CÍMKE: 'magyarország'

Notre Dame-i tűzvész: Magyarország együttérez Franciaországgal

Notre Dame-i tűzvész: Magyarország együttérez Franciaországgal

Szíj­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter együtt­ér­zé­sét fe­jezte ki.

Magyarországot dicsérte a többszörös román olimpiai bajnok!

Magyarországot dicsérte a többszörös román olimpiai bajnok!

A sport itt nem­zeti pri­o­ri­tás - mondta, majd hossza­san so­rolta meg­ál­la­pí­tá­sait.

FRISS HÍREK

Örömhír, beintettek a magyarellenes törvénynek a szlovákok

Örömhír, beintettek a magyarellenes törvénynek a szlovákok

Az ál­lamfő vissza­küldte a par­la­ment­nek az iro­mányt.

Ahogy az vár­ható volt, az ál­lamfő vissza­küldte a par­la­ment­nek az iro­mányt.

Magyar zenékkel üzentünk a szlovákoknak, minket nem lehet elnyomni

Magyar zenékkel üzentünk a szlovákoknak, minket nem lehet elnyomni

A szlo­vá­kok egyre in­kább kez­de­nek meg­hát­rálni.

Pa­rá­dés módon re­a­gál­tak a szlo­vák tör­vény­ter­ve­zetre a fel­vi­déki ma­gya­rok.

Hatalmas magyar pólósiker, erről beszél egész Európa

Hatalmas magyar pólósiker, erről beszél egész Európa

A ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott di­a­dal­mas­ko­dott a zág­rábi Eu­rópa-kupa dön­tőn, a há­zi­gaz­dá­kat le­győzve.

A ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott di­a­dal­mas­ko­dott a zág­rábi Eu­rópa-kupa dön­tőn, a há­zi­gaz­dá­kat le­győzve.

Szuper pólósok, vasárnap este aranyérmesek lehetünk

Szuper pólósok, vasárnap este aranyérmesek lehetünk

Má­so­dik mu­mu­sát is le­győzte Zág­ráb­ban a vá­lo­ga­tott. Bárki ellen lehet esé­lyünk.

Óriási magyar sportsiker, hétvégén jöhet a folytatás

Óriási magyar sportsiker, hétvégén jöhet a folytatás

Nagy ri­vá­li­sát verte könnyen a férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott Zág­ráb­ban. Vajon meg­lesz a végső siker?

Nagy ri­vá­li­sát verte könnyen a férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott Zág­ráb­ban.

Elképesztő, ezt gondolják a magyar focistákról Európában

Elképesztő, ezt gondolják a magyar focistákról Európában

Az egész föld­rész a vá­lo­ga­tott hor­vá­tok el­leni si­ke­ré­ről be­szél.

Magyarország mélységesen európai

Magyarország nagyon demokratikus és mélységesen európai

A Le Fi­garo be­szá­molt arról, hogy Ni­co­las Sar­kozy Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Ve­zető he­lyen szá­mol be a be­fo­lyá­sos fran­cia kon­zer­va­tív lap, a Le Fi­garo arról, hogy Ni­co­las Sar­kozy volt fran­cia elnök Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Szijjártó Péter: Biztonsági fenyegetés a tömeges migráció

Szijjártó Péter: Biztonsági fenyegetés a tömeges migráció

Ma­gyar­or­szág ere­jén felül já­rult hozzá a NATO si­ke­ré­hez, és a jö­vő­ben is az észak-at­lanti szö­vet­ség el­kö­te­le­zett szö­vet­sé­gese kíván ma­radni.

Ma­gyar­or­szág ere­jén felül já­rult hozzá a NATO si­ke­ré­hez, és a jö­vő­ben is az észak-at­lanti szö­vet­ség el­kö­te­le­zett szö­vet­sé­gese kíván ma­radni - mondta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter a NATO meg­ala­ku­lá­sá­nak 70. év­for­du­lója al­kal­má­ból ren­de­zett wa­shing­toni kül­ügy­mi­nisz­teri ta­nács­ko­zá­son.

Kiderült, ezért borította ki a bilit Szalai Ádám

Kiderült, ezért borította ki a bilit Szalai Ádám

A fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­tára sze­rint fon­tos a kí­mé­let­le­nül őszinte be­széd. De vajon meg­sér­tő­dik ezért va­laki?

A fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­tára sze­rint fon­tos a kí­mé­let­le­nül őszinte be­széd. De vajon meg­sér­tő­dik ezért va­laki?

Most kiderült, ezt gondolják a horvátok a magyarokról

Most kiderült, ezt gondolják a horvátok a magyarokról

Vi­lág­baj­noki ezüst­ér­me­sek, de va­lami miatt mégis irigy­ked­nek ránk szom­szé­da­ink.

Csoda kell vasárnap este. De ki lesz a vezér?

Csoda kell vasárnap este. De ki lesz a vezér?

A világ má­so­dik leg­jobb csa­pa­tát kell itt­hon le­győz­nünk, vezér nél­kül azon­ban ez nem fog menni.

Magyar óriások a horvátok ellen, képeken a budapesti focicsoda

Magyar óriások a horvátok ellen, képeken a budapesti focicsoda

A va­sár­nap estét tény­leg soha nem fog­juk el­fe­lej­teni.

A va­sár­nap estét tény­leg soha nem fog­juk el­fe­lej­teni.

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen nem csak a gye­pen zaj­lott harc, hanem az ut­cá­kon is. Csak sok­kal ki­egyen­lí­tet­le­nebb...

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen nem csak a gye­pen zaj­lott harc, hanem az ut­cá­kon is. Csak sok­kal ki­egyen­lí­tet­le­nebb...

Nézz fotókat a harapós magyar válogatott focistákról!

Nézz fotókat a harapós magyar válogatott focistákról!

Egy szó­val nem lehet mon­dani, hogy ne küz­döt­tek volna a fiúk, ez­út­tal ez nem ho­zott pon­tot.

Egy szó­val nem lehet mon­dani, hogy ne küz­döt­tek volna a fiúk, ez­út­tal ez nem ho­zott pon­tot.

Ezúttal elmaradt a csoda Szlovákiában, de csak most jön majd a java

Elmaradt a csoda Szlovákiában, de csak most jön a java

Fo­cis­tá­ink egyet­len vé­delmi ki­ha­gyá­sát meg­bün­tet­ték a ha­za­iak, in­nen­től nem jött össze az egyen­lí­tés.

Így vették be Nagyszombatot a magyar drukkerek

Így vették be Nagyszombatot a magyar drukkerek

Sokan jegy nél­kül ér­kez­tek.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este 20.45-kor lép pá­lyára Eb-se­lej­te­zőn Sz­lo­vá­kia ellen. Sokan jegy nél­kül ér­kez­tek a rang­adóra.

Óriási meglepetés, Magyarországra látogat Toto Cutugno!

Óriási meglepetés, Magyarországra látogat Toto Cutugno!

75. szü­le­tés­nap­ját ün­nepli.

A nép­szerű ze­ne­szerző Ma­gyar­or­szá­gon ad kon­cer­tet, ami­nek során 75. szü­le­tés­nap­ját is meg­ün­nepli a kö­zön­ség­gel.

Gyalog indult Magyarországra ez a borsodi nő, hirtelen nyoma veszett

Gyalog indult Magyarországra ez a borsodi nő, hirtelen nyoma veszett

A Ka­zinc­bar­ci­kai Rend­őr­ka­pi­tány­ság a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri!

A Ka­zinc­bar­ci­kai Rend­őr­ka­pi­tány­ság a la­kos­ság se­gít­sé­gét kéri!

Elárulta a bérgyilkos Dér Csaba, hol állna bíróság elé

Elárulta a bérgyilkos Dér Csaba, hol állna bíróság elé

Ma­gyar bí­ró­ság elé akar ke­rülni.

A Prá­gá­ban el­fo­gott ma­gyar bér­gyil­kos ma­gyar bí­ró­ság elé akar el­ső­ként ke­rülni.

Nagy sikert ért el Magyarország

Szenzációs bejelentés, nagy sikert ért el Magyarország

Bu­da­pest ren­dez­heti az első World Urban Ga­mest.

Szep­tem­ber­ben Bu­da­pest ren­dez­heti az első World Urban Ga­mest. Az ese­mény in­gye­nes lesz a szur­ko­lók szá­mára.

Most érkezett: újabb fogolyszökés történt Magyarországon

Most érkezett: újabb fogolyszökés történt Magyarországon

A 49 éves férfi le­vette a lá­bá­ról a nyom­kö­ve­tőt és el­hagyta a házi őri­ze­tet. A rend­őr­ség nagy erők­kel ke­resi.

A 49 éves férfi le­vette a lá­bá­ról a nyom­kö­ve­tőt és el­hagyta a házi őri­ze­tet. A rend­őr­ség ke­resi.

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Nagyon jó híreket kaptak a magyar kézisek

Nagyon jó híreket kaptak a magyar kézisek

Lehet, hogy most vissza­ka­punk va­la­mit a sors­tól. Szom­ba­ton újabb tét­meccs vár ránk a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Őrületes izgalmak, így kezdett a magyar válogatott a vb-n

Őrületes izgalmak, így kezdett a magyar válogatott a vb-n

Ar­gen­tí­ná­val kezd­tünk a vb-n.

A ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott meg­kezdte a sze­rep­lést a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Deutsch: A migrációt akarják ránk erőltetni

Deutsch: A migrációt akarják ránk erőltetni

Deutsch Tamás fi­de­szes eu­ró­pai par­la­menti (EP) kép­vi­selő sze­rint a be­ván­dor­lás­pár­tiak meg akar­ják bün­tetni Ma­gyar­or­szá­got, mert nem akar be­fo­gadni mig­rán­so­kat

Deutsch Tamás fi­de­szes eu­ró­pai par­la­menti (EP) kép­vi­selő sze­rint a be­ván­dor­lás­pár­tiak meg akar­ják bün­tetni ha­zán­kat, mert nem akar be­fo­gadni mig­rán­so­kat, Soros szer­ve­ze­teit vi­szont minél jobb anyagi kö­rül­mé­nyek közé se­gí­te­nék. A po­li­ti­kus saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján azt mondta, hogy az EP két ab­szurd, fel­há­bo­rító dön­tést is ho­zott a na­pok­ban.

Kiszivárgott, igazi világsztár érkezik Magyarországra augusztusban

Kiszivárgott, igazi világsztár érkezik Magyarországra

Fer­nando Alonso a Hun­ga­rian Baja te­rep­ra­lin is el­in­dul idén.

Fer­nando Alonso a Hun­ga­rian Baja te­rep­ra­lin is el­in­dul idén. A két­sze­res F1-vi­lág­baj­nok már a jövő évi Dakar-ra­lira ké­szül.

Magyarország meg akarja nyerni
a XXI. századot

Magyarország meg akarja nyerni a XXI. századot

A mi­nisz­ter­el­nök ka­rá­cso­nyi in­ter­júja.

A mi­nisz­ter­el­nök ka­rá­cso­nyi in­ter­jút adott a Ma­gyar Idők­nek.

Dzsudzsák Balázs mindenkit meglepett, hazatért a nagy napra

Dzsudzsák Balázs mindenkit meglepett, hazatért a nagy napra

Ma ün­nepli szü­le­tés­nap­ját a fo­ci­vá­lo­ga­tott csa­pat­ka­pi­tá­nya, akit ki­vé­te­le­sen Ma­gyar­or­szá­gon kö­szön­te­nek fel.

Ezeket a magyarországi várakat igazán érdemes felkeresni

Ezeket a magyarországi várakat igazán érdemes felkeresni

Ha egy kis idő­uta­zásra vágysz, ke­resd fel a ma­gyar­or­szági vá­ra­kat.

Ha egy kis idő­uta­zásra vágysz, min­den­képp ke­resd fel a ma­gyar­or­szági vá­ra­kat. A tör­té­nelmi ki­rán­du­lás során hidd el, pá­rat­lan él­mény­ben lesz ré­szed. Ma már min­den ma­gyar­or­szági vár­ban van­nak ki­ál­lí­tá­sok, és kü­lön­böző prog­ra­mo­kat.

Csúnya kézimeccs, ezt nagyon gyorsan el kell felejteni

Csúnya kézimeccs, ezt nagyon gyorsan el kell felejteni

Még a rossz for­má­ban lévő Nor­vé­gia is túl nagy falat egy­előre a ma­gyar ké­zi­sek­nek.

Még a rossz for­má­ban lévő Nor­vé­gia is túl nagy falat egy­előre a ma­gyar ké­zi­sek­nek.

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Új hely­szín­nel ba­rát­koz­hat meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott, vajon sze­ren­csét hoz majd?

Új hely­szín­nel ba­rát­koz­hat meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott, vajon sze­ren­csét hoz majd?

Bejelentették: világsztár sportolók sora jön Budapestre!

Bejelentették: világsztár sportolók sora jön Budapestre!

At­lé­ti­kai vb-t ren­dez­nek ha­zánk­ban.

A ma­gyar fő­vá­ros ren­dez­heti a 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­sá­got. A vb-re 25 évvel a nagy si­kerű bu­da­pesti Eu­rópa-baj­nok­ság után kerül sor.

Focisták figyelem! A lányok már tudják, hogyan kell verni a horvátokat

Focisták figyelem! A lányok már tudják, hogyan kell verni a horvátokat

A női ké­zi­lab­da­csa­pat simán nyerte az Eu­rópa-baj­nok­ság leg­fon­to­sabb meccsét hétfő este. Már az első fél­idő­ben ve­zet­tek.

Ez durva lesz, túl kell élnie a márciust a válogatottnak

Ez durva lesz! Nincs mese, túl kell élnie a márciust a magyar válogatottnak

Po­ko­lian nehéz lesz a rajt.

Már az első két meccsen el­dől­het a sor­sunk az Eb-se­lej­te­ző­kön. Mit szé­pít­sük, po­ko­lian nehéz lesz a rajt.

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

Jó hírt kapott a válogatott, ez a tétje a finnek elleni meccsnek

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott va­sár­nap este Finn­or­szág ellen zárja a Nem­ze­tek Li­gája cso­port­kö­rét.

Elkezdődött az Eb, rég láttunk ilyen magyar válogatottat

Elkezdődött az Eb, rég láttunk ilyen magyar válogatottat

Hiába ve­zet­tünk szinte végig az első fél­idő­ben, az esé­lye­sebb hol­lan­dok simán nyer­tek.

Hiába ve­zet­tünk szinte végig az első fél­idő­ben, az esé­lye­sebb hol­lan­dok simán nyer­tek.

Okkal büszke csapatára Rossi, de veszélyre is figyelmeztet

Okkal büszke csapatára Rossi, de veszélyre is figyelmeztet

A fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya elé­ge­dett az el­múlt hó­na­pok­kal, de tudja, mit nem sza­bad most csi­nálni.

Csodagólok a magyaroktól, erre felfigyelnek Európában

Csodagólok a magyaroktól, erre felfigyelnek Európában

Kal­már Zsolt passzát, Sza­lai Ádám okos lö­vé­sét és Nagy Ádám bom­bá­ját min­den­hol mu­tatni fog­ják.

Örömhír a rajongóknak, visszatért Magyarországra Terence Hill

Örömhír a rajongóknak, újra Magyarországon tűnt fel Terence Hill

Ismét Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Feb­ruár 16-án egy fer­ge­te­ges ren­dez­vé­nyen lép szín­padra a le­gen­dás szí­nész.

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Ellepik a magyarok Athént, itt vannak a részletek

Akár­csak a fran­cia­or­szági Eu­rópa-baj­nok­sá­gon, ismét kö­zö­sen vo­nul­nak a szur­ko­ló­ink.

A legszebb őszi kirándulóhelyek, ahová kisvasút visz

A legszebb őszi kirándulóhelyek, ahová kisvasút visz

Gyö­nyör­ködj az őszi táj­ban!

Ma­gyar­or­szág leg­szebb er­dő­i­ben ki­rán­dul­hatsz, és nem is akár­ho­gyan! Most olyan erdei uta­kat mu­ta­tunk, ahol víz­esé­sek, tavak, bar­lan­gok men­tén fut a vonat.

Ez már tényleg sok, magyar focistákat tiltottak ki Ukrajnából

Ez már tényleg sok, magyar focistákat tiltottak ki Ukrajnából

A spor­tot is el­érte a két or­szág kö­zötti dip­lo­má­ciai bot­rány.

A spor­tot is el­érte a két or­szág kö­zötti dip­lo­má­ciai bot­rány.

Megérkezett Budapestre Terence Hill: exkluzív interjút adott

Megérkezett Budapestre Terence Hill: exkluzív interjút adott

Ma­gyar­or­szágra lá­to­ga­tott Mario Gi­rotti.

Ma­gyar­or­szágra lá­to­ga­tott a szí­nész. Új film­jét nép­sze­rű­sítő kör­út­já­nak vég­ál­lo­mása a ma­gyar fő­vá­ros.

Pocsék hírt kapott a magyar focikapitány, így reagált rá

Pocsék hírt kapott a magyar focikapitány, így reagált rá

A ke­ret­ta­gok közül egy ember máris le­mondta a sze­rep­lést. Az olasz edző azon­nal dön­tött.

Szeptember 3: Elképesztő égi jelenség közeleg, ez az évszázad szenzációja EZO

Szeptember 3: Elképesztő égi jelenség közeleg, ez az évszázad szenzációja

Szeptember 3: Elképesztő égi jelenség közeleg, ez az évszázad szenzációja

Az év­szá­zad 10 nap­fo­gyat­ko­zása közül egy kis ha­zánk­ból lesz lát­ható, mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Az afgán 27 percig erőszakoskodott a mosdóban a magyar lánnyal!

Az afgán 27 percig erőszakoskodott a mosdóban a magyar lánnyal!

A Ri­post bir­to­kába ju­tott a Döner Kebab vi­de­ó­ka­me­rá­já­nak fel­vé­tele.

A Ri­post bir­to­kába ju­tott a Döner Kebab vi­de­ó­ka­me­rá­já­nak fel­vé­tele, ami tisz­tán meg­mu­tatja, mi is tör­tént va­sár­nap haj­nali 2 és 3 óra kö­zött a hely mos­dó­já­nál. A fel­vé­te­lek egy­ér­tel­műen bi­zo­nyít­ják az afgán mig­ráns bű­nös­sé­gét.

Jelenleg ezek a legnépszerűbb fürdők Magyarországon

Jelenleg ezek a legnépszerűbb fürdők Magyarországon

Utolsó hó­nap­já­hoz ér­ke­zett a für­dők leg­na­gyobb hazai meg­mé­ret­te­tése, Az Év Für­dője kö­zön­ség­sza­va­zás.

Utolsó hó­nap­já­hoz ér­ke­zett a für­dők leg­na­gyobb hazai meg­mé­ret­te­tése, Az Év Für­dője kö­zön­ség­sza­va­zás. A szer­ve­zők nyil­vá­nos­ságra hoz­ták a ver­seny első tíz he­lye­zett­jét, ame­lyek je­len­leg a leg­nép­sze­rűbb für­dő­he­lyek.

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű he­lyekre lehet buk­kanni.

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet jókat für­deni és na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű kis he­lyekre lehet buk­kanni. Cso­dá­la­tos he­lye­ket mu­ta­tunk, ahová ér­de­mes idén nyá­ron el­ki­rán­dulni.

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét.

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

Óriási bejelentés, csodálatos hírt kapott Budapest!

Óriási bejelentés, csodálatos hírt kapott Budapest!

De­cem­be­rig azért még iz­gulni kell.

A ma­gyar fő­vá­rost ja­va­sol­ták há­zi­gaz­dá­nak a 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­ságra. A végső dön­tést de­cem­ber­ben hoz­zák meg.

Súlyos vád, mindenkit átvertek a magyar pólósok?

Súlyos vád, mindenkit átvertek a magyar pólósok?

Többé már nem hi­báz­hat az or­szág egyik ked­venc csa­pata. A ri­vá­lis éles szem­mel fi­gyeli a mi­e­in­ket..

Georges Leekens magyarázkodik, ennél nevetségesebb alig lehetne

Georges Leekens magyarázkodik, ennél nevetségesebb alig lehetne

A belga ka­pi­tány eddig meg­bu­kott Ma­gyar­or­szá­gon, de még min­dig magát fé­nyezi.

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

Nem tud­tok kül­földre utazni a nyá­ron? Semmi baj!

Nem tud­tok kül­földre utazni a nyá­ron? Semmi baj! Ma­gyar­or­szág telis-tele van szu­per he­lyek­kel!

Újabb ISIS terrorista, aki Magyarországon is járt!

Újabb ISIS terrorista, aki Magyarországon is járt!

1500 fo­goly le­fe­je­zé­sé­ben vett részt...

Egy volt cel­la­társa sze­rint 2014-ben 1500 iraki fo­goly le­fe­je­zé­sé­ben vett részt Tik­rit­ben. Át sze­re­tett volna kelni a csa­tor­nán, de már fi­gyel­ték...

Visszatért Magyarországra a MEDVE!

Visszatért Magyarországra a MEDVE!

Sa­jó­ke­resztúr Fő­te­rén vi­de­óz­ták le.

Ma­gyar­or­szág med­vé­jét Sa­jó­ke­resztúr Fő­te­rén vi­de­óz­ták le. Az állat nem Sz­lo­vá­kia felé vette az irányt.

El se hisszük, újra örülhet a fociválogatott

El se hisszük, újra örülhet a fociválogatott

Georges Le­ekens szö­vet­ségi ka­pi­tány be­bi­zo­nyí­totta, nem csak ve­szí­teni tud vele a csa­pat.

Georges Le­ekens szö­vet­ségi ka­pi­tány be­bi­zo­nyí­totta, nem csak ve­szí­teni tud vele a csa­pat.

Vészhelyzet van, visszatért a magyar válogatott sztárja

Vészhelyzet van, visszatért a magyar válogatott sztárja

Nagy László ko­ráb­ban már le­mondta a sze­rep­lést, de most óri­ási szük­ség van rá.

Baljós hír jött: újfajta szúnyog jelent meg hazánkban, betegségeket terjeszt

Baljós hír jött: újfajta szúnyog jelent meg hazánkban, betegségeket terjeszt

Egye­lőre meg­be­csülni sem lehet, hogy ez a szú­nyog mi­lyen szám­ban lehet jelen Ma­gyar­or­szá­gon.

Amerikai közgazdász hajolt meg Orbán Viktor teljesítménye előtt

Amerikai közgazdász hajolt meg Orbán Viktor teljesítménye előtt

Eu­ró­pá­ban nő a zsi­dó­ság ellen irá­nyuló an­ti­sze­mita tá­ma­dá­sok száma.

Mi­köz­ben Eu­ró­pá­ban - rész­ben a mig­rá­ciós vál­ság miatt is - nő a zsi­dó­ság ellen irá­nyuló an­ti­sze­mita tá­ma­dá­sok száma, addig Ma­gyar­or­szág to­vábbra is biz­ton­sá­got nyújt a zsidó em­be­rek szá­mára - írja az el­is­mert ame­ri­kai köz­gaz­dász.

Rengeteg sör és vodka, eldurvult az angolok pesti bulija

Rengeteg sör és vodka, eldurvult az angolok pesti bulija

A benn­ma­ra­dást akar­ták ki­har­colni, erre fel ott van­nak a világ leg­jobb­jai kö­zött a bri­tek.

A benn­ma­ra­dást akar­ták ki­har­colni, erre fel ott van­nak a világ leg­jobb­jai kö­zött a bri­tek.

Hoppá, világsztárt fotóztunk a Budai Várban

Hoppá, világsztárt fotóztunk a Budai Várban

Még nem járt ha­zánk­ban.

Egé­szen mos­ta­náig még nem járt ha­zánk­ban. Kí­ván­csian tér­ké­pezte fel a te­re­pet.

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való.

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való, hogy az ember akár he­te­kig is el­tú­ráz­gatna a he­gyek, völ­gyek kö­zött. Há­rom­na­pos Lil­la­fü­redi ki­rán­du­lás­sal kezd­tük a ta­vaszt.

5 gyönyörű hely Magyarországon, ahová májusban el kell menned

5 gyönyörű hely Magyarországon, ahová májusban el kell menned

Nincs is jobb idő­töl­tés, mint ami­kor az egész csa­lád együtt indul el ki­rán­dulni

Nincs is annál jobb idő­töl­tés, mint ami­kor hét­vé­gén az egész csa­lád együtt indul el ki­rán­dulni. Mu­ta­tunk 5 he­lyet, ahová ér­de­mes el­in­dulni, mert mind­egyik gyö­nyörű.

5 csodálatos hely Magyarországon, ahová tavasszal el kell menned

5 csodálatos hely Magyarországon, ahová tavasszal el kell menned

Ér­de­mes leg­alább egy­szer el­lá­to­gatni ezekre a cso­dás he­lyekre.

Ér­de­mes leg­alább egy­szer el­lá­to­gatni ezekre a cso­dás he­lyekre. Ké­szí­tet­tünk neked egy kis lis­tát, neked már csak ki kell pi­pálni, amerre jársz. Ne cso­dál­kozz, ha ezek a cso­dás he­lyek, vissza-vissza­húz­nak!

Döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Nehezen, de döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Pal­kó­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett. Volt olyan kér­dés, ami elől ki­tért, de erre őszin­tén vá­la­szolt.

Pal­kó­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett. Volt olyan kér­dés, ami elől ki­tért, de erre őszin­tén vá­la­szolt.

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Úgy tűnik, nem kell ag­gódni Hajdú B. Ist­ván vész­jósló mon­data után.

Pocsék rajt, máris elüldöznék az új focikapitányt

Pocsék rajt, máris elüldöznék az új focikapitányt

Ké­nyel­me­sebb el­len­fél­lel szem­ben aligha kezd­he­tett volna Georges Le­ekens. Mégis rá­fá­zott a belga szak­em­ber.

Shane Tusup elhagyja Magyarországot? Érdekes nyilatkozat

Shane Tusup elhagyja Magyarországot? Érdekes nyilatkozat

Itt foly­tat­hatja az ame­ri­kai edző.

A ko­rábbi úszó­ka­pi­tány be­szélt az ame­ri­kai edző sor­sá­ról. A Duna Aré­nát ked­vez­mé­nye­sen bér­lik. Nem lesz­nek meg­él­he­tési gond­jai Tu­sup­nak.

Mindenki elképedt: meglepő kijelentést tett hazánkról a világsztár

Mindenki elképedt: meglepő kijelentést tett hazánkról a világsztár

A hol­ly­woodi szí­nésznő ko­ráb­ban for­ga­tott a ma­gyar fő­vá­ros­ban.

A hol­ly­woodi szí­nésznő ko­ráb­ban for­ga­tott a ma­gyar fő­vá­ros­ban és vissza­vá­gyik Bu­da­pestre.

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit - Videó

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

Ennyit ért a korisok sikere az olimpián

Itt a végeredmény, ennyit ért a korisok sikere az olimpián

Uk­rajna és Auszt­rá­lia is csak a há­tun­kat nézi.

Uk­rajna és Auszt­rá­lia is csak a há­tun­kat nézi.

Orbán: Szerbiának és Magyarországnak együtt kell megvédeni határait

Orbán: Szerbiának és Magyarországnak együtt kell megvédeni határait

Je­len­tette ki a mi­nisz­ter­el­nök a ma­gyar-szerb kor­mány­ülés után.

Je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a pén­teki bu­da­pesti ma­gyar-szerb kor­mány­ülés után.

Hoppá, elképesztő szexadat derült ki a magyarokról

Hoppá, elképesztő szexadat derült ki a magyarokról

Erre bi­zony nem sokan gon­dol­tak volna! Íme, a vá­lasz az égető szex­kér­désre!

Erre bi­zony nem sokan gon­dol­tak volna! Íme, a vá­lasz az égető szex­kér­désre!

Forró gőzgomoly, titokzatos pára: Ez vár rád egy igazi törökfürdőben

Forró gőzgomoly, titokzatos pára: Ez vár rád egy igazi törökfürdőben

Ma­gyar­or­szág ter­mál­víz nagy­ha­ta­lom, ennek kö­szön­hető, hogy a für­dő­kul­túra több száz éve vi­rág­zik ha­zánk­ban.

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Min­denki ta­lál­gatni fog, ki lehet az érin­tett. A spor­to­lót akár már hét­főn fel­füg­geszt­he­tik.

Ezt nem gondoltuk volna, Dzsudzsákék égése már Angliában is téma

Ezt nem gondoltuk volna, Dzsudzsákék égése már Angliában is téma

Kvíz­mű­sor­ban sze­re­pelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott.

Kvíz­mű­sor­ban sze­re­pelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, bár ennek mi na­gyon nem örü­lünk.

Megelőztük Franciaországot, amely olyan veszélyes hely lett, mint Kongó

Megelőztük Franciaországot, amely olyan veszélyes hely lett, mint Kongó

Az ame­ri­kai kül­ügy ta­ná­cso­kat adott az or­szág tu­ris­tá­i­nak.

Az ame­ri­kai kül­ügy ta­ná­cso­kat adott az or­szág tu­ris­tá­i­nak.

Ez kevés a csodához, búcsúztunk a vébétől

Ez kevés a csodához, búcsúztunk a vébétől

Az olim­piai ezüst­ér­mes fran­ciák ellen jóval több kel­lett volna a lá­nyok­tól.

Az olim­piai ezüst­ér­mes fran­ciák ellen jóval több kel­lett volna a lá­nyok­tól.

Próbálják megzsarolni Magyarországot

Próbálják megzsarolni Magyarországot

Pél­dát­lan nyo­más­gya­kor­lás és zsa­ro­lás kez­dő­dött.

Pél­dát­lan nyo­más­gya­kor­lás és zsa­ro­lás kez­dő­dött Ma­gyar­or­szág­gal szem­ben a kor­mány­pár­tok sze­rint. Ha­zánk út­já­ban áll a Soros-terv vég­re­haj­tá­sá­nak.

Gyönyörű télen Magyarország: 10 fantasztikus kirándulóhely

Gyönyörű télen Magyarország: 10 fantasztikus kirándulóhely

Most tény­leg ér­de­mes egy kis időt sza­kí­tani a sé­tára!

A be­ha­va­zott Ma­gyar­or­szág olyan, mint ami­kor a meny­asszony fel­ve­szi az es­kü­vői ru­há­ját: gyö­nyörű! Most tény­leg ér­de­mes egy kis időt sza­kí­tani a sé­tára! Mu­tat­juk a leg­szebb he­lye­ket!