CÍMKE: 'malac'

Borzalom, ami történt: terápiás malacokat vertek halálra

Borzalom, ami történt: terápiás malacokat vertek halálra

A ma­la­cok kór­há­zak­ban és idő­sek ott­ho­ná­ban élő­kön se­gí­tet­tek.

Nem hiszed el, mi történt a Kis Grófo szülinapján

Nem hiszed el, mi történt a Kis Grófo szülinapján

Az éne­kes­nek dup­lán volt oka az örömre, hi­szen a kis­lá­nya ke­resz­te­lő­jét is május 18-án tar­tot­ták.

Borzalmas újszülött lényt videóztak, csak erős idegzetűeknek

Borzalmas újszülött lényt videóztak, csak erős idegzetűeknek

Egy fa­lubéli ké­szí­tette a sok­koló fel­vé­telt, nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­pil­lan­totta a torz mu­tánst.

Egy fa­lubéli ké­szí­tette a sok­koló fel­vé­telt, nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­pil­lan­totta a torz mu­tánst.

Ezt alaposan benézték: 300 kilós óriás sertés lett a törpemalacból

Ezt alaposan benézték: 300 kilós óriás sertés lett a törpemalacból

Steve Jenkins egy ba­rát­já­tól vette át a cuki tör­pe­ma­lac cse­me­tét, aki nem tudta vál­lalni a csöpp­nyi ál­la­tot...

Steve Jenkins egy ba­rát­já­tól vette át a cuki tör­pe­ma­lac cse­me­tét...

Éhes volt az elárvult kismalac, de feltalálta magát az életben

Éhes volt az elárvult kismalac, de feltalálta magát az életben

Az éhség nagy úr, és az éhes kis­ma­lac nem vá­lo­gat.

Az éhség nagy úr, és az éhes kis­ma­lac nem vá­lo­gat.

Amikor egy festőművész disznólkodik, az nem érdekes!

Amikor egy festőművész disznólkodik, az nem érdekes!

Bez­zeg ami­kor egy disznó fest! Na az va­lami! Per­sze, ha el­szúrja... jöhet a disz­nó­tor! Bo­rosMe­gaVoga újra ak­ci­ó­ban!

Így lesz 2017 a Szerencse Éve!

Így lesz 2017 a Szerencse Éve!

Kö­te­lező ma­la­cot enni ja­nuár el­se­jén, hogy ki­túrja a sze­ren­csén­ket és tilos de­cem­ber 31-én.Az év utolsó nap­ján szár­nyast kell enni,hogy el­ka­parja az előző év prob­lé­máit.

Kö­te­lező ma­la­cot enni ja­nuár el­se­jén, hogy ki­túrja a sze­ren­csén­ket és tilos de­cem­ber 31-én.Az év utolsó nap­ján szár­nyast, kell fo­gyasz­ta­nunk, hogy el­ka­parja az előző év gond­jait.

Megtalálod a négylevelű lóherét?

Megtalálod a négylevelű lóherét?

Ha si­ke­rült, ga­ran­tál­tan sze­ren­csés le­szel.

Négy­le­velű ló­he­rét ta­lálni a ter­mé­szet­ben csak na­gyon rit­kán si­ke­rül­het. Az apró nö­vény ugyanis egy mu­tá­ció. Ha va­la­ki­nek a keze közé akad, nem vé­let­le­nül érez­heti magát sze­ren­csé­nek.

Bizarr: sertésmellbimbóval adták el a szalonnát!

Bizarr: sertésmellbimbóval adták el a szalonnát!

A vá­gó­desz­kán de­rült ki a lé­nyeg...

Csak a vá­gó­desz­kán de­rült ki a lé­nyeg. Ha­tal­mas mell­bimbó fi­gyelt vissza a csá­szár­sza­lon­ná­ról!

Micsoda popsi és micsoda mellek: térden a legjobb testű focistabarátnő

Micsoda popsi és micsoda mellek: térden a legjobb testű focistabarátnő

Götze sze­relme a Ba­ha­má­kon mu­tatta meg a szí­vét és őr­jítő alak­ját.

Ma­la­cuk volt a disz­nók­nak. A vi­lág­baj­nok Mario Götze sze­relme a Ba­ha­má­kon mu­tatta meg a szí­vét és őr­jítő alak­ját.

Heves vágta: ketten lovagolták meg a kanmalacot

Heves vágta: ketten lovagolták meg a kanmalacot

Dél-Af­ri­ká­ban a bus­ma­nok kü­lön­le­ges mód­sze­rek­kel pró­bál­ják le­va­dászni a vad­ma­la­co­kat.

Mutáns majomdisznó videója sokkolja a világot

Mutáns majomdisznó videója sokkolja a világot

Ez­út­tal Ku­bá­ban szü­le­tett egy mu­táns malac, amely­nek a feje in­kább egy ma­jo­mé­hoz ha­son­lít.

Okosabbak a malacok, mint a kutyák?

Okosabbak a malacok, mint a kutyák?

Nem csak sza­lon­na­ként kell gon­dol­nunk a disz­nóra.

Le­g­újabb ku­ta­tá­sok sze­rint a ser­té­sek me­mó­ri­ája ki­emel­kedő!

Disznóval pózolt a Bahamákon a focista

Disznóval pózolt a Bahamákon a focista

A világ leg­va­gá­nyabb ma­la­cai a ka­ribi or­szág­ban élnek!

A világ leg­va­gá­nyabb ma­la­cai a ka­ribi or­szág­ban élnek! Egyi­kük meg­lepte a Ro­o­ney csa­lá­dot.