Bár még nem tett hi­va­ta­los be­je­len­tést, nem vé­let­len, hogy rég­óta sut­tog­nak róla a ki­rá­lyi ud­var­ban.

Bár még nem tett hi­va­ta­los be­je­len­tést, nem vé­let­len, hogy rég­óta sut­tog­nak róla a ki­rá­lyi ud­var­ban.

Legjobb barátja meghatódva emlékezett meg Aradszky Lászlóról

Legjobb barátja meghatódva emlékezett meg Aradszky Lászlóról

A le­mez­lo­vast és az éne­kest több mint fél év­szá­za­dos ba­rát­ság kö­tötte össze, min­den­kit meg­rá­zott a ha­lá­lá­nak híre.

Unokája emlékezik
a Titanic-katasztrófa magyar hősére

Unokája emlékezik
a Titanic-katasztrófa magyar hősére

Het­ven­hét éve halt meg a hős orvos.

Het­ven­hét éve halt meg Len­gyel Árpád, a túl­élő­ket mentő orvos.

Három éve ment el Bajor Imre: Koós nem hajlandó kimenni a temetőbe!

Három éve ment el Bajor Imre: Koós nem hajlandó kimenni a temetőbe!

A szí­nész ki­tö­röl­he­tet­len em­lé­ke­ket ha­gyott maga után.

A szí­nész ki­tö­röl­he­tet­len em­lé­ke­ket ha­gyott maga után, leg­jobb ba­rátja a mai napig gon­dol rá.

Kamerák előtt kezdett el sírni Vilmos herceg: erre kérték

Kamerák előtt kezdett el sírni Vilmos herceg: erre kérték

Diana her­cegnő jú­lius 1-jén ün­ne­pelte volna 56. szü­le­tés­nap­ját. Fiai rá em­lé­kez­tek.

Diana her­cegnő jú­lius 1-jén ün­ne­pelte volna 56. szü­le­tés­nap­ját. Fiai rá em­lé­kez­tek.

Pontosan egy éve ment el: Így emlékezünk Psota Irénre

Pontosan egy éve ment el: Így emlékezünk Psota Irénre

2016. feb­ruár 25-én éle­té­nek 87. évé­ben, hosszas be­teg­ség után szív­elég­te­len­ség­ben hunyt el.

Így vettek végső búcsút Torgyán Józseftől szerettei - képek

Így vettek végső búcsút Torgyán Józseftől szerettei - képek

Meg­ható szer­tar­tás ke­re­té­ben rót­ták le tisz­te­le­tü­ket az is­me­rő­sök és ro­ko­nok a po­li­ti­kus előtt.

Kaszás Attila halála: tíz év óta először láthatta közönség a gyerekeit!

Kaszás Attila halála: tíz év óta először láthatta közönség a gyerekeit!

A szí­nész tisz­te­le­tére jó­té­kony­sági gá­la­es­tet ren­dez­tek.

A szí­nész tisz­te­le­tére jó­té­kony­sági gá­la­es­tet ren­dez­tek, ame­lyen a 12 éves János és a ki­lenc és fél éves Luca is fel­lép­tek.

Zámbó Jimmy sajátjaként nevelte a testvérpárt

Zámbó Jimmy sajátjaként nevelte a testvérpárt

Jimmy első fe­le­sége egy sosem hal­lott csa­ládi ti­tok­ról leb­ben­tette fel a fáty­lat a ki­rály ha­lá­lá­nak 16. év­for­du­ló­ján.

Jimmy első fe­le­sége egy sosem hal­lott csa­ládi ti­tok­ról leb­ben­tette fel a fáty­lat a ki­rály ha­lá­lá­nak 16. év­for­du­ló­ján.

Az MSZP bojkottálta az 56-os megemlékezést

Az MSZP bojkottálta az 56-os megemlékezést

A Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda par­la­menti ál­lam­tit­kára sze­rint ez szé­gyen.

Az MSZP egy­ál­ta­lán nem vett részt az Or­szág­gyű­lés 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 60. év­for­du­lója al­kal­má­ból szer­ve­zett ün­nepi em­lék­ülé­sén.

Fájdalmairól vallott a drogbalhéba keveredett Curtis

Fájdalmairól vallott a drogbalhéba keveredett Curtis

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül a nép­szerű rap­per. Gyenge pil­la­na­tá­ban rán­totta le az ál­ar­cot ön­ma­gá­ról.

Több száz gyertyát gyújtottak az elhunyt hajléktalanért Kazincbarcikán

Több száz gyertyát gyújtottak az elhunyt hajléktalanért Kazincbarcikán

Gé­zára, vagy ahogy a he­lyiek hív­ták, "Bá­tyára" em­lé­kez­tek hét­főn este.

Gé­zára, vagy ahogy a he­lyiek hív­ták, "Bá­tyára" em­lé­kez­tek hét­főn este az össze­gyűl­tek, akik­hez min­dig volt a haj­lék­ta­lan­nak egy-két ked­ves szava. Ka­zinc­bar­cika élő lel­ki­is­me­re­té­nek hív­ták a férfit.

Somló Tamás tegnap még egyszer megríkatta rajongóit - videó

Somló Tamás
tegnap
még egyszer megríkatta
rajongóit - videó

A Ta­bán­ban bú­csúz­hat­tak el sokan a le­gen­dás ze­nész­től. Meg­ható videó.

A Ta­bán­ban bú­csúz­hat­tak el ra­jon­gói és csa­ládja a le­gen­dás ze­nész­től. Meg­ható videó.

Gyülekezik a tömeg: még te is csatlakozhatsz a Somló-megemlékezéshez!

Gyülekezik a tömeg: még te is csatlakozhatsz a Somló-megemlékezéshez!

Híres ze­nész­tár­sa­kat is vár­nak.

Több híres ze­nész­tár­sat és több száz em­bert vár­nak a budai Tabán Dombra.

Presser Gábor: Tomi nélkül vacakabb hely lett a világ!

Presser Gábor: Tomi nélkül vacakabb hely lett a világ!

Ba­rá­tai bú­csúz­nak tőle.

Somló Tamás bát­ran és hő­si­e­sen küz­dött a vég­ze­tes kór ellen, de ma haj­nal­ban szer­ve­zete vég­leg fel­adta a küz­del­met. Pá­lya­tár­sai és ba­rá­tai bú­csúz­nak tőle.

Virágok jelölik a holttestek helyét Nizzában

Virágok jelölik a holttestek helyét Nizzában

Meg­em­lé­ke­zést tar­tot­tak Niz­zá­ban.

Meg­em­lé­ke­zést tar­tot­tak Niz­zá­ban, a ten­ger­parti sé­tá­nyon az ál­do­za­tok he­lyét vi­rá­gok je­lö­lik.

Verekedés közben ismerkedett meg Bud Spencer és Terence Hill

Verekedés közben ismerkedett meg Bud Spencer és Terence Hill

Te­rence Hill bú­csú­be­szé­det mon­dott ba­rátja te­me­té­sén, ami most már ma­gyar fel­irat­tal is el­ér­hető.

Így emlékeznek a sztárok Némedi Marira

Így emlékeznek a sztárok Némedi Marira

Pá­lya­tár­sait meg­rázta a ha­lála.

Pá­lya­tár­sai meg­ható üze­ne­tek­kel bú­csúz­nak a szink­ron­szí­nész­nő­től, aki csü­tör­tö­kön hunyt el.

Bud Spencer hasonmása is megjelent a budapesti megemlékezésen

Bud Spencer hasonmása is megjelent a budapesti megemlékezésen

Mé­cse­sek, vi­rá­gok és bab­kon­zerv is elő­ke­rült az olasz nagy­kö­vet­ség előtt...

Mé­cse­sek, vi­rá­gok és bab­kon­zerv is elő­ke­rült az olasz nagy­kö­vet­ség előtt...

Meglepő vallomást tett Erőss Zsolt özvegye!

Meglepő vallomást tett Erőss Zsolt özvegye!

Nyíl­tan me­sélt ér­zé­se­i­ről.

Ster­czer Hilda egy ér­zel­mes Fa­ce­book-poszt­ban is­merte be: három évvel férje ha­lála után már vi­szo­lyog az újabb meg­em­lé­ke­zé­sek­től.

Rengeteg program várja az ünneplőket március 15-én

Rengeteg program várja az ünneplőket március 15-én

Nem­csak Bu­da­pes­ten, hanem az egész or­szág­ban szá­mos szí­nes prog­ram­mal vár­ják az ün­nep­lő­ket a köz­ponti ren­dez­vé­nyekre a ma­gyar sza­bad­ság ün­ne­pén.

Elképzeltük, milyen lenne ma Máté Péter

Elképzeltük, milyen lenne ma Máté Péter

Nagy tisz­te­let­tel nyúl­tunk Máté Péter em­lé­ké­hez, sze­ret­tük volna el­kép­zeli mi­lyen lenne ma, hogy nézne ki, ha meg­él­hette volna 69. szü­le­tés­nap­ját.

Nagy tisz­te­let­tel nyúl­tunk Máté Péter em­lé­ké­hez, sze­ret­tük volna el­kép­zeli mi­lyen lenne ma, hogy nézne ki, ha meg­él­hette volna 69. szü­le­tés­nap­ját.

Megható módon emlékezett meg Jimmyről Fásy Ádám

Megható módon emlékezett meg Jimmyről Fásy Ádám

Né­hány napja volt 15 éve, hogy tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek közt itt ha­gyott min­ket Zámbó Jimmy.

Így emlékezik Göncz Árpád unokája nagyapjáról!

Így emlékezik Göncz Árpád unokája nagyapjáról!

Le­g­első em­léke az, hogy nya­ra­ló­juk­ban Forma 1-et néz­nek 1986-ban.