CÍMKE: 'magyarország'

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Deutsch: A migrációt akarják ránk erőltetni

Deutsch: A migrációt akarják ránk erőltetni

A be­ván­dor­lás­pár­tiak meg akar­nak bün­tetni min­ket, mert nem akar be­fo­gadni mig­rán­so­kat.

Őrületes izgalmak, így kezdett a magyar válogatott a vb-n

Őrületes izgalmak, így kezdett a magyar válogatott a vb-n

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott meg­kezdte a sze­rep­lést a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott meg­kezdte a sze­rep­lést a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Kiszivárgott, igazi világsztár érkezik Magyarországra augusztusban

Kiszivárgott, igazi világsztár érkezik Magyarországra

Fer­nando Alonso a Hun­ga­rian Baja te­rep­ra­lin is el­in­dul idén.

Fer­nando Alonso a Hun­ga­rian Baja te­rep­ra­lin is el­in­dul idén. A két­sze­res F1-vi­lág­baj­nok már a jövő évi Dakar-ra­lira ké­szül.

Ezeket a magyarországi várakat igazán érdemes felkeresni

Ezeket a magyarországi várakat igazán érdemes felkeresni

Ha egy kis idő­uta­zásra vágysz, min­den­képp ke­resd fel a ma­gyar­or­szági vá­ra­kat. Hidd el, pá­rat­lan él­mény­ben lesz ré­szed.

Magyarország meg akarja nyerni
a XXI. századot

Magyarország meg akarja nyerni
a XXI. századot

A mi­nisz­ter­el­nök ka­rá­cso­nyi in­ter­jút adott a Ma­gyar Idők­nek.

A mi­nisz­ter­el­nök ka­rá­cso­nyi in­ter­jút adott a Ma­gyar Idők­nek.

Csúnya kézimeccs, ezt nagyon gyorsan el kell felejteni

Csúnya kézimeccs, ezt nagyon gyorsan el kell felejteni

Még a rossz for­má­ban lévő Nor­vé­gia is túl nagy falat egy­előre a ma­gyar ké­zi­sek­nek.

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Új hely­szín­nel ba­rát­koz­hat meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott, vajon sze­ren­csét hoz majd?

Dzsudzsák Balázs mindenkit meglepett, hazatért a nagy napra

Dzsudzsák Balázs mindenkit meglepett, hazatért a nagy napra

Ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját a fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, akit ki­vé­te­le­sen Ma­gyar­or­szá­gon kö­szön­te­nek fel.

Ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját a fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, akit ki­vé­te­le­sen Ma­gyar­or­szá­gon kö­szön­te­nek fel.

Bejelentették: világsztár sportolók sora jön Budapestre!

Bejelentették: világsztár sportolók sora jön Budapestre!

Az IAAF dön­tése sze­rint a ma­gyar fő­vá­ros ren­dez­heti a 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­sá­got.

Az IAAF dön­tése sze­rint a ma­gyar fő­vá­ros ren­dez­heti a 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­sá­got.

Ez durva lesz, túl kell élnie a márciust a válogatottnak

Ez durva lesz! Nincs mese, túl kell élnie a márciust a magyar válogatottnak

Po­ko­lian nehéz lesz a rajt.

Már az első két meccsen el­dől­het a sor­sunk az Eb-se­lej­te­ző­kön. Mit szé­pít­sük, po­ko­lian nehéz lesz a rajt.

Elkezdődött az Eb, rég láttunk ilyen magyar válogatottat

Elkezdődött az Eb, rég láttunk ilyen magyar válogatottat

Hiába ve­zet­tünk szinte végig az első fél­idő­ben, az esé­lye­sebb hol­lan­dok simán nyer­tek.

A lányok már tudják, hogyan kell verni a horvátokat

Focisták, figyelem! A lányok már tudják, hogyan kell verni a horvátokat

A női ké­zi­lab­da­csa­pat simán nyerte az Eu­rópa-baj­nok­ság leg­fon­to­sabb­nak tar­tott meccsét.

A női ké­zi­lab­da­csa­pat simán nyerte az Eu­rópa-baj­nok­ság leg­fon­to­sabb meccsét. Már az első fél­idő­ben ve­zet­tek a mi­e­ink. Aztán a mér­kő­zés vé­gére Kim Ras­mus­sen edző lá­nyai még job­ban el­húz­tak az el­len­fél mel­lett. Pa­rá­dés győ­zel­met arat­tunk.

Okkal büszke csapatára Rossi, de veszélyre is figyelmeztet

Okkal büszke csapatára Rossi, de veszélyre is figyelmeztet

A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya elé­ge­dett az el­múlt hó­na­pok­kal.

A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya elé­ge­dett az el­múlt hó­na­pok­kal, de tudja, mit nem sza­bad most csi­nálni.

Csodagólok a magyaroktól, erre felfigyelnek Európában

Csodagólok a magyaroktól, erre felfigyelnek Európában

Kal­már Zsolt passzát, Sza­lai Ádám okos lö­vé­sét és Nagy Ádám bom­bá­ját min­den­hol mu­tatni fog­ják.

Kal­már Zsolt passzát, Sza­lai Ádám okos lö­vé­sét és Nagy Ádám bom­bá­ját min­den­hol mu­tatni fog­ják.

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Finn­or­szág ellen zárja a Nem­ze­tek Li­gája cso­port­kö­rét.

Örömhír, visszatért Magyarországra Terence Hill

Örömhír a rajongóknak, visszatért Magyarországra Terence Hill

Ismét Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Ismét Ma­gyar­or­szá­gon pihen.

Méltó utódok: Hosszú Katinkáék is büszkék az ifi olimpia hőseire

Méltó utódok: Hosszú Katinkáék is büszkék az ifi olimpia hőseire

Jó hely­zet­ben van a ma­gyar sport.

Jó hely­zet­ben van a ma­gyar sport, fel­tö­rekvő te­het­sé­gek­ből sze­ren­csére nincs hiány. A jö­vő­beli vi­lág­ese­mé­nyek pedig róluk szól­hat­nak.

Megérkezett Budapestre Terence Hill: exkluzív interjút adott

Megérkezett Budapestre Terence Hill: exkluzív interjút adott

Ma­gyar­or­szágra lá­to­ga­tott Mario Gi­rotti. Új film­jét nép­sze­rű­sítő kör­út­já­nak vég­ál­lo­mása a ma­gyar fő­vá­ros.

Ez már tényleg sok, magyar focistákat tiltottak ki Ukrajnából

Ez már tényleg sok, magyar focistákat tiltottak ki Ukrajnából

A spor­tot is el­érte a két or­szág kö­zötti dip­lo­má­ciai bot­rány.

A spor­tot is el­érte a két or­szág kö­zötti dip­lo­má­ciai bot­rány.

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Akár­csak a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, ismét kö­zö­sen vo­nul­nak a szur­ko­ló­ink.

A legszebb őszi kirándulóhelyek, ahová kisvasút visz

A legszebb őszi kirándulóhelyek, ahová kisvasút visz

Gyö­nyör­ködj az őszi táj­ban!

Ma­gyar­or­szág leg­szebb er­dő­i­ben ki­rán­dul­hatsz, és nem is akár­ho­gyan! Most olyan erdei uta­kat mu­ta­tunk, ahol víz­esé­sek, tavak, bar­lan­gok men­tén fut a vonat.

Pocsék hírt kapott a magyar focikapitány, így reagált rá

Pocsék hírt kapott a magyar focikapitány, így reagált rá

A ke­ret­ta­gok közül egy ember máris le­mondta a sze­rep­lést. Az olasz edző azon­nal dön­tött.

A ke­ret­ta­gok közül egy ember máris le­mondta a sze­rep­lést. Az olasz edző azon­nal dön­tött.

Az Év Fürdője

Jelenleg ezek a legnépszerűbb fürdők Magyarországon

Utolsó hó­nap­já­hoz ér­ke­zett a für­dők leg­na­gyobb hazai meg­mé­ret­te­tése, Az Év Für­dője kö­zön­ség­sza­va­zás.

Utolsó hó­nap­já­hoz ér­ke­zett a für­dők leg­na­gyobb hazai meg­mé­ret­te­tése

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

Cso­dá­la­tos he­lye­ket mu­ta­tunk.

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet jókat für­deni és na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű kis he­lyekre lehet buk­kanni.

Szeptember 3: Elképesztő égi jelenség közeleg, ez az évszázad szenzációja EZO

Szeptember 3: Elképesztő égi jelenség közeleg, ez az évszázad szenzációja

Szeptember 3: Elképesztő égi jelenség közeleg, ez az évszázad szenzációja

Az év­szá­zad 10 nap­fo­gyat­ko­zása közül egy kis ha­zánk­ból lesz lát­ható!

Ebben az év­szá­zad­ban pon­to­san 10 nap­fo­gyat­ko­zást lis­táz­tak, ezek­nek azon­ban csak a fele tel­jes. Kö­zü­lük egy pedig kis ha­zánk­ból lesz lát­ható, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

Súlyos vád, mindenkit átvertek a magyar pólósok?

Súlyos vád, mindenkit átvertek a magyar pólósok?

Többé már nem hi­báz­hat az or­szág egyik ked­venc csa­pata. A ri­vá­lis éles szem­mel fi­gyeli a mi­e­in­ket..

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

Nem tud­tok kül­földre utazni? Semmi baj! Ma­gyar­or­szág tele van olyan he­lyek­kel, ame­lyek nagy él­ményt je­len­te­nek.

Óriási bejelentés, csodálatos hírt kapott Budapest!

Óriási bejelentés, csodálatos hírt kapott Budapest!

A ma­gyar fő­vá­rost ja­va­sol­ták há­zi­gaz­dá­nak a 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­ságra.

A ma­gyar fő­vá­rost ja­va­sol­ták há­zi­gaz­dá­nak a 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­ságra.

Újabb ISIS terrorista, aki Magyarországon is járt!

Újabb ISIS terrorista, aki Magyarországon is járt!

Egy volt cel­la­társa sze­rint 2014-ben 1500 iraki fo­goly le­fe­je­zé­sé­ben vett részt Tik­rit­ben. Át sze­re­tett volna kelni a csa­tor­nán, de már fi­gyel­ték...

2015-be ő is át­kelt az or­szá­gon, majd Auszt­ria felé tá­vo­zott. Végül Fran­cia­or­szág­ban kö­tött ki. Egy volt cel­la­társa sze­rint 2014-ben 1500 iraki fo­goly le­fe­je­zé­sé­ben vett részt Tik­rit­ben. Át sze­re­tett volna kelni a csa­tor­nán, de már fi­gyel­ték...

Visszatért Magyarországra a MEDVE!

Visszatért Magyarországra a MEDVE!

Ma­gyar­or­szág med­vé­jét Sa­jó­ke­resztúr Fő­te­rén vi­de­óz­ták le. Az állat nem Sz­lo­vá­kia felé vette az irányt.

Ma­gyar­or­szág med­vé­jét Sa­jó­ke­resztúr Fő­te­rén vi­de­óz­ták le. Az állat nem Sz­lo­vá­kia felé vette az irányt.

Georges Leekens magyarázkodik, ennél nevetségesebb alig lehetne

Georges Leekens magyarázkodik, ennél nevetségesebb alig lehetne

A belga ka­pi­tány eddig meg­bu­kott Ma­gyar­or­szá­gon, de még min­dig magát fé­nyezi.

El se hisszük, újra örülhet a fociválogatott

El se hisszük, újra örülhet a fociválogatott

Georges Le­ekens szö­vet­ségi ka­pi­tány be­bi­zo­nyí­totta, nem csak ve­szí­teni tud vele a csa­pat.

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Egye­lőre Le­ekens ka­pi­tánnyal együtt a sö­tét­ben ta­po­ga­tó­zunk, de íme, némi fo­gó­dzó. Erre szá­mít­ha­tunk Dzs­u­dzsá­kék­tól.

Rengeteg sör és vodka, eldurvult az angolok pesti bulija

Rengeteg sör és vodka, eldurvult az angolok pesti bulija

A benn­ma­ra­dást akar­ták ki­har­colni, erre fel ott van­nak a világ leg­jobb­jai kö­zött a bri­tek.

Amerikai közgazdász hajolt meg Orbán Viktor teljesítménye előtt

Amerikai közgazdász hajolt meg Orbán Viktor teljesítménye előtt

Eu­ró­pá­ban nő a zsi­dó­ság ellen irá­nyuló an­ti­sze­mita tá­ma­dá­sok száma.

Eu­ró­pá­ban nő a zsi­dó­ság ellen irá­nyuló an­ti­sze­mita tá­ma­dá­sok száma.

Vészhelyzet van, visszatért a magyar válogatott sztárja

Vészhelyzet van, visszatért a magyar válogatott sztárja

Nagy László ko­ráb­ban már le­mondta a sze­rep­lést, de most óri­ási szük­ség van rá.

Baljós hír jött: újfajta szúnyog jelent meg hazánkban, betegségeket terjeszt

Baljós hír jött: újfajta szúnyog jelent meg hazánkban, betegségeket terjeszt

Egye­lőre meg­be­csülni sem lehet, hogy ez a szú­nyog mi­lyen szám­ban lehet jelen Ma­gyar­or­szá­gon.

5 gyönyörű hely Magyarországon, ahová májusban el kell menned

5 gyönyörű hely Magyarországon, ahová májusban el kell menned

Nincs is jobb idő­töl­tés, mint ami­kor az egész csa­lád együtt indul el ki­rán­dulni.

Nincs is annál jobb idő­töl­tés, mint ami­kor hét­vé­gén az egész csa­lád együtt indul el ki­rán­dulni.

Hoppá, világsztárt fotóztunk a Budai Várban

Hoppá, világsztárt fotóztunk a Budai Várban

Egé­szen mos­ta­náig még nem járt ha­zánk­ban. Kí­ván­csian tér­ké­pezte fel a te­re­pet.

Egé­szen mos­ta­náig még nem járt ha­zánk­ban. Kí­ván­csian tér­ké­pezte fel a te­re­pet.

5 csodálatos hely Magyarországon, ahová tavasszal el kell menned

5 csodálatos hely Magyarországon, ahová tavasszal el kell menned

Ér­de­mes el­lá­to­gatni ezekre a cso­dás he­lyekre. Ké­szí­tet­tünk egy kis lis­tát, neked már csak ki kell pi­pálni, amerre jársz.

Nehezen, de döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Nehezen, de döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Pal­kó­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett. Volt olyan kér­dés, ami elől ki­tért, de erre őszin­tén vá­la­szolt.

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való, hogy az ember akár he­te­kig is el­tú­ráz­gatna a he­gyek, völ­gyek kö­zött. Három napos Lil­la­fü­redi ki­rán­du­lás­sal kezd­tük a ta­vaszt.

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való, hogy az ember akár he­te­kig is el­tú­ráz­gatna a he­gyek, völ­gyek kö­zött. Há­rom­na­pos Lil­la­fü­redi ki­rán­du­lás­sal kezd­tük a ta­vaszt, hogy ismét fel­fe­dez­zük a Bükk vi­lá­gát, amit még gyer­mek­kori em­lé­ke­ink őriz­nek. Al­só­há­mor­ban fog­lal­tunk szál­lást.

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Úgy tűnik, nem kell ag­gódni Hajdú B. Ist­ván vész­jósló mon­data után.

Úgy tűnik, nem kell ag­gódni Hajdú B. Ist­ván vész­jósló mon­data után.

Pocsék rajt, máris elüldöznék az új focikapitányt

Pocsék rajt, máris elüldöznék az új focikapitányt

Ké­nyel­me­sebb el­len­fél­lel szem­ben aligha kezd­he­tett volna Georges Le­ekens. Mégis rá­fá­zott a belga szak­em­ber.

Mindenki elképedt: meglepő kijelentést tett hazánkról a világsztár

Mindenki elképedt: meglepő kijelentést tett hazánkról a világsztár

A hol­ly­woodi szí­nésznő ko­ráb­ban for­ga­tott a ma­gyar fő­vá­ros­ban és vissza­vá­gyik Bu­da­pestre.

Ez komoly? Leekens szerint csoda kellett volna a kazahok ellen

Ez komoly? Leekens szerint csoda kellett volna a kazahok ellen

Rég el­múlt ka­rá­csony, ezt már a szö­vet­ségi ka­pi­tány is tudja.

Rég el­múlt ka­rá­csony, ezt már a szö­vet­ségi ka­pi­tány is tudja.

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit - Videó

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit - Videó

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

Itt a végeredmény, ennyit ért a korisok sikere az olimpián

Itt a végeredmény, ennyit ért a korisok sikere az olimpián

Uk­rajna és Auszt­rá­lia is csak a há­tun­kat nézi. Na de ki a nyer­tes?

Uk­rajna és Auszt­rá­lia is csak a há­tun­kat nézi.

Shane Tusup elhagyja Magyarországot? Érdekes nyilatkozat

Shane Tusup elhagyja Magyarországot? Érdekes nyilatkozat

Itt foly­tat­hatja az ame­ri­kai edző.

A ko­rábbi úszó­ka­pi­tány be­szélt az ame­ri­kai edző sor­sá­ról. A Duna Aré­nát ked­vez­mé­nye­sen bér­lik. Nem lesz­nek meg­él­he­tési gond­jai Tu­sup­nak.

Történelmi barátkozás Szerbiával

Történelmi barátkozás Szerbiával

Együtt kell meg­vé­deni a ha­tá­ra­in­kat és pol­gá­ra­ink biz­ton­sá­gát.

Szer­bi­á­nak és Ma­gyar­or­szág­nak együtt kell meg­vé­deni a ha­tá­rait, pol­gá­rai biz­ton­sá­gát és kul­tu­rá­lis iden­ti­tá­sát is - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Hoppá, elképesztő szexadat derült ki a magyarokról

Hoppá, elképesztő szexadat derült ki a magyarokról

Erre nem sokan gon­dol­tak volna!

Erre nem sokan gon­dol­tak volna! Íme, a vá­lasz az égető szex­kér­désre!

Megelőztük Franciaországot, amely olyan veszélyes hely lett, mint Kongó

Megelőztük Franciaországot, amely olyan veszélyes hely lett, mint Kongó

Az ame­ri­kai kül­ügy ta­ná­cso­kat adott az or­szág tu­ris­tá­i­nak. Ma­gyar­or­szág az uta­zók szá­mára aján­lott ka­te­gó­ri­ába tar­to­zik.

Ezt nem gondoltuk volna, Dzsudzsákék égése már Angliában is téma

Ezt nem gondoltuk volna, Dzsudzsákék égése már Angliában is téma

Kvíz­mű­sor­ban sze­re­pelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott.

Kvíz­mű­sor­ban sze­re­pelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, bár ennek mi na­gyon nem örü­lünk.

Forró gőzgomoly, titokzatos pára: Ez vár rád egy igazi törökfürdőben

Forró gőzgomoly, titokzatos pára: Ez vár rád egy igazi törökfürdőben

Ma­gyar­or­szág ter­mál­víz nagy­ha­ta­lom, ennek kö­szön­hető, hogy a für­dő­kul­túra több száz éve vi­rág­zik ha­zánk­ban.

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Min­denki ta­lál­gatni fog, ki lehet az érin­tett. A spor­to­lót akár már hét­főn fel­füg­geszt­he­tik.

Ez kevés a csodához, búcsúztunk akézi vébétől

Ez kevés a csodához, búcsúztunk a vébétől

Az olim­piai ezüst­ér­mes fran­ciák ellen jóval több kel­lett volna a lá­nyok­tól. El kell fo­gadni, nincs he­lyünk a nyolc­ban.

Az olim­piai ezüst­ér­mes fran­ciák ellen jóval több kel­lett volna a lá­nyok­tól. El kell fo­gadni, nincs he­lyünk a nyolc­ban.

Most, vagy soha, itt a magyar csapat legnagyobb esélye

Most, vagy soha, itt a magyar csapat legnagyobb esélye

Tét a to­vább­ju­tás a vébén.

Tét a to­vább­ju­tás a vébén. Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk pedig tö­ké­le­te­sen is­meri a ri­vá­list, mely­nek két éve még szak­ve­ze­tője volt.

Már nem is edzenek a kézislányok, ezt csinálják helyette

Már nem is edzenek a kézislányok, ezt csinálják helyette

Kim Ras­mus­sen szö­vet­ségi ka­pi­tány a két ve­re­ség után szü­ne­tet adott a csa­pat­nak. Nem fel­tét­len meg­ér­de­mel­tet.

Próbálják megzsarolni Magyarországot

Próbálják megzsarolni Magyarországot

Pél­dát­lan nyo­más­gya­kor­lás és zsa­ro­lás kez­dő­dött Ma­gyar­or­szág­gal szem­ben a kor­mány­pár­tok sze­rint. Ha­zánk út­já­ban áll a Soros-terv vég­re­haj­tá­sá­nak.

Pél­dát­lan nyo­más­gya­kor­lás és zsa­ro­lás kez­dő­dött Ma­gyar­or­szág­gal szem­ben a kor­mány­pár­tok sze­rint. Ha­zánk út­já­ban áll a Soros-terv vég­re­haj­tá­sá­nak.

Kiakadt a kapitány, mindent rosszul csináltak a kézisek

Kiakadt a kapitány, mindent rosszul csináltak a kézisek

Pedig remek kez­dés­ről ál­mo­dott a ma­gyar vá­lo­ga­tott, ebből aztán rém­álom lett.

Pedig remek kez­dés­ről ál­mo­dott a ma­gyar vá­lo­ga­tott, ebből aztán rém­álom lett.

Ugye nem így lesz? Megtízszereződhet a muszlimok száma hazánkban

Ugye nem így lesz? Megtízszereződhet a muszlimok száma hazánkban

Min­den­kép­pen nőni fog az isz­lám val­lá­súak száma Eu­ró­pá­ban.

Ha mától egyet­len musz­lim sem ér­ke­zik Eu­ró­pába, a szá­muk akkor is nőni fog a kon­ti­nen­sün­kön. 2050-ig több for­ga­tó­könyv is lé­te­zik, a leg­rosszabb eset­ben szinte min­den tag­ál­lam­ban meg­sok­szo­ro­zód­hat a isz­lám val­lá­súak száma.

Soros György Magyarország megbüntetését követeli

Soros György Magyarország megbüntetését követeli

Ha­tá­ro­zott fel­lé­pést kö­ve­tel Brüsszel­től Ma­gyar­or­szág ellen.

Ha­tá­ro­zott fel­lé­pést kö­ve­tel Brüsszel­től Ma­gyar­or­szág ellen a vi­lá­got bármi áron a maga ké­pére for­málni akaró mil­li­ár­dos. Soros te­le­fon­in­ter­jút adott egy neves na­pi­lap­nak.

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Le­ve­let írt Ma­gyar­or­szág vé­del­mé­ben az ame­ri­kai kong­resszus három kép­vi­se­lője.

A cím­zett az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok kül­ügy­mi­nisz­tere.

Nem csak győzelem: még egy jó hír a fociválogatottól

Nem csak győzelem: még egy jó hír a fociválogatottól

Bú­csú­zóul össze­kapta magát a csa­pat.

Bú­csú­zóul meg­em­be­relte magát a sé­rü­lé­sek­től ti­ze­delt ma­gyar csa­pat.

Három éve nem történt ilyen a magyar fociban

Három éve nem történt ilyen a magyar fociban

Be­in­tet­tek a szur­ko­lók, a já­té­ko­so­kat sem mo­ti­válja sok min­den. Szé­lesi Zol­tán bú­csú­meccse kö­vet­ke­zik.

Most érkezett, óriási változás a fociválogatottban

Most érkezett, óriási változás a fociválogatottban

Sé­rü­lé­sek miatt négy új ember csat­la­ko­zott Szé­lesi Zol­tán csa­pa­tá­hoz. Vajon Costa Rica ellen si­ke­re­seb­bek le­szünk?

Luxemburgi égés, új név kellene a válogatottnak

Luxemburgi égés, új név kellene a válogatottnak

Erre a ve­re­ségre az em­ber­hát­rány sem ment­ség. Újabb mély­pont a ma­gyar csa­pat­nál.

Sírsz a nevetéstől, pornócsatornán a magyar válogatott

Sírsz a nevetéstől, pornócsatornán a magyar válogatott

Ked­venc spa­nyol szak­ér­tőnk kí­mé­let­le­nül ki­ele­mezte a lu­xem­burgi bu­kást. Szem nem marad szá­ra­zon.

Ked­venc spa­nyol szak­ér­tőnk kí­mé­let­le­nül ki­ele­mezte a lu­xem­burgi bu­kást. Szem nem marad szá­ra­zon.

Soha, de soha nem történt ekkora csúfság a magyar fociban

Soha, de soha nem történt ekkora csúfság a magyar fociban

Dzs­u­dzsák Ba­lázsék ezt is el­ér­ték. Ilyen sta­tisz­ti­kai mu­ta­tó­val eddig nem ren­del­kez­tünk.

Leekens miatt aláztak minket? Reagált a focikapitány

Leekens miatt aláztak minket? Reagált a focikapitány

Új had­rend­ben val­lott szé­gyent a ma­gyar vá­lo­ga­tott. Vajon ez már a belga tak­tika lenne?

Döntött az MLSZ, ennyiért nézhetjük az új fociválogatottat

Döntött az MLSZ, ennyiért nézhetjük az új fociválogatottat

Ol­csón meg­néz­he­ted Szé­lesi Zol­tán meg­bí­zott ka­pi­tány ma­gyar­or­szági meccsét.

Ol­csón meg­néz­he­ted Szé­lesi Zol­tán meg­bí­zott ka­pi­tány ma­gyar­or­szági meccsét.

Több ezer ukrán és szerb vendégmunkás van Magyarországon

Több ezer ukrán és szerb vendégmunkás van Magyarországon

Az op­ti­mis­ták sze­rint akár 100.000 ná­lunk dol­gozó ukrán is lehet egy-két éven belül.

Az op­ti­mis­ták sze­rint akár 100.000 ná­lunk dol­gozó ukrán is lehet egy-két éven belül.

Kínos búcsú, Storcktól elköszöntek a szurkolók

Kínos búcsú, Storcktól elköszöntek a szurkolók

Nincs bo­csá­nat az el­múlt egy évért.

Nincs bo­csá­nat az el­múlt egy évért. Hiába a győ­ze­lem Fe­röer ellen, a tábor íté­le­tet hir­de­tett.

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Előbb Eu­rópa fe­lett ész­lel­ték a meg­nö­ve­ke­dett ra­dio­ak­tív su­gár­zást, majd Ma­gyar­or­szág fe­lett is ki­mu­tat­ták.

Bernd Storck búcsúzóul még kioktatott mindenkit

Bernd Storck búcsúzóul még kioktatott mindenkit

A ka­pi­tány bics­ka­nyi­to­gató stí­lus­ban üzent a szur­ko­lók­nak. Vajon mi lesz ennek a kö­vet­kez­mé­nye?

A ka­pi­tány bics­ka­nyi­to­gató stí­lus­ban üzent a szur­ko­lók­nak. Vajon mi lesz ennek a kö­vet­kez­mé­nye?

Furcsa égi jelenség Magyarország égboltján, nincs rá magyarázat

Furcsa égi jelenség Magyarország égboltján, nincs rá magyarázat

Pon­tos ma­gya­rá­zat még nem szü­le­tett arra, ami csü­tör­tök dél­előtt tör­tént!

Pon­tos ma­gya­rá­zat még nem szü­le­tett arra, ami csü­tör­tök dél­előtt tör­tént!

Drámai változás, a poklot is megjárta az új magyar teniszhős

Drámai változás, a poklot is megjárta az új magyar teniszhős

Né­hány éve a bu­li­zás fon­to­sabb volt.

Né­hány éve a te­niszt is majd­nem ab­ba­hagyta Fu­cso­vics, most élete sze­zon­ját futja. A vá­lo­ga­tot­tat is a hátán ci­pelte.

Eső is kell a magyar teniszcsodához

Eső is kell a magyar teniszcsodához

Fu­cso­vics Már­ton játssza az első mér­kő­zést.

Fu­cso­vics Már­ton játssza az első mér­kő­zést pén­te­ken Bu­da­pes­ten az oro­szok el­leni te­nisz Davis Kupa-pár­harc­ban, mely­nek tétje a vi­lág­cso­portba jutás.

Negyvenezer kilométert utazik a magyar világválogatott - Fotó

Negyvenezer kilométert utazik a magyar világválogatott - Fotó

A világ min­den tá­já­ról ér­kez­nek já­té­ko­sok a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tottba.

Szó sze­rint a világ min­den tá­já­ról ér­kez­nek já­té­ko­sok a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tottba. Bernd Storck szö­vet­ségi ka­pi­tány va­ló­ban a leg­jobb já­té­ko­so­kat hívja, ők azon­ban alig sze­re­pel­nek ko­moly baj­nok­sá­gok­ban.