CÍMKE: 'magyar'

Magyar kutatók találmánya könnyíti meg a vakok életét

Magyar kutatók találmánya könnyíti meg a vakok életét

A vá­rosi köz­le­ke­dés­ben na­vi­gál a vakot aj­tó­tól aj­tóig el­jut­tató mobil app­li­ká­ciós rend­szer.

Édes és olcsó lesz az idei magyar dinnye

Édes és olcsó lesz az idei magyar dinnye

Végre meg­je­lent az idei ma­gyar dinnye az utcai áru­sok­nál.

Végre meg­je­lent az idei ma­gyar dinnye az utcai áru­sok­nál, a pi­a­co­kon és a bol­tok­ban!

Az úzvölgyi támadás után most szólalt meg a román miniszterelnök

Az úzvölgyi támadás után most szólalt meg a román miniszterelnök

A román kor­mány eddig is fi­gye­lem­mel kí­sérte a tör­tén­te­ket.

A román kor­mány saj­tó­iro­dája sze­rint eddig is fi­gye­lem­mel kí­sérte a mi­nisz­ter­el­nök a tör­té­né­se­ket.

Most derült ki: Magyar vér csörgedezett az utolsó inka ereiben

Most derült ki: Magyar vér csörgedezett az utolsó inka ereiben

A Zemp­lén­ben látta meg a nap­vi­lá­got.

A Zemp­lén­ben látta meg a nap­vi­lá­got An­to­nio, aki­nek édes­anyja az 1698-ban szü­le­tett Ber­ze­vi­czy Se­bes­tyén lánya volt.

Kitoloncolhatják a Trump család magyar sofőrjét!

Kitoloncolhatják a Trump család magyar sofőrjét!

Most éppen elő­ze­tes­ben ül.

2013 és 2016 kö­zött szál­lí­totta a csa­lád­ta­go­kat ahova csak kér­ték. Most azon­ban elő­ze­tes­ben ül, egy fur­csa tör­té­net miatt.

Megrázó ennek a magyar lánynak a története

Megrázó ennek a magyar lánynak a története

Ki­rály Betty élete meg­vál­to­zott.

Ki­rály Betty úgy élte az éle­tét, mint min­den hu­szon­éves fi­a­tal: ta­nult, spor­tolt, szó­ra­kozni járt és azon ag­gó­dott, jó-e a sminkje. Az­után tör­tént va­lami.

Teljes döbbenet: Világbajnok lett a magyar csoki

Teljes döbbenet: Világbajnok lett a magyar csoki

El­ké­pesztő, mit mű­velt a kis ma­gyar cso­ki­ma­nu­fak­túra a neves nem­zet­közi ver­se­nyen!

El­ké­pesztő, mit mű­velt a kis ma­gyar cso­ki­ma­nu­fak­túra a neves nem­zet­közi ver­se­nyen! Úgy hul­lot­tak a Bu­da­pes­ten ké­szülő bon­bo­no­kért és cso­ki­kért a cso­dá­la­tos érmek, mint égből az eső! Le­gyünk büsz­kék, éljen a finom ma­gyar csoki!

Magyar férfi lövöldözött Los Angelesben

Magyar férfi lövöldözött Los Angelesben, a kommandósokat is kihívták

A S.W.A.T.-ot is ki­hív­ták a hely­színre.

Ri­a­dóz­tat­ták a kü­lön­le­ges kom­man­dós egy­sé­get is a lö­völ­dö­zés hely­szí­nére.

Áttörés a májdaganatok kezelésében

Áttörés a májdaganatok kezelésében, már Magyarországon is elérhető a terápia

Egy 72 éves férfit ke­zel­tek.

Egy 72 éves férfin vé­gez­ték el elő­ször ezt az új te­rá­piát elő­ször ha­zánk­ban.

A magyar jurta csodájára jár a világ

A magyar jurta csodájára jár a világ

Szen­zá­ciós si­kert ara­tott Eu­ró­pá­ban Rei­ner György jur­tája. El­ső­sor­ban nagy­csa­lá­dok, kö­zös­sé­gek és a ka­to­na­ság, ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem mun­ka­tár­sai szá­mára lehet hasz­nos.

Szen­zá­ciós si­kert ara­tott Eu­ró­pá­ban Rei­ner György jur­tája. Ma­gyar ha­gyo­má­nyokra ala­po­zott, de könnyen szál­lít­ható la­kó­hely el­ső­sor­ban nagy­csa­lá­dok, kö­zös­sé­gek és a ka­to­na­ság, ka­taszt­ró­fa­vé­de­lem mun­ka­tár­sai szá­mára lehet hasz­nos. Az ere­de­ti­leg fa­vázra épí­tett kerek ne­mez­sá­tort már a hon­fog­laló ma­gya­rok­nak is ked­vel­ték.

Nálunk biztonságosabbak a szabadulószobák, mint Lengyelországban

Nálunk biztonságosabbak a szabadulószobák, mint Lengyelországban

Gyá­szol egész Len­gyel­or­szág.

Gyá­szol egész Len­gyel­or­szág, mi­u­tán 5 szü­le­tés­na­pot ün­neplő ti­né­dzser lány halt meg egy sza­ba­du­ló­szo­bá­ban ke­let­ke­zett tűz miatt.

Erre nem lehetnek büszkék a magyarok: lesújtó hírt közölt a szakember

Erre nem lehetnek büszkék a magyarok: lesújtó hírt közölt a szakember

Lenne meg­ol­dás a fo­lya­mat meg­ál­lí­tá­sára.

Lenne meg­ol­dás a fo­lya­mat meg­ál­lí­tá­sára.

Nanushka hazatér, Budapesten bűvöli el a hazai közönséget

Nanushka hazatér, Budapesten bűvöli el a hazai közönséget

Be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját.

Végre Bu­da­pes­ten is be­mu­tatja kol­lek­ci­ó­ját a vi­lág­sztá­rok ked­venc ma­gyar di­vat­ter­ve­zője, Sán­dor Szandra.

Félelmetes, amit az embereknek üzent az Iszlám Állam magyar híve

Félelmetes, amit az embereknek üzent az Iszlám Állam magyar híve

A férfi vi­de­ó­kat ké­szí­tett, il­letve több üze­ne­tet is írt. Utób­biak egyi­ké­ben rá­adá­sul még a ször­nyű ter­vé­ről is val­lott...

Ez a magyar férfi ölhette meg a szlovák újságírót: döbbenetes részletek

Ez a magyar férfi ölhette meg a szlovák újságírót: döbbenetes részletek

Mű­hold buk­tatta le azt a ma­gyar férfit, aki a szlo­vák rend­őr­ség gya­núja sze­rint hi­deg­vér­rel vég­zett az Ak­tu­a­lity.sk új­ság­író­já­val.

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Ezt a reggelit készítette iskola előtt a 15 éves magyar kislány

Csoda bő­ség­tá­lat do­bott össze a nagy nap előtt. Ámul­tak és bá­mul­tak a sokat lá­tott ma­gyar há­zi­asszo­nyok!

Ezért fél még mindig a világ a magyarok nyilaitól

Ezért fél még mindig a világ a magyarok nyilaitól

Ki­ma­gasló ered­mé­nye­ket ért el a ma­gyar íjász­csa­pat a Kir­gi­zisz­tán­ban meg­ren­de­zett Nomád Vi­lág­já­té­ko­kon.

Ki­ma­gasló ered­mé­nye­ket ért el a ma­gyar íjász­csa­pat a Kir­gi­zisz­tán­ban meg­ren­de­zett Nomád Vi­lág­já­té­ko­kon.

Egy magyar divattervező holnap belép a világhírnév kapuján

Egy magyar divattervező holnap belép a világhírnév kapuján

A ma­gyar di­va­tot végre meg­is­mer­heti az egész világ, hála Sán­dor Szand­rá­nak és csa­pa­tá­nak.

Elképesztő részletek: így dolgoznak a profi magyar prostik

Elképesztő részletek: így dolgoznak a profi magyar prostik

A Ri­post le­buk­tatta a ke­rí­tő­há­ló­za­tot.

A Ri­post le­buk­tatta a 28 éve üze­melő ma­gyar ke­rí­tő­há­ló­za­tot. Kü­lö­nös hir­de­tésre let­tünk fi­gyel­me­sek a Fa­ce­boo­kon, és je­lent­kez­tünk...

Hatalmas és szexi: ez a magyar fenék igázza le most épp a világot

Hatalmas és szexi: ez a magyar fenék igázza le most épp a világot

Si­ro­kai Diana du­ci­mo­dell pi­ron­ko­dás nél­kül mu­to­gatja tes­té­nek leg­in­ti­mebb rész­le­teit. A férfiak imád­ják!

Si­ro­kai Diana pi­ron­ko­dás nél­kül mu­to­gatja tes­té­nek leg­in­ti­mebb rész­le­teit. A férfiak imád­ják!

Ez fog történni a magyar kisfiúval

Hatalmas fordulat az Amerikában ragadt kétéves kisfiú ügyében

Kint ga­radt Ame­ri­ká­ban, alig evett és szinte egy szót sem szólt na­po­kig.

Le­vente alig evett és szinte egy szót sem szólt na­po­kig. Most ki­de­rül, hogy mit fog­nak vele tenni...

Drámai részletek, mesél az utas: így tört ki a pánik a magyar gépen

Drámai részletek, mesél az utas: így tört ki a pánik a magyar gépen

Smi­tula Gergő és ba­rát­nője is rajta volt az An­ta­lyá­ból in­duló, Deb­re­cenbe tartó re­pü­lő­gé­pen...

Így működik a magyar prostizóna Svájcban

Így működik a magyar prostizóna Svájcban

El­ké­pesztő rész­le­te­ket me­sélt a Ri­post­nak a ma­gyar nő, aki több mint öt éve dol­go­zik szex­mun­kás­ként Zü­rich­ben, ahol le­gá­li­san űz­hető a leg­ősibb mes­ter­ség.

Svájc leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban, Zü­rich­ben olyan le­gá­lis, pros­ti­tú­ci­óra ki­ala­kí­tott zónák van­nak, ahol a 18 éves fe­letti lá­nyok vál­lal­ko­zó­ként dol­goz­hat­nak. Az el­ké­pesztő rész­le­te­ket egye­dül a Ri­post­tal osztja meg egy ko­ráb­ban Nyír­egy­há­zán élő, fi­a­tal házas nő, aki több mint öt éve dol­go­zik szex­mun­kás­ként az egyik autós zó­ná­ban.

Íme, a lista: ezek a sztárok az új magyar valóságshow szereplői!

Íme, a lista: ezek a sztárok az új magyar valóságshow szereplői!

Au­gusz­tus­ban ke­rül­nek a kép­er­nyőre, on­nan­tól kezdve egy egész or­szág te­kint­het bele a min­den­nap­ja­ikba.

A hí­res­sé­gek au­gusz­tus­ban ke­rül­nek a kép­er­nyőre, on­nan­tól kezdve egy egész or­szág te­kint­het bele a min­den­nap­ja­ikba.

102 éves magyar dédnagypapa a Facebook legújabb sztárja

102 éves magyar dédnagypapa a Facebook legújabb sztárja

A jó hu­morú 102 éves pi­lis­csévi déd­nagy­pa­pá­ról, Bar­wig Fe­renc­ről déd­uno­kája töl­tött fel egy szelfit.

Sikerült megmásznia a második nőnek is az Everestet

Hatalmas siker! Íme, a második magyar nő, aki megmászta az Everestet

A ne­páli ol­da­lon si­ke­rült fel­jut­nia.

A jó hír­ről Nesz­mé­lyi Emil hegy­má­szó szá­molt be a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Új fotók, brutálisan megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Új fotók, brutálisan megverte exét a leszbikus magyar színésznő!

Kren­csey Hella újabb bi­zo­nyító erejű fo­tó­kat.

Kren­csey Hella újabb bi­zo­nyító erejű fo­tó­kat, és egy el­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a köz­vé­le­ménnyel.

Ezt tette Lukács Laci, sose nézted volna ki belőle

Ezt tette Lukács Laci, sose nézted volna ki belőle

A Tank­csapda együt­tes tag­ja­i­nak olyan él­mé­nyük volt a telt házas Me­tal­lica kon­cer­ten, amit sosem fog­nak el­fe­lej­teni.

A Tank­csapda együt­tes tag­ja­i­nak olyan él­mé­nyük volt a telt házas Me­tal­lica kon­cer­ten, amit sosem fog­nak el­fe­lej­teni. A le­gen­dás ame­ri­kai metal ban­dá­ból Kirk Ham­mett és Ro­bert Truj­illo azzal ked­ves­ke­dett ma­gyar ra­jon­gó­i­nak, hogy ma­gya­rul elő­ad­ták a Tank­csapda A leg­jobb méreg című szá­mát.

Fájdalmas, soha nem akar gyereket a leszbikus magyar színésznő exe!

Fájdalmas, soha nem akar gyereket a leszbikus magyar színésznő exe!

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott arról, miért nem sze­retne soha anyává válni.

Kren­csey Hella őszin­tén val­lott arról, miért nem sze­retne soha anyává válni, és mit oko­zott a lel­ké­ben a volt ked­ve­sé­vel töl­tött nyolc év.

Elege lett a leszbikus magyar színésznő egykori barátnőjének, kitálal!

Elege lett a leszbikus magyar színésznő egykori barátnőjének, kitálal!

A fi­a­tal nő úgy dön­tött, tisz­tázza az ügye körül fel­me­rült pon­tat­lan­sá­go­kat, ezért saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót hív össze.

Nyoma veszett a gyönyörű budapesti tinilánynak, a rendőrség keresi!

Nyoma veszett a gyönyörű budapesti tinilánynak, a rendőrség keresi!

A fi­a­tal lány csü­tör­tö­kön tűnt el XVII. ke­rü­leti ott­ho­ná­ból, senki nem tudja, mi lehet vele.

Rejtélyes módon tűnt el egy magyar fiú Hollandiában, a családja keresi

Rejtélyes módon tűnt el egy magyar fiú Hollandiában, a családja keresi

A fi­a­tal egy éve dol­go­zik Hol­lan­di­á­ban, ám a szü­le­i­nek azt sem mondta el, me­lyik vá­ros­ban ta­lált mun­kát.

Kitálalt a leszbikus magyar színésznő bántalmazott volt barátnője!

Kitálalt a leszbikus magyar színésznő bántalmazott volt barátnője!

Kren­csey Hella el­mondta, miért nem tűzi ki a bí­ró­ság az első tár­gya­lás idő­pont­ját.

Újabb bizonyíték került elő a leszbikus magyar színésznőről!

Újabb bizonyíték került elő a leszbikus magyar színésznőről!

A díva egy­kori ked­vese, Kren­csey Hella meg­lepő tit­kot tárt a nyil­vá­nos­ság elé a múlt­ból.

A díva egy­kori ked­vese, Kren­csey Hella meg­lepő tit­kot tárt a nyil­vá­nos­ság elé a múlt­ból.

Magyar sofőrre lőttek Amszterdamban

Magyar buszsofőrre lőttek Amszterdamban

A sofőr 33 em­bert szál­lí­tott. Nem sokon múlt, hogy ott hagyja a fogát.

A sofőr 33 em­bert szál­lí­tott, akik szin­tén meg­ijed­tek. Nem sokon múlt, hogy ne lője le a so­főrt az el­ve­te­mült férfi.

Nagy bajban a leszbikus magyar színésznő!

Nagy bajban a leszbikus magyar színésznő, megpecsételődött a sorsa!

Na­po­kon belül min­den ki­de­rül­het.

A híres pri­ma­donna egy­kori ked­vese el­mondta, hogy na­po­kon belül min­den ki­de­rül­het.

Úgy néz ki, Tom Hanks hamarosan a budapesti bulinegyedet forgatja fel

Úgy néz ki, Tom Hanks hamarosan a budapesti bulinegyedet forgatja fel

A Szimp­lát is meg­nézi ma­gá­nak.

Ro­bert Lang­don pro­fesszor még a Szimp­lát is meg­nézi ma­gá­nak.

Megrázó vallomás, börtönbe küldené exét a leszbikus magyar színésznő!

Megrázó vallomás, börtönbe küldené exét a leszbikus magyar színésznő!

A fi­a­tal lány ne­he­zen vi­seli, hogy ne­ga­tív szín­ben tün­te­tik fel őt.

A fi­a­tal lány ne­he­zen vi­seli, hogy ne­ga­tív szín­ben tün­te­tik fel őt, mi­köz­ben ő volt a bán­tal­ma­zott fél a kap­cso­la­tuk­ban.

Megmutatta magát, ez a lány a leszbikus magyar színésznő szeretője!

Megmutatta magát, ez a lány a leszbikus magyar színésznő szeretője!

A szőke, fi­a­tal nő nyolc évig volt az or­szág is­mert sztár­já­nak tit­kos sze­relme.

A szőke, fi­a­tal nő nyolc évig volt az or­szág is­mert sztár­já­nak tit­kos sze­relme. Ál­lítja: sokat szen­ve­dett.

Megfenyegették a leszbikus magyar színésznő volt szeretőjét!

Halálosan megfenyegették a leszbikus magyar színésznő volt szeretőjét!

A fi­a­tal lány ké­pe­ket osz­tott meg kék-zöld folt­ja­i­ról, ami nem várt la­vi­nát in­dí­tott el.

Megmutatta kék-zöld foltjait a leszbikus magyar színésznő áldozata!

Megmutatta kék-zöld foltjait a leszbikus magyar színésznő áldozata!

A fi­a­tal lány nem rej­te­geti to­vább magát, fotón mu­tatta meg, ki is ő va­ló­já­ban, és mit tett vele volt sze­relme.

Elképesztő módon üzent szeretőjének a leszbikus magyar színésznő!

Elképesztő módon üzent szeretőjének a leszbikus magyar színésznő!

Egy tit­kos mód­szer­rel je­lezte ked­ve­sé­nek, hogy még min­dig sze­reti őt.

A hí­res­ség egy tit­kos mód­szer­rel je­lezte ked­ve­sé­nek, hogy még min­dig sze­reti őt.

Nyilvános harcra készül a leszbikus magyar színésznő volt szeretője!

Nyilvános harcra készül a leszbikus magyar színésznő volt szeretője!

A fi­a­tal lány már nem hagyja többé, hogy el­nyomja őt egy­kori sze­relme.

A fi­a­tal lány már nem hagyja többé, hogy el­nyomja őt egy­kori sze­relme, ké­szen áll a küz­de­lemre.

Újra tarolhat magyar film az Oscaron!

Újra tarolhat magyar film az Oscaron!

A Saul fia si­kere után ismét ma­gyar fil­mért iz­gul­ha­tunk. A Test­ről és lé­lek­ről is ott lehet a 90. Oscar-díj-át­adón. A végső je­lö­lést ja­nuár végén je­len­tik majd be.

A Saul fia si­kere után ismét ma­gyar fil­mért iz­gul­ha­tunk. A Test­ről és lé­lek­ről is ott lehet a 90. Oscar-díj-át­adón.

Vérlázító, minek nevezte volt barátnőjét a leszbikus magyar színésznő!

Vérlázító, minek nevezte volt barátnőjét a leszbikus magyar színésznő!

Az el­is­mert mű­vész ne­he­zen tudta ki­nyil­vá­ní­tani az ér­zé­seit, emi­att sok­szor meg­sér­tette a ba­rát­nő­jét.

Drámai találkozás, összefutott exével a leszbikus magyar színésznő!

Drámai találkozás, összefutott exével a leszbikus magyar színésznő!

A híres mű­vésznő egy hűvös őszi éj­sza­kán ta­lál­ko­zott ismét a fi­a­tal lánnyal.

Megdöbbentő, mit állít volt szeretője a leszbikus magyar színésznőről!

Megdöbbentő, mit állít volt szeretője a leszbikus magyar színésznőről!

A fi­a­tal lány sze­rint a mű­vésznő ha­ma­ro­san a leg­ma­ga­sabb ál­lami el­is­me­rés­ben ré­sze­sül.

Összeverték a színészt Kolozsváron, mert magyarul beszélt

Összeverték a színészt Kolozsváron, mert magyarul beszélt

A ro­ko­na­i­val be­szélt ma­gya­rul.

A ro­ko­na­i­val be­szélt ma­gya­rul a szí­nész egy ko­lozs­vári ital­bolt­nál.

Ő a magyar Chuck Norris

Ő a magyar Chuck Norris

Ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy va­laha au­tog­ra­mot kér­nek majd tőle, vagy csak vad­ide­gen em­be­rek azért ál­lít­ják majd meg, hogy egy közös szelfin pó­zol­has­sa­nak vele.

Ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy va­laha au­tog­ra­mot kér­nek majd tőle, vagy csak vad­ide­gen em­be­rek azért ál­lít­ják majd meg, hogy egy közös szelfin pó­zol­has­sa­nak vele.

Perel a leszbikus magyar színésznő, fény derül a kilétére!

Perel a leszbikus magyar színésznő, fény derül a kilétére!

Volt sze­re­tője írt le­lep­lező köny­vet.

Az is­mert mű­vész­nő­ről volt sze­re­tője írt le­lep­lező köny­vet, ami­nek ha­ma­ro­san kö­vet­kez­mé­nyei lesz­nek.

Bezúzatja a róla írt leleplező könyvet a leszbikus magyar színésznő!

Bezúzatja a róla írt leleplező könyvet a leszbikus magyar színésznő!

A könyv szer­zője, a szí­nésznő egy­kori sze­re­tője meg­döb­bentő ál­lí­tá­so­kat tett közzé a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Magyar szavak, amiket csak kevesen ismernek, te köztük vagy?

Magyar szavak, amiket csak kevesen ismernek, te köztük vagy?

Raj­tad ki­fog­nak ezek a sza­vak?

Egész biz­to­san nem vagy pa­cuha, ha jó áll a fi­tye­lé­ked. Raj­tad ki­fog­nak ezek a sza­vak?

Magyar lány helyettesíti Jennifer Lawrence-t

Magyar lány helyettesíti Jennifer Lawrence-t

Kin­cses Fan­nit vá­lasz­totta maga mellé James New­ton Ho­ward, hogy bu­da­pesti kon­cert­jén éne­kel­jen.

Kin­cses Fan­nit vá­lasz­totta maga mellé James New­ton Ho­ward, hogy bu­da­pesti kon­cert­jén el­éne­kelje Az éhe­zők vi­a­dala be­tét­da­lát.

Sok a szilvád? Nem csak lekvárt főzhetsz belőle!

Sok a szilvád? Nem csak lekvárt főzhetsz belőle!

Szu­per vi­ta­min­bomba, hasz­náld!

Itt a szil­va­sze­zon, hi­he­tet­len, mennyi min­denre tudod még hasz­nálni ezt a vi­ta­min­bom­bát!

Késsel oldották meg a nyelvi nehézségeket, vádemelés lett a vége

Késsel oldották meg a nyelvi nehézségeket, vádemelés lett a vége

Nem mű­kö­dött a közös nyelv.

A ma­gyar és a mon­gol férfi kö­zött nem mű­kö­dött eléggé a közös ita­lo­zás nyelve.

Magyar sláger a nyári kedvence a brit nagykövetnek

Magyar sláger a nyári kedvence a brit nagykövetnek

Vajon ki­ta­lá­lod, me­lyik hazai for­má­ció ma­gyar nyelvű si­ke­réért van oda Iain Lind­say?

Vajon ki­ta­lá­lod, me­lyik hazai for­má­ció ma­gyar nyelvű si­ke­réért van oda Iain Lind­say?

Íme, a magyar ducimodell, aki leigázza a világot

Íme, a magyar ducimodell, aki leigázza a világot

Si­ro­kai Diána jött, lá­tott és győzni fog! Si­kert si­kerre hal­moz a ma­gyar lány, göm­bö­lyű ido­ma­i­val el­káp­ráz­tatja a férfi­a­kat.

Ezért remek film a Brazilok

Ezért remek film a Brazilok

Le­szok­tunk a tö­ké­le­tes­ség haj­szo­lá­sá­ról...

Le­szok­tunk a tö­ké­le­tes­ség haj­szo­lá­sá­ról, és az iz­zad­ság­sza­got sem pró­bál­juk olcsó par­füm­mel pa­lás­tolni: a ma­gyar film­ipar vég­ér­vé­nye­sen meg­me­ne­kült!

Anyaszült meztelenre vetkőzött a brutálisan szexi magyar ducimodell

Anyaszült meztelenre vetkőzött a brutálisan szexi magyar ducimodell

Rég hal­lot­tunk a gyö­nyörű XXL-mo­dell­ként be­fu­tott Si­ro­kai Di­a­ná­ról.

Rég hal­lot­tunk a gyö­nyörű XXL-mo­dell­ként be­fu­tott Si­ro­kai Di­a­ná­ról. Je­lez­zük, hogy a ká­ni­ku­lá­ban min­den ko­ráb­bi­nál for­róbb kép ké­szült róla.

Ez a házi kenyér tökéletes: Lehetetlen elrontani!

Ez a házi kenyér tökéletes: Lehetetlen elrontani!

Boros Vali leg­na­gyobb do­bása, hogy meg­ta­nítja ke­nye­ret sütni a ma­gyar nőket.

Boros Vali, az egy­szerű sza­bol­csi há­zi­asszony már na­gyon sok­szor bi­zo­nyí­tott. Leg­na­gyobb do­bása talán mégis az, hogy meg­ta­nítja ke­nye­ret sütni a ma­gyar nőket.

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból

Sokkot kapott a magyar háziasszony, eszméletlen, mi bújt elő a tojásból

Nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet nem üzenni akar ilyen­kor...

Nehéz el­hinni, hogy a ter­mé­szet nem üzenni akar ilyen­kor...

Elképesztő siker: Világbajnok lett a magyar csoki!

Elképesztő siker: Világbajnok lett a magyar csoki!

Mé­szá­ros Gábor ér­deme!

Egy kéz­mű­ves ma­gyar bon­bont min­den­nél fi­no­mabb­nak ta­lált a cso­kik leg­ran­go­sabb meg­mé­ret­te­té­sén a nem­zet­közi zsűri.

Ezt mindenképp töltsd le, ingyenesen telefonálhatsz vele

Ezt mindenképp töltsd le, ingyenesen telefonálhatsz vele

És in­gye­nes az app is!

2016 egyik leg­in­no­va­tí­vabb ma­gyar fej­lesz­tése egy olyan app­li­ká­ció, amely öt­vözi a ha­gyo­má­nyos, il­letve az in­ter­net­alapú hí­vá­sok elő­nyeit.

Megújult az igazi magyaros lecsó, fergeteges új recept!

Megújult az igazi magyaros lecsó, fergeteges új recept!

Bo­lon­dítsd meg a le­csót!

Pap­rika, pa­ra­di­csom és hagyma a lecsó ha­gyo­má­nyos alapja, de mi lenne, ha egy ki­csit meg­bo­lon­dí­ta­nád? Pró­báld ki cuk­ki­ni­vel!

Hihetetlen: pénz nélkül járja be a világot András

Hihetetlen: pénz nélkül járja be a világot András

Sem­mi­től sem riad vissza: ha kell, akár min­den éjjel a sát­rá­ban al­szik a ma­gyar fi­a­tal.

Min­den for­télyt meg­ra­gad, hogy csök­kentse az uta­zás költ­sé­geit. Ha kell, a sá­to­ro­zás­tól sem riad vissza a ma­gyar fi­a­tal.

Aljas támadás a magyarok ellen

Aljas támadás a magyarok ellen

A já­té­kost ki akar­ták ül­dözni az or­szág­ból. Nem ez az első eset.

A já­té­kost ki akar­ták ül­dözni az or­szág­ból. Nem ez az első eset.

Palvin Barbara szexi melltartóban őrjítette a pasikat

Palvin Barbara szexi melltartóban őrjítette a pasikat

Nem kap­tak le­ve­gőt az olasz férfiak!

Nem kap­tak le­ve­gőt az olasz férfiak, ami­kor Barbi ici­pici mell­tar­tót vi­selve li­be­gett be Ve­ro­ná­ban az ókori Aré­nába. Lenge öl­tö­zék­ben mu­tatta meg alak­ját.

Első a foci, második a kultúra, meghátrált a miniszterelnök

Első a foci: meghátrált a miniszterelnök

Egy bu­da­pesti szín­ház nem megy el szó nél­kül a fo­cis­ták remek sze­rep­lése mel­lett. Ezt üzen­ték a lá­to­ga­tó­ik­nak!

Egy bu­da­pesti szín­ház nem megy el szó nél­kül a fo­cis­ták remek sze­rep­lése mel­lett. Ezt üzen­ték a lá­to­ga­tó­ik­nak!

Így örültek a magyar sztárok hazánk győzelmének

Így örültek a magyar sztárok hazánk győzelmének

Egy em­ber­ként örül­tek az em­be­rek.

Ce­leb­je­ink kedd este szinte ki­vé­tel nél­kül a té­vé­kép­er­nyők elé ta­pad­tak, be­jegy­zé­se­ik­ből pedig ki­de­rül, hogy ezen az estén va­ló­ban egy em­ber­ként szur­kol­tak a ma­gya­rok.

Íme, az újabb bizonyíték: nincs a magyarnál leleményesebb nép!

Íme, az újabb bizonyíték: nincs a magyarnál leleményesebb nép!

Ha egy na­gyobb testű állat szál­lí­tá­sát ki­zá­ró­lag után­fu­tó­ban tudod el­kép­zelni, akkor nem eléggé élénk a fan­tá­ziád!

Titkos magyar fürdők, amiket csak az ott lakók ismernek

Titkos magyar fürdők, amiket csak az ott lakók ismernek

Ezek a szu­per he­lyek olyan cso­dá­kat rej­te­nek, ami­től tátva marad a szád! Remek úti célok nyá­ron!

Ezek a szu­per he­lyek olyan cso­dá­kat rej­te­nek, ami­től tátva marad a szád! Remek úti célok nyá­ron!

A belga juhászkutyák között magyar lett a világelső

A belga juhászkutyák között magyar lett a világelső

Ki­vágó Ar­nold ku­tyája arany­ér­mes lett a vi­lág­baj­nok­sá­gon!

Ki­vágó Ar­nold ku­tyája ha­tal­ma­sat ala­kí­tott a Fran­cia­or­szág­ban ren­de­zett vi­lág­baj­nok­sá­gon! A belga ju­hász faj­tájú ku­tyus arany­ér­mes lett!

Egész Németország hanyatt dobta magát a magyar édességtől

Egész Németország hanyatt dobta magát a magyar édességtől

Túl szé­pek, hogy meg­együk őket.

Az egyik leg­na­gyobb pél­dány­szám­ban el­adott német újság mu­tatta be ol­va­só­i­nak a ma­gyar kek­szet. Sze­rin­tük vétek meg­enni őket, annyira gyö­nyö­rűek.

A külföldiek szerint erre lehetünk magyarokként a legbüszkébbek

A külföldiek szerint erre lehetünk magyarokként a legbüszkébbek - meg fogsz lepődni!

A ké­zen­fekvő vá­la­szok mel­lett akadt né­hány vá­rat­la­nabb és szí­vet me­len­gető is.

Erre döbbent rá Gombos Edina Amerikában!

Erre döbbent rá Gombos Edina Amerikában!

A Mi­a­mi­ban élő mű­sor­ve­zető meg­le­pődve ta­pasz­talta, hogy mennyire be­csü­lik új ha­zá­já­ban a nagy ma­gya­ro­kat.

A Mi­a­mi­ban élő mű­sor­ve­zető meg­le­pődve ta­pasz­talta, hogy mennyire be­csü­lik új ha­zá­já­ban a nagy ma­gya­ro­kat.