CÍMKE: 'marokkó'

Építkezéshez lopják a marokkói strandok homokját

Építkezéshez lopják a marokkói strandok homokját

Ho­mok­maffi­ára hívta fel a fi­gyel­met az ENSZ egyik kör­nye­zet­vé­delmi je­len­tése.

Marokkó csodái már csak egy karnyújtásnyira

Marokkó csodái már csak egy karnyújtásnyira

Ha kevés pénz­ből szí­nes ke­leti ka­lan­dokra, af­ri­kai iz­ga­lomra és eg­zo­ti­kumra vá­gyunk, irány Ma­rokkó!

Életveszély a rangadón, üvegekkel dobálták, ütötték a bírókat

Életveszély a rangadón, üvegekkel dobálták, ütötték a bírókat

Bor­zal­mas je­le­ne­tek­kel zá­rult egy ku­pa­elő­döntő.

Bor­zal­mas je­le­ne­tek­kel zá­rult egy ku­pa­elő­döntő.

Osztrák kamionokra ugráltak a marokkóiak... Videó

Osztrák kamionokra ugráltak a marokkóiak... Videó

Au­tó­ver­seny­ről Eu­ró­pába vissza­térő, mo­to­ro­kat szál­lító te­her­au­tó­kon sze­ret­tek volna el­bújni.

Au­tó­ver­seny­ről Eu­ró­pába vissza­térő, mo­to­ro­kat szál­lító te­her­au­tó­kon sze­ret­tek volna el­bújni jó né­há­nyan a Föld­közi-ten­ger part­ján.

A turistalányok gyilkosai között európai gyanúsítottak is vannak!

A turistalányok gyilkosai között európai gyanúsítottak is vannak!

Az egyik egy brit-svájci ál­lam­pol­gár, aki át­tért az isz­lámra.

Az egyik egy brit-svájci ál­lam­pol­gár, aki át­tért az isz­lámra.

Megszólal az afrikai embercsempész: elárulja, mennyit keres - videó!

Megszólal az afrikai embercsempész: elárulja, mennyit keres - videó!

Na­ponta több mint 1 mil­lió euró a be­vé­te­lük - me­sélte el egy sze­ne­gáli csem­pész Lau­ren So­ut­hern vi­lág­hírű vlog­ger­nek.

5 marokkói és 1 nigériai erőszakolt meg egy 12 éves spanyol kislányt

5 marokkói és 1 nigériai erőszakolt meg egy 12 éves spanyol kislányt

El­von­szol­ták őt egy kö­zeli la­kat­lan épü­letbe, ahol le­húz­ták a nad­rág­ját.

El­von­szol­ták őt egy kö­zeli la­kat­lan épü­letbe, ahol le­húz­ták a nad­rág­ját, meg­fog­ták a kezét és a lábát.

3 év börtönre ítélhetnek 12 embert egy videó miatt!

3 év börtönre ítélhetnek 12 embert egy videó miatt!

A ma­rok­kói bru­tá­lis eset­ről van szó.

A dán rend­őr­ség ko­ráb­ban azt ta­ná­csolta a nyil­vá­nos­ság­nak, hogy senki ne nézze meg a vi­deót és ha va­la­ki­nek a bir­to­ká­ban van, akkor tö­rölje azt.

Durva szexvádak Pirner Alma ellen, elképesztő pletyka terjeng róla

Durva szexvádak Pirner Alma ellen, elképesztő pletyka terjeng róla

A csi­nos csa­lád­anyára sokan iri­gyek, ami­ért jól néz ki és si­ke­res. Rá­adá­sul hu­mora is van, mellyel re­a­gált a plety­kákra!

Súlyos botrány, Messi jókora felháborodást keltett

Súlyos botrány, Messi jókora felháborodást keltett

Az ar­gen­tin lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Ma­rokkó ellen lép pá­lyára.

Az ar­gen­tin lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ba­rát­sá­gos mér­kő­zé­sen Ma­rokkó ellen lép pá­lyára.

Hűha, nem takar túl sokat Pirner Alma fürdőruhája

Hűha, nem takar túl sokat Pirner Alma fürdőruhája

A dögös sztár egy szexi fo­tó­val bú­csú­zik Ma­rok­kó­tól, ra­jon­gói leg­na­gyobb örö­mére.

A dögös sztár egy szexi fo­tó­val bú­csú­zik Ma­rok­kó­tól, ra­jon­gói leg­na­gyobb örö­mére.

Mindenki csak pislog a világsztár meglepő húzásán

Mindenki csak pislog Rivaldo meglepő húzásán

Ma­rok­kó­ban vál­lalt mun­kát Ri­valdo.

A bra­zi­lok fo­ci­le­gen­dája a ma­rok­kói har­mad­osz­tály­ban vál­lalt mun­kát. A 46 éves arany­lab­dás a ké­sőb­bi­ek­ben edzői fel­ada­to­kat is el­lát­hat.

Nem szégyenlős Pirner Alma: így kapták le a nyaraláson

Nem szégyenlős Pirner Alma: így kapták le a nyaraláson

A dögös hí­res­ség Ma­rok­kó­ban is meg­mu­tatta tö­ké­le­tes ido­mait, rá­adá­sul kü­lön­le­ges bi­ki­nit vá­lasz­tott a fo­tó­hoz.

A dögös hí­res­ség Ma­rok­kó­ban is meg­mu­tatta tö­ké­le­tes ido­mait, rá­adá­sul kü­lön­le­ges bi­ki­nit vá­lasz­tott a fo­tó­hoz.

Durva. Szexrabszolgát csinált volna szűz rokonából!

Durva. Szexrabszolgát csinált volna szűz rokonából!

Fe­hér­ne­műs ké­pe­ket ké­szí­tett róla és eze­ket több ma­rok­kói pe­dofil­nak is el­küldte, hogy a le­hető leg­több pénzt kapja meg a lá­nyért.

Fe­hér­ne­műs ké­pe­ket ké­szí­tett róla és eze­ket több ma­rok­kói pe­dofil­nak is el­küldte, hogy a le­hető leg­több pénzt kapja meg a lá­nyért. A kis­lány sze­ren­csé­jére már fi­gyel­ték.

Lefejezett lányáról küldött képet az Iszlám Állam egy anyukának

Lefejezett lányáról küldött képet az Iszlám Állam egy anyukának

Ép és­szel szinte fel­fog­ha­tat­lan az egész tra­gé­dia.

Ép és­szel fel­fog­ha­tat­lan az a tra­gé­dia, amin egy dán anyu­ká­nak kel­lett át­men­nie az el­múlt he­tek­ben.

Egy halott lakásába költöztek be a migránsok!

Egy halott lakásába költöztek be a migránsok!

Rá­adá­sul még bosszút is áll­tak.

Mi­u­tán le­buk­tak, rá­adá­sul még bosszút is áll­tak a ha­lott férfi fián. Majd el­mond­juk, ho­gyan. Az eset Fran­cia­or­szág­ban tör­tént.

Bajban a válogatott focista, halálos balesetet okozott

Bajban a válogatott focista, halálos balesetet okozott

Be­von­ták a já­té­kos út­le­ve­lét.

Be­von­ták a já­té­kos út­le­ve­lét, hét­főn kell meg­je­len­nie az ügyész­sé­gen. A hírek sze­rint meg­pró­bált el­me­ne­külni a hely­szín­ről.

Ez még hiányzik Ronaldónak, újabb díjat nyerhet

Ez még hiányzik Ronaldónak, újabb díjat nyerhet

Por­tu­gá­lia Ma­rok­kó­val ta­lál­ko­zott.

A por­tu­gál vá­lo­ga­tott Ma­rok­kó­val ta­lál­ko­zott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság B-cso­port­já­ban.

Lecsapott a rendőrség, ők felelősek a barcelonai pokolért?

Lecsapott a rendőrség, ők felelősek a barcelonai pokolért?

Őri­zetbe vet­tek két em­bert Ma­rok­kó­ban, aki­ket azzal vá­dol­nak, hogy közük volt a ka­ta­ló­niai me­rény­le­tek­hez.

Ezt ki látta előre? Drámai meccsekkel folytatódott a focivébé

Ezt ki látta előre? Drámai meccsekkel folytatódott a focivébé

Uru­guay és Irán is az utolsó má­sod­per­cek­ben tu­dott győz­tes gólt sze­rezni.

Uru­guay és Irán is az utolsó má­sod­per­cek­ben tu­dott győz­tes gólt sze­rezni.

Lesújtó hírt közöltek a világbajnokságra készülő sztárral

Lesújtó hírt közöltek a világbajnokságra készülő sztárral

Rasid Aliui nem uta­zik a tor­nára.

Rasid Aliui comb­izom­sza­ka­dás miatt biz­to­san nem játsz­hat a nyári fo­ci­tor­nán.

Migránsbarát aktivistát ítélhetnek el

Migránsbarát aktivistát ítélhetnek el

Leg­alább 10 ezer mig­ráns­nak se­gí­tett.

Leg­alább 10 ezer mig­ráns Eu­ró­pába ve­zető útját se­gí­tette az a spa­nyol nő, akit a ma­rok­kói bí­ró­sá­gok akar­nak el­ítélni em­ber­csem­pé­sze­tért.

Tovább tolódik a migrációs útvonal?

Tovább tolódik a migránsok útvonala?

Fél év alatt egyre nyu­ga­tabbra ke­rült a mig­rán­sok Eu­ró­pába ve­zető út­vo­nala: már Ma­rok­kón és Spa­nyol­or­szá­gon van a nyo­más.

Fél év alatt egyre nyu­ga­tabbra ke­rült a mig­rán­sok Eu­ró­pába ve­zető út­vo­nala: már Ma­rok­kón és Spa­nyol­or­szá­gon van a nyo­más.

Döbbenetes: Hamarosan sivataggá változik a legnépszerűbb tengerpart

Döbbenetes: Hamarosan sivataggá változik a legnépszerűbb tengerpart

A glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés nem vic­cel.

A glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés nem vic­cel, vissza­for­dít­ha­tat­lan a fo­lya­mat.

Marokkó királya kémkedik Cristiano Ronaldo után?

Marokkó királya kémkedik Cristiano Ronaldo után?

A Real Mad­rid el­nöke ki­akadt.

A Real Mad­rid el­nö­ké­nek elege van sztárja utaz­ga­tá­sá­ból. Kí­ván­csi, miért repül a fut­bal­lista ál­lan­dóan az észak-af­ri­kai or­szágba.

Az ész megáll: A felhők lehullottak a földre!

Az ész megáll: Rejtélyes felhők hullottak a földre!

Bi­zarr videó ke­ring a neten a jó­kora, fel­hő­szerű kép­ződ­mé­nyek­ről.

Bi­zarr videó ke­ring a neten azok­ról a jó­kora, fel­hő­szerű kép­ződ­mé­nyek­ről, ame­lye­ket az erős szél gör­get a ta­la­jon Ma­rok­kó­ban.

Nyilvánosan szexeltek az ismert muszlim papok, kitört a balhé!

Nyilvánosan szexeltek az ismert muszlim papok, kitört a balhé!

Az er­köl­csös­sé­get hir­dető val­lási ve­zető au­tó­já­ban kapta ölébe a hat­gyer­me­kes pap­nőt, majd el­me­rül­tek a gyö­nyör­ben.

Az er­köl­csös­sé­get hir­dető val­lási ve­zető au­tó­já­ban kapta ölébe a hat­gyer­me­kes pap­nőt, majd el­me­rül­tek a gyö­nyör­ben. Nyil­vá­nos ké­jel­gé­sük óri­ási fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a hívők kö­ré­ben...

Ki nem találnád, kivel szilveszterezik C. Ronaldo!

Ki nem találnád, kivel szilveszterezik C. Ronaldo!

Az év végét Mar­rák­es­ben tölti...

Heti rend­sze­res­ség­gel Ma­rok­kóba uta­zik a Real Mad­rid sztárja, és az év végét is Mar­rák­es­ben tölti...

C. Ronaldo összemelegedett egy pasival? Ciki fotó készült róluk

C. Ronaldo összemelegedett egy pasival? Ciki fotó készült róluk

Ma­rok­kó­ban töl­tötte az el­múlt hét­vé­gét Cris­ti­ano Ro­naldo, aki több ba­rát­já­val ta­lál­ko­zott az af­ri­kai or­szág­ban.

Összevert egy nézőt, kiállították a kapust

Összevert egy nézőt, kiállították a kapust

Nem hiába ál­lít­ják a ka­pu­sok­ról, hogy őrül­tek.

Nem hiába ál­lít­ják a ka­pu­sok­ról, hogy őrül­tek. Ez­út­tal Ma­rok­kó­ban tör­tént egy nem min­den­napi ese­mény. A já­ték­ve­zető sem örült neki, pi­ro­sat adott érte.