CÍMKE: 'magyar posta'

Ezért nem érkeznek meg a küldemények

Ezért nem érkeznek meg a leveleink és csomagjaink

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak a pos­tára.

Egyre töb­ben pa­nasz­kod­nak: hiába van ott­hon a cím­zett, még­sem kapja meg a kül­de­mé­nyét.

Figyelmeztet a Magyar Posta: Ha kaptál ilyen SMS-t, ne válaszolj rá

Figyelmeztet a Magyar Posta: Ha kaptál ilyen SMS-t, ne válaszolj rá

Vissza­él­nek a Ma­gyar Posta ne­vé­vel: ér­té­kes nye­re­ményt ígérve kér­nek sze­mé­lyes ada­to­kat.

Előbb érkezik a családi pótlék

Előbb érkezik a családi pótlék

Leg­ké­sőbb jövő csü­tör­tö­kig meg­kap­ják a de­cem­beri csa­ládi pót­lé­kot, gyer­mek­ne­ve­lési tá­mo­ga­tást és gyer­mek­gon­do­zást se­gítő el­lá­tást.

Leg­ké­sőbb jövő csü­tör­tö­kig meg­kap­ják a de­cem­beri csa­ládi pót­lé­kot, gyer­mek­ne­ve­lési tá­mo­ga­tást és gyer­mek­gon­do­zást se­gítő el­lá­tást.

Drámai részletek a tragédiáról: Így gázolta el a postás a kis Jánoskát

Drámai részletek a tragédiáról: Így gázolta el a postás a kis Jánoskát

A csa­lád élete egyet­len pil­la­nat alatt om­lott össze.

A csa­lád élete egyet­len pil­la­nat alatt om­lott össze, ami­kor a helyi pos­tás el­gá­zolta Já­nos­kát.

Kiadták a figyelmeztetést, a Magyar Posta nevében keresnek fel a csalók

Kiadták a figyelmeztetést, a Magyar Posta nevében keresnek fel a csalók

Nye­re­mény­já­tékra buz­dí­ta­nak vagy sze­mé­lyes ada­to­kat kér­nek a csa­lók.

Ha ezt mondja neked a Posta munkatársa, valójában csalóval beszélsz

Ha ezt mondja neked a Posta munkatársa, valójában csalóval beszélsz

A vál­la­lat arra hívja fel a fi­gyel­met, hogy ide­ge­nek élnek vissza a ne­vük­kel.

A vál­la­lat arra hívja fel a fi­gyel­met, hogy ide­ge­nek élnek vissza a ne­vük­kel.

Itt a menetrend: ekkor csenget a postás az utalvánnyal

Itt a menetrend: ekkor csenget a postás az utalvánnyal

Kéz­be­sí­tik az Er­zsé­bet-utal­ványt.

El­kezdte kéz­be­sí­teni a Ma­gyar Posta a nyug­dí­ja­sok plusz Er­zsé­bet-utal­vá­nyait. Ekkor kap­ják meg az érin­tet­tek.

Sorra törik fel a levélszekrényeket!

Sorra törik fel a levélszekrényeket!

Dur­vul a hely­zet a tár­sas­há­zak­ban: fel­fe­sze­ge­tik a pos­ta­lá­dá­kat.

Dur­vul a hely­zet a tár­sas­há­zak­ban: ol­va­só­ink sze­rint egyre gya­ko­ribb, hogy fel­fe­sze­ge­tik, tönk­re­te­szik a pos­ta­lá­dá­kat. Ki­lop­ják az új­sá­go­kat, de sok­szor le­ve­lek, fon­tos kül­de­mé­nyek is el­tűn­nek.

Ennyivel drágulnak a posta szolgáltatásai

Ennyivel drágulnak a posta szolgáltatásai

A nor­mál, vagyis a nem köny­velt levél fel­adása, a ké­pes­lap és a cso­ma­g­au­to­mata-szol­gál­ta­tás ára nem vál­to­zik, de pél­dául a tér­ti­ve­vé­nyes fel­adás drá­gább lesz.

Az éves inflá­ció mér­té­ké­vel, vagyis 3 szá­za­lék­kal drá­gul a posta több szol­gál­ta­tása. A nor­mál, vagyis a nem köny­velt levél fel­adása, a ké­pes­lap és a cso­ma­g­au­to­mata-szol­gál­ta­tás ára nem vál­to­zik.

Összeomlottak a csomagszállítók, sok ajándék nem lesz ott a fa alatt

Összeomlottak a csomagszállítók, sok ajándék nem lesz ott a fa alatt

Tönkre te­heti az ün­ne­pet a ki­szál­lí­tás aka­do­zása. A tör­vény sze­rint el­áll­ha­tunk a vá­sár­lás­tól emi­att.

Ha ilyen levelet kaptál a bankodtól, semmiképp se bontsd ki

Vigyázz: Ha ilyen levelet kaptál a bankodtól, semmiképp se bontsd ki

Cel­lux­szal le­ra­gasz­tott, ko­ráb­ban fel­bon­tott le­ve­let vett ki a pos­ta­lá­dá­já­ból egy pesti nő.

Könnyfakasztó: a kutyamennyországba írt levelet a kisfiú, a postás válaszolt

Könnyfakasztó: a kutyamennyországba írt levelet, a postás válaszolt

A mind­össze három éves kisfi­ú­nak na­gyon hi­ány­zott sze­re­tett kis­ku­tyája, ezért le­ve­let írt neki.