CÍMKE: 'magyarország'

A legszebb őszi kirándulóhelyek, ahová kisvasút visz

A legszebb őszi kirándulóhelyek, ahová kisvasút visz

Ma­gyar­or­szág leg­szebb er­dő­i­ben ki­rán­dul­hatsz, és nem is akár­ho­gyan!

Megérkezett Budapestre Terence Hill: exkluzív interjút adott

Megérkezett Budapestre Terence Hill: exkluzív interjút adott

Ma­gyar­or­szágra lá­to­ga­tott Mario Gi­rotti, aki el­árulta: nem elő­ször jár Ma­gyar­or­szá­gon.

FRISS HÍREK

Pocsék hírt kapott a magyar focikapitány, így reagált rá

Pocsék hírt kapott a magyar focikapitány, így reagált rá

A ke­ret­ta­gok közül egy ember máris le­mondta a sze­rep­lést. Az olasz edző azon­nal dön­tött.

A ke­ret­ta­gok közül egy ember máris le­mondta a sze­rep­lést. Az olasz edző azon­nal dön­tött.

Szeptember 3: Elképesztő égi jelenség közeleg, ez az évszázad szenzációja EZO

Szeptember 3: Elképesztő égi jelenség közeleg, ez az évszázad szenzációja

Szeptember 3: Elképesztő égi jelenség közeleg, ez az évszázad szenzációja

Az év­szá­zad 10 nap­fo­gyat­ko­zása közül egy kis ha­zánk­ból lesz lát­ható!

Az év­szá­zad 10 nap­fo­gyat­ko­zása közül egy kis ha­zánk­ból lesz lát­ható!

Az Év Fürdője

Jelenleg ezek a legnépszerűbb fürdők Magyarországon

Utolsó hó­nap­já­hoz ér­ke­zett a für­dők leg­na­gyobb hazai meg­mé­ret­te­tése, Az Év Für­dője kö­zön­ség­sza­va­zás.

Utolsó hó­nap­já­hoz ér­ke­zett a für­dők leg­na­gyobb hazai meg­mé­ret­te­tése

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

5 tó Magyarországon, ami olyan jó, mint a Balaton

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű he­lyekre lehet buk­kanni.

Nem csak a Ba­la­ton­nál lehet jókat für­deni és na­pozni, Ma­gyar­or­szá­gon lép­ten-nyo­mon gyö­nyörű kis he­lyekre lehet buk­kanni. Cso­dá­la­tos he­lye­ket mu­ta­tunk, ahová ér­de­mes idén nyá­ron el­ki­rán­dulni.

Óriási bejelentés, csodálatos hírt kapott Budapest!

Óriási bejelentés, csodálatos hírt kapott Budapest!

De­cem­be­rig azért még iz­gulni kell.

A ma­gyar fő­vá­rost ja­va­sol­ták há­zi­gaz­dá­nak a 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­ságra. A végső dön­tést de­cem­ber­ben hoz­zák meg.

Súlyos vád, mindenkit átvertek a magyar pólósok?

Súlyos vád, mindenkit átvertek a magyar pólósok?

Többé már nem hi­báz­hat az or­szág egyik ked­venc csa­pata. A ri­vá­lis éles szem­mel fi­gyeli a mi­e­in­ket..

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

Válása részleteiről vallott Malek Andrea

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

A szí­nésznő nehéz dön­tést ho­zott meg, nem csak el­vált a fér­jé­től, de vég­leg maga mö­gött hagyta a régi éle­tét, hogy itt­hon kezdje újra.

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

8 fantasztikus hely Magyarországon, ahová vidd el a gyerekedet

Nem tud­tok kül­földre utazni a nyá­ron? Semmi baj! Ma­gyar­or­szág telis-tele van olyan he­lyek­kel, ame­lyek óri­ási él­ményt je­len­te­nek majd a gye­re­kek­nek.

Nem tud­tok kül­földre utazni a nyá­ron? Semmi baj! Ma­gyar­or­szág telis-tele van olyan he­lyek­kel, ame­lyek óri­ási él­ményt je­len­te­nek majd a gye­re­kek­nek. Meg­mu­tat­juk, hova vidd el őket min­den­kép­pen! Íme a nyolc leg­lát­vá­nyo­sabb hazai uta­zási cél­pont, ame­lyet fel­tét­le­nül ke­res­se­tek fel.

Visszatért Magyarországra a MEDVE!

Visszatért Magyarországra a MEDVE!

Ma­gyar­or­szág med­vé­jét Sa­jó­ke­resztúr Fő­te­rén vi­de­óz­ták le. Az állat nem Sz­lo­vá­kia felé vette az irányt.

Ma­gyar­or­szág med­vé­jét Sa­jó­ke­resztúr Fő­te­rén vi­de­óz­ták le. Az állat nem Sz­lo­vá­kia felé vette az irányt.

Újabb ISIS terrorista, aki Magyarországon is járt!

Újabb ISIS terrorista, aki Magyarországon is járt!

Egy volt cel­la­társa sze­rint 2014-ben 1500 iraki fo­goly le­fe­je­zé­sé­ben vett részt Tik­rit­ben. Át sze­re­tett volna kelni a csa­tor­nán, de már fi­gyel­ték...

2015-be ő is át­kelt az or­szá­gon, majd Auszt­ria felé tá­vo­zott. Végül Fran­cia­or­szág­ban kö­tött ki. Egy volt cel­la­társa sze­rint 2014-ben 1500 iraki fo­goly le­fe­je­zé­sé­ben vett részt Tik­rit­ben. Át sze­re­tett volna kelni a csa­tor­nán, de már fi­gyel­ték...

Georges Leekens magyarázkodik, ennél nevetségesebb alig lehetne

Georges Leekens magyarázkodik, ennél nevetségesebb alig lehetne

A belga ka­pi­tány még min­dig magát fé­nyezi.

A belga ka­pi­tány eddig meg­bu­kott Ma­gyar­or­szá­gon, de még min­dig magát fé­nyezi.

El se hisszük, újra örülhet a fociválogatott

El se hisszük, újra örülhet a fociválogatott

Georges Le­ekens szö­vet­ségi ka­pi­tány be­bi­zo­nyí­totta, nem csak ve­szí­teni tud vele a csa­pat.

Georges Le­ekens szö­vet­ségi ka­pi­tány be­bi­zo­nyí­totta, nem csak ve­szí­teni tud vele a csa­pat.

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Égés vagy remény? Sorsdöntő tesztek várnak a fociválogatottra

Egye­lőre Le­ekens ka­pi­tánnyal együtt a sö­tét­ben ta­po­ga­tó­zunk, de íme, némi fo­gó­dzó. Erre szá­mít­ha­tunk Dzs­u­dzsá­kék­tól.

Amerikai közgazdász hajolt meg Orbán Viktor teljesítménye előtt

Amerikai közgazdász hajolt meg Orbán Viktor teljesítménye előtt

Eu­ró­pá­ban nő a zsi­dó­ság ellen irá­nyuló an­ti­sze­mita tá­ma­dá­sok száma.

Vészhelyzet van, visszatért a magyar válogatott sztárja

Vészhelyzet van, visszatért a magyar válogatott sztárja

Nagy László ko­ráb­ban már le­mondta a sze­rep­lést, de most óri­ási szük­ség van rá.

Hoppá, világsztárt fotóztunk a Budai Várban

Hoppá, világsztárt fotóztunk a Budai Várban

Még nem járt ha­zánk­ban.

Egé­szen mos­ta­náig még nem járt ha­zánk­ban. Kí­ván­csian tér­ké­pezte fel a te­re­pet.

Baljós hír jött: újfajta szúnyog jelent meg hazánkban, betegségeket terjeszt

Baljós hír jött: újfajta szúnyog jelent meg hazánkban, betegségeket terjeszt

Az első vizs­gá­la­tok nem túl biz­ta­tóak az új szú­nyog­faj­jal kap­cso­lat­ban.

Az első vizs­gá­la­tok nem túl biz­ta­tóak.

Rengeteg sör és vodka, eldurvult az angolok pesti bulija

Rengeteg sör és vodka, eldurvult az angolok pesti bulija

A benn­ma­ra­dást akar­ták ki­har­colni, erre fel ott van­nak a világ leg­jobb­jai kö­zött a bri­tek.

5 gyönyörű hely Magyarországon, ahová májusban el kell menned

5 gyönyörű hely Magyarországon, ahová májusban el kell menned

Nincs is annál jobb idő­töl­tés, mint ami­kor hét­vé­gén az egész csa­lád együtt indul el ki­rán­dulni. Mu­ta­tunk 5 le­he­tő­sé­get.

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Pisztrángoztál már Lillafüreden?

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való, hogy az ember akár he­te­kig is el­tú­ráz­gatna a he­gyek, völ­gyek kö­zött. Há­rom­na­pos Lil­la­fü­redi ki­rán­du­lás­sal kezd­tük a ta­vaszt.

Mis­kolc-Lil­la­fü­red kör­nyé­kén annyi a fel­fe­dez­ni­való, hogy az ember akár he­te­kig is el­tú­ráz­gatna a he­gyek, völ­gyek kö­zött. Há­rom­na­pos Lil­la­fü­redi ki­rán­du­lás­sal kezd­tük.

5 csodálatos hely Magyarországon, ahová tavasszal el kell menned

5 csodálatos hely Magyarországon, ahová tavasszal el kell menned

Ér­de­mes leg­alább egy­szer el­lá­to­gatni ezekre a cso­dás he­lyekre.

Ér­de­mes leg­alább egy­szer el­lá­to­gatni ezekre a cso­dás he­lyekre. Ké­szí­tet­tünk neked egy kis lis­tát.

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Tíz néző Dzsudzsákék meccsén? Itt a pontos válasz

Úgy tűnik, nem kell ag­gódni Hajdú B. Ist­ván vész­jósló mon­data után.

Döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Nehezen, de döntött Dárdai fia Magyarország és Németország között

Pal­kó­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett. Volt olyan kér­dés, ami elől ki­tért, de erre őszin­tén vá­la­szolt.

Pal­kó­nak vá­lasz­ta­nia kel­lett. Volt olyan kér­dés, ami elől ki­tért, de erre őszin­tén vá­la­szolt.

Pocsék rajt, máris elüldöznék az új focikapitányt

Pocsék rajt, máris elüldöznék az új focikapitányt

Ké­nyel­me­sebb el­len­fél­lel szem­ben aligha kezd­he­tett volna Georges Le­ekens.

Ké­nyel­me­sebb el­len­fél­lel szem­ben aligha kezd­he­tett volna Georges Le­ekens. Mégis rá­fá­zott a belga szak­em­ber.

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit

Biztonságiak várták az olimpia magyar hőseit - Videó

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

A rep­tér­ről a jég­csar­nokba uta­zik a ha­za­térő arany­né­gyes.

Ennyit ért a korisok sikere az olimpián

Itt a végeredmény, ennyit ért a korisok sikere az olimpián

Uk­rajna és Auszt­rá­lia is csak a há­tun­kat nézi.

Uk­rajna és Auszt­rá­lia is csak a há­tun­kat nézi.

Mindenki elképedt: meglepő kijelentést tett hazánkról a világsztár

Mindenki elképedt: meglepő kijelentést tett hazánkról a világsztár

A hol­ly­woodi szí­nésznő ko­ráb­ban for­ga­tott a ma­gyar fő­vá­ros­ban.

A hol­ly­woodi szí­nésznő ko­ráb­ban for­ga­tott a ma­gyar fő­vá­ros­ban és vissza­vá­gyik Bu­da­pestre.

Shane Tusup elhagyja Magyarországot? Érdekes nyilatkozat

Shane Tusup elhagyja Magyarországot? Érdekes nyilatkozat

A ko­rábbi úszó­ka­pi­tány be­szélt az ame­ri­kai edző sor­sá­ról. A Duna Aré­nát ked­vez­mé­nye­sen bér­lik.

A ko­rábbi úszó­ka­pi­tány be­szélt az ame­ri­kai edző sor­sá­ról. A Duna Aré­nát ked­vez­mé­nye­sen bér­lik. Nem lesz­nek meg­él­he­tési gond­jai Tu­sup­nak.

Orbán: Szerbiának és Magyarországnak együtt kell megvédeni határait

Orbán: Szerbiának és Magyarországnak együtt kell megvédeni határait

Je­len­tette ki a mi­nisz­ter­el­nök a ma­gyar-szerb kor­mány­ülés után.

Je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a pén­teki bu­da­pesti ma­gyar-szerb kor­mány­ülés után.

Hoppá, elképesztő szexadat derült ki a magyarokról

Hoppá, elképesztő szexadat derült ki a magyarokról

Erre nem sokan gon­dol­tak volna!

Erre nem sokan gon­dol­tak volna! Íme, a vá­lasz az égető szex­kér­désre!

Ezt nem gondoltuk volna, Dzsudzsákék égése már Angliában is téma

Ezt nem gondoltuk volna, Dzsudzsákék égése már Angliában is téma

Kvíz­mű­sor­ban sze­re­pelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, bár ennek mi na­gyon nem örü­lünk.

Forró gőzgomoly, titokzatos pára: Ez vár rád egy igazi törökfürdőben

Forró gőzgomoly, titokzatos pára: Ez vár rád egy igazi törökfürdőben

Ma­gyar­or­szág ter­mál­víz nagy­ha­ta­lom, ennek kö­szön­hető, hogy a für­dő­kul­túra több száz éve vi­rág­zik ha­zánk­ban.

Ez kevés a csodához, búcsúztunk a vébétől

Ez kevés a csodához, búcsúztunk a vébétől

Az olim­piai ezüst­ér­mes fran­ciák ellen jóval több kel­lett volna a lá­nyok­tól.

Az olim­piai ezüst­ér­mes fran­ciák ellen jóval több kel­lett volna a lá­nyok­tól.

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Min­denki ta­lál­gatni fog, ki lehet az érin­tett.

Min­denki ta­lál­gatni fog, ki lehet az érin­tett. A spor­to­lót akár már hét­főn fel­füg­geszt­he­tik.

Megelőztük Franciaországot, amely olyan veszélyes hely lett, mint Kongó

Megelőztük Franciaországot, amely olyan veszélyes hely lett, mint Kongó

Az ame­ri­kai kül­ügy ta­ná­cso­kat adott az or­szág tu­ris­tá­i­nak. Ma­gyar­or­szág az uta­zók szá­mára aján­lott ka­te­gó­ri­ába tar­to­zik.

Gyönyörű télen Magyarország: 10 fantasztikus kirándulóhely

Gyönyörű télen Magyarország: 10 fantasztikus kirándulóhely

A be­ha­va­zott Ma­gyar­or­szág olyan, mint ami­kor a meny­asszony fel­ve­szi az es­kü­vői ru­há­ját: gyö­nyörű!

Próbálják megzsarolni Magyarországot

Próbálják megzsarolni Magyarországot

Pél­dát­lan nyo­más­gya­kor­lás és zsa­ro­lás kez­dő­dött Ma­gyar­or­szág­gal szem­ben a kor­mány­pár­tok sze­rint. Ha­zánk út­já­ban áll a Soros-terv vég­re­haj­tá­sá­nak.

Pél­dát­lan nyo­más­gya­kor­lás és zsa­ro­lás kez­dő­dött Ma­gyar­or­szág­gal szem­ben a kor­mány­pár­tok sze­rint. Ha­zánk út­já­ban áll a Soros-terv vég­re­haj­tá­sá­nak.

Most, vagy soha, itt a magyar csapat legnagyobb esélye

Most, vagy soha, itt a magyar csapat legnagyobb esélye

Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk pedig tö­ké­le­te­sen is­meri a ri­vá­list, mely­nek két éve még szak­ve­ze­tője volt.

Tét a to­vább­ju­tás a vébén. Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk pedig tö­ké­le­te­sen is­meri a ri­vá­list, mely­nek két éve még szak­ve­ze­tője volt.

Kiakadt a kapitány, mindent rosszul csináltak a kézisek

Kiakadt a kapitány, mindent rosszul csináltak a kézisek

Pedig remek kez­dés­ről ál­mo­dott a ma­gyar vá­lo­ga­tott, ebből aztán rém­álom lett.

Ugye nem így lesz? Megtízszereződhet a muszlimok száma hazánkban

Ugye nem így lesz? Megtízszereződhet a muszlimok száma hazánkban

Egy friss ta­nul­mány rá­vi­lá­gít arra, hogy ha mától egyet­len új musz­lim sem ér­ke­zik Eu­ró­pába, a szá­muk akkor is nőni fog.

Már nem is edzenek a kézislányok, ezt csinálják helyette

Már nem is edzenek a kézislányok, ezt csinálják helyette

Kim Ras­mus­sen szö­vet­ségi ka­pi­tány a két ve­re­ség után szü­ne­tet adott a csa­pat­nak. Nem fel­tét­len meg­ér­de­mel­tet.

Kim Ras­mus­sen szö­vet­ségi ka­pi­tány a két ve­re­ség után szü­ne­tet adott a csa­pat­nak. Nem fel­tét­len meg­ér­de­mel­tet.

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Kezdődik: Itt vannak a Soros-hadüzenet részletei. Azt akarják, hogy fájjon

Öt nap múlva már Washing­ton­ban kell len­nie Soros két ma­gyar ügy­véd­jé­nek.

Alig öt nap múlva már Washing­ton­ban kell len­nie Soros György két ma­gyar ügy­véd­jé­nek.

Soros György Magyarország megbüntetését követeli

Soros György Magyarország megbüntetését követeli

Ha­tá­ro­zott fel­lé­pést kö­ve­tel Brüsszel­től Ma­gyar­or­szág ellen a vi­lá­got bármi áron a maga ké­pére for­málni akaró mil­li­ár­dos.

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Az amerikai honatyák kiállnak Magyarország mellett: Tiltakozó levél

Le­ve­let írt három kép­vi­selő.

Le­ve­let írt Ma­gyar­or­szág vé­del­mé­ben az ame­ri­kai kong­resszus három kép­vi­se­lője.

Amerikai képviselők próbálják befeketíteni Magyarországot. Obama emberei

Amerikai képviselők próbálják befeketíteni Magyarországot. Obama emberei

De­mok­rata párti kép­vi­se­lők le­ve­lé­hez ju­tott hozzá az Origo.

Obama em­be­rei, de­mok­rata párti kép­vi­se­lők le­ve­lé­hez ju­tott hozzá az Origo. Bármi áron pró­bál­ják le­já­ratni Ma­gyar­or­szá­got.

Nem csak győzelem: még egy jó hír a fociválogatottól

Nem csak győzelem: még egy jó hír a fociválogatottól

Bú­csú­zóul azért végre meg­em­be­relte magát a sé­rü­lé­sek­től ti­ze­delt ma­gyar csa­pat.

Bú­csú­zóul azért végre meg­em­be­relte magát a sé­rü­lé­sek­től ti­ze­delt ma­gyar csa­pat. Ni­ko­lics klasszisa dön­tött.

Három éve nem történt ilyen a magyar fociban

Három éve nem történt ilyen a magyar fociban

Be­in­tet­tek a szur­ko­lók, a já­té­ko­so­kat sem mo­ti­válja sok min­den. Szé­lesi Zol­tán bú­csú­meccse kö­vet­ke­zik.

Be­in­tet­tek a szur­ko­lók, a já­té­ko­so­kat sem mo­ti­válja sok min­den. Szé­lesi Zol­tán bú­csú­meccse kö­vet­ke­zik.

Most érkezett, óriási változás a fociválogatottban

Most érkezett, óriási változás a fociválogatottban

Sé­rü­lé­sek miatt négy új ember csat­la­ko­zott Szé­lesi Zol­tán csa­pa­tá­hoz. Vajon Costa Rica ellen si­ke­re­seb­bek le­szünk?

Sírsz a nevetéstől, pornócsatornán a magyar válogatott

Sírsz a nevetéstől, pornócsatornán a magyar válogatott

Szem nem marad szá­ra­zon.

Ked­venc spa­nyol szak­ér­tőnk kí­mé­let­le­nül ki­ele­mezte a lu­xem­burgi bu­kást. Szem nem marad szá­ra­zon.

Soha, de soha nem történt ekkora csúfság a magyar fociban

Soha, de soha nem történt ekkora csúfság a magyar fociban

Dzs­u­dzsák Ba­lázsék ezt is el­ér­ték. Ilyen sta­tisz­ti­kai mu­ta­tó­val eddig nem ren­del­kez­tünk.

Több ezer ukrán és szerb vendégmunkás van Magyarországon

Több ezer ukrán és szerb vendégmunkás van Magyarországon

Akár 100.000 ukrán is lehet.

Az op­ti­mis­ták sze­rint akár 100.000 ukrán is lehet egy-két éven belül. Három-öt éven belül pedig jö­het­nek az ázsiai ven­dég­mun­ká­sok is.

Leekens miatt aláztak minket? Reagált a focikapitány

Leekens miatt aláztak minket? Reagált a focikapitány

Új had­rend­ben val­lott szé­gyent a ma­gyar vá­lo­ga­tott. Vajon ez már a belga tak­tika lenne?

Új had­rend­ben val­lott szé­gyent a ma­gyar vá­lo­ga­tott. Vajon ez már a belga tak­tika lenne?

Luxemburgi égés, új név kellene a válogatottnak

Luxemburgi égés, új név kellene a válogatottnak

Erre a ve­re­ségre az em­ber­hát­rány sem ment­ség. Újabb mély­pont a ma­gyar csa­pat­nál.

Döntött az MLSZ, ennyiért nézhetjük az új fociválogatottat

Döntött az MLSZ, ennyiért nézhetjük az új fociválogatottat

Ol­csón meg­néz­he­ted Szé­lesi Zol­tán meg­bí­zott ka­pi­tány ma­gyar­or­szági meccsét. Ezzel bú­csúz­tat­juk a ke­serű évet.

Bernd Storck búcsúzóul még kioktatott mindenkit

Bernd Storck búcsúzóul még kioktatott mindenkit

A ka­pi­tány bics­ka­nyi­to­gató stí­lus­ban üzent a szur­ko­lók­nak. Vajon mi lesz ennek a kö­vet­kez­mé­nye?

A ka­pi­tány bics­ka­nyi­to­gató stí­lus­ban üzent a szur­ko­lók­nak. Vajon mi lesz ennek a kö­vet­kez­mé­nye?

Kínos búcsú, Storcktól elköszöntek a szurkolók

Kínos búcsú, Storcktól elköszöntek a szurkolók

Nincs bo­csá­nat az el­múlt egy évért. Hiába a győ­ze­lem Fe­röer ellen, a tábor íté­le­tet hir­de­tett.

Nincs bo­csá­nat az el­múlt egy évért. Hiába a győ­ze­lem Fe­röer ellen, a tábor íté­le­tet hir­de­tett.

Furcsa égi jelenség Magyarország égboltján, nincs rá magyarázat

Furcsa égi jelenség Magyarország égboltján, nincs rá magyarázat

A tu­do­mány je­len­legi ál­lása sze­rint pon­tos ma­gya­rá­zat még nem szü­le­tett arra, ami csü­tör­tök dél­előtt tör­tént!

Ennyit utazik a magyar világválogatott - Fotó

Ennyit utazik a magyar világválogatott - Fotó

Szó sze­rint a világ min­den tá­já­ról ér­kez­nek já­té­ko­sok a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tottba.

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Veszélyes anyag a levegőben: hazánk felett is mértek sugárzást

Ma­gyar­or­szág fe­lett is ki­mu­tat­ták a su­gár­zást.

Előbb Eu­rópa fe­lett ész­lel­ték a meg­nö­ve­ke­dett ra­dio­ak­tív su­gár­zást, majd Ma­gyar­or­szág fe­lett is ki­mu­tat­ták.

Drámai változás, a poklot is megjárta az új magyar teniszhős

Drámai változás, a poklot is megjárta az új magyar teniszhős

Né­hány éve a te­niszt is majd­nem ab­ba­hagyta Fu­cso­vics, most élete sze­zon­ját futja.

Né­hány éve a te­niszt is majd­nem ab­ba­hagyta Fu­cso­vics, most élete sze­zon­ját futja.

Ez bizony szép volt, búcsúzni csak így szabad

Ez bizony szép volt, búcsúzni csak így szabad

A világ egyik leg­jobbja ellen esett ki a férfi ko­sár­labda-vá­lo­ga­tott az Eb-n. A várt­nál si­ke­re­sebb tor­nát zárt a csa­pat.

Elképesztő, ezt kérte a magyar csapat a spanyoloktól

Elképesztő, ezt kérte a magyar csapat a spanyoloktól

Tét nél­küli meccsen szen­ved­tünk sima ve­re­sé­get a spa­nyo­lok­tól az Eb-n. Ko­sa­ra­sa­ink mos­tan­tól va­sár­napra ké­szül­het­nek.

Eső is kell a magyar teniszcsodához

Eső is kell a magyar teniszcsodához

Fu­cso­vics Már­ton játssza az első mér­kő­zést pén­te­ken Bu­da­pes­ten az oro­szok el­leni te­nisz Davis Kupa-pár­harc­ban, mely­nek tétje a vi­lág­cso­portba jutás.

Fu­cso­vics Már­ton játssza az első mér­kő­zést pén­te­ken Bu­da­pes­ten az oro­szok el­leni te­nisz Davis Kupa-pár­harc­ban, mely­nek tétje a vi­lág­cso­portba jutás.

Te is találkozhatsz vele: Clint Eastwood lánya Magyarországra látogat!

Te is találkozhatsz vele: Clint Eastwood lánya Magyarországra látogat!

A fi­a­tal szí­nésznő a mis­kolci Cin­e­fest ven­dége lesz.

A fi­a­tal szí­nésznő a mis­kolci Cin­e­fest ven­dége lesz, ahol leg­újabb film­jét is be­mu­tat­ják.

Ennyiért nézheted Dzsudzsákékat

Döbbenetes összeg, ennyiért nézheted Dzsudzsákékat

Ked­den kezd­ték el árulni a je­gye­ket a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőre. Az ár bor­sos, és akkor még nem be­szél­tünk az uta­zási költ­sé­gek­ről.

Ked­den kezd­ték el árulni a je­gye­ket a vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőre. Az ár bor­sos, és akkor még nem be­szél­tünk az uta­zási költ­sé­gek­ről.

Ez már sok, Ronaldo csapattársa gúnyt űzött a magyarokból

Ez már sok, Ronaldo csapattársa gúnyt űzött a magyarokból

Fonte át­esett a ló túlsó ol­da­lára.

A por­tu­gál fo­cis­ták zokon vet­ték Dzs­u­dzsá­kék ag­resszív já­té­kát. Fonte már úgy ál­lí­totta be a meccset, mintha va­dász­tak volna rájuk a pá­lyán.

Vasárnap este mindenkit legyőzött a magyar válogatott

Vasárnap este mindenkit legyőzött a magyar válogatott

To­vábbra is a ma­gyar foci ér­dekli a leg­job­ban az em­be­re­ket. Ezt a ver­senyt meg­nyer­ték Storc­kék.

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinkának sem jöhet össze minden

Itt a bizonyíték, Hosszú Katinkának sem jöhet össze minden

Ked­venc úszó­nőnk el­árulta, hol töl­tötte a va­sár­nap es­té­jét. El­kép­zel­hető, hogy szo­mo­rúan tért nyu­go­vóra.

Itt az első kép - az Apáczai utcában fotózták le Ronaldót!

Itt az első kép - az Apáczai utcában fotózták le Ronaldót!

Így üd­vö­zölte ra­jon­góit!

Hol­nap este telt­ház előtt lép pá­lyára a ma­gyar vá­lo­ga­tott, az el­len­fél pedig az a Por­tu­gá­lia, aki­nek az orra alá si­ke­rült bor­sot törni a 2016-os EB-n.

Storck meglepő kijelentése, ez már nem az NB I

Storck meglepő kijelentése, ez már nem az NB I

Vajon jogos volt Pris­kin Tamás ki­ál­lí­tása a por­tu­gá­lok ellen? A szö­vet­ségi ka­pi­tány is el­mondta a vé­le­mé­nyét.

Vajon jogos volt Pris­kin Tamás ki­ál­lí­tása a por­tu­gá­lok ellen? A szö­vet­ségi ka­pi­tány is el­mondta a vé­le­mé­nyét.

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázst is elveszítette a magyar válogatott

Nagy a baj, Dzsudzsák Balázst is elveszítette a magyar válogatott

Nem játsz­hat Svájc ellen ok­tó­ber­ben.

A csa­pat­ka­pi­tány ki­sár­gázta magát a kö­vet­kező meccs­ről, nem játsz­hat Svájc­ban. A por­tu­gá­lok Cris­ti­ano Ro­naldo gól­passzá­val nyer­tek Bu­da­pes­ten.

Magyarország az új turistaparadicsom!

Magyarország az új turistaparadicsom!

A kon­ti­nens leg­ked­vel­tebb úti célja lehet Ma­gyar­or­szág!

A kon­ti­nens leg­ked­vel­tebb úti célja lehet Ma­gyar­or­szág! Lát­ni­va­lói és biz­ton­sá­gos­sága miatt már a brit kül­ügy­mi­nisz­té­rium is ha­zán­kat és Sváj­cot ajánlja el­ső­sor­ban az uta­zók­nak.

Öröm és fájdalom: a legjobb képek a magyar-lett focimeccsről

Öröm és fájdalom: a legjobb képek a magyar-lett focimeccsről

Itt fel­idéz­he­ted a vá­lo­ga­tott vb-se­lej­tező leg­em­lé­ke­ze­te­sebb pil­la­na­tait.

Itt fel­idéz­he­ted a vb-se­lej­tező leg­em­lé­ke­ze­te­sebb pil­la­na­tait. Küz­de­lem, gólok és Sza­lai-sé­rü­lés.

Győzött a fociválogatott, mégis nagy a baj

Győzött a fociválogatott, mégis nagy a baj

Ta­valy no­vem­ber óta elő­ször szer­zett gólt és nyert is Bernd Storck csa­pata. Két rossz hír ár­nyé­kolja be a si­kert.

Ta­valy no­vem­ber óta elő­ször szer­zett gólt és nyert is Bernd Storck csa­pata. Két rossz hír ár­nyé­kolja be a si­kert.

Történelmi dátum, ez történt Magyarországon 18 éve

Történelmi dátum, ez történt Magyarországon 18 éve

Napra pon­to­san 18 éve min­denki az eget kém­lelte Ma­gyar­or­szá­gon. Azóta sem lát­tunk ilyet.

Kiderült, mitől félnek a legjobban a magyarok

Kiderült, mitől félnek a legjobban a magyarok

A világ fé­lel­me­i­nek lis­tá­ját tet­ték közzé

A "világ fé­lel­me­i­nek lis­tá­ját" közzé tette a PEW re­se­arch, benne a Ma­gyar­or­szá­gon ka­pott vá­la­szok­kal.

Hihetetlen fordulatot tartogat az időjárás

Hihetetlen fordulatot tartogat az időjárás

Csak né­hány napig örül­he­tünk Ma­gyar­or­szá­gon a fel­fris­sü­lés­nek, hogy aztán újra a ká­ni­kula le­gyen az ural­kodó.

Csak né­hány napig örül­he­tünk a fel­fris­sü­lés­nek, hogy aztán újra a ká­ni­kula le­gyen az ural­kodó.

Elképesztő hazugságokkal riogatják a hazánkba látogató turistákat

Elképesztő hazugságokkal riogatják a hazánkba látogató turistákat

Azt ja­va­sol­ják nekik, hogy óva­kod­ja­nak a csap­víz­től.

Azt ja­va­sol­ják nekik, hogy óva­kod­ja­nak a csap­víz­től.

Aranycsata élőben, percről percre a magyar-horvát pólómeccs

Aranycsata élőben, percről percre a magyar-horvát pólómeccs

Ne­gye­dik vi­lág­baj­noki cí­méért har­col a ma­gyar férfi ví­zi­labda-vá­lo­ga­tott.

Érik a magyar arany, szombat éjjel megőrül az ország

Érik a magyar arany, szombat éjjel megőrül az ország

Ví­zi­lab­da­má­mor a Mar­git­szi­ge­ten.

Ví­zi­lab­da­má­mor a Mar­git­szi­ge­ten. Már csak egy lépés hi­ány­zik az ara­nyig. A leg­ne­he­zebb lépés.

Ezer horvát közt szurkolt a magyar tévés

Ezer horvát közt szurkolt a magyar tévés

Az ATV mű­sor­ve­ze­tője Hor­vát­or­szág­ban iz­gulta végig a szom­bat esti ví­zi­lab­da­dön­tőt, ma­rok­nyi ma­gyar­ral ki­egé­szülve.

Az ATV mű­sor­ve­ze­tője Hor­vát­or­szág­ban iz­gulta végig a szom­bat esti ví­zi­lab­da­dön­tőt, ma­rok­nyi ma­gyar­ral ki­egé­szülve. Sokan kér­dez­ték tőle a meccs előtt, kinek szur­kol.