CÍMKE: 'mav'

Sokan kiakadtak a MÁV szórólapján

Sokan kiakadtak a MÁV szórólapján

Nagy fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a pros­pek­tus.

Nagy fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a MÁV-start ro­má­niai já­ra­tait nép­sze­rű­sítő ki­ad­vány, ami egy Avram Iancu szo­bor ké­pé­vel csá­bí­totta a tu­ris­tá­kat.

Mától meglepetés érhet, ha a Keletiből utaznál

Mától meglepetés érhet, ha a Keletiből utaznál

Két hétre leáll a Ke­leti pá­lya­ud­var, nem ér­kez­nek és nem in­dul­nak az ál­lo­más­ról vo­na­tok.

A vasútállomáson őrjöngött egy fiú, összeverte a MÁV munkatársát is

A vasútállomáson őrjöngött egy fiú, összeverte a MÁV munkatársát is

A MÁV mun­ka­tár­sát is bán­tal­mazta egy 17 éves fiú.

A MÁV mun­ka­tár­sát is bán­tal­mazta egy 17 éves fiú a dré­gely­pa­lánki vas­út­ál­lo­má­son.

Botrány a MÁV-nál: háromgyerekes édesanyát alázott meg a kalauz

Botrány a MÁV-nál: háromgyerekes édesanyát alázott meg a kalauz

Rossz volt az au­to­mata, ezért az anyuka nem tu­dott je­gyet venni.

Rossz volt az au­to­mata, ezért az anyuka nem tu­dott je­gyet venni. A ka­lauz még a rend­őrt is ki­hívta.

Hihetetlen, ezt tették ezekkel az aluljárókkal

Hihetetlen, ezt tették ezekkel az aluljárókkal

Bi­zony el­ámul az em­berfia.

Ami azon­ban most tör­tént, arra nin­cse­nek sza­vak. Olyanná va­rá­zsol­tak né­há­nyat, me­lyek lát­tán el­ámul az em­berfia.

Nagy baj van a Nyugatiban, ezért késnek a vonatok - fotók

Nagy baj van a Nyugati pályaudvaron, ezért késnek a vonatok - fotók

Le­sza­kadt a Nyu­gati pá­lya­ud­va­ron az egyik peron fe­letti te­tő­szer­ke­zet.

Lángolt egy fiatal teste a Kelenföldi pályaudvaron

Lángolt egy fiatal teste a Kelenföldi pályaudvaron

Meg­rázta a ma­gas­fe­szült­ség.

Be­rú­gott, majd fel­má­szott két fi­a­tal egy te­her­va­gonra a Ke­len­földi pá­lya­ud­va­ron szom­ba­ton. A má­szás után rázta meg őket a ma­gas­fe­szült­ség.

Csak 2020 után újítják meg a Nyugati pályaudvart

Csak 2020 után újítják meg a Nyugati pályaudvart

Nem csak a le­sza­kadt te­tő­ele­mek okoz­hat­nak bajt a Nyu­ga­ti­ban: eső­ben min­dig be­ázik az épü­let, csak es­er­nyő­vel lehet köz­le­kedni bent.

Nem csak a le­sza­kadt te­tő­ele­mek okoz­hat­nak bajt a Nyu­gati pá­lya­ud­va­ron: eső­ben min­dig be­ázik az épü­let, csak es­er­nyő­vel lehet köz­le­kedni a fe­dett csar­nok­ban! De a já­ró­fe­lü­let sem túl biz­ton­sá­gos a for­gal­mas pá­lya­ud­va­ron. A MÁV csak 2020 utánra ígér fel­újí­tást.

Sokan örülhetnek ennek a bejelentésnek, begyorsít a MÁV

Sokan örülhetnek ennek a bejelentésnek, begyorsít a MÁV

Ma­ga­sabb se­bes­ségre kap­csol a MÁV a sze­rel­vé­nyein.

Ma­ga­sabb se­bes­ségre kap­csol a MÁV. Leg­alábbis a sze­rel­vé­nye­ken ta­lál­ható wifi­vel.

Fél áron is utazhatnak februártól a természetjárók

Fél áron is utazhatnak februártól a természetjárók

Mások is jól jár­hat­nak a vas­út­tal.

Meg­vál­to­zik a ter­mé­szet­já­rók szá­mára fel­hasz­nál­ható vas­úti ked­vez­mény, de nem csak őket érinti a MÁV által szor­gal­ma­zott vál­toz­ta­tás.

Így működik a vasútnál az új jegyvásárlási rendszer

Teszteltük, így működik a vasútnál az új jegyvásárlási rendszer

Sokan pa­naszt tet­tek.

70 pa­nasz ér­ke­zett be hi­va­ta­lo­san a vas­út­tár­sa­ság­hoz az új jegy­vá­sár­lási sza­bá­lyok miatt.

Óriási fejlesztés jön a budapesti pályaudvarokon, végre rendet tesznek

Óriási fejlesztés jön a budapesti pályaudvarokon, végre rendet tesznek

Már na­gyon rossz ál­la­pot­ban vol­tak az ál­lo­má­sok.

Már na­gyon rossz ál­la­pot­ban vol­tak az ál­lo­má­sok és a kör­nyé­kükre is ren­ge­teg pa­nasz ér­ke­zett, ezért a MÁV a cse­lek­vés me­ze­jére lé­pett.

Már látni a HÉV-felújítás első jeleit a szentendrei vonalon

Már látni a nagy HÉV-felújítás első jeleit a szentendrei vonalon, örülhetnek az utasok

Óri­ási vál­to­zá­sok jön­nek az immár a MÁV-hoz tar­tozó HÉV kü­lön­böző sza­ka­szain. A szent­end­rei vo­na­lon már látni a fel­újí­tás első je­leit.

Óri­ási vál­to­zá­sok jön­nek az immár a MÁV-hoz tar­tozó HÉV kü­lön­böző sza­ka­szain. A szent­end­rei vo­na­lon már látni a fel­újí­tás első je­leit. Több meg­ál­ló­hoz ugyanis eső­be­ál­ló­kat he­lyez­tek ki. De sorra kerül a há­ló­zat többi vo­nala is.

Mit keresett egy pucér magyar férfi a sínek között délelőtt?

Mit keresett egy pucér férfi a sínek között délelőtt?

A kü­lö­nös in­ci­dens miatt vesz­te­gelt egy, a fő­vá­rosba tartó, il­letve a Déli pá­lya­ud­var­ról Győrbe tartó vonat.

A kü­lö­nös in­ci­dens miatt vesz­te­gelt egy, a fő­vá­rosba tartó, il­letve a Déli pá­lya­ud­var­ról Győrbe tartó vonat.

Zavart okozott a szigorítás a pályaudvarokon

Zavart okozott a szigorítás a pályaudvarokon

Életbe lé­pett a "4 órás sza­bály".

Hétfő volt az első mun­ka­nap, ami­kor tö­me­gé­vel ta­pasz­tal­hat­ták meg a vo­nat­tal köz­le­kedő uta­sok az úgy­ne­ve­zett "4 órás sza­bályt".

Vasárnaptól változik a MÁV menetrendje

Vasárnaptól változik a MÁV menetrendje

A vál­tás­nak egy­ér­tel­műen a győ­riek örül­het­nek a leg­job­ban.

Életbe lép a MÁV téli me­net­rendje de­cem­ber 9-én. Va­sár­nap­tól szá­mos vas­út­vo­na­lon vál­to­zik a vo­na­tok köz­le­ke­dése. Bővül a nem­zet­közi össze­köt­te­tés. A vál­tás­nak egy­ér­tel­műen a győ­riek örül­het­nek a leg­job­ban.

Mikulás-vonatokkal várják a gyerekeket vasárnapig

Mikulás-vonatokkal várják a gyerekeket vasárnapig

Ün­nepi vo­na­to­zásra vár­ják a ki­csi­ket.

Ün­nepi vo­na­to­zásra várja a ki­csi­ket és na­gyo­kata MÁV és a Vas­út­tör­té­neti Park de­cem­ber 9-ig.

Metró lesz a HÉV-ekből, meghosszabbítják a vonalakat

Metró lesz a HÉV-ekből, meghosszabbítják a vonalakat

Lát­vá­nyos tö­meg­köz­le­ke­dési át­ala­ku­lás előtt a fő­vá­ros. Össze­kö­tik a 2-es met­rót a H5-ös HÉV-vel, a H6-os a Kál­vi­nig jár majd.

Változás a MÁV-nál: négy órára lesz érvényes a rövid útra váltott jegy

Változás a MÁV-nál: négy órára lesz érvényes a rövid útra váltott jegy

De­cem­ber 9-én nem csak a me­net­rend vál­to­zik a MÁV-START-nál...

De­cem­ber 9-én nem csak a me­net­rend vál­to­zik a MÁV-START-nál, de az üz­let­sza­bály­zat több pontja is.

Íme a MÁV új emeletes csodavonata

Íme a MÁV új emeletes csodavonata

2019-től 11 darab új, eme­le­tes sze­rel­vényt fog köz­le­ked­tetni a MÁV.

A vas­út­tár­sa­ság 2019-től 11 darab új, eme­le­tes sze­rel­vényt fog köz­le­ked­tetni az elő­vá­rosi vo­na­la­kon. Az első ko­csi­szek­rény meg­ér­ke­zett Du­na­ke­szire.

InterCity kötheti össze Budapestet Kárpátaljával

InterCity kötheti össze Budapestet Kárpátaljával

A je­gyek hét­ezer fo­rint­tól lesz­nek.

Akár két hó­na­pon belül In­terCity járat köt­heti össze Bu­da­pes­tet és a kár­pát­al­jai Mun­ká­csot. A je­gyek nagy­já­ból hét­ezer fo­rin­tért lesz­nek kap­ha­tók.

Sokan fognak örülni a MÁV bejelentésének

Sokan fognak örülni a MÁV bejelentésének

A MÁV kö­zölte, hogy no­vem­ber 7-én éj­fé­lig meg­hosszab­bí­totta a havi bér­le­tek ér­vé­nyes­sé­gét a hosszú hét­vége utáni prob­lé­ma­men­tes uta­zás biz­to­sí­tása ér­de­ké­ben.

A MÁV kö­zölte, hogy no­vem­ber 7-én éj­fé­lig meg­hosszab­bí­totta a havi bér­le­tek ér­vé­nyes­sé­gét a hosszú hét­vége miatt.

Újra utasokkal teli vonat érkezett a pályaudvarra, megnyílt a Déli

Újra utasokkal teli vonat érkezett a pályaudvarra, megnyílt a Déli

Ismét indít és fogad vo­na­to­kat a fő­vá­rosi Déli pá­lya­ud­var.

Ismét indít és fogad vo­na­to­kat a fő­vá­rosi Déli pá­lya­ud­var, így teg­nap reg­gel újra meg­tel­tek a pe­ro­nok.

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

Nagy dologra készülnek a Fradi-szurkolók, rég volt erre példa

A Fradi ok­tó­ber 27-én lép pá­lyára Mis­kol­con. Nagy lét­szám­ban utaz­hat­nak a zöld-fe­hé­rek fa­na­ti­ku­sai.

Gránátot találtak egy miskolci IC-n, tűzszerészek lepték el a pályaudvart

Gránátot találtak egy miskolci IC-n, tűzszerészek lepték el a pályaudvart

Rozs­dás ak­na­vető grá­ná­tot ta­lál­tak a ta­ka­rí­tók a Mis­kolc-Ti­szai pá­lya­ud­va­ron az egyik Bu­da­pest­ről ér­ke­zett IC-n.

Ma újra megnyit a Déli pályaudvar

Újra felcsendül a MÁV-szignál, ma újra megnyit a forgalmas Déli pályaudvar

A két hétig tartó fel­újí­tási mun­ká­la­tok után ismét indít és fogad vo­na­to­kat a bu­da­pesti Déli pá­lya­ud­var. Az uta­sok szá­mára nem túl lát­vá­nyos a fel­újí­tás, ám a biz­ton­sá­got szol­gálja.

A két hétig tartó fel­újí­tási mun­ká­la­tok után ismét indít és fogad vo­na­to­kat a bu­da­pesti Déli pá­lya­ud­var. Az uta­sok szá­mára nem túl lát­vá­nyos a fel­újí­tás első üte­mé­nek ered­mé­nye, ám az el­vég­zett mun­kák a biz­ton­sá­got szol­gál­ják.

Így élték meg az utasok a Déli bezárását

Káosz nélkül úsztuk meg a Déli bezárását

Fel­ké­szül­tek arra, hogy két hétre bezár a Déli, és a Dél-budai Ke­len­földi pá­lya­ud­var veszi át a sze­re­pét.

Fel­ké­szül­tek az uta­sok arra, hogy két hétre bezár a Déli pá­lya­ud­var, és a Dél-budai Ke­len­földi pá­lya­ud­var veszi át a sze­re­pét. El­ke­rül­tük a ká­oszt.

Vakációbérletet kínálnak a vonatokra

Vakációbérletet kínálnak a vonatokra

A nyári idő­szak­ban sok diák ki­rán­dul.

A nyári idő­szak­ban, ami­kor sok diák ki­rán­dul, fesz­ti­vá­lozni indul, vagy akár nyári mun­kára uta­zik, remek le­he­tő­ség ez.

Nem is hinnéd, mennyi idő lejutni most a Balatonra autóval és vonattal

Nem is hinnéd, mennyi idő lejutni most a Balatonra autóval és vonattal

Ki­tört az is­ko­lák­ban a va­ká­ció és a jó idő, a fél or­szág víz­partra indul!

Óriási a káosz reggelente, ezért késnek a HÉV utasai

Óriási a káosz reggelente, ezért késnek mostantól a HÉV utasai

2-3 HÉV is el­megy, mire si­ke­rül ki­egé­szítő je­gyet ven­niük az uta­sok­nak Szent­end­rén! Ok­tó­ber 1-től vál­toz­tak a sza­bá­lyok.

2-3 HÉV is el­megy, mire si­ke­rül ki­egé­szítő je­gyet ven­niük az uta­sok­nak Szent­end­rén! Ok­tó­ber 1-től vál­toz­tak au uta­zási sza­bá­lyok, ami ká­osz­hoz ve­ze­tett a MÁV-HÉV vo­na­lain. Sokan elé­ge­det­le­nek a ki­ala­kult új hely­zet miatt.

Döbbenet a nyíregyházi IC-n: otthagyta a vonatot a mozdonyvezető

Döbbenet a nyíregyházi IC-n: otthagyta a vonatot a mozdonyvezető

Le­járt a mű­szakja, ezért meg­állt és ott­hagyta az uta­so­kat.

Le­járt a mű­szakja, ezért meg­állt és ott­hagyta az uta­so­kat.

Hatalmas változás jön a vonatokon, kemény lépést tesz a MÁV

Hatalmas változás jön a vonatokon, kemény lépést tesz a MÁV

Az el­len­őrö­ket ren­ge­teg tá­ma­dás éri, de a cég sze­retné biz­ton­ság­ban tudni dol­go­zóit, ezért vál­toz­tat.

Az el­len­őrö­ket ren­ge­teg tá­ma­dás éri, de a cég sze­retné biz­ton­ság­ban tudni dol­go­zóit, ezért vál­toz­tat.

Csak javítgatják a MÁV-automatákat, mikor cserélik végre?

Csak javítgatják a MÁV-automatákat, mikor cserélik végre?

Ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak.

Ren­ge­te­gen pa­nasz­kod­nak a vas­út­ál­lo­má­so­kon a hibás MÁV-jegy­au­to­ma­tákra. Sok gép bank­kár­tya el­fo­gadó ter­mi­nálja hibás.

Meglepődsz, mit tud majd az új MÁV-automata!

Meglepődsz, mit tud majd az új MÁV-automata!

Mo­dern ké­szü­lé­kekre szá­mít­ha­tunk.

Nyár­tól több új, mo­dern, érin­tő­kép­er­nyős jegy­ér­té­ke­sítő au­to­ma­tát te­le­pít a MÁV. A ké­szü­lé­kek­kel töb­bek közt a hosszas sor­ban ál­lást akar­ják el­ke­rülni.

Időrabló sorompók miatt kockáztatják az életüket!

Időrabló sorompók miatt kockáztatják az életüket!

In­do­ko­lat­la­nul sokat kell vá­ra­kozni.

In­do­ko­lat­la­nul sokat, van, ahol több mint fél órát is vá­ra­kozni kell a vas­úti so­rom­pók­nál, pa­na­szol­ják a Ri­post ol­va­sói.

Fontos változások léptek életbe a MÁV-nál!

Fontos változások léptek életbe a MÁV-nál!

A ka­rá­cso­nyi kör­nyéki for­ga­lom­nö­ve­ke­dés és a fo­lya­ma­tos pá­lya­fej­lesz­tés miatt több dolog is vál­to­zott.

A ka­rá­cso­nyi kör­nyéki for­ga­lom­nö­ve­ke­dés és a fo­lya­ma­tos pá­lya­fej­lesz­tés miatt több dolog is vál­to­zott.

Eldurvult a graffitisek bandaháborúja, felháborító, amit csinálnak

Eldurvult a graffitisek bandaháborúja, felháborító, amit csinálnak

Nem csak régi sze­rel­vé­nyek esnek ál­do­za­tul, né­hány hete egy új, Flirt vo­na­tot is össze-vissza fir­kál­tak a van­dá­lok.

Sztrájkba kezdtek a vasutasok, nem változott a vonatközlekedés

Sztrájkba kezdtek a vasutasok, nem változott a vonatközlekedés

Még nem késő, hogy vissza­váltsd a vo­nat­je­gyed! Ma 23 óráig fenn­aka­dá­sok lesz­nek.

Támad a nyár: Itt kaphatsz ingyen vizet a tomboló hőségben

Támad a nyár: Itt kaphatsz ingyen vizet a tomboló hőségben

Hétfő éj­fé­lig má­sod­fokú hő­ség­ri­asz­tást van ér­vény­ben, hét­vé­gén akár a 40 fokot is el­ér­heti a hő­mér­sék­let.

Hétfő éj­fé­lig má­sod­fokú hő­ség­ri­asz­tást van ér­vény­ben, hét­vé­gén akár 40 fokot is lehet.

Felháborító dolgot művelnek a graffitisek

Felháborító dolgot művelnek a graffitisek

Egy­más­sal ri­va­li­záló graffi­ti­sek újra és újra összefir­kál­ják a HÉV-eket.

Hiába küzd a vas­út­tár­sa­ság, az egy­más­sal ri­va­li­záló graffi­ti­sek újra és újra összefir­kál­ják a bu­da­pesti HÉV-sze­rel­vé­nye­ket és a vas­úti ko­csi­kat.

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Ezt kell tudnod a boltokról és buszokról

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz.

Az utolsó pil­la­nat­ban még hoz­zá­jut­hatsz a friss ka­lács­hoz, hi­ányzó to­jás­hoz, és ma még a bu­szok is sű­rűb­ben jár­nak.

Erre figyelj, ekkor nem büntet az ellenőr!

Erre figyelj, ekkor nem büntet az ellenőr!

Túl nagy lenne a tömeg, ezt akar­ják el­ke­rülni a pénz­tá­rak­nál. To­vább lesz­nek ér­vé­nye­sek a bér­le­tek a pün­kösdi ünnep miatt.

Túl nagy lenne a tömeg, ezt akar­ják el­ke­rülni a pénz­tá­rak­nál. To­vább lesz­nek ér­vé­nye­sek a bér­le­tek a pün­kösdi ünnep miatt.

Abszurd: Ezért robogott át nyitott sorompónál a mozdony Zamárdiban

Abszurd: Ezért robogott át nyitott sorompónál a mozdony Zamárdiban

Fel­nyílt a so­rompó, el­sö­té­tült a jel­ző­lámpa az egyik vas­úti át­já­ró­nál Za­már­di­ban, majd ke­resz­tül ro­bo­gott egy moz­dony.

Ingyen wifi, légkondi! A jövő elkezdődött, már jár a felújított HÉV

Ingyen wifi, légkondi! A jövő elkezdődött, már jár a felújított HÉV

Még csak egy ösz­vér­sze­rel­vényt ér­tünk tet­ten a szent­end­rei vo­na­lon, de amit lát­tunk, az nem rossz. Kér­dés, lesz-e foly­ta­tás?

Ez durva! Vörös színű figyelmeztetés a vasúttól

Ez durva! Vörös színű figyelmeztetés a vasúttól

In­terCity­ket is érint az a vál­to­zás, ami miatt vál­to­zik a me­net­rend. Nő a me­net­idő is.

In­terCity­ket is érint az a vál­to­zás, ami miatt vál­to­zik a me­net­rend. Nő a me­net­idő is.

Ez nem lehet igaz! Tényleg leállítják a balatoni vonatok harmadát?

Ez nem lehet igaz! Tényleg leállítják a balatoni vonatok harmadát?

Van egy kü­lö­nös uta­lás a MÁV hon­lap­ján...

Van egy kü­lö­nös uta­lás a MÁV hon­lap­ján, ami min­den­kit bi­zony­ta­lan­ság­ban tart. S köz­ben a hírek arról szol­nak, hogy a ta­va­lyi­hoz ké­pest jóval ke­ve­sebb vonat jár majd Bu­da­pest­ről a tó északi part­jára.

Újabb vonalakon lesz vasúti vágányzár, durván nő a menetidő

Újabb vonalakon lesz vasúti vágányzár, durván nő a menetidő

A meg­szo­kott­nál jóval gyöt­rel­me­sebb az uta­zás.

A meg­szo­kott­nál jóval gyöt­rel­me­sebb az uta­zás.

Soha jobbkor: több napos MÁV vágányzár jön

Soha jobbkor: több napos MÁV vágányzár jön

Ke­resni sem le­he­tett volna jobb idő­pon­tot a most meg­hir­de­tett vá­gány­zárra, ha az volt a szán­dék, hogy egy ki­csit tre­ní­roz­zák az uta­zó­kat.

Romkocsma is nyílhatna Kelenföld helyén - képriport

Romkocsma is nyílhatna Kelenföld helyén - képriport

Aki Nyu­gat-Eu­ró­pá­ból vo­nat­tal ér­ke­zik Bu­da­pestre, s vé­let­le­nül le­száll Ke­len­föl­dön, az alig­ha­nem dob egy há­tast a pá­lya­ud­var lát­vá­nyá­tól.

Nem ott laksz, ahol dolgozol? Jár neked 400 ezer forint!

Nem ott laksz, ahol dolgozol? Jár neked 400 ezer forint!

Rej­tett le­he­tő­sé­gek.

Van­nak olyan rej­tett le­he­tő­sé­gek, amik­ről talán nem is hal­lot­tál. Nem kötik az or­rodra, pedig sok pénzt nyer­het­nél raj­tuk.

Hihetetlen: Végre egy jó pont a MÁV-nak!

Hihetetlen: Végre egy jó pont a MÁV-nak!

Ju­tal­mat osz­ta­nak a mig­ráns­hely­zet­ben helyt­állt vas­uta­sok­nak!

Hosszan so­rol­hat­nánk a MÁV-val kap­cso­la­tos ne­ga­tí­vu­mo­kat, azon­ban most csak di­csérni tud­juk. Ju­tal­mat osz­ta­nak a mig­ráns­hely­zet­ben helyt­állt vas­uta­sok­nak!

Elképesztő! Ez okozta a vasúti katasztrófát!

Elképesztő! Ez okozta a vasúti katasztrófát!

Hi­he­tet­len dol­got ál­la­pí­tott meg a hi­va­ta­los vizs­gá­lat arról, hogy miért ment egy­más­sal szembe két vonat. Itt a je­len­tés.

Hi­he­tet­len dol­got ál­la­pí­tott meg a hi­va­ta­los vizs­gá­lat arról, hogy miért ment egy­más­sal szembe és üt­kö­zött össze a nyílt pá­lyán két vonat.

Hétszáz milliós többletköltsége lett a MÁV-nak a migránshelyzet miatt

Hétszáz milliós többletköltsége lett a MÁV-nak a migránshelyzet miatt

Min­den MÁV mun­ka­vál­laló, aki fel­ada­tot vál­lalt a mig­rá­ciós hely­zet­ben, egyedi ju­tal­mat kap.

Hétvégén kerüld el a Délit! A vonatok Kelenföldről indulnak, és oda is érkeznek

Hétvégén kerüld el a Délit! Nem járnak a vonatok

Szom­ba­ton és va­sár­nap nem köz­le­ked­nek a vo­na­tok Bu­da­pest-Déli pá­lya­ud­var és Ke­len­föld ál­lo­más kö­zött. Pá­lya­kar­ban­tar­tási mun­kák lesz­nek.

MÁV: Rengeteg ételt és ruhát eldobálnak a migránsok a vonatokon

MÁV: Rengeteg ételt és ruhát eldobálnak a migránsok a vonatokon

El­do­bál­ják a ru­há­kat, ételt, italt a vo­na­to­kon. Re­a­gált a vas­út­tár­sa­ság.

Nem hasz­nál­ják ren­del­te­tés­sze­rűen a mel­lék­he­lyi­sé­get, el­do­bál­ják a ru­há­kat, ételt, italt.

Kerüld ELVIRÁt! Így vág át a MÁV-rendszere

Kerüld ELVIRÁt! Így vág át a MÁV-rendszere

Aki jót akar, és nem sze­retné le­késni a vo­na­tát, eszébe ne jus­son a MÁV jegy­el­adási rend­sze­rét hasz­nálni, mert hét­vé­gen­ként, ahogy most pén­te­ken is, jó eséllyel cső­döt mond.

Ha nem sze­retné le­késni a vo­na­tát, eszébe ne jus­son a MÁV jegy­el­adási rend­sze­rét hasz­nálni, mert hét­vé­gen­ként cső­döt mond.

A magyar utasoknak sem egyszerű a jegyvásárlás a vasúton - Fotó

A magyar utasoknak sem egyszerű a jegyvásárlás a vasúton

A me­ne­kült­hely­zet miatt ked­den le­zár­ták a Ke­leti pá­lya­ud­var fő­be­já­ra­tát, az uta­so­kat a két ol­dalsó csar­no­kon en­ge­dik át.

MÁV: késéssel, de elindulnak a vonatok a Keletiből

MÁV: késéssel, de elindulnak a vonatok a Keletiből

A MÁV Nem­zet­közi Jegy­in­for­má­ció te­le­fo­non azt a tá­jé­koz­ta­tást adta, hogy el­in­dul­nak a vo­na­tok Bécs felé, csak ké­sés­sel.

Veszélybe került a közbiztonság, a MÁV ezért hozott szigorító intézkedéseket

Veszélybe került a közbiztonság, a MÁV ezért hozott szigorító intézkedéseket

A po­tyára meg­vál­tott je­gyek árát 40 euro mér­ték­ben vissza­té­rí­tik.

Már a fék­rend­sze­rek el­len­őr­zé­sét sem tud­ták el­látni, pedig szer­dán már nem is lép­he­tett be me­ne­kült a Ke­leti-pá­lya­ud­var te­rü­le­tére. A po­tyára meg­vál­tott je­gyek árát 40 euro mér­ték­ben vissza­té­rí­tik.

Halálos vonatgázolás Kelenföldön

Halálos vonatgázolás Kelenföldön

A Keszt­helyre tartó exp­ressz vonat el­gá­zolt egy sze­mélyt.

A Keszt­helyre tartó exp­ressz vonat el­gá­zolt egy sze­mélyt Bu­da­pes­ten, aki azon­nal éle­tét ve­szí­tette. A köz­le­ke­dés hely­re­állt.