CÍMKE: 'megbocsátás'

Hajdú Péter családi drámája: az utolsó esélye is elszállt

Hajdú Péter családi drámája: az utolsó esélye is elszállt

A mű­sor­ve­zető tíz éve nem tudta ren­dezni a kap­cso­la­tát az édes­ap­já­val.

Ambrus Attila: Az anyám nem láthatja a lányomat

Ambrus Attila: Az anyám nem láthatja a lányomat

Öt­ven­éve­sen lett apuka Amb­rus At­tila, aki végig ott volt lánya szü­le­té­sé­nél.

Váratlan bejelentés: megbocsátott szüleinek Bagi Iván

Váratlan bejelentés: megbocsátott szüleinek a magyar humorista

A nép­szerű hu­mo­rista őszin­tén be­szélt gyer­mek­ko­rá­ról és a meg­bo­csá­tás fo­lya­ma­tá­ról.

A nép­szerű hu­mo­rista őszin­tén be­szélt a csep­pet sem vic­ces gyer­mek­ko­rá­ról.

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

Nagy Feró elárulta, hogyan szervezték be ügynöknek Vikidált

Nagy Feró elárulta, hogyan szervezték be ügynöknek Vikidált

Nagy Feró már nem ha­rag­szik Vik­i­dál Gyu­lára, már tudja, miért kel­lett Vik­i­dál­nak je­len­te­nie róla...

Nagy Feró már nem ha­rag­szik Vik­i­dál Gyu­lára, már tudja, miért kel­lett Vik­i­dál­nak je­len­te­nie róla...

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Élete ne­he­zebb idő­sza­ká­ban sem ve­szí­tette el le­gen­dás fe­kete hu­mo­rát a Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő.

Itt a teljes igazság a Vitray-Gundel-botrányról

Itt a teljes igazság a Vitray-Gundel-botrányról

Az idő meg­szé­píti az em­lé­ke­ket.

Igaz a mon­dás, hogy az idő meg­szé­píti az em­lé­ke­ket, meg­bo­csáj­tóvá teszi az em­bert.

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Döbbenetes üzenetet küldött a szépségkirálynőnek a börtönből

Meg­lepő üze­ne­tet kül­dött P. Ri­chárd, a pénz­szál­lí­tó­rab­lá­sok­kal vá­dolt férfi.

Meg­lepő üze­ne­tet kül­dött P. Ri­chárd, a so­ro­za­tos pénz­szál­lí­tó­rab­lás­sal meg­vá­dolt fi­a­tal­em­ber volt ked­ve­sé­nek, az egy­kori szép­ség­ki­rály­nő­nek a bör­tön­ből. Az egy­kori sze­rel­mes­pár kö­zött csú­nyán el­mér­ge­se­dett a vi­szony...

A nők ezt mind elnézik a férfiaknak, miközben ők fordítva megtorolják

A nők ezt mind elnézik a férfiaknak, miközben ők fordítva megtorolják

Régi ta­pasz­ta­lat, hogy a nők jóval tü­rel­me­seb­bek .

Régi ta­pasz­ta­lat, hogy a nők jóval tü­rel­me­seb­bek kap­cso­la­tuk­ban.

Ezt üzente Hujber Ferencnek a felesége: de mit szól hozzá a színész?

Ezt üzente Hujber Ferencnek a felesége: de mit szól hozzá a színész?

A csa­lád­anya az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tött fel egy árul­kodó fotót. Hi­ány­zik a férje?

Brad Pitt tizenhárom év után nyilvánosan üzent Jennifer Anistonnak!

Brad Pitt tizenhárom év után nyilvánosan üzent Jennifer Anistonnak!

A sztár­pár 2004-ben, An­gel­ina Jolie miatt sza­kí­tott, most Pitt őszin­tén kért el­né­zést.

Ezért nem bocsát meg gázolójának Rékasi Károly

Ezért nem bocsát meg gázolójának Rékasi Károly

A bí­ró­sá­gon ta­lál­ko­zik újra Ré­kasi Ká­roly és az autós, aki el­ütötte. Végre pont ke­rül­het az ügy vé­gére.

A bí­ró­sá­gon ta­lál­ko­zik újra Ré­kasi Ká­roly és az autós, aki el­ütötte.Végre pont ke­rül­het az ügy vé­gére.

Molnár Anikó megbocsátott Havas Henriknek

Molnár Anikó megbocsátott Havas Henriknek

Az el­ső­sor­ban a va­ló­ság­show-kból is­mert Mol­nár Ani­kót ala­po­san meg­bán­totta a Tanár Úr.

Az el­ső­sor­ban a va­ló­ság­show-kból is­mert Mol­nár Ani­kót ala­po­san meg­bán­totta a Tanár Úr. Havas Hen­rik az el­múlt he­tek­ben nyil­vá­nos ámok­fu­tást vég­zett a kö­zös­ségi profil­ján, ahol be­jegy­zé­se­i­ben olyan köz­sze­rep­lő­ket bí­rált éle­sen, mint Ke­le­men Anna.

Ezért hallgatott ilyen sokáig Kiss Lászlóék áldozata

Ezért hallgatott ilyen sokáig Kiss Lászlóék áldozata

Nem csoda, hogy ennyit té­pe­lő­dött.

A sze­xu­ál­pszi­cho­ló­gus sze­rint nem csoda, hogy Zsu­zsanna csak hosszú té­pe­lő­dés után állt nyil­vá­nos­ság elé.

Megbocsátható az abortusz

Megbocsátható az abortusz

Mos­tan­tól már nem­csak a püs­pö­kök, hanem min­den pap meg­bo­csát­hat a ter­hes­ség­meg­sza­kí­tá­son áteső nők­nek - így dön­tött a pápa.

Mos­tan­tól min­den pap meg­bo­csát­hat az abor­tu­szon áteső nők­nek - így dön­tött a pápa.

Damu már nem haragszik Palácsik Timire!

Damu már nem haragszik Palácsik Timire!

Miért tett vá­rat­lan be­je­len­tést?

Ezért tett vá­rat­lan be­je­len­tést a bör­tön­vi­selt szí­nész!

Így reagáltak Pártos Csilla bocsánatkérésére az elgázolt biciklisek!

Így reagáltak Pártos Csilla bocsánatkérésére az elgázolt biciklisek!

A gyö­nyörű jó­ga­ok­tató több mint két évvel ez­előtt szen­ve­dett bal­ese­tet.

A gyö­nyörű jó­ga­ok­tató több mint két évvel ez­előtt szen­ve­dett bal­ese­tet, mely­nek kö­vet­kez­té­ben ő is el­so­dort két ke­rék­pá­rost. Csilla min­dent meg­tett azért, hogy fi­gye­lem­mel kí­sérje az el­múlt idő­szak­ban a fi­a­tal­em­be­rek ál­la­po­tát!

Karácsonykor nyert bűnbocsánatot a Vasember

Karácsonykor nyert bűnbocsánatot a Vasember

Ro­bert Dow­ney Jr-nak v égre meg­bo­csá­tott Ka­li­for­nia.