CÍMKE: 'magyarország'

Tökéletes húzás, visszavágott a magyar válogatott

Tökéletes húzás, visszavágott a magyar válogatott

Fö­lé­nyes győ­zel­met ara­tott szom­ba­ton a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott a Vi­lág­li­gá­ban.

Most már biztos: Shane Tusupnak nagyon hiányzik Magyarország

Most már biztos: Shane Tusupnak nagyon hiányzik Magyarország

Hosszú Ka­tinka ko­rábbi fér­jé­nek úgy fest, hogy na­gyon hi­ány­zik a ko­rábbi élete.

Hazajött Gombos Edina: ez az oka

Hazajött Gombos Edina: ez az oka

Az egy­kori tévés mű­sor­ve­zető a hét ele­jén ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra a csa­lád­já­val. Edi­náék első útja Érdre ve­ze­tett. A gye­re­kek na­gyon iz­ga­tot­tak vol­tak.

Az egy­kori tévés mű­sor­ve­zető a hét ele­jén ér­ke­zett Ma­gyar­or­szágra a csa­lád­já­val. Edi­náék első útja Érdre ve­ze­tett. A gye­re­kek na­gyon iz­ga­tot­tak vol­tak.

Óriási bravúr a focistáktól, Pátkai újra lecsapott

Óriási bravúr a focistáktól, Pátkai újra lecsapott

To­vábbra is hi­bát­lan ide­haza a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott az Eb-se­lej­te­ző­kön. A cso­port élén nya­ra­lunk.

To­vábbra is hi­bát­lan ide­haza a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott az Eb-se­lej­te­ző­kön. A cso­port élén nya­ra­lunk.

Ezért kár volt, nagy hiányzó lesz a magyar válogatottban

Ezért kár volt, nagy hiányzó lesz a magyar válogatottban

Nem elő­ször tör­tént meg ez a szö­vet­ségi ka­pi­tánnyal. Re­mél­jük, ez­út­tal is menni fog nél­küle.

Újabb lépés az Európa-bajnokság felé, ismét nyert a magyar válogatott

Újabb lépés az Európa-bajnokság felé, ismét nyert a magyar válogatott

Fon­tos három pon­tot szer­zett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Fon­tos három pon­tot szer­zett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Azer­baj­dzsán­ban.

Magyar pályán magyar sztár: Marozsán lehet a női BL-döntő hőse

Magyar pályán magyar sztár: Marozsán lehet a női BL-döntő hőse

Nem csak a sza­vak szint­jén kö­tő­dik szü­lő­ha­zá­já­hoz a há­rom­szo­ros Baj­no­kok Li­gája-győz­tes fut­ball­klasszis.

Egy matektanár a magyar futball új hőse

Egy matektanár a magyar futball új hőse

Ta­nári dip­lo­mát szer­zett egy­kori gól­ki­rály olim­pi­kon ve­zeti az ifja­kat.

Ta­nári dip­lo­mát szer­zett egy­kori gól­ki­rály olim­pi­kon ve­zeti az U17-es lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­nok­sá­gon sze­replő ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat.

Kiderült, döbbenetes lépésre szánta rá magát Gábor Zsazsa özvegye

Kiderült, döbbenetes lépésre szánta rá magát Gábor Zsazsa özvegye

Nem vé­let­le­nül járt Bu­da­pes­ten Fréd­éric von An­halt her­ceg.

Nem vé­let­le­nül járt Bu­da­pes­ten Fréd­éric von An­halt her­ceg.

Magyarország barátai megtapsolják a Trump-Orbán találkozót

Magyarország barátai megtapsolják a Trump-Orbán találkozót

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök wa­shing­toni lá­to­ga­tása új fe­je­ze­tet nyit­hat Ma­gyar­or­szág szá­mára,

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök wa­shing­toni lá­to­ga­tása új fe­je­ze­tet nyit­hat.

Újabb csalódás, nincs több reménye a válogatottnak

Újabb csalódás, nincs több reménye a válogatottnak

Ismét ki­kap­tak a ho­ki­sok a vb-n.

Ne­gye­dik mér­kő­zé­sén lé­pett pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott a di­ví­zió 1/A-s jég­ko­rong-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Megérkezett hazánkba Thanos: meglepő, hol kapták le

Megérkezett hazánkba Thanos: meglepő, hol kapták le

Ki­váló hely­színt ta­lált a fo­tóz­ko­dásra.

Az ame­ri­kai szu­per­hős-film fő­go­no­sza ki­váló hely­színt ta­lált a fo­tóz­ko­dásra.

Brüsszel lenézi és megbélyegzi Magyarországot

Brüsszel lenézi és megbélyegzi Magyarországot

Az eu­ró­pai elit el­vesz­tete a kap­cso­la­tot az eu­ró­pai va­ló­ság­gal - mondta Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő ked­den az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán.

Az eu­ró­pai elit el­vesz­tete a kap­cso­la­tot az eu­ró­pai va­ló­ság­gal - mondta Hol­lik Ist­ván kor­mány­szó­vivő ked­den az M1 ak­tu­á­lis csa­tor­nán. Eu­rópa nem tisz­teli az em­be­rek vé­le­mé­nyét, és meg­bé­lyegzi azo­kat a pár­to­kat és ve­ze­tő­ket, akik­nek ha­tá­ro­zott be­ván­dor­lás­el­le­nes vé­le­mé­nyük van.

Izgalmas napok jönnek: szurkoljon minden magyar!

Izgalmas napok jönnek: szurkoljon minden magyar!

El­in­dult Tel-Avivba Pápai Joci. A 64. Eu­ro­ví­ziós Dal­ver­se­nyen kép­vi­seli ha­zán­kat.

El­in­dult Tel-Avivba Pápai Joci. A 64. Eu­ro­ví­ziós Dal­ver­se­nyen kép­vi­seli ha­zán­kat.

Szijjártó: Akkor is lesz gáz, ha nem jön gáz

Szijjártó: Akkor is lesz gáz, ha nem jön gáz

Ma­gyar­or­szág és Sz­lo­vá­kia kö­zö­sen ké­szül fel arra a hely­zetre, ha orosz-ukrán gáz­szál­lí­tási szer­ző­dés hi­á­nyá­ban nem ér­kezne gáz Uk­rajna felől.

Ma­gyar­or­szág és Sz­lo­vá­kia kö­zö­sen ké­szül fel arra a hely­zetre, ha orosz-ukrán gáz­szál­lí­tási szer­ző­dés hi­á­nyá­ban nem ér­kezne gáz Uk­rajna felől.

Orbán Viktor: A Kelet egyre erősödik

Orbán Viktor: A Kelet egyre erősödik

Meg­vál­to­zott Kelet és Nyu­gat egyen­sú­lyá­nak hely­zete.

Meg­vál­to­zott Kelet és Nyu­gat egyen­sú­lyá­nak hely­zete, de Ma­gyar­or­szág ebben az új hely­zet­ben nem ve­szélyt lát, hanem le­he­tő­sé­ge­ket, ame­lye­ket a ke­leti or­szá­gok­hoz fű­ződő kap­cso­la­tok épí­té­sé­vel akar ki­hasz­nálni.

Notre Dame-i tűzvész: Magyarország együttérez Franciaországgal

Notre Dame-i tűzvész: Magyarország együttérez Franciaországgal

Szíj­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter együtt­ér­zé­sét fe­jezte ki a hétfő éj­szaka tör­tén­tek miatt.

Magyarországot dicsérte a többszörös román olimpiai bajnok!

Magyarországot dicsérte a többszörös román olimpiai bajnok!

A sport itt nem­zeti pri­o­ri­tás - mondta, majd hossza­san so­rolta meg­ál­la­pí­tá­sait az egy­he­tes bu­da­pesti edző­tá­bo­ro­zás után.

Szuper pólósok, vasárnap este aranyérmesek lehetünk

Szuper pólósok, vasárnap este aranyérmesek lehetünk

Má­so­dik mu­mu­sát is le­győzte Zág­ráb­ban a vá­lo­ga­tott. Bárki ellen lehet esé­lyünk.

Örömhír, beintettek a magyarellenes törvénynek a szlovákok

Örömhír, beintettek a magyarellenes törvénynek a szlovákok

Az ál­lamfő vissza­küldte a par­la­ment­nek az iro­mányt.

Ahogy az vár­ható volt, az ál­lamfő vissza­küldte a par­la­ment­nek az iro­mányt.

Magyar zenékkel üzentünk a szlovákoknak, minket nem lehet elnyomni

Magyar zenékkel üzentünk a szlovákoknak, minket nem lehet elnyomni

Pa­rá­dés módon re­a­gál­tak a szlo­vák tör­vény­ter­ve­zetre a fel­vi­déki ma­gya­rok. Nem csoda, hogy a szlo­vá­kok egyre in­kább kez­de­nek meg­hát­rálni.

Hatalmas magyar pólósiker, erről beszél egész Európa

Hatalmas magyar pólósiker, erről beszél egész Európa

Két év után ver­tük újra a hor­vá­to­kat.

A ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott di­a­dal­mas­ko­dott a zág­rábi Eu­rópa-kupa dön­tőn, a há­zi­gaz­dá­kat le­győzve. Két év után ver­tük újra a hor­vá­to­kat.

Óriási magyar sportsiker, hétvégén jöhet a folytatás

Óriási magyar sportsiker, hétvégén jöhet a folytatás

Nagy ri­vá­li­sát verte könnyen a férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott Zág­ráb­ban. Vajon meg­lesz a végső siker?

Nagy ri­vá­li­sát verte könnyen a férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott Zág­ráb­ban.

Szijjártó Péter: Biztonsági fenyegetés a tömeges migráció

Szijjártó: Biztonsági fenyegetés a tömeges migráció

Ma­gyar­or­szág ere­jén felül já­rult hozzá a NATO si­ke­ré­hez, és a jö­vő­ben is el­kö­te­le­zett szö­vet­sé­gese kíván ma­radni.

Ma­gyar­or­szág ere­jén felül já­rult hozzá a NATO si­ke­ré­hez, és a jö­vő­ben is el­kö­te­le­zett szö­vet­sé­gese kíván ma­radni.

Magyarország mélységesen európai

Magyarország nagyon demokratikus és mélységesen európai

A Le Fi­garo be­szá­molt arról, hogy Ni­co­las Sar­kozy Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Ve­zető he­lyen szá­mol be a be­fo­lyá­sos fran­cia kon­zer­va­tív lap, a Le Fi­garo arról, hogy Ni­co­las Sar­kozy volt fran­cia elnök Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Kiderült, ezért borította ki a bilit Szalai Ádám

Kiderült, ezért borította ki a bilit Szalai Ádám

De vajon meg­sér­tő­dik ezért va­laki?

A fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­tára sze­rint fon­tos a kí­mé­let­le­nül őszinte be­széd. De vajon meg­sér­tő­dik ezért va­laki?

Elképesztő, ezt gondolják a magyar focistákról Európában

Elképesztő, ezt gondolják a magyar focistákról Európában

Az egész föld­rész a vá­lo­ga­tott hor­vá­tok el­leni si­ke­ré­ről be­szél.

Az egész föld­rész a vá­lo­ga­tott hor­vá­tok el­leni si­ke­ré­ről be­szél.

Magyar óriások a horvátok ellen, képeken a budapesti focicsoda

Magyar óriások a horvátok ellen, képeken a budapesti focicsoda

A va­sár­nap estét tény­leg soha nem fog­juk el­fe­lej­teni.

A va­sár­nap estét tény­leg soha nem fog­juk el­fe­lej­teni.

Csoda kell vasárnap este. De ki lesz a vezér?

Csoda kell vasárnap este. De ki lesz a vezér?

A világ má­so­dik leg­jobb csa­pa­tát kell itt­hon le­győz­nünk, vezér nél­kül azon­ban ez nem fog menni.

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

Nem csak a gye­pen zaj­lott harc...

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen nem csak a gye­pen zaj­lott harc, hanem az ut­cá­kon is. Csak sok­kal ki­egyen­lí­tet­le­nebb...

Most kiderült, ezt gondolják a horvátok a magyarokról

Most kiderült, ezt gondolják a horvátok a magyarokról

Vi­lág­baj­noki ezüst­ér­me­sek, de va­lami miatt mégis irigy­ked­nek ránk szom­szé­da­ink.

Vi­lág­baj­noki ezüst­ér­me­sek, de va­lami miatt mégis irigy­ked­nek ránk szom­szé­da­ink.

Nézz fotókat a harapós magyar válogatott focistákról!

Nézz fotókat a harapós magyar válogatott focistákról!

Egy szó­val nem lehet mon­dani, hogy ne küz­döt­tek volna a fiúk, ez­út­tal ez nem ho­zott pon­tot.

Egy szó­val nem lehet mon­dani, hogy ne küz­döt­tek volna a fiúk, ez­út­tal ez nem ho­zott pon­tot.

Elmaradt a csoda Szlovákiában, de csak most jön a java

Elmaradt a csoda Szlovákiában, de csak most jön a java

Fo­cis­tá­ink vé­delmi ki­ha­gyá­sait meg­bün­tet­ték a ha­za­iak, in­nen­től nem jött össze az egyen­lí­tés.

Fo­cis­tá­ink vé­delmi ki­ha­gyá­sait meg­bün­tet­ték a ha­za­iak, in­nen­től nem jött össze az egyen­lí­tés.

Így vették be Nagyszombatot a magyar drukkerek

Így vették be Nagyszombatot a magyar drukkerek

Sokan jegy nél­kül ér­kez­tek.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este 20.45-kor lép pá­lyára Eb-se­lej­te­zőn Sz­lo­vá­kia ellen. Sokan jegy nél­kül ér­kez­tek a rang­adóra.

Gyalog indult Magyarországra ez a borsodi nő, hirtelen nyoma veszett

Gyalog indult Magyarországra ez a borsodi nő, hirtelen nyoma veszett

A Ka­zinc­bar­ci­kai Rend­őr­ka­pi­tány­ság a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri egy 42 éves sa­jó­szent­pé­teri nő el­tű­nése ügyé­ben.

Most érkezett: újabb fogolyszökés történt Magyarországon

Most érkezett: újabb fogolyszökés történt Magyarországon

A 49 éves férfi is­me­ret­len he­lyen van.

A 49 éves férfi le­vette a lá­bá­ról a nyom­kö­ve­tőt és el­hagyta a házi őri­ze­tet. A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi.

Nagy sikert ért el Magyarország

Szenzációs bejelentés, nagy sikert ért el Magyarország

Bu­da­pest ren­dez­heti az első World Urban Ga­mest.

Szep­tem­ber­ben Bu­da­pest ren­dez­heti az első World Urban Ga­mest. Az ese­mény in­gye­nes lesz a szur­ko­lók szá­mára.

Óriási meglepetés, Magyarországra látogat Toto Cutugno!

Óriási meglepetés, Magyarországra látogat Toto Cutugno!

75. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

A nép­szerű ze­ne­szerző Ma­gyar­or­szá­gon ad kon­cer­tet, ami­nek során 75. szü­le­tés­nap­ját is meg­ün­nepli a kö­zön­ség­gel.

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Deutsch: A migrációt akarják ránk erőltetni

Deutsch: A migrációt akarják ránk erőltetni

Deutsch Tamás fi­de­szes eu­ró­pai par­la­menti (EP) kép­vi­selő sze­rint a be­ván­dor­lás­pár­tiak meg akar­ják bün­tetni Ma­gyar­or­szá­got, mert nem akar be­fo­gadni mig­rán­so­kat.

Deutsch Tamás fi­de­szes eu­ró­pai par­la­menti (EP) kép­vi­selő sze­rint a be­ván­dor­lás­pár­tiak meg akar­ják bün­tetni Ma­gyar­or­szá­got.

Őrületes izgalmak, így kezdett a magyar válogatott a vb-n

Őrületes izgalmak, így kezdett a magyar válogatott a vb-n

Ar­gen­tí­ná­val kezd­tünk a vb-n.

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott meg­kezdte a sze­rep­lést a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Kiszivárgott, igazi világsztár érkezik Magyarországra

Kiszivárgott, igazi világsztár érkezik Magyarországra augusztusban

Fer­nando Alonso ra­li­ver­se­nyen indul.

Fer­nando Alonso a Hun­ga­rian Baja te­rep­ra­lin is el­in­dul idén. A két­sze­res F1-vi­lág­baj­nok már a jövő évi Dakar-ra­lira ké­szül.

Nagyon jó híreket kaptak a magyar kézisek

Nagyon jó híreket kaptak a magyar kézisek

Lehet, hogy most vissza­ka­punk va­la­mit a sors­tól. Szom­ba­ton újabb tét­meccs vár ránk a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Lehet, hogy most vissza­ka­punk va­la­mit a sors­tól. Szom­ba­ton újabb tét­meccs vár ránk a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ezeket a magyarországi várakat igazán érdemes felkeresni

Ezeket a magyarországi várakat igazán érdemes felkeresni

Ha egy kis idő­uta­zásra vágysz, ke­resd fel a ma­gyar­or­szági vá­ra­kat.

Ha egy kis idő­uta­zásra vágysz, min­den­képp ke­resd fel a ma­gyar­or­szági vá­ra­kat. A tör­té­nelmi ki­rán­du­lás során hidd el, pá­rat­lan él­mény­ben lesz ré­szed.

Dzsudzsák Balázs mindenkit meglepett, hazatért a nagy napra

Dzsudzsák Balázs mindenkit meglepett, hazatért a nagy napra

Ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját a fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, akit ki­vé­te­le­sen Ma­gyar­or­szá­gon kö­szön­te­nek fel.

Csúnya kézimeccs, ezt nagyon gyorsan el kell felejteni

Csúnya kézimeccs, ezt nagyon gyorsan el kell felejteni

Még a rossz for­má­ban lévő Nor­vé­gia is túl nagy falat egy­előre a ma­gyar ké­zi­sek­nek.

Magyarország meg akarja nyerni a XXI. századot

Magyarország meg akarja nyerni a XXI. századot

A mi­nisz­ter­el­nök ka­rá­cso­nyi in­ter­jút adott a Ma­gyar Idők­nek.

A mi­nisz­ter­el­nök ka­rá­cso­nyi in­ter­jút adott a Ma­gyar Idők­nek.

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Új hely­szín­nel ba­rát­koz­hat meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott, vajon sze­ren­csét hoz majd?

Új hely­szín­nel ba­rát­koz­hat meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott, vajon sze­ren­csét hoz majd?

Bejelentették: világsztár sportolók sora jön Budapestre!

Bejelentették: világsztár sportolók sora jön Budapestre!

Az IAAF dön­tése sze­rint a ma­gyar fő­vá­ros ren­dez­heti a 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­sá­got.

Az IAAF dön­tése sze­rint a ma­gyar fő­vá­ros ren­dez­heti a 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­sá­got.

Focisták figyelem! A lányok már tudják, hogyan kell verni a horvátokat

Focisták figyelem! A lányok már tudják, hogyan kell verni a horvátokat

A női ké­zi­lab­da­csa­pat simán nyerte az Eu­rópa-baj­nok­ság leg­fon­to­sabb meccsét hétfő este. Már az első fél­idő­ben ve­zet­tek.

Ez durva lesz, túl kell élnie a márciust a válogatottnak

Ez durva lesz! Nincs mese, túl kell élnie a márciust a magyar válogatottnak

Po­ko­lian nehéz lesz a rajt.

Már az első két meccsen el­dől­het a sor­sunk az Eb-se­lej­te­ző­kön. Mit szé­pít­sük, po­ko­lian nehéz lesz a rajt.

Elkezdődött az Eb, rég láttunk ilyen magyar válogatottat

Elkezdődött az Eb, rég láttunk ilyen magyar válogatottat

Hiába ve­zet­tünk szinte végig az első fél­idő­ben, az esé­lye­sebb hol­lan­dok simán nyer­tek.

Örömhír, visszatért Magyarországra Terence Hill

Örömhír a rajongóknak, visszatért Magyarországra Terence Hill

Ismét Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Ismét Ma­gyar­or­szá­gon pihen.

Okkal büszke csapatára Rossi, de veszélyre is figyelmeztet

Okkal büszke csapatára Rossi, de veszélyre is figyelmeztet

A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya elé­ge­dett az el­múlt hó­na­pok­kal.

A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya elé­ge­dett az el­múlt hó­na­pok­kal, de tudja, mit nem sza­bad most csi­nálni.

Csodagólok a magyaroktól, erre felfigyelnek Európában

Csodagólok a magyaroktól, erre felfigyelnek Európában

Kal­már Zsolt passzát, Sza­lai Ádám okos lö­vé­sét és Nagy Ádám bom­bá­ját min­den­hol mu­tatni fog­ják.

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Finn­or­szág ellen zárja a Nem­ze­tek Li­gája cso­port­kö­rét.

Ez már tényleg sok, magyar focistákat tiltottak ki Ukrajnából

Ez már tényleg sok, magyar focistákat tiltottak ki Ukrajnából

A spor­tot is el­érte a két or­szág kö­zötti dip­lo­má­ciai bot­rány.

A spor­tot is el­érte a két or­szág kö­zötti dip­lo­má­ciai bot­rány.

A legszebb őszi kirándulóhelyek, ahová kisvasút visz

A legszebb őszi kirándulóhelyek, ahová kisvasút visz

Gyö­nyör­ködj az őszi táj­ban!

Ma­gyar­or­szág leg­szebb er­dő­i­ben ki­rán­dul­hatsz, és nem is akár­ho­gyan! Most olyan erdei uta­kat mu­ta­tunk, ahol víz­esé­sek, tavak, bar­lan­gok men­tén fut a vonat.

Megérkezett Budapestre Terence Hill: exkluzív interjút adott

Megérkezett Budapestre Terence Hill: exkluzív interjút adott

Ma­gyar­or­szágra lá­to­ga­tott Mario Gi­rotti. Új film­jét nép­sze­rű­sítő kör­út­já­nak vég­ál­lo­mása a ma­gyar fő­vá­ros.

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Akár­csak a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, ismét kö­zö­sen vo­nul­nak a szur­ko­ló­ink.

Akár­csak a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, ismét kö­zö­sen vo­nul­nak a szur­ko­ló­ink.

Szeptember 3: Elképesztő égi jelenség közeleg, ez az évszázad szenzációja EZO

Szeptember 3: Elképesztő égi jelenség közeleg, ez az évszázad szenzációja

Szeptember 3: Elképesztő égi jelenség közeleg, ez az évszázad szenzációja

Az év­szá­zad 10 nap­fo­gyat­ko­zása közül egy kis ha­zánk­ból lesz lát­ható, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Az Év Fürdője

Jelenleg ezek a legnépszerűbb fürdők Magyarországon

Utolsó hó­nap­já­hoz ér­ke­zett a für­dők leg­na­gyobb hazai meg­mé­ret­te­tése, Az Év Für­dője kö­zön­ség­sza­va­zás.

Utolsó hó­nap­já­hoz ér­ke­zett a für­dők leg­na­gyobb hazai meg­mé­ret­te­tése

Pocsék hírt kapott a magyar focikapitány, így reagált rá

Pocsék hírt kapott a magyar focikapitány, így reagált rá

A ke­ret­ta­gok közül egy ember máris le­mondta a sze­rep­lést. Az olasz edző azon­nal dön­tött.

A ke­ret­ta­gok közül egy ember máris le­mondta a sze­rep­lést. Az olasz edző azon­nal dön­tött.

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet jókat für­deni és na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű kis he­lyekre lehet buk­kanni.

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet jókat für­deni és na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű kis he­lyekre lehet buk­kanni. Cso­dá­la­tos he­lye­ket mu­ta­tunk, ahová ér­de­mes idén nyá­ron el­ki­rán­dulni. Egé­szen biz­tos, hogy van olyan hely, ami­ről még lehet nem is hal­lot­tál.

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

Óriási bejelentés, csodálatos hírt kapott Budapest!

Óriási bejelentés, csodálatos hírt kapott Budapest!

De­cem­be­rig azért még iz­gulni kell.

A ma­gyar fő­vá­rost ja­va­sol­ták há­zi­gaz­dá­nak a 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­ságra. A végső dön­tést de­cem­ber­ben hoz­zák meg.

Súlyos vád, mindenkit átvertek a magyar pólósok?

Súlyos vád, mindenkit átvertek a magyar pólósok?

Többé már nem hi­báz­hat az or­szág egyik ked­venc csa­pata. A ri­vá­lis éles szem­mel fi­gyeli a mi­e­in­ket..

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

Nem tud­tok kül­földre utazni? Semmi baj! Ma­gyar­or­szág tele van olyan he­lyek­kel, ame­lyek nagy él­ményt je­len­te­nek.

El se hisszük, újra örülhet a fociválogatott

El se hisszük, újra örülhet a fociválogatott

Georges Le­ekens szö­vet­ségi ka­pi­tány be­bi­zo­nyí­totta, nem csak ve­szí­teni tud vele a csa­pat.

Újabb ISIS terrorista, aki Magyarországon is járt!

Újabb ISIS terrorista, aki Magyarországon is járt!

Egy volt cel­la­társa sze­rint 2014-ben 1500 iraki fo­goly le­fe­je­zé­sé­ben vett részt Tik­rit­ben.

Egy volt cel­la­társa sze­rint 2014-ben 1500 iraki fo­goly le­fe­je­zé­sé­ben vett részt Tik­rit­ben.

Visszatért Magyarországra a MEDVE!

Visszatért Magyarországra a MEDVE!

Sa­jó­ke­resztúr Fő­te­rén vi­de­óz­ták le.

Ma­gyar­or­szág med­vé­jét Sa­jó­ke­resztúr Fő­te­rén vi­de­óz­ták le. Az állat nem Sz­lo­vá­kia felé vette az irányt.

Georges Leekens magyarázkodik, ennél nevetségesebb alig lehetne

Georges Leekens magyarázkodik, ennél nevetségesebb alig lehetne

A belga ka­pi­tány eddig meg­bu­kott Ma­gyar­or­szá­gon, de még min­dig magát fé­nyezi.

Amerikai közgazdász hajolt meg Orbán Viktor teljesítménye előtt

Amerikai közgazdász hajolt meg Orbán Viktor teljesítménye előtt

Eu­ró­pá­ban nő a zsi­dó­ság ellen irá­nyuló an­ti­sze­mita tá­ma­dá­sok száma.

Eu­ró­pá­ban nő a zsi­dó­ság ellen irá­nyuló an­ti­sze­mita tá­ma­dá­sok száma.

Baljós hír jött: újfajta szúnyog jelent meg hazánkban, betegségeket terjeszt

Baljós hír jött: újfajta szúnyog jelent meg hazánkban, betegségeket terjeszt

Egye­lőre meg­be­csülni sem lehet, hogy ez a szú­nyog mi­lyen szám­ban lehet jelen Ma­gyar­or­szá­gon.

Rengeteg sör és vodka, eldurvult az angolok pesti bulija

Rengeteg sör és vodka, eldurvult az angolok pesti bulija

A benn­ma­ra­dást akar­ták ki­har­colni, erre fel ott van­nak a világ leg­jobb­jai kö­zött a bri­tek.

Vészhelyzet van, visszatért a magyar válogatott sztárja

Vészhelyzet van, visszatért a magyar válogatott sztárja

Nagy László ko­ráb­ban már le­mondta a sze­rep­lést, de most óri­ási szük­ség van rá.

Nagy László ko­ráb­ban már le­mondta a sze­rep­lést, de most óri­ási szük­ség van rá.

5 gyönyörű hely Magyarországon, ahová májusban el kell menned

5 gyönyörű hely Magyarországon, ahová májusban el kell menned

Nincs is jobb idő­töl­tés, mint ami­kor az egész csa­lád együtt indul el ki­rán­dulni.

Nincs is annál jobb idő­töl­tés, mint ami­kor hét­vé­gén az egész csa­lád együtt indul el ki­rán­dulni.

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való.

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való, hogy az ember akár he­te­kig is el­tú­ráz­gatna a he­gyek, völ­gyek kö­zött. Há­rom­na­pos Lil­la­fü­redi ki­rán­du­lás­sal kezd­tük a ta­vaszt.

5 csodálatos hely Magyarországon, ahová tavasszal el kell menned

5 csodálatos hely Magyarországon, ahová tavasszal el kell menned

Ér­de­mes el­lá­to­gatni ezekre a cso­dás he­lyekre. Ké­szí­tet­tünk egy kis lis­tát, neked már csak ki kell pi­pálni, amerre jársz.

Hoppá, világsztárt fotóztunk a Budai Várban

Hoppá, világsztárt fotóztunk a Budai Várban

Egé­szen mos­ta­náig még nem járt ha­zánk­ban. Kí­ván­csian tér­ké­pezte fel a te­re­pet.

Egé­szen mos­ta­náig még nem járt ha­zánk­ban. Kí­ván­csian tér­ké­pezte fel a te­re­pet.