CÍMKE: 'masterchef vip'

Hatalmas nemzetközi sikert ért el a TV2, Los Angelesben díjazták

Hatalmas nemzetközi sikert ért el a TV2, Los Angelesben díjazták

A TV2 egyik promo vi­de­ója ért el do­bo­gós he­lye­zést a nem­zet­közi ver­se­nyen.

Máris ajánlatokkal bombázzák a MasterChef VIP győztesét

Máris ajánlatokkal bombázzák a MasterChef VIP győztesét

Az év sztár­sza­ká­csa most azon gon­dol­ko­dik, mit kezd­jen a meg­szer­zett tu­dás­sal.

Óriási siker: Ő lett az év magyar sztárszakácsa

Óriási siker: Ő lett az év magyar sztárszakácsa

Ő maga csak annyit sze­re­tett volna, hogy ne az első adá­sok egyi­kén kell­jen tá­voz­nia a ver­seny­ből.

Ő maga csak annyit sze­re­tett volna, hogy ne az első adá­sok egyi­kén kell­jen tá­voz­nia a ver­seny­ből.

Ma este minden kiderül: Ki lesz a TV2 bajnoka?

Ma este minden kiderül: Ki lesz a TV2 bajnoka?

Hosszú he­te­ken át küz­döt­tek, hol egyé­ni­ben, hol csa­pat­ban bi­zo­nyí­tot­ták rá­ter­mett­sé­gü­ket.

Hosszú he­te­ken át küz­döt­tek, hol egyé­ni­ben, hol csa­pat­ban bi­zo­nyí­tot­ták rá­ter­mett­sé­gü­ket. Már csak ket­ten ma­rad­tak!

Meglepő titkot osztott meg Janicsák Veca

Meglepő titkot osztott meg Janicsák Veca

A csi­nos éne­kesnő már sok­kal ott­ho­no­sab­ban mozog a kony­há­ban. Ennek csa­ládja örül a leg­job­ban, Veca min­dig meg­lepi őket va­lami kis fi­nom­ság­gal.

A csi­nos éne­kesnő már sok­kal ott­ho­no­sab­ban mozog a kony­há­ban. Ennek csa­ládja örül a leg­job­ban, Veca min­dig meg­lepi őket va­lami kis fi­nom­ság­gal.

Megfőzték a zöld sasokat a TV2 sztárszakácsai

Megfőzték a zöld sasokat a TV2 sztárszakácsai

Me­ge­te­tik a Fradi ifi­ket...

Szerda este ismét a csa­pat­já­téké lesz a fő­sze­rep a Ms­terC­hef VIP dön­tős he­té­ben. Me­ge­te­tik a Fradi ifi­ket...

Sírva röhögött az egész stúdió Mádai Vivien erotikus sütijén

Sírva röhögött az egész stúdió Mádai Vivien erotikus sütijén

A ma este adásba ke­rülő Mas­terC­hef VIP for­ga­tá­sát le kel­lett ál­lí­tani, mert a Mokka mű­sor­ve­ze­tője vé­let­le­nül...

A ma este adásba ke­rülő Mas­terC­hef VIP for­ga­tá­sát le kel­lett ál­lí­tani...

Horror a stúdióban: Könnyeikkel küzdöttek a TV2 versenyzői

Horror a stúdióban: Könnyeikkel küzdöttek a TV2 versenyzői

El­ké­pesztő fel­ada­tok­ban eddig sem volt hi­á­nya a Mas­terC­hef VIP sztár­sza­ká­csa­i­nak.

Nincs könnyű helyzetben Kocsis Tibor

Nincs könnyű helyzetben Kocsis Tibor

A Mas­terC­hef elő­dön­tő­jé­ben já­runk.

Az elő­döntő he­té­ben jár a Mas­terC­hef VIP.

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Az éne­kesnő éle­tébe új sze­re­lem­ként lo­pó­dzott be a gaszt­ro­nó­mia. Olyan erő­sen, hogy ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Az éne­kesnő éle­tébe új sze­re­lem­ként lo­pó­dzott be a gaszt­ro­nó­mia. Olyan erő­sen, hogy ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Hihetetlen, mit vett a szájába Pásztor Anna

Hihetetlen, mit vett a szájába Pásztor Anna

A Mas­terchef VIP ver­seny­zője, Pász­tor Anna a ka­me­rák előtt hozta za­varba a fi­a­tal séfet, Mi­zsei Já­nost. Hogy, mi tör­tént pon­to­san? Cik­künk­ben meg­néz­he­ted a vi­deót is!

A Mas­terchef VIP ver­seny­zője, Pász­tor Anna a ka­me­rák előtt hozta za­varba a fi­a­tal séfet, Mi­zsei Já­nost.

Nincs kegyelem: Aki lazít, azt kiszórják a TV2 show-jából

Nincs kegyelem: Aki lazít, azt kiszórják a TV2 show-jából

Sok kony­hai bakit el­néz­tek, de...

Sok kony­hai baki fö­lött huny­tak sze­met eddig a pro­duk­ció mes­ter­sza­ká­csai, de mos­tan­tól na­gyí­tó­val nézik majd a ver­seny­ző­ket.

Botrány: Szabó Dóra durván beszólt Árpa Attilának

Botrány: Szabó Dóra durván beszólt Árpa Attilának

Egy­más­nak fe­szül­tek a ka­me­rák előtt.

Egy­más­nak fe­szül­tek a ka­me­rák előtt. Ment az adok kapok.

Alkoholizmusáról vallott a híres magyar énekes

Alkoholizmusáról vallott a híres magyar énekes

A hí­res­ség annyira ko­mo­lyan veszi az ital­prob­lé­máit, hogy a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban nem volt haj­landó olyan éte­le­ket kós­tolni, amik­ben al­ko­hol van.

A hí­res­ség annyira ko­mo­lyan veszi az ital­prob­lé­máit, hogy a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban nem volt haj­landó olyan éte­le­ket kós­tolni, amik­ben al­ko­hol van.

Ma este eldől, kik a TV2 főzőshow-jának döntősei

Ma este eldől, kik a TV2 főzőshow-jának döntősei

Pén­tek este ha­tal­mas lesz a tét, hi­szen ki­de­rül, ki az a 10 sztár­sza­kács, akik a kö­vet­kező héten már a dön­tő­ben küzd­het­nek egy­más­sal.

Pén­tek este ha­tal­mas lesz a tét, hi­szen ki­de­rül, ki az a 10 sztár­sza­kács, akik a kö­vet­kező héten már a dön­tő­ben küzd­het­nek egy­más­sal.

Csapattársa megbocsájtott Árpa Attilának

Csapattársa megbocsájtott Árpa Attilának

Sze­ren­csére a stú­di­ó­ban ki­rob­bant pa­rázs vita egyik sze­rep­lője sem ha­rag­tartó, így el­si­mí­tot­ták a né­zet­el­té­rést.

Sze­ren­csére a stú­di­ó­ban ki­rob­bant pa­rázs vita egyik sze­rep­lője sem ha­rag­tartó, így el­si­mí­tot­ták a né­zet­el­té­rést.

Balhé a TV2 stúdiójában: Cicaharc lett a feladatból

Balhé a TV2 stúdiójában: Cicaharc lett a feladatból

Hár­man fe­szül­nek egy­más­nak.

Kedd este egy hár­mas konflik­tus bor­zolja majd a ke­dé­lye­ket a TV2 fő­ző­show-jában. A három grá­cia nem bírt egy­más­sal.

Drámai pillanatok a stúdióban: Összefogtak a magyar énekesért

Drámai pillanatok a stúdióban: Összefogtak a magyar énekesért

Ördög Nóra is ne­he­zen vi­selte az utolsó elő­dön­tős adás vég­haj­rá­ját, ahol az éne­kes he­ro­i­kus küz­del­met foly­ta­tott.

Eltört a mécses: Könnyekben tört ki Mádai Vivien

Eltört a mécses: Könnyekben tört ki Mádai Vivien

A mű­sor­ve­zető ma­xi­ma­lista...

A mű­sor­ve­zető ma­xi­ma­lista, így ne­he­zen vi­seli, ha va­lami nem úgy sül el, aho­gyan azt el­kép­zelte. Vajon mi tör­tén­he­tett a kony­há­ban?

Újabb véres balesetet szenvedett Tilla

Újabb véres balesetet szenvedett Tilla

A mű­sor­ve­zető ed­digi útját nem kí­séri sze­ren­cse a Mas­terC­hef VIP-ben.

A mű­sor­ve­zető ed­digi útját nem kí­séri sze­ren­cse a Mas­terC­hef VIP kony­há­já­ban. Bár jól halad, de mi­lyen áron?

Kínos lebukás, csaláson kapták Fresh Andit

Kínos lebukás, csaláson kapták Fresh Andit

A szexi éne­kesnő elég kel­le­met­len hely­zetbe so­dorta magát. Kel­lett is ma­gya­ráz­kod­nia.

A szexi éne­kesnő elég kel­le­met­len hely­zetbe so­dorta magát. Kel­lett is ma­gya­ráz­kod­nia.

Kocsis Tibor új dimenzióba lépett a forgatások után

Kocsis Tibor új dimenzióba lépett a forgatások után

"Min­den, min­den­nel össze­passzol..."

A nép­szerű éne­kes már fő­is­ko­lás évei alatt meg­ta­nult főzni, bár ak­ko­ri­ban in­kább a kény­sze­rű­ség, mint­sem a gurmé élet­ér­zés vitte rá, fő­zésre.

Ők kilencen vágnak neki a TV2 versenyének

Ők kilencen vágnak neki a TV2 versenyének

Éne­ke­sek, ze­né­szek, spor­toló...

A kö­vet­kező öt nap szin­tén ko­moly iz­gal­ma­kat tar­to­gat majd a TV2 nézői szá­mára, hi­szen éne­ke­sek, ze­né­szek és spor­toló is meg­mé­ret­teti magát...

Ezért sírta el magát kamerák előtt a magyar színésznő

Ezért sírta el magát kamerák előtt a magyar színésznő

Fe­szült pil­la­na­tok­ban nincs hiány a TV2 fő­ző­show-jában, és bi­zony elő­for­dul, hogy ez a fe­szült­ség kitör.

Fe­szült pil­la­na­tok­ban nincs hiány a TV2 fő­ző­show-jában, és bi­zony elő­for­dul, hogy ez a fe­szült­ség a fel­színre tőr.

Egy titkos orosz klub séfje volt a TV2 új sztárja

Egy titkos orosz klub séfje volt a TV2 új sztárja

A Mas­terC­hef VIP zsű­ri­tagja a vé­let­len­nek kö­szön­heti, hogy négy éven át főz­he­tett Moszk­vá­ban.

500 receptet tud fejből a MasterChef VIP sztárja

500 receptet tud fejből a MasterChef VIP sztárja

Hosszú évek után tért vissza a kép­er­nyőre a te­le­ví­zi­ó­zás hős­ko­rá­nak emb­le­ma­ti­kus alakja.